Docstoc

deneme

Document Sample
deneme Powered By Docstoc
					Telgraf
Vikipedi, özgür ansiklopedi
OptischerTelegraf.jpg
Telegraf aleti

Claude Chappe, 1792 yýlýnda telgraf adýnda bir sis
tem ortaya attý. Tepelerin üzerine kurulmuþ kulele
rden bir að oluþturuldu ve her kulenin üzerinde 49
 deðiþik konuma ayarlanabilen iki uzun kola sahip
bir makine vardý. Her konum bir harfe veya bir rak
ama karþýlýk geliyordu. Bu sistem çok baþarýlý old
u. 19. yüzyýlýn ortalarýnda Fransa'daki kule aðý y
aklaþýk olarak 4828 kilometreydi.

Telgraf iki merkez arasýnda, kararlaþtýrýlmýþ iþar
etlerin yardýmýyla yazýlý haberlerin veya belgeler
in iletimini saðlayan bir telekomünikasyon düzenid
ir. 1830 yýlýnda ABD'li Joseph Henry (1797-1878),
elektrik akýmýný teller vasýtasýyla uzaklara taþýy
ýp, oradaki bir zili çalýþtýrdý. Zil bir elektromý
knatýsa baðlýydý. Bu elektrikli telgrafýn doðuþuyd
u. Elektrikli telgraflar, bir verici, bir alýcý ve
 ikisi arasýna çekilmiþ elektrik hattýndan meydana
 gelir. Vericiye maniple denir. Maniple, telgraf þ
ebekesindeki elektrik akýmýný açýp kapayan anahtar
lardýr. Manipleye basýnca devre tamamlanýr ve telg
raf þebekesinden akým geçer.

Karþý tarafta ise alýcýlar vardýr. Alýcýlar, elekt
ro mýknatýs bobinlerden yapýlmýþlardýr. Elektro mý
knatýsýn karþýsýnda ileri geri hareket edebilen ma
deni bir çubuk vardýr. Bu çubuk elektro mýknatýsta
n akým geçtiði zaman hareket eder. Çubuðun ucundak
i mürekkepli kalem bir kâðýt þerit üzerine nokta (
.) veya çizgi (-) þeklinde þekiller çizer.

Sesle çalýþan alýcýlar da vardýr. Bunlar kâðýt bir
 þeride yazý yazmak yerine, sert bir cisme vurarak
 týkýrtý çýkarýrlar. Tecrübeli telgraf operatörler
i, bu týkýrtýlarý dinleyerek mesajý çözerler. Bura
da kýsa týkýrtý nokta (.), uzun týkýrtý çizgi (-)
anlamýna gelmektedir.
1832 yýlýnda ABD'li ressam Samuel Morse, bir yolcu
luk sýrasýnda kendisine elektro mýknatýstan söz ed
en bir yolcuyla tanýþmýþtý. Telgraf üstünde zaten
çalýþmalarý olan Morse, bu sefer elektro mýknatýsl
ý telgraf için çalýþmaya baþladý.

1835 yýlýnda,Samuel Morse ilk elektromýknatýslý te
lgrafýný yaptý. O telgrafta bulunan elektromýknatý
sa baþlý bir kalem vardý. Bu kalem kâðýt bir þerit
 üzerine elektro mýknatýstan aldýðý hareketle zig
zag çizgiler çiziyordu. Bu sistem pek baþarýlý deð
ildi.

Daha sonra Morse ve yardýmcýsý Vail bunu geliþtird
iler. Nokta ve çizgilerden oluþan bir kodlama sist
emi ortaya çýkardýlar. Bu kodlama sistemi, daha so
nra tüm dünyada kabul gören Mors alfabesiydi.

O yýllarda telgraf en popüler iletiþim aracý oldu.
 Ýlk telgraf hattý ise 1843 yýlýnda Washington, D.
C. ile Baltimore, Maryland arasýna çekildi.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: deneme
Stats:
views:4
posted:2/21/2012
language:
pages:2