; Aspergers syndrom
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Aspergers syndrom

VIEWS: 22 PAGES: 34

 • pg 1
									Det är hjärnan som är kung i
kroppen och bestämmer.

     Malin 10 år (framtida neuropsykolog)
NEUROPSYKIATRISKA DIAGNOSER
   Missbruk och beroende


       ADHD
     Autismspektrum
        Roland Säll
       Neuropsykolog
     Psykiatriska kliniken NUS
  Missbruk och funktionshinder
The Center for Disease Control and Prevention (USA):
20% av alla funktionshindrade har ett missbruk.
Inlärningsproblem, emotionella störningar och språkstörningar
  överrepresenterade.

Sårbarhetsfaktorer:
• Omdöme och beslutsfattande
• Interpersonella svårigheter
• Problematiska relationer
• Exekutiva störningar
• Psykiatrisk samsjuklighet
• Ökad betoning på autonomi och självständighet – ökad tillgång till
 droger
MISSBRUK/SUD OCH ADHD
            ADHD-historik
•  1902 Defective moral control syndrome (GF Still)
•  1922 Postencephalitic behavior disorder (Hohman)
•  1926 Minimal brain damage (Ehrenfest, Smith)
•  1940 Motor Restlessness Syndrome (Sukhareva)
•  1960 Hyperactive Child Syndrome (Chess)
•  1963 Minimal Brain Dysfunction (McKeith & Bax)
•  1972 Inattention Disorder (Douglas)
•  1980 DSM-III, Attention-Deficit disorder, +/- hyperactivity
•  1987 DSM-III, Attention Deficit Hyperactivity Disorder
•  1994 DSM-IV Attention Deficit/Hyperactivity Disorder
          DSM-IV
•  DEBUT FÖRE 7 ÅR
•  TVÅ OMRÅDEN; FUNKTIONSHINDRANDE
•  FÖRKLARAS EJ BÄTTRE AV ANNAT SYNDROM
•  OUPPMÄRKSAMHET
•  HYPERAKTIVITET/IMPULSIVITET
•  I KOMBINATION ELLER ENSKILT
      OUPPMÄRKSAMHET
          (6/9 kriterier krävs)
• Ouppmärksam på detaljer, gör ofta slarvfel i yrkeslivet
 eller andra aktiviteter
• Har svårt att bibehålla uppmärksamhet inför uppgifter
• Verkar ofta inte lyssna på tilltal
• Följer inte instruktioner och har svårt att genomföra
 skolarbeten eller andra projekt
• Har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter
• Undviker ofta och är ovillig att utföra aktiviteter som
 kräver mental uthållighet
• Tappar ofta bort saker som är nödvändiga för en aktivitet
• Är ofta lätt distraherad av yttre stimuli
• Är ofta glömsk
HYPERAKTIVITET – IMPULSIVITET
          (6/9 kriterier krävs)
• Har ofta svårt att vara stilla med händer och fötter eller
 sitta still.
• Lämnar ofta sin plats i klassrum, möten eller andra
 situationer där personen förväntas sitta still.
• Känner sig rastlös eller nervös
• Har svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och
 stilla
• Verkar ofta vara på språng eller gå på högvarv
• Pratar ofta överdrivet mycket
• Kastar ofta ur sig svar innan frågeställaren pratat färdigt
• Har svårt att vänta på sin tur
• Avbryter eller inkräktar ofta på andras aktiviteter
Vanliga vuxenbekymmer vid ADHD
• Skjuter upp
• Låg tolerans för frustrationer
• Stämningslabilitet
• Svårt med relationer till andra
• Stresskänslighet
• Söker ständigt stimuli
• Sviktande arbetsprestationer
• Vardagsuppgifter blir inte gjorda
• Svårt att göra flera saker
  samtidigt
• Bristande tidsuppfattning
• Svårt med organisation och
  planering
• ”Gränslöshet”
• Perceptionssvårigheter
         DAMP
• ADHD och samtidig Störd utveckling av
 koordinationsförmågan (DCD)

• DAMP-begreppet bör sorteras ut, ej
 internationellt vedertagen diagnos.
     FÖREKOMST ADHD
• VARIERANDE SIFFROR: 3-5%
 PUNKTPREVALENS FÖR BARN (DSM-IV).

• 30-50 % HAR KVARSTÅENDE PROBLEM I VUXEN
 ÅLDER

• 15-31% UPPFYLLER ADHD-KRITERIER FULLT UT
 ÄVEN I VUXEN ÅLDER
       KÖN och ADHD - 1
• Få studier på
 kvinnor/flickor, stort
 behov av studier
• Kvot 1,8-2,7:1
• Kliniska fall: 2,3-5,4:1
• Lika allvarliga
 svårigheter oavsett
 kön
      KÖN och ADHD – 2
  (Biederman et al, 2002, Wheeler & Carlson, 1994)

• Vanligare med A-symtom hos kvinnor
• Kvinnor har ej lika ofta
 inlärningssvårigheter som män
• Något högre familjeanhopning hos kvinnor
• 50% pojkar och 30% flickor ”dålig
 prognos”
• Problem i kamratgruppen vanligare hos
 flickor
   Flickor med ADHD (SBU, 2005)

• Depression och ångest vanligare hos
 flickor, uppförandestörning vanligare hos
 pojkar
• Lärare har svårare att identifiera flickor än
 pojkar med ADHD, men föräldrar gör
 ingen skillnad.
• Flickor med ADHD får i lägre utsträckning
 CS-behandling än pojkar
• Pekar på bristande kunskap generellt.
          Kognition
Exekutiva funktioner
Arbetsminne
Inhiberingssvårigheter
ADD: Långsamt
 informations-
 processande
Gemensamt: Svårt att
 reglera aktivitetsnivå
          ETIOLOGI
• VÄSENTLIGEN OKÄND
• GENETIK (monozygot
 tvillingstudie 86%
 konkordans)
• TOXINER (alkohol,
 rökning, bly, dopaminerga
 droger)
• PRE- OCH PERINATALA
 RISKFAKTORER
  Etiologi ADHD/missbruk - miljö

• Förälder m ADHD: 57% av barnen har också ADHD

• Syskon med ADHD: 15% har också ADHD

• Tonåringar med ADHD och missbrukande förälder (n=140) löpte
 signifikant högre risk än non-ADHD kontroller (n=120) med samma
 föräldraproblem att utveckla SUD.

• ADHD-patienter mer känsliga för förälders missbruk/miljöpåverkan
 avseende missbruksrisk?
      HJÄRNA - KEMI

• Centralstimulantia: Dopamin och
 noradrenalinsystemen påverkas
• PET-studie visar ökad aktivitet i basala
 ganglierna vid CS-behandling
• Effekt på uppmärksamhet,
 problemlösning, inlärning och minne OCH
 hyperaktivitet
• Huvudsakligen okända mekanismer
 HJÄRNA – REGIONS OF INTEREST

• DLPFC – planering, exekutiv kontroll, arbetsminne
• BASALA GANGLIERNA – exekutiv kontroll
• ANTERIOR CINGULATE CORTEX –
 motivationella aspekter, selektion, inhibition
• LPFC OCH PARIETALCORTEX – vidmakthållen
 uppmärksamhet
• HJÄRNSTAMMEN RAS – vakenhet
• Cerebellum - volym
     HJÄRNA - STRUKTUR
REDUCERAD VOLYM / ANNAN AVVIKELSE:
• HJÄRNA (3-5%)
• DLPFC och OFC
• ANTERIOR CINGULATE CORTEX
• CORPUS CALLOSUM
• BASALA GANGLIER
• NUCLEUS ACCUMBENS (flexibilitet, reward)
• THALAMUS – NYCKELSTRUKTUR
 UPPMÄRKSAMHET OCH INHIBITION
• CEREBELLUM
      KOMORBIDITET

•  INLÄRNINGSSVÅRIGHETER (CA 30%)
•  MISSBRUK (>20% i livsperspektiv)
•  PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR
•  ÅNGEST
•  DEPRESSION
•  BIPOLÄRA TILLSTÅND
   ADHD och SUD – epidemiologi
          (Wilson, 2007)
Ungdomar med ADHD har som grupp:

•  tidigare debut i missbruk
•  snabbare övergång till beroende
•  längre perioder av missbruk
•  tidigare genomsnittlig debut i nikotinbruk
•  ungefär fyra gånger så hög risk att utveckla
  missbruk (ca 16%)

jämfört med dem som inte har diagnosen.
   Riskfaktorer ADHD/SUD
Samtidig
• Social beteendeproblematik
• Bipolär sjukdom
• Ätstörning
• ”Svår” ADHD
• Skolavhopp
 ADHD och SUD: Komplexa samband


ADHD – inlärningsproblem – social problematik i
 hemmet – problem i kamratgruppen -
 beteendestörning – antisocialt beteende/PS
 (ca 25%) – missbruk. Högriskgrupp SUD

ADHD – inlärningsproblem - social problematik i
 hemmet – kamratproblem – psykologiska
 problem – depression och ångest - missbruk
         NÄR UTREDA?
• Småbarnsår: sömnproblem, skrikighet, överaktivitet,
 lyssnar ej, aggressionsutbrott, känslig för kläder
• Skolålder: pratar mycket, glömsk, svårt med ordning,
 dagdrömmer, svårstartad, rastlös, utanför i klassen
• Tonår: energilös, svårt med självständigt arbete, skolk,
 riskbeteende, svårt med motivation och ansvar
• Vuxen: planerings- och organisationssvårigheter,
 motorisk rastlöshet, temperamentsproblem, pratar
 mycket, impulsiva livsval, missbruk, förekomst av
 svårigheter i barndomen.
     Basutredning vid ADHD-
      frågeställning (alla)
1. Initial klinisk bedömning, intervju
• Symtom på ouppmärksamhet och/eller impulsivitet/hyperaktivitet i
  barndomen och i vuxenålder?
• Organisationssvårigheter?
• Temperamentsproblem?
• Nedsatt funktion i vardagen?
• Differential- och tilläggsdiagnoser?
Om anamnesen är ofullständig kan en föräldraintervju vara värdefull.

2. Formulär
• Aktuella symtom
• Symtom i barndomen
    Basutredning vid ADHD-
     frågeställning (2)
3. Neuropsykologisk utredning
• begåvning, exekutiv funktion och uppmärksamhet

4. Medicinsk utredning:
• Vid atypiska fynd bör CT/MRT, EEG och andra
  somatiska undersökningar övervägas i samråd med
  läkare.
• Drogscreening.
• Särskild medicinsk utredning inför
  centralstimulantiabehandling.
 Neuropsykologi vid missbruk
• Symtom kan bero på ADHD, effekt av drog,
 psykisk samsjuklighet eller kombination.
• Missbruk kan orsaka uppmärksamhetsproblem,
 exekutiva störningar, minnes- och
 inlärningsproblem.
• Tidig debut i missbruk – större svårigheter.
 Hönan eller ägget? Det mesta pekar på
 sårbarhet innan missbruket.
• Svårt att utreda!
    VAD GÖRA? (1)

1. Att ge utrymme för krisbearbetning.
2. Att få en förklaring till svårigheterna.
3. Adekvat bemötande: tydlig kommunikation
  entydiga budskap, stegvis instruktion,
  skriftliga anvisningar, feedback.
4. Att organisera vardagen: veckoplanering,
  scheman, tekniska hjälpmedel
5. Farmakologisk behandling
6. Kognitiv träning
       VAD GÖRA? (2)
• Att anpassa miljön: Stressfri miljö, minska
 informationsflöde, skapa ordning
• Stresshantering
• Social färdighetsträning: problemlösning,
 konflikthantering, umgängesregler, ilske-kontroll
 etc.
• Rådgivning, coachning: allmänt samtalsstöd
• Självhjälpsgrupper och stödgrupper
• Kontroll och provtagning
 CS-behandling vid ADHD: Skapar
  eller förhindrar missbruk?
• The California community study (Lambert et al 1998):
 Ingen skillnad mellan grupper med/utan CS.
• The Iowa study (Paternite et al, 1999): Ingen skillnad i
 attityd till droger vid uppföljning, men lägre
 droganvändning i CS-gruppen.
• Faraone and Wilens (2003): Metaanalys visade att CS-
 behandlade ungdomar löpte 5,8 ggr lägre risk att
 utveckla missbruk vs dem som ej fått behandling.
• Studierna har metodologiska brister + visar delvis
 motstridiga resultat.
  Centralstimulerande medel
• Amfetamin: Läkemedel och illegal drog.
• Metylfenidat (Ritalin, Concerta): Läkemedel,
 illegal drog.
• Metamfetamin: Läkemedel och illegal drog.
 Liknar amfetamin men är kraftigare och mer
 beroendeframkallande (finns i rökbar form, ”ice”)
• Modafinil (Modiodal): Läkemedel. ”Centralt
 modifierande”. Delvis okänd mekanism.
 Adrenerg påverkan?
  Farmakologisk behandling vid
       ADHD
1. Atomoxetin (ej centralstimulerande)
2. Amfetamin, metylfenidat, metamfetamin
  annan cs-variant.
RESULTAT:
Centralstimulantia bäst effekt överlag (ex
  Newcorn et al 2008) eller likvärdigt men
  med färre biverkningar (Wang et al
  2007).
 Behandla ADHD och missbruk
Ideologiskt problem
Praktiskt problem
Få studier av effekt:
• CS-behandling KAN vara motiverat, men med
 rigorös övervakning (Collins, 2008). Dåligt
 vetenskapligt underlag (evidens saknas).
• CS-behandling tycks inte förvärra missbruket
 (Upadhyaya, 2007)
• Psykosociala insatser + non-stimulants eller
 slow-release.

								
To top
;