Podstawowe aspekty programowania w Javie by WzmWYhF6

VIEWS: 11 PAGES: 137

									Podstawowe aspekty
programowania w Javie
   Michał Kuciapski
   m.kuciapski@univ.gda.pl
Cel przedmiotu
   Celem przedmiotu jest ukazanie
   podstawowych elementów składni
   języka programowania Java wraz
   z wykazaniem praktycznego ich
   zastosowania w tworzeniu
   aplikacji konsolowych, na
   podstawie rozbudowanego
   przykładu przy wsparciu ze strony
   technik analizy i projektowania
   obiektowego.
Programowanie obiektowe
Programowanie obiektowe

Koncepcja, korzyści i podstawowe
       pojęcia
Koncepcja programowania obiektowego

Programowanie obiektowe zakłada tworzenie
 oprogramowania składającego się ze społeczności
 obiektów, ułożonych w hierarchiczne struktury i
 potrafiących komunikować się ze sobą poprzez
 przesyłanie wiadomości, dla realizowania celów
 systemu.
Programowanie obiektowe czerpie swoją koncepcję
 z rzeczywistego świata otaczającego nas
 składającego się z olbrzymiej ilości obiektów, jak
 np.: ludzie, budynki i struktur, jak np. organizacje.
                         5 z 137
 Koncepcja programowania obiektowego

     Model problemu                    Rzeczywiste
                                 obiekty        Algorytm                   Model problemu        Program                     Obiekty
                               oprogramowania
    Tradycyjny, uproszczony              Podejście obiektowe
  proces rozwiązywania problemu          proces rozwiązywania problemu

Na podstawie „Object-Oriented Programming: From Problem Solving to Java”,  6 z 137
       Charles River Media 2003
Korzyści programowania obiektowego – dlaczego?


• Jednolitość – jedna reprezentacja problemu
• Zrozumiałość – organizacja kodu (klas) zgodnie z
 dziedziną zastosowania
• Rozszerzalność – jednolitość reprezentacji dziedziny
 problemu ułatwia równoległe rozwijanie oprogramowania
• Stabilność – przejrzystość organizacji kodu i jego
 modularność minimalizują konieczność zmian
• Wielokrotny użytek – decentralizacja kodu na komponenty


                            7 z 137
Podstawowe pojęcia obiektowości
   Pojęcie              Interpretacja
           Każdy byt – pojęcie lub rzecz – mający znaczenie w
   obiekt
  (ang. object)   kontekście  rozwiązywania  problemu  w  danej
           dziedzinie przedmiotowej.

    klasa     Uogólnienie zbioru obiektów, które mają takie same
  (ang. class)   atrybuty, operacje, związki i znaczenie.

           Ignorowanie tych aspektów (cech, właściwości)
  abstrakcja    przedmiotu, które nie są istotne z punktu widzenia
 (ang. abstraction)  bieżącego celu, a koncentrowanie się na aspektach
           właściwych.
           Możliwość nadawania tej samej nazwy różnym
           atrybutom i operacjom oraz wykonywania różnych
  polimorfizm
(ang. polymorphism)  procedur i akcji przez operacje o tych samych
           nazwach; pozwala na redukcję liczby nazw atrybutów
           i operacji.

                                8 z 137
Podstawowe pojęcia obiektowości
   Pojęcie              Interpretacja
           Różnicowanie  dostępu  do  obiektu  poprzez
           ujawnienie otoczeniu tylko tych informacji o jego
  hermetyzacja
(ang. encapsulation)
           atrybutach/operacjach, które są niezbędne do
           efektywnego odwoływania się do tego obiektu w
           systemie za pośrednictwem komunikatów.
           Przyporządkowanie atrybutów i operacji klasom
           obiektów na podstawie hierarchicznej zależności
  dziedziczenie   między   nimi.  Możliwe   jest  wielokrotne
 (ang. inheritance)  dziedziczenie, co oznacza, że dana klasa dziedziczy
           atrybuty i operacje z dowolnej liczby klas
           nadrzędnych.
           Specyfikacja  wymiany    informacji  między
  komunikat
 (ang. message)
           obiektami,  zawierająca  zlecenia  wykonania
           określonej operacji.                                9 z 137
Paradygmat obiektowy

Opanowywanie złożoności (dziedziny) problemu
 opiera się na powszechnie stosowanych zasadach:
 – rozróżnianie poszczególnych obiektów
 – tworzenie pojęć - łączenie obiektów w klasy
 – znajdowanie zależności między pojęciami -
  klasami, wyprowadzanie nowych
 – określanie relacji między obiektami                        10 z 137
Programowanie obiektowe

   Klasy i obiekty
Klasa – definicja i koncepcja
Klasa – opis obiektu lub obiektów z jednolitym zbiorem
 atrybutów i usług, zawierający opis tworzenia nowych
 obiektów w klasie.


Klasa = wspólne własności + wspólne zachowania


Klasy dla umożliwienia pisania programów tak, jak
 rozważany problem są zoorganizowane w struktury, co
 zapewnia: stabilność , przejrzystość, zrozumiałość i
 wielokrotną wykorzystywalność kodu.

                         12 z 137
Klasa – przykład struktury
             Component
                               Button
        Container                  Canvas
                              Checkbox
  Window         Panel
                                 Label
                                 List
 Frame        Dialog                Scrollbar
                              TextArea
          FileDialog               TextField
        Hierarchia głównych klas pakietu AWT
 Okno, posiadającektóreco ma określonąform iodbieraćktóry może
 Okno dialogowe, obramowanie i modalne Kontener,
 Nadklasa klas zawierających zawiłych pozycję i rozmiar oraz
 Reprezentacja czegoś umożliwia może posiadać skojarzony
Okno dialogowe,posiadamoże komponenty. konkretnego pliku z
 Okno które nie które obramowania
 Umożliwia tworzenie bardziej byćwybranie – dostosowywanie    13 z 137
 nim obiektprzedstawione na i zarządzać ich rozmieszczeniem.
 może być MenuBar
systemu plików. potrzeb. klasekranie i odbierać zdarzenia
 komunikaty od
 kontenerów do użytkownika.
 zawierać obiekty innych
 Definiowanie klasy – wersja uproszczona
class NazwaKlasy {
  //pola
  typ_zmiennej zmienna;
  …
  // konstruktor - metoda o tej samej nazwie co klasa – wywoływana automatycznie
  // przy tworzeniu obiektu danej klasy
  NazwaKlasy (typ_argumentu nazwaAgrumentu){
   treść konstruktora
  }
  // metody
  typ_zwracanej_wartości nazwaMetody (typ_argumentu nazwaAgrumentu [,…]){
    treść metody
  }
  …
} //koniec definicji klasy


                                  14 z 137
  Definiowanie klasy – wersja kompletna
[modyfikatory] class NazwaKlasy [extends NazwaNadklasy] [implements
  NazwyInterfejsów] {
  //pola
[modyfikatory] typ_zmiennej zmienna;
 …
// konstruktor - metoda o tej samej nazwie co klasa – wywoływana automatycznie
  // przy tworzeniu obiektu danej klasy
  NazwaKlasy (typ_argumentu nazwaAgrumentu [,…]){
    treść konstruktora
  }
  // metody
[modyfikatory] typ_zwracanej_wartości nazwaMetody (typ_argumentu
  nazwaAgrumentu [,…]){
     treść metody
  }
  …
} //koniec definicji klasy
                                         15 z 137
Definiowanie klasy – modyfikatory
Modyfikatory dostępu (widoczności)
 Nazwa                 Opis
public   Klasa jest ogólnodostępna.
brak    Dostęp do klasy mają klasy jedynie z tego samego pliku
      definicji klas.

Modyfikatory właściwości
 Nazwa                 Opis
abstract  Reprezentuje abstrakcyjną koncepcję, opisującą pewne
      własności wspólne dla grupy klas z niej dziedziczących,
      stanowiąc dla nich niejako szablon. Dla samej klasy
      abstrakcyjnej nie są tworzone obiekty.
final   Definicja klasy jest ostateczna i przesłanianie nie jest możliwe
      poprzez dziedziczenie

                                 16 z 137
Definiowanie klasy – abstract i final

                 abstract
                 jeśli final
      X     X
                     17 z 137
 Definiowanie klasy – przykłady deklaracji

• Public:
  – public class Nauczyciel {definicja}
  – public class Nauczyciel extends Osoba {definicja}
• Bez modyfikatora dostępu:
  – class Nauczyciel {definicja}
• Abstract:
  – abstract class FiguraPłaska {definicja}
  – public abstract class Osoba {definicja}
• Final:
  – public final class Math extends Object {definicja}


                           18 z 137
Definiowanie klasy – przykłady definicji
                      19 z 137
Definiowanie klasy – przykłady definicji
                      20 z 137
 Definiowanie klasy – przykłady definicji
                     public class Klient {
                      public static int wiek;
                      public static byte ilośćLat = 26;
cd Data Model

                       public static miesiąceŻycia(byte lata)
         Klient
                       {
                         return lata * 12;
  +  wiek: int
  +  ilośćLat: byte = 26

  +  miesiąceŻycia(lata :byte) : int    }

                       public static void main(String[] args)
                       {
                         wiek = miesiąceŻycia(ilośćLat);
                         System.out.writeln(wiek);
                       }
                     }
                                        21 z 137
Klasy – dziedziczenie - definicja i koncepcja
Dziedziczenie - jest operacją polegającą na utworzeniu
 nowej klasy na bazie klasy już istniejącej. Nowa klasa nosi
 podklasy (ang. subclass), a klasa z której dziedziczy nazwę
 nadklasy   (ang.   superclass).   Podklasa   jest
 uszczegółowieniem nadklasy.

Dziedziczenie polega na „przejęciu” pól i metod z jednej
 klasy (nadklasy) przez drugą klasę (podklasę).

Związek dziedziczenia można opisać słowem „jest” – np.
 student jest osobą.

Stosowanie  dziedziczenia  pomaga     w   praktyce
 wykorzystywać zasadę ponownego użycia.
                           22 z 137
Klasy – dziedziczenie - założenia
Dziedziczenie w języku Java:
• Jest możliwe wyłącznie jednokrotne – wyłącznie
 jedna nadklasa;
• Podczas dziedziczenia są uwzględnione
 modyfikatory dostępu i właściwości:
  – Niemożliwe jest dziedziczenie z klas o modyfikatorach:
   private, final
  – Pola i metody o modyfikatorze dostępu private nie są
   dziedziczone;
• Podczas dziedziczenia są uwzględnione typy klas –
 niemożliwe jest dziedziczenie z klas lokalnych czy
 wewnętrznych
                           23 z 137
Klasy – dziedziczenie - deklaracja

[modyfikatory] class NazwaKlasy [extends NazwaNadklasy]
• extends – słowo kluczowe wskazujące, że klasa dziedziczy
 pola i metody innej klasy
• NazwaNadklasy – nazwa klasy, z której klasa dziedziczy
 pola i metody

Przykłady:
  – public class Student extends Osoba
  – class Analiza extends Applet                         24 z 137
Klasy – dziedziczenie - przykłady
                  25 z 137
 Klasy – dziedziczenie - przykłady
cd Data Model


                          Osoba
                               {root}
                     PracownikObsługiKina
  Pracow nikInformacj iRezerw acj i        Kasjer        KinoOperator
        Pracow nikKasGastronomicznych        Pracow nikKasBiletow ych
                     {l eaf}                {l eaf}                                              26 z 137
Klasy – dziedziczenie - przykładyPola i obwody figur płaskich


Gra RPG                  27 z 137
Typy klas

 Nazwa               Opis
wewnętrzna Klasa zdefiniowana w miejscu, w którym może wystąpić
       definicja pola danych lub metody. Klasy wewnętrzne, w
       odróżnieniu od zewnętrznych, mogą mieć modyfikator
       static, wskazujący że, klasa wewnętrzna ma takie same
       właściwości jak klasa zewnętrzna.
lokalna   Zdefiniowana w bloku programu Javy. Klasa taka może
       odwoływać się do wszystkich zmiennych widocznych w
       miejscu wystąpienia jej definicji. Klasa lokalna jest
       widoczna, i może zostać użyta, tylko w bloku w którym
       została zdefiniowana.
anonimowa  Klasa bez nazwy i konstruktora, definiowana za pomocą
       wyrażenia w klamrach znajdującego się w konstruktorze
       nadklasy.

                             28 z 137
Typy klas – przykłady – klasa wewnętrzna
public class Test
{
  private int m_nLiczba = 0;
  private Licznik licznik;
  public static void main(String args[])
  {
      Test test = new Test();
      test.licznik = test.new Licznik();
      test.licznik.dodaj();
      System.out.println("Licznik = " + test.licznik.wez());
  }
  class Licznik
  {
      public int wez()
      {
            return m_nLiczba;
      }
      public void dodaj()
      {
            m_nLiczba++;
      }
  }// koniec definicji klasy wewnętrznej Licznik
}// koniec definicji klasy zewnętrznej Test
                                  29 z 137
Typy klas – przykłady – klasa lokalna
public class Test
{
 private int m_nLiczba = 0;
 public static void main(String args[])
 {
   final Test test = new Test();
   class Licznik
    {
      int wez()
      {return test.m_nLiczba; }
      void dodaj()
      {test.m_nLiczba++; }
    };
   Licznik licznik = new Licznik();
   licznik.dodaj();
   System.out.println("Licznik = " + licznik.wez());
 }
}

                             30 z 137
Typy klas – przykłady – klasa anonimowa
public class Test
{
  private int m_nLiczba = 0;
  private Licznik licznik;
  public static void main(String args[])
  {
     Test test = new Test();
     test.licznik.dodaj();
     PrintWriter stdout = new PrintWriter(System.out, true);
     stdout.println("Licznik = "+test.licznik.wez());
  }
  Test()
  {
     this.licznik = new Licznik()
           {
                public int wez()
                {return m_nLiczba; }
                public void dodaj()
                {m_nLiczba++; }
           };
  }
}
                                  31 z 137
Klasy – pakiety – definicja i koncepcja
Pakiety są zbiorem klas wydzielonych ze względu na
 wspólną tematykę i ułożonych hierarchicznie. Organizacja
 klas w ten sposób umożliwia lepsze ich zarządzanie i jest
 odpowiednikiem bibliotek w językach proceduralnych.

Organizacja klas w pakiety ułatwia znacząco       ich
 wykorzystanie przy definiowaniu nowych.

Możliwe jest tworzenie własnych pakietów jak i dodawanie
 definiowanych klas do już istniejących.

Umieszczenie klas w pakiecie jest analogiczne      do
 umieszczenia klas w strukturze katalogów.
                          32 z 137
 Klasy – pakiety – przykłady
  Pakiet               Opis
java.lang   Zawiera  podstawowe   klasy  Java  automatycznie
       importowane do każdej klasy.
java.applet  Klasy związane z tworzeniem appletów.

java.awt   (AWT - Abstract Window Toolkit) zawiera klasy dla
       tworzenia interfejsu graficznego użytkownika oraz grafiki.
java.io    Zawiera klasy zarządzające wejściowym i wyjściowym
       strumieniem danych.
java.util   Zawiera szereg dodatkowych klas narzędziowych.

java.net   Zawiera klasy sieciowe dla podstawowych protokołów
       stosowanych w Internecie: FTP, HTTP, SMTP, NNTP oraz
       TCP/IP.

                               33 z 137
Klasy – pakiety – wykorzystanie i definiowanie
Wykorzystanie poprzez wyrażenie:
 import ścieżka_do_pakietu(ów);
       import java.io.*;
  Przykład
       import java.util.*;


Definiowanie poprzez wyrażenie:
package ścieżka_umieszczenia_pakietu;
  Przykład package figury;
       package figury.płaskie;

Instrukcje związane z pakietami są umieszczane na początku
 definicji klasy.
                          34 z 137
Klasy – pola – definicja i nazewnictwo

Pola danych są atrybutami klasy, pełniącymi rolę
 analogiczną do zmiennych lub stałych, z tą różnicą, że są
 widoczne co najmniej w obrębie całej klasy.

Pola danych są one deklarowane na tych samych zasadach,
 co zmienne lokalne, ale bezpośrednio po deklaracji klasy.

Dla rozróżnienia nazw pól od pozostałych zmiennych
 należy stosować podczas deklaracji nazwy zgodnie z
 przyjętą konwencją. Najczęściej używa się przedrosków,
 jak pol czy atr, np.: polImie, atrImie.


                          35 z 137
Klasy – pola - deklaracja
[modyfikatoryPola] TypPola NazwaPola;
   Nazwa                   Opis
modyfikatoryPola    Określają tryb dostępu (np. private) i
            właściwości pola (np. static)
TypPola        Specyfikuje typ pola danych;
NazwaPola       Określa nazwę deklarowanego pola.

Przykłady:
  • private boolean atrPracuje = true;
  • BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  • static double atrPI = 3,14;
  • protected String polNazwisko;
  • double oceny[] = new double[10];
                                   36 z 137
Klasy – pola - przykłady
public class WyswietlInformacje
{
  private int iloscZnalezien = 0;Pole
  // dalsze instrukcje
  public int[] wyszukiwanieOsoby(ArrayList parOsoba, String
       parSzukania[], String parTyp)
  {
   int[] pozycjeWyszukane = new int[10];  Zmienna
   if (parTyp.equals("nauczyciel"))
   {
    // dalsze instrukcje
    if (nauczyciel.imie.equals(parSzukania[0]) &&
             nauczyciel.nazwisko.equals(parSzukania[1]))
      {
       // dalsze instrukcje
       iloscZnalezien++; Wykorzystanie atrybutu
       // dalsze instrukcje
      }
   }
 }

                                    37 z 137
Klasy – pola - modyfikatory dostępu

Są wspólne dla pól danych i metod
 Nazwa                Opis
public   Wszystkie klasy mają dostęp do pól danych i metod public.
private  Dostęp do metod i pól danych posiadają jedynie inne metody
      tej samej klasy.
protected Metoda lub pole danych protected lub może być używana
      jedynie przez metody swojej klasy oraz metody wszystkich jej
      klas pochodnych.
package  Jest to modyfikator domyślny, wszystkie metody i pola
      danych bez modyfikatora dostępu traktowane są jako typu
      package. Metody (lub pola danych) typu package mogą być
      używane przez inne klasy danego pakietu.                               38 z 137
Klasy - pola i metody – modyfikatory dostępuModyfikator  klasa  podklasa  pakiet  wszędzie
private      X
protected     X    X     X
public       X    X     X     X
package      X         X
                      39 z 137
Klasy – pola - modyfikatory właściwości
 Nazwa              Opis
final    Oznacza, że wartość może dla tego pola zostać
      zainicjonowana wyłącznie podczas tworzenia
      obiektu i nie może być później modyfikowana. Pole
      danych jest stałą.
static   Pole danych odnosi się klasy a nie obiektu, co
      oznacza, że dla wszystkich obiektów danej klasy
      pole statyczne ma tę samą wartość.
transient  Nie jest trwałą częścią obiektu i nie zostanie
      zachowane przy archiwizacji obiektu.
volatile  Może modyfikowane asynchronicznie, przez
      konkurencyjne  wątki w   programach
      wielowątkowych.
                          40 z 137
Klasy – pola - przykłady
               public class Test
class Pole          {
{                int poleFinal;
                Pole pole1 = new Pole();
  private int prywatne;
                void testujPola() {
  protected int chronione;     pole1.prywatne = 1;
  public int publiczne;      pole1.chronione = 1;
  final int finalne = 0;      pole1.publiczne = 1;
  static int statyczne;      poleFinal = pole1.finalne;
                  pole1.finalne = 1;
  int pakietowe;
                  pole1.statyczne = 1;
}                  pole1.pakietowe = 1;
                }
               }


                             41 z 137
Klasy – pola - przykłady
class Pole
{
  static int statyczne = 0;
}
public class Test
{
 Pole pole1 = new Pole();
 Pole pole2 = new Pole();
 void testujPola() {
   System.out.println("Wywołanie  poprzez klasę:" + Pole.statyczne);
   System.out.println("Wywołanie  poprzez obiekt:" + pole1.statyczne);
   pole2.statyczne = 2;
   System.out.println("Wywołanie  poprzez obiekt:" + pole1.statyczne);
   Pole.statyczne = 100;
   System.out.println("Wywołanie  poprzez obiekt:" + pole2.statyczne);
 }
}
                                    42 z 137
Klasy – metody – definicja i nazewnictwo

Metoda jest zbiorem instrukcji (blokiem kodu) przypisanych
 do jednej przestrzeni nazw mającej właściwość
 wielokrotnego wykorzystania.
  Metodą od której rozpoczynane jest
  wykonywanie umożliwienie wielokrotnego wywołania
Celem metod jest aplikacji jest:
 tego samego fragmentu kodu poprzez podanie jego nazwy.
     public static void main (String args[])

Metody mogą {być definiowane w dowolnym miejscu klasy.
      }
Metody nie zwracające wartości noszą nazwę procedur, a
 metody zwracające wartości noszą nazwę funkcji.

                          43 z 137
 Klasy – metoda - deklaracja
[modyfikatory] TypZwracanejWartości nazwaMetody([Parametry])
{
  //treść metody
 }

    Nazwa               Opis
 modyfikatoryPola   Określa tryb dostępu (np.     private)   i
            właściwości metody (np. static)
 TypZwracanejWartości Specyfikuje typ zwracanej wartości przez
            metodę – void jeśli metoda nie zwraca
            wartości.
 NazwaMetody      Określa nazwę deklarowanej metody.

 Parametry       Są zmiennymi przekazywanymi do metody
            wykorzystywanymi przez jej instrukcję

                              44 z 137
Klasy – metody - modyfikatory dostępu

Są wspólne dla pól danych i metod
 Nazwa                Opis
public   Wszystkie klasy mają dostęp do pól danych i metod public.
private  Dostęp do metod i pól danych posiadają jedynie inne metody
      tej samej klasy.
protected Metoda lub pole danych protected lub może być używana
      jedynie przez metody swojej klasy oraz metody wszystkich jej
      klas pochodnych.
package  Jest to modyfikator domyślny, wszystkie metody i pola
      danych bez modyfikatora dostępu traktowane są jako typu
      package. Metody (lub pola danych) typu package mogą być
      używane przez inne klasy danego pakietu.                               45 z 137
Klasy - pola i metody – modyfikatory dostępuModyfikator  klasa  podklasa  pakiet  wszędzie
private      X
protected     X    X     X
public       X    X     X     X
package      X         X
                      46 z 137
Klasy – pola - modyfikatory właściwości

  Nazwa                Opis
final    Oznacza, że definicja metody jest ostateczna i nie jest
       możliwe jej przesłanianie podczas dziedziczenia.
static    Metoda odnosi się klasy a nie obiektu, co oznacza, że
       metodę można wywoływać dla klasy bez konieczności
       tworzenia obiektów tej klasy.
abstract   Definicja metody zawiera jedynie deklarację, wskazując, że
       każda dziedzicząca klasa musi posiadać jej implementację.
synchronized Wykorzystywany   w   programach wielowątkowych,
       zapewniający wykonanie wszystkich metod dla jednego
       wątka oznaczonych tym modyfikatorem przed dostępem
       do nich kolejnego wątka.
native    Metoda jest napisana w innym języku niż Java.


                               47 z 137
Klasy – metody - przykłady
public Nauczyciel dodaj() throws IOException
 {
  PobieranieDanych tym = new PobieranieDanych();
  tym.dodajNauczyciel();
  if (tym.czyPracuje.equals(""))
    return new Nauczyciel(tym.imie, tym.nazwisko,
       tym.wiek);
  else
    return new Nauczyciel(tym.imie, tym.nazwisko,
       tym.wiek, tym.pracuje, tym.pensja);
 }
   Słowo kluczowe po którym podajemy
   zwracaną przez funkcje wartość
                         48 z 137
 Klasy – metody - przykłady

public static void zapiszDaneNauczycieli(ArrayList daneNauczycieli)
throws IOException
    {
      FileWriter plikNauczyciele = new FileWriter("nauczyciele.txt");
      Object zapiszDane[] = daneNauczycieli.toArray();
      String dane;
       for (int i = 0; i < zapiszDane.length; i++)
       {
        Nauczyciel nauczyciel = (Nauczyciel) zapiszDane[i];
        dane = nauczyciel.przygotujInformacje();
        plikNauczyciele.write(dane);
    }
    plikNauczyciele.close();
 }


                                49 z 137
 Klasy – metody - przykłady
public void usuwanieOsoby(ArrayList parOsoba, int parPozycjeWyszukane[])
 throws IOException
 {
  PobieranieDanych tym = new PobieranieDanych();
  if (tym.czyUsunac() == true)
  {
   for (int i = 0, wielkoscZmniejszenia = 0; i < this.iloscZnalezien; i++,
    wielkoscZmniejszenia++)
   {
     parOsoba.remove(parPozycjeWyszukane[i] -
          wielkoscZmniejszenia);
     }
   System.out.println("Pozycje skasowane");
  }
 }


                                 50 z 137
Klasy – metody - przeciążenie
Przeciążanie metod polega na definiowaniu metod o tych
 samych nazwach, rozróżnianych na podstawie ilości lub
 typów parametrów. Umożliwia to wywołanie odpowiedniej
 metody w zależności od parametrów wywołania. Nie
 możliwe jest rozróżnianie metod na podstawie zwracanych
 przez nie typów wartości.Przeciążanie umożliwia posiadanie definicji szeregu metod
 wykonujących różne instrukcje, ale posiadające tą samą
 nazwę. Znacząco ułatwia to programowanie i poprawia
 przejrzystość kodu.

                         51 z 137
Klasy – metody – przeciążenie
Przykład

public Prostokąt(double parBok1) {
  atrNazwa = "Kwadrat";
  atrBokLubPromień = parBok1;
 }

 public Prostokąt(double parBok1, double parBok2) {
  atrNazwa = "Prostokąt";
  atrBokLubPromień = parBok1;
  atrBok2 = parBok2;
 }
                           52 z 137
Klasa – konstruktor – definicjaKonstruktor jest metodą wywoływaną w trakcie
 tworzenia obiektu, służącą głównie inicjalizacji
 wartości pól obiektu.Konstruktor posiada identyczną nazwę z nazwą
 klasy i podobnie jak pozostałe metody może być
 przeciążany.

                       53 z 137
Klasa – konstruktor – definicja


Konstruktor jest metodą wywoływaną w trakcie
 tworzenia obiektu, służącą głównie inicjalizacji
 wartości pól obiektu.Konstruktor posiada identyczną nazwę z nazwą
 klasy i podobnie jak pozostałe metody może być
 przeciążany.


                       54 z 137
Klasa – konstruktor – założenia


Gdy klasa nie posiada zdefiniowanego konstruktora
 wykonywany jest domyślny konstruktor nadklasy.Za pomocą słowa kluczowego super możliwe jest
 wywołanie konstruktora nadklasy.

Słowo kluczowe this oznacza odwołanie do
 aktualnego obiektu.
                      55 z 137
Klasa – konstruktor – przykład

public class Student extends Osoba
{
public Student (String parImie, String parNazwisko, int
 parWiek, int parNrIndeksu, double parSrednia)
 {
     super(parImie, parNazwisko, parWiek);
     this.nrIndeksu = parNrIndeksu;
     this.srednia = parSrednia;
 }
}
                             56 z 137
Klasa – konstruktor – przykład
public abstract class Osoba
{
 protected String imie;
 protected String nazwisko;
 protected int wiek;
 public Osoba ()
 {
 }
 public Osoba (String parImie, String parNazwisko, int parWiek)
 {
   this.imie = parImie;
   this.nazwisko = parNazwisko;
   this.wiek = parWiek;
 }
                            57 z 137
Obiekt – definicja i koncepcja
Obiekt jest abstrakcją czegoś w dziedzinie problemu, odzwierciedlającą
 zdolności systemu do przechowywania informacji o tym, interakcji z
 tym czymś, lub obie te rzeczy.

Obiekt programistyczny jest modelem rzeczywistego obiektu, np.:
 student czy nauczyciel. Jest swego rodzaju nowym typem danych.

Obiekt jest generowany na podstawie wzorca klasy, będącej abstrakcją
 grupy obiektów o podobnej charakterystyce.

Obiekt =
   (identyfikakacja) - nazwa
    + stan (pola)
    + zachowanie (metody)

                               58 z 137
Obiekt - klasyfikacja
• Obiekty interfejsu użytkownika
  – Użytkownik programu kontaktuje się bezpośrednio z nimi
  – Nazywane są czasami widgets (window gadgets)
  – Przykłady: przyciski, listy wyboru, listy przewijane
• Obiekty środowiska operacyjnego
  – Są kontrolowane przez system operacyjny
  – Udostępniają usługi innym obiektom
• Obiekty zadaniowe
  – Dokumenty
  – Multimedia
  – Obiekty dziedziny przedmiotowej – np.: faktura, konto, pracownik

                               59 z 137
 Obiekt – deklaracja, inicjalizacja, definicja
• Deklaracja
  – TypObiektu NazwaObiektu;
  – Przykład: Nauczyciel nauczyciel1;
• Inicjalizacja
  – NazwaObiektu = new NazwaObiektu(ParametryKonstruktora);
  – Przykład: nauczyciel1 = new Nauczyciel(” Jan”, ”Adamski”, 29);
• Definicja
  – TypObiektu NazwaObiektu = new
   NazwaObiektu(ParametryKonstruktora);
  – Przykład
    Student student1 = new Student(tym.imie, tym.nazwisko, tym.wiek,
    tym.nrIndeksu, tym.srednia);


                                    60 z 137
Obiekt – odwołanie do pól i metod
Odwoływanie do pól i metod obiekty następuje za pomocą
 operatora „.”

Przykłady:
•  imie = parImie;
•  this.imie = noweDane.imie;
•  tym.czyPracuje.equals("");
•  UzupełnijAtrybuty();
•  System.out.println(wyswietlanyTekst);
•  tym.wiek = Integer.parseInt(dane);
•  OperacjePlikowe.wczytajDaneNauczycieli(nauczyciele);
•  nauczyciele.add(dodawany.dodaj());
•  daneNauczycieli.add(new Nauczyciel(tym.imie, tym.nazwisko, tym.wiek, tym.pracuje,
  tym.pensja));
                                     61 z 137
 Związki pomiędzy obiektami i klasami

  Bardzo rzadkie są przypadki, aby obiekty funkcjonowały zupełnie
    niezależnie od siebie Można wyróżnić 2 rodzaje związków pomiędzy
    nimi.

  Asocjacja

  Związek o charakterze strukturalnym
  Wskazuje, które obiekty wzajemnie się „znają”
     cd Data Model


        ZakładKarny             Osadzony
Przykład: OperacjePlikowe.wczytajDaneNauczycieli(nauczyciele);

                               62 z 137
 Związki pomiędzy obiektami i klasami
Kompozycja

Związek o charakterze całość-część     cd Data Model
Ma mocniejszy charakter – jeden z obiektów nie może
   istnieć bez drugiego           a)
Obiekty wzajemnie wiedzą o swoim istnieniu       PolisaUbezpieczeniow a

Można opisać ten związek słowem „ma”                 1
 class Samochód
 {
  Podwozie podwozie = new Podwozie();
  Koło[] koło = new Koło[4];                    1..*
  Karoserja karoserja = new Karoserja();
  void złóż()                         Składka
  {
   //instrukcje
  }
 }
                                  63 z 137
Obiekty i klasy - polimorfizm

Polimorfizm to możliwość nadawania tej samej nazwy
 różnym atrybutom i operacjom oraz wykonywania różnych
 procedur i akcji przez operacje o tych samych nazwach;
 pozwala na redukcję liczby nazw atrybutów i operacji.

Polimorfizm   umożliwia  rozróżnianie  operacji dla
 poszczególnych obiektów klas będących specyfikacjami
 nadklasy, gdy są wykonywane jako obiekt nadklasy.

Polimorfizm umożliwia podstawianie pod obiekt nadklasy
 obiektów podklas.


                         64 z 137
Obiekty i klasy – polimorfizm - przykład
                  public class Koło extends FiguraPłaska
public abstract class FiguraPłaska {
{                      public double obwód()
 protected String atrNazwa;         {
 FiguraPłaska()                   return 12.8;
 {
                       }
   this.atrNazwa = "Nieznana";
                  }
   }
                  public class Kwadrat extends FiguraPłaska
 public double obwód()
                  {
 {
                      public double obwód()
   return 0.0;              {
 }                         return 4.9;
}                      }
                  }
                                65 z 137
Obiekty i klasy – polimorfizm – przykład c.d
public class Wyświetl
{
  public static void wyświetlInf(FiguraPłaska parFigura)
  {
     System.out.println(parFigura.atrNazwa);
     System.out.println(parFigura.obwód());
  }
}
public class Program
{
     public static void main (String args[])
     {
          Koło koło = new Koło();
          Kwadrat kwadrat = new Kwadrat();
          Wyświetl.wyświetlInf(koło);
          Wyświetl.wyświetlInf(kwadrat);
     }
}
                              66 z 137
Obiekt - usuwanie

Java nie wymaga definiowania destruktorów. Jest tak dlatego, że
  istnieje mechanizm automatycznego zarządzania pamięcią (ang.
  garbage collection). Obiekt istnieje w pamięci tak długo, jak
  długo istnieje do niego jakakolwiek referencja w programie, w tym
  sensie, że gdy referencja do obiektu nie jest już przechowywana
  przez żadną zmienną obiekt jest automatycznie usuwany a
  zajmowana przez niego pamięć zwalniana.


W Javie zautomatyzowane istnieje możliwość deklaracji specjalnej
 metody finalize, która będzie wykonywana przed usunięciem
 obiektu z pamięci. Deklaracja takiej metody ma zastosowanie, gdy
 nasz obiekt np.: ma referencje do urządzeń wejścia-wyjścia.


                              67 z 137
Obiekt – usuwanie - przykład

protected void finalize () throws Throwable
{
 if (m_plik != null)
 {
   m_plik.close();
   m_plik = null;
 }
}


                       68 z 137
Obiekty – rzutowanie – definicja i składnia


Rzutowanie   (ang.   casting)   polega  na
 skonwertowaniu zmiennej do pożądanego typu.
 Możliwe jest jedynie rzutowanie określonych
 typów na inne np.: double na int i odwrotnie.

W przypadku tworzonych obiektów możliwe jest
 jedynie rzutowanie nadklasy na podklasę
 (najczęstszy przypadek) i na odwrót. W drugim
 przypadku następuje utrata pól i metod
 niezdefiniowanych w nadklasie.
                      69 z 137
Obiekty – rzutowanie – przykład
public class Koło extends FiguraPłaska
{
 // wcześniejsze instrukcje
  double pole()
  {
    return 34.1;
  }
}
public class Wyświetl
{
  public static void wyświetlInf(FiguraPłaska parFigura)
  {
      Koło koło = new Koło();
      //wcześniejsze instrukcje
      koło = (Koło)parFigura;
      System.out.println(koło.pole());
  }
}

                              70 z 137
Obiekty – podstawowe typy
 Nazwa            Opis
Object   Klasa znajdująca się na szczycie hierarchii,
      obiektowi typu Object może być przypisany
      dowolny obiekt.
String   String imię = new String(”Antoni”);
      Imie.equals("Koło");
Integer,  Integer dniUrlopu = new Integer(17);
Double
      iRok.toString() ;
      Integer.parseInt(br.readLine());
Date    Date data = new Date(2006, 1, 14);
      Date dziś = new Date();
      dziś.getYear();
                        71 z 137
Obiekty – podstawowe typy – String - metody

     Nazwa                   Opis
equals (Object object)    Porównuje napis do obiektu.
indexOf(String str, int   Zwraca pozycję pierwszego znalezionego napisu
fromIndex)          rozpoczynając szukanie od podanego indeksu.
length()           Zwraca długość napisu.
replace(char oldChar,    Zwraca nowy tekst z zamienionymi wszystkimi
char newChar)        wystąpieniami oldChar na newChar.
substring          Zwraca nowy napis który jest fragmentem
(int beginIndex,       wcześniejszego od indeksu początkowego do
int endIndex)        końcowego.
toLowerCase()        Konwertuje   wszystkie   znaki  napisu  na
toUpperCase()        małe/duże.
trim()            Kopiuje napis z pominięciem początkowych i
               końcowych spacji.

http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/lang/String.html    72 z 137
Obiekty – podstawowe typy – String - przykład
public class StringTest
{
 public static void main(String[] args){
   String dane = " Arkadiusz Radomski ";
   System.out.println("Dane: " + dane);
   System.out.println("Dane z małej litery: " + dane.toLowerCase());
   System.out.println("Nazwisko na pozycji:" +
     dane.indexOf("Radomski"));
   System.out.println("Znaki od 5 do 12:" + dane.substring(5,12));
   System.out.println("Długość napisu" + dane.length());
   System.out.println("Napis bez początkowych i końcowych spacji: " +
     dane.trim() + "****");
   }
}

                               73 z 137
 Obiekty – podstawowe typy – Date - metody

     Nazwa                     Opis
after(Date when)       Sprawdza  czy  data    znajduje  się   po/przed
before(Date when)      wyspecyfikowanej dacie.
compareTo(Date        Sprawdza dwie daty pod kątem sortowania.
anotherDate)
equals(Object obj)      Sprawdza daty pod kątem identyczności.
getDate() getDay()      Zwraca odpowiednio: datę / dzień / godzinę / minuty /
getHours() getMinutes()   miesiąc / sekundy / czas / rok. Metody te oprócz
getMonth() getSeconds()   getTime() są zamienione przez metodę get klasy
getTime() getYear()     Calendar – np. Calendar.get(Calendar.DAY_OF_MONTH)
setDate(int date) , …,    Umożliwiają ustawienie odpowiedniego parametru daty.
setTime(long time)      Analogicznie jak wcześniej są one zamienione przez
               metodę     klasy   Calendar    –   np.
               Calendar.set(Calendar.SECOND, int seconds)
toString()          Przekształca datę na napis.


 http://http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/util/Date.html     74 z 137
Obiekty – podstawowe typy – Date - format

 Za format daty jest odpowiedzialna klasa DateFormat.

 Podstawowe style w zależności od długości prezentacji daty:
  – SHORT - np. 12.13.52 or 3:30pm
  – MEDIUM - np. Jan 12, 1952
  – LONG – np. January 12, 1952 or 3:30:32pm
  – FULL – np. Tuesday, April 12, 1952 AD or 3:30:42pm PST.

 Metoda getInstance() umożliwia pobranie lokalnego profilu
  wyświetlania daty. Metoda format(Date date) umożliwia
  przeformatowanie daty zgodnie z przyjętym profilem.http://http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/util/Date.html  75 z 137
Obiekty – podstawowe typy – Date - przykład
import java.util.*; import java.text.DateFormat;
public class TestData
{
  static Date data = new Date(1997,12,05,14,45,32);
  public static void main(String args[])
  {
    System.out.println("Wprowadzona data: " + data.toString());
    System.out.println("Rok: " + data.getYear());
    System.out.println("Czas: " + data.getTime());
    data.setYear(27);
    System.out.println("Nowa data: " + data.toString() );
    DateFormat formatDaty = DateFormat.getInstance();
    System.out.println("Data pokazana zgodnie z profilem lokalnym:\n"
    + formatDaty.format(data)) ;
    formatDaty = DateFormat.getDateTimeInstance(DateFormat.FULL,
      DateFormat.FULL);
    System.out.println("Data pokazana zgodnie z profilem \"najdłuższym\":\n"
    + formatDaty.format(data));
  }
}
                                         76 z 137
Obiekty – podstawowe typy – Date - pozostałe klasy
 Pakiet java.util zawiera dwie klasy związane z datą i czasem systemowym:
   Calendar
   GregorianCalendar
 Obiekt reprezentujący kalendarz z aktualną datą i czasem można więc
   utworzyć na dwa sposoby:
   Calendar calendar = Calendar.getInstance();
   GregorianCalendar calendar = new GregorianCalendar ();
 Pobranie daty i czasu umożliwia metoda get():
   int dzien = calendar.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);
   int miesiac = calendar.get(Calendar.MONTH)+1;
   int rok = calendar.get(Calendar.YEAR);
   int godz = calendar.get(Calendar.HOUR_OF_DAY);
   int min = calendar.get(Calendar.MINUTE);
   int sek = calendar.get(Calendar.SECOND);


                                77 z 137
Interfejsy - definicja

Interfejsy są szablonami klas wyrażającymi jedynie, że klasa
 która je implementuje musi zaimplementować wszystkie
 metody wyrażone w interfejsie. Dzięki temu wymuszają ich
 określoną składnię - zawieranie określonych procedur i
 funkcji przez klasę.

Każdy interfejs i klasa może implementować dowolną ilość
 interfejsów.

Interfejsy definiuje się podobnie do klas.


                          78 z 137
Interfejsy – definiowanie i wykorzystanie
Deklaracja: [modyfikatory] interface NazwaInterfejsu
{
  //deklaracje metod
}
Przykład: public interface Uruchamianie
       {
        int przykładowaMetoda(int y);
       }

Wykorzystanie: Deklaracja_klasy implements nazwa interfejsu
Przykład:
class Animacja extends Applet implements Uruchamianie
 {
 }
                             79 z 137
Programowanie obiektowe

    Kolekcje
Kolekcje - definicja
Kolekcje umożliwiają przechowywanie i zarządzanie w pamięci
 obiektami dowolnego typu. Są one kontenerami – elementami
 umożliwiającymi przechowywanie wielu obiektów.

Kolekcję są elementem zbliżonym funkcjonalnie do tablic z
 dwoma zasadniczymi różnicami:
  – Mogą przechowywać obiekty różnego typu
  – Automatycznie zarządzają wielkością kolekcji

Celem kolekcji jest umożliwienie dynamicznego dodawania i
 usuwania obiektów bez konieczności „zarządzania pamięcią
 im przydzielaną” – są „automatycznie dopasowującą się do
 zawartości tablicą”.

                          81 z 137
Kolekcje – struktura - interfejsy

      Collection               Map  Set     List     Queue        SortedMapSortedSet
       Analogicznieutrzymująca możesekwencją),
       Ułożona Collection SortedSet zawierać
       Kolekcja, mapująca niereprezentuje grupę
       Kolekcja która klucze (identyfikatory)
                 jak
                 wykorzystywana jest do
       Interfejs kolekcja (nazywanaposortowane   to
       duplikatów utrzymującaelementówsłów w
       kolekcja zawieraćwielu kluczlista przed
       mogąca
       do wartości.nazywanych Przykłady użyć:
       przechowywania Każdy
       rosnąco         Przykład: elementami.
       obiektów elementy. duplikatyposortowane
               elementów.      musi być
                         elementów.
       rosnąco i może mapować jedynieproduktów
       Przykłady: kolekcje Posiada dodatkowe
       Wszystkiepary klucze/wartości. Przykład –
       słowniku.
       ich przetworzeniem. implementują jednej
       unikalny    kolekcja   palet  do
       poker, plan studentów, procesy uruchomione ten
       książka określający lista pracowników.
       przychodzących
       wartości. Koncepcja magazynu, rejestracja
       interfejs telefoniczna,zbliżona do Hashtable.
       operacje: dodawania, wyciągania i inspecji.
       na komputerze. do sposób przekazywania
       wejść osób do kabiny z nimi.
       Przykład - kolejka zadań do wykonania.
       kolekcji i manipulowaniabankomatem.

                          82 z 137
Kolekcje – przykładowe implementacje

             List


     Vector           ArrayList Implementuje kolekcję (listę) podobnie jak tablicę
           kolekcję  (listę)  jako  klasa
 wektora (Vector), z tą różnicą, że dostęp do kolekcji
 automatycznie dopasowującą swoją wielkość do
 zawartości. Obiekty (czyt. nie ma wsparcia dla
 jest asynchroniczy mogą być pobierane analogicznie
 jak w tablicach za pomocą Dostęp do kolekcji typu
 dostępu synchronicznego).indeksu. Vektor jest klasą
 ArrayList przez kilka wątków nie jest bezpieczny.
 kontenera, która umożliwia dostęp synchroniczny –
 wielowątkowy.

                          83 z 137
Kolekcje – przykładowe implementacje c.d

            Map


    HashTable         TreeMap                   kolekcję  (mapę)
 HashTable<K,V> implementuje mapę z kluczami typu
 Implementuje   TreeMap(K,V)
 K i wartościami typu typu K i wartości (obiekty)
 przechowującą klucze V. Klasa definiująca klucz musi
 wspierać metody hashcode() oraz equals(). Ten typ
 typu V ułożone w rosnącej kolejności.
 kolekcji jest typem wspierającym synchroniczność –
 możliwy dostęp przez wiele wątków.


                        84 z 137
Kolekcje – zdefiniowanie
Aby móc zdefiniować zmienną typu kolekcji należy najpierw
 zaimportować odpowiednie klasy:
  – wszystkie - import java.util.*;
  – konkretną - import java.util.Vector;

Deklaracja:
TypKolekcji [<TypWartości>] NazwaKolekcji = new TypKolekcji
 [<TypWartości>]();

Przykłady:
• ArrayList nauczyciele = new ArrayList();
• Vector<String>names = new Vector<String>();
• Map<String, Integer> m = new HashMap<String, Integer>();
                              85 z 137
Kolekcje – podstawowe metody

 Nazwa               Opis
containsAll  Zwraca true jeśli docelowa kolekcja zawiera
       wszystkie elementy wyspecyfikowanej kolekcji.
addAll    Dodaje wszystkie elementy do kolekcji docelowej
       kolekcji wyspecyfikowanej.
removeAll   Usuwa wszystkie elementy kolekcji, które znajdują
       w wyspecyfikowanej kolekcji.
retainAll   Usuwa kolekcji wszystkie elementy, które nie są
       zawarte w wyspecyfikowanej kolekcji.

clear     Usuwa wszystkie elementy z kolekcji


                            86 z 137
Kolekcje – podstawowe metody c. d.
 Nazwa              Opis
toArray  Powoduje utworzenie z kolekcji tablicy.
add    Powoduje dodanie elementu do kolekcji.
remove  Powoduje usunięcie elementu z kolekcji.
set    Umożliwia zmodyfikowanie elementu kolekcji.
get    Powoduje pobranie elementu kolekcji.
next   Powoduje przejście do kolejnego elementu kolekcji.
search  Umożliwia wyszukanie elementu w kolekcji poprzez
     zwrócenie jego pozycji.
sort   Powoduje posortowanie kolekcji.
reverse Powoduje odwrócenie kolejności elementów kolekcji.

                          87 z 137
Kolekcje – przykłady wykorzystania metod
• s1.containsAll(s2) ;
• names.add(firstname);
• nauczyciele.add(dodawany.dodaj());
• nauczyciele.clear();
• studenci.next();
• parOsoba.remove(parPozycjeWyszukane[i] -
 wielkoscZmniejszenia);
• Object listaStudentow[] = parStudenci.toArray();
• parOsoba.get(parPozycjeWyszukane[numerOsoby - 1]);
• a.set(i, a.get(j));
                            88 z 137
Kolekcje - przechodzenie
Przy wykorzystaniu pętli for-each możliwe jest przejście
 przez wszystkie elementy kolekcji oraz tablicy.

Składnia: for (TypWartości zmienna : nazwaKolekcji)
      {
       //instrukcje
      }

Przykład:
for (Object o : collection)
 System.out.println(o);

                           89 z 137
 Kolekcje – przykłady - Vector
import java.util.Vector;
public class PrzykładVector{
 public static void main(String[]args){
    Vector<String> imiona = new Vector<String>();
    String[] imionaL = {„Adam", „Jan", „Gosia", „Patryk" };
    for(String imie : imionaL){
      imiona.add(imie);
    }
 for(String imie : imiona){
    System.out.println(imie);
   }
 }
}
                              90 z 137
 Kolekcje – przykłady - ArrayList
public void wyswietlListaNauczycieli(ArrayList parNauczyciele)
 {
   Object listaNauczycieli[] = parNauczyciele.toArray();
   int licznikNauczyciele;
   System.out.println("\nL i s t a n a u c z y c i e l i :\n");
   for (licznikNauczyciele = 0; licznikNauczyciele < listaNauczycieli.length;
          licznikNauczyciele++)
    {
      String wyswietlanyTekst, parPracuje;
      Nauczyciel nauczyciel = (Nauczyciel) listaNauczycieli[licznikNauczyciele];
      wyswietlanyTekst = licznikNauczyciele + 1 + ".";
      System.out.println(wyswietlanyTekst);
      nauczyciel.wyswietlInformacje();
    }
 }

                                     91 z 137
 Kolekcje – przykłady - Map
import java.util.*;
public class Freq {
 public static void main(String args[]) {
   Map<String, Integer>      m=
     new HashMap<String, Integer>();
  for (String a : args) {
     Integer freq = m.get(a);
     m.put(a, (freq == null ? 1 : freq + 1));
   }
   System.out.println(m.size() + " różnych słów:");
   System.out.println(m);
 }
}
                             92 z 137
Programowanie obiektowe

     Wyjątki
Definicja i koncepcja
Wyjątki (ang. exceptions) są sytuacją niestandardową
 (specjalną) związaną z działaniem programu, powodującą
 zawieszenie się lub niepoprawne wykonanie programu.

Java posiada mechanizm obsługi wyjątków umożliwiający
 odpowiednie zareagowanie w takiej sytuacji i uniknięcie
 zawieszenia lub niepoprawnego wykonania programu.

Przechwycenie wyjątku umożliwia przerwanie normalnego
 wykonywania programu i wykonanie instrukcji związanych z
 jego obsługą.                         94 z 137
Przykłady sytuacji krytycznych

Istnieje szereg sytuacji krytycznych głównie związanych z:
• Operacjami na plikach:
  – Próba otwarcia pliku który nie istnieje,
  – Próba zapisania danych do pliku, do którego nie mamy
   uprawnień.
• Niekompatybilne konwersje typów (np. ClassCastException,
  NumberFormatException )
• Próba dostępu do elementu tablicy dalszym niż ostatni indeks
  (ArrayOutOfBoundsException)
• Brak obiektu odwołania (NullPointerException)                           95 z 137
Struktura klas
         96 z 137
Generowanie sytuacji wyjątkowych

Generowanie  (zgłoszenie)  wyjątku dokonujemy poprzez
 throw new Exception("..."), jako utworzenie obiektu
 typu Exception i przerywanie wykonania bieżącej metody.Aby wskazać i poinformować JVM, że metoda może
 generować wyjątek typu Exception należy na jej końcu
 dodać słowa kluczowe throws Exception. Użycie tej frazy
 jest obowiązkowe, jeśli nasza metoda może generować
 wyjątek, np. dla metod posiadających instrukcję związane z
 I/O.


                          97 z 137
Generowanie sytuacji wyjątkowych - przykład
Przykład:
public class WywolajWyjatek
{
  static public void main(String args[]) throws Exception
  {
      Liczba liczba = new Liczba();
      liczba.dziel(1);
  }
}
class Liczba
{
  int m_i = 10;
  int dziel(float i) throws Exception
  {
      if (i/2 != 0)
            throw new Exception("Liczba nieparzysta!");
      if (i == 0)
            throw new Exception("Dzielenie przez zero!");
      return (int)(m_i/i);
  }
}
                                    98 z 137
Obsługa wyjątków - składnia
try
{
  //blok instrukcji gdzie może wystąpić wyjątek
}
catch (ObiektImplementujacyInterfejsThrowable nazwaZmiennej)
{
  //blok instrukcji obsługujących wystąpienia sytuacji wyjątkowej jest
  wykonywany tylko, gdy wystąpi wyjątek typu takiego jak typ zmiennej będącej
  parametrem bloku catch
}
…
finally //opcjonalnie
{
  // ten blok instrukcji jest wykonywany przed opuszczeniem sterowania, //nawet
  jeśli blok try zawiera instrukcję return lub spowodował //wystąpienie wyjątku
}
                                   99 z 137
Obsługa wyjątków - przykład
public class WywolajWyjatek
{
 static public void main(String args[]) throws Exception
 {
    Liczba liczba = new Liczba();
    try
    { liczba.dziel(1); }
    catch (Exception e)
    { e.printStackTrace(); }
    System.out.println("obsługa wyjątków działa");
 }
}
                          100 z 137
Obsługa wyjątków - przykład
public static void zapiszDaneNauczycieli(ArrayList daneNauczycieli)
 throws IOException
 {
   FileWriter plikNauczyciele = new FileWriter("nauczyciele.txt");
   Object zapiszDane[] = daneNauczycieli.toArray();
   String dane;
     for (int i = 0; i < zapiszDane.length; i++)
     {
      Nauczyciel nauczyciel = (Nauczyciel) zapiszDane[i];
      dane = nauczyciel.przygotujInformacje();
      plikNauczyciele.write(dane);
    }
    plikNauczyciele.close();
 }

                                101 z 137
Obsługa wyjątków - przykład

import java.io.*;
class WyjątekZapisz
{
  public static void zapisz(String ścieżka) throws IOException
  {
   FileWriter plik = new FileWriter(ścieżka);
   String dane = "Przykładowe Dane";
   plik.write(dane);
   plik.close();
  }
}                               102 z 137
Obsługa wyjątków – przykład c. d.
public class Test
{
 public static void main(String args[]) throws IOException
 {
   try{
     WyjątekZapisz wyjątek = new WyjątekZapisz();
     wyjątek.zapisz("c:\\aaa1\\dane.txt");}
   catch (IOException ioe){
      System.out.println(ioe.toString());
     }
   System.out.println("Program jest wykonywany dalej");
 }
}


                               103 z 137
Obsługa wyjątków - przykład
import java.io.*;
public class WyjątekWczytaj
{
  static File plik = new File("nieistniejacy.txt");
  public static void main(String args[]) throws IOException
  {
   try {
     FileInputStream wczytanie = new FileInputStream(plik);
     int dane;
     dane = wczytanie.read();
     wczytanie.close();
     }
    catch (IOException ioe){
       ioe.printStackTrace();
       System.out.println("Blad przy otwarciu pliku " + plik.getName());}
  }
}


                                         104 z 137
Obsługa wyjątków – ważne metody

Ważne metody dla obiektów klasy Exception:
    Nazwa               Opis
getClass() ;     Zwraca nazwę klasy wyjątku.
getMessage());    Zwraca opis wyjątku.
printStackTrace();  Powoduje wypisanie na ekranie ścieżki
           wywołań do metody, w której wystąpił
           wyjątek.

Przykład:
System.out.println("Przy operacji typu \"" + wyjątki[i] + "\"
wystąpił wyjątek: \n" + e.getClass() + "\n z następującą
informacją: " + e.getMessage());
                             105 z 137
Definiowanie własnych klas wyjątków - koncepcja
W Javie możliwe jest definiowanie własnych klas
 wyjątków dla obsługi sytuacji, uznawanych przez
 programistę za wyjątkowe.


Klasa, która ma być odpowiedzialna za obsługę wyjątków w
  swojej definicji musi być podklasą (dziedziczyć) z klasy
  Exception.


Aby wyjątki dla danej metody były obsługiwane przez naszą
 klasę wyjątków należy na końcu jej deklaracji dodać słowo
 kluczow throws oraz nazwę klasy obsługującej wyjątki –
 throws NazwaKlasyWyjątku.
                          106 z 137
Definiowanie własnych klas wyjątków - składnia
class NazwaKlasyWyjątku extends Exception
{
    NazwaKlasyWyjątku()
  {
  }
    NazwaKlasyWyjątku(String s)
    {
      super("\Tekst wyświetlany przez wyjątek: " + s);
    }
}

                             107 z 137
Definiowanie własnych klas wyjątków - przykład
class WyjątekŚrednia extends Exception
{
  WyjątekŚrednia()
  {
  }
  WyjątekŚrednia(String s)
  {
   super(s);
  }
}
                      108 z 137
Definiowanie własnych klas wyjątków – przykład c. d.
class Student{
  double sumaOcen = 0; int ilośćOcen = 0; double średnia = 0;
  void operacjeŚrednia() throws WyjątekŚrednia {
    try {
     średnia = sumaOcen / ilośćOcen;
     if (średnia < 2)
     throw new WyjątekŚrednia("Średnia nie może być niższa niż 2");
     if (średnia > 5)
     throw new WyjątekŚrednia("Średnia nie może być wyższa niż 5");
     System.out.println("Średnia ocen wynosi:" + this.średnia);}
    catch(Exception e) {
     System.out.println("Wyjątek: " + e.getClass() + " z następującym
     komentarzem - " + e.getMessage());}
  }
}

                                 109 z 137
Definiowanie własnych klas wyjątków – przykład c. d.

public class TestWyjątki
{
 public static void main(String[] args) throws Exception
 {
   Student student = new Student();
   student.sumaOcen = Double.parseDouble(args[0]);
   student.ilośćOcen = Integer.parseInt(args[1]);
   student.operacjeŚrednia();
 }
}


                           110 z 137
Obsługa wielu wyjątków - koncepcja

Istnieje możliwość obsługi wielu wyjątków odnośnie jednego
  fragmentu kodu try w podzieleniu na konkretne ich typy –
  np. zarówno błędu braku pliku (obiekt typu IOException) do
  otwarcia oraz jego końca podczas wczytywania (obiekt typu
  EOFException).


W celu obsługi wielu wyjątków należy dla bloku try
 zdefiniować odpowiednie bloki catch z paramerami jako
 obiekty odpowiadające klasom wyjątków.                           111 z 137
Obsługa wielu wyjątków - składnia

try
{
  //blok instrukcji gdzie może wystąpić wyjątek
}
catch (ObiektImplementujacyInterfejsThrowable nazwaZmiennej)
{
  //blok instrukcji obsługujących wystąpienia sytuacji wyjątkowej
}
catch (ObiektImplementujacyInterfejsThrowable nazwaZmiennej)
{
  //blok instrukcji obsługujących wystąpienia sytuacji wyjątkowej
}
…


                              112 z 137
Obsługa wielu wyjątków - przykład
class NieprawidłowościŚrednia extends WyjątekŚrednia
{
  NieprawidłowościŚrednia()
  {
  }
  NieprawidłowościŚrednia(int ilośćOcen, double średnia)
  {
   super(„\nNieprawidłowości średniej\n" + "Średnia
    wynosi zaledwie:" + średnia + "\n przy ilości
    zaliczonych przedmiotów poniżej minimum równemu:"
    + ilośćOcen);
  }
}
                          113 z 137
Obsługa wielu wyjątków – przykład c. d.
class Student{
…
 void operacjeŚrednia() throws Exception
  {
    try
    {
    …
    if ((ilośćOcen < 8) && (średnia < 3.5))
     throw new NieprawidłowościŚrednia(ilośćOcen, średnia);
     System.out.println("Średnia ocen wynosi:" +
         this.średnia);
    …


                             114 z 137
Obsługa wielu wyjątków – inna wersja
public class TestWyjątki
{
 public static void main(String[] args) throws Exception {
   Student student = new Student();
   student.sumaOcen = Double.parseDouble(args[0]);
   student.ilośćOcen = Integer.parseInt(args[1]);
   try{ student.operacjeŚrednia(); }
   catch(NieprawidłowościŚrednia nś)
   { nś.printStackTrace(); }
   catch(WyjątekŚrednia wś)
   { wś.printStackTrace(); }
 }
}


                               115 z 137
Programowanie obiektowe

  Operacje wejścia - wyjścia
Koncepcja

Operacje wejścia wyjścia (ang. Input / Output, I/O) w Javie
 zrealizowane są za pomocą klas zawartych w pakiecie
 java.io.

Programy Javy używają strumieni (ang. streams) do
 wykonywania operacji wejścia /wyjścia, z tym, że zarówno
 źródłem wejściowym (ang. input source) jak i źródłem
 wyjściowym (ang. output source) może być wszystko, co
 zawiera dane:
  – pliki,
  – łańcuchy znakowe – również pobierane z klawiatury,
  – pamięć.

                          117 z 137
Koncepcja
Począwszy od wersji Javy 1.1 zdefiniowano nowe,
 przeznaczone do poprawnego czytania strumienie znaków
 w standardzie Unicode.

Klasy obsługujące operacje I/O w Javie mają model
  warstwowy, co oznacza, że poszczególne klasy posiadają
  stosunkowo ograniczone możliwości, ale możliwe jest
  uzyskanie ich odpowiednich właściwości poprzez dodanie
  wyspecjalizowanych klas. Przykładowo, klasa wejściowa
  InputStream nie jest buforowana (co oznacza, że
  jednocześnie może być pobierany wyłącznie jeden znak),
  ale dzięki klasie BufferedInputStream możliwe jest
  dodanie buforowania do klasy InputStream.

                         118 z 137
Przegląd klas strumieni - InputStream

Jest abstrakcyjną nadklasą dla szeregu klas (np.:
 FileInputStream,  SequenceInputStream) dostarczającą
 podstawowy interfejs programistyczny wraz z częściową
 implementacją strumieni wejściowych. Klasa InputStream
 definiuje metody przeznaczone do:
  – czytania bajtów lub tablic bajtów
  – zaznaczenia pozycji w strumieniu
  – opuszczenia części bajtów z wejścia
  – znajdowania liczby dostępnych bajtów do czytania i
   resetowania bieżącej pozycji w strumieniu

                         119 z 137
Przegląd klas strumieni - InputStream c.d.


Podczas tworzenia nowego strumienia wejściowego, następuje
 jego automatyczne otworzenie.


Strumień wejściowy zostaje zamknięty:
  – poprzez użycie metody close
  – gdy do obiektu InputSteam nie     ma  już  żadnych
   referencji i jest usuwany z pamięci
                           120 z 137
Przegląd klas strumieni - OutputStream
Klasa OutputStream podobnie jak klasa InputStream jest
  abstrakcyjną nadklasą dla wielu klas (np.: FileOutputStream,
  PrintStream). Dostarcza ona minimalny interfejs programistyczny
  wraz z częściową implementacją strumieni wyjściowych.


Klasa ta definiuje metody zapisywania bajtów lub tablic bajtów.


Strumień wyjściowy jest automatycznie otwierany, gdy jest tworzony.
  Jego zamknięcie następuje:
  – poprzez użycie metody close,
  – gdy do obiektu OutputStream nie ma już żadnych referencji i
   jest usuwany z pamięci (ang. garbage collected).

                             121 z 137
Przegląd klas strumieni – strumienie znakowe

W wersji Java 1.1 do pakietu java.io dodano nowe klasy do
 czytania strumieni zawierających znaki (ang. character
 streams). Klasy te działają podobnie, jednak zamiast czytać i
 zapisywać bajty czytają i zapisują 2-bajtowe znaki Unicode.
 Ułatwia to pisanie programów niezależnych od standardu
 kodowania znaków.


Strumienie znakowe nie są użyteczne tam gdzie dane są
  zapisywane binarnie, np.: odczytywanie plików dźwiękowych
  czy implementacja protokołów sieciowych.


                          122 z 137
Przegląd klas strumieni – strumienie znakowe

Klasy:
 – Do odczytu – Reader, np.:
   • BufferedReader
   • FileReader
 – Do zapisu – Writer, np.:
   • BufferedWritter
   • FileWritter


                   123 z 137
 Strumienie wejściowe – klawiatura

InputStreamReader – umożliwia odczytanie pojedynczych znaków.


Deklaracja:
InputStreamReader nazwaStrumienia = new InputStreamReader(InputStream in);
Przykład:
InputStreamReader is = InputStreamReader(System.in);
Metody:
  – close() – zamyka strumień
  – getEncoding() – zwraca nazwę systemu kodowania
  – read() – umożliwia wczytanie pojedynczego znaku                                  124 z 137
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/io/InputStreamReader.html
 Strumienie wejściowe – klawiatura
BufferedReader – umożliwia odczytanie znaków, które są buforowane co
 daje możliwość odczytywania również tablic i całych linii.


Deklaracja:
BufferedReader nazwaStrumienia = new BufferedReader(Reader in);
Przykład:
BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
Metody:
  – close() – zamyka strumień
  – getEncoding() – zwraca nazwę systemu kodowania
  – read() / readLine() – umożliwia wczytanie pojedynczego znaku / całej
               linii

http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/io/BufferedReader.html 125 z 137
Strumienie wejściowe – klawiatura - przykład

BufferedReader br = new BufferedReader(new
 InputStreamReader(System.in));

public void dodajOsoba () throws IOException
 {
   System.out.println("");
   System.out.print("Podaj imie ");
   imie = br.readLine();
   System.out.print("Podaj nazwisko ");
   nazwisko = br.readLine();
   System.out.print("Podaj wiek ");
   wiek = Integer.parseInt(br.readLine());
 }


                        126 z 137
Strumienie wyjściowe – ekran


System.out.print() / System.out.println() / – umożliwiają
 wypisanie na ekranie znaków. Ponadto instrukcja println
 powoduje przejście do nowego wiersza.


Przykład:
System.out.println("Jaką operację chcesz wykonać (wpisz numer):");
                             127 z 137
 Strumienie wyjściowe – ekran

PrintWriter – klasa umożliwiająca wypisanie na ekranie znaków. Zastępuje
  metody klasy System.out.


Deklaracja:
PrintWriter nazwaStrumienia = new PrintWriter(OutputStream out, boolean autoFlush) ;
Przykład:
PrintWriter pw = PrintWriter(System.out, true) ;
Metody:
  – close()
  – getEncoding()
  – print() / println()


 http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/io/FileWriter.html    128 z 137
 Strumienie wyjściowe – ekran - przykład

import java.io.*;
public class WypisanieDanych
{


  public static void main(String args[])
  {
    char[] wybór = {'1','2','3','4'};
    PrintWriter pw = new PrintWriter(System.out, true);
    pw.print("Jaką operację chcesz wykonać (wpisz numer):");
    pw.println(wybór);
  }
}

                             129 z 137
 Strumienie wejściowe – plik

FileReader – umożliwia odczytanie pojedynczych znaków z pliku.


Deklaracja:
FileReader nazwaStrumienia = new FileReader(String fileName);
Przykład:
FileReader fr = new FileReader(”c:\studenci.txt”);
Metody:
  – close() – zamyka plik
  – getEncoding() – zwraca nazwę systemu kodowania pliku
  – read() – umożliwia wczytanie pojedynczego znaku
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/io/FileReader.html  130 z 137
Strumienie wejściowe – plik - przykład
 public static void wczytajDaneStudentow(ArrayList daneStudentow) throws
 IOException
 {
  Object zapiszDane[] = daneStudentow.toArray();
  BufferedReader wczytanie = new BufferedReader(new
    FileReader("studenci.txt"));
  PobieranieDanych tym = new PobieranieDanych();
  String dane = new String();
  try
  {
  while (true) {
     dane = wczytanie.readLine();
      if (dane == null)
       break;
     tym.imie = dane;
         …
                               131 z 137
Strumienie wejściowe – plik – przykład c. d.
     dane = wczytanie.readLine();
     tym.nazwisko = dane;
     dane = wczytanie.readLine();
     tym.wiek = Integer.parseInt(dane);
     dane = wczytanie.readLine();
     tym.nrIndeksu = Integer.parseInt(dane);
     dane = wczytanie.readLine();
     tym.srednia = Double.parseDouble(dane);
     daneStudentow.add(new Student(tym.imie, tym.nazwisko,
        tym.wiek, tym.nrIndeksu, tym.srednia));
    }
    wczytanie.close();
   } catch(EOFException e) {
    wczytanie.close();
   }
 }
                              132 z 137
 Strumienie wyjściowe – plik

FileWriter – umożliwia zapisywanie danych do pliku.


Deklaracja:
FileWriter nazwaStrumienia = new FileWriter(String fileName, boolean append);
Przykład:
FileWriter plikNauczyciele = new FileWriter("nauczyciele.txt");
Metody:
  – close() – zamyka plik
  – getEncoding() – zwraca nazwę systemu kodowania pliku
  – write() – zapisuje dane do plikuhttp://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/io/FileReader.html    133 z 137
Strumienie wyjściowe – plik – przykład
public static void zapiszDaneNauczycieli(ArrayList daneNauczycieli)
 throws IOException
 {
   FileWriter plikNauczyciele = new
 FileWriter("nauczyciele.txt");
   Object zapiszDane[] = daneNauczycieli.toArray();
   String dane;
     for (int i = 0; i < zapiszDane.length; i++)
     {
      Nauczyciel nauczyciel = (Nauczyciel) zapiszDane[i];
      dane = nauczyciel.przygotujInformacje();
      plikNauczyciele.write(dane);
    }
    plikNauczyciele.close();
 }
                                134 z 137
 Strumienie wejściowe/wyjściowe – plik
RandomAccessFile – jest klasą umożliwiająca odczyt/zapis danych do pliku,
 począwszy od dowolnego miejsca.

Miejsce dostępu określa kursor o nazwie file pointer, od którego możliwy jest
  odczyt/zapis danych. Służą do tego dwie metody:
   –  getFilePointer – zwraca aktualną pozycję kursora
   –  seek(long pos) – umożliwia ustawienie pozycji kursora

Tryby dostępu:
   – ”r” – dostęp w trybie odczytu
   – ”rw” – dostęp w trybie zapisu
   – ”rws” – dostęp w trybie zapisu i odczytu z wymaganiem
         synchronicznego zapisu danych i metadanych pliku
   – ”rwd” - dostęp w trybie zapisu i odczytu z wymaganiem
         synchronicznego zapisu danych

                                  135 z 137
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/io/RandomAccessFile.html
 Strumienie wejściowe/wyjściowe – plik c. d.

Deklaracja:
RandomAccessFile nazwaStrumienia = new RandomAccessFile(String name,
 String mode);
Przykład:
RandomAccessFile raf = new RandomAccessFile ("nauczyciele.txt”,”rw”);
Metody:
  – close() – zamyka plik
  – read() / readLine() – wczytują dane z pliku
  – write(typ) / writeChars(String s) – zapisują dane do pliku
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/io/FileReader.html  136 z 137
Proszę o ewentualne pytania
Michał Kuciapski

								
To top