Docstoc

contoh SK PEMBAGIAN TUGAS Ujian Nasional

Document Sample
contoh SK PEMBAGIAN TUGAS Ujian Nasional Powered By Docstoc
					  SD                MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
                PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SURAKARTA

           SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH 2
              KAUMAN – PASARKLIWON – SURAKARTA
NSS : 102036103038          TERAKREDITASI A (AMAT BAIK)               NPSN : 20328180


      Jl. Trisula III/1 Kauman SOLO 57112     (0271) 648890, E-mail : sdm2slo@gmail.com

        KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SD MUHAMMADIYAH 2 SURAKARTA
               NOMOR : 423.7/143/II/SDM-2/2012

                     TENTANG
               PEMBAGIAN TUGAS GURU DAN KARYAWAN
           DALAM PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN NASIONAL
              SD MUHAMMADIYAH 2 KAUMAN SURAKARTA
                 TAHUN PELAJARAN 2011/2012


Bismillahirrohmanirrohim,
Kepala SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta
Menimbang      :   bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Sekolah dan
              Ujian Nasional di SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta, maka perlu diatur dan
              ditetapkan pembagian tugas guru dan karyawan;

Mengingat      :   1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar
               Penilaian Pendidikan,
              2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia
               Nomor 59 Tahun 2011 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan
               Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional.
              3. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0012/P/BSNP/XII/2011
               Tentang Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional Sekolah Dasar, Madrasah
               Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa Tahun Pelajaran 2011/2012,
              4. Keputusan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta Nomor;
               423.7/142/II/SDM-2/2012 tentang Penetapan Panitia Ujian Sekolah Dan Ujian
               Nasional SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012

                        MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :
  Pertama :       Pembagian tugas guru dan karyawan dalam penyelenggaraan Ujian Sekolah dan
             Ujian Nasional SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta Tahun pelajaran 2011/2012,
             dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
  Kedua    :    Seluruh guru dan karyawan harus melaksanakan tugas kewajibannya sesuai dengan
             juklak dan juknis yang berlaku.
  Ketiga    :    Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan mata anggaran
             sekolah yang telah diprogramkan.
  Keempat :      Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan penetapan ini, maka
             akan ditinjau kembali.
  Kelima    :    Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

                            Ditetapkan di   : Surakarta
                            Pada tanggal   : 8 Pebruari 2012

                            Kepala Sekolah                            PARIMIN TEJO PRAMONO, S.Pd
                            NIP. 19640607 199311 1 002
  SD                  MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
                  PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SURAKARTA

           SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH 2
               KAUMAN – PASARKLIWON – SURAKARTA
NSS : 102036103038            TERAKREDITASI A (AMAT BAIK)                   NPSN : 20328180


         Jl. Trisula III/1 Kauman SOLO 57112     (0271) 648890, E-mail : sdm2slo@gmail.com

                           LAMPIRAN
            KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SD MUHAMMADIYAH 2 SURAKARTA
                   NOMOR : 423.7/143/II/SDM-2/2012

                         TENTANG
                  PEMBAGIAN TUGAS GURU DAN KARYAWAN
              DALAM PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN NASIONAL
                  SD MUHAMMADIYAH 2 KAUMAN SURAKARTA
                    TAHUN PELAJARAN 2011/2012


 I.  PETUGAS KEGIATAN UJIAN SEKOLAH PRAKTEK
    A.    PENULIS NASKAH
     NO      MATA PELAJARAN              NAMA              NIP/NIPM
                        1. MUSTAQIM, S.Pd I          1.  19610908 1983031 1 001
      1    AGAMA
                        2. YAYOEK SAMAWATI, S.Pd I      2.  504097117
      2    ILMU PENGETAHUAN ALAM   HAMZAH FANSYURI, S.Pd.I                 -
      3    BAHASA INDONESIA      SRI MEY EKOWATI, S.Pd.                 -
      4    BAHASA INGGRIS       DENNY ARIYANTO, S.Pd                  -
          SENI BUDAYA KETRAMPILAN
          1. SENI LUKIS       1. WAHYUDI, S.Pd           1.  507098121
      5
          2. SENI MUSIK       2. HAMZAH FANSYURI, S.Pd.I      2.  –
          3. SENI KETRAMPILAN    3. SRI MEY EKOWATI, S.Pd       3.  –
      6    PENJASKESOR        SENEN, S.Pd.             19650919 198806 1 001
      7    SENI SUARA DAERAH     INDRA HARDIYANTORO, S.Sn                -
      8    BAHASA JAWA        ABDUL MUTHOLIB, S.Ag


    B.    PENGUJI
     NO      MATA PELAJARAN              NAMA              NIP/NIPM
                        1.  MUSTAQIM, S.Pd I         1.  19610908 1983031 1 001
                        2.  YAYOEK SAMAWATI, S.Pd I     2.  504097117
                        3.  H. MUHTARUDDIN, S.Ag       3.  19568129 198405 1 001
                        4.  SITI ROSYIDAH, S.Pd.I      4.  19621229 198405 2 002
       1   AGAMA
                        5.  ZAINAL ABIDIN, S.Pd.I      5.  19550828 198405 1 002
                        6.  FAISOL AZIS, S.Ag        6.  512099225
                        7.  HENI MARLINAWATI, S.Ag      7.  512099226
                        8.  NUR ALIM, S.S          8.  –
                        1.  HAMZAH FANSYURI, S.Pd.I
       2   ILMU PENGETAHUAN ALAM   2.  TAUFIK SALEH, S.Ag                 -
                        3.  ERNI MUJIYATI, S.Pd
                        1.  SRI MEY EKOWATI, S.Pd.      1. –
       3   BAHASA INDONESIA      2.  WINARNI, S.Pd          2. 19700226 200501 2 003
                        3.  ANIK HANDAYANINGSIH, S.Ag    3. 512099227
                        1.  DENNY ARIYANTO, S.Pd
       4   BAHASA INGGRIS                                   -
                        2.  Drs. POERWADHIE
          SENI BUDAYA KETRAMPILAN
          1. SENI LUKIS       1. WAHYUDI, S.Pd           1. 507098121
                        2. WAHYU MARDIONO, S.Pd        2. –

       5   2. SENI MUSIK       1. H. MUHTARUDDIN, S.Ag        1. 19568129 198405 1 001
                        2. HENI MARLINAWATI, S.Ag       2. 512099226

          3. SENI KETRAMPILAN    1.  SRI MEY EKOWATI, S.Pd
                        2.  HAMZAH FANSYURI, S.Pd.I
                        1.  SENEN, S.Pd.           1.  19650919 198806 1 001
                        2.  HORIS BUDI LAKSONO, S.Pd     2.  –
       6   PENJASKESOR
                        3.  WAHYUDI, S.Pd          3.  507098121
                        4.  HAMZAH FANSYURI, S.Pd.I     4.  –
                        1.  INDRA HARDIYANTORO, S.Sn     1.    –
       7   SENI SUARA DAERAH
                        2.  A. SARIMAN, S.Pd         2.  19580305 198201 1 001
                        1.  ABDUL MUTHOLIB, S.Ag
       8   BAHASA JAWA                                    -
                        2.  INDRA HARDIYANTORO, S.Sn
  SD               MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
                PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SURAKARTA

           SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH 2
             KAUMAN – PASARKLIWON – SURAKARTA
NSS : 102036103038         TERAKREDITASI A (AMAT BAIK)                  NPSN : 20328180


       Jl. Trisula III/1 Kauman SOLO 57112    (0271) 648890, E-mail : sdm2slo@gmail.com

II. PETUGAS KEGIATAN UJIAN SEKOLAH TERTULIS
    A.   PENULIS NASKAH SOAL
     NO       MATA PELAJARAN             NAMA            NIP/NIPM
                           MAJELIS DIKDASMEN PDM
     1   AGAMA
                           KOTA SURAKARTA
     2   PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN     ABDUL MUTHOLIB, S.Ag             -
     3   BAHASA INDONESIA          SRI MEY EKOWATI, S.Pd.
     4   MATEKATIKA             WAHYUDI, S.Pd             507098121
     5   ILMU PENGETAHUAN ALAM        HAMZAH FANSYURI, S.Pd.I          -
     6   ILMU PENGETAHUAN SOSIAL       ANIK HANDAYANINGSIH, S.Ag       512099227
     7   BAHASA JAWA             ABDUL MUTHOLIB, S.Ag
     8   BAHASA INGGRIS           DENNY ARIYANTO, S.Pd             -

    B.   KOREKTOR
     NO      MATA PELAJARAN            NAMA             NIP/NIPM
         AGAMA
         1. AQOID & IBADAH       1.  MUSTAQIM, S.Pd I      1.  19610908 1983031 1 001
         2. AL-QUR’AN & AKHLAQ     2.  YAYOEK SAMAWATI, S.Pd I  2.  504097117
     1
         3. TARIKH           3.  H. MUHTARUDDIN, S.Ag    3.  19568129 198405 1 001
         4. KEMUHAMMADIYAHAN      4.  HENI MARLINAWATI, S.Ag   4.  512099226
         5. BAHASA ARAB        5.  NUR ALIM, S.S       5.  -
         PENDIDIKAN
     2                  ABDUL MUTHOLIB, S.Ag              -
         KEWARGANEGARAAN
     3   BAHASA INDONESIA       SRI MEY EKOWATI, S.Pd.
     4   MATEKATIKA          WAHYUDI, S.Pd               507098121
     5   ILMU PENGETAHUAN ALAM     HAMZAH FANSYURI, S.Pd.I            -
     6   ILMU PENGETAHUAN SOSIAL    ANIK HANDAYANINGSIH, S.Ag         512099227
     7   BAHASA JAWA          ABDUL MUTHOLIB, S.Ag
     8   BAHASA INGGRIS        DENNY ARIYANTO, S.Pd              -


    C.   PENGAWAS RUANG
     NO          NAMA             NIP/NIPM
      1   A. SARIMAN, S.Pd           19580305 198201 1 001
      2   FAISOL AZIS, S.Ag             512099225
      3   WAHYU MARDIONO, S.Pd              -
      4   TAUFIK AGUS S, S.Pd.I             -
      5   DENNY ARIYANTO, S.Pd              -
      6   IMAM MUNTOHA, S.Pd.I              -
      7   SUYAMTI, A.Md               504200128
      8   HENI MARLINAWATI, S.Ag          512099226
      9   ETIK ARKHIMIYATI, S.Pd.I         512099228
     10   RUKATI, S.Si                  -
     11   DIAH ERMAYANTI,S.Si              -
     12   ISTIQOMAH WF, A.Md               -
  SD              MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
               PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SURAKARTA

           SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH 2
            KAUMAN – PASARKLIWON – SURAKARTA
NSS : 102036103038         TERAKREDITASI A (AMAT BAIK)               NPSN : 20328180


       Jl. Trisula III/1 Kauman SOLO 57112   (0271) 648890, E-mail : sdm2slo@gmail.comIII. PETUGAS KEGIATAN UJIAN NASIONAL
    A.   PENGAWAS RUANG (TUGAS KELUAR)
     NO          NAMA             NIP/NIPM
     1    ZAINAL ABIDIN, S.Pd I        19550828 198405  1  002
     2    SENEN, S.Pd.             19650919 198806  1  001
     3    MUSTAQIM, S.Pd I.          19650919 198806  1  001
     4    MUHTARUDDIN, S.Ag          19568129 198405  1  001
     5    SITI ROSYIDAH, S.Pd.I        19621229 198405  2  002
     6    WINARNI, S.Pd            19700226 200501  2  003
     7    YAYOEK SAMAWATI, S.Pd I          504097117
     8    ANIK HANDAYANINGSIH, S.Ag         512099227
     9    TAUFIK SALEH, S.Ag               -
     10   WARJIMIN, S.PdI                -
     11   ERNI MUJIYATI, S.Pd              -
     12   NUR ALIM, S.S                 -

    B.   PENGAMBIL DAN PENGANTAR NASKAH
     NO          NAMA             NIP/NIPM
     1   TAUFIK AGUS S, S.Pd.I              -
     2   EKO HADI PURWANTO                -

    C.   PERSIAPAN BERKAS DAN PERABOT UJIAN
     NO          NAMA             NIP/NIPM
     1   SRI MEY EKOWATI, S.Pd              -
     2   ABDUL MUTHOLIB, S.Ag              -
     3   DENNY ARIYANTO, S.Pd              -
     4   ASTAR INDRAWATI, S.H              -
     5   DWI ANGGRAINI                  -

    D.   PETUGAS KHUSUS BEL
     NO          NAMA             NIP/NIPM
     1   IDA SOFIATI, S.E                -
     2   HORIS BUDI LAKSONO, S.Pd            -
     3   INDRA HARDIYANTORO, S.Sn            -                               Surakarta, 8 Pebruari 2012

                               Kepala Sekolah                               Parimin Tejo Pramono, S.Pd
                               NIP. 19640607 199311 1 002

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:1722
posted:2/20/2012
language:
pages:4
Description: contoh Surat Keputusan SK PEMBAGIAN TUGAS guru dalam Ujian Nasional