Syntax cleny by WzmWYhF6

VIEWS: 6 PAGES: 3

									                   Větné členy

Podmět
  -  obligatorní větný člen, nevyjádřený pouze v rozkazovacích větách,všude jinde
    vyjádřený, nebo jde o elipsu

Formální stránka
  - odlišuje se od ostatních větných členů POZICÍ
  - záleží na druhu věty a modalitě
  - zvláštní tvar pouze u zájmen osobních a who: I know her but she doesn´t know me.
   The doctor who treated him

Realizace podmětu
  - nejčastěji podstatným jménem nebo zájmenem. – The work went on in shifts.
  - Dále všechna substantiva syntaktická = primárně jiné slovní druhy užité ve fci.
    substantivní – Similarily in the organic world the old may persist alongside the new.
  - Ze zájmen která fungují jako syn.subst. - -one, -body, -thing, osobní, tázací, vztažná
    atd.
  - Adverbia jako podmět + jakékoliv slovo nebo obrat v metajazykovém užití- now is
    the right time …
  - Infinitivem, vedlejší větou, gerundiem

Podmět realizovaný zájmenem it
  - časový, atmosférický a prostorový údaje – It is early.
  - Zaplňuje místo podmětu když je podmět infinitivní nebo větný v extrapozici za
   slovesem – It was better not to invite too many important people at the same time

There v postavení podmětu
  - konstitutivní větný člen vět existenciálních a existenciálně lokativních
  - redukovaná výslovnost (od adverbiálního there)
srovnej: There comes our bus X There´s a bus on weekdays

  Postmodifikace vlastního podmětu
    - větou vztažnou – There were some problems which I never solved in all my youth.
    - postomodifikace přítomým příčestím – There was another strip of garden running
along the river bank.
    - postmodifikace infinitivem – Of course, there were things to worship everywhere.

Sémantika podmětu
  - agens – konatel slovesného děje (děj záměrný = uvědomělý, děj nezáměrný =
   bezděčný) – In 1830 men commonly labored twelve or thirteen hours a day. - záměrný
   X She slipped on the polished floor – nezáměrný
     o životný i neživotný
  - patiens (affected-zasáhnutý) – trpitel, typicky ve vazbách trpných – I am often sent by
   my union to conferences
  - proživatel (experiencer)– podmět u sloves prožívání, smyslového vnímání a u sloves
   vyjadřujících různé postoje – he suffered a heavy blow
  - nositel stavu – podmět u sloves jako sit, lie, sleep apod.
  -  recipient – podmět v pasívu ditranzitivních sloves typu – I was given no choice a u
    sloves jako get, receive, obtain apod.

Lokativní podmět
  - the garden swarms with bees, the ground was crawling with ants

Kauzativní podmět
 - the heat turned the milk sour – horkem mléko zkyslo, cancer kills many people
 - příčina se konstatuje jako podmět i v otázce – What makes you think so?

Podmět vyjadřující prostředek nebo nástroj
  - the treaty begins a new era

Temporální podmět
 - the past decade witnessed the emergence of a new science

Anglická a česká věta se liší syntakticky:
Struktura anglické věty: S-V-O, S-Vpass-ADVagens
Struktura české věty: Adv/O-V-S

Elipsa
  - vynechávání podmětu na počátku věty
        beg (your) pardon – promiňte, prosím
        see you later – vynechání urč. SlovesaPřísudek (predicate)
  -  vyjadřuje se slovesem určitým - Finite verb form
  -  multiples subject – shoda
      o vyjímka – His friend and adviser was absent
      o Bread and butter is

  -  podmět modifikovaný dvěma adjektivy
     o An economical and hardworking wife is
     o Elipsa: American and Dutch beer are much lighter than British beer.

Koordinace se spojkou OR
 - proximity principle
     o Either he or me is mistaken.
     o Either you or he is mistaken.
     o Either your brakes are at fault or our …

Gramatical concord
Notional concord – (shoda podle smyslu) – u kolektiv
      o The audience were enjoying every minute of the …
          X    The audience was enormous (jednotka)
          X    The audience were enormous (každý z publika byl velký)
          In AmE only SG.!!!!
          Lot/lots = shoda podle subst. Eg. Lots of fruit is …. A lot of apples are
Forma přísudku: Verbální (finite verb) X Verbonominální (copular + name)

Přísudek verbální
  - intransitivní slovesa zřídka (Birds fly)
  - He rises early (S-V) – He is an early riser. (verbonominální přísudek)
  - He is a fast learner – všeobecná charakteristika
  - I rose early – konkretně

Intransitivní slovesa
  – intransitíva tantum (pouze intransitivní)
  - neutrální z hlediska tranzitivity (tak i onak)
      o boil water X water boils
      o develop sth. X it develops
          pravá tranzitivita i pravá intranzitivita
  - předmět přítomný sémanticky, ne však syntakticky
      o pseudo intranzitivita
          Dogs bite. (musí mít co!) S-V-O
          He slaves every day. (předmět reflexní nebo nereflexní S-V-O)
      o Mediopasíva: He doesn´t frighten easily.

Transitivní slovesa
  - transitíva tantum
  - reflexíva
  - reciprocita (each other)
  - kauzativita
     o dějová složka
     o složka způsobí, aby bylo realizované (To walk a dog)

Přísudek verbonominální
You are very kind to help us. (It is very kind of you to help us)
  - extraponovaný infinitiv
He is difficult to get on with. (It is difficult to get on with him)
He is hard to please. (It is hard to please him)

								
To top