Banghay Aralin sa Pagtuturo ng Filipino 2 by nRm1x27

VIEWS: 2,017 PAGES: 17

									       BANGHAY - ARALIN SA PAGTUTURO NG FILIPINO 2
            GRAMATIKA AT PAGBASA
         UNANG MARKAHAN – UNANG LINGGO

 I.  ANG PAKSA/MGA KASANAYAN/MGA KAGAMITAN


    Paksa             :   Kalakalan
    Pamagat ng Texto        :   Ang Sektor ng Pangangalakal sa
                       Bansa
    Uri ng Texto          :   Informativ
    Kagamitan           :   Larawan
    Gamit ng Wika         :   Paglalarawan, pagpapaliwanag
    Istruktura ng Wika       :   Mga salita ayon sa formalidad ng
                       gamit
    Kasanayang Pampag-iisip    :   Pagkuha ng pangunahing kaisipan
    Halagang Pangkatauhan     :   Pagtangkilik sa mga lokal na
                       produkto
 II.  MGA INAASAHANG BUNGA (SA BAWAT ARAW)

    A.
       1. Nabibigyang hinuha ang kahulugang maaaring ipinahihiwatig ng
        pamagat.

       2. Nakabubuo nang maayos na buod ng texto .

    B.
       1. Natutukoy at nailalarawan sa imaheng biswal ang mga kaisipan o
        ideyang napapaloob sa texto.

       2. Nalilinang ang kakayahang umunawa sa texto.

    C.
       1. Nakikilala ang tono ng textong binasa sa tulong ng mga bahagi.

       2. Natutukoy kung ang texto ay Informativ.

    D. Nakikilala ang salita / pangungusap ayon sa formalidad ng
      pagkakagamit.
BSE-Kagawaran ng Edukasyon                            1
     E. Naipapakita ang mayamang imahinasyon sa pagsulat ng textong
      Informativ.


III.  PROSESO NG PAGKATUTO

    UNANG ARAW

    A. Panimulang Gawain

     Pagganyak

      a. Pagpapakita ng larawan ng isang barkong may lulang mga
        kalakal/mga containers van. Itanong ang mga sumusunod:

          Anu-ano  ang mga kaisipan ang maaaring isinasaad ng
          larawan?

          Bakit ganoong kaisipan ang inyong nabuo?

      b. Pagpapaliwanag sa posibleng paraan kung paano iniluluwas ang
        mga kalakal sa tulong ng Cycle Map.

                Produkto
       Konsyumer             Pagluluwas
                Pamilihan
     Paglalahad

      a. Pagpapabasa sa pamagat ng ipababasang texto.

      b. Papangkatin ang mga klase sa apat.

      c. Pabibigyang - hinuha ang kahulugang maaaring ipinahihiwatig ng
        pamagat sa tulong iba’t ibang gawain ng pangkat.
2                       BSE-Kagawaran ng Edukasyon
      Pangkat I :   Pagsusuri sa pagkakabuo ng salitang sektor,
               pangangalakal at pag-uugnay nito sa salitang bansa.

       Pangkat II :  Paglalahad ng kahalagahan ng pangangalakal sa
               bansa sa tulong ng panel discussion.

       Pangkat III: Pagbibigay ng mga halimbawang produkto        na
             matatagpuan sa iba’t ibang siyudad/lalawigan.

       Pangkat IV :  Pagbibigay hinuha sa     kahulugang  maaaring
               ipahiwatig ng pamagat.

   B. Pagbabahaginan ng magkakapangkat.

   C. Pagbabahagi ng lider ng pangkat sa klase.

   D. Pagkuha ng feedback sa mga kamag-aral.

   E. Pagpapabasa sa textong lunsaran.“ Ang Sektor ng Pangangalakal sa
     Bansa.”

       Pamatnubay na Tanong:

          Ano ang kahalagahan ng sektor ng pangangalakal sa pag-
          unlad ng bansa?

      ANG SEKTOR NG PANGANGALAKAL SA BANSA
   Malaking bahagi ang ginagampanan ng sektor ng pangangalakal sa pag-
unlad ng ekonomiya ng isang bansa. Mataas na bahagdan ang naitutulong nito sa
GNP at sa pagbibigay ng hanapbuhay sa mga manggagawa.

   Ang sektor ng pangangalakal ay binubuo ng kalakalang panloob at panlabas.

    Ang kalakalang panloob ay nauukol sa kalakalang pagtitingi at pangkalahatan
ng iba’t ibang uri ng produkto. Kasama sa pakikipagkalakalan ang paghahatid, pag-
iimbak at pamimili ng mga produkto.

    Ang kalakalang pangkalahatan ay tumutukoy sa pagbili ng bago at
segundamanong produkto sa mga nagtitingi, sa mga kompanyang industriyal, sa
mga nagluluwas o nag-aangkat ng produkto at maging sa mga ahensya ng
pamahalaan. Masasabing nakikipagkalakalang pangkalahatan ang isang tindahan o
bahay kalakal kung may sampu o higit pa sa isang milyon ang kita sa loob ng isang
buwan. Ang mga tindahan namang nagtitingi ay kumita lamang ng kulang sa tatlong
libo bawat buwan.


BSE-Kagawaran ng Edukasyon                           3
    Mahalaga ang kalakalang panloob. Ito ang nagbibigay ng hanapbuhay sa
maraming manggagawa. Nakatutulong din ito sa pagbili ng mga produktong
industriyal at agrikultural. Sa kabilang dako, mahirap matugunan ng isang bansa ang
lahat ng pangangailangan ng kanyang mga mamamayan kaya nakikipagkalakalan
ng isang bansa upang mapunan ang mga kakulangan sa pagpapaunlad ng
ekonomiya nito.

    Nakasalalay nang malaki ang ekonomiya ng Pilipinas sa pakikipagkalakalan
nito sa ibang bansa. Ayon sa tala, umabot sa 49.46% ang bahagi ng kalakalan sa
GNP noong 1997 at inaasahang tataas pa ito sa mga susunod na mga taon.

    Sa pag-unlad ng sektor ng pangangalakal, umusbong ang ilang suliraning
nararapat harapin upang hindi maging sagabal sa pagdaloy ng kalakalan. Ang
Pilipinas ay lubhang umaasa sa kalakalang panlabas nito. Simula pa noong 1930,
nakikipagkalakalan na ito sa Estados Unidos. Noong 1983, pumasok ang Japan
bilang pangalawang pangunahing bansa na nakipagkalakalan sa Pilipinas. Noong
1988, nakipagkalakalan din ang bansa sa Timog-Silangan ng Asya, Europa, Gitnang
Silangan, Latin Amerika at sa Komunistang China.

   Elektroniks at tela. Ito ang pangunahing produktong iniluluwas ng bansa.
Langis at panggatong na mineral naman ang inaangkat ng Pilipinas.

    Naging negatibo ang balanse ng kalakalang panlabas ng Pilipinas sa loob ng
maraming taon. Higit na mataas ang inaangkat ng mga produkto kaysa iniluluwas.
Kaya ang bansa ay kailangang maglabas ng karagdagang pondo na galing sa
reserba upang ibayad sa kakulangan. Ang kabuuang kita sa iniluluwas ay hindi
sapat na mapunan ang kakulangan. Kailangan talagang gamitin ang reserbang
salapi. Karagdagang pondo ang ipambabayad sa mga produktong inaangkat sa
ibang bansa upang maipagpatuloy ang maayos na pamamalakad ng ekonomiya.

   Mauunawan na ang kalakalang panlabas ay pabor sa ekonomiya ng isang
bansa kung ang balanse ng kalakalan ay positibo. Nangangahulugan ito na ang
dami ng produktong iniluluwas ay mahigit kaysa sa dami ng produktong inaangkat.
4                         BSE-Kagawaran ng Edukasyon
   F. Pagbubuod ng binasang texto sa tulong ng istratehiyang Inverted
    Pyramid.

                              Pinakamahalagang
                 1            impormasyon tungo
                             sa di-gaanong
                 2            mahalaga.

                 3

                 4

                 5
   PAGTALAKAY SA ARALIN

   IKALAWANG ARAW

   A. Panimulang Gawain

    Pagganyak

      a. Kilalanin kung anong produkto ang tinutukoy ng sumusunod na
       mga piling pahayag:

       1) “ Be a millionaire! “       3. ) “Ako pa! “

       2) “ Who loves papa?”        4. ) Magpakatotoo ka ! “

           5.) “Ang tagal nun. Baka magsisi ka pa.”

      b. Paano makatutulong sa pagpapaunlad ng bansa ang mga
       produktong nabanggit?

   B. Pagpapabasang muli sa texto (kung kinakailangan).

   C. Pagpapakahulugan sa mga salita/ pararila na hindi nauunawaan
    batay sa pagkakagamit nito sa texto.
BSE-Kagawaran ng Edukasyon                          5
     a. Punan ng nawawalang letra ang kahon upang mabuo ang pasel.


            K

                         B

            L

         P   A      -   U   N   L     D

                         S

            A

            L            N     b. Bumuo ng kaisipan batay sa nabuong salita sa pasel.


  D. Pagpapalalim ng kaalaman. Papangkatin muli sa apat ang klase.

    Magkakaroon ng bahaginan batay sa sumusunod.
6                      BSE-Kagawaran ng Edukasyon
      Pangkat I : Pagtatala at pagpapaliwanag ng mahahalagang
            impormasyon mula sa binasang texto sa tulong ng
            istratehiyang Network Tree.


                  Ang Sektor ng
                  Pangangalakal
                   sa Bansa
                              Mahahalagang
      Mahahalagang                   Impormasyon
      Impormasyon
detalye
      Pangkat II : Pagkuha at pagpapaliwanag sa mahahalagang kaisipan
            mula sa mahahalagang impormasyon sa pamamagitan ng
            Categorize Organizer.


               Pangunahing Kaisipan
     Pantulong na      Pantulong na      Pantulong na
      Kaisipan 1       Kaisipan 2       Kaisipan 3
BSE-Kagawaran ng Edukasyon                         7
     Pangkat III :    Pagtukoy at pagpapaliwanag sa mga argumentong
                katanggap-tanggap at di katanggap-tanggap sa tulong
                ng Venn Diagram.

                           A – katanggap-tanggap
        A
                           B – di-katanggap-tanggap

              AB             AB – maaaring katanggap-
                            tanggap o di-katanggap-
                            tanggap
                  B


     Pangkat IV : Pagbuo ng pansariling pananaw/opinion batay sa paksa
            sa pamamagitan ng Debate.

  E. Pagbabahagi sa klase ng kinalabasan ng pangkatang gawain.

  F. Pagbuo ng sintesis ng napag-uusapan. Paglalarawan sa imaheng
    biswal ng mga kaisipang nakapaloob sa texto sa tulong ng Concept
    Map.
                  Konsepto
   Kaisipan
    1                             Kaisipan
                                   4
          Kaisipan          Kaisipan
            2             3
8                         BSE-Kagawaran ng Edukasyon
   IKATLONG ARAW

   A. Panimulang Gawain

     Pagganyak   : Pagbibigay ng isang napapanahong balita tungkol sa
            kalagayan ng kalakalan sa bansa. Itanong kung ano ang
            kanilang nararamdaman hingil sa balita.

   B. Pagpapabasa ng isang kaugnay na balita .

     “Umaaasa sa Pangulong Arroyo na Mapapanatili ang mga Presyo ng
     Gulay”. Mula sa balita itanong ang mga sumusunod:

         Anong damdamin ang nagingibabaw sa balita? Patunayan.

         Anu-anong mga impormasyon ang hatid?


        UMAASA SI PANGULONG ARROYO NA
      MAPAPANATILI ANG MGA PRESYO NG GULAY

    Sinabi ng Pangulo Arroyo na ang presyo ng mga gulay ay mananatili bunsod
sa isinagawang mga hakbang laban sa mga illegal na nagpapasok ng gulay na
galing sa ibang bansa.

    Nang ang Pangulo at ang kanyang pamilya ay nagpalipas ng kapaskuhan sa
Baguio City, nakipagpulong siya sa mga magsasaka sa Benguet noong Disyembre
26. Pinag-usapan nila ang gagawing mga hakbang laban sa mga smuggler ng gulay
at para mapapanatili ang presyo ng kanilang mga produkto Ayon pa rin sa Pangulo
wala siyang magagawa para mapababa ang halaga ng tariff taxes ng mga gulay na
inaangkat sa ibang bansa habang nagsasagawa ng pag-aaral sa bagay na ito.

    Habang sila ay nagpupulong, hiniling ng mga magsasaka na buksan at suriin
ang refrigerated van sa Manila International Container Terminal at alamin kung may
illegal na mga gulay na inangkat.

    Bilang tugon ng Pangulo, habang sila ay nagpupulong inutusan na niya si
PSG Commander Hermogenes Esperon na bumalik na agad sa Maynila at isagawa
ang mga kahilingan ng mga magsasaka sa Benguet. Ayon pa sa Pangulo, ang Anti-
Smuggling Task Force na itinalaga para sa mga produktong gulay, sa pakikiisa ng
Bureau of Customs, Ang Anti-Smuggling Intelligence and Investigation Center at
ang Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines ay nakasabat na ng 4
na 40ft container van na galing sa China at naglalaman ng mga ilegal na produkto
na nagkakahalaga ng anim na milyong piso. Ang container van ay dumating sakay


BSE-Kagawaran ng Edukasyon                           9
ng barkong Hunsa Bhum na hanggang ngayon ay walang umaangkin. Ang mga
gulay ay ilegal na ipinasok sa bansa.

   Napansin ng Pangulo na mula nang itinalaga niya si Esperon na punuan ang
Anti-Smuggling Task Force para sa mga produktong gulay, umaabot na sa 57 ang
nasasabat sa loob lamang ng dalawang linggo. Masasabing isa itong magandang
performance para kay Esperon. Kaya sir… ipagpapatuloy ang maganda mong
napasimulan.


   C. Pagsusuri ng textong binasa batay sa mga gabay na tanong.

   D. Pagbibigay ng input na tanong.        Pagkilala sa tono ng texto. Ang tono ay tumutukoy sa
    naghaharing damdamin sa texto. Ito ay maaaring malungkot o
    masaya,   nagagalit,   natutuwa,  nanlilibak, nagmamakaawa,
    nanghihinayang at ibang kaugnay nito. Maaari ring bigyang pansin sa
    tono ang kilos nito tulad ng kung ito ba ay mabagal o mabilis. Upang
    higit na maging mabisa ang pagsusuri, kinakailangang makita ng mga
    mag-aaral ang panandang magpapakilala sa tono ng texto.   E. Pagpapabasang muli sa textong lunsaran. Papangkatin muli ang
     klase sa apat. Ipasusuri ang texto ayon sa tono at uri nito.


      Pangkat I : Paglalarawan sa damdaming naghahari sa texto.
      Pangkat II : Pagtukoy at pagpapaliwanag sa mga katotohanang
             nakapaloob sa texto sa tulong ng Grid.
10                       BSE-Kagawaran ng Edukasyon
     Mga Makatotohanang Pahayag         Paliwanag

     1.
     2.
     3.
     4.
     5.
     6.
     7.
     8.

      Pangkat III : Pagtukoy at pagpapaliwanag sa tono ng texto sa tulong
             ng mga bahagi nito sa pamamagitan ng Concept
             Organizer.
                         patunay                 TONO
      Pangkat IV : Pagpapaliwanag kung bakit masasabing informativ ang
             textong binasa.

   F. Pagbabahaginan sa ginawang pagsusuri.

   G. Pagkuha ng feedback.


      Informativ ang texto kung ito ay naglalahad ng mga impormasyon
   tungkol sa maraming bagay na may pinagbabatayan. Ang pagkilala sa
   tiyak na kakanyahan ng isang texto ay nakabatay sa nilalaman nito sa
   layon ng sumulat, at paraan ng pagkakasulat.
BSE-Kagawaran ng Edukasyon                          11
   PAGSUSURING GRAMATIKAL

   IKAAPAT NA ARAW

   A. Panimulang Gawain

    Pagganyak      :  Pagpaparinig ng isang usapan tungkol sa isang
                napapanahong balita sa pangangalakal. Ipapili ang mga
                pormal at di pormal na salita na ginagamit sa usapan.

   Glo    :   Mare, alam mo ba ang tsika ng mga tindera sa palengke?

   Dang    :   Hindi, Wala akong alam diyan, Tungkol saan ba ito?

   Glo    :   Hay, naku! Dapat “in” ka sa mga balita ngayon.

   Dang    :   Kaya nga nagtatanong eh.

   Glo    :   Aba! May natiklo daw na mga smuggle na gulay. At
            hanggang ngayon ay wala pang umaangkin.

   Dang    :   ‘Yan ang masama sa ilang negosyante. Kumita lang, kahit
            na bawal.

   Glo    :   Tsika mo mare’ …. nabubulok na raw ang mga ito

   Dang    :   Sayang !

   Glo    :   Talagang ganyan ang buhay. Wala kang magagawa,
            marami pa rin “dead ma” sa pamahalaan.


      Gabay na Tanong:

          Anu-anong uri ng salita ang ginagamit sa usapan?

          Sa anong antas ng wika ito nabibilang?


      Antas ng paggamit o formalidad ng wika. Ang salitang balita,
   umaangkin, kumita at pamahalaan ay mga salitang ginagamit sa formal
   na usapan, samantalang ang salitang tindera, palengke, negosyante at
   nabubulok ay karaniwang salita na may pinangangalanan. Ginagamit
   ito sa di gaanong formal na pag-uusap.12                          BSE-Kagawaran ng Edukasyon
      Ang mga salitang tsika, natiklo at deadma ay mga salitang
   nahango lamang sa pagbabago o pag-usad ng panahon; mga salitang
   nagbuhat sa lansangan. Karaniwan nang ginagamit ito sa mga
   umpukan, lansangan, at kanto ng mga istambay.


   B. Pagpapabasang muli sa lunsaran. Papangkatin muli sa tatlo ang
    klase. Ipasusuri ang mga salita/pangungusap ayon sa formalidad ng
    pagkakagamit nito.

      Pangkat I : Mga pahayag na nagsasaad ng katotohanan.

      Pangkat II : Mga pahayag na nagsasaad ng palagay

      Pangkat III : Mga pahayag na nagsasaad ng saloobin

   C. Pababahaginan ng magkakapangkat.

   D. Pagbabahagi ng lider ng pangkat sa ginawang pagsusuri.

   E. Pagkuha ng feedback.

   F. Pagpapayamang Gawain (Multi-Inteligence) kaugnay ng araling
    tinatalakay.

   G. Pangkatang Gawain

      Pangkat I : Rap Song

      Pangkat II : Tula - Paglalahad ng mga impormasyong natutuhan
            tungkol sa aralin.

      Pangkat III : Skit

      Pangkat IV : Panel Discussion

   H. Pagpapalalim sa paksa batay sa mga sumusunod na tanong.

        Epektibo bang magamit ang iba’t ibang antas ng wika upang
        mailahad nang malinaw ang tiyak na impormasyon? Patunayan.

        Mahalaga ba ang kaalaman sa paggamit ng iba’t ibang antas ng
        wika sa pagbuo ng textong informativ? Patunayan.BSE-Kagawaran ng Edukasyon                       13
   I. Pagbubuo ng sintesis batay sa paksang pinag-uusapan sa tulong ng
     sumusunod na dayagram.

               Antas ng Paggamit ng
                   Wika

       Formal                     Di-formal
Karaniwan       Pampanitikan     Lalawiganin       PabalbalIV.  EVALWASYON

   IKALIMANG ARAW

   A. Panimulang Gawain

    Pagganyak :

      Pagbabalik-tanaw sa nakaraang aralin sa tulong ng istratehiyang Chain
      Organizer.


       Unang       Ikalawang       Ikatlong      Ikaapat
       Araw         Araw         Araw       na Araw
   B. Pagpapabasa ng isang ulat – “ Bulaklak, Mahusay na Negosyo”.
14                        BSE-Kagawaran ng Edukasyon
         BULAKLAK, MAHUSAY NA NEGOSYO
    Mahusay na negosyo ang pagtitinda ng mga bulaklak. Hindi ito nawawala sa
sirkulasyon sa iba’t ibang okasyon. Kung ang hanap ay sari-saring bulaklak,
magtungo sa kahabaan ng Dos Castillas at Dimasalang sa Maynila at mabibili ito sa
murang halaga. Bagsakan ito ng mga bulaklak galing probinsiya kaya mura ang
halaga dito.
    Nakahanay sa lugar na ito ang mga tindahan ng bulaklak at mga flower
arrangers. Karamihan sa kanila ay bukas ng 24 oras. Bukas ito mula 6 ng umaga
hanggang 11 ng gabi, ngunit kapag may okasyon, umaabot sila ng 24 oras.

    Araw ng Huwebes at Biyernes ng hapon ang dating ng mga bulaklak mula pa
sa Baguio, Tagaytay, Davao, at Batangas. Karamihan sa mga nagtutungo sa
Dimasalang ay maramihan kung mamili at itinitinda ito sa kanilang lugar. Ngunit
kung may okasyon, marami rin ang bumibili ng tingi. Mga Malaysian mums,
stargazer, gerbesa, casablanca. Lelium, carnation, sunflower, tulips at mga rosas na
puti, pink, pula at dilaw ang karamihan sa mga ibenibentang bulaklak. Talagang
wala ka nang hahanapin pa. Rosas at tulips ang mabili tuwing Araw ng mga Puso,
Gradwasyon at Malaysian mums naman ay mabibili kahit na walang okasyon.

   Dumarami ang mga customer sa Dimasalang dahil sa mga rekomendasyon
ng mga taong nasisiyahang bumili ng magaganda at sariwang mga bulaklak sa
murang halaga.

   Pinakamalakas ang benta ng mga bulaklak kung buwan ng Nobyembre,
Disyembre, Enero, Pebrero at Mayo. Matumal naman sa mga buwan ng Agosto,
Setyembre at Oktubre.

   Madaling malaman kung sariwa ang bulaklak, sa pamamagitan ng pagtingin
sa dahon nito. Kapag berde pa ang kulay ng dahon, sariwa pa ang bulaklak ngunit
kung naninilaw na ito, malapit nang malanta ang bulaklak.

   Kung ayaw mong gumastos nang malaki sa pagbili ng mga bulaklak,
magtungo Sa Dimasalang at matatagpuan doon ang naggagandahang mga bulaklak
na angkop sa iba’t ibang okasyon.

    Ang pagnenegosyo ng bulaklak ay makatutulong sa kabuhayan ng maliit na
negosyante na nais mabuhay nang maayos at matiwasay. Sabi nga…. Sa konting
kita, masaya na ang pamilya.
BSE-Kagawaran ng Edukasyon                            15
   C. Papangkatin muli sa apat ang klase. Ipasusuri ang binasang ulat
    ayon sa gawain.

     Pangkat I : Mga mahahalagang impormasyong nakapaloob sa texto.                Mahahalagang
                Impormasyon
     Pangkat II : Mahahalagang kaisipan


                 Pangunahing Kaisipan
       Pantulong na       Pantulong na       Pantulong na
       Kaisipan 1        Kaisipan 2        Kaisipan 3


     Pangkat III : Mga tiyak na katangian

                      Tiyak na
                     Katangian
             Tono               Informativ

     Pangkat  IV  :  Formalidad ng mga   salita/  pangungusap  na
               nagpapahayag ng:

            paksa ng texto

            pananaw

            kaisipang kapani-paniwala
16                        BSE-Kagawaran ng Edukasyon
   D. Pagbabahagi sa klase ng isinasagawang pagsusuri.

   E. Pagpapasulat ng textong informativ sa tulong ng mga sumusunod:

     1. Pagpili ng isa sa mga mungkahing paksa.

     2. Pagtatala ng mga salitang formal o di-formal na maaaring gamitin sa
      pagsulat ng texto.

   F. Pagpapabasa ng mga natapos na sulatin.

   G. Pagbibigay ng faynal input tungkol sa mga salita ayon sa formalidad
    ng gamit sa isang textong informativ.
BSE-Kagawaran ng Edukasyon                         17

								
To top