Det er foresl�tt etablert en driftorganisasjon mellom Asker Museum v by R61On2

VIEWS: 0 PAGES: 12

									PLAN
        2011
    FOR GJENNOMFØRING OG UTVIKLING
    SJØSKOLEN
         Visjon:
    Meningsfull mestring –
    - investering i framtida
     1. Presentasjon av
      virksomheten
     2. Overordnede mål
     3. Utfordringer i år 2011
     4. Mål og tiltak for år 2011
     5. Planer
Asker kommune                                      Sjøskolen
Fra Handlingsprogrammet 06-09:
    Trebåtsamlingen er et samarbeidsprosjekt mellom Akershus fylkeskommune, Follo
     Museum og Asker kommune ved Sjøskolen og Asker Museum, avdeling Vollen
     kystkultursenter. Det er foreslått etablert en driftorganisasjon mellom Asker Museum
     v/Vollen kystkultursenter, Sjøskolen og Follo Museum. Akershus fylke er ventet å gi
     sitt bidrag til driften.
     Sjøskolen vil kunne holde hus i Oslofjorden trebåtsamling og det legges opp til en
     elevstyrt bedrift slik at Oslofjorden trebåtsamling vil ha nytte av Sjøskolens
     kompetanse innen restaurering av båter og pedagogisk virksomhet. Driften av Vollen
     Kystkultursenter vil innlemmes i den nye organisasjonen. Follo Museum har egen
     kystkulturkonservator som vil bli knyttet til båtsamlingen.

Fra forslag til Handlingsprogram 2011-14
     Det tverrfaglige samarbeidet med andre tjenester utvikles og endres for styrking av
      tidlig innsats og bedre ressursutnyttelse.
     Rådmannen foreslår heving av skolens kvalitet og innføring av et system for
      oppfølging, veiledning og opplæring vedrørende lovoppfyllelse.
     Innføring av et system for oppfølging og tilsyn gjennom et styringsverktøy, balansert
      målstyring, BMS.

Utdrag fra visjoner for framtidens Asker ifølge kommuneplanen:
    Skolene må i tillegg til å være skoler i enda større grad enn nå betraktes som viktige -
     ressurssentre i nærmiljøene/lokalmiljøene.  1. Presentasjon av virksomheten
Sjøskolen ble etablert på Børsholmen i 1988.
I 2003 flyttet vi Sjøskolens aktiviteter til Vollen, nærmere bestemt til Maudbukta og Arnestad
Bruk. Her har generasjoner bygd båter i alle størrelser med alt det har ført med seg av håndverk
og aktivitet. Senere har Arnestad Bruk levert møbler fra Vollen av høy kvalitet. Bukta har også
vært hjemmehavn for fiskere. Denne sammensatte historien griper vi tak i som utgangspunkt for
opplevelse, drømmer og nyskaping. Her skal elever møte utfordringer i vannkanten og
dyktiggjøre seg og forberede seg til en ferd ut. De får opplæring knyttet til arbeid i vårt
lokalmiljø. Gjennom meningsfulle arbeidsoppgaver skal elever motiveres for læring og få
erfaringer som gir grunnlag for valg av videre utdanningsløp. Sosial trening, gode
samarbeidsoppgaver og krav om pålitelighet skal gi ny selvtillit og en bedre utdanningssituasjon.
Sammen tar vi tak i de utfordringene det er å være verdiskapere i et lokalmiljø. Vi ønsker at
elever skal ”oppdage nytt land” og se nye muligheter.

Sjøskolen består av:
   Et alternativt skoletilbud til ungdomsskolen
   Et sjøundervisningstilbud til barneskolen
   En kulturhistorisk aktivitet/formidling i Maudbukta
Virksomhetsplan 2010              2
Asker kommune                                         Sjøskolen

Tilbudet er en del av grunnskolen i Asker og rettes mot barneskoleklasser og enkeltelever i 9. og
10. klasse.
Administrativt er vi en del av Den alternative skolen som har 4 avdelinger, Stordammen, Ollestua
og Blakstadbukta.


TILBUD TIL BARNESKOLENE:

God Bør
er ”skoleskipet”. En 50 fots tradisjonell fembøring som driftes av elever ved den alternative
enheten og brukes til undervisningsopplegg for barneskoleklasser:

        Kalkbrenning
        Elevene besøker ovner langs strendene og får et innblikk i hva bygdeovnene
        betydde for områdene våre. Vi ser på lokal geologi som var forutsetningen for hele
        virksomheten. Etter denne turen som seiles med God Bør, skal klassen besøke
        Akershus festning og se på de gamle murene. (Sjøvollbåten)

        Fisketur
        Garn og juksa fra nordlandsbåten.
        Fembøringen, den tradisjonelle fiskebåten på fiske i Oslofjorden. Vi trekker garn,
        fisker med juksa, sløyer og tilbereder fisk. Marinbiologi.

        Råseileren
        Kulturhistorisk seiltur med et tradisjonsskip. Klassen får en opplevelse av God Bør i
        bruk. Båten er bygget på tradisjonelt vis og formidler en lang tradisjon i norsk
        båthistorie. På denne turen er elevene selv mannskap og deltar i roing, seiling,
        fortøyning, lasting med taljer etc.


TILBUD TIL UNGDOMSSKOLENE:
Skoletilbud knyttet til håndverk i lokalmiljøet i Vollen.

Sjøskolen skal være en alternativ arena for 9. og 10. klassinger som ikke har hatt tilfredsstillende
utbytte av tilbudet på hjemmeskolen. Vi møter disse elevene med en praktisk arena i for dem et
nytt miljø. Tett voksenkontakt og læring gjennom arbeid er Sjøskolens hovedverktøy for å gi
elevene en ny mulighet og hjelpe dem videre i læringsløpet. I tiden på Sjøskolen skal de få
mestringsopplevelser som gir dem et godt grunnlag for å mestre overgangen til ny opplæring etter
grunnskolen.
Gjennom våre praktisk tilrettelagte arbeidsoppgaver får elevene opplæring i de teoretiske fagene.
I tillegg får de praktiske erfaringer og samarbeidstrening som gjør dem bedre rustet for videre
læringsløp og arbeidsliv.
Vår læreplan gir oss den metodefriheten vi trenger for å gjennomføre dette på en god måte.
Kunnskapsmålene innenfor fag og hovedemner har vi brutt ned slik at vi kan bygge opplæringen
systematisk med utgangspunkt i elevenes nivå.
Virksomhetsplan 2010                3
Asker kommune                                        Sjøskolen

Vårt samarbeid med kultur gjennom arbeidet med Oslofjorden kystkultursenter (Follo museum)
gir Sjøskolen dimensjoner utover ordinær skole som kommer vårt skoletilbud til gode. Våre
elever får en rolle og en tilhørighet i lokalmiljøet som blir en styrke i deres sosiale plan og en
katalysator for deres læringsutbytte.

Sjøskolens klare mål er å bringe elevene tilbake i læringsløpet gjennom et tilpasset, godt tilbud.
Vi jobber således innenfor føringene i virksomhetsplanen for Askerskolen.

Elevene søker om plass etter eget ønske i samarbeid med foreldre og hjemmeskole.
Skolen kan ta inntil 10 elever.


ORGANISERING
Elevene organiseres i små grupper avhengig av oppgavene. Tett oppfølging skal skape trygghet i
arbeid og læringssituasjon. Ulike pedagogiske metoder tas i bruk underveis. Tilpassinger gjøres
for å møte elever på det nivået de er, skape mestringserfaring og bygge videre opplæring.

Læringsutbyttet evalueres fortløpende. Vi jobber langsiktig for å bringe elevene videre i
læringsløpet.
Både i teoretisk undervisning og i praktisk arbeid er det viktig for elevene å ha gode modeller.
Derfor er vi tett på elevene slik at de kan se og lære (mesterlære) og adoptere arbeidsmetoder og
strategier.
 Det vil stilles krav til dem underveis, der fellesskapets resultater er avhengig av deres innsats.

Skolen vil ha en bred kontaktflate i og rundt Kystkultursenteret. Våre elever må samhandle med
andre voksne i skolens nærmiljø. På ulike områder vil nærområdet være avhengig av tjenester fra
den alternative skolen, og elevene vil få tilbakemeldinger på sine handlinger.

Skoledagen organiseres med teori først på dagen. Det kan være rene fagtimer i f.eks. engelsk eller
matematikk, eller teori rundt de arbeidsprosjektene elevene holder på med. Midt på dagen er det
arbeidsøkter med prosjektene, før dagen avsluttes med rapportskriving, oppsummering, rydding,
vasking osv.

Elevene mangler ofte gode arbeidsvaner for hjemmearbeid. Det er lite hjemmearbeid på
sjøskolen, men elevene har lekse hver dag.

Vi legger opp til god kontakt med hjemmet gjennom månedlige konferanser og kontakt på tlf og
e-post.

Skolen har i dag 4,3 lærerstillinger. Dette dekker den alternative skolen og tilbudet til
barneskolene. Utvikling av skolen, etablering av lokaler og funksjoner, ivaretas av de ansatte
lærerne.
Virksomhetsplan 2010               4
Asker kommune                                         Sjøskolen

INNHOLD
Lokalmiljøet preger skolen. Vårt nærmiljø er grunnlaget for våre praktiske hovedaktiviteter:

    Bygging, restaurering og vedlikehold av anlegg og bygninger i tilknytning til
    kystkultursenteret i Vollen.
    Bygging, restaurering og vedlikehold av båter og utstyr.
    Drift av fembøringen "God Bør", herunder:

      o   Frakt av grupper, seiling.

      o   Turer knyttet til lokalhistorie, kulturhistorie, marinbiologi, fiske, osv.

      o   Puss og vedlikehold av båt, rigg og seil etter tradisjonelle metoder.

    Drift av sjarken ”Nessegutt”

      o Fiske
      o Alt vedlikehold, på slipp og kontinuerlig stell
      o Manøvrering

    Bruk av fjorden: Seiling, roing, fiske og arbeid i biotopen. ( Meginjoller og fembøringen
    God Bør)
    Medhjelpere i undervisningstilbud for grupper og klasser i grunnskolen i Asker.

Det ligger mye teori integrert i de ulike arbeidsprosjektene. Gjennom den tette kontakten vi har i
praktisk arbeid, vil elevene få mye allmennkunnskap formidlet på en praktisk læringsarena.
Sjøskolen følger nasjonale planer, K06 og opplæringsloven.


VURDERING
Sjøskolen underviser i alle fag og dekker hovedemnene i læreplanen for grunnskolen. Vår
opplæring tar tak i elevenes skolehistorie og legger planer for hver enkelt elev på det nivået
eleven er, i samråd med foresatte, tidligere skole og PPt.

Vi vektlegger praktiske tilnærminger og bryter ned kunnskapsmålene slik at elevenes kompetanse
kan øke, stein for stein. Et nærliggende bilde er et byggverk med dårlige vegger og svake
bæringer. Vår oppgave er å bedre grunnarbeidet og styrke konstruksjonen slik at bygget tåler nye
påbygginger. ”Byggetiden” vil derfor variere fra elev til elev, og volumet innenfor fag og emner
vil ikke ha samme volum som hjemmeskolens tilbud.
Se for øvrig sjøskolens lokale læreplan på vår hjemmeside. www.asker.kommune.no/sjoskolen

Vurdering i løpet av skoleåret og ved avslutning skjer etter gjeldende lov og reglement for
grunnskolen.

Elevene tar ordinær ungdomsskoleeksamen som avlegges hos oss.
Elevene får også et avslutningsbrev med bekreftelse på gjennomførte prosjekter ved sjøskolen.Virksomhetsplan 2010               5
Asker kommune                                         Sjøskolen

PROSJEKTER
Valg, vedlikehold og sikkerhet
Sjøskolens prosjekter velges etter en grundig vurdering i forhold til våre brukere. Vi ser etter
naturlige tilknytninger i vårt lokalmiljø. For å sikre dette har vi tett dialog med andre aktører i
området. Skolen foretar en fortløpende vurdering av det utbytte skolen og lokalmiljøet har av
prosjektene.
Ansvarsområdene er avklart og stell og vedlikehold utføres etter en omforent plan.
Sikkerheten ivaretas gjennom skolens HMS-rutiner og opplæring i materialkunnskap,
verktøybruk, arbeidsergonomi og kvalitetsbevissthet.

God Bør
Fembøringen driftes etter en årsplan av elevgruppa. Den fungerer som et flytende klasserom og
tar med skoleklasser på ulike opplegg. Den har hjemmehavn i Maudbukta og tas på land her hver
vinter ifølge avtale. Elevene gjennomgår teori og praksis til båtførerprøven, fører logg og utfører
daglig, ukentlig og årlig vedlikehold. Under turer med ulike grupper har skolens elever
undervisningsoppgaver og mannskapsjobber.

Megin-jollene
Alle 5 jollene vil være ferdige våren 11. Båtene brukes til opplæring av Sjøskolens elever.
Roing og seiling i jolle er en del av sjøvettopplæringen for denne elevgruppen.

Brygger
Skolen har trygge havneforhold i Maudbukta. Ved hjelp av prosjektmidler og oppsparte ”God
Bør”-midler fikk vi i løpet av våren 2004 lagt ut bølgedemper og flytebrygge i bukta. Det ga
bryggeplasser til fembøringen God Bør, livbåten Tamara, en Holmsbupram, en landstedbåt og 5
ro/seil-joller av typen Megin. Alle båtene brukes i skolens undervisningsopplegg. Anlegget
trenger årlig vedlikehold som utføres av Sjøskolen. Periodisk kontroll utføres av autorisert firma,
godkjent av Pontona Båthavner A/S.(sist i 2008)
Finansiering avtales med Eiendomsavdelingen.

Maudbukta
Sjøskolen har leieavtale med Eiendomsetaten for området. (Datert 060905)
Skolen disponerer området og foretar nødvendig stell. Skolen får også en funksjon ved å gjøre
området tilgjengelig for allmennheten og i samarbeid med Eiendomsetaten å hindre private
inngrep med gjerder og båter.

Båtbygging
Skolens båter trenger kontinuerlig vedlikehold. Våre småbåter tar vi jevnlig inn i verkstedet for
reparasjoner og utbedringer.

Vi har tatt imot en båt fra Follo museums samling for restaurering. Det er en av båtene som skal
inn i muséet i Vollen. Den trenger oppussing og noen småreparasjoner. Materialkostnadene
dekkes av Follo museum som har kystkulturansvar i Akershus.

Jensenbua
Bua ytterst i Maudbukta står i dag som et minne etter Christian Jensens båtbygging her forVirksomhetsplan 2010               6
Asker kommune                                        Sjøskolenhundre år siden. Dette var båtbyggernes redskapsbu og materiallager. Etter hvert ble den lager for
møbelfabrikken på Arnestad, inntil brødrene Bækvold tok den i bruk som sjøbu for sitt fiske i
fjorden.
Restaureringen av Jensen-bua ble foretatt etter en plan godkjent av plan- og bygningsavdelingen.
Arbeidet er utført som elevprosjekt. Materialkostnader er dekket av et eget budsjett administrert
av Eiendomsetaten.
Sjøskolen har leieavtale med Eiendomsetaten for bua datert 060905.

Desember 2007 markerte vi nyåpning av bua. For Sjøskolen har bua blitt et godt lokale for
småbåtbygging og sjøbu for unge oppdagelsesreisende i Oslofjorden.

Dragsted for God Bør.
Etter avtale er Maudbukta etablert som dragsted for ”God Bør”.
I sju vintere har fembøringen ligget på land i bukta. Lokaliteten vest i bukta er godt egnet av to
årsaker:

      a. Terrenget er slik at drag på gammelmåten er mulig.
      b. Denne plassen er lun og det forsinker opptørkingen på gunstig vis. Samtidig får
       ikke vårsola tak der, og det hindrer oppsprekking.

Sjøsettingen har blitt en lokal folkefest der elevene serverer bacalao med selvlaget klippfisk, og
inntil 50 personer er med og løfter skipet ut i vannet.
Vi opplever stor nysgjerrighet og interesse rundt båten og skolens aktiviteter og kulturformidling.

Båthus
Sjøskolen har deltatt aktivt i forarbeidet til reguleringsplanen for området. Alt er sett i en
sammenheng som skal gjøre området mest mulig interessant for Kystkultursenterets miljø og
formidling.

Fembøringen trenger en luftig vinterlagring. Et åpent stolpehus dekker dette behovet. Gevinsten
for lokalmiljøet er å få en vinterlagring uten presenning der skolens stell av båt og utstyr på
gammelmåten kan formidles til forbipasserende på kyststien.
Beregning og uttegning er foretatt av skolen som en del av undervisningstilbudet. Elevene har
deltatt i søkeprosessen med forhåndssamtale. I løpet av 08 var fundamenter og reisverk ferdig.
Ved utløp av 2009 er taket tett. Undertak er på plass dekket med papp. Sløyfer og lekter er lagt og
nesten halve bygningen har fått overtak i impregnerte bord.
Finansieringen er avtalt med Eiendomsavdelingen.
Bygget kvalitetssikres gjennom regler for ansvarsrett.

Vi vil etablere faste punkter i båthuset der vi kan feste talje for opptrekk av båten. Da kan vi selv
håndtere båten ut av vannet og inn i hus.

Oslofjorden kystkultursenter
Vollen blir lokaliseringen for Oslofjordens kystkultursenter og museum som blir en regional
møteplass. Kystens historie ligger i tykke lag i Vollen-området, og vi vil forsøke å bidra til åVirksomhetsplan 2010               7
Asker kommune                                       Sjøskolentilgjengeliggjøre dette.
Sjøskolen har deltatt i konseptutviklingen av prosjektet

Sjøskolen har deltatt i forberedelsesprosessen gjennom flere år og fått til de nødvendige
tilpasninger i lokalene som vårt elevtilbud krever. Vi er aktivt inne i den konstitusjonelle
utviklingen og tenkning rundt innredningsløsninger og driftsmodeller.
Kommunestyret var klart i sine uttalelser medio desember 2006: Bevilgningen til museet ble gitt,
og man så dette som en unik mulighet for å lage et godt museum/skole-prosjekt. Sjøskolen skulle
få utviklingsmuligheter i nye lokaler og i en lokal tilknytning til et praktisk prosjekt.

Tidlig i 2011 starter byggingen som er stipulert til 1 ½ år.
Deler av innredning vil bli et byggeprosjekt med våre elever.

Sjøskolens lokaler blir i to etasjer med egen inngang. Underetasjen vil romme verksted og
undervisningsrom, annen etasje undervisningsrom, kontor og garderobe.

Asker kommunes årlige tilskudd til båtsamlingens driftsbudsjett på ca 3 millioner, er 500.000,-


Sjark
Sjøskolen ble gjennom vår kontakt med fartøyvernsenteret i Nord-Norge forespurt om vi kunne
drifte en fiskebåt som ble tatt ut for destruksjon.
Eieren solgte en kvote, og dermed skulle båten kondemneres/hugges.
Riksantikvaren ga etter besiktigelse en positiv vernevurdering. Fiskeridepartementet måtte godta
dette slik at båten kunne tas ut av systemet og spares.
Vi ble registrert som ny eier. Vernemyndighetene ønsker å redde noen eksemplarer av fiskeflåten
før en hel kystkultur raseres.
Båten er nå registrert i Skipsregisteret med Sjøskolen som eier, og avtalen er tinglyst.
”Nessegutt” er registrert som opplæringsfartøy.
Vi overtok båten vederlagsfritt.

Gjennom et års bruk av båten har vi etablert en god drift som vi ser som en verdifull tilvekst i vår
opplæringsarena.
   Vi driver nå systematisk opplæring knyttet til biotopen, spesielt fiske, for å forstå
    næringskjeder, vern og sammenhenger i en belastet fjord som vår. Vi ønsker å utvikle
    dette systematisk videre.
   Årlig driftbudsjett har vi stipulert til 30.000,- Vi har opprettet et partnerskap med fem
    håndverksbedrifter/forretninger i kommunen som på ulike måter gjør driften mulig. Dette
    gir oss et svært interessant samarbeid i forhold til håndverk og yrkesveiledning til våre
    elever.
   Vi erfarer at båten har store svakheter i undervannsskroget som etter hver vil gå ut over
    sikkerheten. Etter samråd med riksantikvaren vurderer vi nå å bytte med en nyere sjark.
Virksomhetsplan 2010               8
Asker kommune                                       Sjøskolen
2. Overordnede mål
    å gi elevene mestringsarena gjennom varierte og tilpassede utfordringer
    å gi elevene meningsfulle oppgaver i lokalmiljøet
    å vise elevene sammenheng mellom teori og praktiske oppgaver
    å bringe elever inn i læringsløpet igjen
    å gi elevene positive fellesopplevelser
    å formidle kultur, sjøvett og naturopplevelser i Oslofjorden
3. Arbeidsoppgaver og utfordringer i 2011
Kystkultur i Vollen
Sjøskolen har nå et godt fotfeste i Vollen. Med leieavtale for Maudbukta og Jensenbua, gode
bryggeforhold og opplagsplass for fembøringen, er våre rammebetingelser klare.
Skolen er en viktig del av kystkulturen i Vollen. Vi ivaretar kulturhistorien i området, og vi
skriver historie for framtida. Vår undervisning knyttes til lokalmiljøet i Vollen og
håndverksopplæring, sjømannskap, lokalhistorie og biotoparbeid ved sjøen blir fortsatt pilarer i
vår virksomhet som vi ønsker å utvikle. Undervisningsopplegget med God Bør har blitt et
ettertraktet tilbud for barneskolene. For de elevene som går på den alternative skolen, er det å
påta seg oppgaver i lokalmiljøet svært utviklende.

Vi ønsker en kontinuerlig evaluering og forbedring.

Oslofjorden kystkultursenter
Sjøskolen vil få en meningsfull og utfordrende rolle i prosjektet som vil gi oss en god
læringsarena og varierte arbeidsoppgaver for elevene. Vi deltar fortsatt i utviklingen av
Oslofjorden kystkultursenter. Sjøskolen er representert i komitéarbeidet, og deltar med sin
kompetanse i forhold til utforming og driftsmodeller.

Realiseringen av senteret vil i tiden framover medføre store innredningsprosjekter,
båtrestaurering, bryggearbeider, sjøhus- og museums-oppbygging. Sjøskolen vil i denne perioden
driftes i forhold til disse prosjektene. Men pedagogiske hensyn vil være overordnede, og vi vil gå
inn i avtaler av ulik varighet for å ivareta dette. Sjøskolens rolle i kystkultursenteret vil sikre
askerskolen et godt samarbeid med stedet og samlingene.

Fra høsten 2010 fikk skolen en 20% ressurs slik at avdelingsleder kan bruke i snitt en ukedag til
slikt arbeid.
Vi skal delta i en arbeidsgruppe som skal utarbeide innhold ut fra konseptbeskrivelsen som i
hovedsak er ferdig behandlet. Arbeidsgruppen ledes av Follo museum.

Jensenbua
Innredningen er ferdig. Bua er midlertidig tilholdssted for en elevgruppe som får båtrestaurering
som et av sine praktiske prosjekter. Dette krever noe ombygging for å få plass til garderobe og
arbeidstøy.
Masten til seiljollene må ut og vi må bygge et egnet, låsbart skur.


Virksomhetsplan 2010              9
Asker kommune                                         SjøskolenLokal læreplan
Planen er tilgjenglig på vår hjemmeside.
Planen evalueres og utvikles fortløpende.

Båthus til ”God Bør”
Vi legger overtaket i løpet av vinteren. I båthuset skal vi dokumentere det arbeidet som gjøres på
tradisjonelt vis for å vedlikeholde båt, seil og rigg.

Brakker
Vi fikk rivingsvarsel på tidligere lokaler med svært kort frist. Derfor ble brakkeløsningen valgt
og etablert i løpet av kort tid. Eiendomsetaten var behjelpelig i prosessen. Vi fikk også på plass
en toalettløsning til skolestart. I løpet av høsten har skolen bygget en bu for frostfri oppbevaring
av utstyr.

I 2011 må vi sette opp en enkel bod til redskaper, trillebårer etc.

 Hjemmeside
Sjøskolens hjemmeside skal være en levende hjemmeside med oppdaterte artikler.
Hver av de ansatte har forpliktet seg på å legge inn minst to artikler årlig om det praktiske
arbeidet man har spesielt ansvar for. Dette er tungt å gjennomføre i en travel hverdag samtidig
som vi nå lar It’s learning få en del overlappende funksjoner.
Web-ansvarlig følger opp dette.

Lese og skriveopplæring
Vi benytter ulike metoder i denne opplæringen. Vi har hatt en større bevisstgjøring i forhold til
enkelte av våre arenaer og metoder. Vi vil fortsette dette og forhåpentlig få til en bedre
beskrivelse og dokumentasjon.

Nessegutt
Det er laget gode rutiner for bruk, manøvrering og daglig stell.

Vi hadde båten på slipp i Vollen i oktober. Besiktigelse påviser store svakheter i skroget.
Riksantikvaren ved Sverre Nordmo anbefaler anskaffelse av et annet fartøy. Han får stadig inn
lister over fartøyer som skal kondemneres. I løpet av høsten har vi etablert kontakter og en
finansieringsplan for ny båt.

Ny sjark
En båt på 32 fot er nettopp gått ut av fiske i Mandal. Den er bygget i Risør 1986. Båten er i god
forfatning og eier er interessert i å overføre den til Sjøskolen med full utrustning. Vi må da ut
med 150.000,- som eier godtar å få overført i løpet av en treårsperiode. Dette gir oss litt slakk i
finansieringen. Men en plan må være klar på nyåret.
Arbeidet i forhold til fiskeridirektoratet er påstartet, og vi kan starte prosessen med å få båten inn
i skipsregisteret når direktoratet har formalisert ny eieravtale som må tinglyses.
Virksomhetsplan 2010               10
Asker kommune                                         Sjøskolen

Finansieringsplan sjark
  1. En del dekkes av de to faste sponsorene – over ett eller to år
  2. En del dekkes av ti nye sponsorer
  3. En del dekkes gjennom et byggeposjekt

1. Her har vi greie avtaler og kontoen er fornyet slik at midlene er sikret over tid.
2. Pr i dag har vi avtaler med 7 firmaer som bidrar med totalt kr 35.000,- Planen er å få med
flere for å komme opp i 50.000,-
3. Skoledirektøren har formidlet byggeprosjekt for vognskjul til barnehager i kommunen. Dette
vil gi Sjøskolen inntekter på minimum kr 50.000,-

Gode bieffekter av dette prosjektet er kontakt med næringsliv og håndverkere i nærmiljøet. Det
gir positiv omtale av Sjøskolen og dens elever. Effekten er mindre stigmatisering av elevene.
Dessuten åpner det for felles prosjekter og nyttig informasjon og gode kontakter for våre elever.
Kystkultursenteret vil også profitere på etablering av slike kontakter.
Dessuten får Sjøskolen gode byggeprosjekter som er nyttige som en del av vår opplæring, som en
del av vår økonomi og for barnehagene som trenger nye
vognskjul til barnevogner.


God Bør
Aktiviteten rundt båten har vært stor dette året. Vi har ikke hatt uhell eller skader.
Storseildraget er skiftet. Skaut og smett er fornyet i manilla. Stående rigg er tjæret etter rigging.
Drivstoffslanger er fornyet.

Krystokken er delvis råtten og må skiftes.
Esing og malte områder må oljes grundig.
Løpende rigg må tjæres.
Toppseil barkes.
Tverrgående konstruksjon i høvedsmannsrommet må delvis skiftes. Dette vurderer vi å sette bort
til ekstern båtbygger.

God Børs venner
Høsten 2010 startet en arbeidsgruppe forarbeid med etablering av en venneforening knyttet til
”God Bør”. De skal ta ansvar for tirsdagsseilinger og bidra i sjøsettingen. De ønsker også å være
med å sikre fembøringen gjennom en økonomisk buffer som kan ta større reparasjoner og
fornyinger.

  4. Mål og tiltak for år 2011
MÅL                TILTAK                 TIDSRAMMER
Trygg oppbevaring av        Tegne, planlegge og bygge        Ferdig innen påske.
jollemaster ute          masteskur
Skaffe oppbevaringssted til    Tegne, planlegge og bygge        Vår 2011
redskaper             redskapsbod
Sjøskolen skal bidra i       Vi skal fortsatt delta i arbeidet med  Langsiktig, systematisk
oppgraderingen av et        utomhusplanene for Maudbukta og     jobbing.


Virksomhetsplan 2010                11
Asker kommune                                       Sjøskolen
lokalmiljø.           innredningsplanen for
Sjøskolen skal ha gode      museum/skole.
arbeidsforhold i Oslofjorden   Vi fortsetter samarbeidet med
kystkultursenter.        Follo museum og bidrar i opprettet
                 arbeidsgruppe fram mot åpning av
                 Oslofjorden kystkultursenter
Ferdigstille båthuset til ”God  Vi skal gjøre ferdig båthuset som Ferdig i løpet av våren.
Bør”               et elevprosjekt.
Ha et planverk som er en god   Videreutvikle læreplan, fagplaner Kontinuerlig vurdering.
støtte for vår virksomhet.    og individuelle opplæringsplaner. Følges opp av avd. leder.

                 Ønske om forenkling. Sett av
                 planleggingtid til dette
Ha en hjemmeside som er et    Oppfølging av            Evaluering juni og
godt kommunikasjonsmiddel    prosjektbeskrivelser.        desember.
utad.              Fornying på de ulike kategoriene.  Følges opp av web-
                                   ansvarlig.
Bytte ut ”Nessegutt”       Finansiering, gjennomføre      Papirer og
                 papirarbeidet som følger det å   finansieringsplan klar til
                 avhendige en båt og bringe n ny   april. Hente båten etter
                 inn i samlingen           påske
Skaffe midler til ny sjark    Få bestilling og avtale med     Ferdigstille et vognskur i
                 barnehage(r) om størrelse og    løpet av året
                 utseende
                 Planlegge, tegne og bygge
Gi en god lese- og        Dokumentere, systematisere og    Evaluering juni og
skriveopplæring.         utvikle metoder.          desember.
Sørge for gode overganger til  Bedre kontakten med Bleiker og   Gjennom hele året
videregående skole        Nesbru for å holde oss faglig
                 oppdatert innenfor vår
                 håndverksdel

  5. Planer
        Lokal læreplan
        Fagplaner
        Båthus til ”God Bør”
        ”Nessegutt”
        Oslofjorden kystkultursenter og museum
        Ny sjark til Sjøskolen

  Vollen desember 2011
  tw
Virksomhetsplan 2010              12

								
To top