Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

KAPAK+ İÇİNDEKİLER

VIEWS: 13 PAGES: 6

									   KADINHANI BELED YES
        BETON
        (BETON SANTRAL

             MALATI)
  VE K L TL PARKE TAŞI MALATI


      KONYA L , KADINHANI LÇES ,
                     KAV
ST KLAL MAHALLES , STASYON CADDES POLATLI KAVŞAĞI


                HAZIRLANMI
 SEÇME ELEME KR TERLER NE GÖRE HAZIRLANMIŞ
       PROJE TANITIM DOSYASI
                     aat
 Meram Çevre Teknolojileri Mühendislik nşaat ve Ölçüm
      Hizmetleri Ticaret Limitet Şirketi
            KONYA
             2011
              /
             KADINHANI BELED YES BETON SANTRAL VE K L TL
 PROJE SAH B N N ADI   PARKE TAŞI MALATI


             ST KLAL MAHALLES        STASYON CADDES POLATLI
   BÜRO ADRES     KAVŞAĞI

                                 KADINHANI / KONYA
             (0.332) 834 14 89
   TELEFON/FAX
             (0.332) 834 35 80

             KADINHANI BELED YES BETON SANTRAL VE K L TL
   PROJEN N ADI
             PARKE TAŞI MALATI

PROJE Ç N SEÇ LEN YER N  ST KLAL MAHALLES        STASYON CADDES POLATLI
   AÇIK ADRES     KAVŞAĞI
 ( L , LÇES , MEVK )
                                 KADINHANI / KONYA
                         KONYA ZON:36 DOM:33
                  hdD <KKZ7E d> Z/               K)Z &7
              dhD                      <KKZ7E d> Z/
              ÖLÇEK: 6 DERECE SAĞA,YUKARI         DATUM: WGS-84
                                    DERECE, KES R
                                    ENLEM, BOYLAM
PROJE Ç N SEÇ LEN YER N   E         z       y         z    y

KOORD NATLARI
             Ek-2 Madde 19

   PROJEN N ÇED     Hazır Beton Tesisleri, çimento veya diğer bağlayıcı maddeler
   YÖNETMEL Ğ      kullanılarak sıkıştırma, darbe, sarsma veya titreşim yoluyla
 KAPSAMINDAK YER     şekillendirilmiş malzeme üreten tesisler, ön gerilimli beton
             elemanı, gaz beton, beton ve benzeri üretim yapan tesisler
 PTD/ÇED RAPORU/N HA
  ÇED RAPORUNU
                Meram Çevre Teknolojileri Mühendislik nşaat ve Ölçüm
   HAZIRLAYAN
                         Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
 KURULUŞUN/ÇALIŞMA
   GRUBUNUN ADI
   PTD RAPORUNU     Komsan ş Merkezleri Fevzi Çakmak Mah. 10504 Nolu Sokak
   HAZIRLAYAN     No:15 Karatay/KONYA
 KURULUŞUN/ÇALIŞMA
             0332 342 73 48
  GRUBUNUN ADRES ,
  TELEFON VE FAX    0332 342 73 47
   NUMARALARI


                   //
Ç NDEK LER                                      SAYFA NO
TABLOLAR D Z N                                      IV
ŞEK LLER D Z N                                      VI
Projenin Sahibi, Adı-Soyadı, Telefon ve Fax Numaraları                  1
Projenin Adı                                       1
Proje çin Seçilen Yerin Adı, Mevkii                           1
Projenin Tanımı ve Gayesi                                4
1- PROJEN N ÖZELL KLER                                  6
a) Projenin ş Akım şeması, kapasitesi, kapladığı alan, teknolojisi, çalışacak      6
personel sayısı
b) Doğal kaynakların kullanımı (arazi kullanımı, su kullanımı, kullanılan enerji     13
türü vb.)
c) Atık üretim miktarı (katı, sıvı, gaz vb.) ve atıkların kimyasal, fiziksel ve     14
biyolojik özellikleri
d)Kullanılan teknoloji ve malzemeden kaynaklanabilecek kaza riski            41
e)Projenin olası çevresel etkilerine karşı alınacak tedbirler              47
2- PROJEN N YER                                     49

a)Mevcut arazi kullanımı ve kalitesi (tarım alanı, orman alanı, planlı alan, su     49
yüzeyi vb.)

b)EK-V deki Duyarlı Yöreler listesi dikkate alınacak; sulak alanlar, kıyı
kesimleri, dağlık ve ormanlık alanlar, tarım alanları, milli parklar, özel koruma
alanları, nüfusça yoğun alanlar, tarihsel, kültürel, arkeolojik ve benzeri önemi
olan alanlar, erozyon ve ağaçlandırma alanları, heyelan alanları, ağaçlandırılmış    65
alanlar, potansiyel erozyon ve ağaçlandırma alanları ile 167 sayılı Yer altı suları
hakkında kanun gereğince
korunması gereken akiferler
3-PROJEN N TEKNOLOJ S VE YER N ALTERNAT FLER (proje                   66
teknolojisinin ve proje alanının seçilme nedenleri)
SONUÇLAR                                         67
EKLER                                          74
NOTLAR VE KAYNAKLAR                                   75

YARARLANILAN YASAL DÜZENLEMELER                             77
                         ///
               TABLOLAR D Z N

                                     Sayfa No


Tablo 1  Hazır Beton Üretim Alanının Koordinatları             2

Tablo 2  Makine Ekipman Listesi                      5

Tablo 3  Emisyon Faktörleri                        18


Tablo 4  Partikül büyüklüğüne göre alçalma hızları(Vdi)          20

Tablo 5  Temsili rüzgar hızlarına göre h yüksekliğindeki rüzgar      21
      hızları (Uh)

Tablo 6  Yönlere göre rüzgar hızlarından temsili rüzgar hızları (UR)   21

Tablo 7  Yayılma sınıfına göre M değerleri                22

Tablo 8  Havada Asılı Partiküllerin Dağılımı (mg/m3)           23

Tablo 9  Çöken Partiküllerin Dağılımı (mg/m2.saat)            24

Tablo 10  Teçhizat Tipi ve Bunların Net Güç Seviyesine Uygun Olarak    28
      Tanımlanan Ses Gücü Seviyeleri
Tablo 11  şletme Sahasında Muhtemel Gürültü Kaynakları          31

Tablo 12  Mesafelere Göre Üretim Faaliyetleri Sırasında Oluşacak      37
      Ortalama Ses Gücü Düzeyi
Tablo 13  Mesafelere Göre Atmosferik Yutum Değerleri            38


Tablo 14  Mesafelere Göre Üretim Faaliyetleri Sırasında Oluşacak Net    38
      Ses Düzeyi
Tablo 15  Mesafelere Göre Üretim Faaliyetlerinden Kaynaklanan Lgag     39
      Değerleri
Tablo 16  Endüstriyel Tesisler çin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri    39


Tablo 17  Ortalama, Minimum, Maximum Basınç Değerleri(hPa)         49


Tablo 18  2008 Yılı Aylara Göre Sıcaklık Değerleri(°C)           49                    /s
Tablo 19  2009 Yılı Aylara Göre Sıcaklık Değerleri(°C)        53


Tablo 20  Toplam, Maximum Yağış Değerleri(mm)             53


Tablo 21  2008 Yılı Aylık Toplam Yağış Miktarları(mm)         53


Tablo 22  2009 Yılı Aylık Toplam Yağış Miktarları(mm)         53


Tablo 23  Ortalama, Minimum Bağıl Nem Değerleri (%)          55


Tablo 24  Buharlaşma Değerleri (mm)                  55


Tablo 25  Sayılı Günler                        56


Tablo 26  Rüzgâr Esme Sayıları Toplamı                56


Tablo 27  Yönlere Göre Rüzgârın Ortalama Hızı(m/s)          57


Tablo 28  Bölge Genelinde Bulunan Yaygın Bitki Türleri        61


Tablo 29  Bölgede Bulunan Hayvan Türleri, Amfibia (Çift Yaşamlılar)  62


Tablo 30  Bölgede Bulunan Hayvan Türleri, Reptilia (Sürüngenler)   62


Tablo 31  Bölgede Bulunan Hayvan Türleri, Aves (Kuşlar)        63


Tablo 32  Bölgede Bulunan Hayvan Türleri, Mamalia (Memeliler)     63


Tablo 33  Bölgede Bulunan Hayvan Türleri, Insecta (Böcekler)     63
                    s
          ŞEK LLER D Z N

                                Sayfa No

Şekil 1  Yer Bulduru                        3


Şekil 2  Hazır Beton Üretimi ş Akım Şeması             10


Şekil 3  Kilitli Parke Taşı ve Bordür Üretimi ş Akım Şeması    11


Şekil 4  Havada Asılı Partiküllerin Dağılımı            24


Şekil 5  Çöken Tozların Dağılımı                  25


Şekil 6  Acil Müdehale Planı                    44


Şekil 7  Türkiye klim Haritası                   51

Şekil 8  Konya Yıllık Toplam Yağış Dağılımı(1970-2009)       57


Şekil 9  Esme Sayıları Yıllık Rüzgâr Diyagramları         54


Şekil 10  Esme Hızları Yıllık Rüzgâr Diyagramları          58Şekil 11  Türkiye Deprem Haritası                  58


Şekil 12  Konya li Deprem Haritası                 59
                   s/

								
To top