GOOGLE_ADSENSE_TOAN_TAP by jmohits4rockx

VIEWS: 20 PAGES: 16

									Tài li u tham khào v Google Adsense
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


           TÀI LI U THAM KH O V GOOGLE ADSENSE
    Google Adsense là m t trang web qu ng cáo c a Google.com . N u b n có m t website v
   thương m i , kinh t , khoa h c k thu t , công ngh thông tin . B n có th ăng kí qu ng cáo cho
   Google . ây là tài li u tham kh o v Google Ads . Chúng tôi s hư ng d n các b n t ng bư c
    ăng kí n khi nh n ươc ti n c a Google như th nào , cách t script c a Google vào trang web
   c a b n vào các Forum như IPB , Vbulletin , phpBB , CMS , phpNuke , Mirax , Web Wiz Forum
   ..v.v..
           &    Gi i thi u v Google Adsense
           &    Các qui nh c a Google Adsense
           &    Hư ng d n ăng kí Google Adsense
           &    Các ngôn ng mà Google ch p nh n
           &    Hư ng d n s d ng tài kho n Google Adsense
           &    Hư ng d n cách t script c a Google vào Website c a b n
           &    Hư ng d n t script c a Google vào Forum IPB , VBB ..v.v..
           &    Cách tính giá tr c a Google Adsense
           &    Các hình th c thanh toán c a Google Adsense
           &    Danh sách các Qu c gia Google g i hóa ơn thanh toán
           &    Nh n ti n c a Google như th nào và th i gian bao lâu ?
           &    Ngân hàng chi tr ti n như th nào ?
           &    Top t khoá nh n ư c nhi u ti n khi click .
           &    Các m o v t c a Google ch p nh n account c a b n
           &    T ng k t
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                     1
                                                           Created by Jimmy Ninh
                                                        Email : jninh@doramail.com
Tài li u tham khào v Google Adsense
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          Gi i thi u v Google Adsense
    Google Adsense là m t chương trình qu ng cáo c a Google Inc . Nó ưa ra chương trình qu ng
   cáo website  m i ngư i trên internet u bi t n . Google Adsense hoat ng b ng cách chi tr
   ti n cho nh ng ai s d ng chương trình qu ng cáo c a nó . Nh ng chương trình qu ng cáo c a
   Google Adsense ưa ra tương ng v i n i dung website c a b n nên u c r t nhi u ngư i s
   d ng . Google Adsense ưa ra 2 gói qu ng cáo ó là Adsense for contents và Adsense for search .
   Google chi tr ti n cho nh ng cái click chu t vào b ng qu ng cáo t khách hàng .
         Các qui nh c a Google Adsense
Ph n này các b n có th tham kh o chi ti t t i Google Adsense .
         Hư ng d n ăng kí Google Adsense
 u tiên b n vào a ch www.google.com/adsense    ăng kí chương trình qu ng cáo c a Google .
Bu c 1 :Bư c 2 :
 i n vào các thông tin cá nhân c a b n . N u b n             Vi t Nam thì i n       y   các thông tin theo hư ng
d n sau :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                     2
                                                           Created by Jimmy Ninh
                                                        Email : jninh@doramail.com
Tài li u tham khào v Google Adsense
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Các b n ph i i n y các thông tin như tr n thì m i nh n ư c hóa ơn thanh toán (payment) và
s pin t Google Adsense
          Các ngôn ng mà Google ch p nh n
   Các ngôn ng mà Google ch p nh n:
    English , Chinese , Japanese , Korean , Spainish , French , Czech , Danish , Finnish , Dutch ,
    Italian , German , Swazt , Hungarian , Russian , Norwegian , Portuguese , Turkish , Sowart ,
    Polish
              Hư ng d n s d ng tài kho n Google Adsense
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                     3
                                                           Created by Jimmy Ninh
                                                        Email : jninh@doramail.com
Tài li u tham khào v Google Adsense
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Sau khi b n ư c Google Adsense ng ý thi t l p tài kho n cho b n thì b n ăng nh p vào tài
     kho n c a b n   l y an script c a Google cung c p , b n mu n ưa nó vào trang web c a
     b n ch nào thì tùy thôi .
     Sau ó b n vào My Account ch nh s a l i thông tin c a mình . B n ch n Payment Detail
     US Dollar (thanh toán b ng USD ) và Ti p theo b n ch n Payment Holding    Check vào
     Hold my monthly payments
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                     4
                                                           Created by Jimmy Ninh
                                                        Email : jninh@doramail.com
Tài li u tham khào v Google Adsense
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              Hư ng d n cách s p x p h p lý website c a b n
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                     5
                                                           Created by Jimmy Ninh
                                                        Email : jninh@doramail.com
Tài li u tham khào v Google Adsense
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 t o n sript c a b n t i các v trí trong trang web mà b n mu n ngư i xem  ý nhi u nh t . t t i
góc phiá trái bên du i website . Ngư i dùng s d dàng nh n th y các thông tin c n tìm ki m sau khi
 c xong n i dung c a website ó
 t hình nh ngay t i chính gi a n i d ng cu website . Ngư i dùng s tìm u c s n ph m mà h
mu n tìm .
 ưa links    n  nh   u góc trái . Cái này phù h p cho các website gi i thi u v m t s n ph m nào ó .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                     6
                                                           Created by Jimmy Ninh
                                                        Email : jninh@doramail.com
Tài li u tham khào v Google Adsense
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 t theo cách này ngư i dùng s khó tìm ki m n i dung c a trang web . Nhưng nó có ưu i m là
không làm t n ch trình bày n i dung c a b n .
  t theo cách tr n l n v i menu c a b n . ây là cách u c m i ngư i chú ý nhi u nh t . H u h t cách
  t như th này t o ra l i nhu n nhi u hơn các cách t trên . Các b n hãy tham kh o và trình bày
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                     7
                                                           Created by Jimmy Ninh
                                                        Email : jninh@doramail.com
Tài li u tham khào v Google Adsense
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
trang c a b n như th này nhé . S d dàng hơn i v i ngư i s d ng (n u h mu n tìm ki m thông
tin ) . Các b n nên ch n màu s c phù hơp v i menu c a trang web .
  t phiá bên tay trái cũng t o ra l i nhu n không thua kém gì so v i menu bên tay ph i . N u mu n
cho ngư i dùng chú ý thì nên hoà hơp màu s c c a Google Adsense v i màu s c c a website . B n có
th chình s a trong script
 ây ươc coi như m t s n ph m ư c khách hàng chú ý nh t b i vì nó u c t ngay v trí t t nh t
c a trang web . M i ngư i d dàng tìm ki m thông tin mà h mu n ch b ng m t cái clíck chu t .


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                     8
                                                           Created by Jimmy Ninh
                                                        Email : jninh@doramail.com
Tài li u tham khào v Google Adsense
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theo th ng kê c a Google Adsense thì nh ng website t qu ng cáo t i menu thì ki m u c nhi u
ngư i click hơn nh ng website t t i các v trí khác . Trong ó nh ng forum thì ít ư c m i ngư i
click hơn .
        Hư ng d n t sript c a Google vào Forum IPB và VBB
N u b n mu n sau khi g i m t bài m i thì s có b ng qu ng cáo c a Google hi n ra thì b n làm như
sau :
+ i v i Forum IPB:
Bư c 1 : Các b n dùng chương trình UltraEdit (ho c các chương trình khác )
Ch n upload / sources / lib / topic_linear.php
Tìm o n code var $md5_check = “”;
Thêm vào bên dư i o n code này : var $post_count = 0;
Ti p t c tìm ki m n o n code :
                     if ( $this->lib->topic_view_mode == ‘linearplus’ and $this->first_printed == 0
                and $row[’pid’] == $this->topic[’topic_firstpost’] and $this->topic[’posts’] > 0)
                 {
                 $this->output .= $this->lib->html->topic_end_first_post( array( ‘TOPIC’ => $this-
                >topic, ‘FORUM’ => $this->forum ) );
                 }

Thêm vào bên dư i o n code sau :
                           $this->post_count++;
            if ($this->post_count == 1 )
            {
            $ad = array ( ‘name_css’ => ‘normalname’,
              ‘post_css’ => ($post_count % 2 ? ‘post1’ : ‘post2’),
              // You may want to change the post icon here or completly remove it
              ‘post_icon’ => ‘<img src=”’.$ibforums->vars[’img_url’].’/folder_post_icons/icon11.gif” alt=”” /> ‘,
              // Paste your Google ad code inside the single quotes
              ‘post’ => ‘
               <script type=”text/javascript”><!--
               google_ad_client = “pub-08745674748582”;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                     9
                                                           Created by Jimmy Ninh
                                                        Email : jninh@doramail.com
Tài li u tham khào v Google Adsense
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               google_ad_width = 300;
               google_ad_height = 250;
               google_ad_format = “300x250_as”;
               google_color_border = “f1f1f1”;
               google_color_bg = “F1f1f1
               google_color_link = “119900”;
               google_color_url = “119900”;
               google_color_text = “FFFFFF”;
               //--></script>
               <script type=”text/javascript”
                src=”http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js”>
               </script>’
                 );

            $bot_poster = array (

             ‘name’ => ‘Googlebot’,
             ‘title’ => ‘Thanks for your support!’,
             ‘avatar’ => $std->get_avatar( ‘http://www.google.com/google.jpg’, $ibforums-
           >member[’view_avs’], ‘128x53’ ),
             ‘member_rank_img’ => ‘<img src=”’.$ibforums->vars[’img_url’].’/warn0.gif” border=”0”
           alt=”Group Icon” />’,
             ‘member_group’ => $ibforums->lang[’m_group’].’ Bot’,

              ‘member_joined’ => $ibforums->lang[’m_joined’].’ ‘.$std->get_date( 1115180231, ‘JOINED’ ),

              );            $this->post_count++;
            $ad[’post_date’] = $row[’post_date’];
            $this->output .= $this->lib->html->RenderRow( $ad, $bot_poster );

            }
Bư c 2 :
    B n ăng nh p vào Admin Control Pane
    Ch n Skin and Templates/Skin Manager
    Click chu t vào skin mu n t Google Ads ---> Ch n Edit Root Skin Template HTML
Topic View Ch n t p tin topic_page_top_classic
Thêm vào o n mã sau :
    <script type=”text/javascript”><!--
google_page_url=“http://www.diendankhoahoc.com/lofiversion/index.php/t{$data[’TOPIC’][’tid’]}.ht
ml”;

//--></script>
 Ch n Save Template Bit(s)


•    ưa Google Adsense vào Forum VBB
     M t p tin showthread.php và tìm n dòng
     $postbits .= construct_postbit($post, $template);
     Thêm vào bên dư i dòng này o n code sau :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    10
                                                           Created by Jimmy Ninh
                                                        Email : jninh@doramail.com
Tài li u tham khào v Google Adsense
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
if ($postcount == 1){
 $rooturl = "http://www.diendankhoahoc.com/forums";// thay            a ch trang web c a b n
 $postbits .= "

 <script type=\"text\javascript\"><!--
google_page_url = \"{$rooturl}/archive/index.php?t-{$post['threadid']}.html\";

//--></script>
 <!-- post #1 -->

<!-- open content container -->

<div align=\"center\">
 <div class=\"page\" style=\"width:100%; text-align:left\">
 <div style=\"padding:0px 25px 0px 25px\">

<div style=\"padding:0px 0px 6px 0px\">
<!-- this is not the last post shown on the page --><table class=\"tborder\" id=\"post1\" cellpadding=\"6\" cellspacing=\"1\" border=\"0\" width=\"100%\"
align=\"center\">
<tr>
<td class=\"thead\" >
 <div class=\"normal\" style=\"float:right\">
 &nbsp;
<img class=\"inlineimg\" src=\"images/buttons/ip.gif\" alt=\"IP\" title=\"xxx.xxx.xxx.xxx\" border=\"0\" />

 </div>

 <div class=\"normal\">
 <!-- status icon and date -->
 <a name=\"post1\"><img class=\"inlineimg\" src=\"images/statusicon/post_old.gif\" alt=\"Old\" border=\"0\"
/></a>


 <!-- / status icon and date -->
 </div>
</td>
</tr>
<tr>
<td class=\"alt2\" style=\"padding:0px\">
 <!-- user info -->
 <table cellpadding=\"0\" cellspacing=\"6\" border=\"0\" width=\"100%\">
 <tr>
 <td class=\"alt2\"><a href=\"member.php?u=1\"><img src=\"http://www.google.com/google.jpg\"
alt=\"Googlebot's Avatar\" border=\"0\" /></a></td>
 <td nowrap=\"nowrap\">

  <div id=\"postmenu_1\">

  <a class=\"bigusername\" href=\"member.php?u=1\">Googlebot</a>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    11
                                                           Created by Jimmy Ninh
                                                        Email : jninh@doramail.com
Tài li u tham khào v Google Adsense
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<img class=\"inlineimg\" src=\"images/statusicon/user_online.gif\" alt=\"googlebot is online now\" border=\"0\" />

  <script type=\"text/javascript\"> vbmenu_register(\"postmenu_1\", true); </script>

  </div>

  <div class=\"smallfont\">Google adsense bot</div>


 </td>
 <td width=\"100%\">&nbsp;</td>
 <td valign=\"top\" nowrap=\"nowrap\">

  <div class=\"smallfont\">
  <div>Join Date: Mar 2005</div>


  <div>
  Posts: 9999
  </div>

  <div> </div>
  </div>

 </td>
 </tr>
 </table>
 <!-- / user info -->
</td>
</tr>
<tr>
<td class=\"alt1\">
<!-- message, attachments, sig -->


 <!-- icon and title -->
 <div class=\"smallfont\">
 <img class=\"inlineimg\" src=\"images/icons/icon1.gif\" alt=\"Default\" border=\"0\" />
 <strong>Thanks for your support!</strong>
 </div>
 <hr size=\"1\" style=\"color:#D1D1E1\" />
 <!-- / icon and title -->


 <!-- message -->
 <div>
 <script type=\"text\javascript\"><!--
    google_ad_client = \"pub-08745674748582\";
    google_ad_width = 300;
    google_ad_height = 250;
    google_ad_format = \"300x250_as\";
    google_color_border = \"040242\";
    google_color_bg = \"110244\";
    google_color_link = \"119900\";
    google_color_url = \"119900\";
    google_color_text = \"FFFFFF\";
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    12
                                                           Created by Jimmy Ninh
                                                        Email : jninh@doramail.com
Tài li u tham khào v Google Adsense
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    //--></script>
    <script type=\"text/javascript\"
     src=\"http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js\">
    </script>

 </div>
 <!-- / message -->
 <div align=\"right\">
 <!-- controls -->

  &nbsp;
 <!-- / controls -->
 </div>
</td>
</tr>
</table>

<!-- post 1 popup menu -->
<div class=\"vbmenu_popup\" id=\"postmenu_1_menu\" style=\"display:none\">
<table cellpadding=\"4\" cellspacing=\"1\" border=\"0\">
<tr>
 <td class=\"thead\">google.com</td>
</tr>

 <tr><td class=\"vbmenu_option\">google.com</td></tr>

</table>
</div>
<!-- / post 1 popup menu -->
</div>

 </div>
</div>
</div>

<!-- / close content container -->";
 }
     Ngoài cách cách t trên b n có th ưa script vào các forum phpBB , Web Wiz Forum , Mirax
     v.v. . B n có th tham kh o trên website www.diendankhoahoc.com

         Cách tính giá tr m i l n click c a Google Adsense
M i khi có m t user thăm trang web c a b n thì ch s impression s tăng lên . N u user ó click vào
b ng qu ng cáo c a Google thì Google s tính giá tr m i l n click . N u ch s impression c a b n
tăng thì giá tr m i l n click c a b n s tăng theo . ôi khi nó còn ph thu c vào t khoá mà Google
tìm ki m trong trang c a b n . Thư ng thì nh ng trang có n i dung v Medical , Bussiness , Heath ,
Sport s có giá tr hơn nh ng trang v hosting , design , domain . Top các t khoá s ư c tìm th y
ph n dư i
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    13
                                                           Created by Jimmy Ninh
                                                        Email : jninh@doramail.com
Tài li u tham khào v Google Adsense
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         Các hình th c thanh toán c a Google Adsense
Google Adsense s thanh toán cho b n theo các t giá USD , Euro , B ng Anh ..v..v..                        Vi t Nam thì
các b n nên ch n lo i hình thanh toán USD vì d dàng chuy n i thôi .
         Danh sách các qu c gia Google g i hoá ơn thanh toán
Google g i s pin và hóa ơn thanh toán n 43 nư c trên kh p th gi i trong ó có Vi t Nam c a
chúng ta
         Nh n ti n c a Google như th nào và th i gian bao lâu ?
N u tài kho n (account ) c a b n ư c 50USD thì Google Inc s g i v cho b n m t t gi y trong ó
có ch a s pin c a b n . B n ang nh p vào www.google.com/adsense gõ tài kho n c a b n vào sau
 ó b n ch n Pin Information . Ti p theo thì b n ch c n ánh s pin c a b n vào thôi . C n ngày 30
h ng tháng n u account c a b n >=100USD thì Google s g i hoá ơn thanh toán n a ch c a b n

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    14
                                                           Created by Jimmy Ninh
                                                        Email : jninh@doramail.com
Tài li u tham khào v Google Adsense
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
và b n ch c n mang hóa ơn ó ra ngân hàng ki m ti n thôi (ti n chi phí là 50.000vnd) , ngoài ra
không còn b t c chi phí nào c .
         Ngân hàng chi tr ti n như th nào
Khi b n nh n ư c hoá ơn (payment) c a Google thì b n s th y có dòng ch CitiBank trong ó .
Các b n ng em nó n ngân hàng CitiBank      ư ng Nguy n Hu nhé (vì nó không gi i quy t cho
cá nhân ) . B n hãy em hoá ơn thanh toán (payment) n Ngân Hàng ngo i thương Vi t Nam s
29 B n Chương Dương Q1.     ng em n chi nhánh khác nhé nó s không gi i quy t âu . Nêú b n
có tài kho n ngân hàng thì ti n s ư c chuy n nhanh chóng thôi .
         Top t khóa nh n ư c nhi u ti n t Google
Nh ng t khóa có th ki m trên 30 USD :
Mesothelioma , Structured settlement , Vioxx attorney

Nh ng t khóa có th ki m trên 20 USD :
Note Buyers , Donate A Car , Investment Fraud , Content Management , Home Equity Loans , Cash
Advance , Payday Loan , Asbestos Lawyer , Cord Blood , California Refinance , Refinance , Cerebral
, Palsy , Search Engine Marketing , California Mortgage , Criminal Attorney , Help Desk

Nh ng t khóa có th ki m trên 10 USD :
Conference Calling ,Factoring , Oregon Mortgage , Answering Service , Debt Consolidation , Mailing
Lists , Software Escrow , Tax Attorney , Student Loan Consolidation , Web Hosting , Medical ,
Malpractice Lawyer , Seo Optimization , Debt Management , Data Recovery , Document Scanning ,
Forex , Private Jet

Nh ng t khóa có th ki m t 5 10 USD :
Affiliate Program , Brochure Printing , Cash Advance , Credit Report , Domain Name , Forex ,
Hosting , Incorporate , Refinance Mortgage , Tape Data Recovery , Website Hosting , Wisconsin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    15
                                                           Created by Jimmy Ninh
                                                        Email : jninh@doramail.com
Tài li u tham khào v Google Adsense
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mortgage , Auto Insurance , California Divorce Lawyer , Charter Aircraft , Christian Debt ,
Consolidation , Lemon Law , Mac Data Recovery , Patents , Background Check , Business Card ,
California Divorce Attorney , Data Recovery , Factoring , Fraud , Gastric Bypass , Invention ,
Personal Loan , Teak Furniture , Term Life

Nh ng t khóa có th ki m t 1 5
Affiliate Marketing , Alaska Fishing , Charter Flight , College , Direct Tv , Dvd Duplication , Hard
Drive Recovery , Laminate Flooring , Lower Cholesterol , Metal Building , Mortgage Life Insurance ,
Moving Company , Online Degree , Satellite Tv , Shopping Cart Software , Stock Broker , Video
Production , Web Site Design

        Các m o v t Google có th ch p nhân account c a b n .
Hi n nay thì Google không ch p nh n ngôn ng ti ng vi t hi n th trên Website c a b n . Nhưng
website c a b n âu ch có ti ng vi t âu , nó là song ng (Ti ng Vi t và Ti ng Anh ) thì d dàng
ch p nh n hơn
N u Google không ch p nh n Website c a b n thì b n hãy tìm m t trong nào ó (thư ng là Hosting
hay Bussiness) nó s ch p nh n thôi . Khi nó ch p nh n r i thì b n vào My Account ch nh s a l i links
c a b n thì khi ó Google s không bi t


          T ng k t
Các tài li u trên ư c so n th o ra nh m giúp các webmaster Vi t Nam ki m ư c chút ti n b ng
Google Adsense . N u b n c n tìm hi u thêm thông tin v các tài li u liên quan n Google Adsense
hay Google Adword các b n có th vào www.diendankhoahoc.com       tìm ki m tài li u v nó . Hi
v ng tài li u này s giúp ích cho các b n . Thân ái !      SHARING BY VIETNAMESE REVIEWS AND COMMENTS COSAONOIVAY.COM
                  www.cosaonoivay.com – www.vnreviews.net
                                    ***
   NG QUÊN GHÉ THĂM COSAONOIVAY.COM NHÉ – CÒN NHI U TH                              T I    ÂY B N CHƯA
                Ư C KHÁM PHÁ !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    16
                                                           Created by Jimmy Ninh
                                                        Email : jninh@doramail.com

								
To top