Docstoc

agah-publication

Document Sample
agah-publication Powered By Docstoc
					 ID               TITLE
AH1  Auto Biography-ye Alice B. Toklas
AH2  Az Taraf-e Ou
AH3  Asb dar Parking
AH4  Asfar-e Kateban
AH5  Confidence
AH6  Agar Shabi az Shab-ha-ye Zemestan Mosaferi
AH7  Bagh-e Bi Hesar
AH8  Pareh-ye Kochak
AH9  Post Andakhtan
AH10  Tabesten-e Bacheh Mahi
AH11  Ta Har Vaght ke Bargardim
AH12  Tanha ke Mimanam
AH13  Jang-e Akhar-e Zaman
AH14  Reza Khan Maxim
AH15  Sarzamin-e Bad
AH16  Sir Hidera
AH17  Simaye Zani dar Mian-e Jam'
AH18  Telesm
AH19  Aroosi-ye Zin
AH20  Gozaresh-e Yek Adam Robaee
AH21  Majaraye Eghamat-e Penhani-ye Miguel Litin dar Chili
AH22  Marg dar And
AH23  Macbeth
AH24  Manam Franco
AH25  Meh Savar
AH26  Nam-ha va Saye-ha
AH27  Nameh-ye Kanoon-e Nevisandegan-e Iran (vol.1)(1380)
AH28  Nameh-ye Kanoon-e Nevisandegan-e Iran (vol.2)(1381)
AH29  Noghteh Za'f
AH30  Vojdan-e Zenou
AH31  Pokeh Baz
AH32  Hana-ye Sokhteh
AH33  Dar Goriz Gom Mishavim
AH34  Consert-e Tar-ha-ye Mamno'eh
AH35  Az Pabjereh-ha-ye Zendegani
AH36  Bargozideh-ye She'r-ha
AH37  Taraneh Khani Bara-ye Aftab
AH38  Che Talkh Ast In Sib
AH39  Rooshantar az Khamooshi
AH40  Zolal-e Mehr
AH41  Zhalizyana
AH42  Shokofeh-ye Hayat
AH43  Goli Birang
AH44  Nam-e Digar-e Dozakh
AH45  Andreh Malro dar Ayneh-ye Asarash
AH46  Adabiat va Hoghogh
AH47  Adabiat va Sonat-ha-ye Classic (2 vols.)
AH48  Bar Mazar-e Sadegh Hedayat
AH49  Botigha-ye Sakhtargara
AH50  Daneshnameh-ye Nazariyeh-ha-ye Adabi-ye Moaser
AH51  Daramadi bar Sakhtargaraee dar Adabiat
AH52  Zendegi,Eshgh va Marg az Didgah-e Sadegh Hedayat
AH53  Farsodegi
AH54  Ketab-e Bihodeh
AH55  Mosighi-ye She'r
AH56  Nazm , Fazilat va Zibaee (Ta'molati dar Honar va Adabiat)
AH57  Noor-e Jahan
AH58  Noh Maghaleh Darbareh-ye Danteh
AH59  Vazhehgan-e Adabiat va Gofteman-e Adabi
AH60  Aeen-ha va Jashn-ha-ye Kohan dar Iran-e Emrooz
AH61  Az Astara ta Starabad(Asar-e Tarikhi-ye Gilan va Mazandaran)(5vols.)
AH62  Asrar-al Tohid (2 vols.)
AH63  Ouj-ha-ye Derakhshan-e Honar-e Iran
AH64  Bonyad-ha-ye Ostoreh va Hamaseh-ye Iran
AH65  Pazhoheshi dar Asatir-e Iran ( Part 1, 2)
AH66  Tarikh-e Neyshabor
AH67  Tazianeh-ha-ye Solok(Naghd va Tahlil-e Chand Ghesse az Sanaee)
AH68  Halat va Sokhanan-e Abosaeed
AH69  Hamaseh-ye Iran(Yadmani az Faraso-ye Hezareh-ha)
AH70  Dastan-e Tahmores , Garshasb ,
AH71  Dar Eghlim-e Roshanaee(Tafsir-e Chand Ghazal az Sanaee)
AH72  Zabor-e Parsi(Negahi be Zendegi va Ghazal-ha-ye Atar)
AH73  Zaman va Zadgah-e Zartosht
AH74  Siahat Name-ye Ebrahimbeyg
AH75  Sha'er-e Ayneh-ha(Barresi-ye Sabk-e Hendi va Bidel)
AH76  Sha'eri dar Hojom-e Montaghedan(Sabk-e Hendi va She'r-e Hazin-e Lahiji)
AH77  She'r-e Kodak
AH78  Sovar-e Khial dar She'r-e Farsi
AH79  Farhang va Zaban-e Goftego be Revayat-e Tamsil-ha-ye Moulavi
AH80  Mosha'sha'eyan
AH81  Nemod-ha-ye Farhangi va Ejtema'ee Dar Adabiat-r Farsi
AH82  Yad-e Bahar(Yadnameh-ye Bahar)
AH83  101 Asar-e Momtaz az Bozorgan-e Mosighi
AH84  Ava-ye Shomal(Biography of Gerick)
AH85  Bo-ye Kafor,Atr-e Yas
AH86  Tarikh-e Jame'e Mosighi(vol.4)
AH87  Tarikh-e Honar-e Modern
AH88  Taraneh-ha-ye Sarzamin-e Madari
AH89  Chegoneh Tarahi Konim
AH90  Darbareh-ye Nagaristan
AH91  Zendegi ba Picasso
AH92  Zendegi ba Shoman
AH93  Solok-e Rohi-ye Beethoven
AH94  Finlandia(Biogarphy of Sibelios)
AH95  Film-ha-ye Cinema-ye Iran dar Dahe-ye 60
AH96  Goftogo ba Bahram Beyzaee
AH97  Goftogo ba Herbert Von Karayan
AH98  Maghalati dar Naghd-e Asar-e Beyzaee
AH99  Mafhom-e Sokonat
AH100  Verdi Niro-ye Sarnevesht
AH101  Honar dar Gozar-e Zaman
AH102  Ava Shenasi(Fonetic)
AH103  Darbareh-ye Zaban
AH104  Zaban(Baztab-e Zaman)
AH105  Zaban Shenasi-ye Ejtema'ee
AH106  Zaban Shenasi-ye Novin
AH107  Zaban va Adab-e Farsi
AH108  Zaban va Masa'el-e Danesh
AH109  Masa'el-e Zaban Shenasi-ye Novin
AH110  Neshaneh Shenasi
AH111  Negahi Tazeh be Dastor-e Zaban
AH112  Vazn Shenasi va Arooz
AH113  Abyaneh
AH114  Balochestan
AH115  Takht-e Jamshid
AH116  Damavand
AH117  Sarzamin-e Ma
AH118  North
AH119  Ashayer-e Iran
AH120  Masoleh
AH121  Kord-ha-ye Iran
AH122  Me'mari-ye Iran
AH123  Ayandeh-ye Socialism
AH124  Andisheh-ye Siasi az Aflaton ta Nato
AH125  Ensan-e Ejtema'ee
AH126  Ba Ham Negari va Yekta Negari
AH127  Payan-e Democracy
AH128  Padideh-ye Jahani Shodan
AH129  Pasamodernism dar Boteh-ye Naghd
AH130  Ta'rif-ha va Mafhom-e Farhang
AH131  Takamol-e Nahad-ha va Ideology-ha-ye Eghtesadi
AH132  Jame'eh Shenasi-ye Shahr
AH133  Jame'eh-ye Anformatic va Sarmayehdari
AH134  Jame'eh-ye Namayesh
AH135  John lock va Andisheh-ye Azadi
AH136  Jahan-e Pas az 11 September
AH137  Jahan-e Vaghe'e-ye Democracy
AH138  Jahani Shodan ba Kodam Hadaf
AH139  Jahani Kardan-e Faghr va Falakat(Articles)
AH140  Hagh-e Mardom dar Khodbasandegi-ye Ghazaee
AH141  Daramadi bar Nazarieh-ye Ejtema'ee
AH142  Zamineh-ye Takamol-e Ejtema'ee(vol.1)
AH143  Sarmayehdari dar Asr-e Jahani Shodan
AH144  Pazhoheshi dar Jame'ehshenasi-ye Honar
AH145  Shakheh-ye Zarrin
AH146  Shahrneshini dar Iran
AH147  Palestin Bahar-e 81
AH148  Falsafeh va Andisheh-ye Siasi-ye Sabzha
AH149  Fahm-e Nazaryeh-ha-ye Siasi
AH150  Gharardad-e Ejtema'ee
AH151  Gronderisseh(2 Vols.)
AH152  Manifest Pas az 150 Sal
AH153  Moderniteh-ye Siasi
AH154  Moghadameh-ee bar Tahlil-e Siasi
AH155  Manesh-e Fard va Sakhtar-e Ejtema'ee
AH156  Nazaryeh-ye Ejtema'ee-ye Classic
AH157  Nazaryeh-ye Ejtema'ee-ye Modern
AH158  Hamisheh Bazar
AH159  Masael-e Ejtema'ee-ye Iran(Articles)
AH160  Asib-ha-ye Ejtema'ee-ye Iran(Articles)
AH161  Andisheh-ha-ye Hoghoghi
AH162  Osol-e Ravabet-e Beynolmelal
AH163  Bashariyat va Hakemiyat-ha
AH164  Barresi-e Yek Parvandeh-ye Ghatl
AH165  Hoghogh-e Beynolmelal-e Khososi
AH166  Naghsh-e Zor dar Ravabet-e Jahani
AH167  Yek Ra'y Davari va Do Naghd
AH168  Tarikh-e Falsafe dar Gharn-e 20
AH169  Tabar Shenasi-ye Akhlagh
AH170  Jahanbini-ye Elmi
AH171  Chenin Goft Zartosht
AH172  Hoghogh-e Tabi'e va Tarikh
AH173  Daramadi be Ideology
AH174  Dar Defa' az Tarikh-e Tabaghati
AH175  Dastneveshteh-ha-ye Falsafi-ye 1844
AH176  Democritos
AH177  Roshannegari Chist (Articles)
AH178  Ghorob-e Bot-ha
AH179  Falsafe-ye Honar az Didgah-e Marx
AH180  Gozar az Moderniteh(Nitche,..)
AH181  Marx va Azadi
AH182  Neshaneh-ha-ye Roshanfekran
AH183  Nazm-e Goftar
AH184  Hegel (Darbareh-ye Falsafe)
AH185  Hegel-e Javan
AH186  Yek Bar-e Digar Roshaniyabi Chist
AH187  Mantegh-e Sori(Vol 1,2)
AH188  Afarinesh va Tarikh (2 Vols.)
AH189  Tarikh-e Arab
AH190  Sazandehgan-e Donya-ye Kohan
AH191  Sonat-e Roshanfekri dar Gharb
AH192  Safarnameh-ye Ebn Batoteh(2Vols.)
AH193  Asr-e Nahayat-ha(Tarikh-e Jahan)
AH194  Kashf-e Khazareatan
AH195  Roykard va Ravesh dar Eghtesad
AH196  Mabani-ye Bazar-ha
AH197  Modiriyat-e Mali(Vol.1)
AH198  Modiriyat-e Mali(Vol.2)
AH199  Jostojo dar Rah-ha-ye Tarbiat
AH200  Diktator-ha Bimarand
AH201  Ravanshenasi-ye Akhlagh
AH202  Ravanshenasi Baraye Moaleman
AH203  Ravanshenasi-ye Parvareshi
AH204  Ravanshenasi-ye Vigotsky
AH205  Ketab-e Kar-e Morabi-ye Kodak
AH206  Tarikh-e Zaminlarzeh-ha-ye Iran
AH207  Eclipse of the Sun
AH208  Mansha'e Alam,Hayat,Ensan
AH209  Neshaneh-ha-ye Bimari-ha-ye Ghalb
AH210  Ravesh Tahghigh dar Olom-e Ejtemaee
AH211  Ravesh Tahghigh dar Olom-e Raftari
AH212  Mabani-ye Amoozesh va Parvaresh
       FARSI TITLE                    AUTHOR         SUBJECT    PRICE($)
          ‫اتوبيوگرافي آليس،بي،تكالس‬      Gertrod Stien       Biography       3
                     ‫از طرف او‬    Alba Desos Pedes      Foreign Fiction   11
                  ‫اسب در پاركينگ‬    Mohammad Zarrin      Literature/Kid    3
                   ‫اسفار كاتبان‬    Abotorab Khosravi     Fiction       4.5
                       ‫اعتماد‬   Ariel Dorfman       Foreign Fiction   4.5
     ‫اگر شبي از شب هاي زمستان مسافري‬         Italo Calvino       Foreign Fiction    9
                   ‫باغ بي حصار‬    Mohammad Zarrin      Fiction       4.5
                     ‫پاره كوچك‬    Soheyla Beski       Fiction       4.5
                  ‫پوست انداختن‬     Carlos Foentes       Foreign Fiction   11
                ‫تابستان بچه ماهي‬     Mohammad Zarrin      Fiction        4
               ‫تا هر وقت كه برگرديم‬    Ghasan Kenfani       Foreign Fiction    3
                 ‫تنها كه مي مانم‬    Shahla Parvin Rooh     Fiction        7
                   ‫جنگ آخر زمان‬    Mario Bargas Yousa     Foreign Fiction   16
                 ‫زضا خان ماكسيم‬     Mostafa Slamieh      Piece         3
                    ‫سرزمين باد‬    Gratzia Deldeda      Foreign Fiction   4.5
                     ‫سر هيدرا‬    Carlos Foentes       Foreign Fiction    8
            ‫سيماي زني در ميان جمع‬      Hienrish Boll       Foreign Fiction   12
                       ‫طلسم‬    Shahla Parvin Rooh     Fiction       4.5
                   ‫عروسي زين‬     Tayeb Saleh        Foreign Fiction   4.5
               ‫گزارش يك آدم ربايي‬     Gabriel Garcia Markez   Foreign Fiction   4.5
   ‫ماجراي اقامت پنهاني ميگل ليتين در شيلي‬       Gabriel Garcia Markez   Foreign Fiction   4.5
                    ‫مرگ در آند‬    Mario Bargas Yousa     Foreign Fiction    7
                        ‫مكبث‬   Wiliam Shekspear      Piece         7
                    ‫منم فرانكو‬    Manoel Vasquez Montalban  Foreign Fiction    7
                      ‫مه سوار‬    Ali Sedaghari Khayat    Fiction       4.5
                 ‫نام ها و سايه ها‬    Mohammad Rahim Okhovat   Fiction        7
  1380 / ‫نامه كانون نويسندگان ايران / جلد اول‬     Group Writing       Fiction        8
  1381 / ‫نامه كانون نويسندگان ايران / جلد دوم‬      Group Writing       Fiction        8
                    ‫نقطه ضعف‬     Antonio Saramakis     Foreign Fiction    7
                     ‫وجدان زنو‬    Italo Osowo        Foreign Fiction   11.5
                      ‫پوكه باز‬   Korosh Asadi        Fiction        4
                   ‫حناي سوخته‬     Shahla Parvin Rooh     Fiction       4.5
               ‫در گريز گم مي شويم‬     M.A.Soltanzadeh      Fiction       4.5
              ‫كنسرت تارهاي ممنوعه‬      H.Motezaeean Abkonar    Fiction        4
‫از پنجره هاي زندگاني / از برگزيده غزل امروز ايران‬    Mohammad Azimi       Poem         10
                  ‫برگزيده شعرها‬    Abdolah Kosari       Poem         4.5
              ‫ترانه خواني براي آفتاب‬    Bijan Honarikar      Poem         3.5
              ‫چه تلخ است اين سيب‬      Manochehr Atashi      Poem         4.5
               ‫روشن تر از خاموشي‬      Morteza Kakhi       Poem         15
                      ‫زالل مهر‬   Babak Parham        Poem         4
                       ‫ژاليزيانا‬  M.A.Sepanloo        Poem         4.5
                   ‫شكوفه حيات‬     Mahmood Kianosh      Poem         4.5
                    ‫گلي بيرنگ‬    Y.Behzad Kermanshahi    Poem         7
                   ‫نام ديگر دوزخ‬   Shapor Jourkesh      Poem         4.5
             ‫آندره مالرو در آينه آثارش‬   Gaetan Pikon        Literature      4
                  ‫ادبيات و حقوق‬    Philip Malori       Literature      12
      ‫ادبيات و سنت هاي كالسيك / 2جلدي‬       G.Hiyt           Literature      13
               ‫بر مزار صادق هدايت‬     Yosef Shaghpour      Literature      4
                ‫بوطيقاي ساختارگرا‬     Tezotan Todorov      Literature      4.5
              ‫دانشنامه نظريه هاي ادبي معاصر‬      A.Mekarick        Literature      15
              ‫درآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات‬     Robert Scholes      Literature      9
       ‫زندگي ، عشق و مرگ از ديدگاه صادق هدايت‬        Shapor Jourkesh      Literature      4.5
                           ‫فرسودگي‬   Cristian Boban      Literature      4.5
                          ‫كتاب بيهوده‬  Cristian Boban      Literature      4.5
                         ‫موسيقي شعر‬    M.R. Shafi'I Kadkani   Literature      14
      ‫نظم ، فضيلت و زيبايي / تأمالتي در هنر و ادبيات‬     Mahmood Kianosh      Literature      2.5
                            ‫نور جهان‬  Cristian Boban      Literature      4.5
                      ‫نه مقاله درباره دانته‬  Jorjeh Loisse Borkhes   Literature      4
                 ‫واژگان ادبيات و گفتمان ادبي‬   M.Mohadjer/M.Nabavi    Literature      15
           ‫آيين ها و جشن هاي كهن در ايران امروز‬     M.Rooh al Amini      Culture       4.5
 ‫از آستارا تا استارآباد / آثار تاريخي گيالن و مازندران/ 5 جلدي‬   Manochehr Sotodeh     History       27
                    ‫اسرار التوحيد / 2 جلدي‬   Mohammad ebn Monavar   Literature      21
                  ‫اوج هاي درخشان هنر ايران‬    Etinghauzen/E.Yarshater  Art         15
              ‫بنيادهاي اسطوره و حماسه ايران‬     Jahangir Koyaji      Legend        15
       ‫پژوهشي در اساطير ايران / قسمت اول و دوم‬       Mehrdad Bahar       Legend        14
                          ‫تاريخ نيشابور‬  Hakem Neyshabori     History       4.5
   ‫تازيانه هاي سلوك / نقد و تحليل چند قصيده از سنايي‬      M.R. Shafi'I Kadkani   Literature      13
                   ‫حاالت و سخنان ابوسعيد‬    Aborooh          Literature      4.5
        ‫حماسه ايران / يادماني از فراسوي هزاره ها‬      Jalil Dostkhah      History       13.5
               ، ‫داستان تهمورس ، گرشاسب‬       Katayon Mazdapour     Literature      10
    ‫در اقليم روشنايي / تفسير چند غزل از حكيم سنايي‬       M.R. Shafi'I Kadkani   Literature      4.5
      ‫زبور پارسي / نگاهي به زندگي و غزل هاي عطار‬       M.R. Shafi'I Kadkani   Literature      7
                     ‫زمان و زادگاه زرتشت‬   Gerardo Newly       History       10
                    ‫سياحتنامه ابراهيم بيگ‬    Z.Maraghehee       Literature      20
      ‫شاعر آينه ها / بررسي سبك هندي و شعر بيدل‬        M.R. Shafi'I Kadkani   Literature      10
‫شاعري در هجوم منتقدان / سبك هندي و شعر حزين الهيجي‬         M.R. Shafi'I Kadkani   Literature      4.5
                      ‫شعر كودك در ايران‬   Mahmood Kianosh      Literature      4.5
                  ‫صور خيال در شعر فارسي‬     M.R. Shafi'I Kadkani   Literature      15
    ‫فرهنگ و زبان گفت و گو به روايت تمثيل هاي مولوي‬       M.Rooh al Amini      Literature      4.5
                          ‫مشعشعيان‬    M.A.Ranjbar        History       11
      ‫نمودهاي فرهنگي و اجتماعي در ادبيات فارسي‬        M.Rooh al Amini      Literature      4.5
               ‫ياد بهار/ يادنامه دكتر مهرداد بهار‬  Group Writing       History/Biography  11
              ‫101اثر ممتاز از بزرگان موسيقي‬     Bock Spen         Music        11
                  ‫آواي شمال/زندگينامه گريك‬    Celer Lee Pourdi     Music/Biography    8
          ‫بوي كافور ، عطر ياس /مرور آثار فرمان آرا‬    Zaven Ghokasian      Cinema        7
               ‫تاريخ جامع موسيقي/جلد چهارم‬      Wiliam Astin       History/Music    4.5
                         ‫تاريخ هنر مدرن‬  H.H.Arnasson       History/Art     25
      ‫ترانه هاي سرزمين مادري/ زندگينامه خاچاطوريان‬      Victor Yousefovich    Music/Biography   5.5
                      ‫چگونه طراحي كنيم‬    Adrian Hill        Art/Painting     7
                        ‫درباره نگريستن‬   John Berjer        Art/Painting     5.5
                        ‫زندگي با پيكاسو‬   Franceva Jilo       Art/Biography     7
                         ‫زندگي شومان‬    Jon Shissel        Music/Biography    9
                      ‫سلوك روحي بتهوون‬    J.Salivan         Music/Biography    7
               ‫فنالديا/ زندگينامه ژان سيبليوس‬    Eliot Arnold       Music/Biography    9
         60 ‫فيلمهاي برگزيده سينماي ايران در دهه‬      Zaven Ghokasian      History/Cinema    4.5
                   ‫گفت و گو با بهرام بيضايي‬   Zaven Ghokasian      Cinema/Biography   5.5
                ‫گفت و گو با هربرت فون كارايان‬    Richard Asborn      Music/Biography   4.5
        ‫مجموعه مقاالت در نقد و معرفي آثار بيضايي‬      Zaven Ghokasian      Cinema        9
                        ‫مفهوم سكونت‬    Cristian Norbery     Architecture     7
                     ‫وردي نيروي سرنوشت‬     Dona Hamfriez       Music/Biography   11
                        ‫هنر در گذر زمان‬  Helen Gardner       History/Art     29
            ‫آوا شناسي/ فونتيك‬     A.M.Hagh Shenas   Language     4.5
        ‫درباره زبان/ مجموعه مقاالت‬    M.Reza Bateni    Language      3
   ‫زبان : بازتاب زمان ، فرهنگ و انديشه‬     Nader Jahangiri   Language      4
          ‫زبان شناسي اجتماعي‬      Peter Tradegill   Language      4
‫زبان شناسي نوين/ نتايج انقالب چامسكي‬       Smith, Wilsson   Language     4.5
‫زبان و ادب فارسي در گذر سنت و مدرنيته‬       A.M.Hagh Shenas   Language      7
            ‫زبان و مسايل دانش‬     Nuam Chamski    Language     4.5
   ‫مسايل زبان شناسي نوين/ ده مقاله‬       M.Reza Bateni    Language      4
               ‫نشانه شناسي‬     Pier Giro      Language     5.5
         ‫نگاهي تازه به دستور زبان‬    M.Reza Bateni    Language     4.5
           ‫وزن شناسي و عروض‬      Iraj Kaboli     Language     4.5
                     ‫ابيانه‬  N. Kasraeyan    Iranology     13
                  ‫بلوچستان‬    N. Kasraeyan    Iranology    18.5
                ‫تخت جمشيد‬     N. Kasraeyan    Iranology    16.5
                    ‫دماوند‬   N. Kasraeyan    Iranology     18
                 ‫سرزمين ما‬    N. Kasraeyan    Iranology     22
                    ‫شمال‬    N. Kasraeyan    Iranology     18
                 ‫عشاير ايران‬   N. Kasraeyan    Iranology    18.5
                   ‫ماسوله‬   N. Kasraeyan    Iranology    14.5
                ‫كردهاي ايران‬   N. Kasraeyan    Iranology    19.5
                ‫معماري ايران‬   N. Kasraeyan    Iranology    24.5
   ‫آينده سوسياليسم/مجموعه مقاالت‬        Suissi, Mc Daf   Politic      4.5
    ‫انديشه سياسي از افالطون تا ناتو‬      Bryan Redhead    Politic      4.5
              ‫انسان اجتماعي‬     Rolph Darendorf   Sociology     4.5
           ‫با هم نگري و يكتانگري‬    Bagher Parham    Social Science   7
              ‫پايان دموكراسي‬    John Mary Geno   Politic      5
             ‫پديده جهاني شدن‬     Farhang Rajaee   Politic      5
          ‫پسامدرنيسم در بوته نقد‬     Khosro Parsa    Politic      4.5
         ‫تعريف ها و مفهوم فرهنگ‬     Daryosh Ashori   Social Science  4.5
  ‫تكامل نهادها و ايدئولوژي هاي اقتصادي‬      A.K.Hant      Social Science  13.5
            ‫جامعه شناسي شهر‬      Jonckel Fialkof   Social Science   6
     ‫جامعه انفورماتيك و سرمايه داري‬      Khosro Parsa    Social Science   7
                ‫جامعه نمايش‬    Gey Dobor      Social Science   7
          ‫جان الك و انديشه آزادي‬    Farshad Shariat   Social Science   7
          ‫جهان پس از 11 سپتامبر‬     Ahmad Seyf     Politic      9
          ‫جهان واقعي دموكراسي‬      B.C.Mcferesson   Politic      4.5
         ‫جهاني شدن با كدام هدف‬      Mcdaf, Samir Amin  Politic      5.5
         ‫جهاني كردن فقر و فالكت‬     Ahmad Seyf     Politic      7
    ‫حق مردم در خود بسندگي غذايي‬        Berteran Herview  Politic      4.5
    ‫درآمدي تاريخي بر نظريه اجتماعي‬      Alex Kalinikos   Social Science  15
      ‫زمينه تكامل اجتماعي/ جلد اول‬      Mitropolski     Social Science   9
    ‫سرمايه داري در عصر جهاني شدن‬        Samir Amin     Social Science   9
   ‫سه پژوهش درجامعه شناسي هنر‬         Max Raphael     Social Science   7
                 ‫شاخه زرين‬    James G. Freyzer  Social Science  18.5
            ‫شهرنشيني در ايران‬     Farokh Hesamian   Social Science   7
              81 ‫فلسطين بهار‬     Firozeh Mohadjer  Politic      4.5
    ‫فاسفه و انديشه سياسي سبزها‬        Andro Dabsson    Politic      4.5
         ‫فهم نظريه هاي سياسي‬       Thomas Sprignes   Politic      5.5
              ‫قرارداد اجتماعي‬    J.J.Rosso      Social Science  15
 ‫گروندريسه ، مباني نقد اقتصادي/ 2جلدي‬       Carl Marx      Social Science  14.5
         ‫مانيفست پس از 051 سال‬      Leo Panich     Social Science   7
              ‫مدرنيته سياسي‬     Morris Barbie    Politic      13
        ‫مقدمه اي بر تحليل سياسي‬     Stickland, Vide    Politic      4.5
        ‫منش فرد و ساختار اجتماعي‬     Gert,Right Miles   Social Science  11
          ‫نظريه اجتماعي كالسيك‬    Jon Krib       Social Science  12
‫نظريه اجتماعي مدرن /از پارسونز تا هابرماس‬    Jon Krib       Social Science   7
                ‫هميشه بازار‬   Mina Jabbari     Social Science  4.5
  ‫مسائل اجتماعي ايران / مجموعه مقاالت‬     Group Writing     Sociology     15
 ‫آسيبهاي اجتماعي ايران / مجموعه مقاالت‬     Group Writing     Sociology     13
            ‫انديشه هاي حقوقي‬    Philip Malori     Jurisprudence   14
            ‫اصول روابط بين الملل‬   Hoshand Ameri     Jurisprudence   12
            ‫بشريت و حاكميت ها‬    Shemilieh,Jondro   Jurisprudence   12
           ‫بررسي يك پرونده قتل‬    Michael Foco     Jurisprudence   4.5
         ‫حقوق بين الملل خصوصي‬     Mohammad Nasiri    Jurisprudence   7
         ‫نقش زور در روابط بين الملل‬   Antonio Kasese    Jurisprudence   4.5
           ‫يك رأي داوري و دو نقد‬   Rene John Depouee   Jurisprudence   4.5
         ‫تاريخ فلسفه در قرن بيستم‬    Cristian Campani   Philosophy    14
             ‫تبارشناسي اخالق‬    Fredrich Nitche    Philosophy     7
              ‫جهان بيني علمي‬    Bertrand Rossel    Philosophy    4.5
             ‫چنين گفت زرتشت‬    Fredrich Nitche    Philosophy    13.5
            ‫حقوق طبيعي و تاريخ‬    Leo Strause      Philosophy    4.5
             ‫درآمدي به ايدئولوژي‬  Tery Eaglton     Philosophy     9
      ‫در دفاع از تاريخ و آگاهي طبقاتي‬   George Lokach     Philosophy     7
1844 ‫دست نوشته هاي اقتصادي و فلسفي‬       Carl Marx       Philosophy     7
                 ‫دموكريتوس‬   Paul Kartlej     Philosophy    4.5
   ‫روشن نگري چيست/ مجموعه مقاالت‬       Group Writing     Philosophy    3.5
                ‫غروب بت ها‬   Fredrich Nitche    Philosophy     7
        ‫فلسفه هنر از ديدگاه ماركس‬    Michael L. Shitz   Philosophy     7
     ‫گذار از مدرنيته/نيچه ، فوكو ، دريدا‬  Shahrokh Haghighi   Philosophy    8.5
               ‫ماركس و آزادي‬   Tery Eaglton     Philosophy    4.5
           ‫نشانه هاي روشنفكران‬    Edward Saeed     Philosophy    4.5
                  ‫نظم گفتار‬  Michael Foco     Philosophy     3
             ‫هگل/ درباره فلسفه‬   Reymind Pelent    Philosophy    4.5
                  ‫هگل جوان‬   Milan Zenoy      Philosophy    4.5
      ‫يك بار ديگر: روشني يابي چيست‬     Group Writing     Philosophy    4.5
          2 ‫منطق صوري/ جلد 1 و‬    Mohammad Khansari   Philosophy    18.5
          ‫آفرينش و تاريخ / 2جلدي‬   Taher Moghadasi    History      26
                  ‫تاريخ عرب‬  Philip Hatta     History      17
            ‫سازندگان دنياي كهن‬    Gertrod Hartman    History      7
          ‫سنت روشنفكري در غرب‬     Bronovski, Mazelish  History     15.5
       ‫سفرنامه ابن بطوطه / 2جلدي‬     M. A. Movahed     History      14
 1991-1914 ‫عصر نهايت ها / تاريخ جهان از‬    Eric Habesbam     History     16.5
               ‫كشف خزرستان‬    N .Gomiliev      History      7
           ‫رويكرد و روش در اقتصاد‬   Fariborz R. Dana   Economy     13.5
       ‫مباني بازارها و نهادهاي مالي‬   Fbozi, Modyliani   Economy      4.5
            1 ‫مديريت مالي/ جلد‬   Weston,Brigam     Economy      14
            2 ‫مديريت مالي/ جلد‬   Weston,Brigam     Economy      13
   ‫جست وجو درراه ها و روشهاي تربيت‬      Toran Khomarloo    Psychology    4.5
  ‫ديكتاتورها بيمارند/ناپلئون،هيتلر،استالين‬  Anthon Noymayer    Psychology    14
            ‫روان شناسي اخالق‬    Parvin Kadivar    Psychology     7
         ‫روان شناسي براي معلمان‬    David Fontana     Psychology    14
           ‫روان شناسي پرورشي‬     A.A.Seyf       Psychology    16
          ‫روان شناسي ويگوتسكي‬     Kozolin        Psychology    13.5
            ‫كتاب كار مربي كودك‬   Toran Khomarloo    Psychology     7
         ‫تاريخ زمين لرزه هاي ايران‬  Omberse,Melvil   Geology/History  4.5
                 ‫كسوف‬    Jack B. Zirker   Astrology      7
     ‫منشأ عالم ، حيات، انسان و زبان‬   Group Writing    History      4.5
‫نشانه ها و معاينه باليني بيماري هاي قلبي‬   A.Akbar Tavassoli  Medical       7
   ‫روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي‬     Patrick Mc Niel   Education     4.5
    ‫روش هاي تحقيق در علوم رفتاري‬     Group Writing    Education     13.5
      ‫مباني و اصول آموزش و پرورش‬    A.T.Pourzahir    Education      7

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:82
posted:2/20/2012
language:
pages:10