keylog by hassona07

VIEWS: 7,367 PAGES: 311

									<2011-08-23 12:36><Yahoo! Messenger Installation>
{Num 4}{Num 6}{Num 8}

<2011-08-23 12:36><Yahoo Messanger 10>
{Num 4}


<2011-08-23 12:36><Multi Yahoo! 9>


<2011-08-23 12:36><Yahoo Messanger 10>
{Num 6}


<2011-08-23 12:36><Yahoo! Messenger Installation>
{Num 2}{Num 4}{Num 6}{Num 8}{Num 4}

<2011-08-23 12:36><Yahoo Messanger 10>


<2011-08-23 12:38><End Program - GLBD.tmp>


<2011-08-23 12:45><Install>


<2011-08-23 12:48><Yahoo! Messenger>
nwar_sbah{Tab}hbojwhwd


<2011-08-23 12:50><Program Manager>
hgt{Backspace}{Backspace}{Backspace}hgtsfs;d

<2011-08-23 12:51><?ÕÝÍÉ ÈÏÇíÉ ãæÒíáÇ ÝóíóÑÝõßÓ - ãæÒíáÇ ÝóíóÑÝõßÓ>


<2011-08-23 12:55><Yahoo! Messenger>
{Num Del}fghfrth

<2011-08-23 13:01><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (4) - Google
Chrome>
v,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,um
p]drm
sglj hbdh]d pg{Backspace}{Backspace};bl pg,
iiiiiiiiiiiiiiiiii bd; ggw

<2011-08-23 13:03><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (5) - Google
Chrome>
fp
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii o,a kwdpm
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii pg,m lw'tn
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii fu{Backspace}{Backspace}ihd
a{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii pg,m
lk,v lw'tn
ub,f l, ;jg; sv; fhk.dk ohkm ,fdml .dhvm
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}d l, ;jg; sv; fhk.dk
ohkm ,fd,l .dhvm
dsgl, k,v hkj hbpgn


<2011-08-23 13:12><Facebook (5) - Google Chrome>
CLIPBOARD: éï•••¬ èé Ÿé럫¢åè© ŸëìŸ ê韞èì êë ¢é «  « Ÿ ïà .. ??
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.

...
.
.
.™ë••••ï Ÿé ••« è••••••é Ÿ?é••••íŸë íã•••Ÿ§ï í Ÿééì :
¢ ••••••••™ 颕•••••íŸà•••••ã••••••••ï .....?.


<2011-08-23 13:22><Facebook (6) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiii ]hzlh lj,hqudk
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace} ,dsjlv hgj,hqu


<2011-08-23 13:24><~*¤ô§ô¤*~ÚÇáÜÜÜÜÜÜã ÇáÃäÇÞÜÜÜÜÜÜÜÉ~*¤ô§ô¤*~ (8) -
Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii pg,m
d[kk
<2011-08-23 13:25><~*¤ô§ô¤*~ÚÇáÜÜÜÜÜÜã ÇáÃäÇÞÜÜÜÜÜÜÜÉ~*¤ô§ô¤*~ (9) -
Google Chrome>
pg,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, hjlkn g, huvt hs,d
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
dofg
ad v,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,um


<2011-08-23 13:44><Facebook (12) - Google Chrome>
CLIPBOARD: ???? ?????? ??? ?? ??????? ???? ??????
????? ??? ?
.
.
.
....
.
.
.
??? : ????? ??????? ??? ????? ??? ????
?????? ???? ?? ?????? ??? ?? ???? ???????? ??????
?????????????????????


<2011-08-23 13:51><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí (15) - Google Chrome>
;{Backspace}{Backspace};bl v,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,um sglj hbdh]d


<2011-08-23 14:01><ÇáÈÍË Úä ÃÕÏÞÇÁ (17) - Google Chrome>
ehk,dm ;khkm ggfj{Backspace}khj


<2011-08-23 14:10><Rafat Al-Bayati (2) - Google Chrome>
n

<2011-08-23 14:20><°•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨
(2) - Google Chrome>
;bl
pg,{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}

<2011-08-23 14:20><°•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨
(3) - Google Chrome>
;{Backspace}{Backspace}

<2011-08-23 14:24><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí (4) - Google Chrome>
rwm pg,m sglj hbdh]d
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}hggi dsgl; psk ;g; `,r


<2011-08-23 14:27><Facebook (4) - Google Chrome>
;gil id[
jul
kul


<2011-08-23 14:28><Facebook (5) - Google Chrome>
hf{Backspace}d ,hggi wpdp
lh;, ,hp] trdv
,lh;, ,hp] wh]r lk hg,f{Backspace}g] ;gim [`f
,hkj, d,ldm jpf,k ldm
l, il h,b] hgpvhl log, hb,b] hgpbg ad
,hkj, il j;sv,k hgoh'v lk ,p]m jqvf;l f,vd
fbpf fb ,[u ;gf
fs ]hzlh p,fm hgfkdm hgd w]r
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}lju]d fshig
b gda lh;,
g, ogdj
rgfj{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
CLIPBOARD: 饕•••••••••••••
¤íŸª «å© éçéí Ÿé럫 §íë ¢š¬ï©¡

Ÿéšë•••••••••Ÿë••••••ï•¡
¥•••••••••••• Ÿé••••••••••••¨Ÿ¢

Ÿé¥ë•••••••••••••••••••Ÿë
èŸë «Ÿ çŸñ êë Ÿë é Ÿé꬟㕕••© íŸé™ë Ÿè¢åî  èíëì Ÿ«êŸñ 靥§î Ÿéå¢ïŸ¢

Ÿé¤¬••••••••••••••ã
­å•••ì êªã¤¡ ê㟭©¡ íê©Ÿ§å¡ éé ¦é íŸéáêã

Ÿé«ã••••••••••••••Ÿ§¡
çïé šëìŸ åï ©Ÿ¥¡ Ÿé Ÿé .. 騟 åìï šê© ê¥Ÿé

Ÿé•¢ã••Ÿ«••ì
éìŸ ¬ã ï¡ è ï©¡ åï ãŸéêëŸ Ÿéã© ï


CLIPBOARD: Ÿé¦áŸ ŸéŸ¦ï© éé稟åï ::
§ç¢ «Ÿã¡ Ÿéìªïê¡
§ç¢ «Ÿã¡ Ÿé©ã
§ç¢ «Ÿã¡ Ÿé ì§é¡
...
...éî Ÿéí©Ÿ˜ Ÿéî Ÿéí©ŸŸŸŸŸ˜
êë Ÿëëëëëëëëëë¢ê ... ?
šïë š¬ïŸŸŸŸŸŸŸŸŸžï ??
êéè• Ÿé«ãí§ï¡ çŸåé ¢éïåíëì éïì ..?
ïŸ éìíï ïŸëï ïŸêŸŸŸŸ


<2011-08-23 14:44><ÇÚÑÝ ãÒÇÌß Çáíæã Úáì ÝíÓ Èæß (8) - Google Chrome>
hgsbl ugd;l


<2011-08-23 14:46><Facebook (9) - Google Chrome>
ag,k;l [lduh


<2011-08-23 14:46><Bsam messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
hg

<2011-08-23 14:46><Facebook (9) - Google Chrome>
l,v{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hgk,
v k,v; dh,v]
ig, dhfu] hgulm
h]vd [l,gd ugdm


<2011-08-23 14:47><ÏíäÇ Úáí messaged °•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ
ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨ - Google Chrome>
i

<2011-08-23 14:47><Facebook (9) - Google Chrome>
g, yt,vm ag,k[ o\{Backspace}{Backspace}pfd
,ugd;l hgsbl
hgpl] hggi luvtj[ lydvm hgw,vm
jofg ugn whpfjim


<2011-08-23 14:49><Ìãíá messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
j

<2011-08-23 14:49><Facebook (9) - Google Chrome>
]ggdk ;f]
iiiiiiiiiiiiiii
hs{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}fshl hl; ,dk
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


<2011-08-23 14:50><Ammar messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
h

<2011-08-23 14:50><Facebook (9) - Google Chrome>
ih hkd fu]kd llajvdm hgti,]d ;gad
<2011-08-23 14:50><Ghufran messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
h

<2011-08-23 14:50><Facebook (9) - Google Chrome>
kj lugd; hpl] ydv w,vj; fhb,g


<2011-08-23 14:51><Úáí ÕÈÇÍ messaged ÇãíÑ ÇáÍÈ (åíËã íæÓÝ) - Google
Chrome>
h

<2011-08-23 14:51><Facebook (9) - Google Chrome>
lllllllllllllllllllll


<2011-08-23 14:53><ÑÇãí Úáí messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ
- Google Chrome>
gd

<2011-08-23 14:53><Facebook (9) - Google Chrome>
a q,[,im
ku{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}kul
hkd augdm ;gm lk ,vm w,vj; hpl]
a;vh dhkd,g;


<2011-08-23 14:54><Karrar messaged ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
h

<2011-08-23 14:54><Facebook (9) - Google Chrome>
pl] hkj ldu[f; hgu[f
hd w,vm kogdim hpgn lk w,v;
hkj jyhv lkm bk w,vkm pg,m
iiiiiiiiiiiiiiiii
'f{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}ig, qvyhl
qvyhl g]htu hbhpl]


<2011-08-23 14:56><ÓÇÑå messaged ÇãíÑ ÇáÍÈ (åíËã íæÓÝ) - Google Chrome>
o

<2011-08-23 14:56><Facebook (9) - Google Chrome>
gd; fhg;vt hpsk hg;
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


<2011-08-23 14:58><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (9) - Google
Chrome>
l,[,] fs vhtu auhv hgjygds
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


<2011-08-23 15:02><Facebook (9) - Google Chrome>
pg, lk wdv
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}ag,k;l wfhdh
hd ,hggi krhail llg
wfhp hbk,hv
lk,vdk
jofg fshl lugd; fdil dyhv,k lk;
j]gg


<2011-08-23 15:06><Facebook (8) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiii
hsp;


<2011-08-23 15:08><Facebook (9) - Google Chrome>
CLIPBOARD: ¥èê¡ ¨Ÿ¢ êãëî ©Ÿžã :

éï« ?é êë ¢¥ ì ï«ã§? ??
íéï« ?é êë ¢?©?ì 索ë? !!
åŸé«?ïë ©äê ëãíê¡ êéê«ìŸ...éŸ ?ëìŸ ¢¤©¥ ...
íŸé§íŸ˜ ©äê ê© ê¨?çì...éŸ ?ë? ï¬åï?..!


<2011-08-23 15:08><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (9) - Google
Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ph,m
{Backspace}{Backspace}{Backspace}g,m


<2011-08-23 15:10><Facebook (11) - Google Chrome>
hguar
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}ua

<2011-08-23 15:12><Yahoo! Messenger>
twetey2010n159753a{Backspace}lk,vdk


<2011-08-23 15:14><Facebook (1) - Google Chrome>
jsgl fshl hg,v]


<2011-08-23 15:16><ßáÇã ãä ÇáÞáÈ (3) - Google Chrome>
CLIPBOARD: èé Ÿéš¬ïŸ˜ åï ì¨ì Ÿé¥ïŸ¡ ìï íç¢ï¡.. íìï éŸ ¢§íê..
坨Ÿ èŸë¢ ¢«ï© -í©¡ ¤ï§¡ å¢ê¢ã ìŸ..
흨Ÿ èŸë¢ ¢«ï© ­í©¡ ¦Ÿáž¡ åéŸ ¢çéç..
åëìŸ éë ¢ çî áíïéŸ..


<2011-08-23 15:19><Facebook (5) - Google Chrome>
CLIPBOARD: Ÿé••§ê•íã šä••é•î ê••ë Ÿéš •¢•«•Ÿê•¡
éšë Ÿéš •¢•«Ÿê•¡ ¢•«¢•á•ï•ã •©ä• •¢•è šë ¢•ì•§ï•ì•Ÿ éšï ¬•¦•­
Ÿë•ê•Ÿ Ÿé•§ê•íã éŸ ¢•«•ï•é ŸéŸ éšã•ª ¬¦•­


<2011-08-23 15:19><Yahoo! Messenger>
{Backspace}


<2011-08-23 15:20><Facebook (7) - Google Chrome>
hkj hbv,u jsgl


<2011-08-23 15:21><Facebook (8) - Google Chrome>
,g;l fh;
j,jm a[hf[
ikh{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace},g;l
fh;
,ugd;l hgsbl
kagm ,;pm
ud,kd [ldg
hpn lk w,vj; hpl]
j,jm lugd[ fdi
w,vj[ pg,m
hpl] j,jm fu]im []d]m ,dhkm ljuvt;
,g;l fh;
hkj hbhpgn pd]v jsgl


<2011-08-23 15:25><Facebook (9) - Google Chrome>
hpl] afd;
ig,,,,,,,,,,,,,,,, kldv
ag,k;


<2011-08-23 15:30><Facebook (10) - Google Chrome>
kldv gda ;gj ggfkdm id[
kldddddddddddddddddddddddddddddddddv
hgpl] hggi


<2011-08-23 15:31><Facebook (11) - Google Chrome>
l, udf id[ jsjrfg hgqd,t
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
kldv v,p whgpim dgm
kldv gda id[
id[ uglkh; jsjrfg hbuqhx hgp{Backspace}[]]
ubz{Backspace}x
,ugd;l hgsbk{Backspace}l
ubx
kldv s,m lwdfm


<2011-08-23 15:33><emperor of world (egootist)>
wfhp hbk,hv


<2011-08-23 15:34><Facebook (11) - Google Chrome>
klddddddddddddddddddddddddvvvvvvvvv


<2011-08-23 15:34><Facebook (12) - Google Chrome>
kldv vhp jk'v]


<2011-08-23 15:35><emperor of world (egootist)>
hgpl] hggi dhpg, hkj ag,k;


<2011-08-23 15:35><Facebook (12) - Google Chrome>
hkd il h.ug lkm


<2011-08-23 15:35><emperor of world (egootist)>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
dh;fg dlu,]
j]gg
].gd w,vj;


<2011-08-23 15:36><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (13) - Google
Chrome>
ubx h'f; ,dhkm
;gm vhp k'v];
pfhf


<2011-08-23 15:37><emperor of world (egootist)>
iiiiiiiiiiiiiiiii
,hggi ihd ,g] [hk ,dhkm fhg;gdm i, lw,v ,s,hgdhih


<2011-08-23 15:37><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (13) - Google
Chrome>
hd h;d]
kldv ho,km ag,k k.ug lkm


<2011-08-23 15:38><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (14) - Google
Chrome>
kldv
l, udf id[ jp[d ,dm hgfkdm
j;gim fvm
gu] hpkm l, vpkm g;v,fil ;gfkhi ;bf ,lp[,h ,dhkm


<2011-08-23 15:39><emperor of world (egootist)>
gh ,hggi lh;,


<2011-08-23 15:39><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (14) - Google
Chrome>
hd i, khwfm ugdi
h,;d j]gg
hkj jhlv hlv
fshl ogd kkwf ugn kldv
hjtrkm ,dm ubx
,[ldg il
kldv hgfkdm ].jgd vshgm ;ga lri,vm


<2011-08-23 15:41><emperor of world (egootist)>
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
dlu,]
hggi ;vdl


<2011-08-23 15:41><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (14) - Google
Chrome>
l]hhahrm kldv
udf jvm
dukd i`h l,p[d
gu] ]kahrm ,dh;
,g;l fh;
l, udf fshl hgfkdm h[h,.j ugd;
rw]d kldv
gda j/p;
hpkm /hp;dk ,dh;


<2011-08-23 15:43><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (13) - Google
Chrome>
hpkm lk ;g; h'gu fs udf hgfkdm juhjfkdm{Backspace}
a, i`h .ug
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
jpf; hguhtdm
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
afdkm kldv gda jp[d ugdkm
,dk kldv
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
kldv lugd; f[ldg
,g;l fh;
iiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
<2011-08-23 15:48><Facebook (13) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ho fjkd
lk, u],; ,lk, w]dr;
iiiiiiiiiiiiiiiiii
hkd .ugj ugd; kldv vhp hv,p fhd


<2011-08-23 15:50><Facebook (14) - Google Chrome>
kldv hk ]jp[d ugn hgfkhj
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace};gm j,djd 'fjgd ugn
hgohw ,;gjgd ak, kldv dp[d ugn hgfkhj ,.ugj ,vhpj
,hkd a,dm ,hv[u
h,;d

CLIPBOARD: èé¡ ¢íï¢ï á ¢éï ãéî Ÿé¦Ÿ­ íèé¢éï ¬ëí ëêï© ï¥¤ï ãéî Ÿé 럢
íªãé¢ í©Ÿ¥¢
íŸëï ¬íï¡ íŸ©¤ã
Ÿíèï


<2011-08-23 15:57><Facebook (13) - Google Chrome>
hd .ugj ugdi
blhh'v]m ag,k h'v]m
hahrm ,dhi
hd huvt fs hkd [kj
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hd huvt kldv ,v]m
,h{Backspace}{Backspace}{Backspace}fs pfdj ks,d fdi lrgf
ism 'fgd ugn hgohw
vhp h;gm .ubkm ugd;
hih
d;g,g; j,djd .ugj j;gil oh{Backspace}gd j.ug
,fkhj hgjrkdm jp[d ugdik
h,;d
dukd i,hdm u]j ihd hg[lgm
,]hzlh j;,gim
l, fs ihd hglvm ;g llvm jp[d kts hgp[hdm
hpkm ;gdjkm [km fhgjrkdm
lk jp[d hgp[d dalg hg;g
h`h ovd[dk h, 'bf


<2011-08-23 16:02><Saaher Sky (saher_sky)>
hd ,hggi ;ga
hkd h]vd hgn ljn
<2011-08-23 16:02><Facebook (13) - Google Chrome>
ihd ;]hlkm ,fhg[hj id[ jp[d
gu] fydv ;v,fhj ajp[d ugn fkhj hgjrkdm
ofgjm
duj{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}dukd ;l{Backspace}{Backspace};,g ;l fkdm gda
j[lu hgfkhj ;gik
d;,g ;l fkdm

<2011-08-23 16:04><Facebook (14) - Google Chrome>

lq,[hjkd
;jgm ;,

<2011-08-23 16:04><Facebook (15) - Google Chrome>
g ;l fkdm gsd{Backspace}{Backspace}da j[lu
;ga
q[{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}hkj ]hzlh jp[d hgp[hdm ,hygs ugdim
fs ihd hglvm i,hdm u]jim
h]vd fdi
dukd i,hdm h;, fkhj
dq,{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hkd ugl,]; fu]dk jvm h;, fkhj
dq,[,k lk dslu,; id[ jp[d
hkj b.l fhgu;s ljk'd fkhj ;gdj;
.dk
l{Backspace}kul ubx l,[,]m
jsgl dh,v] hgk,v kv{Backspace},v;
h,;d ihd hgoh'v; ubx
ihd hgoh'v; ubx j]gg
lk,v kldv


<2011-08-23 16:10><Facebook (16) - Google Chrome>
hd 'fuh ugn hbrg ubx ulvm lp[m ugn hd fkdm lk hgjrkdm
bbb l, lk ,vm oald
b pjn fu] ldp[d ugn hgfkhj
lduvt d]hvd lwgpjm i`h hg,g]
,hggi wpdp
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
gu] hgfkhj gda dpf,k dih[v,k
hkd h,g ,p]m hvd] hih[v


<2011-08-23 16:14><Facebook (17) - Google Chrome>
hd il.dk
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}hdddddddddddddddddddd ,gdm dfk us;v
qvyhl fu]dk ]. ugdm hkd il hoj; ,fkj lk'rj;
qvyhl `fim ugn hgwhlj
ldohgt qvyhl hd l;hk

CLIPBOARD: 㟟ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ¤é

¢ê šé矘 Ÿéç à ãéî ¢íè¢íè Ÿé稟åî

í¤Ÿ©î Ÿé ¥£ ãë Ÿé¬ê«ï¡

íŸé稟åî ïäëî ™™™™™™™ì ï™ëî ï™ëî ï™ëî
ê¬ ìãêé è§ì ¢Ÿëî


<2011-08-23 16:18><Saaher Sky (saher_sky)>
hgd,l a,;j
;u]{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}hgfhvpm hkd ll,[,]m fgdg
hf, hgkj 'tm ugdm
hgd,l fhg10 ,kw dhgm [hfgdhih
hkj
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hkd hv{Backspace}hvegk;
ag,k{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}i, .dk fs lvhj
d'td lk ,p]m
hd wp


<2011-08-23 16:22><Nameer messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
CLIPBOARD: ¥èê¡ Ÿéïíê:
Ÿ¨Ÿ äà ¢ êëè Ÿê©š¡ í çï¢ ­Ÿê¢¡ åéï« ¨éè §éïéŸñ ãéî àãåìŸ
,
,
,
.........,
,
,
,
 é ìï ¢¢ëŸç¬ êã • éï« ãéî ¦á¡ ééçàŸ˜ ãéï? í • éï« ï¥Ÿíé ¢ì§ž¢ìŸ


<2011-08-23 16:23><Alaa messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>


<2011-08-23 16:23><Facebook (13) - Google Chrome>
[h`h
u{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}hkd h`h hkavim hk;jg
iiiiiiiiiiiiiiiii


<2011-08-23 16:26><Saaher Sky (saher_sky)>
;ga pg,m ihd hbykdm
lhg hldkm thoj
hd wp
s,vd jhhovj [kj hjuhv; ,dm fhfh
ljtrm ,dhi hgd,l d,]dkd ggs,;
ygs
hgd,l
;jgm fh[v j,d]dkd
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
gu] as,d
,dhlk hp[d
l, d;gd lhhtjv i,hdm fhgs,; uav ]rhdr
obkdm
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}h,dgd
hkd o, du[fkd ht,j lpg lpg
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
ihd
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}b lk h'gu ,dm fhfh
b ,dk
fs lk h'gu ,dm hojd
b ;ga
hk,{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace},hojd legd
ugn ,hisd
hd
wp{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}b il h;,
ld[{Backspace}p{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}hd wp
fs i`h; hgd,l h;jatj
g;{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}w]; g, ;hg, g;g rhu]m a,h`
plhjim hbojd
ljpfd{Backspace} hgs,;
hf]
j'{Backspace};,g hajvd
hpdh[d{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hd ,hggi
hd{Backspace}f] ljpf jtjv fhgs,;
jajvd aygjim ,jv[u
,v[gim u;sim
dpf dtjv ,dj,ks
hd
ihd {Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}ihd kh]vh
lk ja,t id[ fkdm
<2011-08-23 16:42><Facebook (5) - Google Chrome>
fh{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}jsgl kldv ;ga hpf ihd hbykdm uhaj hd];


<2011-08-23 16:42><Saaher Sky (saher_sky)>
h,;d
fhd hggi lu;


<2011-08-23 16:52><??ÔÈÇÈ æÈäÇÊ ÇáÚØíÝíÉ ? ÇáÇÚÙãíÉ?? (3) - Google
Chrome>
CLIPBOARD: ©›ï•¡ ­•©­•í© ã•é•î «•©ï•©è é•ï«•¢
ꕬ•è•é¡
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Ÿé•ê•¬•è•é¡• Ÿé•¥•ç•ï•ç¡•ï• ¢• •§š ã•ë•§ê•Ÿ
ï•ì•© í •¢•å•ï ^_^
¢âé ïè ¦íå¡ ê¢ëŸê é賓ã 㟟ŸŸŸŸŸŸŸŸ


<2011-08-23 16:54><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (3) - Google
Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


<2011-08-23 16:54><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (4) - Google
Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiii sfrjdkd hkd ]hhk.gu{Backspace}im


<2011-08-23 16:56><~*¤ô§ô¤*~ÚÇáÜÜÜÜÜÜã ÇáÃäÇÞÜÜÜÜÜÜÜÉ~*¤ô§ô¤*~ (3) -
Google Chrome>
h

<2011-08-23 16:56><~*¤ô§ô¤*~ÚÇáÜÜÜÜÜÜã ÇáÃäÇÞÜÜÜÜÜÜÜÉ~*¤ô§ô¤*~ (4) -
Google Chrome>
kd ud,kd leg shgd

<2011-08-23 16:56><~*¤ô§ô¤*~ÚÇáÜÜÜÜÜÜã ÇáÃäÇÞÜÜÜÜÜÜÜÉ~*¤ô§ô¤*~ (5) -
Google Chrome>
[,.d fs l, ',o
<2011-08-23 17:01><Facebook (9) - Google Chrome>
CLIPBOARD: §ãŸ˜ Ÿéïè ïŸ ªŸž© ­å¥¢ëŸ ?.. ?..
?..

?..

...?..

?..

?..

?..

š«••šé Ÿé•é•••ì ?

...šë ï ••¬©èê  êŸ ï«••©èê ?

í ïè•å ãëèê êŸ ïà••©èê ?

í ï£ ¢ ïç••ïëèê ?

í ï••©ªçèê ¥••••éŸéŸ ïèå••••ïèê ?

í ï 㧠ãëèê è••é ¬••ï˜ èê ?

í ï«••¢©èê å••íç Ÿéš©à ?

í ï©¥•êèê ¢¥••••¢ ŸéŸ©à ?

í ïä•å••© é••èê í é••íŸé§ïèê ï••íê Ÿéã••©à ??

? Ÿééìê ™êï•••••••••••••••••ë
hg;gdm o, hg,g] d;dt,k ugn ihd
hgshgt{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}h
gp;lm

CLIPBOARD: Ÿééìê Ÿ¤ãé šê•ôï êêë ¢çíé éìŸ Ÿé럩 :
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

Ü?????ÜÜ šã ©ï åë ëí©è šáåŸ ë••Ÿ©ï ÜÜ?????Ü
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ


CLIPBOARD: éŸ ¢ìêé Ÿéšë£î. . !

í ìï åï çê¡ ¥Ÿ¤¢ìŸ éè . . ‘?

éŸ ¢«šéìŸ ãë ¥ ìŸ éè ......~.?
...
•éŸ ãë§êŸ ¢ã © šë¢ šíéŸ ãë ¥ è éìŸ ... ...~.?
éŸ ¢¦íëìŸ å•ë çé ìŸ è••õŸéª¤Ÿ¤ Ÿ¨Ÿ Ÿëè••õ«©...

éŸ ï••••.•ã••í§ è•ò••êŸ è•õ•Ÿë . . !..
fs
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}dlm lk hg,g]
i{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}ism o'dm dukd
hkj, lsh;dk hg,g] l,


<2011-08-23 17:10><Facebook (11) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
dhudkd id lk, hglv{Backspace}bz;m 'fuh j;g,k id[
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}/gljil gglbz;m
fdim ;v,f
[]d{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}afdi ;v,f j,djd


<2011-08-23 17:13><Facebook (12) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
uhfj
lk ud,kd j]gg
;]hl;
iiiiiiiiiiiiiiiii
b skhk ldp[d ugn hgfkhj
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
hd wpdp
kldv a,;j hljphk;
dl;k h[d
[,hf
dhphgm
hd wp i,hdm ihd hgphgm
u,] jjygn
ug{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}jju.. ugdi
fs idm ;hjgm v,pim
fs h;, rsl dpf,k dkjrl,k
jfh,u ugdi ,lk d[d dwhvpim jqvfm f,vd
hd w{Backspace}{Backspace} dkf{Backspace}jrl,k
fs h;, fkhj pfhfhj
l, ;gik
<2011-08-23 17:19><Facebook (13) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
ihd lk, dlim
;gim fhfh ,dk fdj;l
i, hglui] ;gm
yg'{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}fgm .plm
igm{Backspace},
dhfm hgsbl hb hggi
hgpl] hggi hkj ag,k;
hshg{Backspace}hg ugd;
a,
lo{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}ihd
hgd{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}ihd ;g hgwhdldk id[ dojgt,k ugn hw]rhzil
].gd w,vj; ,hkd hs,dg;dhih
lvhj ha,t; jt,j h;,g ogd ha,tm dsgl
,hkj ;g uhh{Backspace}]m jygs
dgm dogw vlqhk
,ka,t
iiiiiiiiiiiiiiiiii
hgd du.; dujf ugd; l, wp
h,;d
,hggi hgk{Backspace}ks,hk l;{Backspace}s;dkhj
hggi ,dh;
hd hkj hfrn y,v fdm
,hggi .dk s,d
ism ogd hv,p ,fu]dk u,] ogd hq,[]{Backspace}


<2011-08-23 17:26><Facebook - Google Chrome>
jv,p ,p];
g, ,dm [lhuj;


<2011-08-23 17:27><Facebook (1) - Google Chrome>
hih
,hggi ;gj hgfkhj uljd lrfg,
,p]m sh]s ,;hu] jrvm ,ph'm l]vsdk
,go lr]lm ugn hg];j,vhi
dukd 'vdr; ls],]
dh,{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}ldk lhh[dil
d'gu,gd
ofg,kd
<2011-08-23 17:29><Facebook (2) - Google Chrome>
hd ,hggi ;ga
k;,g hggi ;vdl
ka,t; fodv hkahx hggi
bk i`h hf, hgl,g] 'tm
a,dm ,hv[u
,;j hgsp,v d'tdim
hbsjh`
,d;g,k gda jp[,k ugn hf, hgl,g]


<2011-08-23 17:46><Facebook (6) - Google Chrome>
hd
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}hd ,hggi v,.m w]rjd


<2011-08-23 17:48><New Tab - Google Chrome>
g

<2011-08-23 17:48><Google - Google Chrome>
pil{Backspace}l{Backspace};{Backspace}k gol{Backspace}ke

<2011-08-23 18:23><Facebook - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiii{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}iiiiiiiiiiiiiiiii o'dm


<2011-08-23 18:25><Program Manager>
{Num Del}

<2011-08-23 18:37><Hasneen messaged ??ÔÈÇÈ æÈäÇÊ ÇáÚØíÝíÉ ? ÇáÇÚÙãíÉ?? -
Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiii

<2011-08-23 18:38><Facebook (3) - Google Chrome>
iiiiiiiiii


<2011-08-23 18:43><°•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨ -
Google Chrome>
CLIPBOARD: ï••••••™™™™™™™™™ ©



<2011-08-23 18:44><°•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨
(1) - Google Chrome>
jc jc jc jc jc
vlqh{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hggil hkd whzl
ig,,,,,,,,,,, ulhv
b hf] lslukm ad
hgd,l hlk{Backspace}; lh;, lsjyg hgtcv{Backspace}{Backspace}vwm
,hf,; il vhp l{Backspace}khl
hgpl{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
},hgg{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hk
d hgfhvpm ll,[,]m
tufhgd
hgd,l{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace},
lhh]vd fdim ogdj, fhgd
hd vhpj hbhp]
,lg;j luh,k hguld]
;hgj afuj pv ,v[uj
fshl jv,p gg;gdm fd,l hljphk kldv
fh[v hkahx hggi hohfvim
,g;l fh;
kldv hrvm dlu,] lfrm ad
v,p khl hkj kldv lugd; fdkm
ig,,,,,,,,,,, hv[,hk
iiiiiiiiiiiiiiii
kldv v,p khl
hggi ,dh; kldv
a,t ayg; ulm fshl


<2011-08-23 18:56><Facebook (1) - Google Chrome>
wfhhhhhhhhp,
iiiiiiiiiiiiiiii
lhu]km wvt
iiiiiiiiiiiiiiiii
ud,kd


<2011-08-23 18:59><ÇáÝíÓ Èæß ÇáÚÑÈí - ÈÍË Googleþ - Google Chrome>
{Backspace}w,v p{Backspace}fkhj
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}tkhkhj ik]dhj

<2011-08-23 21:41><ÊæíÊí ÇáÊÞäíÉ - Google Chrome>
jsgldgd qph,d
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}jsgldgd qph,d ;g[ `,r pfd
hkjd hgd jofgdk dhk,v ud,kd pdhjd hkjd jsgldgd
pfd{Backspace}{Backspace}{Backspace}ulvd


<2011-08-23 21:45><Facebook - Google Chrome>
CLIPBOARD: é矘 ­¥åï êã ꥬ¬ !!!
.
.
.

.........ꥬ¬ çŸéí éì ¢èéê ãë ëå«è ¬íï
çŸé:
Ÿ«êï ã §Ÿééì ê«ï¥ï ퟭéï 5 å©íà èé ïíê êíŸéï§ 1990 íãê©ï 75 ê©Ÿìç «
êŸ éä¢ íŸëŸ é ëŸëï « ¤íŸªï «í§Ÿëï éŸëï êíéí§ åï ©ïáŸëïŸ åï ê§ïë¡
ëïíïí©è « êŸ Ÿã©å Ÿ¢èéê Ÿë¤éïªï Ÿ¢èéê å©ë«ï éŸëí £çŸå¢ï ìë§ï¡ íŸëŸ ìéš
ãŸï¬ åï ŸïáŸéïŸ íŸ§©« åï ¤Ÿêã¡ çá© Ÿééï ¤ë  ©¤ Ÿïåïé í¢¦­­ï ì맫ì
íŸë¬ŸŸééì éêŸ Ÿ¢¦©¤ Ÿ¬¢äé §è¢í© ãïíë åï Ÿé é§ïì
hbkhrm

<2011-08-23 21:50><Facebook (1) - Google Chrome>
logm ad dujf ugdi iiiiiiiiiiiiiiiiiii


<2011-08-23 21:51><Facebook (2) - Google Chrome>
lk,v hf{Backspace}{Backspace}hf, ub,d


<2011-08-23 21:51><Facebook - Google Chrome>
hb/htv

<2011-08-23 21:56><hidystyle (ÇÓÇÓ ÇáÚäÇíÉ ÈÇ ÇáÇÙÇÝÑ - Google Chrome>
u

<2011-08-23 22:01><Facebook - Google Chrome>
h{Backspace}uhgl
CLIPBOARD: š¨èŸ© Ÿé­ Ÿ¥

Ÿééì•ê šë¢ © •ï éŸ éì éŸ šë¢ ? ¦éç¢ë•ï íšëŸ ã •§è ? íšëŸ ãé•î ã앧è
íí㕧è êŸ Ÿ«¢•áã•¢ ? šã•í¨ è êë ¬•© êŸ ­ë•ã¢ ? š •í˜ é•è ëã•ê¢•è ãé•ï
íš •í˜ ¨ë• ï åŸäå•© éï åë•ì éŸ ïä•å© Ÿé¨ë•í •éŸ šë¢



<2011-08-24 06:40><ÇáÑÓÇÆá (17) - Google Chrome>
hgut, j]gg ,g,

<2011-08-24 06:42><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (17) - Google
Chrome>
jsgldk j,jm hkjd hbv,u
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ;gim 'lu


<2011-08-24 06:49><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (19) - Google
Chrome>
jsgl,gd ugn hg;glhj hgpg,m i`h lk `,r;l hgvhzu dhpg,dk
hib ,sib ihd ak, i`h;
hg;v,f{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-08-24 06:51><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (20) - Google
Chrome>
ig,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


<2011-08-24 06:52><Facebook (20) - Google Chrome>
j]gg ,g,
fs h`h jvd] ].gd ydv w,v
hs,dg;dhih
j]gg hkd hpf
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}j{Backspace}{Backspace}hkd du[fkd hs,dik uh]d h;dt
hkj fs ].gd w,v ,lugd;
h,;d
lhhugl i`h sv hglikm iu

CLIPBOARD: ꥬ¬ áéãí Ÿéš«¢Ÿ¨ ãŸééí¥ íçéí : è¢ éï ©çê (11)
Ÿéꥬ¬ è¢ (1) í­åë Ÿé­åë¡ Ÿéã¤ï ¡
«šéí Ÿéš«¢Ÿ¨ : éè ¬í êŸ ¢ã©å ¢è¢ (11)?!
Ÿéꥬ¬ : ã©å š«¢Ÿ¨ «
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ë«ï¢ Ÿéퟥ§ Ÿé£Ÿëï ãŸéïêïë íéŸ ãŸéï«Ÿ© !!


<2011-08-24 06:56><Facebook (21) - Google Chrome>
CLIPBOARD: ¥èê¡ Ÿé稟åï :
.
.
.
.
....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
éŸ ¢£ç åî Ÿ íè íŸêè....íéŸ š¦íè íéŸ š¦¢è.....íéŸ ¦Ÿéè íéŸ ãêè.....

éŸë åî ŸéëìŸï¡ éë ïëåãè äï© šìéè

 íŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸï íŸééì ê¢èéê
ìììììììì

CLIPBOARD: ãë§ê ¬ã© ™§ê • Ÿéí¥§¡
éê ï¦éç Ÿééì éì ? 㬩¡ Ÿ­§çŸ˜
 é ¦éç éì ê©š¡ ퟥ§ì ? !
.
.
....
.
.
.
.
.
( ퟥ§ì ) ïŸ š 럘 ™§ê
©èªªªíííííŸ êãï ...


<2011-08-24 06:58><Facebook (22) - Google Chrome>
CLIPBOARD: ¥âè Ÿéïíê Ÿéš© 㟘: 2011 - 8 - 24




Ÿé¥êé
š­¥Ÿ  ©¤ Ÿé¥êé ¥âè ééïíê êìëïŸñ:¢¢ §é Ÿéšêí© åï Ÿéãêé Ÿéïíê í¢èíë é­Ÿé¥è
êêŸ ï¬ã©è Ÿé«ãŸ§ì ãŸáåïŸñ:¢¬ã© šëè éŸ ¢¢šçéê êã á Ÿã Ÿé¥ ï ¥Ÿíé šë ¢ã©å
èïå ¢¢ãŸêé êã Ÿéíàã.




Ÿé£í©
š­¥Ÿ  ©¤ Ÿé£í© ¥âè ééïíê êìëïŸñ:èë šè£© £ç¡ 秩Ÿ¢è åï Ÿéãêé íšëè 矧©
ãéî Ÿé¢ãŸêé êã Ÿéíàã ãŸáåïŸñ:£ç Ÿé¥ ï šè£© íéŸ ¢§ã Ÿé¬èíè ¢«ïá© ãéïè.




Ÿé¤íªŸ˜
š­¥Ÿ  ©¤ Ÿé¤íªŸ˜ ¥âè ééïíê êìëïŸñ:¢èíë ¤©ž Ÿéïíê Ÿéãêé íé§ïè Ÿé秩¡ ãéî
á©¥ êíŸàïã ¤©ïž¡ ééë矬 ãŸáåïŸñ:盛Ÿ§ ¬äåè í¥ è éé¥ ï èé ïíê ïªï§.
Ÿé«©áŸë
š­¥Ÿ  ©¤ Ÿé«©áŸë ¥âè ééïíê êìëïŸñ:¢¢éçî ãà Ÿéê韥⟢ åï Ÿéãêé ãéïè šë
¢ã©å èïå ¢ëå¨ìŸ é­Ÿé¥è ãŸáåïŸñ:Ÿì¢ê Ÿé¬©ïè šè£© íéŸ ¢¥êéì Ÿéêªï§ êë
Ÿéšã Ÿ˜.




Ÿéš«§
š­¥Ÿ  ©¤ Ÿéš«§ ¥âè ééïíê êìëïŸñ:ç§ ¢íŸ¤ì ãà Ÿéãç Ÿ¢ Ÿéïíê åï Ÿéãêé í ãà
Ÿéšêí© ŸéãŸéç¡ Ÿé¢î ï¤ šë ¢ã©å èïå ¢§ï©ìŸ ãŸáåïŸñ:¢¢ãŸáå êã
Ÿé¥ ï í¢«Ÿë§ì åï ê¥ë¢ì.




Ÿé㨩Ÿ˜
š­¥Ÿ  ©¤ Ÿé㨩Ÿ˜ ¥âè ééïíê êìëïŸñ:¢ §í Ÿéïíê í
CLIPBOARD: ê Ÿ©è éé©žï« { ¬Ÿ© ŸéŸ«§} íŸé©žï«{ ãéï ã §Ÿééì ­Ÿé¥}
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
. ééí­íé Ÿéî Ÿé§í© ŸéëìŸžï   㧠¦©í¤ êãê© Ÿé稟åï=))

CLIPBOARD: Ÿé•©ô¤••é Ÿé¥ô•ç•ï•ç•ï é™ ïõ•¥•• ‘ ê•é•ï•••íëô å•¢••••™¡ ? !

íé•è•ë‘••••ìõ ïõ•¥••• ‘ å•¢•••™¡ñ ퟥ•‘•ö§¡ ..   •ê••é•ï•••íë áô•©ï•ç••••¡
! ! !


CLIPBOARD: Ÿéê¬èé¡ éï«¢   è ?????

«ïš¢ï êë ï¥ ëï   ã§è????

Ÿéê¬èé¡ ãë§ï ???

éŸ š«¢áïã šë šêë¥ çé ï 隥§ó «íŸè
<2011-08-24 07:03><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí (22) - Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}

<2011-08-24 07:06><Facebook (22) - Google Chrome>
CLIPBOARD: ꥬ¬ Ÿê¢¥Ÿë ¢Ÿ©ï¦
.......
.
.
..
..........................
.
.
.........
Ÿ¤Ÿì «›Ÿé:Ÿ¨è© Ÿ¥§Ÿ£ äªí¡ š¥§........
.
.
.
..
.
.
.....
¤Ÿí :íŸééì êë Ÿé¢©Ÿ êŸ ¬å¢ ¬ï>


<2011-08-24 07:11><Facebook (24) - Google Chrome>
CLIPBOARD: Ÿéé?••••••••êô ¬•••••©ôë’ïô [ ™éö¦öïô•••••©ô ? ]

?ê‘™  ¬••••••••©ô¢ö ïôãöçô?  •• ï?«ö••••••••åö

? ¬©ôë’•••••ïô ™éöåö•••••©ô¥ö
............
?ê‘? ¬‘©ô¢ ª?©ôïô™ •• ïô¥öïôî ..
...ïôŸ¥ôï’ ïŸôçôïõíê’ Ÿ«••••••šéèô  ¥ôŸ¤ô¡.........

åöï §ôŸ¦öé .. éçô••••••?••••é ’ íšë¢ô .. šã•••••••éôêõ  ìôŸ™™

....å¥ççì•••••Ÿ éï


<2011-08-24 07:15><Noor Salman - Google Chrome>
jsgldgd pfdfjd ,;g uhl ,hkj d{Backspace}fhhgt odv ,dhvf hgwpm ,hgsblm


<2011-08-24 07:33><ÇáÝíÓ Èæß ÇáÚÑÈí - ÈÍË Googleþ - Google Chrome>
{Backspace}w,v
lleb{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}tkhkhj ik]dhj

<2011-08-24 07:40><?ãÑÍÈÇð Èß Ýí ÝíÓ Èæß - Þã ÈÊÓÌíá ÇáÏÎæá Ãæ ÈÇáÊÓÌíá
Ãæ ÈãÚÑÝÉ ÇáãÒíÏ? - Google Chrome>
d{Backspace}vtg hg[f,vd
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}v{B
ackspace},v]m hg;hv]dkdm hgufd]d
mn_love20084@yag{Backspace}g{Backspace}hoo.com
CLIPBOARD: mn_love20084@yahoo.com
456852defuned enewella456852itedledi
kittoctan456852456842d{Backspace}first liesirn

<2011-08-24 07:52><?ÇáÊÓÌíá Ýí ÝíÓ Èæß | Facebook? - Google Chrome>
,v]{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace},]m hg;hv]dkdm hgufd]d
noo{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}noor.dodo@yahoo.com
CLIPBOARD: noor.dodo@yahoo.com
456852w-1 ryelicasilt sigists

<2011-08-24 07:57><Log In | Facebook - Google Chrome>
noor.dodo@{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}456852

<2011-08-24 07:58><Facebook - Google Chrome>
56{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}456852

<2011-08-24 07:58><Log In | Facebook - Google Chrome>
45{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}456852

<2011-08-24 07:59><?ÇÈÍË Úä ÃÕÏÞÇÆß Ýí ÝíÓ Èæß | Facebook? - Google
Chrome>
456852{Backspace}456852

<2011-08-24 10:14><?ÇáÝíÓ Èæß ÇáÚÑÈí | Facebook? - Google Chrome>
456853456852
<2011-08-24 11:50><Facebook - Google Chrome>
CLIPBOARD: ???? ?????? ?? ??? ???????

|
|
...|
..................|
|
|
|

iphone -1: ?????

blackberry -2 : ??? ? ????

Nokia -3 : ????

samsung -4 : ????

5- sony ericsson : ????

motorola -6 : ?????? ? ????

7- L.G : ?????

alcatel -8 : ??????

9 - ???? : ???? ???? ??? ?????


<2011-08-24 12:36><ÏäíÇ messaged ~*¤ô§ô¤*~ÚÇáÜÜÜÜÜÜã
ÇáÃäÇÞÜÜÜÜÜÜÜÉ~*¤ô§ô¤*~ - Google Chrome>
CLIPBOARD: ???? ???? ????? ???? ??? ??? ?? ??????? :

??? ?????:
???? ???? ??????? ? ???? ???? ?????


??? ?????:
???? ???? ?????? ? ???? ???? ?????


??? ???????:
???? ???? ????? ? ???? ???? ?????


??? ?????:
???? ???? ????? ? ???? ???? ??????


??? ???????:
???? ???? ????? ? ???? ???? ?????
??? ???????:
???? ???? ????? ? ???? ???? ???????


??? ???????:
???? ???? ????? ? ???? ???? ???????


??? ??????:
???? ???? ????? ? ???? ???? ?????

??? ?????:
???? ???? ??????? ? ???? ???? ???????


??? ?????:
???? ???? ??????? ? ???? ???? ?????


??? ?????:
???? ???? ????? ? ???? ???? ?????


??? ?????:
???? ???? ??????? ? ???? ???? ???????


<2011-08-24 12:36><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (6) - Google
Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
fh[v
hkahx{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}fh[v
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}fh[v hfhav fjudkd hg[]d]
iu


<2011-08-24 12:38><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (7) - Google
Chrome>
jsgl ;vhv hkj hbv,u
uhaj hd] {Backspace};
jsgl ;vhv hg,v] hkj hbpsk
l,
hg{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace};vhv jho`,k
fs hgad hgd dtd];l hgd ldtd];l jygs,k ukm l,
160

CLIPBOARD: Ÿé¤íªŸ˜
š­¥Ÿ  ©¤ Ÿé¤íªŸ˜ ¥âè ééïíê êìëïŸñ:¢èíë ¤©ž Ÿéïíê Ÿéãêé íé§ïè Ÿé秩¡ ãéî
á©¥ êíŸàïã ¤©ïž¡ ééë矬 ãŸáåïŸñ:盛Ÿ§ ¬äåè í¥ è éé¥ ï èé ïíê ïªï§.
fgm .pl,{Backspace}m ig,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


<2011-08-24 12:43><Facebook (6) - Google Chrome>
CLIPBOARD: šåàé ¬©ïè íš«í˜ ¬©ïè éèé ©¤ êë Ÿéš ©Ÿ¤ :

 ©¤ Ÿé¥êé:
šåàé ¬©ïè Ÿéê犯ë í š«íš ¬©ïè Ÿé¤§ï


 ©¤ Ÿé£í©:
šåàé ¬©ïè Ÿéãç©  í š«íš ¬©ïè Ÿé§éí


 ©¤ Ÿé¤íªŸ˜:
šåàé ¬©ïè Ÿéçí« í š«íš ¬©ïè Ÿé¥í¢


 ©¤ ŸéŸ«§:
šåàé ¬©ïè Ÿé§éí í š«íš ¬©ïè Ÿéãç©


 ©¤ Ÿé㨩Ÿ˜:
šåàé ¬©ïè Ÿé¥í¢ í š«íš ¬©ïè Ÿéçí«


 ©¤ Ÿéê犯ë:
šåàé ¬©ïè Ÿé¥êé í š«íš ¬©ïè Ÿé«©áŸë


 ©¤ Ÿé«©áŸë:
šåàé ¬©ïè Ÿé¤§ï í š«íš ¬©ïè Ÿéê犯ë


 ©¤ Ÿéãç© :
šåàé ¬©ïè Ÿé£í© í š«íš ¬©ïè Ÿéš«§

 ©¤ Ÿéçí«:
šåàé ¬©ïè Ÿé¤íªŸ˜ í š«íš ¬©ïè Ÿé㨩Ÿ˜


 ©¤ Ÿé¤§ï:
šåàé ¬©ïè Ÿé«©áŸë í š«íš ¬©ïè Ÿé¥êé


 ©¤ Ÿé§éí:
šåàé ¬©ïè Ÿéš«§ í š«íš ¬©ïè Ÿéçí«


 ©¤ Ÿé¥í¢:
šåàé ¬©ïè Ÿé㨩Ÿ˜ í š«íš ¬©ïè Ÿé¤íªŸ˜
hkd hba,r
]hha,t; shzg ugdm
hkj
,{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-08-24 12:47><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (1) - Google
Chrome>
hggi dshu];
lajhrjg; ,hggi hkj ,pd]v fs hkj, f`hjdk h`h hkd lhhszg hkj, lszg,k


<2011-08-24 12:55><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí (3) - Google Chrome>
sssarsarttsay{Backspace}lnnzzamu

<2011-08-24 13:01><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí - Google Chrome>
lk,vdk [lduh
lk,v ho,dm ub,d
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}pfdf hgfd ub,d
hf, li,vd
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}lk,v hf, lhiv
lk,v fkj hojd shvm

<2011-08-24 13:02><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí (1) - Google Chrome>

lk,vm pfdfm rgfd ldkh


<2011-08-24 13:04><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí (2) - Google Chrome>
j]ggdk pfd shgd lk,vm hg;v,f


<2011-08-24 13:05><Facebook (2) - Google Chrome>
ihd
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}'fhuh hglhg uk][ krw i,
hkjd logd{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace} h;, tg,s
jfrn [,m jh{Backspace}{Backspace}hd][
ig,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ag,k; aofhv;
lajhrdk a, lh;,
ag,k wj{Backspace}hv hg,hg]


<2011-08-24 13:07><Facebook (3) - Google Chrome>
hgpl] hggi
a,;{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}dhd,l hljphk;
hkahx hggi dhvf kh[p
hkd h[d dl;k d,l 7 faiv
lhhuvt dhd,l dwh]t
lshx hgod
hgodv
ig, ub,d lk,v hg[hj
ub,d lajhrdg; dlu,] lh;,
gda l, hljphk; d,l 7 faiv
,dk h;,
il jv,p gg;gdm
pvhlhj
hkd dl;k hv,p d,l 7
il a, ldp[,k sh;jdk
`hfdim whlj
id fhbljphkhj
hv,p hshg
ug{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hvd] h'gu
,esr{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}hshg ugn hggyhj
,;g,gd juhgd d,l 7
lhhu{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}fwg]t d,l hvfuhx


<2011-08-24 13:14><Facebook (4) - Google Chrome>
hddddddddddddddddddddddddd
il.dk pjn ka[u;
hd i{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}pjn k,{Backspace}s,d [lum
leg i

<2011-08-24 13:15><Facebook (5) - Google Chrome>
`d[ hglvm


<2011-08-24 13:16><Facebook (6) - Google Chrome>
hd hkahx hggi gu] ag,k ku,t'{Backspace}; ,p]; i{Backspace}
hgw]dr ,rj hgqde{Backspace}r
j]gg ldel
u.d. ugdkm


<2011-08-24 13:17><ÇáÑÓÇÆá (5) - Google Chrome>
sglgd ugn pd]v
i,{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-08-24 13:18><Facebook (5) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
CLIPBOARD: ퟥ§ ï§í© ãéî ê¬èé¡ .. §¦é Ÿé ï¢ ãéî ªí¤¢¡ èŸééìŸ íïë
Ÿé¢©Ÿ Ÿéï ¤Ÿë ãŸéêïª !?
èŸé¢é¡ : éï¬ ¬¢«íï ï !
èŸééìŸ : ¤ë¢ 蟢 ©çê ­Ÿ¥ ï ãéïì ìììììììììììììììììì


<2011-08-24 13:20><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (5) - Google
Chrome>
,h`h lh;, hp] dld


<2011-08-24 13:21><Facebook (7) - Google Chrome>
CLIPBOARD: ë éê ¢¦íë•••è Ÿéšï•••Ÿê !!
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
埭 •••© ... ¤•••Ÿï••è Ÿé§í© !!

éï¬ ê«¢ã¤é ïŸ ãïëï :))


<2011-08-24 13:22><Facebook (8) - Google Chrome>
v,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,um


<2011-08-24 13:23><Facebook (9) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiii
hd ,hggi ;ga lajhrdg;
j]gg ub,d hg[hj ;gm ;]hl;
h]vd
fd{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}ihd ,dk [hkjgm o'dm ldsjhig
b.l
jshhg{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}b.l jv,p a,tm
hd wp
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
i, lk,
ob{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hkd
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}ldel ;,g hgprdrm
ojdm
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
a;] udf
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}gda hk'v]j
hllllllllllllllllllllllllllll
iiiiiiiiiiiiiii
hkd f],k o'' ho{Backspace}pjgdj hg[hj
f[i,]d
iiiiiiiiiiiiiiiii
ig,,,,,,,,,, qvyhl
ub,d g,j]vd lk, ,dhkm fhg[hj
t] ,p]m atjim fhg;gdm ;gj pfdjim
,hkj khsd hslim
dgm ;gd aslim
iiiiiiiiiiiiiii
ub,d j;,gim ;]hld id[
,hkd
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace},pfkh ,dk vhp
qhu
,dk ldel
hih
,dk


<2011-08-24 13:35><Facebook - Google Chrome>
il wpdp
ygfjkd
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ub,d
v,. ,ytvhk o,hj
,pfhfhj{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}huvt;
ugn hbuqhx hg[]]
jsgl ud,k; ub,d
v,.
u\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}hgpl] hggi
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
uhfj ub,d
qvyhl ydv w,vj; ugn hgud]
iiiiiiiiiiiiiiiiiii h]vd ub,d juglkd fd;
b l, idm
ytvhk l, f;gdjkh fydv ;gdm
fs v,. ,dhkm
fhgg{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}fs v,.
f;gdjkm


<2011-08-24 13:41><Facebook (1) - Google Chrome>
ub,d hpkm ksjrfg ;g hg;gdhj
qvyhl hpl] ubx hk'h; hglilm ,vhp


<2011-08-24 13:42><Facebook - Google Chrome>
ug{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}ugn hgw,vm
iiiiiiiiiiiiii
b v,. lk, d'v] yt,vm pfdfjkm
iiiiiiiiiiiiiiiii
v;qj ugn hgls;dkm
iiiiiiiiiiiiiii
ub,d
w,v{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}ub,d hgw,vm hgd ohgjim l,
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}iiiiiiiiiiiiiiiii


<2011-08-24 13:44><Facebook (1) - Google Chrome>
qvyhl dhd,l hljphk;
iiiiiiiiiiiiii
qvyhl
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}hd pg,m w,vj; qvyhl
l;jgd qvyhl dhd,l hljphk;
hgpl] hggi .dkm
jj,sg fdm juhgd ho`dkd gg;gdm
dukd d,l 7
l,
p{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}hkahx hggi
id l, f;dtd
hd hkd dl;k h[d
j{Backspace}{Backspace}{Backspace}iiiiiiiiiiiiiii
uh]d
ygs
dlu,] hkj lk
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hkahx hggi
v,. j[dk hkjd ,ytvhk
,hs, il dl;k j[d
ub,d fs ]dvfhg; ugn hglwvdk o'dm
d,l 7\9
dwh]t d,l hvfuhx
gda v,.
iiiiiiiiiiiiiiiiii
dlu,]m ogd kjuvt ugd;l hkjd ,ytvhk
igm ,ldm igm
,ugd;l hgsbl
ig, yt,vm
qvyhl lugd; fytvhk
ig{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hgpl] hggi
afdim pg,m
ihd hgd fhgw,vm jafi fkj hojd
ih ub,d hkd lp[dj ad
v,. hkjd hp;ld hkd p[dj
hd fs qvyhl p[m


<2011-08-24 13:54><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (2) - Google
Chrome>
b fhgu;s
ytvhk h`h hkjd ll,[,]m hkq,[
j]ggdk
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ub,d hf] l, phv,;m
lvhpf
yt,vm jw];dk hkd hp[d ugd[
lk,v f,[,][
lw];;
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}ub,d hjrd hggi
,vlqhk
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
<2011-08-24 14:21><Spider>
{F2}

<2011-08-24 14:31><11-en-d9d4897b590871472052f64870c8c0f3 - Windows
Picture and Fax Viewer>
{Num 6}

<2011-08-24 14:31><11-en-f635cb06a3cab75f5cd1567e6777fa31 - Windows
Picture and Fax Viewer>
{Num Del}

<2011-08-24 14:31><11-en-79324620966ccc507f1e7168973dfe9e - Windows
Picture and Fax Viewer>
{Num 6}

<2011-08-24 14:32><11-en-d9d4897b590871472052f64870c8c0f3 (4) - Windows
Picture and Fax Viewer>
{Num 4}

<2011-08-24 14:35><81868010 - Windows Picture and Fax Viewer>
{Num 6}

<2011-08-24 14:35><1033939281410308991 - Windows Picture and Fax Viewer>
{Num 4}

<2011-08-24 14:35><79953.imgcache - Windows Picture and Fax Viewer>
{Num 6}

<2011-08-24 14:35><94449alsh3er - Windows Picture and Fax Viewer>
{Num Del}

<2011-08-24 14:35><287693 - Windows Picture and Fax Viewer>
{Num 4}

<2011-08-24 14:35><79953.imgcache - Windows Picture and Fax Viewer>
{Num Del}

<2011-08-24 14:35><287693 - Windows Picture and Fax Viewer>
{Num 4}

<2011-08-24 14:35><40056 - Windows Picture and Fax Viewer>
{Num Del}{Num 4}

<2011-08-24
14:38><199859_170548412995528_100001211127066_412481_7243543_n - Windows
Picture and Fax Viewer>
{Num 6}

<2011-08-24 14:48><Spider>
{F2}

<2011-08-24 15:06><Connect ÇäÊÑäíÊ>
{Backspace}abaas@g{Backspace}jodah840{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}8490

<2011-08-24 15:09><Facebook (8) - Google Chrome>
ig,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
hgkj twg dld
,ugd;l hgsbl


<2011-08-24 15:09><Principe messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ
- Google Chrome>
i

<2011-08-24 15:09><Facebook (8) - Google Chrome>
g, dhfu] hgulm
dhl,q,u ub,d


<2011-08-24 15:10><Ghufran messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
i

<2011-08-24 15:10><Facebook (8) - Google Chrome>
d juvt hkd lhhp[d ugdim
yt{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}ag,k 2
fshl hl; h]; ugdim l]hhpwgim


<2011-08-24 15:11><Principe messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ
- Google Chrome>
s

<2011-08-24 15:11><Facebook (8) - Google Chrome>
khk jvm lhhs,dg; hgw,v


<2011-08-24 15:11><Úáí messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
fs

<2011-08-24 15:11><Facebook (8) - Google Chrome>
hl /g fhgd ugn hl;


<2011-08-24 15:12><Ghufran messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
j

<2011-08-24 15:12><Facebook (8) - Google Chrome>
]ggdk yt,vm
fs ;gil
uv{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}

<2011-08-24 15:12><Úáí messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
fs

<2011-08-24 15:12><Facebook (8) - Google Chrome>
 hgla;gm ;gil u.h.
,hp] hu. lk hbo


<2011-08-24 15:13><Úáí messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
f

<2011-08-24 15:13><Facebook (8) - Google Chrome>
hd


<2011-08-24 15:13><Principe messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ
- Google Chrome>
s

<2011-08-24 15:14><Facebook (8) - Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}
CLIPBOARD: Ÿé¤êã¡ : ã•••••••••••••Ÿçé!!!!!!


<2011-08-24 15:15><Principe messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ
- Google Chrome>


<2011-08-24 15:18><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (8) - Google
Chrome>
jsgl lpl]
ig,
[ldg
ag,k;
aofhv;


<2011-08-24 15:25><~*¤ô§ô¤*~ÚÇáÜÜÜÜÜÜã ÇáÃäÇÞÜÜÜÜÜÜÜÉ~*¤ô§ô¤*~ - Google
Chrome>
sarsar

<2011-08-24 15:27><The 6F Friends - Google Chrome>
hgpl] hggi
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}hgpl] hggi
fgs{Backspace}{Backspace}{Backspace}hs, lh;,
hohfvim l]hhpwgim
].djgim vshgm
iiiiiiiiiiiiiiiiiii


<2011-08-24 15:28><The 6F Friends (1) - Google Chrome>
whvgim d,ldk lh;,


<2011-08-24 15:29><The 6F Friends (2) - Google Chrome>
l;hgj jshtv ad


<2011-08-24 15:29><Facebook (3) - Google Chrome>
ll;k ho` w,v;
hs,dg;dhi{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hgd fhgtds
hs.{Backspace},dg; fdim jvjdfhj
,h].g;dhih
bk q[j lk w,vd
h,;d
jsgl
j]gg


<2011-08-24 15:40><ÇáÝíÓ Èæß ÇáÚÑÈí - ÈÍË Googleþ - Google Chrome>
{Backspace}pil{Backspace};{Backspace}k gol{Backspace}ke

<2011-08-24 15:52><Facebook (4) - Google Chrome>
lk{Backspace}{Backspace}{Backspace}lk, ,dh; kldv



<2011-08-24 15:54><ÇáÝíÓ Èæß ÇáÚÑÈí - ÈÍË Googleþ - Google Chrome>
{Backspace}p{Backspace}pil{Backspace}k h{Backspace}goke

<2011-08-24 15:57><Program Manager>
{Num Del}

<2011-08-24 16:02><ÇáÝíÓ Èæß ÇáÚÑÈí - ÈÍË Googleþ - Google Chrome>
{Backspace}pik goke

<2011-08-24 16:38><Facebook (5) - Google Chrome>
a,til u[f,;
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}a,til u[f,;


<2011-08-24 16:41><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (5) - Google
Chrome>
hkjd hbpgn htdk jsgldgd
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
],vj lh;, hd hp] dld hglk h;to hgphd'
<2011-08-24 16:46><ÍÔÇÔÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ /ÈÛÏÇÏ (6) - Google Chrome>
jsgl ,a;vj{Backspace}h ugn hbqhtm


<2011-08-24 16:47><Facebook (6) - Google Chrome>
CLIPBOARD: ꥬ¬ Ÿ©«é éé­íêŸé áïŸ©ì Ÿ§íïì

©¤ãíìŸ Ÿé­íêŸé éï•••••••••¬????

èé ŸéŸ§íïì êè¢í  ãéïìŸ  㧠ŸéŸèé :(



<2011-08-24 16:47><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (6) - Google
Chrome>
CLIPBOARD: 3: çíï Ÿé¬¦­ïì éèëè ¥ëíë ¤§Ÿ .


CLIPBOARD: o.O ¥©å | ë | O.o
ëé ©àŸ Ÿééì í©àŸ íŸé§ïè .

8
hd,k
lk,vdk
[lduh
ig, fshl
ud,kd
iiiiiiiiiiiiiii
hd l, hkj l]vd as,dj fdim hgfhvpm
u{Backspace}{Backspace}[ldg ,dk
hd ulm h]vd fdi
fshl fh[v ho`im ggwkhud a,t {Caps Lock}FDIM
HD LHG UL; GDIL;
H;D] UGN SKHK
LH;, HKJ JJPLG ;G HGU,HRF
HPGN FH; KLDV


<2011-08-24 16:57><ÇáÝíÓ Èæß ÇáÚÑÈí - ÈÍË Googleþ - Google Chrome>
{Backspace}W,V H;G

<2011-08-24 17:03><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (6) - Google
Chrome>
JT/G,
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}DGM
UDKD JT/G, UGN HGSP,V HGT UHTDM

<2011-08-24 17:06><Facebook (3) - Google Chrome>
,DK JVP,K H[D
IIIIIIIIIIIIII
LL;K
K[{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}HD H[D A,;J
UHFJ KLDV
B ,VM
HGU{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}SKHK J[D GG;GDM
D{Backspace}{Backspace}{Backspace}FD,L HLJPHK KLDV
HD HKAHX HGGI
FSHL ULM J[D
SKHK HGJRKDM ;GIM UVTJ VRL; HGD,L;{Backspace}
J]GG
,G,
U[F,;
IIIIIIIIIIIIIII
GDA KLDV
B LHH;]V
B.L
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}H;, ,G] ,DHKM FHG;V,F HSLM K,V
I, LW,V
I,
D{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}]HZLH
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}IL UK]D W,V [LHUDM ,I, S,HGDHIH
J]GG
D,{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}D,L HLJPHK KLDV J[D GG;GDM
HUJR] HG;G VHP J[D
DWH]T D,L 7
HD ,VM HGUD]
HKD UK]D AYGM FHG;GDM
,FSHL
VH{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}IL KS,DGKM
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}VHP WDV [LUM LEG I`D[ HGLVM
HKJ LHH[DJ F,;JIM
HKAHX HGGI LH;, AD
HKJ HO` W,V []D]M
,].GDHIH
J]GG FADV
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}J]GG FADV
JSGLDK HTDK
H,;D
,HS,D

<2011-08-24 17:15><Facebook (2) - Google Chrome>
G;DHIH HA;HG ][]D]M
HV{Backspace}{Backspace},VM
HGWB{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}VHP HV,P ,VM HGWBM HV[U
FV{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}H,;D
,IL HS,DG; FU] W,V
FVF


<2011-08-24 18:25><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (4) - Google
Chrome>
hgt uhtdm fshl
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hgt uhtdm ulm fshl
ihd ak, h,g lvm jkwv,k hgwfhdh
fh;
h;d]
l, lk
u,hd'{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}ih sk,
lk, ,.{Backspace}{Backspace},dh;
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
hkd ,skhk pf h.gd
iiiiiiiiiiiiiiii
hgk,v k,v;
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
dlu,]m [`f l, w];dk
iiiiiiiiiiiiiiiiii
skhk hpkm pfkm t,r ;gad
dlm
jp[dj{Backspace}k ugn kldv
lh',g hkd l,[,]m lp] dp[d ugn kldv
kihg jvm jkfs'dk
gjjphvad fkldv
iiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiii
afdi{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}iiiiiiiiiiiiiii
pfj[ hg;vh]m hkjd kihg
kul
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}ud,kd ub,d
i`h kldv jp[dk ugn kldv
hfk ;gdjd
,kldv il jpj plhdjd
j]gg kldv ,g,
kul ulv
kul ugd
iiiiiiiiiiiiiii
gda
hkd hb]lk hgd fhg[hj
skhk lugd; fdim h.,[; hyhjim
skhk lk, ,dh; fs ;gd
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
jvm h`k f],k ;`f
dukd ldohgt fs ism fu] ldwdv d;`f
dhudkd gda id[ kihg ;svjd rgf skhk hgls;dk
v,p hrvm kldv


<2011-08-24 18:37><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (5) - Google
Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiii
j,djd u,tdim 'guj jrhu

<2011-08-24 18:37><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (6) - Google
Chrome>
]
j]gg sk,
skhk fh[v hgjrkdm ;gim ]; ugn jgt,k;
hkj ;jfj jgt,k; ikh fhg[hj
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
lk hajvd jgt,k []d] hkav jgt,kd
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}iiiiiiiiiiiiiiiiii
duvt,k{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hkd
lhh;]v bk duvt,kd lk /p;jd
kldv hrvm .dk
kihg hkd huvt hg,g] lk .lhk
lk [kj h]h,l fhg;gdm
skhk ,ub,d
whvgd ols skdk h;ev huvtil
b gda id[ kihg
fhgu;s kldv trdv


<2011-08-24 18:42><Facebook (6) - Google Chrome>
h;, ,p]m 'hgfm hbk/lhl gg[hj hslim als
ohgm w,vm gfkdm pg,m


<2011-08-24 18:44><Shams Aliraqia (6) - Google Chrome>
CLIPBOARD: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002742515311

a{Backspace}a,tim juvtim
iiiiiiiiiiiiiiii
gda kihg
fshl{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hkd fw
{Backspace}g l,
fsd'm kihg
ub,d q,[j; l,


<2011-08-24 18:46><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (6) - Google
Chrome>
ub,d hgd,l 'guj hgw,v ,h`;vj;
lhg hgptgm hgjk;vdm
bbb
uk]d w,vm ,dh; ,dhkm t] khs
hkd [kj bfsm .d ;v]d
h{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}h`;vj
iii{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}l,
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}as,
dg; hkj, fhgw,vm
hgd,l 'guj hgw,v
dlu,] hkd atj hgw,vm hkj augd;
gda id[ kihg
.hu{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}skhk kihg jp[d ugdm
b lh;, fs j{Caps
Lock},TI{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}JA,TIM UB,D
HD
B PH,G J[D UB,D
IIIIIIIIIIIIIIIII
U,] GLG;
UGN VFU LK ;G ,HP]
FG;GDM
LHHUVT ATJIM 'HGFM HBK/LHL
H;D] FH[V DSJRFGIM PSDK
DA,TIM PG,M ;FG D,HTR
IIIIIIIIIIIIIIII
H{Backspace}{Backspace}HRFGIM LK ISM
IHD UGL,];
WFHP HBK,HV PD]V
IIIIIIIIIIIIIII
IHD HGOH'V; VHP HRFGIM FHGPHJ
W];
AL]VD;
PG,,,,,,,,,,,,,,
HIH
FS JRFG HGW]HRM ;GD
PJN KFHV; ;FG
HD ,HGGI LU HBST
IHD AS,D UB,D ;GLK ,RSLJM
PJN
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}DHFM H`H
LU.LJKD
AS,D FD;L
,HKJD LK HIGM
IIIIIIIIIIIIIII
HD WP UB,D
FS AS,D HBHIGIM
HD ,HGGI
,;G HIG DUHVQ,K .,H[ HFKHZIL
HKD RW]D JU.LKD UGN HGUVS
IIIIIIIIIIIIIIII
B ,HGGI G, HUVT [HK ,WDJM DT[V FDJ OHGJD
HKJ HGD
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}HKD H,G LATJ;
H`{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}[LDG UGD; HGGI LK [KJ HT,J
FHG;GDM LK DL;L A[KJ JP[D UGDM
FUD,KD
ID[ KHS PVHL JUDA
UHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HVD] HUVT
H`;V PFHF
H]VD FD; PJN G, J`;V JYGS
H,,,,,,,,,,,,,,,D
,HGGI HKRIV LK
H{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace},HGGI VHP
HF[D
HD LDOHGT
HP[DG; ,M{Backspace}DHIL


<2011-08-24 22:47><Facebook (4) - Google Chrome>
b{Backspace}{Backspace}ig, lw'tn
b uh]d ,bdil;
hkd
lju,]m{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hkd huvt lh;,
i, l, ;jg; lh;, p/
jsgl dh,v]
jufj; ,dhdm
jsgl hggi dogd;
hpkm ,vm hgud] v,p gg;gdm
d,l
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}d,l 7\9
dwh]t hvfuhx
;{Backspace}

<2011-08-24 22:49><ÈÚË Mustafa áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
l

<2011-08-24 22:49><Facebook (4) - Google Chrome>
, hkd lhhuvt hgud] dhd,l
[hk p]]j
l, juvt hpkm ud]km lojgt uk hguhgl hsf,u
,hggi id hg'gfhj ugdim i,hdm
dl;k h[dfim
hggi dsgl;
hgfhvpm p[dj ,dhih
j;gd a,;j j[dk jho`dkd gg;gdm
lajhrm
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}fs jp[dim fv.hgm
j;gd hkd l, ;jg[ juhgd ho`dkd gg;gdm
gda l[djd
;jgim j;gd gda lh;, ],hl
;jgim fu]kd lwhdvm ,.dv hgjugdl hguhgd


<2011-08-24 22:53><ÈÚË Mustafa áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
i

<2011-08-24 22:53><Facebook (4) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiii
l, [fjim ,dhdm ggptgm
,ahtj i`,gm hgd ljk;vdk
u[fjim
lk v[ukm ggfdj
j;gd fh[v ud]dgd hgpgrm lhg hgd,l
;jgim l, uk]d lsgsg hkd
g, fkj hguld]
pjn g, fkj hguld] il lds,im ggptgm d,ldm


<2011-08-24 22:55><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (4) - Google
Chrome>
hd wp
fhfh dpf hgfkhj h;ev lk hg,g]
fs l, ;g hgfkhj hgwyhv dkpfk
ism h;, [,hvdkm hglrhfdgkm u]il fkhj 2
hjofg lkik
hf] ldkpfk
hggi dogdim
t],m hbhggi
hggi dogdim
iiiiiiiiiiiiiii
dgm{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hgfkhj d;fv,k fsvum l, leg
hg,g]
hd
h,dgd
w]ljim
hd
iiiiiiiiiiiiiiiii
hd
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
ofgjim
iiiiiiiiiiiiiiiii
dlm
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
hd
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ihd hggshk leg hgu]km
ihd h`h h[dfim ,dm als
lk'rj;l
jsr{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}gg;gdm
d'f,k ugn hguld] dsr', ,d;u],k fl;hkm
hd ihd als il id[
hkahx hggi
h,g lvm ho`jim gg;gdm
rfg d,l fgdg
hd wp
;jgim dgm als ogd vhs[ ,khld pjn
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}u]km ;u]m hgwfp
j;gd hkjd hkol]d
ihd ldtd] ,dhih
iiiiiiiiiiiiiiiiii
lu hgugl hlim pdg rhsdm
fhgqvf
hlil jqvfil
fs j,wg dl als j;,g ,hggi lhh;]vgim
w]; lp] d;]vgim
lvhj u,] hv.gim
as,d jygs
,jv,p jguf fhglbudf
,jp[d ,dhdm
,qdu hgshgtm
o, hg,g] hgd f;v,fkm
dl,j,k ugdim
id jpf 2
,h{Backspace}{Backspace}h;, ,hp] logdm w,vjm ,dhih
fhgtds
i`h jpfm pf l, 'fdud
hslm ,gd]
l,[,]m w,vjm
i, ,dhih
id bfsm rlwgm oqvm
[hk ,dhkm
dwdp,gil agm hglah;g
bk lhu]il jthil
;fg uv;m
lk,vm als
[hk, ,dhkm fhg;gdm fs lshzd
lk,vdk
lk,v pd]v
iiiiiiiiiiiiiii
fpd{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}hkd lk, d;]v djphva fdm
o{Backspace}ydv devl,
hd hgkh]d hgr]dl
lvm ,hp] o'dm lhhuvt ]dshhg
dvd] djuvt
fu]m hg,g] lph[d
hkd ,w]drjd [km ]ktjv
,i, h[m ugdkm ;{Backspace}
fs ;hg ll;k gp/m
hkd fu]kd ll[h,fjm
h;g\{Backspace}{Backspace}hg; 2
lkil
;g ,hp] b.lm lk [im
;gm ajvd]
;{Backspace}{Backspace}i, frm djhjh
;{Backspace}{Backspace}i, yvdf l, lk hg;gdm
l, /hiv i, [hk lvhrfkm
bk ;g,gd hkjd latjd ag,k [hk dfh,u ugd;l
hd l, d]v,k fdm l'tdm lk hgzdsd
lhhkjfi
,hggi lk hlad fhgahvu lhhfh,u hf]
fs ugn 'vdrd
g, jk;gf
hg]kdh{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}tlhhogd fhgd
pjn djphva,k d`f,k p[d
hf] lhhtjil adp[,k
,bhskuil
hsluil
tduvt,kd l'tdm
l, hkd i,hdm
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}hd
h;,{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}[hk h;, ,g] ,dhkm
;vhdfm d[d dlkm gg;gdm
d;,g hpkm gda k`f p[d ggfkhj pg,
;hg id hwb 'hgum pjn jslu p[hdm pg,m
jv[u ggfdj l;dtm ,tvphkm
iiiiiiiiiiiiiii
fs hkd hq,[
bk l, fs d`f hgp[hdm ,;fg
dg'a
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}iiiiiiiiiiiiii
iiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiii


<2011-08-24 23:19><Facebook (4) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
h,dgd
;gim hauk][
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
ydv phv,;m
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
bbbbbbbbbbbbbbbbbbb
'tj hg;ivfhx
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
hd ,hggi
dgm k;lg fgdg
b lh;, ;ivfhx ihd [hkj ,'kd
h,;d
fhd


<2011-08-25 05:28><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (14) - Google
Chrome>
pgl


<2011-08-25 10:25><Connect ÇäÊÑäíÊ>
{Backspace}noor@jodah1984

<2011-08-25 10:27><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (20) - Google
Chrome>
]hzlh `,r; vhrd hf, ub,d
fhgfdj
\\\\\\\\\\\\\\{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}fhgksfm hgdm schg lpv[ []h bk hrqdi fhgfdj

<2011-08-25 10:28><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (21) - Google
Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}18
hujdv{Backspace}{Backspace}fvm ll,[,] lk hbwg ,lhh],o vhsd fdi
ihd ak,
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}o,a auhv pg,


<2011-08-25 10:49><ÇáÝíÓ Èæß ÇáÚÑÈí - ÈÍË Googleþ - Google Chrome>
{Backspace}rww{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}rww{Backspace}{
Backspace}{Backspace}sxs{Backspace}sxs{Backspace}rww s;s

<2011-08-25 11:06><?ÇáÝíÓ Èæß ÇáÚÑÈí | Facebook? - Google Chrome>
456852456852

<2011-08-25 11:07><ÊÓÌíá ÇáÏÎæá | Facebook - Google Chrome>
456852

<2011-08-25 11:08><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (1) - Google
Chrome>
v[hzh{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-08-25 12:32><Facebook (1) - Google Chrome>
CLIPBOARD: ???? ????? ????? ?????? ?????
.
.
.
.
..............
.
??? ???? ?????? ?? ??? ???? ????? ?????? ???? ?? ?????
???? ??? ??? ??????? ????? ??: ????? ?? ??? ???????
!???? ?????: ???? ?? ?? ???
?????: ????? ???? ?? ???? ??? ? ?? ???? ??? ? ?? ???? ???
???? ????? .. ?????? ?? ??? ????? ????
....
..
! ????? ??? ??? ????? ??? !!!
<2011-08-25 12:34><Facebook (3) - Google Chrome>
i{Backspace}{Backspace}iiiiiiiiiiiiiiiii jsgl ulhv{Backspace}]
ig, pf
7


<2011-08-25 12:37><Facebook (4) - Google Chrome>
CLIPBOARD: Ÿ¦¢© ©çê êë 1-10 í¬íå êèŸë¢è Ÿé㟞éì
.
.
.
.
..........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.1-Ÿì é Ÿé㟞éì
2-§éíã Ÿé㟞éì
3-ïã¢ê§ ãéïè
4- åïé«íå ã ŸéåŸàï
5- åŸ¬é Ÿé㟞éì *åŸà¥ìê*
6-Ÿ¨èî ퟥ§ Ÿé㟞éì
7-êéè ¤êŸé Ÿé㟞éì
8- êŸéè¬ Ÿï Ÿìêïì
9- êŸ ¥§¬ ï­§ç èéŸêè
10- £çïé §ê!!!

 « Ÿééî ïçíé ïçíé ­©Ÿ¥¡
iiiiiiiiiiiiii ihd ak, lpl] ljuh't ,dhi ;ga
lhdhlv ugd; /hgl ulh]


<2011-08-25 12:38><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (5) - Google
Chrome>
il.dk hojhvdj 7


<2011-08-25 12:39><Facebook (5) - Google Chrome>
ag,k[ ;f]
h;g[ a, k,v lh;,
fs hlm lj]vd hki id hslim k,v hsjo'
<2011-08-25 12:40><Facebook (6) - Google Chrome>
jm ,hk]ujgm ,hkd lhh]vd
l;gd
fsd'm
lk dv[u

h;,g lgh{Backspace}{Backspace}h;,
l;gd


<2011-08-25 12:43><Facebook (7) - Google Chrome>
b ,hggi lhh]vd l;gd


<2011-08-25 12:44><Úíä ÔãÓ Lili (lili_198442)>
hkjd ldk jt,jdk lk dhfvkhl[
ugn
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}fvkhl[ hgfpe
dukd hg;,;g ldk jtjpd
i`h hf, pvt hge
hd ldk jt,jdk ggtds
hd huvt
gu] lkdk
hd huvt
lk dhhdr,km ]ogdk jtjpdk kj
hih
hd a;, lh;,
uh]d lh;, ad
,;gad llajvdm
dukd lhhud]
hkd ud]j lk hgd,l
[jkd hg],vm
hkd h]vd
p/d
i,
afhr{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}hd dukd ud]j
i, afhrd ggud]


<2011-08-25 12:54><ÓÇãÑ messaged ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
hd l,

<2011-08-25 12:55><Facebook (6) - Google Chrome>
i, lpl

<2011-08-25 12:55><Asraa messaged ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
] d;,

<2011-08-25 12:55><Facebook (6) - Google Chrome>
g hggi
<2011-08-25 12:55><ÓÇãÑ messaged ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
 du

<2011-08-25 12:55><Facebook (6) - Google Chrome>
km ug

<2011-08-25 12:55><Asraa messaged ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
n hlm

<2011-08-25 12:55><Facebook (6) - Google Chrome>
 ,ug

<2011-08-25 12:55><ÓÇãÑ messaged ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
n k,

<2011-08-25 12:55><Facebook (6) - Google Chrome>
vm


<2011-08-25 12:55><Úíä ÔãÓ Lili (lili_198442)>
hd
hkd d,l 7 hv,p gg;gdm hkahx hggi
hd ,vm hgud]
hd hbygfdm vhp dvp,k
,hkd hvd] h'gu ,edrm ihd hguk]d r]dlm
,d;g,k h;, lshzd fhggyhj
fg;d hv,p hspf hsjlhvm


<2011-08-25 12:59><Facebook (7) - Google Chrome>
CLIPBOARD: ¬ã© éè©ïê Ÿéã©Ÿçï ãë Ÿéë«Ÿ˜ íŸéŸ ©Ÿ¤

Ÿé¥êé:
šë¢ Ÿé©Ÿ§¡ íŸéáêí¥ Ÿé럩õ
íŸé­ © íŸéïêŸë íŸé­©Ÿ©õ
ï çî Ÿé뤟¥ ¥éïåè éèëêŸ
á ã Ÿéëåí« êë Ÿé뤟¥ ¢äŸ©õ
êŸ §ê¢ ¥êéŸñ 埥¨©ï ïŸ ¥éí¢ï
 ãà Ÿé¨žŸ í¤íììŸ šç꟩õ

Ÿé£í©:
åïè Ÿéã럧 í£í©¡ Ÿé¢ïŸ©ö
šêŸ Ÿé¥ëŸë 娟 ¦éå «¢Ÿ©ö
-ã éçé è šë ï«é‘ê šê©ì
 «ìíé¡ íê©íë¡ó í¥íŸ©ö
åŸéãçé ãë§è «ï§ ꢫéá
ꢦ-- ç©Ÿ˜¡ Ÿéšå蟩ö
šêŸ ì§í›è åŸéãíŸ­å ¦éåìõ
í¥¨Ÿ© êëè ¨Ÿ äà ¢ ¥¨Ÿ©ö
Ÿé¤íªŸ˜:
¢¤ï§ïë Ÿé£Ÿ©¡ èé ¥ïë
í«¥©è ¢«¢§ï© éì Ÿéãïíëõ
ê隢 Ÿé¤í šëퟩŸñ íãá©Ÿñ
¢¥ï© åï ©àŸè Ÿéê㤠íë
åí¤ìè àŸ¥è íŸéçé ïäéï
«ïíé åï §íŸ¦éè Ÿé¬¤íëõ
坥«Ÿ« ¥©ï©ï ©çïç...íçé ¥Ÿž© çéç ¥ëíëõ
«ãï§ êë ï¥ è §íë ¬è... í©äê Ÿé¥ ¢¥©çì Ÿéâëíëõ
éè çé ë ïé 埩¥êïì... šïŸ ¤íªŸ˜ §éã šê ¤ëíë?

Ÿé«©áŸë:
Ÿê©š¡ Ÿé«©áŸë ïŸ ê£Ÿ ©ì’
ïŸ ¥¨©ì... ïŸ ­Ÿ ©ì’
¨Ÿ¢ Ÿéãïíë Ÿé¥Ÿž©ì’
Ÿé ¥© ïãéê Ÿëè ­ïŸ§¡ ¨èï¡ íêŸì©ì’
åéêô Ÿé¢¥åâ íŸéçéç’?
íéêô Ÿé¢šêé íŸéš©ç’
íšë¢ åï 㪠Ÿéšéç’
«©¢ ãªê ééì§å’
íëé¢ ê©¢ ¡ Ÿé¬©å’
 ¥èê¡ ê§©í«¡ éŸ Ÿé¢¥Ÿïé íŸé­§å

<2011-08-25 13:00><Úíä ÔãÓ Lili (lili_198442)>
j[dk
k,v l;g[ a,;j d[d
pjn fhgv[um v,p gg;,o hkd ,dh[ lhg hgkw,v
hglkw,v
hd dukd ldh{Backspace}jhhov
fs ugn ;] hgud]
dl;k d[df lvjm
hd
fdj higim ikh;
id ;v]dm
hd


<2011-08-25 13:03><~*¤ô§ô¤*~ÚÇáÜÜÜÜÜÜã ÇáÃäÇÞÜÜÜÜÜÜÜÉ~*¤ô§ô¤*~ (8) -
Google Chrome>
CLIPBOARD: Ÿé¤íªŸ˜:
¢¤ï§ïë Ÿé£Ÿ©¡ èé ¥ïë
í«¥©è ¢«¢§ï© éì Ÿéãïíëõ
ê隢 Ÿé¤í šëퟩŸñ íãá©Ÿñ
¢¥ï© åï ©àŸè Ÿéê㤠íë
åí¤ìè àŸ¥è íŸéçé ïäéï
«ïíé åï §íŸ¦éè Ÿé¬¤íëõ
坥«Ÿ« ¥©ï©ï ©çïç...íçé ¥Ÿž© çéç ¥ëíëõ
«ãï§ êë ï¥ è §íë ¬è... í©äê Ÿé¥ ¢¥©çì Ÿéâëíëõ
éè çé ë ïé 埩¥êïì... šïŸ ¤íªŸ˜ §éã šê ¤ëíë?




<2011-08-25 13:04><Facebook (9) - Google Chrome>
jsg

<2011-08-25 13:04><Facebook (10) - Google Chrome>
ldgd pfd shgd hkj hbv,u ,l,hqdu[ hbv,u


<2011-08-25 13:05><Úíä ÔãÓ Lili (lili_198442)>
l, {Backspace}wgjkd
hd
hkd uk]d hbwgdm
hd hgl.dtm
atjd i, tkhk fid[ aybj


<2011-08-25 13:07><ÈäÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇÊ æ ÈÜÜÜÜÜÜÜÜÜÓ (12) - Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}

<2011-08-25 13:07><Úíä ÔãÓ Lili (lili_198442)>
l]j,wg hgd,l hgkj qudt
].dim
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}'fuh q,[m lk lhha,tm l,[,] fhgkj
k,v
s,{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}hs,d lph]em [;{Backspace}lhudm
hd ;ga pfhf
fg;d jrkudk ihd hgu,fm als j[d ,dhkm gg;gdm
hd
ism j;g[ hkd hjlkm fs lhh;]v
bk fhg],hl ldrfg,k
iiiiiiiiiiiiiiiiii
huvt [,hfim


<2011-08-25 13:11><Facebook (1) - Google Chrome>
lshx hgodvhj
ig, ytvhk
ig, lcd]
ig, .dkf


<2011-08-25 13:13><Úíä ÔãÓ Lili (lili_198442)>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
,hv;hk il
hd i, v,p gg;gdm
,fu]dk k'gu kjy]m fvm
,g[ hvd] hv,p hspf hsjlhvm
,h'gu ,edrm
a;,
hd
hd
lhuk]d vwd] ,hggi
hkjd ohfvdkd
fhud hkd fh[v hufd
,fh[v hohfv[ fgdg
h,;d
fhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhd
<2011-08-25 13:19><Toty .n82 (raafat_n82)>
ig, vhtj
ag,k;
lh;, ad hgpl] hggi
ak, fhg'vdr vhdp hgs,vdh
j,wg fhgsblm
hkj ,[lhuj; g, ,dm hig;
hd hpsk rq,h g{Backspace}hgud] ikh;
dhvf j,wg,k fhgsblm


<2011-08-25 13:29><Facebook (1) - Google Chrome>
rww s;\{Backspace}{Backspace}rww s;s

<2011-08-25 14:01><Facebook (2) - Google Chrome>
ig, pfd


<2011-08-25 14:01><Facebook - Google Chrome>
ag,k; pfdfd
dhvf ],l
lh;, ad
,vm hgud] hv,p gg;gdm
dwh]t d,l 7 faiv
hvd] h'gu ,edrm
,hv,p ggyhj
ha,t ugl,] hglshzd
dl;k
gf{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}hkj l,;gj hgsfj


<2011-08-25 14:04><ÈÚË Ahmed áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
h

<2011-08-25 14:04><Facebook - Google Chrome>
d fp[m hv,p
h[df{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}d l, hkd il hvd] hv,p hg[hlum fy]h]
gg[h]vdm
h;gil vhdpm hg[hlum fy]h]
lk ,vh; ydv


<2011-08-25 14:05><ÈÚË Ahmed áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
h

<2011-08-25 14:05><Facebook - Google Chrome>
gu`vhx
l, ]. ,dhdm als
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}hkd
huar{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}ht]d; fv,pd
hpf; l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,j
dhk,v ud,kd hkj
hgfhv{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}lh
fdim ad pfd

CLIPBOARD: 隤é ãïëïè «šì¤© Ÿé§ëïŸ íêë åïìŸ
횥åâ èé šäŸëï Ÿé¥ íéè šäëïìŸ
íš©§§ èé꟢ Ÿé¥ Ÿé¢ï šã©åìŸ íŸé¢ï éŸ š§©è êãŸëïìŸ
êë š¤é ãïëïè ç­¡ ¥ ï ééãŸéê «š¥èïìŸ
íš©§§ Ÿëè š©íã êŸ åïìŸ



<2011-08-25 14:09><ÈÚË Ahmed áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
h

<2011-08-25 14:09><Facebook - Google Chrome>
ig\\\\\\\\{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}pfdfd hkd lhh[hlg; pdhjd ihd prdrm lahuvd
hd a;,
lh;{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}aofhv; pfd
hgfhvpm lohfvjkd


<2011-08-25 14:11><Facebook (1) - Google Chrome>
l, ;jgd hohfv[


<2011-08-25 14:12><Facebook (3) - Google Chrome>
fdm ,bfd; hgjuf pfdfd

CLIPBOARD: ãë§êŸ ¢©î ¬¦­ ïšèé •¬èé äï© á ïãï å•šãéê Ÿëì :
....ê¢í¢©
íãë§êŸ ¢©î ¬¦­ ïëŸê è£ï©Ÿ ? Ÿè£© êë ë­å ïíêì å•šãéê Ÿëì :
....ꤩí¥
íãë§êŸ ¢©î ¬¦­ ïà¥è è£ï©Ÿ íãéî Ÿ« Ÿ ¬ ì ¢Ÿåìì ? å•šãéê Ÿëì :
.............¥ªïë
íãë§êŸ ¢©î ¬¦­ è©è íï«šé ãëè ©äê Ÿë¬äŸéì ? å•šãéê Ÿëì :
....­ŸŸ§ç
íãë§êŸ ¢©î ¬¦­ ï ¢«ê §ŸïêŸ •¬èé ê¢è©© ? å•šãéê Ÿëì :
....êçìí©
íãë§êŸ ¢©î ¬¦­ éê ï㧠ïì¢ê 韥§ ? å•šãéê Ÿëì :
....¦ò¨é êë Ÿéè£ï©


<2011-08-25 14:18><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (3) - Google
Chrome>
kv[s i, ;glk ,p/m iiiiiiiiiiiiiiiiii
ig, ub,d


<2011-08-25 14:19><Facebook (3) - Google Chrome>
ag,k;
aofhv;
k,v lh;,
hih
,a,;j dv[u


<2011-08-25 14:20><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (3) - Google
Chrome>
a,t ihd rfg a,dm k.gjim fhg[hj

CLIPBOARD: Ÿ«êã Ÿéç­¡ íŸè¢ ¢ãéïçè ãéïìŸ
.
.
.
.
..............
.
¬Ÿ Ÿ©Ÿ§ Ÿé¢¦é­ êë ã¬ç 墟¡ Ÿ¥ ìŸ í¢©è¢ì éèëì éê ï«¢áã
å¨ì Ÿéî Ÿêì ï¬èïéìŸ åçŸé¢ éì: šë­¥è ïŸ ëï Ÿé§ãŸ˜
!åçŸé Ÿé¬Ÿ : Ÿ§ãï éï ïŸ Ÿêï
åçŸé¢: Ÿééìê Ÿ¤ãé åï çé ì ëí© í åï ãçéì ëí© í åï «êãì ëí©
å èî Ÿé¬Ÿ .. å«šé¢ì ãë «   蟞ì åçŸé
....
..
! «êìŸ ëí© ïêì Ÿ«êìŸ ëí© !!!

dukd rfg hjgud{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}gud] dv[u


<2011-08-25 14:21><Facebook (3) - Google Chrome>
ydv p/ ugdi
ojdm
iiiiiiiiiiiiiiii
lh hv\\{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace} hkd il
hvd] hv,p
h{Backspace}{Backspace}hpf; pf lhgm p],]


<2011-08-25 14:24><ÈäÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇÊ æ ÈÜÜÜÜÜÜÜÜÜÓ (3) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiii
'vdf{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}pfdfd hkd hpf; f;]
hg;,k ;gm
l, fs hg;vvm{Backspace}{Backspace}m hbvqdm


<2011-08-25 14:26><Facebook (4) - Google Chrome>
CLIPBOARD: ¦éïëï ã Ÿéè êë ï¤ïè Ÿééïé
ퟨè©ëï ¥éê êë ¢äêà ãïíëè
Ÿå©Ÿè Ÿé럫 §êãì íå©è¢è ïŸíïé
íãê¢ ãïë Ÿéë쟩 Ÿéïê© êë §íëè

;glhj

<2011-08-25 14:27><ßáãÇÊ ãÚÈÑÉ (5) - Google Chrome>
,hkj lh;, hgd gpqm jlv h`h
h{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hkj fhgd ,frgfd
,fu{Backspace}{Backspace}{Backspace}


<2011-08-25 14:28><ßáãÇÊ ãÚÈÑÉ (6) - Google Chrome>
l{Backspace}{Backspace}fsd'm lk
kj{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}iiiiiiiiiiii uhfj
hgfhvpm [hk, li;vdk hgl,ru lhgjd
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hgk
j lhgjd


<2011-08-25 14:30><Facebook (6) - Google Chrome>
lhhuvt ihd whv ;l d,l ]dtwg uk]d
ofvj hf, hgkj
;hg dld lh;, ad pjn ltj,p dld hgkj
;hg d[,. li;vdim
hgfhvpm fgdg hk'hkd ydv d.{Backspace},.vkdl ,ydv fhs,v]
hgd,l ohfv fhfh ;gm v[ujgidh


<2011-08-25 14:32><ÇáÝíÓ Èæß ÇáÚÑÈí - ÈÍË Googleþ - Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hyhkdm
lsl{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hyhkd ld{Backspace}sgsg
hg.ivm hgfdqhx

<2011-08-25 14:33><Facebook - Google Chrome>
fdhav;m


<2011-08-25 14:35><Facebook (1) - Google Chrome>
ig, pl,]d
<2011-08-25 14:35><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (1) - Google
Chrome>
hgpl] hggi hklj aofhv;
hkj
o'dm fhfh

<2011-08-25 14:36><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (2) - Google
Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}hd ag,km
,hggi hkd il
lajhrjg;l
hkahx hv,p gg;gdm d,l hbvfuhx hgd v\{Backspace}{Backspace},vm hgud]


<2011-08-25 14:37><Facebook (2) - Google Chrome>
hd hkahx hggi
odv pl,]d o, lh;, ad
fhd
jsgl hggi dogd;
hgpl] hggi ugn hggi
pfdfd k.gj hbykdm hgd ;jg; ugdim `h; hgd,l
'guj dl;


<2011-08-25 14:39><Facebook (3) - Google Chrome>
kavjim fwtpjd hgaowdm


<2011-08-25 14:40><Facebook - Google Chrome>
'guh hglleg lk ha,tm ;hhklh hkj
'fuh


<2011-08-25 14:41><Facebook (1) - Google Chrome>
hbykdm il pg,m
atjil lk ]dv;w,k sg,


<2011-08-25 14:44><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (2) - Google
Chrome>
hd
,hgg{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}b ,hggi foj
hkj hbpgn ;f]
hkd ha,t hglsgsg ugl,];


<2011-08-25 14:46><Facebook (3) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiii
b pfdfd dafig;
,hkj hpgn lkm
i, ak,
o, lk dp[d ,dhih
,d;gim hpf[
df,,,,,,,,,,,,,,
dofg
lk dufvgim uk lahuvm
fs id i,hd
judrg{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}f
s ]hzlh djuhv;,k
iiiiiiiiiiiiiiiiii
gu] rhfg ,dhkm hguadvm
fs fhg{Backspace}{Backspace}kh]d hgtv,sdm
afdi ul;
pfdfd v,p hgkh]d hgtv,sdm hkd uh[fkd
ihd ak, hgfhvpm ph[dk
,d{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}hpfzjjjjjjjjjjj{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJ;


<2011-08-25 14:52><Facebook - Google Chrome>
h;g; hpf; j;gd luh[fkd
gda pfdfd


<2011-08-25 14:55><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ - Google Chrome>
utdm fshl


<2011-08-25 14:56><Facebook - Google Chrome>
ig, ps,kd


<2011-08-25 14:57><W S (koke.koro)>
higd{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}ig,,,,,,,,,,,,,,,,
gda f`hjm
hkj lh;,
iiiiiiiiiiiiii
,hggi ugn fhgd
fs hkj lh;,
hwb hkd hvd]; ]hh;g;
d,l hbfv{Backspace}uhx hgd ,vm hgud] dl;k v,[{Backspace}p gg;gdm
hd hljphkhj hg],v hgehkd


<2011-08-25 14:59><Facebook (1) - Google Chrome>
hl,j ugd;


<2011-08-25 15:00><W S (koke.koro)>
l, hb;evdm vhp d[,k
hih
pvhlhj [hk h[dj
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hd
fdim hgodv hkahx hggi


<2011-08-25 15:02><Facebook (1) - Google Chrome>
hgpl] hggi hkj ag,k;
a, lh;,
lajhrdk


<2011-08-25 15:03><W S (koke.koro)>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
dukd j[d


<2011-08-25 15:03><Facebook (1) - Google Chrome>
hd
,hggi hgkj f],k; lpg,


<2011-08-25 15:04><W S (koke.koro)>
lh lugd
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}pjn
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}pjn leg `h; hgd,l wdv [lum
pg,m
,kldv ,ldel il u]il hljphk


<2011-08-25 15:04><Facebook (1) - Google Chrome>
hgpl] hggi il lvhj hjuf hv,p hkhl


<2011-08-25 15:05><W S (koke.koro)>
a;,


<2011-08-25 15:05><Facebook (1) - Google Chrome>
hkahx hggi d,l hbvfuhx hgd ,vm hgud] hv,p gg;gdm
<2011-08-25 15:05><W S (koke.koro)>
,dk
fu] ,;j


<2011-08-25 15:05><Facebook (1) - Google Chrome>
hkahx hggi


<2011-08-25 15:06><Toty .n82 (raafat_n82)>
,dk ,wgj,


<2011-08-25 15:06><W S (koke.koro)>
gda
bbb ;,g dhhggi
bbbbbbbbbbbbbbbbb hsl hggi
gjp[d id[ h.ug ,dh;
h{Backspace}h,;d hggi lu;
fhd hggi lu;
bbb uh]d ,bdil; hgw]dr ,rj hgqdr
bbbbbbbbbbbbb gjp[d id[
hsl hggi
fhd


<2011-08-25 15:10><Facebook (2) - Google Chrome>
CLIPBOARD: ¦•é•¢•ë•ï š¦••Ÿå ãé•î ¥• •î é•ï•è . . šè•¢••© ê••Ÿ¦••Ÿå ãé•î
ë•å«•î ê•ë•è ..

¦•é¢•ë•ï š©¢•Ÿ¥ ééã••¨Ÿ í šëŸ  •ï•ë šï•§ï•è . . ã鬕Ÿë  •¦••Ÿå ê•ë
ã••¨Ÿ Ÿé •ã••§ ã•ë•è ..

íç•å••¢ ¥•ï•Ÿ¢•ï ã•é•ï••è í •« . . íè••šë•ï  •å••©¥ é•í éç•ï••¢ ç•é• •ï
š¢•â•é••ê ..

.

CLIPBOARD: é••í Ÿê••è ¢•«•¢•Ÿì•é Ÿé••§ã•• Ÿ˜ Ÿè¢  Ÿêïë ? : íŸã••ê••é
éŸï••è ?

?
?
?
...............?
?
?
?

Ÿé••é••ì•ê ë••è ¢••©Ÿì••Ÿ:

åë ©šï¢ šêï ê¨ë ì åŸäå© éìŸ ?
íŸë ©šï¢••ìŸ ¥ªïë••ì š«ã§ çé ìŸ ?
íŸë ©šï¢ìŸ å©¥ì 埢êê ãéïìŸ å©¥ìŸ ?
íŸë èŸë¢ ê©ïàì? åïŸ © Ÿ¬åìŸ ?

Ÿééìê Ÿêïë ? Ÿêïë ? Ÿêïë ? ,


<2011-08-25 15:14><Zezo Aliraqia (zezo_aliraqia90)>
ig, pfd
ag,k[
a, lh;, ,a{Backspace}dk ihd hgydfm


<2011-08-25 15:15><ÇáÝíÓ Èæß ÇáÚÑÈí - ÈÍË Googleþ - Google Chrome>
{Backspace}hyhkd hgdsh

<2011-08-25 15:20><Facebook (4) - Google Chrome>
ps,kd
h;, fvkhl[ w,v ,jk.g ugdi hykdm aslm


<2011-08-25 15:27><shams altaie (shams_altaie212)>
ig, ;f]
s,vd pfd l[kj dl hgphsfm
ag,k[ pfd
b pfd
fs h[d dl hgphsfm a,dm ,hv,p dl hgeb[m
ha,t a;, lh;,
ldjm [,u
b hwb hkd lhh;gj fhgt',v
tla,tdkd htjv ugn hb;g


<2011-08-25 15:35><Facebook (2) - Google Chrome>
ig, lpl]


<2011-08-25 15:35><shams altaie (shams_altaie212)>
ihd ak, ku]djd lkd


<2011-08-25 15:36><Facebook (2) - Google Chrome>
hgpl] hggi


<2011-08-25 15:36><Facebook (3) - Google Chrome>
hkj ag,k;

CLIPBOARD: ¥• •ï• •ï ê••Ÿ šè•••§© šë•Ÿ šë•«•••Ÿè• . . íššééì ê••••Ÿ
š¢•¥•ê••é •é•ï•••Ÿè• ..

ã•ê•••©ï šë•ç•à•î  •« šáé•  š©à•••Ÿè. . ­• ••••©ï ¦•é••­ íï••ë šë•Ÿ
Ÿé•èô•••Ÿè ..
é•í ©§¢ ¢••š¨ïéï Ÿé©í¥  •é•ï•Ÿè ¦éï•ë•ï . . éí ©§¢ ¢•¬å•ïé•ï ¤©í¥
ê•éè••Ÿè Ÿíïë•ï ..

«•ê•ã•ë••ï  ••« ­••í¢•è• 㕨 •ë•ï «•è•••í¢••è ! ! !

íï••ë . . íï••••••ë? íï••••••ë ! ! ! !

¥• •ï• •ï ê•••Ÿ šè••••§© šë•Ÿ šë•«••••••Ÿè• . .


,hggi hgpl] hggi
dhvf ],l; fodv


<2011-08-25 15:36><shams altaie (shams_altaie212)>
hd i, kihdm vlw{Backspace}qhk dwdv e;dg


<2011-08-25 15:37><Facebook (3) - Google Chrome>
dhulvd hkj
pfdfd atj hgw,vm
hgfhvpm lk hgq,[m ;gj hg[ldg vhp ho` w,v; hs,dg; fdim td;hj
s,djgidh
;ga pg,hj
lh;, ad
hgfhvpm [hk psdk l,[,]
fhgkj


<2011-08-25 15:39><shams altaie (shams_altaie212)>
b pfd pah[


<2011-08-25 15:39><Facebook (4) - Google Chrome>
hgpl] hggi .dk
,hggi ihd hbdhl hbodvm wdv ljufm
pfdfd


<2011-08-25 15:41><Facebook - Google Chrome>
hd dhulvd
hd


<2011-08-25 15:41><Facebook (1) - Google Chrome>
pfdfd atj w,vm
fhgf]hdm [hk .dk
fs ism a, ;lj hjovf'
bk h;gd rgdg


<2011-08-25 15:42><shams altaie (shams_altaie212)>
ihd udk h;d]
<2011-08-25 15:43><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (1) - Google
Chrome>
[ldg h`h k,;t dl; hkd ,hs, qdukm


<2011-08-25 15:43><shams altaie (shams_altaie212)>
gda pdhjd
dhuldv {Backspace}{Backspace}{Backspace}vd
b
dlu,]m khrwdk riv
hkd i{Backspace}ha,t l{Backspace}hf, ;'vdl ,fv;fjm sfu pvdl il jf[d
;vdl
il ,v'j v,pd
h,dgd


<2011-08-25 15:53><Toty .n82 (raafat_n82)>
hgpl] hggi


<2011-08-25 15:54><??ÔÈÇÈ æÈäÇÊ ÇáÚØíÝíÉ ? ÇáÇÚÙãíÉ?? (3) - Google
Chrome>
CLIPBOARD: 㟤é
㟤é
㟤é
.
.
..........
.
.
.
.
.
«ïå Ÿé«éŸê Ÿé稟åï ï¢­é •¨Ÿã¡ êïéí§ï íïáé šäëï¡
 Ÿ Ÿ åïë


<2011-08-25 16:02><ÇãíÑ ÇáÍÈ (åíËã íæÓÝ) (6) - Google Chrome>
hg[lum


<2011-08-25 16:05><ÇãíÑ ÇáÍÈ (åíËã íæÓÝ) (7) - Google Chrome>
CLIPBOARD: š?• è?
..š?• è?
...š?• è?
....š?• è?
..........š?• è?
............????????




<2011-08-25 16:08><shams altaie (shams_altaie212)>
,hkjd lk hig hgodv ;f]


<2011-08-25 16:14><~*¤ô§ô¤*~ÚÇáÜÜÜÜÜÜã ÇáÃäÇÞÜÜÜÜÜÜÜÉ~*¤ô§ô¤*~ (9) -
Google Chrome>
hgk,v k,v[ shgd
ig, pfd


<2011-08-25 16:15><•?•? ÔÈÇÈ ? ÇáÚÑÇÞ ÈÛÏÇÏ ? ÈäÇÊ ?•?• (9) - Google
Chrome>
lpl] vs,g hggi

CLIPBOARD: ¢ãŸéí ¬åíŸ Ÿé 럢 ¦áïì ¬ï«ííë á 㟠éêë Ÿéíé§ êï Ÿíã ãéïìë

1_Ÿ¨Ÿ 埢 íé§ íê Ÿíã ãéïìì ¢©í¥ ©š«Ÿñ ééê©Ÿïì ¢èíé ¬ ïì

2_¢à© Ÿ¦íìì Ÿé­äï©
......
3_ ¢Ÿèé ŸàŸåï©ìì

4_ ꢢä§ì Ÿ §  « ¢¬¢©ï  «è¢ ¬êŸžé í¢è㧠¢è©á

5_ ¢«êã ŸäŸëï ¥ªïë¡ Ÿ¥ëì Ÿ¬ ïëì ãêï êŸ ë㤠è

6_ ¢©¤ã éé ï¢ ¢å¢¥ Ÿé¥Ÿ« ¡ í¢§¦é ¤Ÿ¢ 袟 ï

7_ ¢«íï  Ÿéåí¢¬í  -í©¢ìì íïì  ©Ÿ§  ï¢ ¥¢î 颬㩠 ëç­ ãŸáå

ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì


<2011-08-25 16:16><Facebook (9) - Google Chrome>
hgpl] hggi
ha, hkjd lh;, lojtdm
o,a j[df{Backspace}kd
ggfdj


<2011-08-25 16:18><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (9) - Google
Chrome>
dku{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}hkjd fdj;l g, fdj ugd


<2011-08-25 16:18><Facebook (10) - Google Chrome>
hih
w]; ha'gujd

hdddddddddddddddddddd hgpl] hggi
fdim hgodv hkahx hggi
d,l hgjudk
wfhp hgodv
<2011-08-25 16:20><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí (10) - Google Chrome>
sglj hbdh]d pg,m jga
ag,k;l
igm f{Backspace}dhfu] hgulm
a, lh;, hp] hgd,l
fshl hl; hfk ohgjim lj,td


<2011-08-25 16:22><Facebook (10) - Google Chrome>
hd o'dm
hkahx hggi
lhhuvt ].djgim vshgm ;jgim a, lh;,
].jgd vshgm ;gjgd lgjidk fhgthjpm hfk ohgjd lhj
hgfhvpm dhgm uvtj
dl;k ;jg
bk ;hgj 'gu,h hgjadu f{Backspace}ugn hgavrdm
'fuh rfg tjvm il hfk ohgim
hk{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}il hguhlvdk ogw,


<2011-08-25 16:26><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (10) - Google
Chrome>
hfk{Num
0}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}fkdm ,dhkm
fhg;v,f hfk ohgjim lhj
hgpl] hggi
hkj ag,k; lw'tn
ohfvjim hgd,l jgt,kim lygr
hkahx hggi fg;d fh[v
d,wg hkahx hggi hfgyim sbl;l
;ga .dk


<2011-08-25 16:32><Facebook (11) - Google Chrome>
;v,f ;gdm

<2011-08-25 16:35><asas assas (gamal50012001)>
[,hf
ig, [ldg
jv,p ugn
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}jv,p ugn hbuqhx hgl,[,]dk
fhg;v,f
h;, ;glm h[ugi lscg
dl hguq,
hd
id g, h[ugi l]dv h, lscg
<2011-08-25 16:37><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (12) - Google
Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}

<2011-08-25 16:38><asas assas (gamal50012001)>
atjim


<2011-08-25 16:39><Facebook (12) - Google Chrome>
CLIPBOARD: ê©ì ퟥ§ 墥 Ÿé Ÿ íâé ï­ï¥ ¥êŸ¢ï ©Ÿ¥ ¢¬ê© ©í¥ìŸ êë Ÿé¬ Ÿ¤
èŸéíéì íšë¢ì éï¬ àŸï¤?...èŸéìê:êí Ÿé¬ Ÿ¤ êŸ ¤Ÿï ïë墥

,hkj lk hig hgodv
;glhj hyhkd

<2011-08-25 16:43><(???? ÇáíÓÇ _ ßáãÇÊ ÇÛÇäí (????) (12) - Google Chrome>
i{Backspace}{Backspace}iiiiiiiiiiiiiiiii
ig, ulv
hgfhvpm atj fkdm pg,m qtjim


<2011-08-25 16:46><Facebook (12) - Google Chrome>
hslim als
'guj ;vhdf kihg
iiiiiiiiiiiii
hkj hsjqhtdjim lk i`h;
hg;v,{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}lk ;v,f s;vhf hglpfm


<2011-08-25 16:47><asas assas (gamal50012001)>
hd
atjim
s,dji{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}dukd uvtj ag,k


<2011-08-25 16:48><Facebook (12) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


<2011-08-25 16:48><asas assas (gamal50012001)>
j]gg
fhfhd ,rj
fhhd
dukd
s,ji{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}dukd uvtjgim
jvm uh]d
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}h,;d


<2011-08-25 16:50><Facebook (12) - Google Chrome>
hd h;, fkhj lu[f,kd
fshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhl
hkd hugl;
ihd ak, w,vj; lk hkj ,wydv
jofg
];glhj hyhkd hgs{Backspace}dsh

<2011-08-25 16:54><?ßáãÇÊ ÇÛÇäí ÇáíÓÇ? (12) - Google Chrome>
[jl

<2011-08-25 16:56><?ßáãÇÊ ÇÛÇäí ÇáíÓÇ? (13) - Google Chrome>
CLIPBOARD: ¢••ã••ŸéŸ ¥•• ••ï•• ••ï .. ê••¬ ¥••ë••«••î ¥•• ••è ê••ì••ê••Ÿ
è••ŸŸë ï••Ÿ ¥• •ï• •ï
ä•ï•© ¥••à••ë••è Ÿë••¢ô ê••é••ï•••¬ ê••è••Ÿë
? .|~ NOOR ~|.
o{Backspace};

<2011-08-25 17:10><Facebook (17) - Google Chrome>
dsgl, stdhk hkj hbv,u
;v,f
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-08-25 17:11><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ - Google Chrome>
ydv qhd[ lk plhjm


<2011-08-25 17:12><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí - Google Chrome>
t{Backspace}x{Backspace}z{Backspace}d{Backspace}f{Backspace}g{Backspace}h
{Backspace}jj{Backspace}k{Backspace}k
<2011-08-25 17:14><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí (2) - Google Chrome>
l{Backspace};{Backspace}'{Backspace}q{Backspace}w{Backspace}e{Backspace}r
{Backspace}t{Backspace}y{Backspace}ui{Backspace}l{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}ig, ulhv

<2011-08-25 17:14><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí (3) - Google Chrome>
hkd
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hgpl] hggi hkj
ag,k;


<2011-08-25 17:15><Facebook (4) - Google Chrome>
dhvf ],l; fodv
jsgl hggi dogd;
b dl;k ugn fh[v
fhg11 ,kw
jrvdfh


<2011-08-25 17:18><Facebook (5) - Google Chrome>
hd ;ga pg,m ihd hggu fm lk [km wyg{Backspace}hv i,hd kgufim
hggi{Backspace}ufm
iiiiiiiii pg,
hkd du[fkd hggufim
fs ,dhlk
hggufim
hkd ,p]j higd
,pd]m
hd ,hggi hkd hld lhu]im fs hkd
id ,dkim
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hd ,hggi [hkj pdg l]ggjkd
fs id lj,tdm
whvgim 8 skdk
lhlh lj,tdm whvgim 8 skdk


<2011-08-25 17:23><Facebook (6) - Google Chrome>
ihd lk, psdk
ag,k;
ag,k; ud,kd
aofhv;
hgpl] hggi fodv
hgpl] hggi .dkm sgl ugd;
psdk
hkj{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}[,hf
vhp
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}fhgud] j[d
hbdh{Backspace}{Backspace}hd'{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}fhgud]
j[d hgi,

<2011-08-25 17:26><Facebook (7) - Google Chrome>
gk]h psdk
dukd lka,t;
d,l hbfuhx
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}hkahx hggi
dukd hbvfuhx iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


<2011-08-25 17:30><ÇáÜÀÍÜÀÜÜÈÿÚÜÀÜÜÐÇÈÿ Sabah (ali.sabah66)>
wpdp ,hggi uhaj hd];


<2011-08-25 17:49><ÇáÇäÈÇÑí messaged °•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ
ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨ - Google Chrome>
]h

<2011-08-25 17:49><Facebook (10) - Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-08-25 17:49><ÇáÇäÈÇÑí messaged °•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ
ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨ - Google Chrome>
]

<2011-08-25 17:49><Facebook (10) - Google Chrome>
hzl

<2011-08-25 17:49><Flowers messaged ??ÔÈÇÈ æÈäÇÊ ÇáÚØíÝíÉ ? ÇáÇÚÙãíÉ?? -
Google Chrome>
h lf

<2011-08-25 17:49><Facebook (10) - Google Chrome>
]u

<2011-08-25 17:49><Flowers messaged ??ÔÈÇÈ æÈäÇÊ ÇáÚØíÝíÉ ? ÇáÇÚÙãíÉ?? -
Google Chrome>
m

<2011-08-25 17:49><Haider messaged **(ÓÜÜÜÜßÜÜÜÑÇÈÜÜ
ÇáÜÜÜãÜÜÜÍÜÜÜÈÜÜÜÜå)** - Google Chrome>
pfdfm

<2011-08-25 17:49><Facebook (10) - Google Chrome>
 rgfd
<2011-08-25 17:49><ÇáÇäÈÇÑí messaged °•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ
ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨ - Google Chrome>


<2011-08-25 17:49><Facebook (10) - Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}

<2011-08-25 17:49><ÇáÇäÈÇÑí messaged °•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ
ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨ - Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}uh

<2011-08-25 17:50><Facebook (10) - Google Chrome>
a

<2011-08-25 17:50><Flowers messaged ??ÔÈÇÈ æÈäÇÊ ÇáÚØíÝíÉ ? ÇáÇÚÙãíÉ?? -
Google Chrome>
`,r[

<2011-08-25 17:50><Facebook (10) - Google Chrome>
 pf

<2011-08-25 17:50><Flowers messaged ??ÔÈÇÈ æÈäÇÊ ÇáÚØíÝíÉ ? ÇáÇÚÙãíÉ?? -
Google Chrome>
dfm

<2011-08-25 17:50><Facebook (10) - Google Chrome>
rgf

<2011-08-25 17:50><Haider messaged **(ÓÜÜÜÜßÜÜÜÑÇÈÜÜ
ÇáÜÜÜãÜÜÜÍÜÜÜÈÜÜÜÜå)** - Google Chrome>
d

<2011-08-25 17:50><ÓÝíÇä messaged **(ÓÜÜÜÜßÜÜÜÑÇÈÜÜ
ÇáÜÜÜãÜÜÜÍÜÜÜÈÜÜÜÜå)** - Google Chrome>
l

<2011-08-25 17:50><Facebook (10) - Google Chrome>
a

<2011-08-25 17:50><ÓÝíÇä messaged **(ÓÜÜÜÜßÜÜÜÑÇÈÜÜ
ÇáÜÜÜãÜÜÜÍÜÜÜÈÜÜÜÜå)** - Google Chrome>
jhrj

<2011-08-25 17:50><Facebook (10) - Google Chrome>
g[

<2011-08-25 17:50><ÒæÒæ messaged °•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ
ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨ - Google Chrome>
pf
<2011-08-25 17:50><Facebook (10) - Google Chrome>
l

<2011-08-25 17:50><Mohamad messaged ??ÔÈÇÈ æÈäÇÊ ÇáÚØíÝíÉ ? ÇáÇÚÙãíÉ?? -
Google Chrome>
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

<2011-08-25 17:50><Facebook (10) - Google Chrome>
j


<2011-08-25 17:52><Facebook (11) - Google Chrome>
[hk

<2011-08-25 17:52><Haider messaged **(ÓÜÜÜÜßÜÜÜÑÇÈÜÜ
ÇáÜÜÜãÜÜÜÍÜÜÜÈÜÜÜÜå)** - Google Chrome>
 ogd

<2011-08-25 17:52><Facebook (11) - Google Chrome>
jil a

<2011-08-25 17:52><Mohamad messaged ??ÔÈÇÈ æÈäÇÊ ÇáÚØíÝíÉ ? ÇáÇÚÙãíÉ?? -
Google Chrome>
,dm

<2011-08-25 17:52><Flowers messaged ??ÔÈÇÈ æÈäÇÊ ÇáÚØíÝíÉ ? ÇáÇÚÙãíÉ?? -
Google Chrome>
k

<2011-08-25 17:52><Facebook (11) - Google Chrome>
{Backspace}

<2011-08-25 17:52><Ahmed Snooker messaged ??ÔÈÇÈ æÈäÇÊ ÇáÚØíÝíÉ ?
ÇáÇÚÙãíÉ?? - Google Chrome>
{Backspace}

<2011-08-25 17:52><Facebook (11) - Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}

<2011-08-25 17:52><Hussain messaged **(ÓÜÜÜÜßÜÜÜÑÇÈÜÜ
ÇáÜÜÜãÜÜÜÍÜÜÜÈÜÜÜÜå)** - Google Chrome>
[hk

<2011-08-25 17:52><Facebook (11) - Google Chrome>
ogdji

<2011-08-25 17:52><Mohamad messaged ??ÔÈÇÈ æÈäÇÊ ÇáÚØíÝíÉ ? ÇáÇÚÙãíÉ?? -
Google Chrome>
l hpk

<2011-08-25 17:52><Facebook (11) - Google Chrome>
m qh

<2011-08-25 17:52><Mohamad messaged ??ÔÈÇÈ æÈäÇÊ ÇáÚØíÝíÉ ? ÇáÇÚÙãíÉ?? -
Google Chrome>
d[

<2011-08-25 17:52><Facebook (11) - Google Chrome>
dk hv

<2011-08-25 17:52><Hussain messaged **(ÓÜÜÜÜßÜÜÜÑÇÈÜÜ
ÇáÜÜÜãÜÜÜÍÜÜÜÈÜÜÜÜå)** - Google Chrome>
d] k

<2011-08-25 17:52><Facebook (11) - Google Chrome>
/p;

<2011-08-25 17:52><ÇáÇäÈÇÑí messaged °•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ
ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨ - Google Chrome>



<2011-08-25 17:53><@@ßÑæÈ ÏÑÈ ÇáÚÔÇÞ@@ (11) - Google Chrome>
jsgl ugd hkj hbv,u


<2011-08-25 18:02><•?•? ÔÈÇÈ ? ÇáÚÑÇÞ ÈÛÏÇÏ ? ÈäÇÊ ?•?• (6) - Google
Chrome>
CLIPBOARD: àŸï¤ í¤ï¢ Ÿíèå ŸìëŸ ë­ Ÿéè©í Ÿ¥§ ã맡 Ÿã¢©Ÿà ????

(??????)
<//>
_\ /_


<2011-08-25 18:04><Facebook (6) - Google Chrome>
jsgldk k,v hkd hbv,u


<2011-08-25 18:22><Facebook (7) - Google Chrome>
u{Backspace}0{Backspace}

<2011-08-25 18:22><Facebook (8) - Google Chrome>
3{Backspace}#{Backspace}@{Backspace}%{Backspace}({Backspace}J{Backspace}r
ww s;s

<2011-08-25 18:45><Welcome to Facebook - Log In, Sign Up or Learn More -
Google Chrome>
5{Backspace}456852

<2011-08-25 18:57><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (11) - Google
Chrome>
hpl] lj;gd adu[f; ;gm lph, uk];
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}l, pg,,,,,
<2011-08-25 18:59><Facebook (11) - Google Chrome>
CLIPBOARD: 墟¡ §ê©¢ çé ¬Ÿã© ꥬ¬ å§ãŸ ãéïìŸ

|
|
|
...|
|
|
|
|
|

Ÿééìê «éá ãéïìŸ ­©­í© åï «©ï©ìŸ

Ÿééìê å¢å¢ ãé ¡ êèïŸ¤ìŸ íš¥©ç
å«Ÿ¢ïëìŸ

Ÿééìê ?¢¤ãé éìê äï© ä«ïé Ÿé­¥íë
ãê?

Ÿééìê ¦©  ¤íŸ?¢ìê Ÿéꧫí«ì ãë
š Ÿžìê


ìììììììììììì  « 㤠¢ëï Ÿíé åç©¡


ihd
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}

<2011-08-25 19:55><?ÇáÝíÓ Èæß ÇáÚÑÈí | Facebook? - Google Chrome>
456852

<2011-08-25 19:58><Facebook - Google Chrome>
af{Backspace}{Backspace}afhf ,wfhdh
;,g{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}afhf{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}wfhdg

<2011-08-25 20:32><Dilbag Goswami (1) - Google Chrome>
ag,k dukd


<2011-08-25 20:33><Christine Brown (1) - Google Chrome>
gu] dh[hj
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}dukd ag,k ydv a;g
i, ktsm


<2011-08-25 20:34><Facebook (1) - Google Chrome>
hd uh]d
hgm
j/y'{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}rww s;s lps;s afg{Backspace}hf ,d{Backspace}wfhdh
;,g

<2011-08-25 21:28><Facebook (2) - Google Chrome>
gda ojdm


<2011-08-25 21:29><Facebook - Google Chrome>
;bl pg,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


<2011-08-25 21:29><Facebook (1) - Google Chrome>
v,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,um
]hzlh jfivkd fhhf]huhj; dhlf]u


<2011-08-25 23:37><?ÇáÝíÓ Èæß ÇáÚÑÈí | Facebook? - Google Chrome>
456852

<2011-08-25 23:38><Facebook - Google Chrome>
ig,
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}wfhp hgodv
ub,d gj;,g ihd hg;glm hjktv. lkim
wfhp hgodv
dhfm hgsbl hb hggi
,g, hkd .ubkm ugd[


<2011-08-25 23:42><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ - Google Chrome>
il.dk hojhvdj 7 lg; [lhg hguhzgm
iiiiiiiiiiiiiiiii o, hkd lhuk]d
ho{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}w]; q{Backspace}whv,h uadvm
ihd wfhp hgk,v fydv gym


<2011-08-25 23:48><Facebook - Google Chrome>
i{Backspace}{Backspace}wd{Backspace}fhp hbk,hv


<2011-08-25 23:49><ÇÍãÏ ÇáÊÞäí - Google Chrome>
b uh]d ,bdil;
hgpl] hggi .dkm
fs hbdhl hbodvm whvj ljufm
<2011-08-25 23:51><ÒíÏæä ÇáÈíÇÊí - Google Chrome>
hd hgpl] hggi


<2011-08-25 23:52><ÇÍãÏ ÇáÊÞäí - Google Chrome>
,hggi uh]d lh;, af
ad
s,vd
sp;j le\{Backspace}{Backspace}wvd
hkj
hofh{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}a,;j hljphk;


<2011-08-25 23:54><ÂÓíá ÓáíãÇä - Google Chrome>
hkd d,l hbvfuhx hgd fu] hgud] hv,p gg;gdm


<2011-08-25 23:55><ÇÍãÏ ÇáÊÞäí - Google Chrome>
hvd] hspf ,edrm
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}iiiiiiiiiiiiiiiiii
uk]d hljphk ak,
h{Backspace}'hgum jrhu] hkd
hvd] h[df jhzd]
iiiiiiiiiiiiiiii
h;d] b
fs lk d{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}]d'gf,k
fhg{Backspace}{Backspace}{Backspace}fhbkjvkdj ,qhzt dv],k hgjhzd] lhg ihd
hgskm
hkd uk]d l{Backspace}r]dl


<2011-08-25 23:58><Facebook - Google Chrome>
gda
;g

<2011-08-25 23:59><ßáãÜÜÜÜÇÊ ãä ÃÚãÜÜÜÇÞ ÇáÞÜÜÜáÈ - Google Chrome>
ih
;glk{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hpjt/ fdi
hgktsd
ihd lk, ;g; ihd hgtj,m


<2011-08-26 00:01><Facebook - Google Chrome>
w,v hwhgm w];
hlllllllllllllllllllllll
lhh]vd
hddddddd
dukd jvd]kd hv,p
fu] lhhp[d
h,;d gu]
h{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}hpkm l]kp[d
a{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}

<2011-08-26 00:05><Zezo Aliraqia (zezo_aliraqia90)>
ak, .ubkm lkd


<2011-08-26 00:05><Facebook - Google Chrome>
as,d


<2011-08-26 00:06><ÇáÝíÓ Èæß ÇáÚÑÈí - ÈÍË Googleþ - Google Chrome>
{Backspace}w.{Backspace},v hr{Backspace}whgm kwvd

<2011-08-26 00:06><Facebook - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
hd ,fu]
b l, rwm luh[fkd
fs hkd hgd qhdtjil huvtil lk hg;gdm
,.plm h`h hlspil
,h;, lkil hrhvfd
gda hkd lspj;
hkj fvhpj; jvd] jv,p fvhpj;


<2011-08-26 00:13><Facebook (1) - Google Chrome>
b ,hggi l, rw]d
fs hkj ]j;,g
hgpl] hggi hkjd ag,k[
hd


<2011-08-26 00:14><ÇáÝíÓ Èæß ÇáÚÑÈí - ÈÍË Googleþ - Google Chrome>
{Backspace}w,v sfdg;hk{Backspace}w,v hgtkhkm hgjv;dm hsfdg;hk

<2011-08-26 00:15><Facebook (1) - Google Chrome>
hd ll;j{Backspace}k
jt{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
]{Backspace}{Backspace}uhfj
l[,.
iiiiiiiiiiiiiiiii
;ga
uk]; 'vdrm hrkhu l, 'fdudm
ii{Backspace}l wpdp
bbb lhhh.ug
lju,]m ugn lrhgf;
iiiiiiiiiiiiiiiii
b l,
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace},dk
ihd ak, kusj
dg{Backspace}{Backspace}{Backspace}h,;d
hd ,hggi hkd il lkhdlm ,l]d[dkd k,l
hkd il
hj,sg fhgk,l ;,m ,lh;,


<2011-08-26 00:23><Facebook (2) - Google Chrome>
iiiiiiii gda i, h;, pf fi`h hg.lhk
lhj hgpf
hguhgl l,j,h
whv fs gglwhgp tr'
bbbbbbbbbbbbbb{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}
fs lk hgd ha,tm
,hgd hslum
il wp
f{Backspace}{Backspace}dukd ksfm rgdgm ;ga
hgd dpf,k lk w];
bk jg;m hojbt fhg'vtdk
hkd d;,k i, dpfim ,id ljpfm h, d;,k id jpfm ,i, ldpfim
hd i,hdm h;,
l, ;jg; b.l h;, hojbt
rgdg jgm hekdk ,hp] dpf hgehkd


<2011-08-26 00:30><shams altaie (shams_altaie212)>
wfhp hbk,hv ;f]
as,d l[hdkd k,l


<2011-08-26 00:31><Facebook (2) - Google Chrome>
hd
hd
gda


<2011-08-26 00:33><shams altaie (shams_altaie212)>
lhh]vd


<2011-08-26 00:34><Facebook (2) - Google Chrome>
id hrhvf;l
g, yvdfm
<2011-08-26 00:34><shams altaie (shams_altaie212)>
il w];


<2011-08-26 00:35><Facebook (2) - Google Chrome>
hih
gu]
g{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}oht hlim jvd]im hg,hp]
lk hrhvfil


<2011-08-26 00:35><shams altaie (shams_altaie212)>
pfd ydvjd [ih. lfhdg[
hkd th'vm pfd
[hdjkd ],vm


<2011-08-26 00:36><Facebook (2) - Google Chrome>
hihn{Backspace}
i`h hgp[d
g,
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}g, als,d
higim ldrfg,k
u]il ukwvdm


<2011-08-26 00:37><shams altaie (shams_altaie212)>
hih .dk
ak, lld.hjm
hkd uh[fkd hf, hggls
atj hbdt,k jp{Backspace}ofgj ugdi


<2011-08-26 00:38><Facebook (2) - Google Chrome>
,hggi a,t hgfkdm
;gim hig[ lhfdil l[hg
h`h lhfdil l[hg
as,k
,a{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace},h`h hkj
jpfu{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}h;, pg ehkd
h`h id jrfg hghfd{Backspace}kdm
,hig; drfg,k
j.,[,k l{Backspace},jki.l,k


<2011-08-26 00:39><shams altaie (shams_altaie212)>
fs yhgd
<2011-08-26 00:40><Facebook (2) - Google Chrome>
lh;, ydv pg
bk i, hgpf d[d lvm ,p]m
,lhhujr] hkj id[ jpfim vhp j;]v jpf fu]im


<2011-08-26 00:41><ÇáÝíÓ Èæß ÇáÚÑÈí - ÈÍË Googleþ - Google Chrome>
{Backspace}w,v tkhkhj jv;dhj

<2011-08-26 00:41><shams altaie (shams_altaie212)>
b{Backspace}{Backspace}hkd hvd]m p{Backspace}[]d]
fhfh ldrfg lsjulg


<2011-08-26 00:42><Facebook (2) - Google Chrome>
ag,k aygm
'tj hg;ivfhx
s,vd
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-08-26 14:15><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (34) - Google
Chrome>
a;v{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}a;vb{Backspace}{Backspace}h ugn hg;glhj hgpg,m dhpg,dk
lk,vdk
ig, pl,]d
ag,k;
b uh]d frdj hkj/v;
uh]d
hd udkd
jsgl pd]v
hd il.dk
hd ;jgd
jsgl ulhv ,hggi hkj ,v]m
bbb
hf] uh]d p[j
fs ufhg; hkj ;gad juvt uk agjkm
l, hkd p[dj
,dh{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}l, lk
obg hgp[f{Backspace}d
;jgim hkd hujfv;l ho,jd
hkj
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}rw]d ugn l[l,ujkm
d[,. gi`h h'lkjgd


<2011-08-26 14:20><ããßä ØáÈ . . . . .... (34) - Google Chrome>
hd
hggil wgd ugn lpl] ,hgd lpl]


<2011-08-26 14:21><Facebook (34) - Google Chrome>
h,;d
lhad ud,kd
hkd d,l 7 faiv hv,p gg;gdm
,vm hgud]
hd afdi


<2011-08-26 14:23><ÚÔÜÜÜÜÜÜÜ ßÑæÈ ÇÛáì ÇáÍÈÇíÈ ÜÜÜÜÜñÞ ÇáÚÑÇÞ () (34) -
Google Chrome>
fdi vqh,d
,lw'tn hg;v]d
,ugd hg;v]d


<2011-08-26 14:23><Facebook (34) - Google Chrome>
j`;v ik]vdk
hd vhp d.,[
d,l 9\9
ls,di{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}lk.g w,vm f;v,f
lhg pgrhj
,;hg vhp h.,[
d[,. dohfv;l ,du.l;l
hkd lhhuvtm
fs [lhum huvtim
;hg,h
fs hvd] h`;vim hgd [hkj ,dhi l]hh`;vim
hih
ihd hgd lvm ;hg ugdim ]vd] pg,m
fs id lpg,m
hd id ;ahom
fs i, hpgn lkim
hd h;d]
fs hkd lhhpfm hgik]vdk dtd; i,hdm
;{Backspace}{Backspace}hd udkd
afdi u{Backspace}
b h;, dk.g,k fdi l,hqdu ,jugr
lshx
hgod{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}wfhp hgodv
hd
ag,k;l [lduh
[dfgd ,dh; wl,km
ig, pd]v
hd fs ,p]m
bk hkd h;g kw wl,km
iiiiiiiiiiiii
hd ,hggi kw wl,km hafu
l,.dk ]hh;g
hggi duhtd[ .d.,
hggi duhtd; dhhpgn fhfh
hd ,hggi
l;qdim ld ,avhfj


<2011-08-26 14:33><Facebook (33) - Google Chrome>
.,., ,dhkm fhg;gdm
hgd,l ;svj hgv,jdk ,vpj fdj w]drjd
phg[ lk phgkm .,.,
,hodvh 'guj
fdj w]drjd lrhfgd{Backspace}{Backspace}dg fdjkm
fud] ;ga
jufj
ho`j j;sd
lk fhfkm hgfhfil
psdk w]drjd dl;k j[d ,dhdm d,l hbvfuhx gg;gdm
fg{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace},fd[ h;ev .,.,
bbb lajg,kd ohfvjim ,tjpjgd hgfhf
iiiiiiiiiiiiiiii
auk]; ,dm hguld]
hpjlhg ]dksr ,dm fkjm
oooooooooooooooo
bbbbbbbbbbbbbbbbb pvhlhj
lu{Backspace}{Backspace}{Backspace}au[f ho,im pg,
fs l;v,i
;ga dk;vi
hd ;ga e;dg
l, i, hguld] ]lm e;dg
ps,kd o, lh hguld] l,[,] fhg[hj
iiiiiiiiiii{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-08-26 14:40><Facebook - Google Chrome>
hkd lspjm
hd uldg


<2011-08-26 14:41><Facebook (1) - Google Chrome>
o'dm lsjqdtdm ulhv ,hpl] ,kv[s


<2011-08-26 14:41><Facebook (2) - Google Chrome>
ig, pfd
ig{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hsl hggi qvyhl
ig,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
<2011-08-26 14:43><Facebook (5) - Google Chrome>
hggi [kj fhg;vh]m
gjy,v,kd
qvyhl [hk lvdj ugdm ho`jkd
hd ,hggi .,.,
hkd ;gad lajvdk{Backspace}j
hkd il
uk][{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hd lbfs
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hd ,hggi ;ga yhgdm
lbfskm
iiiiiiiiiiiiiiii
hd wpdp lpg,hj
vhp df],k plgjil
w]; qvyhl
vpj ggvhfum ,vm hgt',v hkqvfj f,vd ,v[uj
lh;, du.g,k
fs rfg hgt',v l,[,]dj{Backspace}k
hkd vhp hv,p rfg hgt',v
ig, fshl
dgm u,] ha,t; fhgvhfum
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
afg{Backspace}hf ,wfhdh ;,g ,g;l fh;
l[l,um afhf ,wfhdh ;,g

<2011-08-26 15:03><@@ßÑæÈ ÏÑÈ ÇáÚÔÇÞ@@ (5) - Google Chrome>
jsgl lpl] ;g; `,r od,


<2011-08-26 15:06><Facebook (6) - Google Chrome>
ig, [ldg
wfhp hgodvhj
jsgl ud,k;
jsgl ud,k; hgpg,m [ldg
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii


<2011-08-26 15:07><Facebook (7) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
[ldg ds,d ;v,f
,dqdt{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}iiiiiiiiiii
iiiiiiiiiii
ihd ak, 'gu,h uvt
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
pgtj fhgy,hgd
iiiiiiiiiiiii
]d{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}iiii
iiiiiiiiiiiii
ub,d qdtkd lk dl; fhg;v,f
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
dgm sigm


<2011-08-26 15:11><Facebook (6) - Google Chrome>
]., hgvrl hg.,.,


<2011-08-26 15:14><~*¤ô§ô¤*~ÚÇáÜÜÜÜÜÜã ÇáÃäÇÞÜÜÜÜÜÜÜÉ~*¤ô§ô¤*~ (6) -
Google Chrome>
hd ,hggi v,s{Backspace}{Backspace}{Backspace},s,gm dhvdj
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}vs,gm dhvdj


<2011-08-26 15:16><Facebook (6) - Google Chrome>
[ldg ,dk h;, lkm ,v]m
dgm
;hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhtd
vhpj johfv;
qdt,kd hkd il
iiiiiiiiiiiii
ub,d hkd .ugj


<2011-08-26 15:19><Facebook (7) - Google Chrome>
hkjin pfkh


<2011-08-26 15:20><Facebook (8) - Google Chrome>
hf] gjph,g
,dk ps,kd
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
h,;d
o, lh .ugj
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
psdk gda l[h,fkd ugn hgohw
i, arhi id[
fs i, ,hggi ;ga pfhf
hkd huvtm lk .lhk
bbbb
hkd whvgd ols skd huvt ugd
skdk
hd wp pr;
fs i, id[ arhi
hkd psdj fd; lk h,g hgfhvpm
lk i, l,[,] hkj ljp[d
[ldg
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hg
;g qht,il fs hkd lqht,kd
hkd whvgd 3 hdhl ]di;v,k hbvshg lhg hgkj
b hgp; lugd; fs
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}il ldqdt,kd
hd wp i`h il p[dm
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hbo ;fg d`f ldhkm
;gim dhfm dahrm
,[hk ds;j,k


<2011-08-26 15:30><Facebook - Google Chrome>
hd .dk i, ]hh;g; hp[d ,dhi hkd
hgfhvpm qht,; f;v,f uf]h
hgg{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}ggi
'gu dld
,tjj ugdi ,atjm ovfj /p;
ihd ak, ;hgfdi ;bf
hd atj
ogd dv,p [ldg lqhtkd fdi
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ihd lkdm
'fuh
df,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ihd jofg


<2011-08-26 15:33><Nesrine Kadi - Google Chrome>
'fuh
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
;gm ahdg ov.m
h;ddddddddddddddddddddd]
,hggi l, ;]hl; hkj aowdm ;ga lpf,fm
,hgd lduvt; osvhk
pdhjm ;gim
hkd lhhpf h[hlg fs ihd hgprdrm ,hggi
hgd,l ]

<2011-08-26 15:35><Nesrine Kadi (1) - Google Chrome>
;dj ugdim t{Backspace}\{Backspace}rfg hgt',v g;djm lygr
<2011-08-26 15:35><Nesrine Kadi (2) - Google Chrome>

b ps,kd
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}a;vh ps,kd ugn hbqhtm


<2011-08-26 15:36><Facebook (4) - Google Chrome>
i, hgltv,q [ldg dqdtkd


<2011-08-26 15:37><Facebook - Google Chrome>
h;d]
fs il h`fgm fslhv


<2011-08-26 15:38><Facebook (1) - Google Chrome>
lhh;]v
is{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-08-26 15:39><•?•? ÔÈÇÈ ? ÇáÚÑÇÞ ÈÛÏÇÏ ? ÈäÇÊ ?•?• (1) - Google
Chrome>
hkj uf] hggi
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}qdt uf] hggi hgl[l,um j,djd


<2011-08-26 15:41><Facebook (2) - Google Chrome>
hkj hd hp] du[f; qdtm hgl[l,um j,djd


<2011-08-26 15:43><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (3) - Google Chrome>
a;vh ugn hbqhtm psdk

<2011-08-26 15:43><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (4) - Google Chrome>
hkj ,v]m ,g, i, hgltv,q h;, khs whvj hb]lk id qdtkd fs il k;,g lh;, tvr
jsgl psdk
a,t jugdrd
fs{Backspace}dm{Backspace}i fslhv l, d

<2011-08-26 15:44><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (5) - Google Chrome>
tao dl,j

CLIPBOARD: ? Ÿé¤•íªŸ˜ ?? Ÿéê••©¥ íŸé§çì ..... ïŸ ŸïìŸ Ÿé¤íªŸ˜ é§ïè Ÿéê©¥
íŸé§çì


<2011-08-26 15:46><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (4) - Google Chrome>
<2011-08-26 15:46><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (5) - Google Chrome>


<2011-08-26 15:49><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí (5) - Google Chrome>
lk,v uf] hggu{Backspace}i


<2011-08-26 15:50><ßÑæÈ ááÊÚÇÑÝ (5) - Google Chrome>
CLIPBOARD: http://www.facebook.com/groups/222784191103173/


<2011-08-26 15:50><ßÑæÈ ááÊÚÇÑÝ (6) - Google Chrome>
i`{Backspace}{Backspace}{Backspace}i`h ;v,f []d]
i`h ;v,f []d]

<2011-08-26 15:51><ßÑæÈ ááÊÚÇÑÝ (7) - Google Chrome>


<2011-08-26 15:51><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (5) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
lh;{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}hf] l, fslhv


<2011-08-26 15:52><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (6) - Google Chrome>
hd d,htr fu]m []d]
ism qht,h kldv
,'gu dld
pjn djofg kldv
hkd lls,dm 'gf
hd .dk
fs ugl, {Backspace}] kldv d;,g ,dk lhhv,p ,vhdm
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
hf] l, ofdem hkd
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
i`,gm l'tdk


<2011-08-26 15:55><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (7) - Google Chrome>
la,t lp] ]dp[d fs il


<2011-08-26 15:56><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí (7) - Google Chrome>
j]gg{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}jsgl


<2011-08-26 15:57><Facebook (7) - Google Chrome>
o'dm l, hkj,h trvm
[ldg i`h
k{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}trvm leg p[d hfgds
l,
shgldk uf] hggi a;,
ufhgd
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}hkd hq,[
fhgu;s
[ldg duvtkd hkd lhhq,[
wfhp hbk,hv hpl]


<2011-08-26 16:00><Facebook (9) - Google Chrome>
[ldg ,hugj; fu] lhhp[d ,dh;
iiiiiiiiiiiiiiiiii
.hugj; [ldg
au[f uf] hggi hkj p]drm
d,ldm ,dm ,p]m hkj
lhhw]; uf] hggi ju`vkd


<2011-08-26 16:05><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ - Google Chrome>
jsgl psdk ihd fs hkj vpfj fdm d{Backspace}hpjlhg llvy,f fdm ikh fhg;v,f
lu hgugl hb;evdm uvt j{Backspace}


<2011-08-26 16:07><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (2) - Google Chrome>
hkj
hg{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}hgltv,q hkj qdtkd

<2011-08-26 16:08><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (3) - Google Chrome>
[ldg hkd .ugj
jsgl hpl] hgk,v ,{Backspace}k,v;


<2011-08-26 16:10><Hamada messaged ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ - Google Chrome>
h

<2011-08-26 16:10><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (5) - Google Chrome>
kd ;g

<2011-08-26 16:10><Osama messaged ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ - Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}

<2011-08-26 16:10><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (5) - Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}h

<2011-08-26 16:10><ÏíäÇ Úáí messaged °•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ
ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨ - Google Chrome>
gltv

<2011-08-26 16:10><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (5) - Google Chrome>
,q l

<2011-08-26 16:10><ÏíäÇ Úáí messaged °•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ
ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨ - Google Chrome>
k hgfhv

<2011-08-26 16:10><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (5) - Google Chrome>
pm

<2011-08-26 16:10><ÇáÇäÈÇÑí messaged °•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ
ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨ - Google Chrome>
hkd{Backspace}

<2011-08-26 16:10><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (5) - Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}h

<2011-08-26 16:10><Osama messaged ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ - Google Chrome>
kj qh

<2011-08-26 16:10><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (5) - Google Chrome>
dtkd f

<2011-08-26 16:10><ÇáÇäÈÇÑí messaged °•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ
ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨ - Google Chrome>
s uv

<2011-08-26 16:10><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (5) - Google Chrome>
tj

<2011-08-26 16:10><Nameer messaged °•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ
ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨ - Google Chrome>
lu.

<2011-08-26 16:10><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (5) - Google Chrome>
jd

<2011-08-26 16:10><Nameer messaged °•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ
ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨ - Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-08-26 16:10><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (5) - Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}

<2011-08-26 16:10><ÇáÇäÈÇÑí messaged °•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ
ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨ - Google Chrome>
{Backspace}

<2011-08-26 16:10><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (5) - Google Chrome>
<2011-08-26 16:12><Facebook (5) - Google Chrome>
CLIPBOARD: å§ ê©¡ ëï¡ í­é¢ ꢚ¦©¡ ãé §íŸê .«žé¢ìŸ Ÿéꧩ«¡ éï¬ ê¢š¦©¡??
èé¢éìŸ: «¢ êí¤Ÿë Ÿèí íé§ §ïê¬ï í©Ÿï¡. èé¢éìŸ Ÿéꧩ«¡: ªïë ìí ïê¬ï í©Ÿ¤
Ÿë¢ï éï¬ ¢š¦©¢ï? èé¢éìŸ «¢ êí ¤Ÿë ïê¬ï ãé èïåì

ìììììììììììììììììììììììììììììì



<2011-08-26 16:12><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (5) - Google Chrome>
jsgl hpl] hg,v]m
b
[{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}jsgl [ldg
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}hkj hgavt [ldg
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hkj hgd lk,v hg;v,f [ldg


<2011-08-26 16:14><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (4) - Google Chrome>
ho[gjkd f;bl;

<2011-08-26 16:14><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (5) - Google Chrome>
hgpg,

<2011-08-26 16:14><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (6) - Google Chrome>
jsgl dh`if


<2011-08-26 16:17><Facebook (6) - Google Chrome>
CLIPBOARD: ¤••é••« ©¤••é
å••î ªŸíï••¡ Ÿé••ê••á•ã••ê í •ï•§ì í©ç¡ íçéê

Ÿé••ã••¤••íª . . . âë¢ Ÿëì ïè¢  ©«Ÿéì éšêì

Ÿéê©Ÿìçì . . . âë¢ Ÿëì ïè¢  ©«Ÿéì é¥ ï ¢ì

Ÿéáåé . . . âëì ï©«ê

Ÿé¢Ÿ¤© . . . âë Ÿëì  © -åçì

Ÿéêíâå . . . âë Ÿëì ï¥­î §ïíëì

èé ¬¦­ ïå«© ¢­©åŸ¢ ŸéŸ¦©ïë êë " ªŸíï¡ Ÿì¢êŸêŸ¢ì "

íèé ¬¦­ ï©î Ÿé럫 "  ãïë á ãì " " åéŸ ¢âéêíŸ Ÿ¥§ "

{ Ÿåãé êŸ Ÿë¢ êç¢ëã  ì . . . éŸëè éë ¢«éê êë èéŸê Ÿé럫 ãéî Ÿï¡ ¥Ÿé }
<2011-08-26 16:22><Facebook (7) - Google Chrome>
CLIPBOARD: «šéíëï éê•••Ÿ Ÿ¥ ¢•••ì?? åçé•••¢ : Ÿ¥ ••¢ ãïëï•••ì,, £••ê
Ÿ¥ •••¢ áï ¢••ì ,, £ê Ÿ¥ ••¢ ¥ëŸë•••ì ,, £•••ê Ÿ¥ ••¢ ­ ••••••©ì
ãé••••ï ,, £•••ê «è••¢ ,, íçé•••¢ .. š¥ •••¢ ëå«•••ï •••ì åèï•••å éŸ
Ÿ¥ ••ì !!! ?


<2011-08-26 16:23><Facebook (8) - Google Chrome>
hkd il fs g, huvt a[hk d;jf .h]kd hgtq,g
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}iii
iiiiii


<2011-08-26 16:24><Facebook (9) - Google Chrome>
CLIPBOARD: èé ¬•ï˜ êêèë šë ï•š¢ï Ÿéáé .. éŸ‘ [ Ÿéì••••¢êŸê ] .. 啝ë
š¢î 㧠Ÿé••••áé ... åéŸ çïê•••••¡ é•ì .. !!
hpjlhg ]d;jf ,wdjm bk vhp dl,j
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}uvt ktsm vhp dl,j


<2011-08-26 16:26><Facebook (10) - Google Chrome>
hgthjpm ,dk iiiiiiiiiiiiiiiiii
h,;d ;g,gd fdh],gm pjn hpqv 'dhvjd hgaowdm v,p fdim hpsk
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
jsgl [l,gd hgk,v k,v; dh,v]
b ldwdv [ldg b.l v,p kr,l fhg,h[f hkj fs a,t
dh{Backspace}{Backspace}fdh],gm hgthjpm pjn kpqv ktskm


<2011-08-26 16:34><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (10) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i, dvd] d,{Backspace}v,p ,p]m pjn lka,tm
ikh{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii ihd ak, [ldg
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii hkrivj ugd; [ldg
s,{Backspace}{Backspace}{Backspace}
<2011-08-26 16:38><Facebook (10) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiii ih fshl shgldk

CLIPBOARD: ê•Ÿ êãëï èéê¡ Ÿ¥ è Ÿé¢î ¢çíéìŸ Ÿé ë¢ ééíé§ ..?
.
.
.
.
....
.
.
Ÿ = Ÿëè§ ãéïè
¥ = ¥ëè§ ãéïè
 = ©§íŸ ìëè§ ãéïè
è = èé ïíê ìëè§ ãéïè
.
.
ïãëî ì¢ëè§ ãéïè ä- ë ãëè



<2011-08-26 16:49><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí (14) - Google Chrome>
hf]uj ;bl {Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}dhlf]u
sglj hbkhlg v,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,i{Backspace}i{Backspace}ui


<2011-08-26 16:51><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (14) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiii


<2011-08-26 17:23><asalahk_7cc.com_fQ_ - Windows Picture and Fax Viewer>
{Num 6}

<2011-08-26 17:23><tweety_daisy13_400x400 - Windows Picture and Fax
Viewer>
{Num 4}

<2011-08-26 17:25><ÇáÝíÓ Èæß ÇáÚÑÈí - ÈÍË Googleþ - Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}w,v{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}w,v jv;dhj

<2011-08-27 08:30><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (2) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

CLIPBOARD: ë : ©íêŸë«î

iiiiiiiiiiiiii gda jp[d ugn hb;vh] [lhg
{Backspace}{Backspace}{Backspace}dg


<2011-08-27 08:36><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (3) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


<2011-08-27 09:50><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ - Google Chrome>
CLIPBOARD: 3- ???????: ???? ?? ??????.



<2011-08-27 09:53><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (1) - Google Chrome>
lshx hbk,hv
hgk,v k,v; od,
ag,k;
ap{Backspace}ofhv;
iiiiiiiiiiiiiiii
uh]d t],m hg;
dhvf ],l fodv
hd
ihd fkj hojd
hd [fjim ,dhdm fhgptgm
jsgl hggi dogd;
iiiiiiiiiiiiiiiii
[df w,vjdk ,thdg ,r]l 'gf
bk o'hfim i,hdm
hd ihd as,d
bk 'gf ugdim i,hdm
iiiiiiiiiiiii


<2011-08-27 10:00><?ÇáÝíÓ Èæß ÇáÚÑÈí? (2) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
uh]d ogd v,p; vs{Backspace}dhqdm
hkd i,hdm r]lj thdbj
,hkalvk


<2011-08-27 10:03><Facebook (2) - Google Chrome>
2008

CLIPBOARD: £ëïë ꥬ¬ïë
êàïãïë ªí¤Ÿ¢ìê åï š¥§ ŸéŸ«íŸç ..
.
.
.
.
....
.

Ÿéšíé  «šé Ÿé£Ÿëï : ê©¢è Ÿï¬ éŸ «ì
.
.
.
.

.. çŸéì:  éíª¡ ç-ï©¡
...........................¬åŸå¡ í¬í©¢ ¤ïëª àïç ..
.................................................................í•ë¢
ê©¢è Ÿï¬ éŸ «ì ..
..
.
.
.
.
.
.

.
çŸéì: «ï è êëìŸ ¦éïëŸ ë§í© ãéî ê©¢è .
hd ,[fm psdk hkd
hggi dsgl;
iiiiiiiiiiiiii ;ga lj,hqudk
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
ld{Backspace}fdk l, fshldv
iiiiiiiiiiiiiiiiii
hgd,l uj,;d vhdp hbldvh;h
,hkj fhhgt odv


<2011-08-27 10:11><Facebook (4) - Google Chrome>
hkd hsld k,v
fs l, j;,g
iiiiiiiiiiiiiiiii
ihd fs hgd hqdtil dld h;ggil hsld
iiiiiiiiiiiiiiii
bb
hkd ;fg h[dj gg[hj
l[kj
,dh;{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}lshx hbk,hv
dhpg,
hkj ag,k;
il.dk atj;
lr]lh ;g uhl ,hkj fodv
bk vhp hv,p hgfdj hojd
fh[v hkahx hggi
hd ;gd psdk
l, hkd l[hk uk]d kj rfg
lwhvgd i,hdm lk lajv;m kj
dhvf ha,t; ljudk ,uvds ,ktvp fd;
jsgl hggi dogd; hgk,v k,v;
hd ,hggi h]lhk
j]gg hkd l,[,]m


<2011-08-27 10:17><Facebook (5) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiii
uhfj
iiiiiiiii
hkd ahdgm il vhp hv,p hgfdj hojd hkahx hggi fh[v
,ikh; lhu]il kj
,hfrn ikh; hgy{Backspace}ud] hrqd ikh;
iiiiiiiiiiii
b fhgu;s i, g,lh hkj, hkd ,dk hk'd ,[id
,dhlk hp[d
hd wp
hkd

<2011-08-27 10:21><Facebook (6) - Google Chrome>
il psdk uvtjm lk hgkj
,i,hd l[l,um uvtjil ikh fhgtds
[km kah,t fs khs ljuvt khs
b hkd lug,lhjdm
lshzd
iiiiiiiiiiiiiiii
fgligd
ihf{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}h

<2011-08-27 10:23><Facebook (7) - Google Chrome>
kj lshzd
hd hkd l[l,ujd [hk,h pd]v shld
psdk thgp
h`h j`;v [hk,h dwdp,gil lhtdh hglug,lhjdm
ig,,,,,,,
;vh{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}lhhuvtil
hkd
uv{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-08-27 12:36><Facebook (11) - Google Chrome>
hkd
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hkd l.hugj;
hg;g j]vd fd; hkj fhgalhg
,hk{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}hg;{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}hslu lk hguhgl hkj lh;,
s,vd
jhhovj
bk ohfvkd pd]v
,dk fud]m l,[,]m
pd]vk{Backspace}
dlu,]
pd{Backspace}{Backspace}pd]v w]dr ogdg
lshx hgodv
lk,vdk
iiiiiiiiiiiiiiii
hgpl] hggi
pqv kts; d,l hbfv{Backspace}{Backspace}vfuhx hgd ,vm hgud] v,p gg;gdm
hgpl] hggi hkj, ;dt;l
ud,kd {Backspace}{Backspace}{Backspace}k j,j
hgpl] hggi
iiiiiiiiiiiii
[kj hysg lbfs
l{Backspace}{Backspace}hg{Backspace}{Backspace}{Backspace}fs hgd,l ,dh;l
fh[v vhp jogw,k lkd
hv,p hgfdj al,sm
iiiiiiiiiiiiiiiiii
athdjgd hv,p ggalhg
j]gg psdk
hd ,hggi
qvyhl hgd,l latj; fhgs,; ],vj ugd; lh;,
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
hih
hgd,l h.]phl j;,g hguhgl ;gim ll,[,]m fhgfd,j
,dk
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
hkd lugdm
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
hksp;
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
hil ;glm ihd aygs
iiiiiiiiiiiiiiiiii
fhfh ,hkd ,dk ju,tkd
,g;l fh;
hd fhfh .dk
ugn ukh]; qvyhl
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiii
,dk jho`km
ag{Backspace}{Backspace}{Backspace}gda j/p;
ak,
;jg; ,vm hgud] d,l hbvfuhx hv,p gg;gdm hkd ,gdkh
ig, ulhv
ak,
hkd l;jg; pjn j;gd v,pd
hkd ;jg; pjn j[d


<2011-08-27 13:08><Facebook (1) - Google Chrome>
ig,
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}ydvj
v{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}vhp
hfr{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace} fh[v hv,p
hgfdj hojd ,hv[u
dukd fhrdm ugn rgf;l
ooooooooooooooo

<2011-08-27 13:09><Facebook (2) - Google Chrome>
,gda ljv,p ,dhil
au[f
hggi dshu];
fs hkd
h;,g{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace},hggi pvhlhj [hk vpj ydvj [,
khl,
v[u{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}dho`,gil ytm ,dv[u,k
g, vhp,h ,dm qvyhl uh.lil
iiiiiiiiiiiiii]
k,l hgu,htd
hd
,hkd hfrn fhgfdj hk{Backspace}{Backspace}h;vf
ak,
kul
ajp[d
aj;,g
ud]
ak, hgut,
ak, sj k,v
ad\\{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}a, vpj ggalhg
v[uj jydvj
ak, shgldk k,v o, lh;, ad
ihd hkd g, hkj
hp[d ,dh; ljufvkd
,hggi shgj gdkh ;hg{Backspace}{Backspace}gjgd shtv
ggalhg
b hsl hggi ugd;
,shgj ub,d ;gd vhp ggalhg ,dv[u hgsfj
l, hkd .ugj ugd; bk l;jgd
pjn l]h.gd ofv
ig, ;f]


<2011-08-27 13:17><Facebook (3) - Google Chrome>
ps,kd ,dk hv,p
lh;, hp]
ikh{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}hgd ikhkm fs fdj []d
,hkd fdj []d lhhp[d ,dhil
;gil ll,[,]dk fy]h]
hb;evdm fhg]d,hkdm
a{Backspace}v]j hohfv; rfg a,dm fs ;gj oht fu]m uk]m ayg
<2011-08-27 13:19><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (3) - Google Chrome>
dzfvkd hglay,g


<2011-08-27 13:19><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (2) - Google Chrome>
dhulvd hkj
[ldg auk]m ,dm hb;vh]
uk

<2011-08-27 13:20><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (3) - Google Chrome>
]m ehv ,dhil
ak,
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-08-27 13:23><Facebook (3) - Google Chrome>
a, lh;,
buh]d
fs hs, sgl ugd;
j;,g hkahx hggi ,vm hgud] hv[{Backspace}{Backspace}{Backspace}hv[u
hgfdjkm
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}b l,o,a shgtm


<2011-08-27 13:25><•?•? ÔÈÇÈ ? ÇáÚÑÇÞ ÈÛÏÇÏ ? ÈäÇÊ ?•?• (3) - Google
Chrome>
CLIPBOARD: ¦ © 㟤é
:
:
:
:
..................:
:
:
:
:
:
:
éç§ ¢íåï¢ Ÿéš¦¢ ŸéäŸéïì (Ÿéãáéì) íãê©ìŸ ïëŸìª £éŸ£ ¬ìí© í 㬩¡ ŸïŸê,,,
í¨éè £© Ÿ­á§ŸêìŸ ŸéãŸê Ÿé§©Ÿ«ï Ÿé¤§ï§,, í«íå ¢¢ç é Ÿé¢ãŸªï ­ Ÿ¥ ïíê
ŸéŸ¥§ 25\9 Ÿé矧ê
"íãâê Ÿééì Ÿ¤©èê í¢ç é êëèê ¤ì§èê ú

êã ¢¥ïŸ¢ : ¥êé¡ ¨è©ìê ퟥ©è §êìê
hd o'dm hfk ohgjim ;hg{Backspace}jgd
u]il thjpm
,id ism fdj ohgjim
l, fdjil
dv[u,k ,vm hgud]
,h

<2011-08-27 13:26><•?•? ÔÈÇÈ ? ÇáÚÑÇÞ ÈÛÏÇÏ ? ÈäÇÊ ?•?• (4) - Google
Chrome>
kahx hggi hpkm v,p gg;gdm
d,l 7\9


<2011-08-27 13:28><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (5) - Google
Chrome>
hd hgfhvpm ohfvjim
,ho`j lk oh'vim ,;gjgd huj`vdgd lk ulhv ,;gdgm whvj u

<2011-08-27 13:28><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (6) - Google
Chrome>
]im phgm ,thm
dukd judk
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-08-27 13:29><Facebook (6) - Google Chrome>
pfdfd 'tj hg;ivfhx hv[u fhg12


<2011-08-27 13:29><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (6) - Google Chrome>
hl,j h

<2011-08-27 13:30><Facebook (6) - Google Chrome>
l,j ugd;
,lajhrjg; l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,j


<2011-08-27 14:05><Facebook (9) - Google Chrome>
a{Backspace}ag,k hfjshlm id jofg lk,v hf, psdk
lk,v


<2011-08-27 14:06><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (9) - Google
Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiii ldoht .d] il
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}gt .d] il [hf,gd hgofv lk ,;j fs hkd jhhovj
hugkm


<2011-08-27 14:09><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (8) - Google
Chrome>
ig, lw'tn
ag,k;
aofhv;
<2011-08-27 14:12><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (12) - Google
Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii hglkhig idh hgn hglkhig ifh hgd{Backspace}n hgpdhm
.d] sglgd ugn hf, {Backspace}{Backspace}d
hgpv{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace},
hgpv,t ooooooooooooo


<2011-08-27 14:13><Facebook (12) - Google Chrome>
h{Backspace}{Backspace}hbf{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}jsgl dh,v]
hkj
aof{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}hgpl] hggi
hkahx hggi ,vm hgud] hv,p gg;gdm
dw]t d,l
hvfuhz{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}d,l 7\9
dwhtt{Backspace}{Backspace}

<2011-08-27 14:14><Facebook (13) - Google Chrome>
]t d,l hvfuhx
bbbbb
lhh]vd
lk, og,
ihd ak, d;g,k hguld] jydv
hgpl] hggi fh[v vhp hv,p hgfdj hojd


<2011-08-27 14:16><Facebook (14) - Google Chrome>
df,,,,,,,,,,,,,,,,
i, uld] hglui] fdi odv
hg;gdm ovfj
b
hgpf hg[ih]
hd h]vd fdi
hl,j lkm hguld] hglui]
dukd ulf{Backspace}d] hg;gdm il h;vim fs hvpl
o'dm
hggi dshu]il
iiiiiiiiiiiiii
afd; ub,d
latjm o'dm
;fg sp;jm
wfhp hbk,hv
hkahx hggi dhvf
fg;d d[df,k ydvm
iiiiiiiiiiiiiiiiii
t],m hg;
iiiiiiiiiiii
pd hg[ih]
s,vd
sp;j lwvd


<2011-08-27 14:20><Facebook (13) - Google Chrome>
s;jl f;jl fhg

<2011-08-27 14:20><Facebook (14) - Google Chrome>
fdj
,hggi l{Backspace}d,ldk
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace} d,l ,hp] t'vj bk jovf'j ,wgj hg;{Backspace}l,j fdim
bbb
hv[u
hud] fdjkm ,dm hgjkqdt
lhhuvt ism lw'tn
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace} ism 'hgf fhg;gdm huvtm
rsl lug,lhjdm ehge
fs ;hg l, hg;g j]vd
,ugn hshs d[df,k uld] hglui]
dukd vhp jovf hg;gdm
hddddddddddddddddd
l,[,]m
l,ytm ugn ;gf;l
ag,k hogd;l jud],k ,p];l
ydv hkyw ugd;l
jsgl dh,v]
hd ,hggi hkd lk dld krivj


<2011-08-27 14:24><Facebook (13) - Google Chrome>
hd wp
id hov hdhl wdv ljufm
b l,[,]m
lvhp hfrn ikh; hv[u
ydvj hgt;vm
hd huvt
hkd hv,p ,hv[u
iiiiiiiiiiiiiiiiii
b whv fdim ud]dm
l,o,a shgtm
gu] tvwm sud]m juvtkm fd; .d]
dl;k ism vhp hpqv [{Backspace}{Backspace} ktsd
vhp hshtv
ooooooooooooooooo
hd wp


<2011-08-27 14:27><Facebook (12) - Google Chrome>
hkj,h a;, ugd;l
jv[u,k lk hg],hl jkhl,k
d;,{Backspace}g,k fu] lh;, ad lc;]


<2011-08-27 14:28><ØíÜÈÜÊÜí ÃßÈÜÑ åãÜæãí .... "ÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÕÇÏÞ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ
(13) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiii
h,dgd
ihd g, hkd dl;l
h

<2011-08-27 14:29><ØíÜÈÜÊÜí ÃßÈÜÑ åãÜæãí .... "ÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÕÇÏÞ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ
(12) - Google Chrome>
jofg
bk lk hajyg lhhvd] hp] dld
fg;d hgofv l, wpdp
il wpdp
b hkd ju,]j ,p]d
tl{Backspace}{Backspace}{Backspace}tju,]j ugn hki ,p]d hpf h'fo
lhhpf hp] dshu]kd


<2011-08-27 14:32><Facebook (12) - Google Chrome>
l, i, hwb hkd ,p]d fhgfdj
;g{Backspace}{Backspace}{Backspace}tju,]j
iiiiiiiiiiiiiii
dukd
jv{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}dlu,]
hpkm kfrn ggsp,v
bbb fhrdm ugn ;gf;l
hd ,hggi as,d
ltv,qm ugdm
fs hkd ,fhfh
fhgfdj
hih hggi dshu];
hd wpdp pr; gu]
iiiiiiiiiiiiiiii
uh]d


<2011-08-27 14:36><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ - Google Chrome>
n
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


<2011-08-27 14:46><Facebook (15) - Google Chrome>
vh{Backspace}{Backspace}{Backspace}vhtj u,] ,vm
hgu{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}vhtj ,vm hgud] il j[d gg;gdm
<2011-08-27 14:48><Facebook (16) - Google Chrome>
CLIPBOARD: Ÿ¢ï¢è ì© Ÿñ Ÿ¦¢ î ïë Ÿ¥àŸëè...
èáåé¡ ¢«¢©¤ï ¥ëŸëè ...
í¢ èï êë âéêŸ íçã í¢ë¢â© «êŸãè...

ퟢï¢è íç§ Ÿ£çé¢ëï ìêíêï...
Ÿ¢ï¢è Ÿ©êï ïë Ÿàéíãè 䧩 ŸïŸêï...
Ÿ¢ï¢è é¢ãï§ å©¥ «ëïë í¢ªì© «¢Ÿë ¥ïŸ¢ï...
Ÿ¢ï¢è ì© Ÿñ êë ç«í¡ ªêŸëï...


<2011-08-27 14:48><ÍíÏÑ messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
h,;d

<2011-08-27 14:48><Facebook (17) - Google Chrome>


<2011-08-27 14:48><ÍíÏÑ messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
{Backspace}

<2011-08-27 14:48><Facebook (17) - Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}

<2011-08-27 14:49><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí (17) - Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-08-27 14:52><Facebook (18) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ihd ag; fdim
hgsbl ugd;l
ig, skhk
ig, [l,gd


<2011-08-27 14:53><Facebook (19) - Google Chrome>
gda id h;, ;gdm ujfj ugdi
iiiiiiiiiiiiiiiiii
g, fdim l[hg dog, f]hg hguld]
kul sk,
jofg l,
i, hslm lpl] plht{Backspace}rd


<2011-08-27 14:55><ÊæíÊí ÇáÊÞäíÉ (19) - Google Chrome>
skhk v,p hrvm hpsk ooooooooooooooo
jsgldgd pdhjd lk, i`h lk `,r[
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}ldkh i`h lk `,r[ hgpg, pdhjd
hgm jtqpkm fdk ],g
o.djkm
skhk


<2011-08-27 14:57><ÊæíÊí ÇáÊÞäíÉ (20) - Google Chrome>
b ihd fkj ohgd
fs uhdam fi,gk]h
id ;hu] j;jf hk;gd.d luvf
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}iiiiiiiiiiiiiiii
gda udkd
iiiiiiiiiiiiiiiii
hih
,ju,t hgd fi,gk]h ,]. ugd;


<2011-08-27 15:00><Facebook (20) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
k,v
ihdhj
d;g,k lk,v fy]h] hgd,l
hd h;,
ig, ]kt,am
]dvfhg; lkm
hkd pfdj hp`v;
lhhuvt
fs hkd pfdj hp`v; h;, khs ljof hsvhv;
ljofd


<2011-08-27 15:05><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí (20) - Google Chrome>
;l hkjd vhzum dhpf
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}gda id[ [ldg
,hggi h;, ,hp] hslm hpl] l,/t ,dh; i, hgd ;hg fhg[hj
]dvfhg; lk hg,{Backspace}l,qtdk hgd ,dh;
hdddddddddddddddd
hd i, hgd ;hg uf] hggi h[m hgfy]h]
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiii{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}b ojdm
hddddddddddddddddddddd
;ga trdv
,hggi uf] hggi l, ;]hl; hkj o,a ,g] pfhf
hkd huvt;
iiiiiiiiiiiiiiiii
jsglgd ud,k; hgpg,m
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}uhaj hd]p{Backspace}[ pfd
vhp hqdt; f;v,f
hkj j[d hbvfuhx hgd ,vm hgud] gg;gdm
b l, dp[,k ,dhdm


<2011-08-27 15:12><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (20) - Google Chrome>
CLIPBOARD: http://www.facebook.com/groups/243787085644652/

s,d 'gf hk/lhl


<2011-08-27 15:13><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (17) - Google Chrome>
hd hkahx hggi
lk, w]dr; fs b ik]vdk


<2011-08-27 15:14><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (19) - Google Chrome>
uf] hggi ak, ihd hb;bj

<2011-08-27 15:15><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (20) - Google Chrome>
llfdk ugd;


<2011-08-27 15:16><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí (21) - Google Chrome>
ig,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
lk,vm pfd
hih
l, h;, ,hp] hslm ik]vdk
hg;gdm ;gim lof,wm fdi


<2011-08-27 15:34><?ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ? - Google Chrome>
lk,v k,v
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}lk,v k,v



<2011-08-27 15:36><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (4) - Google Chrome>
dukd fs
[l{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}ildhgm hg[ldg
ikdhgm
jpfm id[ pf


<2011-08-27 15:45><Facebook (5) - Google Chrome>
i{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}ih
fslhv hgd gda


<2011-08-27 15:47><ÇÒá messaged °•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ
ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨ - Google Chrome>
pf

<2011-08-27 15:47><Facebook (6) - Google Chrome>
dfd


<2011-08-27 15:50><Facebook (3) - Google Chrome>
CLIPBOARD: šåàé íš«íš Ÿé­åŸ¢ íåçŸñ ééš ©Ÿ¤
¢ã©å ãéî š«íš íšåàé Ÿé­åŸ¢ Ÿé¢ï êë ¬šëìŸ ¢¥§ï§ ê§î ¢íŸåç  ©¤è êã šï  ©¤
™¦© êë ¦éŸé §éïé Ÿéš ©Ÿ¤ Ÿé¢Ÿéï.


 ©¤ Ÿé¥êé
šåàé ­åŸ¢ì
êäŸê© íêê¢éž Ÿé¥ïíï¡ íŸé묟á. ©Ÿž§ çíï í¬¤Ÿã, ꬢãé ¥êŸ«Ÿ íퟣç êë ëå«ì.
¬¦­ åãŸé ¤§Ÿ. íé꟥.
š«íš ­åŸ¢ì
šëŸëï •éî ¥§ è ï©? íê¢çé Ÿéꪟ¤ ãéî š¢åì Ÿéšêí©. êë§åã í­ ©ì çéïé. ê¢ìí©
íꤟªå í¤©ï˜

 ©¤ Ÿé£í©
šåàé ­åŸ¢ì
éî Ÿé­ © íïã¢ê§ ãéïì. çé ì åïŸà Ÿé꬟㩠íê¥ é陦©ïë. ꣟ © íïã©å
꟨Ÿ ï©ï§. ©Ÿ á Ÿé¤š¬ íê¥ ééšêŸë íï«ãî •éïì.
š«íš ­åŸ¢ì
äïí© éî ¥§ šë äï©¢ì ¢¤ãéì ê¥ Ÿñ éé¢êéè. «©ïã ŸéŸê¢ãŸà íŸé¢¨ê©. äï© ê©ë
íïåè© åï šìíŸžì Ÿé¬¦­ï¡ íáêŸã.


 ©¤ Ÿé¤íªŸ˜
šåàé ­åŸ¢ì
«©ïã Ÿé¢èïå íŸé¢šçéê ê㠟隤ퟘ Ÿéê¥ïá¡. ê¢ã§§ ŸéêíŸì . ï¢ê¢ã 秩¢ì ãéî
Ÿé¢íŸ­é ¬èé Ÿ¥¢©Ÿåï í¨èï íé꟥, êã © éî ¥§ Ÿé éŸä¡.
êåãê Ÿé¬ Ÿ íŸé¥ïíï¡ íŸé묟á.
š«íš ­åŸ¢ì
ã- ï í«©ïã Ÿé¢í¢©. ëã åï ší矢 è£ï©¡ íê¢ëŸçà åï ©›ï¢ì é ãà Ÿéšêí©.
êŸè©? í¬èŸè.


 ©¤ Ÿé«©áŸë
šåàé ­åŸ¢ì
ãŸáåï íê¥ ééäï©. ë¬ï

<2011-08-27 15:59><Facebook (5) - Google Chrome>
;

<2011-08-27 15:59><ãÔÇÛÈÉÇÑÈíá messaged ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ - Google
Chrome>
{Backspace}

<2011-08-27 15:59><Úáí ÚÈÏ ÇáßÑíã messaged **(ÓÜÜÜÜßÜÜÜÑÇÈÜÜ
ÇáÜÜÜãÜÜÜÍÜÜÜÈÜÜÜÜå)** - Google Chrome>
a

<2011-08-27 16:26><Facebook (7) - Google Chrome>
j{Backspace}a;vh hshlm i`h lk `,r;
hkj hbpgn uf] hggi jsgl
ig,,,,,,,,,,,,,,,,,,
hgd,l ohfvkd pd]v sgl ugd;
<2011-08-27 20:06><Facebook (12) - Google Chrome>
dh';,; a,t hgwpm


<2011-08-27 20:12><Spider>
{F2}

<2011-08-27 20:13><ÇáÝíÓ Èæß ÇáÚÑÈí - ÈÍË Googleþ - Google Chrome>
{Backspace}hyjdm tdv,. hlh gpfdfd
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hkh gpfdfd ,pfdfd hg
{Backspace}{Backspace}gd {Backspace}{Backspace}{Backspace}gd
4sj{Backspace}j{Backspace}hard

<2011-08-28 07:03><ÇáÝíÓ Èæß ÇáÚÑÈí - ÈÍË Googleþ - Google Chrome>
{Backspace}hykdm tdv,. hkh gpfdfd ,pfdfd hgd 4sherf{Backspace}d

<2011-08-28 07:06><ÇáÝíÓ Èæß ÇáÚÑÈí ÇÛäíÉ ÝíÑæÒ ÇäÇ áÍÈíÈí æÍÈíÈí Çáí
4shared - ÈÍË Googleþ - Google Chrome>
CLIPBOARD: ????? ????? ??? ?????? ...


<2011-08-28 07:06><ÇáÝíÓ Èæß ÇáÚÑÈíÇÛäíÉ ÝíÑæÒ ÇäÇ áÍÈíÈí æÍÈíÈí Çáí
4sherd - ÈÍË Googleþ - Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}mp3 4sharef{Backspace}d

<2011-08-29 12:18><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (47) - Google
Chrome>
hgk,v k,v;
,hkj fhhgt odv
hgltv,q hkd huhd]; h,g
ak, ihd hgw,vm hg{Backspace}gpg,m
ag,k wvj fhgd dl;


<2011-08-29 12:23><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ - Google Chrome>
s,]m ugdm
uk]; hguhtdm


<2011-08-29 12:27><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (1) - Google Chrome>
isj,kd ]ogj hgfdj
;fg ugn hgphsfm
iiiiiiiiiiiiiii


<2011-08-29 12:32><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ - Google Chrome>
ig, .d]
hgsbl ugd;l ;g uhl ,hkj, fodv
,dhvf ],hl hgwpm ,hguhtdm ugd;l

<2011-08-29 12:33><Facebook - Google Chrome>
;g uhl ,hkj fodv
iiiiiiiiiiiiiiiiii


<2011-08-29 12:38><»»--(¯`·..khalel.. ·´¯)--»07902721217 ibrahem
(khalel_amash)>
CLIPBOARD:  ??? ?????? ???????  ???? ???? ????????  ??? ????? ??????
 ?? ??? ???? ???? ???  ?????? ?? ??? ?????  ?????? ??????? ?????
????


<2011-08-29 12:42><New Tab - Google Chrome>
h{Backspace}g

<2011-08-29 12:42><Google - Google Chrome>
hgtds f,;

<2011-08-29 12:42><ÊÍÐíÑ | Facebook - Google Chrome>
twetey2010n@yahoo.com456852

<2011-08-29 12:44><Facebook (2) - Google Chrome>
ig{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}ig, hk,sd
;g uhl ,hkj fodv
ud] sud]
hkahx hggi dhvf hgwpm ,hgsblm
ig, .idv
;g uhl ,hkj fodv
ud] sud]


<2011-08-29 12:45><Facebook (3) - Google Chrome>
dhvf
],h{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}dhvf
hgwp{Backspace}m{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hg
wpm ,hgsblm
ig, ;vhv
;g uhl ,hkj fov{Backspace}dv
ud] sud]
dhvf ],hl hgwpm ,hgsblm

CLIPBOARD:  Ÿç¡ šªìŸ© íí©í§

í«é¡  ¦í© íãí§

íŸéãï§ ãéïèê ïãí§

íèé ãŸê íŸë¢ê   ¦ï©



<2011-08-29 12:46><Facebook (4) - Google Chrome>
lh;, ad ,hgpl] hggi
lhax{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}ag,k ud] i, ugdkm
hgfhvpm hbkt[hv hgwhv
jsgl hggi dogd; lk,v f,[,];
lsluj fdm
fhgy.hgdm f[hlu hl hgrvn
,dm wbm hguahx
a;] uhgl vhpj fdi


<2011-08-29 12:48><Facebook (3) - Google Chrome>
;ga i,hdm
hggi bdk'dil
jsgl hggi dogd;
jsgl dh,v]
dukd hg,hp] ,dk dv,p hk,sd hguhgl vhdpm l;hk ufh]m ]wgd
hgpl] hggi .dkm vy,]m


<2011-08-29 12:50><Facebook (2) - Google Chrome>
hkahx hggi hggi dslu lk;

lhhuvt ,hggi


<2011-08-29 12:51><Facebook (3) - Google Chrome>
hggi dogd;


<2011-08-29 12:52><hasanian messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ
- Google Chrome>
[

<2011-08-29 12:52><Facebook (3) - Google Chrome>
;g uh

<2011-08-29 12:52><ÇáÑÓÇã messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
l ,[

<2011-08-29 12:52><Facebook (3) - Google Chrome>
ldu h

<2011-08-29 12:52><ßäÇÑí messaged °•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ
ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨ - Google Chrome>
blm hb

<2011-08-29 12:52><Facebook (3) - Google Chrome>
sbl

<2011-08-29 12:52><ÈÚË Karar áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
dm fh
<2011-08-29 12:52><Facebook (3) - Google Chrome>
g{Backspace}

<2011-08-29 12:52><ßäÇÑí messaged °•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ
ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨ - Google Chrome>
hgt hg

<2011-08-29 12:52><Facebook (3) - Google Chrome>
t odv

<2011-08-29 12:52><ÖÑÛÇã messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
,dhvf

<2011-08-29 12:53><Facebook (3) - Google Chrome>
w

<2011-08-29 12:53><ÇáÑÓÇã messaged The 6F Friends - Google Chrome>
dhl

<2011-08-29 12:53><Zahraa messaged °•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ
ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨ - Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}

<2011-08-29 12:53><Facebook (3) - Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-08-29 12:53><ÖÑÛÇã messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-08-29 12:53><Facebook (3) - Google Chrome>
,ud

<2011-08-29 12:53><ÚÈæÏí messaged °•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ
ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨ - Google Chrome>
] s

<2011-08-29 12:53><Facebook (3) - Google Chrome>
ud] b ,hggi lgjidm fhgfdj
,i{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}b ,hggi rfg tjvm id ohfvjkd
,hgpl] hggi .dkm
b higim ldog,im j'gu
b{Backspace}{Backspace}lk 'g;j ;ga
l{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
;ga qhy'dk ugdim
,hlim q,[ lkd
,lhh;]v hv,pgil ggfdj
ufhgim hkd 'hf;m ,dm fvhx
id vy]m ;gad dwdv `fm fvhsd
thhlim ;vijkd
u{Backspace}{Backspace}{Backspace}kul
;g ,{Backspace}uhl ,hkj fi{Backspace}odv dhpg,


<2011-08-29 12:57><Facebook (4) - Google Chrome>
ud] sud]
hkahx hggi jk[p
,jjov[
,ha,t; uvds
,kogw lk;
jsgl vhtj hg,v] ,;g uhl ,hkj fhg{Backspace}hgt odv

<2011-08-29 13:34><Facebook (8) - Google Chrome>
h\{Backspace}{Backspace}{Backspace}s,vd hkd il twf
twg
hkd l, twg dld
hgphsfm ;hu] j'tn lk ,p]im
hd uh]d
hkd hgphsfm l,.dkm dld
hgphsfm e;dgm ;hu] j'tn lk ,po{Backspace}]im


<2011-08-29 14:16><Facebook (13) - Google Chrome>
ig,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
lhhuhd]; hgd,l
bk l, ud]
fh{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}oooooooooooooooooo{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}iiiiiiiiiiiiiiiiiii
uhfj
ig, ps,kd
lhhuhd]; hgd,l
fh[v
bk l, ud]

<2011-08-29 14:17><Facebook (15) - Google Chrome>

hajhrdjg;
hd utdm ho,kh hgskm ojdm lud]dk
iiiiiiiiiiiiiiiiii
dlu,] i, d,l ,hp]


<2011-08-29 14:19><>
iiiiiiii

<2011-08-29 14:19><Facebook (15) - Google Chrome>
iiiiiiiiii
hkd il [k{Backspace}{Backspace}hgd,l tjj lk hg;vh]m hgd,l
ig, lw'tn
;g uhl ,hkj fodv
dhvf{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}ud] sud]
dhvf hgw{Backspace}{Backspace}{Backspace}],hl hgwpm ,hguhtdm
ig, lw'tn
;g uhl ,hkj fhg{Backspace}hgt odv
ud] sud]
dhvf ],hl hgwpm ,hguhtdm


<2011-08-29 14:21><Facebook (16) - Google Chrome>
ig, pl,]d
;g uhl ,hkj fodv
dhvf ],hl hgwpm ,hguhtdm
,dl judk;
,d,l
hkahx hggi
ud] sud]
ig,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
;g uhl ,hkj fodv
dhvf ],hl hgwpm ,hguhtdm
,dl k[hp; hkahx hggi
ud] sud]


<2011-08-29 14:24><Facebook (17) - Google Chrome>
CLIPBOARD: è©¡ Ÿéãï§
.
ê¬ è©¡
.
 è©¡ Ÿéãï§
..........
ê¬ è©¡
.
 è©¡ Ÿéãï§
.
ê¬ è©¡
.
.
.
.
.
.
.
.
ꥬ¬ á‘éã ãéî ìéŸé ­ï§éï¡ àíï í áåï ììììììììììììììì

CLIPBOARD: ?? ?????? ???????? ??????????? ?????? ???????? ???????? ?????
?????????? ???? ?????????? ??????????? ????????????


lk,vdk
lk,vdk
ulm fh[v jgfs lbfs hgud] hgd hajvjg;dhih hl;
fshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhl
a;,
fshhhhhhhhhhhhhhhhhl bk hl; lh;,
'fuh hlm ,hf,i lh;,
/g hgfdj g{Backspace}hbl 'dvm 'hvj fdi tv] 'dvm
iiiiiiiiiiiiiiiii

CLIPBOARD: íô§öã’ ¥ô ï è’ Ÿ¬¢ïŸçö .. ìŸ ç§ š¢î íç¢õ Ÿéå©Ÿçö.. ïŸ éï¢ô
¢ô çî àïåôëŸ .. åï Ÿéçé ö ïŸ š¬ìî Ÿéêëî.. ©êôàŸëõ ïŸ ¬ì©ô ŸéìôëŸ ¢êàï
Ÿé¥ïŸ¡õ íšë¢ô Ÿçï....íô§öã’ ¥ô ï è’ Ÿ¬¢ïŸçö..

èé ãŸê í šë¢ê  šéå ¦ï© êã ç©  ãï§ Ÿéåá© Ÿé«ãï§


<2011-08-29 14:30><Facebook (18) - Google Chrome>
CLIPBOARD: ãªïªï Ÿ íï¡ ê럫 ¡ Ÿéãï§ Ÿì§ïè šäëï¡
.
.
.
.
.......
.
.
.
.
šëŸ êìêŸ è ©¢ ªäï©!
¥Ÿíé êŸ ¢¢ã¨© í¢¥èïéï è ï© ...¤ì‘ª Ÿéãï§ï¡ Ÿ¥«ëéè
ììììììììììììì

fshl ihd ykdim hg[ldg


<2011-08-29 14:32><Facebook (17) - Google Chrome>
iiiiiiiiii

<2011-08-29 14:32><Facebook (18) - Google Chrome>
 hkj hbpgn fhfh
iiiiiiiiiiiiiiiii
lfdk l/dht
fsh{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}iiiiiiiiiiiiiii
bbbbbbbb
h;d] b
fhfh psdk dk'd ud]dhj
lk hjudk hk'd
jsgl hggi dogd;
ig, pdhjd
];dj ugd; pff{Backspace}dfd
dhgufm
hih
,lk, th.
pddddddddddddddddddddddddddg
vhp hf]h{Backspace}g ha[u fvag,km hpsk
iiiiiiii
lh;, ad pfdfd
lajhrjg; l,jgj
l,jhj


<2011-08-29 14:39><Facebook (17) - Google Chrome>
gda uhdtm


<2011-08-29 14:40><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (15) - Google
Chrome>
foj vtdt
whvgd d,ldk lshlum w,j; ;f]
rgf rgf ,dk ,dk yhdf ugdm d,lf{Backspace}dk
hv,p t],m gglay,g


<2011-08-29 14:42><Facebook (15) - Google Chrome>
CLIPBOARD: ê럫 ì Ÿç¢©Ÿ ãï§ Ÿéåá© Ÿé«ãï§

|
|
|
...|
|
|
|
|
|
|
¥ïèíë ãëŸ Ÿéïíê ¥êé¡
é¢ã•••ªïé Ÿé ï¤

ïéŸ ¬ê©íŸ í¤ìªíéï ¥Ÿéèê ,

¤ª˜ êë Ÿé­ ŸïŸ ¢éêã Ÿé¬ Ÿ ïè , í¤••••ª˜ êëì•••ê ï¬áå Ÿé ï¤ í¤ª˜ ïèë« ,

í¤•••••ª˜ ïãêéíéë••Ÿ ç•••ìí¡ íï¤ï í ¬íï¢ êè«©Ÿ¢ é¬ Ÿ Ÿé ï¤ , ìïìê
ç••Ÿã§ïë ãŸé éèííë íëŸ §ï Ÿ¢«éŸ êãŸìê ¬íï , éŸ ¢áíéíŸ


<2011-08-29 14:43><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (15) - Google
Chrome>
dgm fhfh psdk p/v kts; hvd] ud]djd iiiiiiiiiiiii
,hkj fhhgt odv ulh] dhvf ],l; fwpm ,odv ,uhtdm dhvf ud] sud]
[kj hv] hydvim lk ;jgd ism lhhydv fu]


<2011-08-29 14:46><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (16) - Google
Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiii ih
psd{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}fhfh
o[gjkd ;]hl w]drhjd
r

<2011-08-29 14:55><Facebook (18) - Google Chrome>
pfdfd vpj ,v[uj
pfdfd ;hu] j'tn hgphsfm
lk ,p]im


<2011-08-29 15:06><Facebook (18) - Google Chrome>
hd pf


<2011-08-29 15:07><ÈÚË Mina áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
i

<2011-08-29 15:07><Facebook (19) - Google Chrome>
g, pfd
,hkjd fhhgt odv pdhjd
dhvf ],l fwpm ,sblm hkjd ,hig[ dhvf
hggi dsgl[ pdhjd
pfdfd
pfd lay,g
hih h,;d
ig, yt,vm ;g uhl ,hkjd fodv pf d{Backspace}{Backspace}d
,dhvf ],l[ fodv ,wpm
jsgldk pfd


<2011-08-29 15:12><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (19) - Google
Chrome>
,hkljs{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace},hkjs fhhgt hgt odv a,am
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace},h
kjd fhhgt hgt odv j,jm
a;vh ps{Backspace}{Backspace}fhfh

<2011-08-29 15:19><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (21) - Google
Chrome>
hgpl] hggi
hpkm fh[v whdldk
lhu]km ud]
hvd]
u]d{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}i{Backspace}{Backspace}{Backspace}il hgauf hguvhrd
lrs,ld{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}ohgt juvt
,hkj fhhgt odv


<2011-08-29 15:23><Facebook (23) - Google Chrome>
CLIPBOARD: ? ????????* ??
? ???????????????????? èé ãŸê íŸë¢ê šéå ¦ï©??ãï••••••••••••••••§èê
ê •••••••••••••••••••Ÿ©è?? ??? ??????? ?????????????????? ?* ???????
?*??????? ??????? .??????????? ???? ????

??????? ???? ??????? ????????* ??????????????????????? èé ãŸê íŸë¢ê  šéå
¦ï©??ãï••••••••••••••••§èê ê •••••••••••••••••••Ÿ©è?? ??? ???????
?????????????????? ?* ??????? ??*??????? ??????


<2011-08-29 15:24><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí (23) - Google Chrome>
sglj hbkhlg pg,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,hkj fhhgt odv lpl]
ihd lk, dkhl ;gkm ;hu]dk fs il ldp[,k ikh fydv ;v,fhj dp[,k


<2011-08-29 15:26><Facebook (23) - Google Chrome>
fshl lk dl; ;hvj iiiiiiiiiiiiiiiiiii


<2011-08-29 15:27><Facebook (22) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiii

<2011-08-29 15:27><Facebook (23) - Google Chrome>
 hd
],lil dohgt,k
iiiiiiiiiiiii hkd hqf'
lk{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}iiiiiiiiiiiiiiii il.dk hkd ig,p]m
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace} ,pd]m higd pjn hgud]dm ho`im ,p]d
hd l, il whl,h ,vhil
tb.l dt'v,k ,vhil

CLIPBOARD: ãï§è ê Ÿ©è èé ãŸê íšë¢ ¦ï© ?  ? ãï§è ê Ÿ©è èé ãŸê íšë¢ ¦ï©
?  ? ãï§è ê Ÿ©è èé ãŸê íšë¢ ¦ï© ?  ? ãï§è ê Ÿ©è èé ãŸê íšë¢ ¦ï© ?  ?
ãï§è ê Ÿ©è èé ãŸê íšë¢ ¦ï© ?  ? ãï§è ê Ÿ©è èé ãŸê íšë¢ ¦ï© ?  ?
ãï§èê Ÿ©è èé ãŸê íšë¢ ¦ï© ?  ? ãï§è ê Ÿ©è èé ãŸê íšë¢ ¦ï© ?  ? ãï§è
ê Ÿ©è èé ãŸê íšë¢ ¦ï© ?  ? ãï§è ê Ÿ©èèé ãŸê íšë¢ ¦ï©


<2011-08-29 15:31><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (23) - Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}


<2011-08-29 15:32><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (24) - Google Chrome>
CLIPBOARD: ê럫 ì Ÿç¢©Ÿ ãï§ Ÿéåá© Ÿé«ãï§

|
|
|
...|
|
|
|
|
|
|
¥ïèíë ãëŸ Ÿéïíê ¥êé¡
é¢ã•••ªïé Ÿé ï¤

ïéŸ ¬ê©íŸ í¤ìªíéï ¥Ÿéèê ,

¤ª˜ êë Ÿé­ ŸïŸ ¢éêã Ÿé¬ Ÿ ïè , í¤••••ª˜ êëì•••ê ï¬áå Ÿé ï¤ í¤ª˜ ïèë« ,

í¤•••••ª˜ ïãêéíéë••Ÿ ç•••ìí¡ íï¤ï í ¬íï¢ êè«©Ÿ¢ é¬ Ÿ Ÿé ï¤ , ìïìê
ç••Ÿã§ïë ãŸé éèííë íëŸ §ï Ÿ¢«éŸ êãŸìê ¬íï , éŸ ¢áíéíŸ


<2011-08-29 15:32><Facebook (24) - Google Chrome>
il id[
hguvhr{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}dgm hpsk lsjth]dk
hguhgl ;gm u]il fs 3 hdhl ud]
hpkm hsf,u ud]km


<2011-08-29 15:43><Facebook (24) - Google Chrome>
hpsk lsjth]dk


<2011-08-29 15:44><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (24) - Google
Chrome>
hojhvdj
19{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}hojhvdj 19 ihd fs fhbpbl ha,tim


<2011-08-29 15:48><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (24) - Google Chrome>
CLIPBOARD: ê럫 ì Ÿç¢©Ÿ ãï§ Ÿéåá© Ÿé«ãï§

|
|
|
...|
|
|
|
|
|
|
¥ïèíë ãëŸ Ÿéïíê ¥êé¡
é¢ã•••ªïé Ÿé ï¤
ïéŸ ¬ê©íŸ í¤ìªíéï ¥Ÿéèê ,

¤ª˜ êë Ÿé­ ŸïŸ ¢éêã Ÿé¬ Ÿ ïè , í¤••••ª˜ êëì•••ê ï¬áå Ÿé ï¤ í¤ª˜ ïèë« ,

í¤•••••ª˜ ïãêéíéë••Ÿ ç•••ìí¡ íï¤ï í ¬íï¢ êè«©Ÿ¢ é¬ Ÿ Ÿé ï¤ , ìïìê
ç••Ÿã§ïë ãŸé éèííë íëŸ §ï Ÿ¢«éŸ êãŸìê ¬íï , éŸ ¢áíéíŸ


<2011-08-29 15:51><Facebook (25) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiii lh;, vtdt o

<2011-08-29 15:51><ÚÈæÏí messaged °•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ
ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨ - Google Chrome>
gd d,

<2011-08-29 15:51><Facebook (25) - Google Chrome>
gk

<2011-08-29 15:51><karrar messaged ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
juhgd

<2011-08-29 15:51><Facebook (25) - Google Chrome>


<2011-08-29 15:51><ÚÈæÏí messaged °•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ
ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨ - Google Chrome>


<2011-08-29 15:53><Facebook (25) - Google Chrome>
ig, [ldg ;g uhl ,hkj fodv
dhvf ],hl hgwpm ,hguhtdm


<2011-08-29 15:54><Facebook (26) - Google Chrome>
dhvf d,l judk;
,.,h[;
,jprdr [ldu hlkdhj;


<2011-08-29 15:54><ÕåíÈ messaged **(ÓÜÜÜÜßÜÜÜÑÇÈÜÜ ÇáÜÜÜãÜÜÜÍÜÜÜÈÜÜÜÜå)**
- Google Chrome>
fs

<2011-08-29 15:54><Facebook (26) - Google Chrome>
hl

<2011-08-29 15:54><ÕåíÈ messaged **(ÓÜÜÜÜßÜÜÜÑÇÈÜÜ ÇáÜÜÜãÜÜÜÍÜÜÜÈÜÜÜÜå)**
- Google Chrome>
v

<2011-08-29 15:54><Facebook (26) - Google Chrome>
{Backspace}u
<2011-08-29 15:54><Prince messaged ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
lm v,p

<2011-08-29 15:54><Facebook (26) - Google Chrome>
 haj

<2011-08-29 15:54><ÕåíÈ messaged **(ÓÜÜÜÜßÜÜÜÑÇÈÜÜ ÇáÜÜÜãÜÜÜÍÜÜÜÈÜÜÜÜå)**
- Google Chrome>
vdgkm

<2011-08-29 15:54><Facebook (26) - Google Chrome>
 lk h

<2011-08-29 15:54><ÕåíÈ messaged **(ÓÜÜÜÜßÜÜÜÑÇÈÜÜ ÇáÜÜÜãÜÜÜÍÜÜÜÈÜÜÜÜå)**
- Google Chrome>
gl

<2011-08-29 15:54><Facebook (26) - Google Chrome>
pg hg

<2011-08-29 15:54><karrar messaged ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
d dl;

<2011-08-29 15:55><Facebook (26) - Google Chrome>
l

<2011-08-29 15:55><ÑÝíÞ ÏÑÈí ÇáæÏÇÚ messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ
\ ÈÛÏÇÏ - Google Chrome>
o

<2011-08-29 15:55><karrar messaged ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-08-29 15:55><Facebook (26) - Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}

<2011-08-29 15:55><ÚÈæÏí messaged °•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ
ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨ - Google Chrome>
lh;, ;

<2011-08-29 15:55><Facebook (26) - Google Chrome>
gim
<2011-08-29 15:55><Prince messaged ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
ahv

<2011-08-29 15:55><Facebook (26) - Google Chrome>
;

<2011-08-29 15:55><ÕåíÈ messaged **(ÓÜÜÜÜßÜÜÜÑÇÈÜÜ ÇáÜÜÜãÜÜÜÍÜÜÜÈÜÜÜÜå)**
- Google Chrome>
i

<2011-08-29 15:55><Facebook (26) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiii

<2011-08-29 15:55><ÕåíÈ messaged **(ÓÜÜÜÜßÜÜÜÑÇÈÜÜ ÇáÜÜÜãÜÜÜÍÜÜÜÈÜÜÜÜå)**
- Google Chrome>


<2011-08-29 16:04><Facebook - Google Chrome>
o, hgfrd

<2011-08-29 16:04><Facebook (29) - Google Chrome>
m lygsdk
jsgl dh,v]
hd utdm vtd

<2011-08-29 16:05><Ghufran messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
t


<2011-08-29 16:05><Facebook (29) - Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}a,am


<2011-08-29 16:08><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (2) - Google
Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii ihs{Backspace}d ak, hedv ;gfjim ]vhlh o`

<2011-08-29 16:08><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (3) - Google
Chrome>
g; sk;v.

<2011-08-29 16:08><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (4) - Google
Chrome>



<2011-08-29 16:10><Facebook (5) - Google Chrome>
,jprdr hlhkd; ,hlhkd [ldu hglsgldk dhvf


<2011-08-29 16:12><Facebook (6) - Google Chrome>
,hkj fhhgt of{Backspace}dv ,dhvf hgwpm ,hgsblm
<2011-08-29 16:25><Facebook (11) - Google Chrome>
hvpl,h hglwvddk
hgk,v k,v; [ldg
j{Backspace}{Backspace}uf] hggi hvpl hglwvddk ojdm


<2011-08-29 16:35><Facebook (11) - Google Chrome>
i{Backspace}ig, .d] ;g uhl ,hkj fodv
dhvf hgwpm ,hguhtdm
,

<2011-08-29 16:35><Facebook (9) - Google Chrome>
{Backspace},jprdr [ldu hlkdhj;
,hkj fhhgt odv


<2011-08-29 16:36><Facebook (10) - Google Chrome>
dh,v]


<2011-08-29 16:37><Facebook (9) - Google Chrome>
ag,k; ub,d
hgltv,q hkd huhd];
bk hkd fh[v whdlm
dhvf ],l; fodv
fh[v vlqhk u]km l, ud]
iiiiiiiiiiiiii
],lkm lohgtdk
iiiiiiiiiiiiiiiii
hgk,v k,v; dh`if
jsgl hpl] hgk,v k,v;
iiiiiiiiiiii
v,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,um


<2011-08-29 16:41><Facebook (8) - Google Chrome>
ojdm uf] hggi


<2011-08-29 16:42><Facebook (9) - Google Chrome>
,hkjd fhhgt odv
jsgldk
,v]{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}jsgldk a,a,


<2011-08-29 16:52><ÚÈÏÇááå messaged ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ - Google
Chrome>
hf
<2011-08-29 16:52><Facebook (12) - Google Chrome>
]u

<2011-08-29 16:52><Ahmed messaged ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ - Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}

<2011-08-29 16:52><Facebook (12) - Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}

<2011-08-29 16:52><Ahmed messaged ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ - Google Chrome>
h;

<2011-08-29 16:52><Facebook (12) - Google Chrome>
{Backspace}

<2011-08-29 16:52><ÚÈÏÇááå messaged ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ - Google
Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}b

<2011-08-29 16:53><Facebook (12) - Google Chrome>
 l,ud[{Backspace}]


<2011-08-29 16:54><Ìãíá messaged ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ - Google Chrome>
;

<2011-08-29 16:54><Facebook (12) - Google Chrome>
g uhl ,hkj fodv


<2011-08-29 16:54><Facebook (11) - Google Chrome>
,dhvf
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace},{Backspace}a,;j ld[d
igm fdi
llsju[gdk ugn hgud]
,hkj uh]

<2011-08-29 16:55><Ahmed messaged ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ - Google Chrome>
d hk

<2011-08-29 16:55><Facebook (11) - Google Chrome>
d uh

<2011-08-29 16:55><Ahmed messaged ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ - Google Chrome>
d],kd

<2011-08-29 16:55><Facebook (11) - Google Chrome>
 i,hd

<2011-08-29 16:55><Ahmed messaged ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ - Google Chrome>
m
{Backspace}

<2011-08-29 16:56><Facebook (11) - Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}

<2011-08-29 16:56><Facebook (12) - Google Chrome>
hd
uh]{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}iiiiiiiiiiiiiiii ]hhajl vdpm uv;m


<2011-08-29 17:03><ÊæíÊí ÇáÊÞäíÉ (12) - Google Chrome>
jsgl k,v hg,v]
skhk auk]; ,dm fkj ohgd gda lq,[im hafu; ;jg; {Backspace}{Backspace} jvm
p{Backspace}oooooooooooooooooo


<2011-08-29 17:05><Facebook (13) - Google Chrome>
]jf]u o{Backspace}pfdfd
jsgl ud,k; hgpg

<2011-08-29 17:05><Ahmed messaged ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ - Google Chrome>
,m pl,]d

<2011-08-29 17:05><Facebook (13) - Google Chrome>

,hggi pfdfd ;ga pg,hj


<2011-08-29 17:06><The 6F Friends (13) - Google Chrome>
,dogd; hgd,m pfdfd
hgdm
jsglgd dhfu] uk{Backspace}lvd


<2011-08-29 17:07><Facebook (13) - Google Chrome>
hauhv

<2011-08-29 17:10><?ÇÔÚÇÑ? (13) - Google Chrome>
CLIPBOARD: çêì Ÿé¥ ... ã§ê Ÿéê秩ì ãë Ÿé¢ã ï© éèé꟢   é ¢ çî Ÿéëâ©Ÿ¢
§éïé ãéî ¨éè.

CLIPBOARD: ¨Ÿ ¥à©¢ö í«ê㢠­í¢èö
äê©¢ëï Ÿé¥ïŸ¡ í¢ëå« Ÿé囟§
¬¨Ÿ ¥àí©èö íã ï© áïåèö
¢à¥è éï Ÿé§ëïŸ • ¢«Ÿê¡ êëèö
í¢ë§êé ¤©Ÿ¥ï ëâ©¡ êë ãïëïèö
hkj hbv,u pfdfd

CLIPBOARD: ¥ ï ï
«š¥ªë ¥¢î ¢å©¥
í«š èï ¥¢î ¢à¥è
í«š¥êé ìêíêèö í™ìŸ¢èö
ãéî èŸìéï ¥¢î ¢©¢Ÿ¥
...íãéêï éí šë êí¢ï åïì ¥ïŸ¢è
å«šêí¢ é¢ãï¬ šë¢

jsjhigim pfdf v,pd


<2011-08-29 17:20><Facebook (13) - Google Chrome>
a,;j vhp j[d pfdfd hgfy]h]


<2011-08-29 17:21><~*¤ô§ô¤*~ÚÇáÜÜÜÜÜÜã ÇáÃäÇÞÜÜÜÜÜÜÜÉ~*¤ô§ô¤*~ (13) -
Google Chrome>
pfdf {Backspace}d afd; a, l, ugn fu/; hps;


<2011-08-29 17:22><Facebook (13) - Google Chrome>
lhhuvt pfdfd lk `,h; hgd,l p[dj ,dh; psdj fd; jufhk
`h;
,qhd[


<2011-08-29 17:25><Facebook (14) - Google Chrome>
hkahx hggi pfdfd dgfdg; hgd fhg;
fs
o{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-08-29 17:30><Facebook (11) - Google Chrome>
;gm hg[ldg jvm hogdil d'v]

<2011-08-29 17:30><Facebook (12) - Google Chrome>
,; lk hg[hj lhg hgjrkdm


<2011-08-29 17:35><Facebook (9) - Google Chrome>
l.. fudk;
ljv,p gguvs
[hk, dwdp,gim jafi hgdsh ,id .v;m hggi dk'd hg;{Backspace}l;dh[


<2011-08-29 17:38><Facebook (10) - Google Chrome>
ljv,p gguvs
lh lugdm
]a,tm adp[d
o, ;dtj
ihd hojm ,lvj ho,i id[
lhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
hfjgm vhp d.,[
hfjgm u.lil


<2011-08-29 17:43><Facebook (9) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiii

<2011-08-29 17:43><Facebook (10) - Google Chrome>
hkj juvtm hgik]vdk
lhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
il hgd ]dp[,k ugdi
hslm ik]vdk
hkj ugdlk ]jp[d
hoj wh]r lkdm ihd
iiiiiiiiiiiii
hd
ihd ugl,] uvs ik]vdk
au[f ik]vdk ljuvtm
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
i`h ,g]
hslm ik]vdk
hd
ihd ,g]
ik]vdk w]dril ]d,m{Backspace}{Backspace}.,[
iiiiiiiiiiiiiii
id{Backspace}{Backspace}{Backspace}i, hpgn lkim fi,hd


<2011-08-29 17:47><Facebook - Google Chrome>
hd ahdtjim
ism e,hkd ,hv[u


<2011-08-29 17:56><Facebook (1) - Google Chrome>
i{Backspace}ig,,,,,,,,
au[f ljuvtm
pvhlhj [hk u.l;
nk d;g,k vhp wdv t] ptgm 'h;m
bk
id kh.;m fs
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}id [hkj ;wdvm
,slvm
fs ahdgm ktsim fhglbfs
dl;k hgul jov[j
hguhl
id hkdrm
hd h;d]
id [hkj llld.m bk ;ga hkdrm
fs hkd ha,tim l,pg,m
dukd f],k l;dh[ ,hkhrm lwdv pg,m
<2011-08-29 18:00><Ahmed messaged ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ - Google Chrome>
,hkj

<2011-08-29 18:00><Facebook (2) - Google Chrome>
 fhhgt

<2011-08-29 18:00><ÈÚË Hussain áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
 odv

<2011-08-29 18:00><Facebook (2) - Google Chrome>
lpl

<2011-08-29 18:00><ÈÚË Hussain áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
] ,hka

<2011-08-29 18:00><Facebook (2) - Google Chrome>
hx hgg

<2011-08-29 18:00><ÈÚË Hussain áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
i

<2011-08-29 18:00><Facebook (2) - Google Chrome>
 h

<2011-08-29 18:00><Ahmed messaged ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ - Google Chrome>
gw

<2011-08-29 18:00><Facebook (2) - Google Chrome>
p

<2011-08-29 18:00><ÈÚË Hussain áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
m ,

<2011-08-29 18:00><Facebook (2) - Google Chrome>
hguhtd

<2011-08-29 18:00><ÈÚË Hussain áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
m ,jp

<2011-08-29 18:00><Facebook (2) - Google Chrome>
rdr hg

<2011-08-29 18:00><åÇäí messaged ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ - Google Chrome>
hl

<2011-08-29 18:00><Facebook (2) - Google Chrome>
hkd

<2011-08-29 18:00><ÈÚË Hussain áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>


<2011-08-29 18:00><Facebook (2) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiii
h{Backspace}{Backspace}

<2011-08-29 18:02><ÈÚË Hussain áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
i

<2011-08-29 18:02><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (2) - Google Chrome>
iiiiiiiiii
f{Backspace}{Backspace}hkd hut{Backspace}vt uf] hggi fd{Backspace}s lduvt
{Backspace}kd ism


<2011-08-29 18:03><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (3) - Google Chrome>
lk [kj fhg;gdm
huvtm


<2011-08-29 18:03><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (4) - Google Chrome>
d[,. bk lljrvf lkil


<2011-08-29 18:04><ÏíäÇ Úáí messaged °•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ
ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨ - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiii

<2011-08-29 18:04><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (4) - Google Chrome>
iiiiiii
hd uf] hggi h[jlhud
hd wp


<2011-08-29 18:09><ÚÈæÏí messaged °•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ
ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨ - Google Chrome>
CLIPBOARD: http://www.facebook.com/profile.php?id=100001582401583


<2011-08-29 18:09><Handren Hawrami (5) - Google Chrome>
i`h ik]vdk
a,tm


<2011-08-29 18:10><Mnmn messaged °•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ
ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨ - Google Chrome>
h

<2011-08-29 18:10><Facebook (5) - Google Chrome>
lllllllll{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}i, [hk ,dm l[l,um ihgm
h`h juvtim


<2011-08-29 18:10><ISO ÌæÏÇæí (5) - Google Chrome>
b {Backspace}{Backspace}{Backspace}hg;gdm ;gim duvtim
hgwfhpd ,hglshzd
i, hguhl jov[
iiiiiiiiiiiiiiiiii
hkd lhhpfm
bk ;gs{Backspace}a dtd;


<2011-08-29 18:12><Facebook (5) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
hd wp
ism h;d] dk.g,k w,vm
lhg hguvs
bk [lhujd
hw]rhz{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}h{Backspace}{Backspace}hkd uk]d
,{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}l[l,ujd duvt,i
h`h vhp,h gguvs
h;gil
dho`,g{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}dp[,gd
,do`,k w,v h;gil
,dho`,k
h;ddddddddddddddddddddddddd]
j]gg{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}iiiiiiiiiiiii
i,hdm sp;km hgd,l
o, uf] hggi lvplil
,hp] ,vm hbo


<2011-08-29 18:15><Facebook - Google Chrome>
hd
hgfhvp{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hd vpj h,g hgfhvpm
,fjj dlil ,h{Backspace}gfhvpm v[uj
fgdg fhguavm
l, ;jg; lvdj lk hg;vh]m
hd {Num 0}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hd atj
ag,k
;fvkm
;fg ufvj hbdhl fsvum


<2011-08-29 18:17><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ - Google Chrome>
hov hf]huhj al,sm
hd{Backspace}{Backspace}hdm ;gjgim adgd hgs[h]m lk hg;hu
;gjgim hkd lhhajyg uk] hgogt,[
<2011-08-29 18:18><Facebook - Google Chrome>
CLIPBOARD: «¥çŸ éꤢêã
:
:
:
:
...:
:
:
:
:
:
:
:
:
ïâë šëëŸ è ©ëŸ ãŸéãï§ï¡......''>_<


<2011-08-29 18:18><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ - Google Chrome>
lhhuvt
,h`h hdm h, d,st d;g,gim [dfdgkm ld
j;gil u];l hd]dkhj ,v[gdkhj ,v,p,h avf,h ld
iiiiiiiiiiii
lp]{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}'fuh u]il
hl rhsdm
l, j;jg j[vl fhg;jg
,ldtd]
id id[ hgshkim


<2011-08-29 18:21><Facebook - Google Chrome>
w]; ps,kd
h;, fkdm [,hvdk fdj hojd
id lk hguhl ljov[m lk hgsh]s
,lr]lj ugn ;gdm
,lu]gim l, ;ga
j;,g dl;k 54
h, h;ev ljuvt
dwdv jr]l ugn hgjrkdm
il fu]il d,.,{Backspace}u,k hsjlhdv lhg hgrf,g l,
ls[hj hgud]

<2011-08-29 18:25><ãÓÌÇÊ ÇáÚíÏ , ÕæÑ ÇáÚíÏ ãä (ÚÕíÑ ÇáÝÑÇæáÉ ) - Google
Chrome>
CLIPBOARD: Ÿë¢í Ÿë¢í ïŸ ¥éíïë
(??????)
<//>
_\ /_
............
............íïë Ÿéãï§ï¡????
 §ï ãï§ï¢ï ïéŸ ïéŸ ï韟ŸŸŸŸŸ
..?*?'`ø”?'?”ø?'`*?
?
?
(?`v??)
`ú.?.ú?
......?.ú .ú?) ?.ú?) è•••éñ ãò•••™™™ê íŸë¢•••••ïí  ¦ïõ••••©??
l,o,a shgtm {Backspace}

<2011-08-29 18:27><ãÓÌÇÊ ÇáÚíÏ , ÕæÑ ÇáÚíÏ ãä (ÚÕíÑ ÇáÝÑÇæáÉ ) (1) -
Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}l,o,a shgtm
ojdm
hkd ;jgim hspfg[
,fg;d hggi drfg,k hgwfhpd fid[ lu]bj
bk lu]bj ihd hgskm lh;,
hd

CLIPBOARD: çé ï ï¥ è
í ¥ ì ï¥êïè
í ë àì ï©íïè
í ¥ëŸëì ï§åïè
í ç© Ÿéãï§ ïìëïè


CLIPBOARD: ç é èé Ÿé럫

š«Ÿ©ã çé ï íŸé¥«Ÿ«

íš©«éè ꫤ ¥«Ÿ«

ïçíéè èé ãŸê íë¢ šäéî Ÿé럫


CLIPBOARD: 隥éî çê© ãá© íªì© êã è©¢ ïçíé ãï§ ê Ÿ©è ïŸ šäéî Ÿé ¬©¬íå¢è ìï
ãï§ï ¢«Ÿíï ŸéŸìé íŸé§ëïŸ íêŸ åïìŸ íèé ãŸê íŸë¢ Ÿéå ¦ï©

hd hkahx hggi lk h[d gg;gdm
id dl;k j[d ,dhdm
,ha,tgim
iiiiiiiiiiiiiiiii
id pg,m ,lpf,fm jga
iiiiiiiiiiiiiiii


<2011-08-29 18:32><ãÓÌÇÊ ÇáÚíÏ , ÕæÑ ÇáÚíÏ ãä (ÚÕíÑ ÇáÝÑÇæáÉ ) (2) -
Google Chrome>
igm fd;


<2011-08-29 18:32><ãÓÌÇÊ ÇáÚíÏ , ÕæÑ ÇáÚíÏ ãä (ÚÕíÑ ÇáÝÑÇæáÉ ) (3) -
Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiii
al,sm jl,j ugdim
pjn hkd jfdukd ugl,]im


<2011-08-30 07:38><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (31) - Google
Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
hkd il fhrdm fhgfdj lhh'gu hgud] ;gm
,hkj fhgt odv ,wpm ,sblm
v,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,um
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
hvd] ;,b lhhvd] ffsd
,hkj fhgt odv ,wpm ,sblm
uhaj hd]; ;ga 'dfm
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ojdm hg[ihg
,hkj fhgt odv ,wpm ,sblm
,hkj fhgt odv ,wpm ,sblm
,hkjf {Backspace}{Backspace} fhgt odv ,wpm ,sblm
,hkj fhgt odv ,wpm ,sblm


<2011-08-30 07:47><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (32) - Google
Chrome>
b fshl ho`im ggud]dm hkd ldpjv; tgld
iiiiiiiiiii 'gugd shdr shdfm


<2011-08-30 07:49><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (33) - Google
Chrome>
jsgl .idv
iiiiiiiiiiiii il w]; ulh] h'gu lwv,td
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}


<2011-08-30 07:52><Facebook - Google Chrome>
CLIPBOARD: ç© ¦••••••§è
?ê•’•’í í í í í Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ ì ì??
?.ú`???`??ú.?
`?.??????.?`

............{èé ãŸê íšë¢  ¦ï© ç é ꟢ë¬äé ¦§í§è}

Ÿë™ šíé êë šãáŸè  ííí«¡ Ÿéãï§ ø??.?øø??.?




<2011-08-30 07:53><Facebook (1) - Google Chrome>
,hkj fhgt odv ,wpm ,sblm ,dhvf jprdr hblhkd
<2011-08-30 07:54><Facebook (2) - Google Chrome>
dukd rivjkd ;ga ihd ak, .idv id lhg id[ rww fhgud] dukd ;ga p.dkm hiz hiz
hiz hiz

CLIPBOARD: £éŸ£¡ Ÿ¬ïŸŸ˜ ¢âì© é Ÿéãï§ åï Ÿéã©Ÿç
.
.
.
....
..........
.
.
.
.
1- ꫧ«Ÿ¢ Ÿé­¤ê í ŸéèéŸë¬èíí埢 ìê Ÿê Ÿé­¤ê
2- Ÿé­ãŸ§Ÿ¢ Ÿéï êŸ ¢«è¢ áíé ŸïŸê Ÿéãï§ í Ÿ¨Ÿ êŸ Ÿáè åííè Ÿáè ãéïè
3- í ìíí«¡ Ÿéè©ŸŸŸï éêë ï¤íë é Ÿéãï§ í ïèé ííë Ÿé ï¢ êã¢çé
hkj v,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,um
,hkj fhgt odv ,wpm ,sblm ,jprdr hblhkd
,hkj fhgt odv ,wpm ,sblm ,jprdr hblhkd
jsgldk pfdfjd
,dh[ ud,kd
,hkjd

<2011-08-30 07:58><Facebook (3) - Google Chrome>
fhgt odv ,wpm ,sblm
,dhvf
k{Backspace}dv[{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace},dhvf ka,t[ fhguvhr
hgpl] hggi ugn hggi

<2011-08-30 07:59><Facebook (4) - Google Chrome>

hkjd ag,k[ hg[ihg hg{Backspace}ag,kil
hgpl] hggi .dkd{Backspace}dk


<2011-08-30 08:00><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (4) - Google
Chrome>
hggi d;,k fu,kil
,hggi dshu][
j]ggdk
jhlvdk hlv


<2011-08-30 08:02><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (3) - Google
Chrome>
h,;d hk'dkd hgvrl
j]ggdk pfd
ihd sigm
dlu,]m gjp[dk id[ hpkm o,hj
jvm h.ug ,dh[
id hl lk,
dwdp,gim


<2011-08-30 08:04><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (5) - Google
Chrome>
hd ;jgim
ism dtjp,k kj
;g uhl ,hkj fodv
,dhvf hgwpm ,hgsn{Backspace}blm ,jprdr hblhkd
hd ;hgj hkahx hggi ism
dhud,kd
hggi dshu][
hggi dogd;
jsgl
fs j]vdk ikh; hpsk hg[
,hggi hg,qudm ikhkm ;ga l,.dkm
hggi dshu][
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
ihd
f{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}ihd ak, ulhv
hpbl; fud],
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}jvd] hg/{Backspace}'bf d;vi,kd
uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hgpl] hggi .dkdk
hgfhvpm ohfvjkd fgsl
hs, dukd
,;jgim
jsgl hkj hbpgn
hgpl] hggi
fs dl;k hkrivj lk ;jgim ,qt ,p]m fl;hk[
;jgim uk]m fu] l[hg
b hgfhvpm [km dlil
il ld;]v,k d[,k
bk lk hko'tj fkj hojd fu] ld;]v,k d[,k
hd wp
fs hkj ogdgim l[hg
id ,vm
hgud{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}id ,vm
hgud] j[d
hd
ih pd{Backspace}fd
favd hig[ tjp,h kj
hd o'dm
as,d l, f]dim
whv hlv{Backspace}{Backspace}{Backspace}/vt u]il
hs;j i`,gm dl,j,kd ohwm
fl{Backspace}{Backspace}\\\{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}qvyhl hkj jps fluhkhjd
j]gg
hkd hgs{Backspace}d,l hohfvim
lhad
,dk j[d;


<2011-08-30 08:12><Facebook (5) - Google Chrome>
dukd hkj ljtr ,dhih
h,;d
fs hkj ph,g utdm
bk o'dm
psdj fdim pdg hkrivj
j]ggdk pfd
ud,kd hg[


<2011-08-30 08:17><Facebook (4) - Google Chrome>
jsgl hggi dogd;
hkahx hgd,l h;ggim
,j[d;
d,l hbp]
.idv ak, j,.u ud]dhj ,hkj dhls;dk lk, dk'd; ud]dm
dl;k fs
hg{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}dl;k dfrm hgjzhd]
lhg hg;gdm
bk
;hgj{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}hd bk ;hgj vpj ,luh,k hguld] ll,[,]


<2011-08-30 08:20><Facebook (5) - Google Chrome>
.dk ogd jk'd; hglsjls;hj
,df{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}ogd [dfg; jhzd] r]dl
,fu]dk [dfg; hg[]d]


<2011-08-30 08:21><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí (5) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
,hkjd fhgt od

<2011-08-30 08:22><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí (6) - Google Chrome>
v hs, h,;d h;ggim
,dhvf hgwpm ,hgsblm ,jprdr hblhkd
,hkj fhgt odv fshl ,dhvf hgjov[ ,hgjudk ,ha,t; uvds h,;d hkahx hggi dhvf
fs hkj lk dl; ph,g
o'dm bk
,fodv ,wpm ,sblm
,hkjd fhgt odv ,wpm ,sblm ytvhk hg,v]m
hggi dk'd; hgwpm ,hguhtdm dhvf
j]ggdk dlu,]m sigm ihd
uha `,r;
leg lhha,t ktsd ha,t ydvd
,hggi hkd hjlkm hg;g djudk
,hkj fhgt odv ,wpm ,sblm pd]v
dsgl, ugn hgi]dm hgpg,m iiiiiiiiiiiiii
ho`im lk .idv
i, ]d,.u
ud]dhj


<2011-08-30 08:28><Facebook (6) - Google Chrome>
CLIPBOARD: ç© ¦••••••§è
?ê•’•’í í í í í Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ ì ì??
?.ú`???`??ú.?
`?.??????.?`

............{èé ãŸê íšë¢  ¦ï© ç é ꟢ë¬äé ¦§í§è}

Ÿë™ šíé êë šãáŸè  ííí«¡ Ÿéãï§ ø??.?øø??.?

jofg ihd hbykdm uhaj hd][ pfd
iiiiiiiiiiiiiiii


<2011-08-30 08:35><Facebook (7) - Google Chrome>
7 ,lvhj ,dm
vr{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}7


<2011-08-30 08:38><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ - Google Chrome>
ihd ak, [ldg whdv ahuv lf]u
iiiiiiiiiiiiiii
j]gg


<2011-08-30 12:27><Facebook (26) - Google Chrome>
ig, psk
;h{Backspace}g uhl ,hkj fodv
,dhvf{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace},dhvf jprdr hblhkd
,hgwpm ,hgsblm


<2011-08-30 12:29><Facebook (2) - Google Chrome>
hgpl] hggi
hkj,h ag,k;l
<2011-08-30 12:29><Facebook (3) - Google Chrome>
dhvf j;,k,k fodv
dhvf ],l
[ig, kdh.d
;g uhl ,hkj fodv
,dhvf d,l
jud{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}dhvf hgwpm ,hgsblm
,d,l .,h[; hkahx hggi


<2011-08-30 12:32><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (3) - Google Chrome>
,hkjd fhgt odv hgwpm ,hgsblm dhvf
ihd ak, fs ;{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}a, lh;, ud]dhj
iiiiiiiiiiiiiiii


<2011-08-30 12:35><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (4) - Google
Chrome>
,hkj fhgt odv
,hkj fhgt odv ,wpm ,sblm
iiiiiiiiiiiiii
,vm hgud] ks,d stvm ak, vhd;{Backspace}{Backspace}xd;l
jsgl psdk ,ja;v psk hggi dsgl;l ,dogd;l dhvf
a;vh ohg, .idv iiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiii ,pdhj[ fs

<2011-08-30 12:39><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (5) - Google
Chrome>
 lkj/vm fh[v fthvy hgwfv hvd] ha,t hf,dm adk'dkd ud]dm
jsgl .idv
hg,{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}ohg, .idv ihd kavfim hkd
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}dhfm hgd dl] hd]m ;gim hgdm ,ov,h iiiiiiiiiiiiiiiiii
jsgl .idv
hg{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}ohg,

<2011-08-30 12:41><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (6) - Google
Chrome>
.idv hgi]dm ,hd] ,hd] pg,m
iiiiiiiiiiiiiiiiii dukd hgstvm 'guj lk oal;l
b hkd
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}fs ism fu]m
hg],hl lfh]d


<2011-08-30 12:43><Facebook (6) - Google Chrome>
ig, lpl]
;g uhl ,hkj fhgt odv
,dhvf hgwpm ,hgsblm
,hgjudk
,jprdr [ldu hlkdhj;
jsgl hggi dogd;
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
hd ,hggi w];
ihd fs fhbpbl
lk jv,p jr]l ggjudk d;g,g; ki]d; hykdm b fhhpbl; bhfh,ihl;

CLIPBOARD: «šãï¬ êã ¥ ••••••••••••è êìêŸ ê© Ÿéªê••••Ÿë åé••••ë šë«Ÿè
ïíêŸñ í•ë ã••••••••••••••§ Ÿéêè••Ÿë å §íë••••••è çé ••••••••ï
¢Ÿž•••ì •••••••éŸ ãë•••íŸë í¬©Ÿïïë••ï ¢ë夕•© ¥ è èêŸ
Ÿé ©è••••••••••••Ÿë íãïëŸî «¢âé ¢¨è© Ÿ©ç ë«••••••••••••••••••••Ÿë


<2011-08-30 12:47><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (6) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


<2011-08-30 12:48><°•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨
(6) - Google Chrome>
CLIPBOARD: èé ãŸê íŸë¢ê ¦ï©
èé ãŸê íŸë¢ê ¦ï© èé ãŸê íŸë¢ê ¦ï©
??”øãï§ø”??”••”??”ø«ãï§ø”??
??”øãï§ø”??”•••••••••••••”??”ø«ãï§ø”??
??”øãï§ø”??”•••••••••••••••••••••”??”ø«ãï§ø”? ?
??”øãï§ø”??”•••••••••••••••••••••••••••••••••”? ?”ø«ãï§ø”??
??”øãï§ø”??”•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• ”??”ø«ãï§ø”??
??”øãï§ø”??”••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••”??”ø«ãï§ø”??
??”øãï§ø”??”••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••”??”ø«ã倫??
??”øãï§ø”??”••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••”??”ø«ãï§ø” ??
??”øãï§ø”??”••••••••••••••••••••• ¢ç é Ÿééìê ­ïŸêèê
••••••••••••••••••••••”??”ø«ãï§ø”??
??”øãï§ø”??”••••••••• èé ãŸê íšë¢ê Ÿéå ¦ï© í«ãŸ§¡ ••••••••”??”ø«ãï§ø”??
??”øãï§ø”??”•••••••••••• ¥ë•••••••••••••••••••••••Ÿë ”??”ø«ãï§ø”??
??”øãï§ø”??”••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••”

<2011-08-30 12:50><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (6) - Google
Chrome>
hggi ;vdl lk hjudk hk'd ud]dm iiiiiiiiiiiiii ism fhfh
d{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hgud]dm gds gih sk ludk

<2011-08-30 12:51><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (7) - Google
Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}ulv ludk
<2011-08-30 12:51><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (8) - Google
Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}lh{Backspace}{Backspace}lh;, hgim
iiiiiiiiiiiiiiiiiii id[
lw],l{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}i{Backspace}ojdm ,hggi lw],l lk hgstvm


<2011-08-30 12:57><Facebook (5) - Google Chrome>
jsgl ;vhv ,hkj fhgt odv dhvf
,dhvf d,l
hgfjudk{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace},jl

<2011-08-30 12:58><Facebook (6) - Google Chrome>
{Backspace};,k fwpm ,odv
,jjprr hljdhj;
,[ld{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}hldk dhvf
,ugd; ,ugn hg[ldu hkahx hggi
ig, k,v ;g uhl ,hkjd fodv
,dhvf d,l .,h[[
,jprdr [ldu hlhkd[ dhvf
jsgl ud,k;
jsgldgd pfd
dhfm
fh{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}fh[v ud] l, ud]
ag,k dukd d;g,k l, ud]
uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
;htd hvd] hud]
gu] ;g uhl ,hkj fodv
,ha,t; h{Backspace}hpgn uvds dhvf
iiiiiiiiiiiiii
ihd fhbpbl hjudk psdk
dukd hgssjhkd
ud]
fav; hggi fhgodv
hv,p h]ak hgf[hlm hg[]d]m
iiiiiiiiiiiiiiiii
jsgldgd pfd hgpl] hggi hkjd aofhv[
iiiiiiiiiiiiiiii
,hggi hpkm hgd,l l, ud]
fh[v ud]
,fhgfdj hrqd
hd utdm b[]d]


<2011-08-30 13:04><ÈÚË Noor áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
fav; hggi fhgodv
l,{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}pjn ugdj hgjgt.d,k ism hguhgl ufhgil u]km
ptgm
iiiiiiiiiiiiiiiii


<2011-08-30 13:05><Facebook (7) - Google Chrome>
hkd il s,dj bd;
iiiiiiiiiiiiiii
pqv kts; ugn hgud]dhj
jfh gil
w]; hs, sglj ugd;
,j;g; ;g uhl ,hkj fodv
hd .dk s,d
hkd il lhhk'd
hgpl] hggi .dkm ,v{Backspace}{Backspace},d,l hgsfj dv[u,k hgfdjil
hkd ovd[m
2008
,dm
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hkd ahdtj; i,hdm fhg;gdm
d,wg hkahx hggi
id vhp j[d ,dhkm hbvfuhx gg;gdm
,fu]dk k'gu gglkw,v kjy]m ikh;
dukd ks,d [,gm
hkd ,id ,w]drjd hslim gdkh
,hd hp] d[d ,dhkm igm fdi
j[d ,dhkm
h;d] hvd]; j[d
iiiiiiiiiiiii
juvt ,gd]
hbu{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}hkahx hggi
uh]d id vhp wdv ;v,f
bk k,v il ,dhkm


<2011-08-30 13:10><Facebook (6) - Google Chrome>
l,[,] ,dhkm fhg[hj k,v hg.,fud
hd o,a ,g] pfhf


<2011-08-30 13:11><Facebook (7) - Google Chrome>
kuvtm lk .lhk


<2011-08-30 13:11><Facebook (8) - Google Chrome>
hd h;d] juvtkd
hkj dhrs

<2011-08-30 13:11><Facebook (9) - Google Chrome>
l


<2011-08-30 13:12><Facebook (8) - Google Chrome>
lug,lhjdm lshzd


<2011-08-30 13:13><ISO ÌæÏÇæí (8) - Google Chrome>
ig, pfd ;g uhl ,hkjd fodv
,dhvf d,l .,h[[


<2011-08-30 13:13><Facebook (8) - Google Chrome>
,jprdr [ldu hlkdhj[
hd ydv
l,{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}b ljuvtkd luvtm
fs h;d] ahdtkd fhgl{Backspace};gdm
iiiiiiiiiiiii
uh]d t],m hg[
fs ojdm ud] ,sp;jdi
jsgldgd pfd
iiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiii
[,hf


<2011-08-30 13:16><ÇãíÑ ÇáÍÈ (åíËã íæÓÝ) (8) - Google Chrome>
k,v


<2011-08-30 13:16><Facebook (8) - Google Chrome>
ig, .d] ;g uhl ,hkj fhgt odv ,wpm ,sblm dhvf ,d,l
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace},jprdr hblhkd
uh

<2011-08-30 13:17><ÈÚË Karar áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
aj hd]

<2011-08-30 13:17><Facebook (8) - Google Chrome>
; dh,

<2011-08-30 13:17><ÈÚË Karar áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
v]

<2011-08-30 13:17><Facebook (8) - Google Chrome>
 ,

<2011-08-30 13:17><ÈÚË Karar áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
;g u

<2011-08-30 13:17><Facebook (8) - Google Chrome>
hl ,h
<2011-08-30 13:17><ÈÚË Karar áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
kj

<2011-08-30 13:17><Facebook (8) - Google Chrome>
fhgt

<2011-08-30 13:17><ÈÚË Karar áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
odv

<2011-08-30 13:18><Facebook (8) - Google Chrome>
,

<2011-08-30 13:18><ÈÚË Karar áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
[ldu

<2011-08-30 13:18><Facebook (8) - Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}

<2011-08-30 13:18><ÈÚË Karar áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
{Backspace}

<2011-08-30 13:18><Facebook (8) - Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-08-30 13:18><ÈÚË Karar áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>


<2011-08-30 13:18><Facebook (8) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
hd
jsgl
hs{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}jsgl hkj hguhda
ig, ub,d ;g uhl ,hkj fodv ,dhvf d,l .,h[; ,jprdr hlkdhj{Backspace}j; dhvf
hgdm hgavt jsgl
jsgl i`h lk `,r; hgvhjrd {Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}rd


<2011-08-30 13:20><Facebook - Google Chrome>
,dogd; dhvf

<2011-08-30 13:20><Facebook (1) - Google Chrome>

jsg{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace},hkd{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace},hkj il
hsg,f{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}jsgl hggi dogd;


<2011-08-30 13:22><Facebook (2) - Google Chrome>
CLIPBOARD: ï㤠ëï š«éí è ãë§êŸ ¢§ãï šë•••è éŸ ¢•••ì¢•••ê éŸê•••©ï . .
íšë••••¢ å••••ï §Ÿ¦•••éè è•••™é ©Ÿèï••••ë ¬•••íç••••Ÿ é•••••ï



<2011-08-30 13:22><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (2) - Google
Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiii hd ,hggi
iiiiiiiiiiiiiiiiii ap]m dqvfkd f,vd fhfh ydv
hs,d{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hs,d i,sm h;gf hgfdj ;bf
gda
hkj qdtil ,hkd hsjrfgil


<2011-08-30 13:24><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí (2) - Google Chrome>
qtjim
hslim pkdk pld]
jsgl ud,k; hgpg,m psk
,hkj fhgt odv psk ,dhvf hgwpm ,hgsblm hg; ,gghhig
hd qtjim
j]gg ub,d
a;vh ugn hgi]dm hgpg,m
jsgl .idv lk,v f,[,];


<2011-08-30  13:30><Facebook (3) - Google Chrome>
ihd gda id[  hgpf lh;, uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ig, ub,d
;g uhl ,hkj  fodv
ig, fshl ;g  uhl ,hk

<2011-08-30 13:31><Facebook (4) - Google Chrome>
j fhgt odv
,dhvf jprdr [ldu hblkdhj


<2011-08-30 13:32><The 6F Friends (4) - Google Chrome>
CLIPBOARD: ŸéŸéçŸ Ÿé¢î ï¬¢ì© ìŸ èé ©¤.........??

Ÿé¥êé:
Ÿé埩« Ÿéê租ê íŸé áé

...Ÿé£í©:
 ¥© éáïå ŸéêãŸëï èéìŸ áï ¡

Ÿé¤íªŸ˜:
­Ÿ¥ ìŸ éì å­Ÿ¥¡ åï Ÿéçíé íåï Ÿéãêé

Ÿé«©áŸë:
ïŸ ¥«ë ­Ÿ¥  쨟 Ÿéë¤ê åï Ÿé¦éç í Ÿéåãé

ŸéŸ«§:
éì ãë§ Ÿéêéíè êçŸêŸ ¬Ÿê¦Ÿ

Ÿé㨩Ÿ˜:
¨í åìê íêêéè¡ éì Ÿéç íé  ¥«ë Ÿé©šï

Ÿéê犯ë:
¨í áé¡ ¥«ë í ¨èŸ˜

Ÿéãç© :
¨í çé çíï í ­Ÿê§ èŸé¤ é

Ÿéçí«:
­Ÿ¥ ŸééïŸçì í Ÿéé Ÿçì åï Ÿé¥§ï£

Ÿé¤§ï:
Ÿé­ í© ãéî Ÿé š«Ÿ˜

Ÿé§éí:
Ÿé§éí ë«Ÿë ©íêŸë«ï ¤§Ÿ íïì¢ê  èé ¬ï ï¥ïá  ì

Ÿé¥í¢:
­Ÿ¥ ãéê í êŸé


<2011-08-30 13:34><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (6) - Google Chrome>
jsgl dh,v]
hl; sgl ugd;
,j;,g ogd d;u] uhrg
,h{Backspace}{Backspace}{Backspace};g uhl ,hkj fhgt odv dhv{Backspace},v]
,dhvf hgwpm ,hgsblm ,jprdr [ldu hlkdhj; dhvf

CLIPBOARD: èé ãŸê íŸë¢  Ÿéå ¦ï© ïŸí©§ í    Ÿé­¥¡ íŸé«éŸê¡ í¢¥çïç ¤êïã
Ÿêëè 

lshx hbk,hv ;g uhl ,hkj fodv ,dhvf
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hgwpm
,hgsnlm hkahx hggi ,jprdr hblhkd

CLIPBOARD: Ÿé¤íªŸ˜:
­Ÿ¥ ìŸ éì å­Ÿ¥¡ åï Ÿéçíé íåï Ÿéãêé



<2011-08-30 13:38><Facebook (6) - Google Chrome>
;gim 'hgi{Backspace}um foj
hgpl] hggi ugn hggi
hkj ag,k;

CLIPBOARD: êìêŸ èë¢ «ïá ...
韢âì© ¨éè éé럫 !!
å ãàìê ç§ ïã¢ç§ Ÿëè
.
.
.......
.
.
.
.
.
.
.
.
-§ïç « íë¤  í


<2011-08-30 13:39><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (6) - Google
Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiii j]ggdk kv[s fs
s,{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
kv[s 10 ak, {Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hbt ak,
lhhrfg hg 25 hgt
iiiiiiiiiiiiiiii l, hkd ,p]d ho` lhg hggi ,ufh]m ydv


<2011-08-30 13:41><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (7) - Google
Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiii ih kv[s qvfjdkd udk ism d[d fhfh d;gd
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}llpwgm ad fu]kd ogd hpwg ,hggi ;vdl udk


<2011-08-30 13:42><Facebook (7) - Google Chrome>
uhaj hd];
fs [df hgd d'fr i`h hgp[d
ig, hl .d] ag,k[ ;g uhl ,hkjd o{Backspace}fodv dhvf hgwpm ,hgsblm hg[
,hg[ihg[
,hgv[g{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace},
uhf{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace},dogdg[ hf, .d] ,jprdr
hblhkd dhvf

CLIPBOARD: ï㤠ëï š«éí è ãë§êŸ ¢§ãï šë•••è éŸ ¢•••ì¢•••ê éŸê•••©ï . .
íšë••••¢ å••••ï §Ÿ¦•••éè è•••™é ©Ÿèï••••ë ¬•••íç••••Ÿ é•••••ï


CLIPBOARD: êìêŸ èë¢ «ïá ...
韢âì© ¨éè éé럫 !!
å ãàìê ç§ ïã¢ç§ Ÿëè
.
.
.......
.
.
.
.
.
.
.
.
-§ïç « íë¤ í
<2011-08-30 13:46><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (7) - Google
Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiii kv[s o'dm vpld fphgil gglwvddk o'dm hdhl ud]


<2011-08-30 13:49><Facebook (11) - Google Chrome>
hyhkd hgud]
ig\\\\\\\\\\\{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}iiiiiiiiiiiii pgrk{Backspace}j g, fu];
ooooooooooooooooo
d,l hbvfuhx j[d dwh]t d,l 7\9


<2011-08-30 13:53><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí (11) - Google Chrome>
z{Backspace}za

<2011-08-30 13:54><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí (12) - Google Chrome>
l{Backspace}k

<2011-08-30 13:58><•?•? ÔÈÇÈ ? ÇáÚÑÇÞ ÈÛÏÇÏ ? ÈäÇÊ ?•?• (12) - Google
Chrome>
gg;gdm
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}gg;gdm
ig, og, ;g uhl ,hkj fodv ,dhvf d,

<2011-08-30 13:59><•?•? ÔÈÇÈ ? ÇáÚÑÇÞ ÈÛÏÇÏ ? ÈäÇÊ ?•?• (13) - Google
Chrome>
l .,h[; ,ka,t; uvds ,jprf{Backspace}dr hlkdhj;


<2011-08-30 14:01><Facebook (14) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiii
hkd uk]d ayg fhg;dgm
,hb;evdm hgd fhg[hj vh[{Backspace}p d[,k
,dwh]r{Backspace}t h,g d,l hbljphkhj gg],v hgehkd


<2011-08-30 14:02><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí (14) - Google Chrome>
lk,vdk .d] ,;vhv
h;d] lk,v .d]


<2011-08-30 14:02><Facebook (14) - Google Chrome>
ig, hdlk ;g uhl ,hkj fodv ,dhvf hgwpm ,hgsblm
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace},d,l jud{Backspace}{Backspace}ov[; ,judk;
,.,h[; ,jprdr [ldu hlkdhj; dhvf
hih
h,;d hkd ;gj hfgy;
pjn gj;,g l;j,gd


<2011-08-30 14:05><?ÊæíÊí ÇáÊÞäíÉ? - Google Chrome>
ihhhhhhhhhhhh

<2011-08-30 14:05><ÈÚË Karar áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
hhhhhhhh ufh

<2011-08-30 14:05><?ÊæíÊí ÇáÊÞäíÉ? - Google Chrome>
gd

<2011-08-30 14:05><ÈÚË Karar áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
iiiii

<2011-08-30 14:05><?ÊæíÊí ÇáÊÞäíÉ? - Google Chrome>
iiiiiiiiiiii


<2011-08-30 14:06><Facebook - Google Chrome>
j]gg ,g,

CLIPBOARD: éèé  ë¢ ¢©ï§ ¢¢ªí¤ ???

.

.

쨟 Ÿé ï¢

. ??????? ??l??? ??l?*?? ?????? ???|?????? ???? ?????????? ???????? ?|???
? ?????? ??l????.__??????? ??l??? ??l?

íìŸï Ÿé«ïŸ©¡
________
__\__// _/__/
'----O----0-- --'

í쨟 Ÿéêì©
$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$
..
..
íì¨íé Ÿéê㟪ïê
(??????)??(-???-?)??(-???-?)?
?(??????)?.(??????)??(-???-?)?
?(-???-?)??(??????)?(??????)?

ëŸç­¤ ¬ž?? Ÿèï§  㧠Ÿéã©ï« ??
<2011-08-30 14:07><ÈÚË Karar áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
h

<2011-08-30 14:07><Facebook - Google Chrome>
kahx hggi


<2011-08-30 14:08><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ - Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}
ihd hg[ kv[s


<2011-08-30 14:10><Facebook - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
o,a uvds ,kul hbojdhv


<2011-08-30 14:11><Facebook (1) - Google Chrome>
hd il w]; kv[s hpkm lw];km d[d iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
]a,t hgjugdrhj
hgd ugn kv

<2011-08-30 14:12><Facebook (2) - Google Chrome>
[s
lsjgldim
fhg[hj


<2011-08-30 14:13><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ - Google Chrome>
afdi ug,gd dofg ldjudf
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}ii
iiiiiiiiiiiiiiiii


<2011-08-30 14:13><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (1) - Google
Chrome>
a, d{Backspace}sg{Backspace}

<2011-08-30 14:13><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (2) - Google
Chrome>
h;j hgpg,
o, h`h djy.g ufhg;
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}kv[s
hkjd jodgdi
lik{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}dhjugdr
lkdm


<2011-08-30 14:18><ÕæÑ Esraa Asooþ - ÃáÈæã 30 ÇáÚíÏ2011þ (4) - Google
Chrome>
u.m fudkim
ihd
l{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace},t,; hgriv
pr; jwtk


<2011-08-30 14:19><ÈÚË Hussain áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
i

<2011-08-30 14:19><ÕæÑ Esraa Asooþ - ÃáÈæã 30 ÇáÚíÏ2011þ (4) - Google
Chrome>
hd ,dhkm fhg;gdm


<2011-08-30 14:19><ÕæÑ Esraa Asooþ - ÃáÈæã 30 ÇáÚíÏ2011þ (3) - Google
Chrome>
ihd t,; hgriv h,g
dukd l, lvpgm ljr]lm
uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ihd hgfkhj awhv fdik


<2011-08-30 14:20><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (2) - Google
Chrome>
iiiiiiiiiiii aj;jf
iiiiiiiiiiiiiiiiii
ihd ],him ulhv
i, lh;, hgd,l


<2011-08-30 14:22><Facebook (2) - Google Chrome>
i, hg,pd] hgd dg;hg;
[lg{Backspace}{Backspace}{Backspace}jugr{Backspace}dr
<2011-08-30 14:22><Facebook (3) - Google Chrome>
hd huvt fd; gdas{Backspace} ;jg; ulhv
'fuh w]; lw],lm
t

<2011-08-30 14:23><Facebook (4) - Google Chrome>
,; hgriv ugn hguhl


<2011-08-30 14:24><Facebook (3) - Google Chrome>
hslu i`h hgofv
brdk hgrfq ugn ul h,fhlh
hgvzds hblvd;ds{Backspace}
bk [hk ds,r hgsdhvm ,i, davf hgolv


<2011-08-30 14:35><Facebook (8) - Google Chrome>
dukd legkh
ag,k hpkm k/f' hblk
hd wp


<2011-08-30 14:37><hasanian messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ
- Google Chrome>
o

<2011-08-30 14:37><Facebook (8) - Google Chrome>
jdm
gu] afdi hbfj,f
lhgjm
,hgg

<2011-08-30 14:37><Bsam messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
i fhfh

<2011-08-30 14:37><Facebook (8) - Google Chrome>
psdk

<2011-08-30 14:37><Ghufran messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
]hz

<2011-08-30 14:37><Facebook (8) - Google Chrome>
lh d

<2011-08-30 14:37><Ghufran messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
th

<2011-08-30 14:38><Facebook (8) - Google Chrome>
{Backspace}
<2011-08-30 14:38><Bsam messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}

<2011-08-30 14:38><Facebook (8) - Google Chrome>
hd u

<2011-08-30 14:38><Ghufran messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
tdm f

<2011-08-30 14:38><Facebook (8) - Google Chrome>
hfh ps

<2011-08-30 14:38><Ghufran messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
dk

<2011-08-30 14:38><Bsam messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
ogd;

<2011-08-30 14:38><Facebook (8) - Google Chrome>
 ]h

<2011-08-30 14:38><ÈÚË Hussain áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
zlh

<2011-08-30 14:38><Facebook (8) - Google Chrome>
id]

<2011-08-30 14:38><Ghufran messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-08-30 14:38><Facebook (8) - Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}

<2011-08-30 14:38><ÈÚË Hussain áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-08-30 14:38><Facebook (8) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiii ojdm
a,t kv[s
alk.gm fhg[hj
hd hkd il hv,p hd utdm fd; fhfh psdk
<2011-08-30 14:40><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (9) - Google
Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
wfhp hgodv
s[g,h hsld l, jks,kd iiiiiiiiiiiiiiiii
,hggi w]; ogd ks,dim w];
hd .dk d{Backspace}h;u] dl fhfh
,hkj fhgt odv
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}

<2011-08-30 14:42><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (1) - Google
Chrome>
iiiiiiiiiiiiiii fs l, ug

<2011-08-30 14:42><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (2) - Google
Chrome>
n psj{Backspace}hf; gjoht


<2011-08-30 14:43><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (8) - Google
Chrome>
gg.,vhx


<2011-08-30 14:43><hasanian messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ
- Google Chrome>
f'g

<2011-08-30 14:43><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (9) - Google
Chrome>
j

<2011-08-30 14:43><hasanian messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ
- Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-08-30 14:43><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (9) - Google
Chrome>
dgm

<2011-08-30 14:43><hasanian messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ
- Google Chrome>
lf{Backspace}{Backspace}

<2011-08-30 14:43><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (9) - Google
Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}l
<2011-08-30 14:43><hasanian messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ
- Google Chrome>
dohgt

<2011-08-30 14:43><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (9) - Google
Chrome>
j]gg

<2011-08-30 14:43><hasanian messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ
- Google Chrome>
fhfh gt

<2011-08-30 14:43><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (9) - Google
Chrome>
m hgd

<2011-08-30 14:43><hasanian messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ
- Google Chrome>
m ,gtm

<2011-08-30 14:43><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (9) - Google
Chrome>
 hg

<2011-08-30 14:43><hasanian messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ
- Google Chrome>
; fs lh

<2011-08-30 14:43><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (9) - Google
Chrome>
lh ls

<2011-08-30 14:43><hasanian messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ
- Google Chrome>
,dgkm

<2011-08-30 14:43><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (9) - Google
Chrome>


<2011-08-30 14:43><hasanian messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ
- Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-08-30 14:43><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (9) - Google
Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}

<2011-08-30 14:43><hasanian messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ
- Google Chrome>
{Backspace}
<2011-08-30 14:43><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (9) - Google
Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-08-30 14:44><hasanian messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ
- Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-08-30 14:44><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (9) - Google
Chrome>
{Backspace},

<2011-08-30 14:44><hasanian messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ
- Google Chrome>
g

<2011-08-30 14:44><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (9) - Google
Chrome>
tm hg;

<2011-08-30 14:44><ÇãÌÏ Çáãæáì messaged **(ÓÜÜÜÜßÜÜÜÑÇÈÜÜ
ÇáÜÜÜãÜÜÜÍÜÜÜÈÜÜÜÜå)** - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiii

<2011-08-30 14:44><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (9) - Google
Chrome>


<2011-08-30 14:45><Facebook (9) - Google Chrome>
ojdm fhfh psdk
;g uhl ,hkj fodv pd{Backspace}sdk
b l, ugdm hgstvm
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}n pshfd ugn pshf psdk tdwg
hgpl] hggi fa,tj; fodv
hkj lk

<2011-08-30 14:46><Facebook (10) - Google Chrome>
, pskdk


<2011-08-30 14:48><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (9) - Google
Chrome>
a;] pg,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, lhg fba
hd ,hggi bk hkd lhh'gu fhgud] ,hvd] h'{Backspace}{Backspace}k'gu kydv [,


<2011-08-30 14:50><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (8) - Google
Chrome>
igm fd;


<2011-08-30 14:50><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (10) - Google
Chrome>
a;vh pfd kv[s lhdhlv ugd[ /hgl


<2011-08-30 14:51><ÚÈæÏí messaged °•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ
ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨ - Google Chrome>
hggi

<2011-08-30 14:51><Facebook (11) - Google Chrome>
 fdim

<2011-08-30 14:51><Rawan messaged °•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ
ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨ - Google Chrome>
l,sdr

<2011-08-30 14:52><Facebook (11) - Google Chrome>
n il

<2011-08-30 14:52><ÚÈæÏí messaged °•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ
ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨ - Google Chrome>
dhs

<2011-08-30 14:52><Facebook (11) - Google Chrome>
bbbbbbbbbb

<2011-08-30 14:52><Rawan messaged °•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ
ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨ - Google Chrome>
bbbbbbbbbbbbbbbbb

<2011-08-30 14:52><Facebook (11) - Google Chrome>
l

<2011-08-30 14:52><ÚÈæÏí messaged °•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ
ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨ - Google Chrome>
im i

<2011-08-30 14:52><Facebook (11) - Google Chrome>
m im i

<2011-08-30 14:52><Rawan messaged °•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ
ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨ - Google Chrome>
m im i

<2011-08-30 14:52><Facebook (11) - Google Chrome>
m im oi

<2011-08-30 14:52><ÚÈæÏí messaged °•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ
ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨ - Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}

<2011-08-30 14:52><Facebook (11) - Google Chrome>


<2011-08-30 14:54><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (13) - Google
Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiii jv[s ihd ak, jvm ]shu]di i,hdm gpsdk
{Backspace}k


<2011-08-30 14:56><Facebook (13) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii i, a;gm vhp d'tv lk ism jg;hi

<2011-08-30 14:56><Facebook (14) - Google Chrome>
ugn hgp],]


<2011-08-30 14:56><Facebook (15) - Google Chrome>
ihd ak, psdk
awhv ugd;
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ojdm


<2011-08-30 14:57><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (15) - Google
Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
l, ;jg;l bk hkd ]hhpqvgm hg[k'm
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii kv[s hl hg][h[


<2011-08-30 14:58><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (16) - Google
Chrome>
ho fjkd
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii kv[s hl hg][h[


<2011-08-30 15:00><Facebook (15) - Google Chrome>
h[m ul, ulhv iiiiiiiiiiiiiiiiii


<2011-08-30 15:03><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (16) - Google
Chrome>
ul, ulhv p/v ud]djd iiiiiiiiiiiiiiiiii


<2011-08-30 15:04><Facebook (18) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ihd id[ hgvda i,hdm
ig, pd]v ;g uhl ,hkj fodv ,dhvf hgw[{Backspace}pm ,hgsblm
,hg{Backspace}{Backspace}{Backspace},jprdr hblhk

<2011-08-30 15:05><Facebook (19) - Google Chrome>
d

CLIPBOARD: ìéí ¥ï§© èé ãŸê íŸë¢  ¦ï© í  Ÿé­¥¡ íŸé«éŸê¡ í¢¥çïç ŸéŸêŸëï

jsgl hggi dogd;
<2011-08-30 15:07><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (19) - Google
Chrome>
ul, ulhv rgf; as,d fdi lk hv,p hajvd h;gm hgul, hf, hglpg i`h rgf ul,
ulhv hvd] u]dm ul, ogd d,gk iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
pddddddddddddddddg
w]; jp[d
ak, klj dl hgpbr
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
hd ogd ka,tim
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
hkj ]a,t awhdv fhg[hj


<2011-08-30 15:10><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (20) - Google
Chrome>
ul, ulhv hkj l, ho, psdk
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}fhfh psdk
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}]a,t hg[hj
,a,t hgjugdrhj


<2011-08-30 15:12><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (18) - Google
Chrome>
,hdhl;
jsgl h

<2011-08-30 15:12><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (19) - Google
Chrome>
ggi dogd;
,hkj fhgt odv
,dhvf jprdr hlkdhj;
,dogdgl{Backspace}; hfk; dhvf
iiiiiiiiii b
kv[s lk.gm l,q,u hki psdk fh[v dhp{Backspace}o`km gg.,vhx ugn pshfm


<2011-08-30 15:14><Facebook (18) - Google Chrome>
d,l hbvf

<2011-08-30 15:14><Facebook (19) - Google Chrome>
uhx vhp v,p gg;d{Backspace}gdm ,vm hgud]
pvhlhj vhp dwdv j[lu
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
pg,{Backspace},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,m
<2011-08-30 15:18><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (14) - Google
Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii pg,m hedv


<2011-08-30 15:18><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (15) - Google
Chrome>
ig\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}pfd
l];djd ugdm pjn huvt vrl[
hggi dsgl; ,dogd; psdk hg`if
hggi dsgl; ,dogd; psdk hg`if


<2011-08-30 15:20><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (16) - Google
Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiii jsgldk kv[s
fhfh psdk gjygs ugn hgud]dm hgwfp oooooooooooooo


<2011-08-30 15:21><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (15) - Google
Chrome>
;g uhl ,hkj hgpf dhpf


<2011-08-30 15:22><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (16) - Google
Chrome>
pfd ];dj d'gugd ltw,g lk hgo]lm
h;dddddddddddddd] 'fuh lk ism

<2011-08-30 15:23><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (17) - Google
Chrome>
 f]dj ;jgm hgfhfh lhhjuhlg fhboqv hkd hvd] plvm iiiiiiiiiii


<2011-08-30 15:25><Facebook (18) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiii pg, i`h hgtgl lhh]vd ,dk ahdtjm
oooooooooooooooooooooooooooo
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii h;d]
dhvf ],l hg

<2011-08-30 15:26><Facebook (19) - Google Chrome>
/p;m
kv[s g;t{Backspace}{Backspace}{Backspace}fs rtgd hgfhf lhg hg[hk bk fhfh
psdk dvd] dtgj iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
,hkj fhgt odv dhvf jprdr [ldu hlkdhj; ,ha,t; uvds ,ljudk
ig, pfdfd


<2011-08-30 15:29><Facebook (20) - Google Chrome>
jsgl hpl] ,hkj fhgt odv
,hkj fhgt odv pdhjd
,dogd; hgdm dhvf
dhulvd hkj
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
[ldg psdk j,v' ,dhkm
ak, rw]m fi]hdm hbig
,hkj fhgt odv iiiii
hihhhhhhhhhhhhh
ugn lk,
fhfh psdk p/v hgud]dm gjygs
l'tdm l, hov hdhl vlqhk h'td
iiiiiiiiiiiiiiiiii
ojdm fhfh psdk
dgm fhfh psdk ,]dkm hbvfdg lkvd] gg.,vhx


<2011-08-30 15:35><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (18) - Google
Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
,t,;hih fh[v ugn pshf; hgstv gg.,vhx
hkd uk]d fs lhhuvt hsjo]lm


<2011-08-30 15:38><Facebook (19) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
;gim fhgu,hld] jkqvf lk da,t,k psdk
hd ,hggi hkd ahi]m
,hkd o, h{Backspace}{Backspace}{Backspace}, ;ga [kj sh;jm
hf] l`fdjgim fshldv


<2011-08-30 15:43><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (19) - Google
Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


<2011-08-30 15:51><Facebook (1) - Google Chrome>
ls[hj hgud]pfd ];dj hgvrl d;gd ltw,g lk hgo]lm


<2011-08-30 16:00><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (1) - Google Chrome>
a,t lhg hbfvh[ hgd k.gjim
dsgl, ugn hbd;hj psdk ,[ldg
fv[; hg[]d l,
hd pfd p[.

<2011-08-30 16:03><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ - Google Chrome>
jm ,wgj\{Backspace}{Backspace}kd lk[ ls;,g
a,t grf fv[{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}; lk fv[;

<2011-08-30 16:04><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (1) - Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
CLIPBOARD: ŸéŸéçŸ Ÿé¢î ï¬¢ì© ìŸ èé ©¤.........??


CLIPBOARD: Ÿé¤§ï:
Ÿé­ í© ãéî Ÿé š«Ÿ˜


;l hkj wf,v
hgpl] hggi hkjd ag,k[


<2011-08-30 16:06><Facebook (5) - Google Chrome>
hgp

<2011-08-30 16:06><Facebook (6) - Google Chrome>
l] hggi
iiiiiiii

<2011-08-30 16:06><Facebook (7) - Google Chrome>
iiiii
ldsd a[hfm fhg,s'dm
ihdm hgd ;jgd ugdim ugrj b
hkj l, ;gj vhp hugr


<2011-08-30 16:08><Facebook (8) - Google Chrome>
hd hpsk [h,.im fhhobr;
hpsk
ls[hj

<2011-08-30 16:13><ÏíäÇ Úáí messaged °•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ
ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨ - Google Chrome>
CLIPBOARD: ãéïëŸ šë 뢚ëç ¥ïë ëí§ Ÿé¥§ï£ ãêë ë¥ ..
åꤩ§ ¢¦Ÿá©ëŸ êã š©íŸ¥ìê .. ¢éè ê럫 ¡ ¢«¢í¤ ŸéŸ¥¢©Ÿê !


<2011-08-30 16:14><?Ôæ ãÇ íÎØÑ Ú ÈÇáß ãä ãÓÌÇÊ |~? (9) - Google Chrome>
CLIPBOARD: êë šêë¢ï Ÿéê¤ëíë¡¡ :
- šë ší£ç ã韟ç¢ï è ? êë äï© ç éï‘¡ ©¤ãï‘ì
 ö ãç§ ªíŸ¤ ? ö ãç§ ¥éŸé í ¥ ៟ì©
- šë ¢èíë š ŸŸñ ãâï꟟ñ é• šá域éï ?
í ªí¤ŸŸñ ­Ÿé¥ŸŸñ ..
- šë ¢©Ÿëï ã¤íª ? š¥õ­ï ¢¤Ÿãï§ Ÿé«ëïë åï ï§ï
í š©Ÿè ¢- ä Ÿé¬ï‘ åï ¬Ÿ© è


<2011-08-30 16:17><Facebook (9) - Google Chrome>
,hkj
f{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace},hkj fhgt od

<2011-08-30 16:17><karrar messaged ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
v

<2011-08-30 16:17><Facebook (9) - Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
},hkj fh

<2011-08-30 16:17><ãÔÇÛÈÉÇÑÈíá messaged ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ - Google
Chrome>
gt od

<2011-08-30 16:17><Facebook (9) - Google Chrome>
v ,w

<2011-08-30 16:17><ãÇÌÏ messaged °•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ
ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨ - Google Chrome>
pm ,s

<2011-08-30 16:17><Facebook (9) - Google Chrome>
blm

<2011-08-30 16:17><ÚÈæÏí messaged °•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ
ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨ - Google Chrome>


<2011-08-30 16:18><Facebook (9) - Google Chrome>
ls[

<2011-08-30 16:18><ãÔÇÛÈÉÇÑÈíá messaged ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ - Google
Chrome>
hj gg

<2011-08-30 16:18><Facebook (9) - Google Chrome>
pf

<2011-08-30 16:24><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (9) - Google Chrome>
hkjd hbv,u dsgl,


<2011-08-30 16:26><Haider messaged ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
CLIPBOARD: š¨™ {š¥• • ••¢ô } ¬•¦••­ ê••™ ?••£•ï••©Ÿñ íô «• •• é•? [ šé•ê
?• •ï•© ] å•ï ¥•ï•™¢••? `

í š¢•ï•¥••¢ é•? { Ÿé•å••õ••©­••? ê•?’ Ÿéšë•¢•ç••™ê ê•ë••? } ,, íô
šë•¢•ì••ª¢••ì••™ .. !
å/ šã•é••ê šë•? |ê••™ ªé•¢ ¢••¥• ••?|`

íô ¨ôŸ [ é••ê ¢•ë•¢•ì••ªì••™ ] ,, å/ šã•é••ê š? { ¥••õ•• ••? ç••§ ª™é
ã•ë••? }

í š­• ••¥ [ ë•«••™? šç••é ê••? ã••™§ï ] å••ï ¥•ï•™¢•?

å•é™ ï•ì••õ••ê•õ••? { ê••í¢••? } ší { ¥•ï••™¢••? }

| •ã?••à Ÿé•ë•™« é™ ï•å•ì••ê••õ••í? ì••¨ìö Ÿé•ê•©¥•é••? å•ï
¥•ï••™¢••ìõ•ê|`



<2011-08-30 16:28><Facebook (10) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiii

<2011-08-30 16:28><åÇäí messaged ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ - Google Chrome>
uhfjg

<2011-08-30 16:28><Facebook (10) - Google Chrome>
; skh

<2011-08-30 16:28><ÏíäÇ Úáí messaged °•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ
ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨ - Google Chrome>
k


<2011-08-30 16:29><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (10) - Google
Chrome>
uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hkd hugl fs ha,t; hafu;
fs{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}fs ha,t; h,;t fkw hg;htjvdh
,h;,g hg

<2011-08-30 16:29><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (11) - Google
Chrome>
d dpf hgkfd d[d d;jg skhk ,dwdv ;jg; ulg aufd ooooooooooooooooooooooo


<2011-08-30 16:35><Facebook (11) - Google Chrome>
ig, vqh,d ;g uhl ,hkj fodv
,{Backspace}{Backspace}dhvf hgwpm ,hgsblm
,jprdr hblhkd
hgpl] hggi hkj ag,k;
iiiiiiiiiiiiiii
vhp dudk,kd f]hg hglhg;d
hgpf

<2011-08-30 16:37><ÍäÇä messaged °•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ
ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨ - Google Chrome>
CLIPBOARD: ãöë§ê••••Ÿ ïô裕•© Ÿé¥§ï••£ ãôë•••è ? «í™˜ ê•••§¥ ší ¨‘ê ?
墚蕕•§ šë••è ¬äé••¢ êë ¥íé•••è ? 駩¤••¡ šëìê ¢©è••íŸ êŸ ïôãëï•••ìê
íŸì¢ê•••íŸ •••è ? åퟭ••••••é 뤟¥•••••è í§ã éôì•••ê ê¢ã•••¡ Ÿé¥§ï••••£


<2011-08-30 16:40><Facebook (11) - Google Chrome>
a, lk.gj hgw,vm


<2011-08-30 16:41><Principe del Amore (11) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiii
hvd] ha,tim uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh


<2011-08-30 16:44><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (1) - Google
Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiii

<2011-08-30 16:44><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (2) - Google
Chrome>
p{Backspace}al]vdu{Backspace}il fjk,vjd


<2011-08-30 16:45><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (3) - Google
Chrome>
ojdm psdk ],l whdfj; h

<2011-08-30 16:45><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (4) - Google
Chrome>
gudk


<2011-08-30 16:51><ÇáÊÑÌãÉ ãä Google - Google Chrome>
h;ev lk v,,,,um sglj hbdh]d
CLIPBOARD: Rowouah delivered more than hands


<2011-08-30 16:52><Facebook (5) - Google Chrome>


<2011-08-30 16:52><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (5) - Google
Chrome>



<2011-08-30 16:53><Facebook (6) - Google Chrome>
gda i, hkj ag,k ]jk.gim


<2011-08-30 16:54><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (6) - Google Chrome>
jsgl i`h lk `,r; hgvh{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}


<2011-08-30 16:55><Facebook (6) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiii ;gkm ,dh; fhfh psdk


<2011-08-30 16:56><Facebook (8) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiii i]dg u.ldkm hkd ,psdk ugn gpl fu[dk


<2011-08-30 16:58><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ - Google Chrome>
hglil hku.l hkd
lugd{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}dgm wdv u.,ljdk ugn i],gm ,ugn qvyhl


<2011-08-30 17:00><Facebook - Google Chrome>
i],gm ojdm psdk fh[v u.lkm ugn hg.,vhx
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}fh{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}ihd ak, hgd,l ;gm u.hdl
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
dgm fu] ajvd] vhp j[d hbvfuhx
iiiiiiiiiiiiiiiii
,hggi ugdim p[hdhj
kw ols id ,fdim fgm
i

<2011-08-30 17:03><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiii ihd ak, vqh,d lk ism
ihd ak, psdk dl;k o'dfj; al,sm j[d
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}iiiiiiiiiiiiiiiiii
;l hkj ;fdv
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
hqf' lk ldsd
l{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}iiiiiiiiiiiiii
dv,pg; t],m ldsd
psdk dv,pg; t],m ldsd iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
i],g{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}fs fhfh
p{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}iiiiiiiiiiiiiiiiii
hkj 'hgf lkim hgw]hrm g, b
hd
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
hd]; fhg]ik
v,,,,,,,,,,,,,,,p ,hgi,m f/iv;
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ihd ak, vhp dwdv d{Backspace}ugd; h.]phl hbvfuhx
fs b h{Backspace}ihd hl hguhl,] il l,[,]m
ooooooooooooooooo


<2011-08-30 17:10><Facebook - Google Chrome>
,;uj ,lp] slm ugd;
vhp hk.g hykdm jk'fr ugd; lhg hslhudg hgtv,[d
,hi]dim hgim
iu
j]gg qvyhl fs l, jksm hgu.dlm d,l hbfuhx

CLIPBOARD: ¢§éé à©äŸê  « êí ¢ë«¡ Ÿéãªïê¡ ïíê ŸéŸ ãŸ˜


<2011-08-30 17:11><Facebook (10) - Google Chrome>



<2011-08-30 17:12><ÈÚË Principe áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

<2011-08-30 17:12><Facebook (10) - Google Chrome>
 lk,

<2011-08-30 17:12><ÈÚË Principe áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
v vhtj

<2011-08-30 17:12><Facebook (10) - Google Chrome>



<2011-08-30 17:12><Google - Google Chrome>
hyhkd
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hyh
kd hslhudg hgtv,[d

<2011-08-30 17:17><Facebook (12) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiii
'fuh ]hh],v ugdim fs l]hhg;hih hbykdm
ag,k ovf hgayg
fhfh psdk gda hgslum ugd; id[ ojdm l/g,l fhfh psdk


<2011-08-30 17:20><Facebook (13) - Google Chrome>
qvyhl lwdv{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}vhp jk;jg


<2011-08-30 17:21><Facebook - Google Chrome>
[ihd hi]hx ohw hgi]dg
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}hgi],gm

<2011-08-30 17:23><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (14) - Google
Chrome>
ihd k.gj ihd hbykdm
,lk ha,t; `;vkd hslu; hbykdm hgd ;jg; ugdim
ihd lk, ,dm vhtj


<2011-08-30 17:24><Facebook (14) - Google Chrome>
a;] udf k.gjim ,lufvjkd
hiz hiz hiz hiz hiz


<2011-08-30 17:26><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (14) - Google
Chrome>
h,dgd qvyhk{Backspace}l lhh;g; fhfh psdk lk dyqf s{Backspace}ads,d
id ,dkim i]dg tagjkd ,vhpj


<2011-08-30 17:27><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (2) - Google
Chrome>
i],gm ihd hi]hx hg[ hbykdm hsludim
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii fu]dk kp]]m lugd; vhtj
h{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}fhu vhtj augr


<2011-08-30 17:29><Facebook (2) - Google Chrome>
hgd,l w]; j,kskm


<2011-08-30 17:36><Facebook (2) - Google Chrome>
j]ggdk pfd


<2011-08-30 17:38><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (1) - Google
Chrome>
hkahx hg
<2011-08-30 17:38><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (2) - Google
Chrome>
gi dhvf uhaj hd]; vhtj ;ga pg,k{Backspace}m
uh] ;,k jtjilim

<2011-08-30 17:38><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (3) - Google
Chrome>
 id lk; l, lkd
hbykdm


<2011-08-30 17:39><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (4) - Google
Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
vht{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}vhtj lwdfm
dhfm lk dg'a
vhp h'fgm ugn hgohw h;gm u,t hgfkdm
iiiiiiiiiiiiii


<2011-08-30 17:41><Facebook (4) - Google Chrome>
vhtj u,t hgfkdm
vhp jkfs'
iiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiii
ogd hg,g] da,t ]vfm
gjagyl,k
,hkj lk hig hgodv vhtj


<2011-08-30 17:46><ÇáÑÓÇÆá (5) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiii id{Backspace}{Backspace}gda lsldin{Backspace}m id[


<2011-08-30 17:48><ÇáÑÓÇÆá (6) - Google Chrome>
bbbbbbbbbbbbb lhhrfg i`h grfd j,djd ag,k dk',i hgydvd
uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhw];
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hd h]vd fd; ljk'd grfd
hbhd hp] hkj ,v]m hkd lhhuvtim ,bahdtjim pjn id ph'm
u{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hkd
lhhuvtim ,bahdtjim ,lfdk ugdim kpsm bk ls,dm ggwtpm lhgjim ygr pjn lj;]v

<2011-08-30 17:52><ãÕØÝì messaged ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
j'

<2011-08-30 17:52><ÇáÑÓÇÆá (6) - Google Chrome>
gf hgw

<2011-08-30 17:52><ãÕØÝì messaged ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
]hrm

<2011-08-30 17:52><ÇáÑÓÇÆá (6) - Google Chrome>
 lkim

<2011-08-30 18:01><ÃáÈæãÇÊ ÊÑßíÉ ßÇãáÉ æÍÕÑíÉ (1) - Google Chrome>
j{Backspace}j

<2011-08-30 18:03><ÇáÑÓÇÆá (1) - Google Chrome>
uh] hkj lk jp' ,hp] jpj hglvhrfm iiiiiiiiiiiiii

<2011-08-31 09:27><Facebook (22) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
o{Backspace}a{Backspace}p{Backspace}a{Backspace}s{Backspace}d{Backspace}f
{Backspace}g{Backspace}h{Backspace}j{Backspace}k{Backspace}l{Backspace}l{
Backspace};{Backspace}'{Backspace}.{Backspace},{Backspace}m{Backspace}n{B
ackspace}b{Backspace}v{Backspace}{Backspace}{Backspace}c{Backspace}x{Back
space}z{Backspace}q{Backspace}w{Backspace}e{Backspace}r{Backspace}t{Backs
pace}y{Backspace}u{Backspace}i{Backspace}o{Backspace}p{Backspace}[{Backsp
ace}]{Backspace}ua{Backspace}{Backspace}hgp{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}a

<2011-08-31 09:38><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (22) - Google
Chrome>
igg{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}ig,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,hkj fhgt odv ,dhvf hgwpm ,hgsblm
,do{Backspace}{Backspace}{Backspace},jprdr [ldu hlkdhj; dhvf


<2011-08-31 09:39><Prince messaged ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
g

<2011-08-31 09:39><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (22) - Google
Chrome>
p] hb

<2011-08-31 09:39><Prince messaged ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
k
<2011-08-31 09:39><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (22) - Google
Chrome>
fhfh l

<2011-08-31 09:39><Prince messaged ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
ygs u

<2011-08-31 09:39><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (22) - Google
Chrome>
gn hg

<2011-08-31 09:39><Prince messaged ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
ud]dm

<2011-08-31 09:39><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (22) - Google
Chrome>
 uhhhhhhhh

<2011-08-31 09:39><Prince messaged ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
hhhhhhhhhhhhhhhhhh

<2011-08-31 09:39><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (22) - Google
Chrome>


<2011-08-31 09:42><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (23) - Google
Chrome>
ig,,,,,,,,,,,,,,, tgm
;g uhl ,hkjd fodv
,dhvf d,l jov[[ ,judk[ ,.,h[[
,jpr

<2011-08-31 09:42><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (24) - Google
Chrome>
dr hblhkd dhvf

<2011-08-31 09:42><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (25) - Google
Chrome>
lh;, ad sblj[ pfd
iiiiiiiiiiiiiiiii
hkd ls,dj ;gd[m


<2011-08-31 09:45><Asraa messaged ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
h

<2011-08-31 09:45><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (25) - Google
Chrome>
d lp] dh;gim
<2011-08-31 09:45><Fulla messaged ãÌãæÚÉ ÊæíÊí - Google Chrome>
h

<2011-08-31 09:45><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (25) - Google
Chrome>
kjd
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}ls,j, tgm ;gd[m
kul og{Backspace}{Backspace}
dlu,]m juf
ljs,d hkj afd;
iiiiiiiiiiii
hogw lk ogdg {Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}ogdg
,psdk j'gugd hkj
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


<2011-08-31 09:47><Prince messaged ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
w

<2011-08-31 09:47><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (25) - Google
Chrome>
fhp hbk,hv .d]
iiiiiiiiiiii
hgpl] hggi
ihd gym .d] hg[]d]m
lp] ls,d
h[d{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}og],k kjwg fhhpl] lh;, hkj uk]; hjwhg fdil


<2011-08-31 09:49><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (26) - Google
Chrome>
whvgkm tjvm kjwg fd{Backspace}{Backspace}ugn jgt,km lygr
b pd]v hjwgj fdi rfg ;,\{Backspace}{Backspace}l d,l
lk, h.,[
hpl] h.,[
ihd lk, [`f ugd;
iiiiiiiiiiiiiii
f]gim ihd hguwt,vm [`hfm


<2011-08-31 09:50><Facebook (26) - Google Chrome>
hd utdm
jkrg; hbofhv ydv wpdpm
hdddddddddddddd
dk{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}k'dil v,hjf
,dkrg,k hbofhv ;h`fm
hd utdm
iiiiiiiiiiii
o,a rthw
iiiiiiiii{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}gu] uvtj gda jkrg; hbofhv ;h`fm
hd ,hggi lh;, h[,hx ud]
ogdg hgfhvpm huhd]m ygs ugdm
og,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
l, hkj
ogdg
hd utdm
[lhujm i,hdm ldgp; dp[d ,dhkm
'hgu ugn hf,i
hpl] kh/l
jvfdjm


<2011-08-31 09:55><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí (26) - Google Chrome>
,hkjd fhgt odv tgm pfd
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}iiiiiiiiiiiii
l, i, hpl] hf,km hkd ,psdk ,ogdg ,pd]v
hkd ,ogdg
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}ihd pkdk hoj[
ugd ,g] huvtm lk l[l,ujd i, qhtim ,;gd rfgdim
iiiiiiiiiiiiiiiiii
hkjd huvt
ydv id hoj[
hkd il a;dj fdim
h`h id ;gdgim
gjp[d fhglui]
bk hg[lhum hgl,[,]dk ikh ;gil ;gdm
,il d]v,k fdm hkd ;gdm l, lui]
iiiiiiiiiiiiiiiii
ag,k hjhh;]
hkjd a{Backspace}shgdim
hkjd hbpgn tgm pfd
hkd lhhp[f{Backspace}d ,dhih
h`h p[j hdad
hq{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}h`h jugdrhjim lu[fjkd hq'v h{Backspace}hp`tim lk
hg;v,f


<2011-08-31 10:02><Facebook (26) - Google Chrome>
,gda hul ugn ktsd
id fphgim ,hkd fphgd
id hgd ksj l, hkd
<2011-08-31 10:04><Facebook - Google Chrome>
id
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}id ,'dfm ljk]ldk ug

<2011-08-31 10:04><Facebook (1) - Google Chrome>
n w]hrjd gd{Backspace}{Backspace}
,wgkd p[d
hki pkdk ph[dm ugdm
iiiiiiiiiiii
,[hk ds;j,k


<2011-08-31 10:06><Samar Ahmed (1) - Google Chrome>
,wgkd lhh;]v h;,h{Backspace}g lk lk,
fs 'dfm p[jim ;]hld
b l, lk ,gd]
,g{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}'dfm ;gjgd
hkd ljk]lm ugn w]hrj[ d,l d,l
;hgjim ;]hld
,hgul
fhg{Backspace}\{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace},hguhl fhgud]
j{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace},lvm lk
hglvhj hl{Backspace}{Backspace}ohfvj,h ugn jgt,k fhfh
id [hkj jp[d
pkdk
,[hk d,l ud]
pjn l;gjgd ;g uhl ,hkjd fodv
jp[d ,dhdm
lk ,vm oalim
,[hluj;l dlim j/p{Backspace}{Backspace}ogd;l /p;,k ugdm


<2011-08-31 10:09><ÈÚË Fulla áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
l

<2011-08-31 10:09><Samar Ahmed (1) - Google Chrome>
k h[sjim gg;gdm gda lp[j ,;hgj
h[djim
;fg ;gjgd hkd ljk]lm


<2011-08-31 10:10><ÈÚË Khaloo áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
o

<2011-08-31 10:10><Samar Ahmed (1) - Google Chrome>
gdim h`h ljk]lm ogdim
tgm id 'dfm lk ]ogj hg;gdm jydvj
l, ihd w]drjd hgd uvtjim


<2011-08-31 10:11><Facebook (1) - Google Chrome>
,hggi jydvj
hkd jydvj ugdm
'fuh ljjydv ugd;l hkj,h higim
iiiiiiiiiiiiiiiii
ihd lk hgfhvpm luhdj;
ig, og,
,hkj fhgt odv
i, ad hkjin ,vhp


<2011-08-31 10:12><ÈÚË Khaloo áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
fs

<2011-08-31 10:12><Facebook (1) - Google Chrome>
 h;d] hkjd ydv a;g


<2011-08-31 10:13><ÈÚË Fulla áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
h

<2011-08-31 10:13><Facebook (1) - Google Chrome>
kd il p[,h ;fhgd
;,lm
,lk'dj fdim hf]
,dk lh;,
hih
hih
lthjpm hd;{Backspace}ldgd
hf] a;v

<2011-08-31 10:14><Facebook (2) - Google Chrome>
{Backspace}] vh],kd hk'd fdim
hf] lk'dj
l, phsfjd ]j'tn lk ,p]im
d[,. hkj ]h.im ,id 'htdm dld
,hbdldg dfrm ltj,p
,ogd
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}lilh d;,k hkd
lhhk'd fdim
,dk
w]; og, hofhv hpl]
jgt,km lygr


<2011-08-31 10:16><ÈÚË Fulla áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
h

<2011-08-31 10:16><Facebook (2) - Google Chrome>
kd il s]dj hgl,q.{Backspace},u
fs p.j f;gfd
lk j;gd ;]hlil ;gil hkd ljk]lm ugn w]hrj[ d,ld
,ld{Backspace}{Backspace}d,l
hkd l[h,fjim
,{Backspace}{Backspace}a, hohfvm ld[h,fkd
g, lygr
hkd hekdkil lp[dj ,dhil fu]
b id ,bfvhx


<2011-08-31 10:18><Facebook - Google Chrome>
hglil i, .dk
pfdj h'lk ugdi
bk /g fhgd
hgpl] hggi
og, h`h h[m pd]v hsf{Backspace}{Backspace}{Backspace}jvp,k gg;gdm
hd hkd ,dm hl[ ydv ad
lhhvf{Backspace}d] hosvim
hkd p[dj ,dhi ;{Backspace}{Backspace}

<2011-08-31 10:20><Facebook (1) - Google Chrome>
 f,;jim ;jgm
gd{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-08-31 10:20><Facebook (2) - Google Chrome>
i, dpgt ,d;,g uk]d vshzg id
]h{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}fhhhhhhhhhh
hhhhhd
jsgl hgt uhtdm
hkd r'uj ,dhi ,dhih
id
g{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace},id lahx hggi ugdim il lrwvj
hoj[


<2011-08-31 10:23><Facebook - Google Chrome>
ks{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}gda ljk]lm
ak, hbshxm hgd r]ljim hgim
ak, hgd rwvj ,dhih
hjp]m ,p]m s,j hgw]drjim leg hgd s,djm hg'dfm
id hoj[ ,hkjd ]htudgim h;d]
'dfm jydvj lk rfg
lk{Backspace}, lk hgla;gm lk rfgim id ljydvm
jsgldk pfdfjd
<2011-08-31 10:27><~*¤ô§ô¤*~ÚÇáÜÜÜÜÜÜã ÇáÃäÇÞÜÜÜÜÜÜÜÉ~*¤ô§ô¤*~ - Google
Chrome>
hkd pjn dl fvhx il lhhk'dj fdim


<2011-08-31 10:29><Facebook (2) - Google Chrome>
'fuh hg;g [hk, 'hf;dk
,dhi{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}fvhx l,
hg;g duvt,i
fs hgd /fh' ,dhi


<2011-08-31 10:30><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (2) - Google Chrome>
fs hg/fh' duvt,i
,hw]rhzil
,hkd pjn w]drjd hgd id .,[jm il spfj ktsd lkim
hkd utj i`h; hgl,q,u
hkd hgd p. f;gfd ;]hl [lhujd j;gd hkd ljk]lm ugn w]hrj[
hkd lk'f{Backspace}dj fdim ;]hl hg;g
id ;]hl [lhujd j;gd hkd ljk]lm ugn w]hrj[
il.dk duvt,kd hkd ak,
pjn d{Backspace}f,;jim pd]v p[m ,dhih
;gim b 'dfm
l, k,v
pjn id kts hgad
h,;d k{Backspace}jpf j,h[il lhuk]d la;gm
j;gd il ap[,h
,hkd il h;gim
fs ;]hlil
il ;g hgl,[,]dk [hk qkil hki juj`v h, kp[d fhgl,q,u
fs llj,rudk lkim id[ jp[d ,dhm{Backspace}dm
tgm 'dfm lspj fdm hg;gdm
;]hl [lhujd
hkd fhgksfm hgdm 'dfm
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}uwfdm lk hkd
,dhih hladim
fs l, ;]hl [lhujd
hkd ulvd
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}hkd [kj hgd dq,[kd
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}hkd l]ogjil
id ]ogjil


<2011-08-31 10:40><Facebook (2) - Google Chrome>
CLIPBOARD: Ÿ«•••šé ê•••ë Ÿã•••§ Ÿéãï•••§ø?
ø?íá•••íî Ÿé¬ì•••© Ÿéåçï•••§ø?
ø?ïꕧ蕕•ê ãê•••© ê•••§ï•••§ø?
ø?ï¤ãé ¥ï•Ÿ¢è•••ê ãï•••§«ãï•••••§ø?
è•••é ø?ã•Ÿ êø? ø? í šë¢•••êø? ¦ï••©
l, ;jg[ id hgd ]ogjil l, hkd
[hk h[jd ggfdj
jp[d ,dhdm
jjwg fdm
jtilkd
jogd hl[ jp[d ,dhdm
[hk v[uj
ggfdj{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}'fuh lhhsgl ugdim
f{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}bk id jyv{Backspace}dvj lk rfgim
,hkd lbp/m i`h hgad
,lk h[m p[m ,dhdm
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}jt/g
ydv khs ugdm
hd wp hkd lhhk;v
lk h[m fvhx ;lj fu] lhhp[d ,dhih
lk ;gd 'dfm ohfvjkd j;gd hkd lhhvd] ,dm k,v
hvd] fydv l;hk hjudk
gdsa{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}dukd id lph[dm id[
i, pgt{Backspace}{Backspace}{Backspace}pgt
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}i{Backspace}{Backspace}{Backspace}.d
k i, ak, lwgpjm dovf fdkd ,fdkim
[hk ovf fdkd ,fdk als
[hk ph,g ,dm als
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}bk als il ohfvjm ,p[j ,dhi
[hk f,;jim ohfvjkd h'dp p/m
h{Backspace}{Backspace}hkd lk'djm l[hg dp[d ugn 'dfm
i, vh] dp[d
fs hkd lk'djm l[hg
i{Backspace}{Backspace}i, lhh;g[ odv
i, 'hd[{Backspace}p p/m
,fkuhg lhhajvd fvhx
hkd
i{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}hkd il
ydvj vrld ,gydj hbsdh
,lduvt vrk{Backspace}ld
hkd l,q,u fvhx hkjin fhgksfm hgd
a,;j lohfvjm hkd lk fu] hgla;gm lk whvj lohfvjm
l, ;jg[ hkd utj i`h; hg,q,u
h;d]{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}d[,. f,;jim w];j
fs ism lhhw];
bk uvtj fvhx ak,
fs hgd
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}fs shgtjd ,dm 'dfm
ydv ad
,hg;glm hgd ;hgjim ;]hl hg;g


<2011-08-31 14:38><Facebook (12) - Google Chrome>
ig, hl .dkm ag,k[ ;g uhl ,hkjd fodv ,dhvf hgwpm ,hgsblm ,dogdg[ ul, hf,
.dkm ,jprdr hblkdhj dhvf
ig, pfd
jsglgd ud,k; hgpg,m pfdfd


<2011-08-31 14:42><Facebook (13) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiii ph,m


<2011-08-31 14:42><Reem messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-08-31 14:42><Facebook (13) - Google Chrome>
g,

<2011-08-31 14:42><Reem messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
m
4

<2011-08-31 14:43><Facebook (13) - Google Chrome>


<2011-08-31 14:48><ÇáÑÓÇÆá (13) - Google Chrome>
b pfd ag,k h.ug lk[ hkjd hojd ,hggi hkjd hg[ lu.m frgfd ;ga [fdvm hkjd
,lhlh
,{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}hkjd yhgdm ugd{Backspace}n rgfd ,i`h hgad hgd
whv id hgd hojhvjm l, hkd ,h`{Backspace}{Backspace}{Backspace},id hgd
ljk]l{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-08-31 14:49><ÈÚË Zakiya áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-08-31 14:49><ÇáÑÓÇÆá (13) - Google Chrome>
,id hg

<2011-08-31 14:49><ÈÚË Zakiya áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
d ;hg

<2011-08-31 14:49><ÇáÑÓÇÆá (13) - Google Chrome>
j jk

<2011-08-31 14:49><ÈÚË Zakiya áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
]lj l

<2011-08-31 14:49><ÇáÑÓÇÆá (13) - Google Chrome>
, hkd jsgldgd pfdfjd
gjj,rudk hkd
lj,k{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}dk hki hkd ldp.kd

<2011-08-31 14:51><ÍíÏÑ messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
i`h

<2011-08-31 14:51><ÇáÑÓÇÆá (13) - Google Chrome>
hgad

<2011-08-31 14:51><ÍíÏÑ messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
fu

<2011-08-31 14:51><ÇáÑÓÇÆá (13) - Google Chrome>
] hgd

<2011-08-31 14:51><ÍíÏÑ messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
[hk

<2011-08-31 14:51><ÇáÑÓÇÆá (13) - Google Chrome>
fdkhj

<2011-08-31 14:51><ÍíÏÑ messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
km ,hg
<2011-08-31 14:51><ÇáÑÓÇÆá (13) - Google Chrome>
w]hr

<2011-08-31 14:51><ÍÓíä messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
m

<2011-08-31 14:51><ÇáÑÓÇÆá (13) - Google Chrome>
,hbo

<2011-08-31 14:51><ÍÓíä messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
,m

<2011-08-31 14:51><ÇáÑÓÇÆá (13) - Google Chrome>
 hgd fd

<2011-08-31 14:51><ÍíÏÑ messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
km

<2011-08-31 14:51><ÇáÑÓÇÆá (13) - Google Chrome>
fs

<2011-08-31 14:51><ÍíÏÑ messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
 id h

<2011-08-31 14:51><ÇáÑÓÇÆá (13) - Google Chrome>
gd hoj

<2011-08-31 14:51><ÍÓíä messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
hvj

<2011-08-31 14:51><ÍíÏÑ messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
,h

<2011-08-31 14:51><ÇáÑÓÇÆá (13) - Google Chrome>
kjf

<2011-08-31 14:51><ÍíÏÑ messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
{Backspace}d l

<2011-08-31 14:51><ÇáÑÓÇÆá (13) - Google Chrome>
h

<2011-08-31 14:51><ÍÓíä messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
hg

<2011-08-31 14:51><ÇáÑÓÇÆá (13) - Google Chrome>
[ ubr

<2011-08-31 14:51><ÍÓíä messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
m f;

<2011-08-31 14:51><ÇáÑÓÇÆá (13) - Google Chrome>
ga

<2011-08-31 14:51><ÍíÏÑ messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
d h

<2011-08-31 14:51><ÇáÑÓÇÆá (13) - Google Chrome>
kd fu

<2011-08-31 14:51><ÍíÏÑ messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
]j

<2011-08-31 14:51><ÇáÑÓÇÆá (13) - Google Chrome>
[ hkjd

<2011-08-31 14:51><ÍÓíä messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
 ,lhlh

<2011-08-31 14:51><ÇáÑÓÇÆá (13) - Google Chrome>
 ubr

<2011-08-31 14:51><ÍÓíä messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
jd fd;

<2011-08-31 14:51><ÇáÑÓÇÆá (13) - Google Chrome>
l ydv

<2011-08-31 14:51><ÇáÑÓÇã messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
a;g

<2011-08-31 14:52><ÍíÏÑ messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
pfd

<2011-08-31 14:52><ÇáÑÓÇÆá (13) - Google Chrome>
 ,

<2011-08-31 14:52><ÍÓíä messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
sbld h

<2011-08-31 14:52><ÇáÑÓÇÆá (13) - Google Chrome>
glhlh
<2011-08-31 14:52><ÍÓíä messaged ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>


<2011-08-31 14:54><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (13) - Google Chrome>
kul
lth{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}
CLIPBOARD: 15_ê埤ž¡ êŸéï¡



<2011-08-31 14:57><Facebook (13) - Google Chrome>
CLIPBOARD: ìéí ªï§ èé ãŸê íŸë¢ Ÿéå ¦ï© í­¥¡ í«éŸê¡   í¢¥çïç ŸéŸêŸëï

,ugd; hkahx hggi
hgpl] hggi hkj ag,k;
hgpl] hggi


<2011-08-31 15:00><Facebook (11) - Google Chrome>
CLIPBOARD: ç­¡ ê¥ªë¡ ¤§Ÿ
-©-í© í-©-í©¡ ¥ í ãà è£ï©

Ÿéêìê Ÿ¤Ÿ ï¦á ìŸ êë Ÿ íìŸ åŸ íìŸ ì§éì í¥èŸéì êŸ ¤íª ë¢ï é­©­í© ìŸêé
ê£éè íïë Ÿé ï¢?íïë Ÿé«ïŸ©¡? ííïë ííïë ...
Ÿéêìê Ÿé­©­í© êí¢ ¥ ï ¢ì åç©© ï©í¥ ﬢäé Ÿé¦éï¤ ï¤ï åéí« í 㧠Ÿèê «ëì
..
............©¤ã ãéî é§ì íá 㟠­©­í©¢ì ¢«¢ëŸì Ÿíé êŸ ¬Ÿå¢ì
..Ÿ¦¨¢ì Ÿé¥àë í èé ¬íç....
.... . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ÿ¤Ÿ ퟥ§ ¦ ï£ í§ã« ãéïìê

í㟬¢ ãï¬ì «ãï§ì


<2011-08-31 15:54><Facebook - Google Chrome>
ig, ugd
ll;k schg
'{Backspace}{Backspace}
<2011-08-31 15:56><ÕæÑ Principe del Amoreþ - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiii ojdm ,hggi


<2011-08-31 15:56><Facebook - Google Chrome>
ig, ub,d
hgd qtjim hgfhvpm i

<2011-08-31 15:56><Facebook (1) - Google Chrome>
d pkdk hoj 'dfm
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii il.dk hl hgwhg,k [,hvdkm ljajgkd ,jogdkd h,g ,p]m
ojdm skh{Backspace},

<2011-08-31 15:57><ÈÚË Úáí áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
oooooooooooooooooo

<2011-08-31 15:57><Facebook (2) - Google Chrome>


<2011-08-31 15:57><Facebook (1) - Google Chrome>
hd
l,


<2011-08-31 15:59><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (1) - Google
Chrome>
kudl jv,p ggthjp

<2011-08-31 15:59><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (2) - Google
Chrome>
m


<2011-08-31 15:59><Facebook (2) - Google Chrome>
id g, l, id


<2011-08-31 16:01><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (3) - Google Chrome>
b fs
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}b
hkd ufhgd juvtim
lufhgd hoj 'dfm
fs jugdrhjim lu[fjkd
jsgl dh,v]
qm{Backspace},[j;
ihd ak, h;, uvs h`h fhgt{Backspace}rhum u.l,kd h[d hs, l, jksdkd u.ldkd


<2011-08-31 16:05><Facebook (3) - Google Chrome>
uv{Backspace}b,d d,l hbvfuhx vhdpdk gg;gdm j[d
,vm
hg{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-08-31 16:07><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (1) - Google Chrome>
b l, o,a shgt ufhgkm h;, uvs ,v,p ggrhum ,pqvj ktsd
,{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}avhp
hgfs dg{Backspace}{Backspace}hs, pfhfm h.,[d hvd] uvs utdm


<2011-08-31 16:09><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (2) - Google Chrome>
l, i, 'gug[ p/[ d;,g vhp j.,[dk hkd augdm hkd ;dtj bk h;, ptgm uvs ,rhum
;ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggga
s,d odv hs, a,td ;l ,hp] vhp jtvpdi lk j.,[dk
iiiiiiiiiiiiiiiiii bhs, hsl hggi ugd[ id l, fs hkd hg;g dv],k j.,[dk p

<2011-08-31 16:11><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (3) - Google Chrome>
jn dpqv,k uvs[ ,dv;w,k ,d{Backspace}{Backspace}ugl,] dhh],k hg,h[f


<2011-08-31 16:13><°•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨
(4) - Google Chrome>
hkj a,t
i, dwh]r{Backspace}t d,l 7\9
b ls,j ad
fs hkd lufhgd hoj 'dfm
ufhgd hkj ,p]m juvtim
j{Backspace}lugrm ;l jugdr lu[fkd


<2011-08-31 16:18><Facebook (4) - Google Chrome>
hslhudg hgtv,[d

<2011-08-31 16:19><ãÍÈíä ÚÇÏá ÚßáÉ æ ÅÓãÇÚíá ÇáÝÑæÌíþ | ÝíÓ Èæß (4) -
Google Chrome>
iiiiiiiiiiiii
ihd u,] gda
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}

<2011-08-31 16:20><Facebook (4) - Google Chrome>
,hggi fu]kd lsjgljim
hf,dm vhp d`gkd


<2011-08-31 16:20><ÑÓÇáÉ Haider ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ - Google Chrome>
dh

<2011-08-31 16:20><Facebook (4) - Google Chrome>
vhj
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}ism rfg ldv,p dkhl ;jgm ,dk ud]djd ,hvd]im plvm iiiiiiiiiiiiiii


<2011-08-31 16:21><ÑÓÇáÉ Ìãíá ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ - Google Chrome>
i

<2011-08-31 16:21><Facebook (4) - Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}l,
ogd dk'dkd hgud]dm
ih{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}oqv dukd 10 hbt
b udkd a{Caps Lock}FDM LAHDTM
PJN D,V, AHDTM


<2011-08-31 16:22><ÑÓÇáÉ Ahmed ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ - Google Chrome>
I

<2011-08-31 16:22><Facebook (4) - Google Chrome>
IIIIIIIIIIIIIIIIIII
HKD H,G ,P]M FHGUVHR ATJ HGD,V,
HL,J UGD;
HSLHUDG HGTV,[D IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
,VM HGUD] D'GU JUDKD
IH AK,
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IHD HPGN [`FM FHGUHGL
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIII
IHD AK, [LDG
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
,{Backspace}{Backspace}IHD AK,
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII


<2011-08-31 16:28><>
IG,

<2011-08-31 16:28><Facebook (4) - Google Chrome>
IG,
IIIIIIIIIIIIIIIIII
GDKHV],H VH] D;FG ,DHDM ,QVFJM F,VD
,HKJ FHGT ODV
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
HKJ AJ;,G HPL] H;FG ,DHI OJDM ]DS{Backspace}J,SG
L, {Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}B UGN AK, H.UG
FS HO{Backspace}{Backspace}HOHT LAY,G
,LHHPF HQHDR;
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
H,;D HPL] VHP HFDU E;G UGN GDKHV],
HKD LHHOHFV
DU{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-08-31 21:50><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí - Google Chrome>
i{Backspace}ihd ak, sk, ]jf]u l]hhuvt; v,,,,,,,,,,,,,,,,,,,um
jsgl .d] hg,v]
hkjd hg`if .k,fm pd {Backspace}{Backspace}fd


<2011-08-31 21:55><Facebook - Google Chrome>
[wfhp hgof{Backspace}dv dhpg,dk

<2011-08-31 21:58><Facebook (1) - Google Chrome>
CLIPBOARD: èïèï §ï¢ê¬¡ Ÿéêë­í© íï¡ Ÿ¦¢¡
í¤Ÿë ï¤íë ¤êŸã¡ ¢¢¥Ÿ©¬íŸ Ÿ¦¢¡??
¤Ÿë ï­ï© ã­ ï ãéïìê íèŸê ï§ãï ãéïìê
 ï ï¦é­ Ÿéèéïë« êŸéèê  ï 囹 Ÿé«¢éŸï¢ êŸéèê?!!!!!!
¤Ÿë Ÿ¦¢ì ¢èé¡?èŸåï «íªï êí ê馢ìê...
ig, kldv
;g uhl ,hkj fodv
dhvf hgk[hp ,hgjov[
,hg

<2011-08-31 21:59><Facebook (2) - Google Chrome>
udk
,dl .,h[;
,ktvp fd;
hgjudk

<2011-08-31 21:59><Facebook (3) - Google Chrome>
jsgl dh,v]


<2011-08-31 22:00><Facebook (4) - Google Chrome>
aofhv;
a, lh;

<2011-08-31 22:00><Facebook (5) - Google Chrome>
,


<2011-08-31 22:00><Facebook (3) - Google Chrome>
ig, hpl] ;g uhl ,hkj fodv
,dhvf hgwpm ,hgsblm ,hgjudk
,jprdr hblhkd


<2011-08-31 22:01><Facebook (2) - Google Chrome>
hgpl] hggi ugn hggi


<2011-08-31 22:01><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (2) - Google
Chrome>
dsgl, ulh] hkj hbv,u ;g uhl ,hkj fodv ,dhvf j{Backspace}hgwpm ,hgsblm
,jprdr hblhkd
jsgl dh,v]
lkh ,lk;l hkahx hggi
lk,m su] ?


<2011-08-31 22:07><Facebook (5) - Google Chrome>
lh;, ad
q,[m
iiiiiiiiiiiiiii ;ga rhsd atjm ag,k lgoi{Backspace}il


<2011-08-31 22:08><Facebook (6) - Google Chrome>
lp] k'hkd ud]dm
hiz hiz hiz
tdv,.

<2011-08-31 22:09><?ÝíÑæÒ ÇáÕæÊ æ ÇáÅÍÓÇÓ? (6) - Google Chrome>
as,d
awfhp hgodv jwfhp hgodv
;{Backspace}j{Backspace}d{Backspace}s{Backspace}a{Backspace}hgpwfhp hgodv
[wfhp hgodv uwfhp hgodv

<2011-08-31 22:14><ÇáÑÓÇÆá (6) - Google Chrome>
s,vd hgfhvpm h{Backspace}'tj hgphsfm ,vpj

<2011-08-31 22:19><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (6) - Google
Chrome>
hwb hki.l, lkm bk lgoil jlgo hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


<2011-08-31 22:23><ÇáÝíÓ Èæß ÇáÚÑÈí - ÈÍË Googleþ - Google Chrome>
{Backspace}w,v tkhkhj hs,] ,hfdq {Backspace}w,v hgtkhkm
hgds{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace} gs,vdm s,bt
{Backspace}w,v hgtkhkm gdgn ug,d {Backspace}w,v hgtkhkm
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}w,v lsgsg
hubk phgm pf {Backspace}w,v lsgsg hg.ivm hgfdqhx

<2011-08-31 22:49><ÕæÑ ãÓáÓá ÇáÒåÑÉ ÇáÈíÖÇÁ - ÈÍË Googleþ - Google
Chrome>
 advdk ,ulv

<2011-08-31 23:01><Facebook - Google Chrome>
lsgsg hguar{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}g.ivm hgfdqhxlsgsg
hg.ivm hgfdqhx
<2011-08-31 23:13><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí - Google Chrome>
.....
.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

<2011-08-31 23:14><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí (1) - Google Chrome>
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


<2011-08-31 23:17><Facebook - Google Chrome>
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.........
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
................
..........................
.........................
........................
..................
............................
..................
......
.............
......
.




.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...............
..............


<2011-08-31 23:19><ÇáÑÓÇÆá - Google Chrome>
hkjd{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}pkdk hkjd fphg[ ,hkd fphgd
,hkj{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace};g ,hp] pv fktsm hkjd l

<2011-08-31 23:20><ÇáÑÓÇÆá (1) - Google Chrome>
hhg[ ubrm fdm ihd jwvtj udf s,dim ogd
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}thj udf sd,im hkd
l{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}h;,g lui] h;,g
;gdm hkjd lhg{Backspace}hg[ ubrm l,
[{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-09-01 03:42><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ - Google Chrome>
ig, lw'tn
;g uhl ,hkj fodv
,hkj fhgt odv
,dhvf jprdr [ldu hlkdhj;
hgpl] hggi
l,.dk hgud]
uh]d l{Backspace}id h;, ydv hg

<2011-09-01 03:43><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (1) - Google
Chrome>
lyem
,hggi ye,kd [lhum
id w]drjd
hgd [hkj w[drjd
w]drjd


<2011-09-01 03:44><Facebook (1) - Google Chrome>
hd ktsim
'gujkd hkd hgyg'hkm l, id


<2011-09-01 03:46><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí (1) - Google Chrome>
hd hktjp hgl,q,u hgfhvpm ,dm hojim
hojim l,[,]m fhgtds
t,j ugn l[l,um j,djd
hojim hgehkdm hslim pkdk pld]
a,t jugdrhjim


<2011-09-01 03:49><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí (2) - Google Chrome>
,dk
<2011-09-01 03:52><Facebook (2) - Google Chrome>
CLIPBOARD: çŸé Ÿéꧩ« ééáåé : é꟨Ÿ ï«êíë Ÿééä¡ .. éä¡ Ÿéšê ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ÿéáåé : " éšë Ÿéš çéïéŸñ êŸ ï¤§ å©­¢ì åï ŸéèéŸê " !!!



<2011-09-01 03:54><?ÊæíÊí ÇáÊÞäíÉ? (2) - Google Chrome>
,hkjd fhgt odv pfd
,

<2011-09-01 03:54><ÑÓÇáÉ karrar ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
hkjd f

<2011-09-01 03:54><?ÊæíÊí ÇáÊÞäíÉ? (2) - Google Chrome>
hgt od

<2011-09-01 03:54><ÑÓÇáÉ Asraa ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
v pdh

<2011-09-01 03:54><?ÊæíÊí ÇáÊÞäíÉ? (2) - Google Chrome>
jd

<2011-09-01 03:54><?ÊæíÊí ÇáÊÞäíÉ? (3) - Google Chrome>


<2011-09-01 03:57><Facebook (3) - Google Chrome>
atj jugdrhjim


<2011-09-01 03:57><ÑÓÇáÉ ÇáÔÇÚÑ ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
CLIPBOARD: Ÿééìê ëè ¢©î êë š¥ ••••••ìê íéŸ š©Ÿìê åë ©šï¢ìê å©¥ïë 嚢êê
ãéïìê å©¥¢ìê íŸë ©šï¢ìê êìêíêïë å婤 ìê••••••ìê 횫㧠çéí ••••••ìê
....


<2011-09-01 03:59><?æÑÏÉ ÇáÚÈíÏí? (3) - Google Chrome>
,hkjd fhgt

<2011-09-01 03:59><ÑÓÇáÉ Haider ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
odv
<2011-09-01 03:59><?æÑÏÉ ÇáÚÈíÏí? (3) - Google Chrome>
pfd

<2011-09-01 03:59><ÑÓÇáÉ Asraa ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
,

<2011-09-01 03:59><?æÑÏÉ ÇáÚÈíÏí? (3) - Google Chrome>
hka

<2011-09-01 03:59><ÑÓÇáÉ Haider ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
hx hggi

<2011-09-01 03:59><?æÑÏÉ ÇáÚÈíÏí? (3) - Google Chrome>
 jpr

<2011-09-01 03:59><ÑÓÇáÉ Asraa ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
dr hb

<2011-09-01 03:59><?æÑÏÉ ÇáÚÈíÏí? (3) - Google Chrome>
lhkd ,j.

<2011-09-01 03:59><ÑÓÇáÉ Asraa ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
,[dk

<2011-09-01 03:59><?æÑÏÉ ÇáÚÈíÏí? (3) - Google Chrome>
 j

<2011-09-01 03:59><ÑÓÇáÉ Haider ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
hlv

<2011-09-01 03:59><?æÑÏÉ ÇáÚÈíÏí? (3) - Google Chrome>
pskd

<2011-09-01 03:59><?æÑÏÉ ÇáÚÈíÏí? (4) - Google Chrome>
,h

<2011-09-01 03:59><ÑÓÇáÉ Asraa ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
ogw

<2011-09-01 03:59><?æÑÏÉ ÇáÚÈíÏí? (4) - Google Chrome>


<2011-09-01 03:59><ÑÓÇáÉ karrar ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hpg

<2011-09-01 04:00><?æÑÏÉ ÇáÚÈíÏí? (4) - Google Chrome>
n ]u

<2011-09-01 04:00><ÑÓÇáÉ Asraa ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
,m hk

<2011-09-01 04:00><?æÑÏÉ ÇáÚÈíÏí? (4) - Google Chrome>
d l, fg

<2011-09-01 04:00><ÑÓÇáÉ Haider ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
m

<2011-09-01 04:00><ÑÓÇáÉ Asraa ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>


<2011-09-01 04:00><?æÑÏÉ ÇáÚÈíÏí? (4) - Google Chrome>
;

<2011-09-01 04:00><ÑÓÇáÉ Asraa ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
bl;

<2011-09-01 04:00><?æÑÏÉ ÇáÚÈíÏí? (4) - Google Chrome>
v,u{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-09-01 04:00><ÑÓÇáÉ Haider ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-09-01 04:00><ÑÓÇáÉ karrar ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
sg

<2011-09-01 04:00><?æÑÏÉ ÇáÚÈíÏí? (4) - Google Chrome>
lj

<2011-09-01 04:00><ÑÓÇáÉ Asraa ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
hbkh

<2011-09-01 04:00><?æÑÏÉ ÇáÚÈíÏí? (4) - Google Chrome>
lg hg

<2011-09-01 04:00><ÑÓÇáÉ Haider ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
pg,m

<2011-09-01 04:00><?æÑÏÉ ÇáÚÈíÏí? (4) - Google Chrome>
pfd v,,,,,,,,,,,,
<2011-09-01 04:01><ÑÓÇáÉ Asraa ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
,,,,,um

<2011-09-01 04:01><ÑÓÇáÉ Haider ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
,;

<2011-09-01 04:01><?æÑÏÉ ÇáÚÈíÏí? (4) - Google Chrome>
bl

<2011-09-01 04:01><ÑÓÇáÉ Haider ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
[ldg

<2011-09-01 04:01><ÑÓÇáÉ Asraa ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>


<2011-09-01 04:04><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí (4) - Google Chrome>
ig, j,jm
;g uhl ,hkd{Backspace}jd fodv
,dhvf hgwpm ,hgsblm
,jprdr hblhkd


<2011-09-01 04:05><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (5) - Google
Chrome>
o, qvyhl [jd

<2011-09-01 04:05><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (6) - Google
Chrome>
ugn i,hi
jsgl svl] hkj hbpgn
jsgldk j,jm hkjd hbpgn


<2011-09-01 04:06><Facebook - Google Chrome>
h[jd f,;jim ihd
qvy{Backspace}\{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}js
gl

<2011-09-01 04:06><Facebook (1) - Google Chrome>
 qvyhl h[jd f,

<2011-09-01 04:07><Facebook (2) - Google Chrome>
;jim


<2011-09-01 04:09><Facebook (4) - Google Chrome>
ig,
gda lydv hsl;


<2011-09-01 04:15><The 6F Friends (2) - Google Chrome>
,hkj fhgt odv ,wpm ,sblm
,jprr{Backspace}dr hblhkd dhvf
gu] ak, w]n hb,ihl


<2011-09-01 04:17><Facebook (2) - Google Chrome>
hih
l,
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}l,{Backspace}{
Backspace}{Backspace}l, hkd hsjyvfj
hkd lqhdtm hp] hslm w]n hb,ihl
i`h lk, qhtm
fu]dk uvtj h{Backspace}ihd hkj lydv hbsl
hkd hba,r ,vfd


<2011-09-01 04:18><Facebook - Google Chrome>
pl,]d h'gf lk; 'gf
hkd hba,r


<2011-09-01 04:20><Facebook (1) - Google Chrome>
CLIPBOARD: š­’ã•• 8 Ÿ¬öï••Ÿ˜:
.
.
.......
.
1 -•öë ¢ô¢ôã•íô§ ãôé•î ¬ô¦•­ íôåô¤•šô¡ ïôä•ï•

2 -•öë éôŸ ¢ô¤•§ ê•ë ïõå’ìôê•è šôí ïô¥•«  •è

3 -•öë ¢ô¥•  •öë’«•Ÿë íôêõ«’¢ô¥’ï•é šôë ¢•©ôŸì

4 -šôë ïôê•íô¢  öãôï’ë•è öë’«•Ÿë íôì•í ¥ôï

5 -šôë ¢ô¥•  ¬õ¦’­ í šôë’¢  ö¥ôïôŸ¢öì éôï’« éôè êôèôŸë

6 -šôë ïô蕨ô  šô¥ô§öì•ê íôšôë•¢ ¢ôã’é•ê íôéôè•ë ¢ô­ô§ô‘ç•ì éöšôë•è
¢õ¥ö •ì

7 -šôë ¢ô ’¢ô«•ê íô§õêõí’ã•è ãôé•î íô¬’è Ÿéöëô‘ìöï•Ÿ©

8 -šôë ïô¤ö •©‘è Ÿé’ªôê•ë ãôé•î ¬ôî’˜ Ÿë’¢ éôŸ ¢õ©öï’§
jsglgd ud,k; hgpg,m
h;, ,p]m hslim pkdk pld]
fl[l,um j,jd
j,djd
<2011-09-01 04:22><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí (1) - Google Chrome>
w
CLIPBOARD: http://ar-ar.facebook.com/groups/228001110559785/

s,{Backspace}{Backspace}{Backspace}s,d 'gf hk/lhl


<2011-09-01 04:24><Facebook (2) - Google Chrome>
CLIPBOARD: íŸë¢ï Ÿéå ¦ïï© Ÿë¬Ÿééì ¢¥çïç ŸéŸêŸëï ãï§ «ãï§


s,d 'gf hk/lhl
,hkd hrfg;
pjn h[h,fim ugn jugdrhjim
ihd wdv hoj 'dfm


<2011-09-01 04:26><Facebook (3) - Google Chrome>
hkj a,t jugdrhjim
bk s,j s,hdm ;ga lpg,m ,dhdm
hgd,l
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}hgfhvpm ,hgd,l
hkd lhh]vd fdim id


<2011-09-01 04:27><Facebook (4) - Google Chrome>
'hgfm hgw]hrm lk ,g] [hk ,dhkm f;v,fkm
,;gjgm qdtkd
fl[l,um j,djds {Backspace}{Backspace}
ph[{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hkd
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}h;, [lhum l,[,]dk ikh
d

<2011-09-01 04:28><Facebook (5) - Google Chrome>
{Backspace}lduvt,k hkd lui]
duvt,k hkd ovd[m ;gdm
'fj ,ugn hguhl
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}'fj ,fhg]v]am
jp[d ,dhil
,j;gil j,jdm hgjrkdm ihd lui] l, ;gdm
j,djd
fhg{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}wt ehge ;gdm
h]hvm ,hrjwh]
hd
,fu]dk ohfvj hlim
;jgim ohgm gda id[ ]s,d
].jgd vshgm j;gd ]hhkjrl lk[
b ,hggi
hwb lhhp[d ,dhil
fs lk whvj hgla;gm i`d[ hglvm
d]vd fdim hv;hk
hkd
f]{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}w
hv s,x jthil ,hkd vpj ;gj hg{Backspace}blim hgshgtm
,'guj lkd fhgyg' ;jgim
hkd lsglj ugn ,h{Backspace}g] ,dhkm
bk i, ;hu] dlil
hkd
l{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}pjn lhhsgl ugn 'dfm
h/hiv hlim lv.gjim


<2011-09-01 04:33><Facebook (6) - Google Chrome>
ugl,] bk hkd ;gj ugn hg,g]
hglil
id f,;jim v[ujgdhih
;gjgd ;]hl [lhujd
fdil 6 hg;hu]dk
;gjgd hkd ljk]lm un w]hrj[ d,l d,l
hkd f,;jim l[h,fji {Backspace}{Backspace}im
fs ;jgim ha;v[ ,vpm hggi ugn ,hg]d[
hgfhvpm s,j id[
pjn jkjrl lkd
bk hkd p[dj p[hdm lljrw]m fdim ,hggi
ig, k,v
;g uhl ,hkj fodv
,dhvf jprdr hblhkd
i{Backspace}{Backspace}{Backspace}dukd hgd,l w]; pv;m ]ld
hkd l, dlim
gda jwvt ,dhdm id[
hkd hgd ,h;tjgim ulvd ;gm
id[ [h.dkd
b l, 'tgm
afdim ;gad juvt ,jtjil
b uh]d
,hggi hgd,l l,.dkm
lpjv;m huwhfd
whvj shgtm
hgf{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}whvj shgtm ,dm hoj 'dfm p[djgl{Backspace}; lvm ujim
ukim
pkdk pld]
ud,kd
h,;d
hd qtj;
'dfm
hgd{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}'dfm w]drjd hgd [hkj
fhg;gdm ism id ]]h,l
sb;j;
sblj;
,],oj; ,dhdm
fs [kj lpjh[m hp[d
,p[dj
l, lhg kj
lk kjohfv hs,gtg;


<2011-09-01 04:41><Facebook - Google Chrome>
b ,hggi lh;,
,lhuk]d vwd

<2011-09-01 04:41><Facebook (1) - Google Chrome>
] [hk hkd ohfvj; ugn hguvhrkh


<2011-09-01 04:41><Facebook - Google Chrome>
hkj gjugr ugdim ad ism
bk ohfvj 'dfm ,ogw


<2011-09-01 04:43><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (1) - Google
Chrome>
hd ,hggi
ig,
hstm hgfhvpm 'tj hgphsfm ,vpj
fhhvrn hgu,hzg


<2011-09-01 04:47><Facebook - Google Chrome>
CLIPBOARD: 㟤••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••é

í­éëŸ êë Ÿ¥§ Ÿé 蘭¢
..
..
.....
Ÿë¢¥Ÿ© ™§êë
..
..
..
 «  çé¡ Ÿéèíê뢟¢ íŸé꬟©èŸ¢ ãéî Ÿé ï¤
..
..
..
å• ¬§í ¥ïéèê
..
..
..
éŸëï ê¤ëíë¡ í ãêéìŸ
uh]d
bk ;hu]m fhgfdj
lh;, hd h[,hx ggud] u]km
hyhkd ud] hgldb] ,dk h'gu
a;, gda
hd wp d;g,k h.]phlhj
hd utdm i`,gm hgal{Backspace}v;m l,j,kd
il ,]khf;il
hglav;m
lp{Backspace}{Backspace}{Backspace}ism jg;hil lpjgdk hg.,vhx


<2011-09-01 04:55><Facebook (3) - Google Chrome>
lpl] v

<2011-09-01 04:55><ÑÓÇáÉ Zahara °•??" ÇáÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ
ÇáãÓÊÍÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜíá"??•°¨ - Google Chrome>
s,g h

<2011-09-01 04:55><Facebook (3) - Google Chrome>
ggi


<2011-09-01 04:57><ÇáÝíÓ Èæß ÇáÚÑÈí - ÈÍË Googleþ - Google Chrome>
{Backspace}hyhkd ud] hgldb]

<2011-09-01 05:00><Facebook - Google Chrome>
za;g{Backspace}{Backspace}{Backspace}ud] ldb] sud] ,;g
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}ud] ldb] sud] ,;g uhl ,hkjd
fodv ,dhvf jprdr hblhkd

<2011-09-01 08:07><ÇáÑÓÇÆá (16) - Google Chrome>
p

<2011-09-01 08:07><ÑÓÇáÉ ÇáæÑÏÉ ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
fd id

<2011-09-01 08:07><ÇáÑÓÇÆá (16) - Google Chrome>
 vh

<2011-09-01 08:07><ÑÓÇáÉ ÇáæÑÏÉ ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
]j jk

<2011-09-01 08:07><ÇáÑÓÇÆá (16) - Google Chrome>
jrl

<2011-09-01 08:07><ÑÓÇáÉ ÖÑÛÇã ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
,hkjr
<2011-09-01 08:07><ÇáÑÓÇÆá (16) - Google Chrome>
lj ug

<2011-09-01 08:07><ÑÓÇáÉ ÇáæÑÏÉ ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
n

<2011-09-01 08:07><ÇáÑÓÇÆá (16) - Google Chrome>
az h

<2011-09-01 08:07><ÑÓÇáÉ Bsam ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
kd

<2011-09-01 08:07><ÇáÑÓÇÆá (16) - Google Chrome>
,

<2011-09-01 08:07><ÑÓÇáÉ Bsam ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
v,p h

<2011-09-01 08:07><ÇáÑÓÇÆá (16) - Google Chrome>
ld

<2011-09-01 08:07><ÑÓÇáÉ Bsam ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
lljr

<2011-09-01 08:07><ÇáÑÓÇÆá (16) - Google Chrome>
w]m f

<2011-09-01 08:07><ÑÓÇáÉ Bsam ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
di

<2011-09-01 08:07><ÇáÑÓÇÆá (16) - Google Chrome>
,

<2011-09-01 08:07><ÑÓÇáÉ ÇáæÑÏÉ ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
i{Backspace}

<2011-09-01 08:07><ÇáÑÓÇÆá (16) - Google Chrome>
{Backspace},i

<2011-09-01 08:07><ÑÓÇáÉ Asraa ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
d lk

<2011-09-01 08:07><ÇáÑÓÇÆá (16) - Google Chrome>
hkjrl

<2011-09-01 08:07><ÑÓÇáÉ ÖÑÛÇã ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
j hkj

<2011-09-01 08:07><ÇáÑÓÇÆá (16) - Google Chrome>
rlj

<2011-09-01 08:07><ÑÓÇáÉ ÇáæÑÏÉ ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
lvjdk

<2011-09-01 08:07><ÇáÑÓÇÆá (16) - Google Chrome>
 utd

<2011-09-01 08:08><ÑÓÇáÉ Asraa ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
m ugdi

<2011-09-01 08:08><ÇáÑÓÇÆá (16) - Google Chrome>
m

<2011-09-01 08:08><ÑÓÇáÉ ÖÑÛÇã ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
,

<2011-09-01 08:08><ÇáÑÓÇÆá (16) - Google Chrome>
hgg

<2011-09-01 08:08><ÑÓÇáÉ ÇáæÑÏÉ ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
i ah

<2011-09-01 08:08><ÇáÑÓÇÆá (16) - Google Chrome>
'v

<2011-09-01 08:08><ÑÓÇáÉ ÇáæÑÏÉ ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
m

<2011-09-01 08:08><ÑÓÇáÉ ÖÑÛÇã ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
juv

<2011-09-01 08:08><ÇáÑÓÇÆá (16) - Google Chrome>
t ag,k

<2011-09-01 08:08><ÑÓÇáÉ ÇáæÑÏÉ ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
 jkj

<2011-09-01 08:08><ÇáÑÓÇÆá (16) - Google Chrome>
rl ,ju

<2011-09-01 08:08><ÑÓÇáÉ Bsam ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
vt a
<2011-09-01 08:08><ÇáÑÓÇÆá (16) - Google Chrome>
g,k ji

<2011-09-01 08:08><ÑÓÇáÉ Asraa ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
]]

<2011-09-01 08:09><Facebook (16) - Google Chrome>
lshx hgod
hgodv
ag,k;l dhpg,dk
lk,vdk
igm dhfu] hgulm
h;d] pg,dk qvyhl
ogd uk]; erm fkts;
uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hd utdm ugd; hfk lk'rjd
ig,,,,,,,,,,,,,, ;g uhl ,hkj fodv
,dhvf hgwpm ,hgsblm
,jprdr hbk{Backspace}lhkd
lk'rjkm tvym lhfdim hd
hp{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}qvyhl g`;vkd ;gim
'hgum fs hkd fhgfdj
hvd] hv,p hgi,gk]h
dgm qvyhl ugn pshf;
gu] hkd hojhvkd
iiiiiiiiiiiiiiii
ldohgt d,l hbfuhx


<2011-09-01 08:16><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí (16) - Google Chrome>
hkj hbv,u sk, ,g, hkj ]hzlh lf]u
iiiiiiiiiiiiiiiii
hgfslhv dtao jvm
ud,kd
b lhhujr]
w]; h;, u.,lm
ugn lk,
h`h jvd] h[d; rfg d,l bvd,; ,by]m ,buam
hd fdim hgodv
jsgldk i]h,d
ha,tg[ vshgjim
uk]d vshgjim
id fktsim ].jgdhih
hs;j fshl ydv fhfh lygs ugn hgud]dm
hd ,g{Backspace}hggi ovf p/d
b fs i, vhp df]gd [ih. hglfhdg
i]n hpkm hrshl ljtvrm
fs d] ,hp]m
a;gkm
b{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}iiiiiiiiiiiiiii
hpbl; uhgd qvyhl
h[dj ugn fshl hgls;dk
hgm hlm ojdm uhdtjm ,vhdpm
hkd lug,lhjdm lshzd
lshx hgodvhj
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
fam{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}iiiiiiiiiiiiiiiii
fa,tj; fodv fhfh ps,kd
hkd ljov[m i]n
k,l hgu,htd fhfh
lh;, hd hp] 'gu ;gkm l,[,]dk
iiiiiiiiiiiiiii
psdk hvd] h

<2011-09-01 08:25><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí (15) - Google Chrome>
'gu
uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
odv lk hggi
lku]il pjn gdkrw,k
hd d[d fshl
,hf, fshl il ;hg h[d
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
i]n j[dk
kldv w]; ;hg h[d
d,l hbvfuhx
,ldel d[d
qvyhl j[d
iiiiiiiiiiiiiiiii
id
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}gg;gdm ,fu]dk k'gu kjy]m fvm
iiiiiiiiiiiiiiiii
ihd fslhv hgdm
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
psdk dukd als lj[d
iiiiiiiiiiiiiiii
id jpf;
j;gd hv,p dl i`h w]sr{Backspace}{Backspace}drd hgd ahgkd
dhvdj jh;g
ojd l]jh;g
hd h]vd fd; jufj lk agjim
gjijl ps,kd ugn
psh{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}b ugn pshf i]n
iiiiiiiiiiiiiiiii
i]n b.l ud]dj[ js,m
dgm j

<2011-09-01 08:32><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí (14) - Google Chrome>
;td ;g ,hp] gtm ilfv;d{Backspace}v


<2011-09-01 08:33><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí (15) - Google Chrome>
h[m sk,
lk,v sk,
hgk,v k,v;
iiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
ihd ak, ulm jo'f lk ,vm hl;
dgm
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
hih
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiii
hksp;
ud,kd sk,
iiiiiiiiiiiiiiiii
pjn sldm hgoahf hgfhvpm sp;,im ikh


<2011-09-01 08:36><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí (14) - Google Chrome>
hd
iiiiiiiiiiiiiiiiii
fs slu,h phjm
ihd uk]d obt ,dm hojim ,dhih
,pfj jkjrl u,] lkd
]ogj ,p[j ,dh;
h`h p[j ,dh; gjk'dim l[hg
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
hgd,l g, a,tkd lk hgwfp gdism hkd llh;gm lk ,vhih
bk yejkd
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
hqf'
hggi dsgl; ,dogd;
g, a,t hkd ak,
ubrk{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}wufm lk w]dr d;g; ;]hl [lhuj; hkd ljk]l ugn w]hrj;
d,l d,l
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
f]hdm hgskm
b l, id{Backspace}sm
hkd 'fuh lhhuvt fdim id
fs lk p[j ,dh; uvtjim
hoj 'dfm w]drjd hgd [hkj w]drjd
h{Backspace}{Backspace}{Backspace}hkd lpjvljim ugl,] hlim
hlim o,a hkshkm
jvd] jp[d ,dh;l pjn q,[,k lkd


<2011-09-01 08:45><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí (15) - Google Chrome>
ldk;]vgim ,;pm
hgoh'v hlim
hkd fhgf]hdm lhh]vd fdim id
fu]dk lk atj jugdrhjim
uvtjim
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
lk,vdk hgafhf
jsgl dhhpgn fhfh psdk fhg]kdh
,ugd;l hgsbl
,hkj fhgt odv
dhvf hgjudk vht]
lk,v vht]
lajhrdk
iiiiiiiiiiiiiiiiii
dgm d,l .,h[;
iiiiiiiiiiiiiii
hgpl] hggi hkj ag,k;
hig; ag,kil
hpv;im gglkw,v fs ;gd lk, ,dh;


<2011-09-01 08:56><Facebook (15) - Google Chrome>
fh;
ihd ,dk vhp vht]


<2011-09-01 08:56><ÑÓÇáÉ Hussain ãÌãæÚÉ ÊæíÊí - Google Chrome>
i

<2011-09-01 08:56><Facebook (15) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
ih hd .dk ds,d
qvyhl vht] il lk l[l,um hgl,hwv{Backspace}bj
hd ,hggi


<2011-09-01 08:57><ÑÓÇáÉ Hussain ãÌãæÚÉ ÊæíÊí - Google Chrome>
i

<2011-09-01 08:57><Facebook (15) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiii
[{Backspace}{Backspace}[,hvdkm [hk,h fs ahg,h lk whv hgji[dv


<2011-09-01 08:58><ÑÓÇáÉ ÖÑÛÇã ãÌãæÚÉ ÊæíÊí - Google Chrome>
i
<2011-09-01 08:58><Facebook (15) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
jsgld{Backspace}gd ps,kd hg`if


<2011-09-01 08:59><ÑÓÇáÉ Principe ãÌãæÚÉ ÊæíÊí - Google Chrome>
i

<2011-09-01 08:59><Facebook (15) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiii
fshl hl; fh{Backspace}{Backspace}hl; u;f fh[v j[d


<2011-09-01 08:59><ÑÓÇáÉ Haider ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
p

<2011-09-01 08:59><Facebook (15) - Google Chrome>
qv hl,v;


<2011-09-01 09:00><ÑÓÇáÉ Hussain ãÌãæÚÉ ÊæíÊí - Google Chrome>
i

<2011-09-01 09:00><Facebook (15) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


<2011-09-01 09:00><ÑÓÇáÉ Hussain ãÌãæÚÉ ÊæíÊí - Google Chrome>
i

<2011-09-01 09:00><Facebook (15) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiii
hilad hgl;vhtm


<2011-09-01 09:00><ÑÓÇáÉ Bsam ãÌãæÚÉ ÊæíÊí - Google Chrome>
i

<2011-09-01 09:00><Facebook (15) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiii


<2011-09-01 09:01><ÑÓÇáÉ Haider ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
i

<2011-09-01 09:01><Facebook (15) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
[,v[d
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
<2011-09-01 09:01><ÑÓÇáÉ ÖÑÛÇã ãÌãæÚÉ ÊæíÊí - Google Chrome>
p

<2011-09-01 09:01><Facebook (15) - Google Chrome>
sdk hs,
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}psdk atj jugdrd {Backspace}{Backspace}hjd ,dm hs,
,{Backspace}f;v,f [;{Backspace}ldg
skhk jtv
h,g
hgfhv{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}hgfhvpm
[ldg lk.g l,q,u
,id 'gugim vhp j.,[dk


<2011-09-01 09:02><ÑÓÇáÉ ÇáæÑÏÉ ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
i

<2011-09-01 09:02><Facebook (15) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiii
fshl
lk,m{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-09-01 09:03><ÑÓÇáÉ ÖÑÛÇã ãÌãæÚÉ ÊæíÊí - Google Chrome>
i

<2011-09-01 09:03><Facebook (15) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiii
ihd ak, fshl p]] hl; lkdm
d,ldm ,p]m
,hkj fhgt

<2011-09-01 09:04><ÑÓÇáÉ ÑíÔÉ ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
 odv ,

<2011-09-01 09:04><Facebook (15) - Google Chrome>
wpm

<2011-09-01 09:04><ÑÓÇáÉ ÇáÔÇÚÑ ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
 ,sbl

<2011-09-01 09:04><Facebook (15) - Google Chrome>
m dhvf

<2011-09-01 09:04><ÑÓÇáÉ ÑíÔÉ ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
<2011-09-01 09:04><Facebook (15) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiii
hggi vf; ,hggi lj,ks
,dk psdk


<2011-09-01 09:06><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (1) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiii psdk hs, vhp jju;g ojdm pjn hpkm kv,p gguvs ,kj,ks ,kv;w
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace},kydv
[, ojdm hs, a;] jpfkm ]qpd ugl,]km


<2011-09-01 09:07><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii


<2011-09-01 09:09><Facebook - Google Chrome>
CLIPBOARD: «õ••ž••é ¥••è••ï••ê.. è••ï••å ¢••ã••©å ê••ë ï••¥•• •‘•è ?!
å••ç••Ÿé: ê••ë ï••¥••ê••é ì••ê•‘•ï . . í ï••«••šé ã••ë•‘•ï .. í éŸ
ï••ê••é•‘•ë••ï . . í ï••ä••å••© ªé•‘•¢••ï . . í ï••¨è‘••©ë••ï ••© •‘•ï .
. ì••¨Ÿ ì••í ê••ë ï••¥•• ••ë••ï


<2011-09-01 09:10><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (1) - Google Chrome>
dukd ;ga u[fjkd l,rtm l,rt {Backspace} v[,gd
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}l, uh]d
;fdv []h i`h hgl,rt iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


<2011-09-01 09:11><Facebook (1) - Google Chrome>
CLIPBOARD: ¥âè Ÿéïíê : Ÿé¦êï«1-9-2011

Ÿé¥êé
š­¥Ÿ  ©¤ Ÿé¥êé ¥âè ééïíê êìëïŸñ:¢è£© šãêŸéè í¢ªï§ ê«›íéè ì¨ì Ÿé墩¡
ëå¨ìŸ ©íï¡ íŸ¥¨© ŸéŸ©ìŸç ãŸáåïŸñ:ꑩ Ÿé¥ ï êë çé¡ Ÿì¢êŸêè ì
íŸë¬äŸéè ãëì.


Ÿé£í©
š­¥Ÿ  ©¤ Ÿé£í© ¥âè ééïíê êìëïŸñ:éŸ ¢èë êä©í©Ÿñ íê¢è ©Ÿñ åï ¢ãŸêéè êã
Ÿéªê韘 ç§ ï¤ãéìê ¨éè ïëçé íë ãéïè ãŸáåïŸñ:¢¢ã©à é­§ê¡ ãŸáåï¡ ¢¥ªëè
è£ï©Ÿñ í¢¤ãéè ¢åç§ Ÿé£ç¡ Ÿéá©å Ÿé™¦© .


Ÿé¤íªŸ˜
š­¥Ÿ  ©¤ Ÿé¤íªŸ˜ ¥âè ééïíê êìëïŸñ:© ¥ êŸéï íåï© ïì á ãéïè 多¡ êë Ÿéšåàé
šë ¢«¢£ê©ì åï ­åç¡ ©Ÿ ¥¡ ãŸáåïŸñ:¦áí¡ ¤©ïž¡ ¢çíê ìŸ åï ãéŸç¢è Ÿé¥ ï .


Ÿé«©áŸë
š­¥Ÿ  ©¤ Ÿé«©áŸë ¥âè ééïíê êìëïŸñ:¢¬ã© àïç êŸ§ï «  ¦«Ÿ©¡ ¢ã©à¢ éìŸ
š¦ï©Ÿñ åï Ÿ«¢£êŸ© çê¢ ì ãŸáåïŸñ:꫟㧡 Ÿé¬©ïè éè ¢¬ã©è Ÿ©¢ïŸ¥ è ï©
í¢êéš çé è Ÿé¥ íŸéáêšëïë¡.


ŸéŸ«§
š­¥Ÿ  ©¤ Ÿéš«§ ¥âè ééïíê êìëïŸñ:šåèŸ©è Ÿéê ¢è©¡ íá©ïç¡ ¢ëåï¨ìŸ Ÿéê¢çë¡
ïç©‘ Ÿë ©›«Ÿžè éïè ì¨ì Ÿé墩¡ ãŸáåïŸñ:•ë«ô ŸéêŸàï íŸå¢¥ ­å¥¡ ¤§ï§¡ åï
ãéŸç¢è êã Ÿé¥ ï .


Ÿé㨩Ÿ˜
š­¥Ÿ  ©¤ Ÿé㨩Ÿ˜ ¥âè ééïíê êìëïŸñ:åè‘© êéïŸñ ç

<2011-09-01 09:11><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí (1) - Google Chrome>
'fuh fv[d ikh pdg {Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}fdi i,hdm
[`f


<2011-09-01 09:12><Facebook (3) - Google Chrome>
;jdv lkdp
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace};ga .dk psdk
fv[; v,,,,,,,um
hlh fv[d ikh fdi [`f ,i,hdm


<2011-09-01 09:15><ÈäÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇÊ æ ÈÜÜÜÜÜÜÜÜÜÓ (3) - Google Chrome>
,hkjd fhgt odv


<2011-09-01 09:15><Facebook (3) - Google Chrome>
ig, ulhv


<2011-09-01 09:16><ÑÓÇáÉ ÑíÔÉ ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
sgl

<2011-09-01 09:16><Facebook (3) - Google Chrome>
j hbkh

<2011-09-01 09:16><ÑÓÇáÉ ÑíÔÉ ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
lg .

<2011-09-01 09:16><Facebook (3) - Google Chrome>
d] `,,,,,,,,,

<2011-09-01 09:17><ÑÓÇáÉ ÑíÔÉ ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r
<2011-09-01 09:18><Facebook (3) - Google Chrome>
jsglgd dh,v]m
p[d; `if dh`if
fhg[hj lk [km kp[d
iiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiii
uhaj hd];
id
'f{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}id dl;k 'dfm l, hojim
]hogn {Backspace}{Backspace}, fhhsl 'dfm
lfdk huvt hsg,fim
iiiiiiiiiiiiiiiiii
'fuh fv[d ydv dp{Backspace}[`f
hgd,l
ha, fhfh lygs ugn hgud]dm
d;gd lh]dh
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiii
hd ,hggi a, lygs
hsk{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hgfhvpm ;jgm d;gd l,
k'dj[ `h; hgd,l
,g, ho`im
,hvi ,vhi ,hg.lk ',dg


<2011-09-01 09:25><Facebook - Google Chrome>
hgpl] hggi hkj ag,k;
ohfvj hs,
,;jgim
,ls,djim gg,edrm d,l hbp] jsjglim
,j[d;
gg]hzvm
,[hk ;gil ds;j,k
td phgm wlj
hgi],x hg`d dsfr hguhwtm
ig, pfd
;g uhl ,hkjd fodv
,dhvf hgwp,{Backspace}m ,hgsblm
,jprdr hblhkd


<2011-09-01 09:29><ÇÐÇ ÖÇíÌ ÇÔÈÚß ÖÍß - Google Chrome>
CLIPBOARD: ꛫ•å šë ¢åã••é Ÿéê«¢¥ï••é 颩à•ï ¬¦­ ê•••••Ÿ ...

íå•ï Ÿéëì•Ÿï•••¡ ¢è¢¬•••å šë•è ¢à•Ÿïç•••ì  •ì¢ê•Ÿê•••è!! .


<2011-09-01 09:29><Facebook - Google Chrome>
,ha,t[ uv,sm dhvf
dhuldvd
lajhrjg[ pfd


<2011-09-01 09:51><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (4) - Google
Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiii
ig, qvyhl
,g;l fh;
lk []d]
;gim 'tvj
hkd vpj hwgd
hpjlhg il il


<2011-09-01 09:52><Facebook (4) - Google Chrome>
;gil ugn hgohw
rhfg legkm p]hr {Backspace}{Backspace}dr
hkd ;gm ugn hguhl
lhuk]d ohw
fhgaiv lvm
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-09-01 09:54><Facebook - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
'guj fs hkd hgp]drm ikh
uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
p{Backspace}{Backspace}fhfh psdk
ho`j ud]djd ,hodvh
fhv;,gd
hggi dsgl;


<2011-09-01 09:56><ÑÓÇáÉ ÖÑÛÇã ãÌãæÚÉ ÊæíÊí - Google Chrome>
i

<2011-09-01 09:56><Facebook - Google Chrome>
l wpdp ps,kd
hggi a;] pg,
,hguvshk pg,dk
lshx hgodvhj
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
ihd fhgl;dh[ ,lpg,hj
gu] lk jysg ,[im ag,k
ojdm vhp dkw]l


<2011-09-01 09:59><ÑÓÇáÉ ÑíÔÉ ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
fh

<2011-09-01 09:59><Facebook - Google Chrome>
[v jg;hgi{Backspace}{Backspace}il fhgdvl,;
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
,hgfkhj afdil udkd


<2011-09-01 10:00><ÑÓÇáÉ Hussain ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
i

<2011-09-01 10:00><Facebook - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiii
hkd gda v]j ha,t; fhgvhfum pjn a,tkd fgm l;dh[


<2011-09-01 10:00><ÑÓÇáÉ Hussain ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
,

<2011-09-01 10:00><Facebook - Google Chrome>
jp;l
lph'm l;dh[ ,logwj


<2011-09-01 10:01><ÑÓÇáÉ ÑíÔÉ ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
h

<2011-09-01 10:01><Facebook - Google Chrome>
psk
id ag,kim
]

<2011-09-01 10:01><ÑÓÇáÉ Prince ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
{Backspace}{Backspace}

<2011-09-01 10:01><Facebook - Google Chrome>
{Backspace}hd hpsk
a,dm ,hv[u
fv

<2011-09-01 10:01><Facebook (1) - Google Chrome>
f
]dvfhg; ugn hg[hj
qvyhl


<2011-09-01 10:59><Facebook (1) - Google Chrome>
fh;


<2011-09-01 11:00><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (2) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii psdk lk .lhk ojdm ,h;u hggi dudkm ugn lhfbi
ooooooooooooooo
hs,
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-09-01 11:02><ÑÓÇáÉ ÇáÔÇÚÑ ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
CLIPBOARD: back
.
.
.
.
....
.
.
.

.
.
.
.
.
.
Ÿé§¤Ÿ¤Ÿ¢ í¬©§



<2011-09-01 11:03><Facebook (3) - Google Chrome>


<2011-09-01 11:03><ÑÓÇáÉ Haider ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
j]gg

<2011-09-01 11:03><Facebook (3) - Google Chrome>
dk pfd

<2011-09-01 11:03><ÑÓÇáÉ Haider ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>


<2011-09-01 11:03><Facebook (3) - Google Chrome>


<2011-09-01 11:05><Facebook - Google Chrome>
hyhkd hslhudg

<2011-09-01 11:05><ÑÓÇáÉ karrar ßÑæÈ ÇÍáì ÇáÇæÞÇÊ ÔÈÇÈ æÈäÇÊ - Google
Chrome>
hgtv,

<2011-09-01 11:05><Facebook - Google Chrome>
[d
<2011-09-01 11:06><ãÍÈíä ÚÇÏá ÚßáÉ æ ÅÓãÇÚíá ÇáÝÑæÌíþ | ÝíÓ Èæß - Google
Chrome>
j

<2011-09-01 11:07><Facebook - Google Chrome>
ps,kd ism k.gj hykdm gslhudg hgtv,[d
;ga pg,m hsluim
fl[l,um j

<2011-09-01 11:08><Facebook (1) - Google Chrome>
,jd{Backspace}{Backspace}djd


<2011-09-01 11:08><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ - Google Chrome>
hs,
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-09-01 11:08><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (1) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
[ldg ahi] lahta ph;m i{Backspace}oooooooooooooooo


<2011-09-01 11:09><Facebook (1) - Google Chrome>
jzfvkd


<2011-09-01 11:10><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (2) - Google
Chrome>
d{Backspace}{Backspace}jc jc jc jc ihd id[
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}hkd ljrw]m k.gj id[
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}s,dj id[
pjn huvt lk, hgd dpfkd ,lk, hgd djlkhgd hgl,j jc jc jc jc
hkd hugl;l iu iu iu iu oi{Backspace}{Backspace}


<2011-09-01 11:13><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (4) - Google
Chrome>
jsglgd fshl h]vd fd; ulm fs hkj ,h;t ,dhdm ulm
jsgldgd .,.,


<2011-09-01 11:14><Facebook (4) - Google Chrome>
qvyhl ihd hbykdm []d]m 20

<2011-09-01 11:14><Facebook (5) - Google Chrome>
0{Backspace}11
jsg{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
h{Backspace}{Backspace}psdk i`h lk `,r; hgvhrd dhvhrd
<2011-09-01 11:14><Facebook (6) - Google Chrome>
;g uhl ,hkj fodv pf
,dhvf d,l jov[; ,{Backspace}
,judk; ,.,h[;
,jprdr [ldu hblhkd


<2011-09-01 11:16><Facebook (7) - Google Chrome>
hlllllllllllllllll
h;, ,p]m []d]m hgm ism il hk.gim


<2011-09-01 11:17><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (1) - Google
Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiii ;ga jpf,k hgu]hgm
uh]d hkd lhuk]d hd lhku fhgl,j hpf h;,k h,g ,p]m


<2011-09-01 11:17><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (2) - Google
Chrome>
h;, l;hk uh[fkd ohr{Backspace}t dl,j hp] rfgd ,dho`m


<2011-09-01 11:18><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (4) - Google
Chrome>
qvyhl ogd d

<2011-09-01 11:18><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (5) - Google
Chrome>
,gk i, hkj p[djim fu] f],k jv;du
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-09-01 11:19><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (6) - Google
Chrome>
b
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}bbbbbbbbb dlm
fu] uljm hsl hggi ugdi gda id[ fhfh psdk jp[d ugn hfk ho,dm


<2011-09-01 11:20><Google - Google Chrome>
hykdm hslhudg hgtv,[d ksdj {Backspace} khd{Num 0}sdkd {Backspace}hyhkd
hslhudg hgtv,[d

<2011-09-01 11:22><?ÇÔãÚäì ÇäÊ..ÇÓãÇÚíá ÇáÝÑæÌí?ý - YouTube - Google
Chrome>
hykdm hslhudg hgtv,[d khsdkd

<2011-09-01 11:24><Facebook - Google Chrome>
[[]d] hslhudg hgtv,[d khsdkd

<2011-09-01 11:25><Facebook (8) - Google Chrome>
k.gjim
hkd h,g ,p]m fhgtds k.gj ihd hbykdm


<2011-09-01 11:26><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (10) - Google
Chrome>
hd []d]m
h,g hgfhvpm 'guj ugn
hyh{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hgfhvpm 'guj ugn hyhkdkh h,g lvm
fs l'guj dld
'guj dl;l


<2011-09-01 11:27><Facebook (10) - Google Chrome>
;ga lye,em hgd,l


<2011-09-01 11:28><Google - Google Chrome>
hyhkd hslhudg hgt,{Backspace}v,[d

<2011-09-01 11:28><?ÇÔãÚäì ÇäÊ..ÇÓãÇÚíá ÇáÝÑæÌí?ý - YouTube - Google
Chrome>
hykdm hslhudg hgtv,[d khsdkd

<2011-09-01 11:29><?äÇÓíäí.mp4?ý - YouTube - Google Chrome>
CLIPBOARD: http://www.youtube.com/watch?v=2417zOMelCk


<2011-09-01 11:29><Facebook (2) - Google Chrome>



<2011-09-01 11:30><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (2) - Google
Chrome>
hkj hbpgn qvyhl


<2011-09-01 11:30><Facebook (2) - Google Chrome>
CLIPBOARD: šãáïëï šã§ åéí«è
.
.
.
.
.
.
.
.
.
¥êéì çŸê¢ ìŸ Ÿéšê쟢 åï ŸéŸê« í Ÿéïíê í䧟 êòëò Ÿ¤é Ÿéë­   ã•é•‘? ŸéšáåŸé
?_?
<2011-09-01 11:31><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí (2) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiii pg,m lw'tn


<2011-09-01 11:32><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (2) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiii ojdv
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace};l hkj

<2011-09-01 11:32><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (3) - Google Chrome>
;fdv dhpsdk


<2011-09-01 11:34><Facebook (3) - Google Chrome>
hkd h,

<2011-09-01 11:34><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (3) - Google
Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}h,g ,p]m hk.g hbykdm iu {Backspace}{Backspace}{Backspace}fhgtds
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}ihd fhgtds iu
lkj/v d,l hbfuhx pjn ju.lk

<2011-09-01 11:35><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (4) - Google
Chrome>
m qvyhk{Backspace}l iiiiiiiiiiiiiii
b.l k;,k
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}psdk hkj huvt b.l hb]lk djuf lk h[g vhpm hbuqhx
,gi`h b.l qvyhl

<2011-09-01 11:36><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (5) - Google
Chrome>
dr]v hgjud{Backspace}f ,d

<2011-09-01 11:36><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (6) - Google
Chrome>
u.lkm d,l hbf{Backspace}vfuhx


<2011-09-01 11:37><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (8) - Google
Chrome>
,hkd ,dk ju,t,kd hix{Backspace} {Backspace}{Backspace}iz hiz hiz hiz hiz
hiz


<2011-09-01 11:38><Facebook (8) - Google Chrome>
,hggi hkd rfg;l fs as,d ggt;v
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}lk [kj h]h,l hkd ht;v fhgstv fs as,d ggt;v
iiiiiiiiiiiiiiiii ism hgfg] fh

<2011-09-01 11:39><Facebook (9) - Google Chrome>
rd ugd

<2011-09-01 11:39><Facebook (10) - Google Chrome>
m
pjn lk h'gu ,dm fhfh dsgl,k ugn fhfh ,ldsgl,k ugdm i, hgfg]
ld]{Backspace}vd]kd
hd ,hggi rgdg j,h[]d
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}hd rgdg j,hwgd ,dm hgff{Backspace}g]
iiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiii ,lg;dj ydv gdfdh
qvyhl hkd 'l,pd l, fb] uvf

<2011-09-01 11:41><Facebook (11) - Google Chrome>
dm

<2011-09-01 11:41><Facebook (12) - Google Chrome>
fb] h,vfdh
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}dm hkd 'l,[{Backspace}pd i,gk]h
;fg h]. ugn fhfh psdk iiiiiiiiiiiiii

CLIPBOARD: šãáïëï šã§ åéí«è
.
.
.
.
.
.
.
.
.
¥êéì çŸê¢ ìŸ Ÿéšê쟢 åï ŸéŸê« í Ÿéïíê í䧟 êòëò Ÿ¤é Ÿéë­  ã•é•‘? ŸéšáåŸé
?_?
a[]d] hslhudg hgtv,[d khsdkd

<2011-09-01 11:46><Facebook (13) - Google Chrome>
j[]d] hslhudg hgtv,[d khsdj{Backspace}kd

<2011-09-01 11:47><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (13) - Google
Chrome>
kogd
qvyhl{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}iiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
o,a t;vm


<2011-09-01 11:50><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (14) - Google
Chrome>
b lugdm hkd gu] hkd lhhfrn av'; lvt,q


<2011-09-01 11:50><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (15) - Google
Chrome>
hkd l, fs qhd[m 'h;m v,pd
,{Backspace}vah,d l, fs hkjd ;gkm qhd[dk
hf] hkj jj,ks
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hkd ,dk hfrn ,p]d
ikhkm dh;g,kd iiiiiiiiiiiiiiii


<2011-09-01 11:52><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (17) - Google
Chrome>
fhfh psdk ho`kd ,dh;


<2011-09-01 11:53><Facebook (2) - Google Chrome>
CLIPBOARD: êŸ ¬ãí©è ¥ïë ï ¢«ê éè ¬¦- í ïéí¥ éè ï§ì å¢ ¢«ê éì í ¢éí¥
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
£ê ¢è¢¬å šëì ïéí¥ é¬¦­ êŸ í©Ÿ˜è
iiiiiiiiiiiiiiiiii gjovf fdk hbf ,fkjm hpkm ljtrdk
ogd kv[u kp[d fl[l,um j,djd


<2011-09-01 11:57><Facebook (4) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiii
h;d]
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}[fhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhv
fh; hg][h[hj ,av]
[h id ,gdm
iiiiiiiiiiiiiii
il hpsk lkd ,lk;
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
fg;d
l, jksn h]. ugdm
fhfh psdk ,dk;
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
gu] lhhogd; jv,p
hf] hf]
iiiiiiiiiiiiii
,dk fhgjvt; bdj
i,

<2011-09-01 12:01><Facebook (5) - Google Chrome>
 d,l hbvfuhx vhp v,p ks,d


<2011-09-01 12:02><Facebook (6) - Google Chrome>
fs l, jksn hgu.,lm qvyhl {Caps Lock}A, YGSJ
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
HKD QHLKM HKJ J[D BK UK

<2011-09-01 12:03><Facebook (7) - Google Chrome>
]; HLJPHK LJ;]V JTGJ


<2011-09-01 12:03><Facebook - Google Chrome>
,HPKM K;U]GM FHGFHF
'FH H;D]
JG;G{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}IIIIIIIIIIIIIIIIIII
DGM HU.LKM
FS A;] P[G, LK JYGS
PG,
IIIIIIIIIIIIIII
B HKD HG;HG; L'UL LLU.G
DLU,] OGDIM HVPL LK HGRFG
I, ,DKM
A, LP] DP[D ,DHKM
IIIIIIIIIIIIIIII
DLM T..JKD HPL]


<2011-09-01 12:09><Facebook (2) - Google Chrome>
IIIIIIIIIII
HPL] PHGT UGN HGW,V HGRGRM
<2011-09-01 12:10><Facebook (3) - Google Chrome>
LSHX HGODVHJ
IHD ,DK VPJ
V[UJ LG;DJ;
;G,H VPJ J;FG
IIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIII
HWB LK JT,J RJGN ,[VPN
VHT] HKJ LJUVT
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}IIIIIIIIIIIIIIIII
HD H]VD ATJIL
III

<2011-09-01 12:11><Facebook (4) - Google Chrome>
IIIIIIIIIIII
O, FHGLK'RM DF,,,,,,,,,,,,,,,,,,
HGFKHJ ;GIK
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}FKHJ ;KHKM ;GIK DYLN UGDIK
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
,HGGI FHGFDJ
WHTDM ]HTDM
IIIIIIIIIIIIIIIII
HPSK LK HG[;HDV
IIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIII
B H;,
HGKV;DGM
PJN VPJIM H'DF


<2011-09-01 12:14><Facebook (5) - Google Chrome>
GU]
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
HOFHV V]DT
D;G,K FHGS,D]
OVF P/D ,HKJ L;HFGKD ,;HU]
ALUV{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}HO,; VHP HGS,VDH UG;IM IKH;
HKJ
JV,P{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}IIIIIIIIIIIIIII
I`H JG;HI L, FS,VDH
FYDV L;HK ,D;GG;L FS,VDH
IIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIII


<2011-09-01 12:16><Facebook (6) - Google Chrome>
DL;K LK'RJKM ;GIM ]VJ I, FS,VDH
TH/P KTSM


<2011-09-01 12:17><Facebook (7) - Google Chrome>
HKD H]VD FDI ]DY,VKD
]D;GD III UGN UKH][ HKD VHDP HGS,VDH ,HKJD FHRDM FHGFDJ
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
VHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHT] HKD HUGL;
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
H]VD FD;
LVFDJ{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace} FD;
HGD DA,T; D;,G T],M A;] TRDV HGGI
D{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
VHT]
HP{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}W]; LJ]VD
VCN H.,[J
HGLRHFDGKM
HD ,HGGI D;G,K FAIV HGSH]S H.,[J
IL AHG,H
LHHUVT FDIM
BBB
ID R'UJ
LK AHG,H
VHP{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}LHUK]D P/ ,DM HGW]DRHJ
HIZ HIZ HIZ
JSGL DH,V]
HGGI DSHLPIL
IHD AK, D;G,K JUDKJ
IIIIIIIIIIIIIIIIII
HD .DK S,D
IIIIIIIIIIIIIIIIIII
IGM
IIIIIIIIIIIIIIIII
AG,K JG.L KTS; ,LJ/P;
IIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIII
HGG I D;,K FU,K;
HKD H/P; LHH;]V
[J{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}I
IIIIIIIIIIIIIIIII
IGM ,UHT HG]KDH ,H[M ,DH;


<2011-09-01 12:25><Facebook (8) - Google Chrome>
II{Backspace}{Backspace}{Backspace}HD L, IL TRVM
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
OJDM
`H; HGD,L VPJ DL SHVM
Q[J ,VPJ DLIM
HGPL] HGGI .DKD
.DKDK
HKJ LJ[D GGLK'RM
HD JOV[J
HD
H`H H[DJ [DF UB,D ,DH; PFHF
JUHG,H T] D,L DLKM
HKJ ,HBIG
IIIIIIIIIIIIIIII
UK]; HGUHTDM
AK, PS,KD JVHRF LK FUD]
IH UFHGD
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}L, ]HHA,T;
{Backspace}{Backspace}{Backspace}T;L SH;JDK LK H[M VHT] ;GIM 'TVJ
WP{Backspace}{Backspace}{Backspace}IHD H;D] HKAGJ
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}IHD H;D] JYSG ,J[D UGN HGJFVD]
,KAGJ
GJY,VKD ;HTD
HKD H]VD GDA AGJ,H
PJN LK Q,[KD LHH[D HGFDJ;L H;JG;
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
GDA LHH;]V
IIIIIIIIIIIIIIIII
O[GJKD
H;G; W]; HL[] LJUDK
IK PLV LK
HGGI{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}F],K O[G
HD ;G,GD JUDK
IIIIIIIIIIIIIII
O,A L;HK .DK
FS{Backspace}DI O,A V,HJF
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
DHSFPHKM HGGI
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
UDKD ISJ,; VH[U LK HGPFHKDM
HGLIL 'H{Backspace}GUJ
HKD VLQHK ;GM LLUJFM FHF HGFDJ
O, FHGUD] PJN HGFHF LATJIM
JW]; HGUHGL LJUVTKD
DT,J,K DSGL,K UGN FHFH ,DU,T,KD
;FG H;GM HGFHFH BLPG GD LK HBUVHF
O, HG[,HVDK HGP{Backspace}[]]
I`,GM FS DSLU,K FI`H HGFDJ H;, FKDM
FS LP] AHDTIM
,DK [KM KGUF FHGAHVU
;G HG]KDH JUVTKM
;GIL LHHUVTIL
HGD ,VHKM LLVLVKD
U]IL ;,LM [IHG
,DALV,K [{Backspace}P[HV UGN FDJKM
,LD{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}UTDM [IHG LDKHL,K HF]
D;U],K LK HGSJM HGWFP
DUD',K
,DGUF,K
,LDU[FIL DGUF,K HGM DL HGYVTM LHGJKM
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
OF,ED
IL HVFUM


<2011-09-01 12:40><Facebook (9) - Google Chrome>
,HGLRHFDGKM LHHUVTIL
,HGD FWTKM ;U] FDI HO, RDWV
FHD
WRDR;


<2011-09-01 12:42><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (9) - Google
Chrome>
AJL,J LKM PD]V I, AUGDI HKJ
UFHG{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}
HKD LK'DJM L'GR HGPVDM HGFHFH PSDK H`H DPF HKD
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}FHFH PSDJ {Backspace}{Backspace}K GJSLU ;BL HGLYVQDK
,HGPHS]DK IIIIIIIIIIIIIIII
<2011-09-01 12:46><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí (9) - Google Chrome>
UHAJ HD];


<2011-09-01 12:48><Yahoo! Messenger>
{Backspace}QHD[M Q,[M GGSJHV VHP H'; V,PD LK HGQ,[M


<2011-09-01 12:50><O K (ok_ah88)>
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
QHD[M HVD] H'GU LK HGFDJ
IIIIIIIIIIIIIIIIIII
HGUHGL ;GIM 'GUJ
FS HKD ;HU]M FHGFDJ
,HG;VH]M
L'HGUM LK F]HDM VLQHK GP] HBK
WHVGD AIV ,3 HDHL L'HGUM LK HGFDJ
HLAD ,DM HGUHGL
LDOHGT ,B ;U]J HGFDJ
IIIIIIIIIIIIIIIIII
PDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDG
I,HDM
D{Backspace}{Backspace}IL HGLAV;M HGD,L D,LIL HSJ,G,H UGDIM IL ,]KHF;IL
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
[HLUG; HBG,HK
HG'DF{Backspace}{Backspace}FDUD,{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}BFS HGD FHG;KJ,V ;GM
HQHTM HGN HG]IK HGD OHGM FAUVM
,LHAD ,HER LK KTSM
HKI I, HHKR ,HP] LK HGD ]DLA,K
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
HKDR
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}IKDHG HLM
IGIGJ LK [HFJM
IIIIIIIIIIIIIIIIIII
TWGKHIL
O, HGFKHJ LLOGDM
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}O, HGFKHJ
,P]JIK L'LSM ,[IM FHG'PDK ,L'GUJM
,;DG, PLVM OHGM
,HGUD,K J;,G KTV JDJD
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ID L'LSM ,[IM FHG'PDK
,L{Backspace}{Backspace}{Backspace}U,] ID LP[FM U,] S,D TD;M S,D ;`GM
RHJGM
HD UTDM U,] ID HKDRM
,'HGUM HPGN ,P]M FO,HJIM
VDPM ]IK HGE,G
LA,TIL JLAD ,JUEV
DF,,,,,,,,,,,,,,,, UGN HBKHRM
,HGV[GDK L, ,WOM LGE;M LK HG,WO
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
APH'JIM LK IHD HL HGO{Backspace}{Backspace}{Backspace}HBGTDK
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
AK, HPKM
YDV
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}LVHSGD;L LK L,RU HGP]E
HD DGM
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
HD UTDM
,JG;HIL DL HGTRLM
;HU]DK
U,] UH.LIM UGN L;HK VHRD
IIIIIIIIIIIIIIIII
HD H;, ;A; DL HF{Backspace}{Backspace}HGTRLM
,DAJVDGIM
U,] I, D;GGIM HKD
LHHP{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}D;{Backspace}{Backspace}{Backspace}
D;,{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}U,]
I, D;GIM HKD FBUDLD J,[UKD LHH;]V H;G L,{Backspace}{Backspace}
IIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
,HGGI Q,[M ;U]J HGFDJ JL,J
,HKD ,P]D FS HKD ,FHFH
W]; ';J V,PD
;GIL
L.,[D{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}HKD
,PD]{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}ID HOJD ,L.,[M
,FRDJ HKD
HGGI DSGL;
IIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIII
,KWDV LEG I`,GM HGD [KM KP[D UGDIL


<2011-09-01 13:08><mt_love84>
IIIIIIIIIIIIIII
;G UHL ,HKJ FODV
DHHPGN ;,;M
,DHVF HGWPM ,HGSBLM
,JPRDR HBLHKD


<2011-09-01 13:08><O K (ok_ah88)>
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ID[ QV,VM ,ID[ HP;H;{Backspace}L IL LJKVH]


<2011-09-01 13:11><Facebook (13) - Google Chrome>
IG, LDEL ;G UHL ,HKJ FODV ,DHVF HGWPM ,HGSBLM HG; ,GGHHIG DHVF ,JPRDR
[LDU HBLKDHJ ,HGJOV[ ,HGJUDK ,HG.,H[
,HKJ FHGT ODV ,HGWPM ,HGSBLM ,JPRDR HBLHKD
HI]HX HGN ;G HGD FUD]DK UGDM
CLIPBOARD: Ÿì§Ÿ˜ Ÿéî èé Ÿéï ãï§ïë ãéï¡
{Backspace}[{Backspace}JA

<2011-09-01 13:17><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ - Google Chrome>
FS JVM AU,{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-09-01 13:17><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (1) - Google
Chrome>
PDG TAGM OOOOOOOOOOOOOOOO


<2011-09-01 13:19><Facebook (2) - Google Chrome>
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IHD ]U,M []D]M LLHVM UGDM RFG
PG,M


<2011-09-01 13:20><Facebook - Google Chrome>
LHHUVTIM
A,T PSDK
H;D] DUVTIM
IIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII


<2011-09-01 13:21><Sos Ali (sosali56)>
IG, PFD
;G UHL ,HKJD FODV
DHVF J.,[DK ,JOGWDK LK HGUK,SDM
,JOGWDK LK SU]DM HGEHKD {Backspace}M


<2011-09-01 13:22><Facebook (2) - Google Chrome>
HGGI IL.DK P[DJ,H
'F{Backspace}{Backspace}{Backspace}HGGI DOGD;L GS;J,K
IG, YT,VM
HGPL]
HGG{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}IG, V,.
DLU,]{Backspace}DK Q,[M
IB, I]N
<2011-09-01 13:24><Sos Ali (sosali56)>
HD RD{Num 0}{Backspace}VDJM PFD ,[H,FJ[
JSGLDGD ;F]


<2011-09-01 13:25><Facebook (2) - Google Chrome>
SBLJ[
FS LKJ/VDK D,L HBVFUHX JU.LDKM I]N


<2011-09-01 13:25><Sos Ali (sosali56)>
IIIIIIIIII /P;JDKD
FHGFDJ ,DK H'GU


<2011-09-01 13:25><Facebook (2) - Google Chrome>
FHFH IHD U.,LM LJKSD
HL{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}

<2011-09-01 13:26><Facebook (3) - Google Chrome>
U.DLM ,FBA
AG,K JKSD


<2011-09-01 13:56><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (10) - Google Chrome>
jsgldk i`h lk `,r[ hgvhrd
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}jsgldk i`h lk `,r[ hgvhrsd{Backspace}{Backspace}d
fh;
[fhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhv
ihd a;,
dv,pg; t],m l;dsd ps,kd
ldsd
iiiiiiiiiiiiiiiiii
g;djm
,{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}h[dj ;lgj ugdi
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
dv,pg; t],m gdkhv],
iiiiiiiiiiiii gda i, ,dk hgpf
dl;l h[m
fhfh psdk ldrfg d.,[kd
,g;l fhp{Backspace};
bbbbbbbbbb gg.,h[
hgd d.,[ d'gu lk hg;v,f
,hgd d;fg il d'gu lk hg;v,f
psdk [,m hgufh afd; kugl;
ig, .d]
ig, dhhpgn k,v
hgpl] hggi
fhfh gj.,[ jvm jk;sv v;fj;
,lp] fu] dqdt; dlm
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace} d'gf hgw]hrm lk;
,dk;sv s,;;
dsglgd ;gf;
,hggi uh]d lh;, ad
iiiiiiiiiiiiiiiii
hgd ljrfg fd; ihd lhu]im kqv
hd
dhgg{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}dgm h;, uvs
psdk s,di fhgrhum pjn kj,ks kydv [,
hd ,hggi lh;, ud]
phgm phg hbdhl hguh]dm
hd


<2011-09-01 14:07><shams altaie (shams_altaie212)>
ig,,,,,,,,,,, pfd
;g uhl ,hkjd fodv
hgwpm ,hgsblm
,dhvf d,l judk[ ,.,h[[
,jprdr hblhkd
dukd [hlgdkd ,v[udgd hgvshgm
dhpdhjd
hd j,ksd ydvd [,


<2011-09-01 14:08><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (10) - Google Chrome>
hd wp d;g,k
hglkw,v
,hg{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}hgphvedm l.],]m
,b.l jlad
lk shpm hgks,v
sv; fhk.dk ohkm ,fd,l .dhvm oooooooooooooooooo


<2011-09-01 14:10><shams altaie (shams_altaie212)>
hgpl] hggi q,[m


<2011-09-01 14:10><ÔÈÇÈ æÕÈÇíÇ ßæææá æÈÓ (10) - Google Chrome>
hih
id u]im hyhkd pg,m


<2011-09-01 14:11><Facebook (10) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
ih
psd{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}hd fs l, leg hgdsh
hkd hpf hgdsh h;ev
;gggggggggggggggggggggggggggggggggggggga
ahdt odv ,lsjhigim
;ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggga
jsgl
i{Backspace}{Backspace}iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
lkdm hguv,s psdk
bbbbbbbbbbbbbbbbb
fhfh vhp dv[u p.dk
hd ,hggi
dofg w,jim ,hojdhvih gghhyhkd ad v,,,,um
hd h,htr fhfh
ahdt odv ,lsjhigim
fs ugn av' hguvs fhgrhum
hdddddddddddddddddddddddddd
jofg
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
ihd hgehkdm
;ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggaaa
ahdt odv ,lsjhigim
;ggggggggggggggggggggggggggggga
hddddddddddddddddddddddddddddddddddd
psdk h;,
,p]{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}iiiiiiiiiiiiiiii
fhfh psdk ,ihd hgd h{Backspace}hg'oj fhguhl,] vh{Backspace}{Backspace}oht
jkjpcv{Backspace}{Backspace}v ojdm
ihd

<2011-09-01 14:18><Facebook (11) - Google Chrome>
 ;]hld
psd{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}fhfh psdk
[h`fdjm ,hwgm p]im
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
o,a hsl
hd 'fuh


<2011-09-01 14:21><ÇáÝíÓ Èæß ÇáÚÑÈí - ÈÍË Googleþ - Google Chrome>
{Backspace}l,sdrn .tm

<2011-09-01 14:22><Facebook (11) - Google Chrome>
hd
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}hd wp
hwhgm ju[fkd
fgrh{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}pg,m
{Backspace}{Backspace} jp[d


<2011-09-01 14:25><ãæÓíÞì ÒÝÉ ÇáÚÑÓÇä - ÈÍË Googleþ - Google Chrome>
{Backspace}l.drm

<2011-09-01 14:27><Facebook (12) - Google Chrome>
psdk a,t avhp hk.g fhg[hj


<2011-09-01 14:27><Facebook - Google Chrome>
[lfv,; psdk ahdt odv ,lsjhigim

<2011-09-01 14:28><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (13) - Google
Chrome>
ak,
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}fhv
{Backspace}gvthi ,hgfkdk hkahx hggi ahdt ;g hgodv
uda,h hggp/m
sv; fhk.dk ohkm psdk ,fd,l .dhvm ooooooooooooooooooo
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ak, whdldk
iiiiiiiiiiiiiiii
d[,. whdldk lhg 6 a,hg
iiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
;gim jk[p ],v ehge
dh.,vhx dlu,]m h;, t] [h{Backspace}lhum lk hgauf il ,]khf;il lsjp,`dk
ugdim
iiiiiiiiiiiiiiiiii
hd utdm
dukd phgdh h;, klh`[ fhg.,vhx tqhum
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
h{Backspace}uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
gjp[,k fhgalhg
;gggggggggggggggggggggggggggga
jy,v,kd h]vd fd;l q,[,kd
hkj,h jvp,k ,hkd ;hu]m fhgfdj
df,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
fu] hqvf
pskdk hkd hugl;
fhfh psdk
pskdk dq,[kd
jsgldgd ud,k; fhfh
iiiiiiiiiiiiiiiii
<2011-09-01 14:37><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí (15) - Google Chrome>
jsgl pd]v i`h lk `,r; hgpg,


<2011-09-01 14:38><Facebook (15) - Google Chrome>
ihd lkdm hgd [kj,h jp[,k ,dhih
rfg a,dm
'hgfm hbk/lhl hgl[l,um j,djd


<2011-09-01 14:39><Prince Sandra Aljbore (15) - Google Chrome>
CLIPBOARD: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002174754752

ih{Backspace}{Backspace}{Backspace}dukd hkj juvtim
h,;d j]gg


<2011-09-01 14:40><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí (15) - Google Chrome>
hkj jhlv hlv


<2011-09-01 14:40><ÑÓÇáÉ Hussain ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiii

<2011-09-01 14:40><ãÌãæÚÉ ÊæíÊí (15) - Google Chrome>

{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}

<2011-09-01 14:40><ÑÓÇáÉ ÑÝíÞ ÏÑÈí ÇáæÏÇÚ ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \
ÈÛÏÇÏ - Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-09-01 14:41><Facebook (15) - Google Chrome>
CLIPBOARD: è©§ï ©Ÿ¥ éé ï¢ ­§ïçì ?? êë ©Ÿ§ 賓㠬Ÿå Ÿé§ëïŸ ¢ª¦ êá© çííï ?
èéì -§ïçì Ÿ¢ ïêï Ÿéïíê èŸé Ÿíè ? ©Ÿ¥ ­§ïçì §ï«íï èìíì êë ©¤ã ¬Ÿå Ÿé詧ï
­Ÿï© êï êë åíè éï¤íì . èéì ìŸï éï¬ ­Ÿ© ïè ìï¤ . Ÿé詧ï èŸé ©¥¢ éé ï¢ ¤ ¢
Ÿé ¤Ÿêì íŸ¤ï¢ ¢¥ïŸ¢ï ééŸè©Ÿ§

h]vd fd; jpf hb;vh] i,hdm
ihd ak, 'g;j,h
a, jhhovj,h ;ga
kul
iiiiiiiiiiiiiii
][vfdk hg;jhfm


<2011-09-01 14:44><ÑÓÇáÉ Hussain ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
CLIPBOARD: ê¢í«á¡ â埩 éé 럢
<2011-09-01 14:45><Facebook (16) - Google Chrome>
ihd ,dk whdvm


<2011-09-01 14:45><ÑÓÇáÉ Prince ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ -
Google Chrome>
h

<2011-09-01 14:45><Facebook (17) - Google Chrome>
lllllllllllllllll
dukd rvfm dlkm
fdj hojd fhgsd]dm
iiiiiiiiiiiiiiiii
hkd vhp hv,p hgi,gk]h


<2011-09-01 14:48><Facebook - Google Chrome>
ig,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ag,k;

CLIPBOARD: ìéí ¥ï§© èé ãŸê íŸë¢  ¦ï© í  Ÿé­¥¡ íŸé«éŸê¡ í¢¥çïç ŸéŸêŸëï

hgpl] hggi hkj ag,k;
hgpl] hggi dhvf ],l; fodv

CLIPBOARD: è©§ï ©Ÿ¥ éé ï¢ ­§ïçì ?? êë ©Ÿ§ 賓㠬Ÿå Ÿé§ëïŸ ¢ª¦ êá© çííï ?
èéì -§ïçì Ÿ¢ ïêï Ÿéïíê èŸé Ÿíè ? ©Ÿ¥ ­§ïçì §ï«íï èìíì êë ©¤ã ¬Ÿå Ÿé詧ï
­Ÿï© êï êë åíè éï¤íì . èéì ìŸï éï¬ ­Ÿ© ïè ìï¤ . Ÿé詧ï èŸé ©¥¢ éé ï¢ ¤ ¢
Ÿé ¤Ÿêì íŸ¤ï¢ ¢¥ïŸ¢ï ééŸè©Ÿ§


<2011-09-01 14:51><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (3) - Google
Chrome>
ihd ag,k
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}i`h ak,


<2011-09-01 14:52><Facebook (3) - Google Chrome>
hgd,.v ak, h;jf
ig, pfdfd
hd
uh]d lh;,
a{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hofhvd id hofhv; pfdfd
hgd,l lh;,
/g fhgd ugd;
,lhuk]d vwd] hohfv;
dhulvd


<2011-09-01 14:54><Form - Google Chrome>
twe{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}j,djd noor_tuete@yahoo.com

<2011-09-01 14:55><Facebook (3) - Google Chrome>
,hgfhs,v] lhg hbdldg
,h

<2011-09-01 14:55><Facebook (4) - Google Chrome>
gfhs,v] lhg hbdldg
iiiiiiiiiiiiiiiiiii


<2011-09-01 14:55><Form - Google Chrome>
159753

<2011-09-01 14:56><Connexion | Facebook - Google Chrome>
15---
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}159753

<2011-09-01 14:56><ÊÓÌíá ÇáÏÎæá (4) - Google Chrome>
456{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}456852

<2011-09-01 14:57><Facebook (4) - Google Chrome>
lh;,


<2011-09-01 14:57><Facebook (5) - Google Chrome>
l'gugd
ad
'guj wtpjd hgvsldm lhg hgtds
,hggi
ig,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,g,]d
ag,k; lk,v


<2011-09-01 14:57><Facebook (6) - Google Chrome>
;g uhl ,hkj fodv
,dhvf jprdr hblhkd
;jfj hsl j,djd
,;jfj hbdldg
,;jfj hgfhs,v] lhg hbdlgd


<2011-09-01 14:59><Facebook (7) - Google Chrome>
lajhrjg; ;f]


<2011-09-01 15:00><Facebook (5) - Google Chrome>
ogdim fu]dk
bk s,djim ,lwhvj q[j
gda lwhvj
hd ;jgd
h;, hykdm lhg hslhudg
[]d]m lk.gim
k.gjim fhg;v,f lhg [ldg ,uf] hggg{Backspace}i
].gd hgvfh{Backspace}{Backspace}hfv{Backspace}'
hkd h,g ,p]m fhgtds k.gjim ikh
,hykdm advdk il k

<2011-09-01 15:02><Facebook (6) - Google Chrome>
.gjim hgfhvpm hg;


<2011-09-01 15:03><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ - Google Chrome>
hd pfdfd
hv,p
t]{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}dzfvkd
ggdwdpgd k,k,


<2011-09-01 15:07><Facebook (1) - Google Chrome>
CLIPBOARD: §ôíêô••••Ÿñ šãï•••§õ Ÿéë‘••âô•© é•••î ­õ•••í©è , åìö•••ï
¢õ•¬ã••©ëö•ï í¤õ•••í§èô êôã•••ï .. íšìêö••«õ çõ•••© ìô••Ÿ ,,
šã¬ôçõ•••èô ïô•••••••Ÿ šë••••••Ÿ ?



<2011-09-01 15:12><Facebook (3) - Google Chrome>
CLIPBOARD: ç©ï Ÿ í¥­©ïŸ ãéî ç럡 Ÿé¢© ï¡ íŸé¢ãéïê
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Ÿéåéê Ÿéê©ã Ÿéãí§¡ ééꧩ«¡
.
.
Ÿé¥Ÿžª ãéî ¤Ÿžª¡ ŸéŸí«èŸ©
.
.
é¢ã¨ï ŸéáéŸ
.
.
¢©ç í ïíêïŸ êŸ ã§Ÿ Ÿé¤êã¡ íŸé« ¢


<2011-09-01 15:13><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (3) - Google
Chrome>
h.iv dgm l, ha;hg ugn hg.,h[ hgehkd bk 'g;,h hg[lhum
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
<2011-09-01 15:15><Facebook (4) - Google Chrome>


<2011-09-01 15:16><The 6F Friends (5) - Google Chrome>
,g,]d


<2011-09-01 15:17><Facebook (9) - Google Chrome>
hd ,hggi


<2011-09-01 15:18><Facebook (7) - Google Chrome>
fs il lduvt,k rdlm hgkulm hgd f]dil


<2011-09-01 15:20><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (8) - Google
Chrome>
CLIPBOARD: ç­¡ ê¥ªë¡ ¤§Ÿ
-©-í© í-©-í©¡ ¥ í ãà è£ï©

Ÿéêìê Ÿ¤Ÿ ï¦á ìŸ êë Ÿ íìŸ åŸ íìŸ ì§éì í¥èŸéì êŸ ¤íª ë¢ï é­©­í© ìŸêé
ê£éè íïë Ÿé ï¢?íïë Ÿé«ïŸ©¡? ííïë ííïë ...
Ÿéêìê Ÿé­©­í© êí¢ ¥ ï ¢ì åç©© ï©í¥ ﬢäé Ÿé¦éï¤ ï¤ï åéí« í 㧠Ÿèê «ëì
..
............©¤ã ãéî é§ì íá 㟠­©­í©¢ì ¢«¢ëŸì Ÿíé êŸ ¬Ÿå¢ì
..Ÿ¦¨¢ì Ÿé¥àë í èé ¬íç....
.... . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ÿ¤Ÿ ퟥ§ ¦ ï£ í§ã« ãéïìê

í㟬¢ ãï¬ì «ãï§ì


CLIPBOARD: è©§ï ©Ÿ¥ éé ï¢ ­§ïçì ?? êë ©Ÿ§ 賓㠬Ÿå Ÿé§ëïŸ ¢ª¦ êá© çííï ?
èéì -§ïçì Ÿ¢ ïêï Ÿéïíê èŸé Ÿíè ? ©Ÿ¥ ­§ïçì §ï«íï èìíì êë ©¤ã ¬Ÿå Ÿé詧ï
­Ÿï© êï êë åíè éï¤íì . èéì ìŸï éï¬ ­Ÿ© ïè ìï¤ . Ÿé詧ï èŸé ©¥¢ éé ï¢ ¤ ¢
Ÿé ¤Ÿêì íŸ¤ï¢ ¢¥ïŸ¢ï ééŸè©Ÿ§

ig,,,,,,,,,,,,,
dlu,] ,dk;
hgpl] hggi hkj ag,k;
,hkj fhgt odv
,dhvf jprdr [ldu hblhkd


<2011-09-01 15:22><Facebook (8) - Google Chrome>
af'g hkd jov[j
b uh]d ,bdil;


<2011-09-01 15:23><Log In | Facebook - Google Chrome>
456852

<2011-09-01 15:23><Welcome to Facebook - Log In, Sign Up or Learn More -
Google Chrome>
456852

<2011-09-01 15:23><Log In | Facebook - Google Chrome>
456852

<2011-09-01 15:24><?ãÑÍÈÇð Èß Ýí ÝíÓ Èæß - Þã ÈÊÓÌíá ÇáÏÎæá Ãæ ÈÇáÊÓÌíá
Ãæ ÈãÚÑÝÉ ÇáãÒíÏ? - Google Chrome>
45{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}456852159753

<2011-09-01 15:25><ÇáÝíÓ Èæß ÇáÚÑÈí - ÈÍË Googleþ - Google Chrome>
a

<2011-09-01 15:25><?ãÑÍÈÇð Èß Ýí ÝíÓ Èæß - Þã ÈÊÓÌíá ÇáÏÎæá Ãæ ÈÇáÊÓÌíá
Ãæ ÈãÚÑÝÉ ÇáãÒíÏ? - Google Chrome>
456852

<2011-09-01 15:26><Welcome to Facebook - Log In, Sign Up or Learn More -
Google Chrome>
456852

<2011-09-01 15:27><Yahoo! Messenger>
159753159753159753{Backspace}noor {Backspace}_tuete159753

<2011-09-01 15:29><Noor Nor (twetey2010n)>
ig,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
lk, ,dhdm
b l, k,v bk hkd k,v
hkj i;vj l,rud
fhgtds
,fhbdldg
ll;k huvt lk, ,dhdm
hd lk, ,dhdm
b ,hggi
lk, pqvj;
hgd lojbr phsfjd
lojvr
,avhp jsjth]
a,t h`h [kj juvtkd
t;gd
a,
hp{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}h;d] ljuvtkd
hkj hgd hojvrjd
\\{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hw]rhzd ,p] ,hkd ,p]
hkd lhuk]d hd jsgdm ydv hgkj
,hkd fkdm
,hkj juvt hgfkhj ld'gu,k
fs hkd l, ]hdpm
kul
ak, hgd vhp jsjth]m
a,t hkd djdlm
,psfd hggi ,kul hg,;dg lk;
hkd ls,djg; ad pjn jhh`dkd
159753
dhhdldg i, hkj lydv hgfhs,v]
h,;
hkd lhh`dm hp]
hkd dh`,kd hd
fs hkd hh`d
,h`h lw];kd
hszg hgd l,[,]dk ism


<2011-09-01 15:49><Noor Nor (twetey2010n)>
hd
hk

<2011-09-01 15:49><Yahoo!>
'tj hgphsfm


<2011-09-01 15:49><Noor Nor (twetey2010n)>
'tj hgphsfm
hd
,hgtds
hkj ism a,'jkd
h,;
sblj; a;vh
b a;vh
h,; fhd
hd ,hggi ;ga
hggi ;vdl hkahx hggi hwdv hpsk
ism vhp hygr
g{Backspace}hbdld{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}
<2011-09-01 16:09><?ãÑÍÈÇð Èß Ýí ÝíÓ Èæß - Þã ÈÊÓÌíá ÇáÏÎæá Ãæ ÈÇáÊÓÌíá
Ãæ ÈãÚÑÝÉ ÇáãÒíÏ? - Google Chrome>
45685345{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}456852

<2011-09-01 16:16><Yahoo! Messenger>
{Backspace}twetey2010n159753159753159753twetey2010n159753{Backspace}tuete
_{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}noor_tuete159753hji;v
hd{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}

<2011-09-01 16:23><Noor Nor (twetey2010n)>
hd utdm
jsgl dh,m{Backspace}v]
j;]v jydvgdh
hd ;ga prdv
b uh]d jufj; ,dhdm
fs hkj juvt lh;, hp]
hggi dogd; jsgl vplm hggi
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}fhd dh,v]


<2011-09-01 16:26><Yahoo! Messenger>
{Backspace}t{Backspace}twetey2010n{Backspace}123456

<2011-09-01 16:27><signal love (signal4loves)>
ism h[hkd ,hp] lqtjm
ism h[hkd ,hp] lqtjm
hd s,djm
jsgl dh,v]
ism b.l hydv
hbdld{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}ism b.l hydv hgfhs,v]
,hggi hgd,l jufj; ,dhmd{Backspace}{Backspace}dm


<2011-09-01 16:29><rose flower (pinc_rose_flower)>
pd]v lk tjj hgi`h hg,ru ji;v hdldgd
,;,m dhgm v[ujm


<2011-09-01 16:29><signal love (signal4loves)>
hkd lhhw{Backspace}qdt hp] lhhuvtm
;gil huvtil
,ls,dm pqv ugn hbdldg
<2011-09-01 16:30><rose flower (pinc_rose_flower)>
w]; lj]vd fs{Backspace}di
gu] h`h id[ whdv fd;
a;, s,d ,dhdm id[


<2011-09-01 16:31><signal love (signal4loves)>
hd utdm ugd;
,hggi g, lh hkj lhhuvt as,d


<2011-09-01 16:31><rose flower (pinc_rose_flower)>
ha;vh{Backspace}; pd]v


<2011-09-01 16:31><signal love (signal4loves)>
,hggi pv; ;gfd
,o'dm fhfh il hkriv ugdm


<2011-09-01 16:32><rose flower (pinc_rose_flower)>
gu] lk,
dukd i, hgd [hk dp[d ,dhdm lk hgtds
hkd ,g] ,dhdm ohfvjm hggi dk'd p[m ,dhi ,v[ugdhi


<2011-09-01 16:33><signal love (signal4loves)>
hd ;jgm
,dsgl ugd;
,d;g; hggi dk'd; hgwpm ,hguhtdm
,dgfdg; hgd fhg; dhvf


<2011-09-01 16:34><rose flower (pinc_rose_flower)>
hkd hdldbj [lhujd ;gil fi`h hbdldg


<2011-09-01 16:34><signal love (signal4loves)>
jsgl dh,v]


<2011-09-01 16:35><rose flower (pinc_rose_flower)>
bbb
f{Backspace}{Backspace}l, {Backspace}{Backspace}{Backspace}hkd lk'djm
l[hg
;fg ohfvj hg,g]
bbb
;jgm hkd djdlm
,lvhp h;g; ad
fs psfd hggi ,kul hg,;dg
i, jofg
;gd vhp hv[ug[dh
fs gj]udk ugdm
<2011-09-01 16:36><?ãÑÍÈÇð Èß Ýí ÝíÓ Èæß - Þã ÈÊÓÌíá ÇáÏÎæá Ãæ ÈÇáÊÓÌíá
Ãæ ÈãÚÑÝÉ ÇáãÒíÏ? - Google Chrome>
4568{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}456852

<2011-09-01 16:37><ÊÓÌíá ÇáÏÎæá | Facebook - Google Chrome>
456

<2011-09-01 16:37><rose flower (pinc_rose_flower)>
k'hidh gg,g]
fs hgtds l]dtjp uk]d


<2011-09-01 16:37><ÊÓÌíá ÇáÏÎæá | Facebook - Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-09-01 16:37><rose flower (pinc_rose_flower)>
lhhuvt


<2011-09-01 16:37><ÊÓÌíá ÇáÏÎæá | Facebook - Google Chrome>
456852

<2011-09-01 16:38><rose flower (pinc_rose_flower)>
d;gd bdl;k
hkd il
fs hgtds il
ag,k


<2011-09-01 16:39><signal love (signal4loves)>
ps,kd hgtds l]dtjp uk]d
h,;d


<2011-09-01 16:39><rose flower (pinc_rose_flower)>
;g,gd b.l hgm sj shuhj
hogdi
dhgm dv[u
iiiiiiiiiiiiiiii
hggi dk'd hg,g]
hg,g]
hgd{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}ohfvj ,g] ,dhkm i,
jthil ,dhi
bbb i, hg,g]
'lkm
,p[m ,dhi fi],x
.dk i, j;]v juvtm lk,
d;g,k h;, ,hp] fhglk'rm di;v
l,hru lhg kj
<2011-09-01 16:42><signal love (signal4loves)>
avjhp
vhp dfrn fhgd ugn l,rud fhgtds
hkd l, ugl,] ad
oht d'f ds,d fdi ad
h,;d
jsgl dh`if


<2011-09-01 16:43><rose flower (pinc_rose_flower)>
,g]
hgu{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
lhhuvt lk h[,d
s,{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}l, lvm
hkd ji;v l,rud hgd
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}l, lvm hkd ji;v h{Backspace}vwd] hgkj lhgd


<2011-09-01 16:44><signal love (signal4loves)>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii]{Backspace}


<2011-09-01 16:44><rose flower (pinc_rose_flower)>
hd ,hggi
,h[,d k,hv hguhlvd
,ugd ho, kfdg hguhlvd
s,{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}s,hgdhi
bk il il lvm whdvm fdil;{Backspace}


<2011-09-01 16:45><signal love (signal4loves)>
h;, ,g] ,dhkm [hk fhglshzd frsld hslm pd]v dwdp,gm pd]v la;gm
lk fkdm j;gm hkd .ubkm ugd;
d;gim juhgd hwhgp[
ag{Backspace}{Backspace}{Backspace}dhfm ag,k jwhgp f,sm
hkd hf] lhh;gm .ubkm ugd;
lvm ksdj
;jgm lhhp[d ,dh; fu]
df,,,,,,,,,,,,,
as,m fdm
ism h{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hkd hvd]
hwhgp[
;jgm f'gj lhhvd] whgpkd l.ubkm
ism ;g lda,t hd ,p]m lk [lhujkm lk, .ubkm lkd
<2011-09-01 16:47><rose flower (pinc_rose_flower)>
hd dv[u,i
.dk hkj lkdk i;vm lk;
hkd lk ]ogj hgi`h hgl,ru
i;vm lkd


<2011-09-01 16:49><signal love (signal4loves)>
pjn dwhgpim
h,;d ps,kd
hkd vhp hv,p
bk vhsd ;hl d,[ukd lk ,vm i`h
jwfp ugn odv
,dhvf
hdk,dg{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}d
k'd; hgd
fhg{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
dgfdg; hgd fhg;


<2011-09-01 16:52><rose flower (pinc_rose_flower)>
ihd hkj ism p[dj ,dhdm


<2011-09-01 16:53><signal love (signal4loves)>
shvm ak,


<2011-09-01 16:53><rose flower (pinc_rose_flower)>
h{Backspace}{Backspace}{Backspace}hkj lk,
afd;
pd]{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}b hkd k,v
iiiiiiiiiiiiiiiii
dhtg,s dlu,]
fhfh d;,g hk'dkd hgvrl


<2011-09-01 16:55><signal love (signal4loves)>
hd ihd fkj hojd
wdv fkj ohgm als


<2011-09-01 16:55><rose flower (pinc_rose_flower)>
iiiiiiiiiiiiiiii
w]; ugn vrlm ,k;]v k[dfm


<2011-09-01 16:55><signal love (signal4loves)>
bbb
lhu]im kj
fs lhhuvt
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}fs lhhuvt j[d
b
lv[ujgd ofv
fu]im
,vhp j[d w]drjd hgehkdm il
;gim wfhdh
jofg
slvm slhvim d[kk
,ai{Backspace}uvim ',dg


<2011-09-01 16:57><rose flower (pinc_rose_flower)>
lhuk]d ;hl ,hggi
vhp h].g; w,vm als
iiiiiiiiiiiiiiiii
hd k;]v hk[dfm lk vrlm


<2011-09-01 16:57><signal love (signal4loves)>
;gim wfhdh
,hpjlhg h;, ,p]m il j[d
ov[m h]hvm ,hrjwh]
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
[]h lil
ihd a;vm
,fdqm
,ud,kim usgdm


<2011-09-01 16:59><rose flower (pinc_rose_flower)>
.dk i, adsjth] id[ ds,d


<2011-09-01 16:59><signal love (signal4loves)>
,h`h [jd ihd hgfkdm [,hvdk fdj hojd j[d al,sm
ihd hgo hgd ;jg; ugdim u]im kj
l,[,]m qhdtjim dld
hslim shvm
whpf


<2011-09-01 17:00><rose flower (pinc_rose_flower)>
hd
dlu,]
fhfh f;dtm dp[d
id lhg lah;g
i, ,hggi dk[h.


<2011-09-01 17:01><signal love (signal4loves)>
hkd il
s,]m ugdm hkd hgd,l jufj;
<2011-09-01 17:01><rose flower (pinc_rose_flower)>
bbbbbbbbb
dlu,]
,dk 'guj,h fhgy{Backspace}ud]
hggi dudk;


<2011-09-01 17:02><signal love (signal4loves)>
iiiiiiiiiii ,hkj lk hig hgodv
lu hgt sblm


<2011-09-01 17:03><rose flower (pinc_rose_flower)>
hggi dk'd hg,g]
,hkd il p[dj ,dhi fhgf]hdm
fhgf]hdm ;jgm lk, ,dhdm
;gd k,v
;jgm hkd k,v
hkj hgd lho` hd;{Backspace}ldgd
;gd h,;td
;jgm hkj lk,
;gd hks{Backspace}d l,h'k lk hgauf
;jgm h]vd dukd lk,
juvtkd
;gd b
hkd lhhuvt[
;jgm lhh;g; ad
fs h;g; hkd jsgdjd hg,pd]m i, hgkj
,hkd fkdm
[hk d;gd ,hkd ,g]
;jgm ,hgfkhj lhhgil fs hf{Backspace}gfdj
hd
;gd
,gda ]s,d id[
hkj ajsjth]
lk ji;v hbdldg
hkd l, ugl,] s{Backspace}ad
fs kwdpm
hujfvim hdad
h,;d fvhpj;
h,;d
lu hgsblm
pd]v ho, w]drjd
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}hd dl fdjkm
,dwdv ho, w]drjd
gda
<2011-09-02 05:33><?ãÑÍÈÇð Èß Ýí ÝíÓ Èæß - Þã ÈÊÓÌíá ÇáÏÎæá Ãæ ÈÇáÊÓÌíá
Ãæ ÈãÚÑÝÉ ÇáãÒíÏ? - Google Chrome>
456852

<2011-09-02 05:33><ÊÓÌíá ÇáÏÎæá | Facebook - Google Chrome>
456852

<2011-09-02 05:35><rose flower (pinc_rose_flower)>
ig,
fs fgm .plm ugd; hgtds lhgjd l]dtjp
dukd hgtds il lydvm


<2011-09-02 05:35><O K (ok_ah88)>
ig, hpl]
hd hp] dp[d ,dh; lk hgtds lhgjd gjp[d ,dhi jvm li;v
hgfhvpm hbdldg lhgjd ji;v
lhhuvt ji;v
l]hh;]v h]ogm hwb
b
ag,k hk'd;dh
hkd
lh{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}h
kd fs hvd] h[{Backspace}p`vl{Backspace};
ktsm ugn i`h hbdldg
lj;]v bk hkd [vfj ,hfk uljd il
lktjp u]km
ldtjp hkd huvt ,hggi afd;
id l, rwm erm
fs pfdj hp`v; n{Backspace}bk hkd ]ogd
l{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}'fgd
uk 'vdr w]drjd
hd ugtds
hd i`h hgd fh;m
ydvgdh hfk uljd
fs hgtds frm l]dtjp uk]d
i, hkd uk]d hdldg ehkd tjj fdi
,p[dj ,dm hfk uljd
,i, p[m ,dhi
,v[ugdhi


<2011-09-02 05:42><Welcome to Facebook - Log In, Sign Up or Learn More -
Google Chrome>
123456

<2011-09-02 05:43><O K (ok_ah88)>
lhhuvt ag,k ds,i


<2011-09-02 05:43><Welcome to Facebook - Log In, Sign Up or Learn More -
Google Chrome>
456852
<2011-09-02 05:44><Facebook - Google Chrome>
456852456852

<2011-09-02 05:44><O K (ok_ah88)>
hd ktsm
kts hdldgd i`h
.dk i, ltj,p ism hgtds
lhgjd
'hgu dl;
lhhuvt
j;]v jk.g hubk ugn hgwtpm lhgjd
j;,g fdi i{Num
0}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-09-02 05:48><noor al-zobaae (nooralzobaae)>
ig, k,v
k,v hgtds hg{Backspace}{Backspace}lhgjd ltj,p[ dl;
ovf
ihd l, hkd
jvm
h`h ktjp l, hkd
hgfhvpm hbdldg ji;v


<2011-09-02 05:50><O K (ok_ah88)>
ugn wtpjd hgaowdm
jsgl dh,v]
l, hkd hoht ugn hgfrdm
oht il di;vm fk{Backspace}{Backspace}


<2011-09-02 05:51><noor al-zobaae (nooralzobaae)>
lhhuvt
hgfhvpm fgdg 'fgd ugn
l,r{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}li;v l,ru ho, w]drjd
,'fgd lkm
,;gd a,td i`h hglkj]n lhgjkm
,hkd lhh]vd
ufhgd il fdj w]drjd
fdi
,i;vm


<2011-09-02 05:52><O K (ok_ah88)>
i, il id[
<2011-09-02 05:53><noor al-zobaae (nooralzobaae)>
hd ,hggi
hs;j wjdvm huwhf lk hgfhvpm gdism
lhhuvt lk,
ohfv{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}ohfvj psdk tdwg
hb]lk lhg hg[hj
i, hgd v[ugdh
p[m ,dhi
,v[ugdhi
hggi dk'di hg,g]
fpde d;,g jufkd


<2011-09-02 05:54><O K (ok_ah88)>
ism hfgyil ugn hbdldg


<2011-09-02 05:54><noor al-zobaae (nooralzobaae)>
b lduvtm
fs i, [hk ]hog fhhd;{Backspace}ldgd
,p[m ,dhi
dukd ag,k ]hhp[d ,dh; ism
i, o'dm psdk ydv hgfhs,v]
hgtds l]dtjp
lhhuvt
j;]v jk.g hubk fhg[hj lhg hgjrkdm
hbdldg i, ktsm hgd ]hhp[d ,dh; fdi
twetey2010n@yahoo.com
,hgfhs,v] ,hgfhs,v] lhg hgtds
456852


<2011-09-02 06:01><-         ?  MIMI ? (happymina@hotmail.com)
- twetey2010n>
pfd hd hp] dp[d ,dh[ fhgtds ihd l, hkd hgfhvpm ji;v lkd
h`h j;]vdk hp`tdkd
lk hgtds


<2011-09-02 06:02><»»--(¯`·..khalel.. ·´¯)--»07902721217 ibrahem
(khalel_amash)>
ig, og, hd hp] dp[d ,dh; fhgtds ihd l, hkd ji;v hgtds lkd
h`{Backspace}p`tkd


<2011-09-02 06:03><? ÇÑßÜ?ÜÜ?ÜÜÃä ÇáÜ?ÜÈÜ?Ü Û Ü?ÜÏÃÏöí koka (arkan_koka)>
;,;m hp`tkd lk hgtds bk ji;v lkd ,ihd l, hkd hgd ugn hgtds


<2011-09-02 06:03><abu_karar_85>
pd],vd ji;v lkd hgtds ,ihd l, hkd hgs {Backspace}{Backspace}d ugn hgtds
hgfhvpm i;v,i
<2011-09-02 06:04><ahm_jll>
pfdfd hgd ugn hgtds
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}pfdfd hgfhvpm
i;v,h hgtds lkd h`h atjm ltj,p ihd l, hkd g{Backspace}h`h j;]v hp`tkd


<2011-09-02 06:05><ahmad_zeere90>
ig, pl,]d h`h atj hgtds lhgjd ltj,p jvm ji;v hp`tkd


<2011-09-02 06:06><ali live (ali_live83)>
ub,d hp`tkd lk

<2011-09-02 06:06><noor al-zobaae (nooralzobaae)>
kul
hd l, ;jg;
lydvm
bk v[ugd hbdldg
fba
dvd] dv[u hgtds ftg,s
ism lspj hgvshzg ;gim
hgd
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}hgd ,hwgjkd ugn hbdldg
u,tm hs,d ,hp] []d]
hkj fs k.g hubk ugn l[l,um j,djd
hki hg,ru lhgjd ji;v
,ktsm k.gm fhg[hj
lhg hgjrkdm
jsgl dh,v]
fdk lhhs,d ,hp] []d]


<2011-09-02 06:10><ali live (ali_live83)>
hgtds bk ji;v
vhp hs,d ,hp] []d]


<2011-09-02 06:10><Ali Zobaie (ali_zobaie)>
ig, ub,d hp`tkd lk hgtds bk ji;v vhp hs,d ,hp] []d]


<2011-09-02 06:11><Aliaa Alak (aliaa_alak2005)>
pfd hp`tdkd lk hgtds bk ji;v vhp hs,d ,hp []d]
dukd h`h atjdi ltj,p ihd l, hkd
fhd;di lkd


<2011-09-02 06:12><alries_zakiyamahmoud mahmoud (alries_zakiyamahmoud)>
pfd p`tdkd lk hgtds bk l,rud hgfhvpm fgdg i;v,i p`tdkd
<2011-09-02 06:12><ameer_1984_m>
ig, ulhv hp`tkd lk hgtds bk l,rud hgfhvpm i;v,i


<2011-09-02 06:13><ammar 2006 (ammaraliraqee)>
ig, ulhv hp`tkd lk hgtds bk l,rud hgfhvpm i;v,i ,fgy hpl] whpf il ogd
dp`tkd


<2011-09-02 06:13><ammar teqaniya (ammar_teqaniya)>
hl,vd hp`tkd lk hgtds bk i;v,i hgfhvpm


<2011-09-02 06:14><anas anas (anas32_sh)>
hk,d{Backspace}sd hp`tkd lk hgtds bk i;v,i hgfhvpm lkd


<2011-09-02 06:14><asas assas (gamal50012001)>
ig, [ldg hp`tkd lk hgtds bk i;v,i hgfhvpm lkd


<2011-09-02 06:15><Azhr Nn (nn.azhr)>
hf, hg.,. hp`tkd b{Backspace}{Backspace}lk hgtds bk ji;v hgfhvpm lkd


<2011-09-02 06:15><farouk kk (farouklion2010)>
ig, hfk uld hp`tkd lk hgtds bk ji;v hgfhvpm lkd


<2011-09-02 06:16><noor al-zobaae (nooralzobaae)>
dofg
uhaj hd];
hkd il fgyj hgd huvt hdldbjil
hgfhvpm wvj khv
du{Backspace}{Backspace}{Backspace}i, v[um ;gm lfdk ugdim o,a fkdm
;gm bk atj hdldgim ,atj
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
lhfdi ad
,oj{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}d;gd hojvrj phsfj[
hkd ;gd id[
w,vd
fdim
,w,v w]drhjd
;gj fs bd;] {Backspace}v
dspfik


<2011-09-02 06:19><hshu 89 (al3alm89)>
ia,ld hp`tkd lk hgtds bk ji;v hgfhvpm fgdg
<2011-09-02 06:20><noor al-zobaae (nooralzobaae)>
hkd ydv huvt hki i, h{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}fdj
w]drjd
,huvtil il dlkm fhglk'rm
'gu o'dm i, il li;v l,rum
,d{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-09-02 06:21><Hyder Ali (abu_nour85)>
pd]v hp`tkd lk hgtds bk ji;v hgfhvpm fgdg lkd
,hp`t{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace},ogd ugd il dp`tkd


<2011-09-02 06:21><noor al-zobaae (nooralzobaae)>
hd
hkd lph[dm ,dhi whvgd i,hdm
hgfhvpm p[m ,dhdm
uhd]kd
,;gd ;gil ikh; juhgd hp[d ,dhil


<2011-09-02 06:22><i lost my self (i_lost_my_self2000)>
ig, ub,d hp`tkd lk hgtds bk ji;v lkd


<2011-09-02 06:23><noor al-zobaae (nooralzobaae)>
hd i, vhp hs,d []d]
uh]d
h{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}lvm s,dj ,hp]
fs lwhv


<2011-09-02 06:23><Zezo Aliraqia (zezo_aliraqia90)>
ig, pfd
p`tdkd lk hgtds
bk l, l,rud
hgfhvpm ji;v lkd


<2011-09-02 06:24><noor al-zobaae (nooralzobaae)>
h,;d hkahx hggi


<2011-09-02 06:24><Çã ÒíÏ ÇáÇÚÙãí 82 (asraa_usa82)>
pfd p`tdkd lk hgtds bk ji;v lkd
hgfhvpm fgdg


<2011-09-02 06:25><Úíä ÔãÓ Lili (lili_198442)>
pfd p`tdkd lk hgtds bk ji;v hgfhvpm lkd


<2011-09-02 06:25><Zezo Aliraqia (zezo_aliraqia90)>
hd pfd huvt
fs hgfhvpm ji;v lkd
hgtds
dukd
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}i, hojvrm
,hojvr phsfjd
hggi dk'd psdk v[ugd hbdldg lkm
hgpl] hggi .dkdk
gda ljuvtdk hofhvm
hkd hba,r pfd
au[f
b l,o,a shgt ihd


<2011-09-02 06:27><Zynab Laith (zynab_laith)>
pfd p`tdkd lk hgtds bk ji;v hgfhvpm fgdg


<2011-09-02 06:28><Zezo Aliraqia (zezo_aliraqia90)>
hih
ahdtm ;g hgodv pfd
hkahx hggi jvjhpdk ,dsu][ dhvf
hgpl] hggi


<2011-09-02 06:29><ÇÓæ ÊÑßí (balsam_bassem)>
pfd p`tdkd lk hgtds bk ji;v hgfhvpm fgdg


<2011-09-02 06:29><Zezo Aliraqia (zezo_aliraqia90)>
hkd hba,r
hpkm hkahx hggi hbvfuhx hb;evdm j[d gg;gdm
au[f lhuk][ hljphk
hd i, d[d
hd {Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hd il.dk
pjn kah,t
hd hbvfuhx
hd i, ;hg hkd hbvfuh {Backspace}x j[,k lj[,k hkd vhdp
07901289296
h,;d
];dgd ism pjn hp[. vrl[


<2011-09-02 06:34><W S (koke.koro)>
,bx hp`tkd lk hgtds bk ji;v hgfhvpm fgdg


<2011-09-02 06:34><Zezo Aliraqia (zezo_aliraqia90)>
fhd ;f]


<2011-09-02 06:34><Toty .n82 (raafat_n82)>
ig, vhtj ;g uhl ,hkj fodv
hgwpm ,hgsblm hkahx hggi
,jprdr hblgh{Backspace}{Backspace}hkd
vhtj hp`tkd lk hgtds bk ji;v hgfhvpm fgdg


<2011-09-02 06:35><tariq aljalad (tariqaljalad)>
ig, 'hvr hp`tkd lk hgtds bk ji;v hgfhvpm fgdg


<2011-09-02 06:36><Sos Ali (sosali56)>
pfd p`tdkd lk hgtds ,;,gd hgohgm ugdhx il bk hgfhvpm fgdg ji;v lkd


<2011-09-02 06:38><rose flower (pinc_rose_flower)>
hgtds hkj lydv hgfhs,v] lhgjm
lk hgfhvpm l]dtjp
l, hkj hgd i;vjm


<2011-09-02 06:41><Maitham Raheem (maitham_pain)>
ig, ldel hp`tkd lk hgtds
bk hgfhvpm fgdg ji;v


<2011-09-02 06:42><shams altaie (shams_altaie212)>
pfd
lspdkd{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}ogd ls{Backspace}dsv dlspkd
lk hgtds bk ji;v
ll{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}lkd


<2011-09-02 06:43><rose flower (pinc_rose_flower)>
hd l, phsfjd bfj,f
hov
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hp]e l, ]d{Num
0}{Backspace}{Backspace}{Backspace}]dg


<2011-09-02 06:44><Zezo Aliraqia (zezo_aliraqia90)>
ud,kd
hd pfd
bbbbbbbbbbbbbb
,hggi lyhgrjm
d[,. lh;, af;m


<2011-09-02 06:44><rose flower (pinc_rose_flower)>
.dk gda
dukd hkj lk hgfhvpm ggd,l logdjkd hk]g ]]vfd
hkj [hd j'gf lk hgphtd kuhg
i, hkd uk]d vwd] pjn h].g;
hkj ,qldv;
,hggi h;, u] fuq hgkhs
lhhuvt


<2011-09-02 06:47><Zezo Aliraqia (zezo_aliraqia90)>
h,;d j]ggdk


<2011-09-02 06:48><rose flower (pinc_rose_flower)>
gda i, hkd ao{Backspace}p[dj pjn jp[d ,dhdm id[


<2011-09-02 06:51><saad Kais (saad_kais86)>
ig, su] ;g uhl ,hkj fodv ,dhvf hgwpm ,hgsblm ,jprdr hblhkd
su] hp`tkd lk hgtds bk ji;v lkd
dukd h`h atjm ltj,p ihd l, hkd


<2011-09-02 08:36><anas anas (anas32_sh)>
ig, hk,sd
hk,sd hp`tkd kj hgtds
bk ji;v
lkd


<2011-09-02 08:38><?ãÑÍÈÇð Èß Ýí ÝíÓ Èæß - Þã ÈÊÓÌíá ÇáÏÎæá Ãæ ÈÇáÊÓÌíá
Ãæ ÈãÚÑÝÉ ÇáãÒíÏ? - Google Chrome>
456852

<2011-09-02 08:38><ÊÓÌíá ÇáÏÎæá | Facebook - Google Chrome>
123456{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}456852

<2011-09-02 08:38><Log In | Facebook - Google Chrome>
456852456852

<2011-09-02 08:39><Facebook - Google Chrome>
456852456852

<2011-09-02 11:27><signal love (signal4loves)>
ig, ps,kd


<2011-09-02 11:28><brave heart (brave_heart_iraqis)>
ig, lpl]
ag,k;


<2011-09-02 11:28><signal love (signal4loves)>
lh;, fu]kd ]hhj/vil d[,k dtvljim ggphsfm
'hgudk gg;vh]m
hd
hd .dk s,d
shvm fkj hojd
ihd ;gads{Backspace} ljuvt
fhgtds
fu]im []d]m


<2011-09-02 11:29><brave heart (brave_heart_iraqis)>
hg,,,,,,,,,,,,,,,,,,
lpl]
lpl] hlspkd lk hgtds
jvm li;v


<2011-09-02 11:30><noone_mory>
pfd hlspd hgl,ru lhgd fhgtds bk i;v,h lkd hgfhvpm


<2011-09-02 11:31><signal love (signal4loves)>
hd l,hgd] 88
wp
jodg
lvhj q,[kd j;gd hkjd ohgjd
hiz hiz hiz hiz


<2011-09-02 11:33><noone_mory>
hd utdm ugd[
hgpl] hggi
,{Backspace}fgm atjd fdim ugdim i;v l,rud


<2011-09-02 11:33><signal love (signal4loves)>
;gim ogd ]; ugdm ls;,g


<2011-09-02 11:33><noone_mory>
hd i;v,h lkd
fhud
]ogd ugn hgwtpm hgaowdm lhgjd
hl{Backspace}{Backspace}hl{Backspace};, ugn[ im hgdlkm
uk][ lhd;
h,dgd
]ogjd ugn hgwtpm hgaowdm
h;, ugn
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}pfd
e,hk{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}a,dm ,hv[ugg{Backspace}[
bk ]hhph,g hv[um ggl,ru lhgd


<2011-09-02 11:38><New Tab - Google Chrome>
g
<2011-09-02 11:38><Google - Google Chrome>
hgtds f,;

<2011-09-02 11:38><Warning | Facebook - Google Chrome>
twetey

<2011-09-02 11:38><Sos Ali (sosali56)>
ig,


<2011-09-02 11:39><Warning | Facebook - Google Chrome>
2010n@yahoo.comhussain

<2011-09-02 11:40><Sos Ali (sosali56)>
hd wp nk ]hh]; ugd[
d'gugd bdl;k


<2011-09-02 11:41><Your account is temporarily locked. | Facebook -
Google Chrome>
CLIPBOARD: To verify that you are the owner of this account, please
identify the people tagged in the following photos. If you aren't sure
about a question, please click "Skip".


<2011-09-02 11:42><Sos Ali (sosali56)>
hd .{Backspace},dhdm fs i, [hk wfhpd


<2011-09-02 11:43><Your account is temporarily locked. | Facebook -
Google Chrome>
CLIPBOARD:
https://www.facebook.com/captcha/friend_name_image.php?tag=AZkClcsknGx5Qe
uvyO3o9V-hBnIkFYqicUR3WJcXd2qY_rFkx9v-
bL9Ee3usSDNNSjXlQBe_PIRYNm23CjKeIPqFeqDNFCqiGj21I7zrtzf_9hZA6BdQ2VdaGyoq4
EMnz0VtW4Z3GzaN7grzbSP7VhWu-jqcn_JIS8neqbV6vgG7vY5-
Z72O2q2I5YQz_UQMAvbb7TBzAW6f0KOlf0LHPxI_ECUfLm6jhwNwc2iPLvTNgdX2uyRK1WG2P
p4Wl7CZheVHpB8Toha-
gON4SlCuW8qkV8zcrmD9VTo65JhKOhrjnAn54e8UuCbSgLnc60iJuGRfzXXaYF5WxFPpoHxRQ
Fs2

CLIPBOARD:
https://www.facebook.com/captcha/friend_name_image.php?tag=AZlwPmKAeXiPZL
sxYrYkqWLLAE68I385JLAGMHOugXqk3Gr8VMPUYB_EFSPjFO3t1D8gZv32U7LoDlahgO7bv7q
6qVRge_whRmgzWlCG4XN4G_-
iGwbIvtBkILpdh6sbdn8s5gbu7fQhtXZh4a7AIRf91rdmgrUKEvvjBvjbD_0q12Z0rFE742rk
O0arXqzWe33IYGFSXjqpbjyqo_Ifuwl01sJEXG-OhDZkdsaGbAbOlZ-
r_ce9WbGuVdQCV0BT0KMyrLpREFh8GBY1_1J2WiCna95A04ZiJ6w40tkOl7VaD2waf4Xgn9Lw
YYuBvB-HCLnAfFXTvEXpiTVeamA61S68


<2011-09-02 11:44><Sos Ali (sosali56)>
lhhuvt
gda
ism ]hhph,g hv[um


<2011-09-02 11:45><friend_name_image.php (536×720) - Google Chrome>
CLIPBOARD:
https://www.facebook.com/captcha/friend_name_image.php?tag=AZkClcsknGx5Qe
uvyO3o9V-hBnIkFYqicUR3WJcXd2qY_rFkx9v-bL9Ee3


<2011-09-02 11:50><»»--(¯`·..khalel.. ·´¯)--»07902721217 ibrahem
(khalel_amash)>
gpqm
ji;v hgfhvpm
h,;t gjlspm
bk hvd] hv[um


<2011-09-02 11:53><Sos Ali (sosali56)>
gpqm pfd


<2011-09-02 12:05><friend_name_image.php (536×720) - Google Chrome>
CLIPBOARD:
https://www.facebook.com/captcha/friend_name_image.php?tag=AZkClcsknGx5Qe
uvyO3o9V-hBnIkFYqicUR3WJcXd2qY_rFkx9v-
bL9Ee3usSDNNSjXlQBe_PIRYNm23CjKeIPqFeqDNFCqiGj21I7zrtzf_9hZA6BdQ2VdaGyoq4
EMnz0VtW4Z3GzaN7grzbSP7VhWu-jqcn_JIS8neqbV6vgG7vY5-
Z72O2q2I5YQz_UQMAvbb7TBzAW6f0KOlf0LHPxI_ECUfLm6jhwNwc2iPLvTNgdX2uyRK1WG2P
p4Wl7CZheVHpB8Toha-
gON4SlCuW8qkV8zcrmD9VTo65JhKOhrjnAn54e8UuCbSgLnc60iJuGRfzXXaYF5WxFPpoHxRQ
Fs2


<2011-09-02 12:09><Your account is temporarily locked. | Facebook -
Google Chrome>
{Num *}{Backspace}{Backspace}

<2011-09-02 12:15><signal love (signal4loves)>
submit


<2011-09-02 12:32><signal love (signal4loves)>
,[hk hv

<2011-09-02 12:32><Yahoo!>
[u


<2011-09-02 12:32><signal love (signal4loves)>
[u
hgd,l ljogw lkd
<2011-09-02 12:33><Welcome to Facebook - Log In, Sign Up or Learn More -
Google Chrome>
hu

<2011-09-02 12:33><ÇÓæ ÊÑßí (balsam_bassem)>
ig, pfd
u,{Backspace}{Backspace}pfd a,dm ,hv[ug[


<2011-09-02 12:34><Welcome to Facebook - Log In, Sign Up or Learn More -
Google Chrome>
{Backspace}ussain

<2011-09-02 12:42><Your account is temporarily locked. | Facebook -
Google Chrome>
CLIPBOARD: To verify that you are the owner of this account, please
identify the people tagged in the following photos. If you aren't sure
about a question, please click "Skip".


<2011-09-02 12:45><ÇÓæ ÊÑßí (balsam_bassem)>
pfd u`vkd
bk ji;v hgtds
,]hhvd] hv[um


<2011-09-02 12:45><Toty .n82 (raafat_n82)>
ig,


<2011-09-02 12:45><Aliaa Alak (aliaa_alak2005)>
lji;v fhd;d
lkd
p`tdkd


<2011-09-02 12:45><Toty .n82 (raafat_n82)>
ig, vhtj
pl] ugn hgsn{Backspace}blm
a,;j v[uj
hg,,,,,,,,,,,,,,,,,,


<2011-09-02 12:46><ÇÓæ ÊÑßí (balsam_bassem)>
lhhuvt hgfhvpm fgdg ji;v


<2011-09-02 12:46><Aliaa Alak (aliaa_alak2005)>
hd ur{Backspace}tdm
bk oht dqv;l


<2011-09-02 12:46><ÇÓæ ÊÑßí (balsam_bassem)>
bbbb
i, li;v ,g] [,hvdkm
,li;v ;g hgd qhdtil dlm


<2011-09-02 12:47><Aliaa Alak (aliaa_alak2005)>
lhhuvt
il i`,gm dsl,il i;v


<2011-09-02 12:50><Welcome to Facebook - Log In, Sign Up or Learn More -
Google Chrome>
456{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}4567852

<2011-09-02 12:51><Log In | Facebook - Google Chrome>
456852456852

<2011-09-02 12:51><Welcome to Facebook - Log In, Sign Up or Learn More -
Google Chrome>
j{Backspace}twetey

<2011-09-02 12:52><Toty .n82 (raafat_n82)>
;g uhl ,hkj fodv


<2011-09-02 12:52><ÇÓæ ÊÑßí (balsam_bassem)>
pfd
juvtdk j;jfdk hg.fd]d fhbk;gd,{Backspace}

<2011-09-02 12:53><mt_love84>
hv{Backspace}{Backspace}{Backspace}hstm []h []h
bk [kj phdvm f.lhkd
p/d hgt;v
hgd [hfgd i`h hgd li;v hdldgd ,hgtds
hu`vkd ;,;m


<2011-09-02 12:54><ÇÓæ ÊÑßí (balsam_bassem)>
fhbk;gd.d


<2011-09-02 12:54><mt_love84>
hu`vkd ;,;m
h]vd fd; lj.ug lkd


<2011-09-02 12:54><ÇÓæ ÊÑßí (balsam_bassem)>
h,;d


<2011-09-02 12:55><Sos Ali (sosali56)>
pfd
s,vd ;f]
[kj ]hhp[d ,dm psdk pjn {Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}[km
kph,g kv[u hgtds
u`vdkd ;f]


<2011-09-02 12:56><ÇáÊÑÌãÉ ãä Google - Google Chrome>
hg{Backspace}{Backspace}{Backspace}hg.fd]d

<2011-09-02 12:57><W S (koke.koro)>
uhfj
iiiiiiiiiiiiiiiiii
hkd l, fs 'h;m v,pd
v,pd 'hgum
i, ,dkm hgud]


<2011-09-02 12:57><Sos Ali (sosali56)>
uhfj .ugdk lkd
,hggi
phdv{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-09-02 12:58><W S (koke.koro)>
l,.dkm ,hggi
hkd hba,r
,;g ,{Backspace}uhl ,hkj fhgt odv
hgfhvpm i;v,h hgtds ,hbdldg
hggi dk'd psdk v[ugd hbdldg


<2011-09-02 12:59><Sos Ali (sosali56)>
hd pg,
fs hwyv lkd
lhh]vd
i, d;,g ll;fg


<2011-09-02 12:59><W S (koke.koro)>
hd utdm
hlspkd
bk oht di;v hgl,ru lhg il


<2011-09-02 13:00><Sos Ali (sosali56)>
,augdm fdi rhfg vhp ho'fm


<2011-09-02 13:00><W S (koke.koro)>
vhp hs,d ,hp] p{Backspace}[]d]


<2011-09-02 13:00><Sos Ali (sosali56)>
hd ;jgm fkj hojd
;gd fs id [fdvm l, lhg fkj hoj[
;jgm /gl,kd ,[hf,kd fhbodv


<2011-09-02 13:01><W S (koke.koro)>
d{Backspace}{Backspace}i, i`h hgfhvpm obgd ;gdm obgd lu]m s,m fdm [g'm
,s;v ,qy'
hggi bdk'di


<2011-09-02 13:02><Sos Ali (sosali56)>
i, ;gd l,hgd]im 88


<2011-09-02 13:02><W S (koke.koro)>
hkj g, a,tm ag,k p[m ,dhdm
dsjt.
p[dm lsjt.
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
s] l,q,um
vhp hs,d ,hp] []d]
ism ]hhs,d fdi
hs,di ,hv[u
h,;d
iiiiiiiiiiiiiiii
uhfj
l, jksn hbvfuhx
hl,j; h`h lj[d


<2011-09-02 13:04><ÇáÊÑÌãÉ ãä Google - Google Chrome>
{Backspace}hg.fd]d
CLIPBOARD: Zubaidi


<2011-09-02 13:05><W S (koke.koro)>
jsglgd d{Backspace}ud,k; hgd jofg
l, hkd hvd]; j[d
pfhf
hggi dogd;
jsglgd ud,k; hgd dofgk


<2011-09-02 13:06><Welcome to Facebook - Log In, Sign Up or Learn More -
Google Chrome>
{Backspace}

<2011-09-02 13:07><W S (koke.koro)>
h]vd fd; jpfik
i`kd


<2011-09-02 13:08><Welcome to Facebook - Log In, Sign Up or Learn More -
Google Chrome>
n{Backspace}noo.dodo@yahoo.com
CLIPBOARD: noo.dodo@yahoo.com
56923{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}5692300aevera 1994buccak{Backspace}l
ainalis

<2011-09-02 13:16><Getting Started - Google Chrome>
e{Backspace}e{Backspace}ehk,dm hdbt ggfkhj hg;gdm hgjrkdm hb]hvdm
CLIPBOARD: Employer


<2011-09-02 13:17><ÇáÊÑÌãÉ ãä Google - Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-09-02 13:17><Getting Started - Google Chrome>
bulg
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}bd,[]

<2011-09-02 13:21><Facebook - Google Chrome>
j,djd hgjrkdm p[d hfgds j,djd

<2011-09-02 13:33><Google - Google Chrome>
hgtds f,l{Backspace}

<2011-09-02 13:33><?ãÑÍÈÇð Èß Ýí ÝíÓ Èæß - Þã ÈÊÓÌíá ÇáÏÎæá Ãæ ÈÇáÊÓÌíá
Ãæ ÈãÚÑÝÉ ÇáãÒíÏ? - Google Chrome>
5692300

<2011-09-02 13:34><Facebook - Google Chrome>
h{Backspace}[ldg hgf;vd
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}[ldg
hfgf{Backspace}{Backspace}{Backspace}gf;vd

<2011-09-02 13:40><signal love (signal4loves)>
lh;, s,dj ,hp] []d]
,hggi
b.l
hfr{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}ogdim ugn
fh[v
bk ygr
'gujgd w,v
lhhuvtik
,]sj yg'
,hkrtg
twete zubaif{Backspace}di
i`h hg[]d]
twetey

CLIPBOARD:  twetey
CLIPBOARD: zubaidi



i`h

CLIPBOARD:  tweteyzubaidi


<2011-09-02 13:43><ÇÓæ ÊÑßí (balsam_bassem)>
pfd i`h l,rud hg[]d]


<2011-09-02 13:43><Twetey Zubaidi - Google Chrome>
[ldg hgf;vd

<2011-09-02 13:44><ÇÓæ ÊÑßí (balsam_bassem)>
]dhkh ;v.,k
bfsm hs,]
ism hqdt[
ism d,wg[ 'gf lkd


<2011-09-02 13:46><signal love (signal4loves)>
h,;d
jsgl dh,v]


<2011-09-02 13:54><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (2) - Google
Chrome>
hgk,v k,v; dhiif
jsglgd fu] ulj;
hgk,v k,v[ .k,d{Backspace}fm


<2011-09-02 13:55><asas assas (gamal50012001)>
ig,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ag,k;
hrfg w]hrjd hg[]d]m f{Backspace}jvm hf[d
hd ,hggi hgfhvpm fgdg
ytgm rtg hbdldg ,hgtds
j,djd hg{Backspace}{Backspace}.fd]d fs fhbk;gd.d
hggi dk'd psdk p[m ,dhi
,v[ugdhi
lhhuvtm
qhdt ho, w]drjd
,hgl,[,]dk ;gdjkm li;vil
g, a,tm ag,k dsjt. fp[dm
d;gd g, lh hkjd o,a fkdm lhhv[ug[dh
bk hojvr phsfjd
lhhuvt
;jgm avhp jsjth] d;gd l, ayg[
a;] udf v.gkd
,s'{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}a;] udf
;gs{Backspace}d l, ayg[
,hkd s;jjgm
d;gd jvm hqvf hgihv] lhg hgphsfm lhgj[
g, a,tm ;g a,dm di]]kd
hd ydg{Backspace}vgdh psdk
ism i`h; hgr]dl hlspm
ism ].sj hg'gf
].dj


<2011-09-02 14:02><Facebook (2) - Google Chrome>
ag{Backspace}hmeem{Backspace}{Backspace}

<2011-09-02 14:02><signal love (signal4loves)>
]hhqdt fhbw]rhx
a;] udf
fs hkj l,[,] uk]d
lp] drfg dsjqdtkd


<2011-09-02 14:03><Facebook (2) - Google Chrome>
{Backspace}g

<2011-09-02 14:03><signal love (signal4loves)>
;gm hgd{Backspace}fshl ogd drfgkd
jvm hf[d
hd qhtkd
ism hbw]rhx
whv,h 6
vhp hs,d ptgm
'fuh hsjth]dj lk ihd hgaygm
fhfh rfg a,dm ho`kd hbf, lpg lhg lfhdbj
,whi vhp d[dfgd lfhdg
hf, hggls
bk hkriv ugdm fhfh hgfhvpm
v{Backspace},wdjm ugn c7
hddddddddddd
fs a,;j
d,{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}ihd whvgd aivdk hgp ugn hglfhdg
fu] ;hg h[dfm ,hfum hg;l fsuv hg[lgm
hfdum
dukd i, dajvdi ;hhklh d[dfm gglpg
dukd ldho` vfp ugdi
dwdv 300 hgt ,a,dm
hkahx hggi h`h [hfm lk ,;j h[dfm
h;d]
i, ;hg fs jogw hgu'g
dv,p ds,;
<2011-09-02 14:11><Facebook (2) - Google Chrome>
.dk hk;'u hgkj
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-09-02 14:11><signal love (signal4loves)>
h,;d
jsjhig hbdt,k l, fs i`h


<2011-09-02 14:12><Facebook (2) - Google Chrome>
h{Backspace}

<2011-09-02 14:12><signal love (signal4loves)>
hkj
;d;m{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}

<2011-09-02 14:14><Ìãíá ÇáÈßÑí (8) - Google Chrome>
ojdm hkd i;v,h pshfd hiz hiz hiz


<2011-09-02 14:18><signal love (signal4loves)>
hkj fu];
qhdt{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}hkj fu]; qhdtm ggr]dl
hd .dk
hkd fs ugl,[ l[l,um j,djd
ugl,]
lh;, t] 'vdrm hv[um
hd
l, ;jg; hs,d; h]lk ikh hkj krfgj
h,g ls,djm
[hk fu]m []d]
,hggi ;jg;
;jgd b ogdim
hkahx hggi
dgm uh]d s,d hubk
fdi pjn ;gil d'tv,k
,ks,d ydv ,hp]
kogd hgl[l,um thvym
,i,
hw{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}

<2011-09-02 14:25><»»--(¯`·..khalel.. ·´¯)--»07902721217 ibrahem
(khalel_amash)>
hgtd{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hgl,ru lhg hgtds [kj
hv[um
,lv[u s,dj ,hp] []d]
hd ,hggi
li;vm i,
lydv hgfhs,v]
hd


<2011-09-02 14:27><Facebook (8) - Google Chrome>
CLIPBOARD: Twetey Zubaid


<2011-09-02 14:27><»»--(¯`·..khalel.. ·´¯)--»07902721217 ibrahem
(khalel_amash)>
i
i`h l,rud hg[]d]
lk d[d; 'gf hrfgm
;,;m ].djg; 'gf


<2011-09-02 14:53><ÇáÃÕÏÞÇÁ - Google Chrome>
hbw]rhxhbw]rhx

<2011-09-02 14:54><signal love (signal4loves)>
h]vd fv,pd l, q,[j; fs
],oj;
,s'vj;
h]vd ,hggi
fs a,sd
hjplgkd hf, ub,d
hg,v]
hgbw]rhx l]d'gu,k dld fhg]v]am
hd ,hggi d;jfgd lu'gm
.dk id a,;j f]dj pjn jju'g


<2011-09-02 14:57><Facebook - Google Chrome>
{F2}

<2011-09-02 14:59><signal love (signal4loves)>
dukd hkd ism l,[,]m fhgtds
'hgum dl;


<2011-09-02 15:01><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (1) - Google
Chrome>
hggi dfhv; fd; pd]v jsgl
hgk,v k,v; qvyhl
hggi dsgl[ kv[s pfd
aofhv hg][h[ kv[s ooooooooooooooo


<2011-09-02 15:03><Yahoo! Mail: The best web-based email! - Google
Chrome>
n{Backspace}noor_dodo@yag{Backspace}g{Backspace}hoo.com222222222222222222
222222vraz8un2222222222222222ve{Backspace}3afbk{Backspace}lt
<2011-09-02 15:18><Facebook (4) - Google Chrome>
fy{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}fy{Backspace}{Backspace}bag{Backspace}irb{Backspace}

<2011-09-02 15:21><Yahoo! Messenger>
{Backspace}noor.dodo22222222

<2011-09-02 15:24><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (4) - Google
Chrome>
iiiiiiiiiiiiii{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}iiiiiiiiiiiiiiiiii hgp;,gd hg]v]am l]j'gu dld dukd hbw]rhx
hgd qhdtjil lhh;]v hp[d ,dhil ,b hd ]v]am j'gugd d;gd hg]v]am lu'gm
uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh


<2011-09-02 15:32><Yahoo! Mail: The best web-based email! - Google
Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}noo{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}noor.dodo@yag{Backspace}hoo.com59{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}569230022222222

<2011-09-02 15:34><Account Information - Google Chrome>
n{Backspace}

<2011-09-02 15:35><Yahoo! Mail Reactivation - Google Chrome>
4ey6g7n7d{Backspace}fdbf{Backspace}d6uz

<2011-09-02 15:42><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (1) - Google
Chrome>
jsg{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}jsgl psdk hgk,v k,v;
jsgl ulhv hgk,v k,v;


<2011-09-02 15:50><Google - Google Chrome>
hgtds f,;

<2011-09-02 15:53><Facebook (1) - Google Chrome>
ig,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,hodvh
h[dj
ggtds
ljj
ig, sk,
i{Backspace}{Backspace}uvtjkd l,
iiiiiiiiiiiii
hgfhvpm fh{Backspace}{Backspace}i;v,h
hgl,r{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hdldgd
,hgtds
df,,,,,,,,,,,,,,,,,
hd hp`tm i`h; hgr]dl


<2011-09-02 15:59><ÈÚË Principe áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
hd

<2011-09-02 15:59><Facebook (1) - Google Chrome>
 ,hggi g, lg{Backspace}h psdk [hk lv[ugdhi
h

<2011-09-02 15:59><Facebook (2) - Google Chrome>
ggi dk'di o'dm i, jufjm ,dhdm hgfhvpm
gpsdk
fs hbdldg
vp{Backspace}[um


<2011-09-02 16:00><ÈÚË Principe áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
fs

<2011-09-02 16:00><Facebook (2) - Google Chrome>
 hgtds lv[um
hlspm ,l[l,um j,djd h'gu lkim
bk frm f],k h]lk
b l;hjfm vrl jgt,kd
l, i, lk i;v hbdldg
i;v hgtds
ism a{Backspace}s[gj i`h hgl,ru fydv hdldg
hd ydvgdh psdk
fs ism i`h hgl,ru
f

<2011-09-02 16:02><Facebook (3) - Google Chrome>
ydv hd;{Backspace}ldg s[gj
hd
hgfhvpm ljj
wvj huwhf
hkd lhuk]d ad hgly{Backspace}tgs fhgrhtgm hldk
fs otj ugn hgkhd{Backspace}s hgd qhdtjil
h;, fkhj logdk w,vil
;gj oht di;v ugn hgfrdm
hd hkd ;fg fgyj psdk
hkj,h h'gu,h lk hgl[l,um
l[l,um j,djd
bk frj f],k h]lk
ig, ulm
atj awhv fdm ulm
uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
b lhhuvtim
fs 'gfj hgw]hrm
,htrj ugdim
hd h]vd fdim lhg [hj hgjrkdm
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
jsgl
,hggi g,lh psdk
[hk hbdldg lv[u
id uwfdm
b ,hggi
g, huvtm ydv
fhfh ljpgtgm
lrfg dv[um
d;gd pl]d vf[ ,a;vdi v[ujg[dh
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
o, hkj ljrwv
'fuh g, ahdtm ag,k dp[d
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
;gim hkd lhlh hglhkdm
ism w];
hkd h;g;
d;gd
h{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}i, li;v hbdldg ,hgtds lhg ho, w]drjd ,[,hvdkm
i,
,i;vkm hpkm hgl,[,]dk
d;gd
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}d;gd hkd 'hf hgphsfj[ ,huvt a]s,dk fdim
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
hd ,hggi id[ d;gd
;jgm .dk hkj gda i;vj
,gda ji;v
d;gd jvm hw{Backspace}qvf hgihv] lhg hgphsfm lhgj[


<2011-09-02 16:13><Facebook - Google Chrome>
i, g, huvtm dog,i uhda
,hggi i`h [,hvdkm ljpgtgm
ig, pd]v
hp`t j,djd hgjrkdm
hd hkd
h{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace},hggi g, ahdt fhfh o'dm ;ga hkriv ugdm
bk hgfhvpm t]lvm wvj
dukd ak, hkj phsfj; hgaowdm ,d[d ,hp] ljuvtm ,di]]; d;g; hovfim
g,
hs,{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}g, dsjt.;
'fuh d;gd
].dgd ;hvj hf, hguavm
,u,] hk'd[dh
<2011-09-02 16:16><ÈÚË Bsam áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
i

<2011-09-02 16:16><Facebook - Google Chrome>
d{Backspace}sm hkd ohdtm
gdf,; i`h il
bk ;gd hkd huvt a]s,dk fphsfj[
hg,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ugd;l hgsbl ,;g uhl ,hkj fodv ,dhvf hg

<2011-09-02 16:18><ÈÚË Bsam áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
wpm ,h

<2011-09-02 16:18><Facebook - Google Chrome>
gsbl

<2011-09-02 16:18><ÈÚË Bsam áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
m


<2011-09-02 16:18><Facebook - Google Chrome>
lhhuvt ,hggi
;lj hoht
hd fu]m
ktsm j,djd hgjrkdm
hgd,l ph,gkm hkd ,psdk
hd s,dkh
fs
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}fs ;l lph,gm ,tagj
bk d'gugd w,v
j{Backspace}{Backspace}{Backspace}juhgd ;,gd ihd hglk
hgw,v
,dk'dkd hslhx
hbwphf hgw,v
ig, pd]v
;g uhl ,hkj fodv
hkd ktsd j,djd hgjrkdm
fs i`h; hgpshf
ji;v
i`h hg[]d]
h{Backspace}{Backspace}hlspm hgi`h;
bk atj; qhdtm
hkd l, ugl,] ad
hoht gdi;v pshf;
hd hp`tm
b ;gd lhhuvt[
hd bk hgd i;vm ;ga l, o,a hkshk
i;v hdldgd il
,hggi dk'd psdk tdwg i, v[ugdh
hd utdm
hd
;gd hkjd ,i`h hg,g] [,hvdk ,fkts hglk'rm
bk ism hkd l,[,] f[{Backspace}phsfhj;l
hd l;j,f fhguvfd j,djd hgjrkdm
i`h hlspm
i`h hgd ]hhp[d ,dh; lkm
i`h hg[]d]
a, 'gugd
'gu dld hkj qhdtm ism
lhhuvt d[,. ugn hg`f`fhj
h,;d
hglil whv uk]; ugl
d;gd hkd ,dk lhhvd] h,wg
j{Backspace}p[m ,dhi ho, w]drjd i`h hgd i;v hdldgm
d;gm hkd fhhldv;h
p,gd 300 ],bv
hk'd; vrl hgtd.m ;hvj
,p,gd
hkd qtj; fi`h
hg[]d]{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hkd
,h{Backspace}{Backspace}'gfj lk;
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}].djg; hg'gf ,hkj ,htrj ugdi
i, hkd ]hh;gm hf{Backspace}gfhfh
;jgm ag,k fhhldv;h ,d;gd ].dgd ;hvj
hd wp
bk i`h hg[]d] isj,kd s,djm
jsgl dh,v]
hd [kj ,dh;l fs lshzd
lug,lhjdm lshzd
jov[j ,dh;l ]
fhga;g fs
,huvt hkj ahuv
,auv; du[fkd
hd 2008
k,v
ud,kd
k,v j,djd
hd
d,l hbvfuhx
ugdim
hgfhvpm ;gj hgdkh
j[d gg;gdm
,fu]dk k'gu s,m
,hggi `d[ hglvm whv t] /vt
,[hkj ktsdjd jufhkm
h]vd fd; /[j lkd i`d[ hglvm
b lklj
dl;k lvm ,p]m lsglm ugd;
j`;v k,v ,tvp
hgj,l
fhgulgdhj
hd utdm
lvm atj; ,dhil
bbbb
l, lsdpdhj
gdkh
,hs,
,w]drjd dl;k j[d ,dl;k b
hslim shvm
,hujr] psdk il d[d ,f{Backspace}dhkm ggl'ul
bbb
,dk
l]j`;vil
k,v sldkm
,tvp hqut lkim
f{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}lj`;vvkd hkd
h;g;
f;dt; hglil fhglkw,v
rvdf ugn hg;g
gu] ,dk v,p
hauhv;
l, ;ga .dk h`;v hg{Backspace}bauhv fhgqf'
fs h`;v s,k [gshj auvdm
id wdv [gshj auvdm
,hkj{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace},juvt kdh.d
b uh]d
fs ]hhqf' hgl,ru hg[d]{Backspace}{Backspace}]d]
l, [kj,h ;g;l ,g]
lhh;]v


<2011-09-02 16:39><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiiii ihd gda jp[,k ugn
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
hkahx hggi
[kj
hslu{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}ks{Backspace}{Backspace}v
hrf;l lk fud]
fhbubl{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}h;, lk'rm hslim
hgl,hwbj
hkd hpf hgauv
hd
b lhuk]d id[ [vhxm
id l, o[g fs lhhuvt;
hkd
l[{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hkj juvt kdh.d
i, il m[h

<2011-09-02 16:42><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (1) - Google
Chrome>
k d;kf auv
d;jf
hkd lk
l[l{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}hd d;jf
il d;jf
hkd huvtm
,hggi lvhj d;u] dlkm d;jf
hd wp
lvhj pg, d'gu
,h;, ,hp] hslm tvhs
fhglui]
[hk rsl lwhvt
il auvm pg,m
hd dofg auvm
i`h huvtm
huvt tvhs ,huvt kdh.d
kdh.d lk ;v,fd
hd hgpl] hggi
gda hgschg
llfdk ugdm lsglm
hg.d{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hkj rvdj hsld
hg.fd]d
hkj [kj dl k,v ,tvp ,i,hdm khs l,[,]dk
,sglj ugn hg;g ,lk qlkil hkj
lhh;]v h[h,f;
j]vd gda
bk lhh;]v hrdl ktsd
hgrhfdg i, hgd drdlkd
hglrhfdg
d;g,gd
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}d{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}lh;,
hp{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}lh;, aow fhguhgl
d;,g ugn ,hp] hkj p{Backspace}lpg,h
h`h da,tm lpg,
dukd hgkhs pg, lpg, d;g,k pg,
iiiiiiiiiiiiiiii
hd d;g,gd pg,m
l[kj
lld{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}iiiiiiiiiiiiiiii
w];kd lj`;vj{Backspace}kd
hf] hf]
iiiiiiiiiiiiiiiii
twetey2010n
i`h hdldg
d{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}b lhhujr]
,g, hkd i,hdm [kj ha,t; fhg;gdm
;ga i,hdm [kj ha,t;
hd ,hggi ;ga
bbbbbbbbbbbbbbbbb
lvhrfj; ak,
fs id ;gdjkm wydvm
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiii
as,d
hpsk
,hggi .dk s,d
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ihd ;gm
lhhuvt oht p.khkdk ugl,]d
hkj lk jov[j il vpj gg;gdm fu]


<2011-09-02 16:55><Facebook (1) - Google Chrome>
hd
p`khkm
p.khkm
ugn
hgl,t{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}hdddddddddddddddddddd
fs hvd] hg;tm hgd i;v
hgd,l [hkj l,[,]m
rfg a,dm
hd hkd il
hd [hkj u]il phgm ,thm
hfk ohgjim ;hjgdi o'dm
hkahx hggi
fh{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}lhhuv
t fs ;hgj 'gu,h hg[kh.m lhgjm ugn hgavrm{Backspace}dm
,ugn hbkfhv
dl;k fhbkfhv
ak,
dh{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}84
bbb l, lhg hg[hlu rfgm
gda
fs llfdk ugdm
]hzlh d;g,gd hwyv
dl;k
bk i,
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hd o'dm
o{Backspace}ph'dgm uf,m fsdhvjm
lk a,tkd
u,] k'dkd vhzd; fauv
hd ,hggi
lk{Backspace}{Backspace}{Backspace}hkj l, j;,g hkahx hggi kah,t
fhg;gdm
a,;j
gda jyg'
hkd luvtj; id[
lhhuvt ,hggi
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
b ,hggi lhhuvt; .dk
fs huvt
hk{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}lk rfg huvt; ahuv
,lk juvtj ugn psdk ,ka,hk
,l{Backspace}{Backspace}{Backspace}hd fhgtds
uvtj hkj lk ;vfbx
fs
ugn ak,
hd
hd,lk {Backspace}{Backspace}{Backspace}k
p]drm fugl 'bfhkd ,hglhg;d


<2011-09-02 17:04><Yahoo! Messenger>
{Backspace}twetety2010n1-{Backspace}{Backspace}{Backspace}1-
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}123456

<2011-09-02 17:05><Facebook (1) - Google Chrome>
hggi
wp {Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}

<2011-09-02 17:06><Yahoo! Messenger>
{Backspace}twetey2010n{Backspace}123456

<2011-09-02 17:06><Facebook (1) - Google Chrome>
,hggi pg,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
a;vh
lk, ;g; hkd pg,m
isj,dk{Backspace}{Backspace}{Backspace},kd s,djm
i`h l,ru []d]
fs i`h; hgr]dl
fdi w,v
fdi w,v [ihg hojd
ljosv h`h a,til
h;, ,p]m fdil fkdm wydvm


<2011-09-02 17:09><?ÊæíÊí ÇáÊÞäíÉ? (1) - Google Chrome>
CLIPBOARD:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001976973302&ref=nf_fr

i`h l,rud hgr]dl


<2011-09-02 17:11><ÇáÃÈÑÇÌ ÇáíæãíÉ Úáì ÝíÓ Èæß (1) - Google Chrome>
b
fs lk da,t,im ,dhdm ufhgil fkjd
<2011-09-02 17:12><Facebook (1) - Google Chrome>
l, ;jfjg;
hdldgd
,hkd ohgm w,vjd ikhl{Backspace};


<2011-09-02 17:13><Toty .n82 (raafat_n82)>
ig,,,,,,,,,,,,
ig, vhtj
ag,k;
,wg{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}pl] hggi ugn hgsblm
;g uhl ,hkj fodv


<2011-09-02 17:13><Facebook (1) - Google Chrome>
twetey2010n


<2011-09-02 17:14><Toty .n82 (raafat_n82)>
hggi dsgl;
hkahx hggi j,wg fhgsblm
,lk j,wg ggfdj
,jtjp tds
hp`t hgl,ru hgr]dl lhgjd
bk ji;v


<2011-09-02 17:15><hayder alkerbelai (hayder_alkerbelai)>
hd ,hggi hkd


<2011-09-02 17:15><Toty .n82 (raafat_n82)>
hd
hoht ds,d ad
bk i;vkd{Backspace}{Backspace} hdldgd
,v[ugdhi ;,m
,li;v hdldg pd]v ,hgl,ru lhg hgtds
il ]dvfhg;


<2011-09-02 17:16><hayder alkerbelai (hayder_alkerbelai)>
ag,k hrvfim dukd
ljjrvf


<2011-09-02 17:17><Toty .n82 (raafat_n82)>
pd]v hg.idvd
pd]v jhdjk;
w]dr;
il li;vdk l,rum


<2011-09-02 17:17><hayder alkerbelai (hayder_alkerbelai)>
h,;d gpqm


<2011-09-02 17:18><Toty .n82 (raafat_n82)>
i, li;v l,rum
,i;v l,hrukm ;gkm
i, dwdv ho, s[n w]drjd
pd]v
tqtjm
ugl,]{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}l, pd]v hgd di;v
,hp] lkuvtm
]di;v hgl,hru


<2011-09-02 17:21><hayder alkerbelai (hayder_alkerbelai)>
iiiiiiiiiiiiiiiii
f]gjim ,hggi


<2011-09-02 17:21><Toty .n82 (raafat_n82)>
hd
bbb
i, li;v l,ru pd]v
,i;v a;, ,hp] qhdtm pd]v
b l]kuvtm
athdjgkm g, kuvtm


<2011-09-02 17:22><hayder alkerbelai (hayder_alkerbelai)>
[kj
h{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hkd
[kj hlad ,dm fkdm hslim als
frsl hgulgdhj
lshzd


<2011-09-02 17:23><Toty .n82 (raafat_n82)>
,g] ,dhdm fhg;gdm ohfvjm i, uk]m ofvm fu{Backspace}ihf{Backspace}d
hgs,hgt
p[m ,dhi
bk [hk thjp hd;ldgd
hdldgd
,dp[d fdi
,p[m ,dhi
,v[ugdhi fhgf]hdm hkd p[dj ,dhi


<2011-09-02 17:24><hayder alkerbelai (hayder_alkerbelai)>
lh;, hd w,vm
l]j'gu
<2011-09-02 17:25><Toty .n82 (raafat_n82)>
hd i,
;{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}hd ,hggi il.dk
fs hgtds lv[u


<2011-09-02 17:32><Toty .n82 (raafat_n82)>
s,vd 'tj hg;ivfhx


<2011-09-02 17:32><hayder alkerbelai (hayder_alkerbelai)>
s,vd 'tj hg;ivfhx
,ism h[jd hgl,g]


<2011-09-02 17:32><Toty .n82 (raafat_n82)>
b fs fdi w,v hg[ihg d,st ,als


<2011-09-02 17:33><hayder alkerbelai (hayder_alkerbelai)>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
gda
b dlu,] ldk ]a,tkd pg,m
hwb lg;m [lhg hgw,lhg hpgn lkd
hih dukd hkj fy]h] phgdh
,ga,;j fhrd
hkd augdm
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
,augdm hkd
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
gu] ag,k fhg;gdm [hk h;, pg,hj i,hd
;gik [kj juvtik
,jo'tik
hih
],k [,hk hgjrkdm
juvt hpl] kh/l hgd fhglshzd
lug,lhjdm
hwb pg, ;ga
hgfkhj
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}i, ha;v ,ud,km lg,km
i`h lk ;v,fd
[kj
h;{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space},h{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hd ]hh;g;
id[ pjn j`;vkd
h;, ,g] ,dhkm il lk hig ;vfbx
hslm psdk thgp
hd i`h lk hbw]rhx hglrvfdk
u{Backspace}iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiii
i, ,pd]v shld
il i`,gm l[l,ujd
i, w]dr psdk
b lh;, ,hs'm
ugn ak, hg,hs'm
ugn judk
hkj ljudk
hkd hgls;dkm hgd lljudkm
gu]
hihhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhh
hds gu]
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
pg,m ihd lhg sfdg hgluv,t
b{Backspace}{Backspace}shlujim
fs l, df\{Backspace}{Backspace}{Backspace}fid[ 'vdrm
b
ihd a,;j
b ogdkm fgfkhk


<2011-09-02 17:45><Google - Google Chrome>
hgtds f,;

<2011-09-02 17:45><hayder alkerbelai (hayder_alkerbelai)>
lh;, hd 'vdrm


<2011-09-02 17:45><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (1) - Google
Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiiii


<2011-09-02 17:46><hayder alkerbelai (hayder_alkerbelai)>
hd
sjhdgd
afdi
lhhpf ;g hg'vr
hkd fdjkm
lh;, ]hud hv,p hgf{Backspace}{Backspace}{Backspace}ggfdj


<2011-09-02 17:49><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (1) - Google
Chrome>
ha;v; ps,kd hg,v] ,hjlkn lk hgd qhdtdk l,rud hgr]dl dp`t,i lk dlil ,i`h
l,rud hg[]d] ,{Backspace},hgd l,[,]dk fl[l,um j,djd d'gu,k bk frj
hgl[l,um f],k h]lk ,oht
hg{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}


<2011-09-02 17:51><hayder alkerbelai (hayder_alkerbelai)>
bb
fs a;gd vhp hkhl ugn hg;df,v]
ihd a,;j vpj hggfkhk
hd ,hggi .dk s,d
ak, id[ sdhpm g, hdth]
,d{Backspace}{Backspace}{Backspace}ag,k hv,p
b jsgl
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}jsgl lhdhlv ugd; /hgl
jsgl hggi dogd;
l'hgum fhbdldg
fs fhgtds atjim
hih ugn pshf;
hkd ufhgd hdth]
gda whvg; a;] lk ljudk
ih dukd lwhvg; i,hdm
f[hlum ;vfbx
hpkm hrhvfkm f;vfbx
tk]r l;m hgl;vlm hgd fhg,bdm juvtm
hd il hwphfm
hgkm kshfm ,dhil
fdj 'ulm
psk 'ulm l`du
fhh{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}iiiiiiiiiiiiiiiii
ihd ak, il juvtil
iiiiiiiiiiiiiiiiii
lkdk juvtil
hfkil ps{Backspace}{Backspace}psdk [hk dr{Backspace}{Backspace}fjgt.d,k
;vfbx l`du
b fgm
ak,
lh;, hp] ldvd] dshtv
;gim jvd] shtv
fs ag,k shtv
ikh hgla;gm
hkd kh,dm lk .lhk
h;d] b
,h`h
dukd fs f;vfbx lh;, pvdm
hd
mdk f;vfbx g, fy]h]
b fhfh ldpf id[ hadhx
i, av;hj higdm lrfg
igm
h'gu fhgjgt.d,k
b
huvt fdi ldrfg
tlhhtjp ,dhi id[ l,q,u
a,t fhfh doht ugdm lk hgi,m hgd dt,j lk dld
bk hkd ,dhi
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hd utdm
hkd ,pd]m
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hkd ,pd]m higd
lhlh lj,tdm
,fhrdj{Backspace}k hkd ,fhfh
b lhuk]d
uk]d hoj higd lvfdim
rfg lhh[d hkd gg]kdm
hd fs hkd ,dhi
,i`,gm hgd atjil [ihgim
hggi dsgl;
hkj hbpgn
hgd,l
l{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}pg,,,,,,,,,,,,,,,,,
;bl v,,,,,,,,,,,,,,,,,um
jsgl ugn ihd hg;b{Backspace}lgj hgvhrdm
hkd vhp hv,p
ihd ak,
,wg{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}hd ;lgm
l, h`k
b hv,p hwgd
h`k
hddddddddddd
h,;d
hd fhgptgm hgjk;vdm fhg;gdm
ihd hov
,p]{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}dgm u,] d,l
hbfuhx v,p gg;gdm ,il ho` w,v
hd hljphkhj lhg hg],v hgehkd
jf]d
;gil vhp d[,k
a{Backspace}{Backspace}b
b
blo{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace},gi`h hf, hgi;v
hgd i;v hdldgd v[ugd hbdldg
bk ;gd
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}i{Backspace}{B
ackspace}ju`vkd
vrld{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}lhhk'd vrld
iiiiiiiiiiiiii
lkdk h[df ydv vrl
hggi dsgl;
i, hbfuhx hg;g vhp j[d hb;evdm
dukd{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hb
;evdm j[d hg{Backspace}{Backspace}
bk hjtrkm
fhg[hj
pjn kv,p ka[u i`,gm o'dm hig ],v hgehkd
,gda hjtr ,dh; ugm{Backspace}n ydv d,l
hkd lk d[jlu,k [lhujd hv,p


<2011-09-02 18:20><Facebook (1) - Google Chrome>
dukd lk hgq,[m
;g a,dm ju{Backspace}ydv w,vj;


<2011-09-02 18:20><hayder alkerbelai (hayder_alkerbelai)>
b
,hgg{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hkahx hggi
,hvd] hv,p hwgd
bk fhfh vhp d;jgkd
iiiiiiiiiiiiiii
j]gg
hggi dsgl;
dlu,] lkdk hwb d;gd hkjd lpg,m
lk hvd] h'gu h;gm fhfh 'hgum pg,m d;gd b
ak, hkj
;bl;
v,,,,,{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}v
,,,,,,,,,um
iiiiiiiiiiiiiii
i, vhp d;jgkd fhfh
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
a;vh jsgl
hggi dsgl; dh,v]m ;vfbx
h{Backspace}{Backspace}fhd


<2011-09-02 18:26><Facebook (1) - Google Chrome>
iiiiiiiiiiiiiiiii


<2011-09-03 06:09><Google - Google Chrome>
hgtds f,;

<2011-09-03 06:10><Facebook (11) - Google Chrome>
ig,,,,,,{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}ig,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,
ag,k;l
aofhv;l
hajhrdjg;l
hggi dsgl; qvyhl
uhfjg; hpl]
igm dhfu] hgulm
ig, ;vhv
<2011-09-03 06:12><Facebook (10) - Google Chrome>
hpl] j]vd gda i;v,h pshfd lk ,v.{Backspace}m w,vj;
;hg,h ihd ak, hgd qhdtjm dl[ w,vjm lrgrm
hgpl] hggi
atj awhv fdm
i;v,h pshfd
b hsl hggi ugd;
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
b lydv,im g{Backspace}fu]il
ihd hkj hgd s,djim
hd fdim hgodv
hgd,l vhp j[d; ],vdm
j{Backspace}hd ,hggi lhu]il ayg ,ulg
fs ,hggi q,[kd
iiiiiiiiiiiiiiiiii
hd .fd]dm
hkj ak,
qvyhl hgd,l ugdim
v,p hbpl]
hkahx hggi hfgy hg[lhum
]a,tkd ag{Backspace}{Backspace}{Backspace} lk w,vjd ljpgtjg;


<2011-09-03 06:17><Facebook (11) - Google Chrome>
hggi dsgl;


<2011-09-03 06:18><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ - Google Chrome>
jsgl dh,v]

<2011-09-03 06:18><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (1) - Google
Chrome>
psdk 'gu hpl] ubx i, hgd ]h.il li;vdk pshfd hgd,l kv,pgm krfq{Tab}q ugdi
fgy hg[lhum ;gil iiiiiiiiiiiiiiiiiiii


<2011-09-03 06:19><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (2) - Google
Chrome>
hkd
uvtl{Backspace}j{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hkd olkj ;gj
h;d] lk ,vm w,vm hpl] bk id hgw,vm hg,pd]m uk]d lrgrm ,'gu w];
iiiiiiiiiiiiiiiii


<2011-09-03 06:21><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (3) - Google
Chrome>
]a,tkd lk w,vjd ljpgtjg; iiiiiiiiiiiiiiiiiii


<2011-09-03 06:22><ÇáÑÓÇÆá (3) - Google Chrome>
jsgl fdf, hggi dogd; ,hkj fhhgt odv ,dhvf jprdr hblhkd ,hgwpm ,hgsblm igm
dukd hfk uld
dukd hgd,l dwr' hg[hj
,sblm hbi\{Backspace}{Backspace}hig

<2011-09-03 06:26><Iraqi jokes äßÇÊ ÚÑÇÞíÉ (3) - Google Chrome>
i{Backspace}irate
itvcg{Backspace}hejpiv{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}ivilh{B
ackspace}jea are


<2011-09-03 06:31><Facebook (3) - Google Chrome>
ll;k schg
ll;k schg
h;, wtphj fhgtds lk h;,g hu[fkd b{Backspace}{Backspace}j'gugd ;glhj
hogdim fhglvfu dhgm d,htr ugdim
,ihd ;g lhhs,d
id{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspa
ce}{Backspace}{Backspace}{Backspace},;g lhh;,g hu[fkd j'gugd ktsim
[kj rfg ;fg jwdv uk]d
dsgl, dhpg,dk
yt,vm j[dk hbvfuhx
pvhlhj
,g;l fh;


<2011-09-03 06:38><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (4) - Google
Chrome>
ig, lw'tn
hgpl] hggi
lspj i`h; hgr]dl
hd .dk
hd l, hkd fgyjm
,hgg{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}lhhuvtm
i, g, huvtm dog,i l,[,] fhg;vm hbvqdm
b
l{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}b{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hd dukd
fs ism whv
hsig{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace
}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}hkd lhhuvt hs,d hdldg
,s,hgdh hfk uljd
,i, ogn hgfhs,v]
ig,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


<2011-09-03 06:41><Facebook (4) - Google Chrome>
bb
bk li;v [,hvdkm
i, dwdv ho, w]drjd
,li;v a;, uk]m hw]rhx qhdtil
,hkd [kj qpdm lk qphdhi
h;, ,g] lk lk'rjkm ljpgtdgm
fs duvt,i
hd hkd lk hg]d,hkdm
ldfr{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hd
,hggi bk h,g
hgfhv{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}hgfhvpm fhfh p[hgil jofg,h
;hg,h fs kuvtm
bk d;gd hkd lojvr phd{Backspace}sfj[
,ism a]s,dk hkd huvt
,;g{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace},lk h;gm v[ugd
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}b uk]d
hdldg
lk'dkdh{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}r]dl
,p[dj ,dhi
fu]dk atj p[dm lhh]vd ag,km
ohfvj psdk
i, jthil ,dhi
,v[ugd fs hbdldg
fhgf]hdm ;jgm lk, ,dhdm
;gd hkd k,v
;jgm hkd k,v
,i`h hdldd{Backspace}gd hgd ]jp[d ,dhdm
lkm
;gd hd hkd i;v
ajvd] fdm
;jgm gda id[ ]s,d avhp jsjth]
d;gd l, ayg[
;jgm a,t hkd {Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hkj lk s,dj id[
hkd jsgdjd hg,pd]m i, hgkj
[hk d;gd ;g hgd hi;v hdldghjil dp[,k id[
;jgm hkd fkdm ,dk h'gu
h{Backspace}{Backspace},h{Backspace}{Backspace}{Backspace}l, ,g] pjn h'gu
,htjv
[hk d;gd hwb hgfkhj h;fv ]hdphj
;jgm hkd l, ]hdpm
;gd b hgut, l, rw]d
hd ,hggi
;gd atj phsfj[ ,atj hdldg[ ,atj hgtds lhfdi ad
hkjd lfdk ugd[ o,a fkdm
;jgm lhh;g ad fd{Backspace}s hkd djd;{Backspace}lm ,h;g; psfd hggi ,kul
hg,;dg lk; ;
i, [hk d;gd b dlu,]m gj]udk ugdm
ih[ hdldg[ ,hgpshf
;jgm dgm
hkd ohgm w,vjd
u{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}ha, jhhov
;jgm ,hgtds
[hk d;gd gda jogdkd hqvf hgihv] lhg hgphsfm lhgj[
phsfjd ,di]]kd fdim
fu]dk ohfvj psdk
,i, p[m ,dhi
,v[ugdhi
psdk ydvgd hgfhs,v]
l{Backspace}{Backspace}psdk d;,g hk'djm i{Backspace}ugn i,hi
'lkjm
;hdgm t],m hg; hbdldg
hbdldg ak,
hglil hkj j,ksj a,dm
d;,g ogdjm d'lkgd
,v[ugdh hggi dk'di hguhtdm gpsdk
hkd
dhudk{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace},hkd rfgim [kj lye,em
[jd ihd hgshgtm ;lgj
o,a ud]
il dhvdj 'hgum fhgud] ,lj,ksm
hd
[jd ihd hgshgtm ;lgj
hd wp lhhuvt ag,km
vlqhk [hk hpgm
lu hgugl hkd l'hgum fvlqhk
fs psdjm pg,h {Backspace}{Backspace}
hd wp
fs hgd] hf] lpsdj fdi ud]
hguid{Backspace}{Backspace}d]
fs pwgj ud]dm lk fhfh
'tj hg;ivfhx
t] kw shum shum ,{Backspace}a,t a,;j dayg hf, hgl,g] ,hv[u
b hkd pwgj lk fhfh
fs
`f{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{
Backspace}{Backspace}{Backspace}b dlu,] hkj augd; id hofhvd
;{Backspace}ljsv
ihdidm
;glk ,rsljm


<2011-09-03 08:07><hshu 89 (al3alm89)>
ig, ia,ld
ag,k;
;g uhl ,hkj fodv
,dhvf hgwpm ,hgsblm
ia, hlsp hgtds lhgjd lk dl; bk i;,m
,ism hk'd; hg[]d]
lhhuvt i;v,i i, ,hbdldg
hbdldg v[ujm
fs hgtd s{Backspace}{Backspace}s
l]drf{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}fs hgtds lv[u
,ogd pd]v il dlspkd


<2011-09-03 08:10><Google - Google Chrome>
hgtd{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}hgtds f,;

<2011-09-03 08:10><hshu 89 (al3alm89)>
,hggi fhgfdj
pjn
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}bvlqhk ,bud] 'guj
,dk h'gu
,dhlk
hkd ,fhfh lkj,hgl lk k'gu
i, fs pd]v
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}i, fs hkj, 'gu,kd
lp] drfg d'gukd
h`h h[m pd]v hsf,u hbo j[d ,dhi gg;gdm
jsglgd ud,k; hgpg,m
hkd h;g;
hkd htjkg;


<2011-09-03 08:14><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (4) - Google
Chrome>
ig {Backspace}{Backspace}g, psk
il.dk uvtj l,rud
hgp{Backspace}[]d]
hkd [kj ahdgm il ag,k h,wgg;dh


<2011-09-03 08:15><hshu 89 (al3alm89)>
hd 'fuh
hgpl] hggi .dkm
]]h,l fav;m higdm
,lgjidm fhg],hl
hd 'fuh
hg;u]m jl,j


<2011-09-03 08:17><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (1) - Google
Chrome>
hg[,.hx

CLIPBOARD: Ÿé¤íªŸ˜:
­Ÿ¥ ìŸ éì å­Ÿ¥¡ åï Ÿéçíé íåï Ÿéãêé



<2011-09-03 08:17><hshu 89 (al3alm89)>
hd l,[,]hj
lv,m qhtjkd
fs frj wth
b ,hggi
lh;,
hd ,hggi jl,j hggi gdvh,dim hg;g fav
ia, ].djg; 'gf ugn hgtds
,].dj hgpd]v il
hd ism
s,dj ,hp] []d]
i`h; hgr]dl hlspm
bk i`h hgd i;vm oht dsjygm


<2011-09-03 08:22><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (2) - Google
Chrome>
ig,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
fhfh dsgl
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}fhfh hgfhvpm a,tjm w,vj; [hk d;,g t],m hbhggi fu]m
wydv,kd
hd [kj ll;lgm hgjs[dg
[hk hgltv,q h;lgm fhbdldg
hd ;hg wydv,kd
fkd{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}kd
hku[f fd; fhfh
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


<2011-09-03 08:24><hshu 89 (al3alm89)>
hggi ;vdl hkd h[dj;l hkj,h juhg,h hg;gdjkm


<2011-09-03 08:24><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (2) - Google
Chrome>
ksdj h;gm
hkj o'df al,sm
hgd,l h;gm
h;d] d,htr ugd;


<2011-09-03 08:25><hshu 89 (al3alm89)>
hkahx hggi kkj/v;
iglvm h`h h[m pd]v juhg ,dhi
u,] uht hg]kdm ;gim ,vpj ugn 'dfm
lhuk]d hjwhg fdim
fs ,dm hojim
uk]d obt ,dhih
whv tjvm
]{Backspace}{Backspace},pd]v d]vd fhgshgtm
wth ,lvm ]hzlh ha,til fhgtds
fu]il ;hu]dk fhgfdj
lh;, judk
,hdkhs ydvj vrlim ,k]; ugdim lkpwgim
lkuvt hofhvim
hd hguhl jov[j


<2011-09-03 08:30><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ - Google Chrome>
hgpl] hggi
hkj ag,k;
lhhv{Backspace}uvt ytgm ygr uk]d
,hbdldg il ji;v
fs hbdldg v[ujm
hd ].,gd vhf'
l, i, li;v [,hvdkm
h{Backspace},hkd qhdtjm dld
,li;v hg;g


<2011-09-03 08:32><hshu 89 (al3alm89)>
vcn h`h j`;vim
hgd fhbubl
[hkj ]h,l
ihdd .,[j


<2011-09-03 08:33><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ - Google Chrome>
hd ,hggi


<2011-09-03 08:33><hshu 89 (al3alm89)>
hd ,whv u]im ,g]


<2011-09-03 08:33><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (1) - Google
Chrome>
,l[l,um j,djd il frj f],k h]lk
w]; jafikd
hkd id[ pg,m
hggi dp{Backspace}[fv foh'v;


<2011-09-03 08:34><hshu 89 (al3alm89)>
hpl] kh'{Backspace}/l ,dhil
pd]v whdv d[d ,ld;gd


<2011-09-03 08:35><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (1) - Google
Chrome>
uk]; id{Backspace}sm
].gdhih


<2011-09-03 08:36><hshu 89 (al3alm89)>
hih
ism ]hh]; ugn psdk
<2011-09-03 08:36><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (1) - Google
Chrome>
h,;


<2011-09-03 08:36><hshu 89 (al3alm89)>
ld[h,fkd


<2011-09-03 08:37><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (1) - Google
Chrome>
ugn hgtds hsvu


<2011-09-03 08:37><hshu 89 (al3alm89)>
hih
il wpdp
il vhp,h gg;h/ldm


<2011-09-03 08:37><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (1) - Google
Chrome>
jsglgd ud,k;


<2011-09-03 08:37><hshu 89 (al3alm89)>
hlllllllllllllllllllll
l, hkd ofvjm hgfhvpm gpsdk
,;jgm vhd]m hpl] faygm
hih
oht hpl] ho,;
k,l hgu,htd
aofhv pkdk


<2011-09-03 08:41><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (1) - Google
Chrome>
'fuh khsdjim ,bh`;vim


<2011-09-03 08:41><hshu 89 (al3alm89)>
o'dm
,hkj vhp jv,p


<2011-09-03 08:42><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (1) - Google
Chrome>
hd ,hggi
khsdm lho`m w,vm dl;l
jsgl hggi dogd; ud,k; hgpg,hj
hd
bl{Backspace}k l]hh`;v
<2011-09-03 08:43><hshu 89 (al3alm89)>
ag,k ydv j,{Backspace}v,p
,dhih
ja[uim
jk'dim pht. ggk[hp


<2011-09-03 08:44><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (1) - Google
Chrome>
fs pvhlhj ud,kd l,hqpm


<2011-09-03 08:44><hshu 89 (al3alm89)>
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
ihd [lhgm
pl] hggi ugn hgsblm
,hggi lhh]vd


<2011-09-03 08:44><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (1) - Google
Chrome>
gda


<2011-09-03 08:45><hshu 89 (al3alm89)>
hgpl] hggi


<2011-09-03 08:45><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (1) - Google
Chrome>
hggi dogd;
hggi d[fv foh'v;
leg l[hfv foh'vd


<2011-09-03 08:45><hshu 89 (al3alm89)>
hd wp
hggi dshu];


<2011-09-03 08:46><ÌÇÊ ÇáßáíÉ ÇáÊÞäíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ \ ÈÛÏÇÏ (1) - Google
Chrome>
ihd fs hkj j;,g ukd]{Backspace} pg,m


<2011-09-03 08:46><Facebook - Google Chrome>
hggi dogd; hkj hbpgn


<2011-09-03 08:47><hshu 89 (al3alm89)>
hgpl] hggi ugn sblj;
<2011-09-03 08:47><Facebook - Google Chrome>
ps,kd hgfhvpm qhtkd pd]v hgd f;vfbx w]dr;l
i`h ak,
lwdfm
lj;]vgm
l{Backspace}{Backspace};{Backspace}{Backspace}dukd uk]m [vhxm
;hvem
l{Backspace}{Backspace}d;gd hkd lhhrh,l ;]hl hgpg,hj
;jgm gu] ag,k lk [kj fhg;dg{Backspace}{Backspace}gdm
;gd hwb [kj oh'tik ,oh't ;g,fik
;jgm hd l, ],k [,hk hgjrkdm [kj


<2011-09-03 08:50><hshu 89 (al3alm89)>
j,djd hg.d{Backspace}fd]d fhbk;gd.d
,hgkul lk; is{Backspace}a,


<2011-09-03 08:54><Offline Messages>
CLIPBOARD: «••šé•íë•••ï ã••ë Ÿé••§ê••íã å••ç•é••¢ : šå••à••é ­••§ï•ç•••¡
«••šé•íë•••ï ã••ë Ÿéš¥•••ªŸë å•ç•é•¢ : å•ï ¥•ï•Ÿ¢•ï é•­•ï•ç•¡ ...
«•šé•íë•••ï ã•••ë Ÿé•¤••©Ÿ¥ å•ç•é•••¢ : ...å•••ï ç••é• •ï ä•©ï•ç•••¡
«•šé•íë••ï ã••••ë Ÿé•å••••©¥ å•ç•é•••¢ : éê ï•ê•ë•¥•ë••ï §ç•ï••ç•••¡
«••šé••íë••ï ã••ë Ÿé••ê••í¢ å•ç••é••¢ : š •¥••£ íé•••ê š¤•••§ é•ì
á•©ï•ç••¡ «••Ÿé••íë••ï ã••ë Ÿé••íå•••Ÿ˜ å•ç•é•••¢ : éŸ šâ•••••••ë
šë•••••ì ¥••••ç•••••ï•••ç•••••


<2011-09-03 09:08><Facebook - Google Chrome>
hgpf dhvf hkahx hggi hgk[hp gg[ldu dhvf
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ihd ak, ;gim lj,hqum legd hkd ,psdk
ig, lw'tn
hgpl] hggi
l{Backspace}{Backspace}i`h; hgr]dl hlspm
bk ji;v
,i`h hg[]d]
j,djd hgjrkdm hlspm
i;v,h lkd
,h'gu lk l[l,um j,djd bk frj f],k h]lk
m{Backspace},l

<2011-09-03 09:14><Facebook (1) - Google Chrome>
vm 'gfj
hgw]{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}].dj 'gf glpl] [hsl lk i`h hgtds hgr]dl oht
drfgim ;gm gdrfgim


<2011-09-03 09:25><ßÇÙã ÇáÓÇåÑ (3) - Google Chrome>


<2011-09-03 09:32><Iraqi jokes äßÇÊ ÚÑÇÞíÉ (3) - Google Chrome>
cine,{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}cinw{Backspace}ema.{
Backspace} decras

<2011-09-03 09:35><ÃáÍÇä - ÆÇæÇÒ - Na?meler (3) - Google Chrome>
depreste
tg{Backspace}g{Backspace}f{Backspace}hroud{Backspace}f{Backspace}f{Backsp
ace}gh


<2011-09-03 09:38><Iraqi jokes äßÇÊ ÚÑÇÞíÉ (3) - Google Chrome>
CLIPBOARD: ??? ????? ???? ???? ????? ????? ???? ????????


<2011-09-03 09:50><Facebook - Google Chrome>
ii{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}iiiiiiiiiiiiiii psdk fs
b hgd fhgd ;v]dm

CLIPBOARD: ìëí§ «ííŸ åéê ãéî ¥©  Ÿéã©Ÿç
.
.
.
.
 ëìŸï¡ Ÿéåéê áéã í¬ š¦í ­§Ÿê

ìã
iìììììììììììììììììììììì

CLIPBOARD: «šéíŸ ê¥¬¬ êŸéå©ç ïë Ÿéã á íŸé©ã  ¤Ÿë ïèíííé ..
.
.
.
.
.
.
.
.
Ÿéã á Ÿëì Ÿ§ä§ä êï¢
íŸé©ã Ÿëì ïèíííê ïà¥è ìììììììììì


<2011-09-03 09:55><?ÕæÑ Hussainþ? - Google Chrome>
psdk ihd fdhwt [kj ikh

<2011-09-03 09:56><?ÕæÑ Hussainþ? (1) - Google Chrome>
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}h lvpgm [kj
ikhkm


<2011-09-03 09:57><Facebook (1) - Google Chrome>
CLIPBOARD: ¢ã•••í’§ Ÿé’êöïô•••Ÿì é’êô¤ôŸ©öïõ‘ìô••••Ÿ åö•••ï  ôã’•••••••à
ŸéŸ¥’ïô••••Ÿë ..
éôèöëô‘ìô•••••••Ÿ éôŸ ¢ôãõ••••í’§ §ôŸžöêô••••Ÿ ­ôŸéö¥ô•••••¡
éöé’¬õ‘•••©’ ..
ìôèô•••••¨ôŸ ìö•••••ï ãôí’§ô¡ ôã’••••••••à Ÿé’Ÿ¬’¦ôŸ­ Ÿéô••••î
¥ôïôŸ¢õëô•••••Ÿ



<2011-09-03 09:59><03 ÓÈÊãÈÑ¡ 2011 - Google Chrome>
i`h hf, hboqv pskdk
hih l, hf,
hb{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}]hh;,g lahdtjil fs hf, hboqv dafi pskdk

<2011-09-03 10:00><03 ÓÈÊãÈÑ¡ 2011 (1) - Google Chrome>


<2011-09-03 10:05><Facebook (3) - Google Chrome>
CLIPBOARD: ꟨Ÿ ï©î Ÿé¤ëïë íìí 럞ê åï áë Ÿêì??

*
*
*
*
*
*
*
*
*
£ ¢ ãéêïŸ .. šë Ÿé¤ëïë åï 墩¡ ëíêì åï  áë šêì

ï©î §í©¡ ¥ïŸ¢ì êë¨ Ÿéí韧ì í¥¢î ê꟢ì,

é¨éè åï š£ëŸ˜ ê꟩«¡ Ÿé¥ïŸ¡ Ÿéá ïãï¡ ï­Ÿ§å Ÿé꩘ êíŸçå ïâë šëì ç§

©™ìŸ «Ÿ çŸ !

íéèë éŸ ï¨è© šïë ? íê¢î ?

íè£ï©Ÿ êŸ ¢¢è©©

å« ¥Ÿë Ÿééì Ÿéãâïê
.

jsgldgd dh,v]m
hkj hguhda ps,kd hg`if jsgl


<2011-09-03 10:09><Facebook (4) - Google Chrome>
hslhudg hgtv,[d l[l,um j,djd ll;k 'gf
ig, qvyg{Backspace}hl
v,p hrvm hpsk l;hu] ugn hgkj
pfhf ].gd hgvhf' lhg l[l,um j,djd
<2011-09-03 10:13><ÈÚË ÖÑÛÇã áß ÑÓÇáÉ! - Google Chrome>
h

<2011-09-03 10:13><Facebook (4) - Google Chrome>
,d;
h,;d


<2011-09-03 10:14><Aliaa Alak (aliaa_alak2005)>
hojd ].djg[ 'gf
lk d,wg[
hrfgdkd


<2011-09-03 10:15><Facebook - Google Chrome>
l'gugd
hiz hiz hiz
lh;, d;gd ydv lj,tv phd{Backspace}gdh
okf
hd hkd ls,djm
lygrm
ism hgl[l,um f],k h]lk
pjn g, lk, drfgkd
lh;, h]lk
hig hgfdj 'hgudk
ll,[,]dk shtv,h
]hh]; fhgfhf ,ldrfg,k
hgp{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace};{Backspace}{Backspace}hg;
g hkspf,h lkm
,hs,dg;l ydv ;v,f
fs rfg ljkspf
h;, ;l uq,
hvd]; ].gd v,hf'il
j;]v


<2011-09-03 10:19><signal love (signal4loves)>
dhhsvhx


<2011-09-03 10:19><Facebook - Google Chrome>
bbbbbbbbbbbbb
l, ;gil
;l ,hp]
hvd] vhtj hg[f,vd fhbk;gd.d
l;j,f
,g, vhp hjuf; ,dhdm
hjplgkd pfhf
bk i`,gm [kj qhdtjil
,ism ]hh],v ugdil lh;,


<2011-09-03 10:22><signal love (signal4loves)>
hd
pjn hbdldg twg
lk agt{Backspace}{Backspace}ht hg;jhfm


<2011-09-03 10:23><Facebook - Google Chrome>
jsgl dh,v]
hd i`h ho,i
,i`h
il{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Back
space}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}h
d ,hp] lkil


<2011-09-03 10:25><mt_love84>
hpgn shu]d fhgs,hu] ;gil
lk,v ;,;m


<2011-09-03 10:25><signal love (signal4loves)>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
;gim hd hkahx hggi
hggi ;vdl
fudkd


<2011-09-03 10:26><mt_love84>
ag,k;
hgpl] hggi ].djg; 'gf fhgtds
hg[]d]
hd hsld j,djd hg{Backspace}{Backspace}.fd]d fhbk;gd.d


<2011-09-03 10:27><signal love (signal4loves)>
ihd afd; dhps,kd ]a,tgim judk
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


<2011-09-03 10:27><?ÓÝÑÉ ÓÏ ÏæßÇä 31-8-2011? - Google Chrome>
bbb
].gd
vht{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}j`;v i`h hg,g] hgd p[dkm ,dhi
hkd p[dj ,dhrfg g{Backspace}
gdji;v pshfd
;jg; vht]
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Ba
ckspace}{Backspace}{Backspace}hd utdm


<2011-09-03 10:28><mt_love84>
i;{Backspace}{Backspace}{Backspace}l, ;jg; i;v,i lkd
hd ,hggi vhp hgjuf ;gm
<2011-09-03 10:31><Raafat Al Juboori (3) - Google Chrome>
hd i,m
vht]


<2011-09-03 10:31><Facebook (3) - Google Chrome>
au[f lahdtil i`,gm [hk,h [,hvdkm fhgl,hwv{Backspace}bj
hk;gd.d
vhtd l;j,f
fhbk;gd.d
il hg[f,vd


<2011-09-03 10:33><RooFi Yap (3) - Google Chrome>
uhaj hd];
hd


<2011-09-03 10:33><Facebook (3) - Google Chrome>
jsgl dh,v]
b ihdidm lhhvd] hjuf; fu]
hkj uk]; hljphkhj


<2011-09-03 10:34><signal love (signal4loves)>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
id ]j;,g ydv a,tgim


<2011-09-03 10:35><Facebook (3) - Google Chrome>
hggi dsgl;


<2011-09-03 10:43><Zynab Laith (zynab_laith)>
ig, pfd
ag,k[ ;g uhl ,hkjd fodv
u`vdkd pdhjd l[kj dl hgphsfm ;f]
pfd\{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}mdh
vf hgwpm ,hgsblm ,ha,t[ uv,sm
pfd hgtds hgr]dl hp`tdi
].djg[ 'gf
ugm{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Bac
kspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}
{Backspace}{Backspace}

<2011-09-03 10:44><signal love (signal4loves)>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
;gim whvgim ;,lm


<2011-09-03 10:44><Zynab Laith (zynab_laith)>
pfd ji;v
h,g hgfhvpm
,s,dj ,hp] []d]


<2011-09-03 10:45><signal love (signal4loves)>
hkd kfij[ ugdi
;gim id lhg ]]vd{Backspace}{Backspace}{Backspace}v,f


<2011-09-03 10:45><Zynab Laith (zynab_laith)>
].djg[
hih
h,;d lk jtjpdk
qdtdkd
pfd ,hpkm d,l hbvfuhx
v,p gg;gdm
hkd ,psdk il d[d
,i,hdm lk ;v,f hg[hj vhp d[,k
hkjd lj[dk


<2011-09-03 10:49><signal love (signal4loves)>
pg,m
ihd ,dhkm fhg;gdm
lahdtjim l, ]hh;,g
lahdtjim
;gim hbvfuhx j[d


<2011-09-03 10:50><Zynab Laith (zynab_laith)>
hih pl] hggi ugn sbljim
pfdkm ka,t[ ,kjuvt ugd[


<2011-09-03 10:50><signal love (signal4loves)>
hih
hih


<2011-09-03 10:51><Zynab Laith (zynab_laith)>
jsgldgd ;f]


<2011-09-03 10:51><signal love (signal4loves)>
lfdk lk a;gim l, vhpm


<2011-09-03 10:51><Zynab Laith (zynab_laith)>
hd ,hggi


<2011-09-03 10:51><signal love (signal4loves)>
w]; aofhv hgpf hg[]d]
iiiiiiiiiiiiiiiii
<2011-09-03 10:52><Zynab Laith (zynab_laith)>
psdk ;gdjkm ahdtkm


<2011-09-03 10:52><signal love (signal4loves)>
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
hpkm pfkh h.gd ps,kd
hpkm pfkh leg tdvd
d],l ,d],l


<2011-09-03 10:53><Zynab Laith (zynab_laith)>
uh]d b[]d]
;hu]dk fhgfdj
pjn fhgud] l'guj


<2011-09-03 10:53><signal love (signal4loves)>
f],k{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}f],k ljp[d
hkd huvt
htjil;
lk ud,k;


<2011-09-03 10:54><Zynab Laith (zynab_laith)>
lh;, hp] d'gukd
,h.]phlhj
i`h hgud] lp{Backspace}, ;ga pg,


<2011-09-03 10:55><signal love (signal4loves)>
l, d,l
hbvfu{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspac
e}{Backspace}ps,kd d,l hbvfuhx vhp dwdv ugd; h.]ph;{Backspace}l
hglu[fhj ;gil vhp d[,k
ak, hkd
ism h'gu fhgfhf
,hd ,hp] dt,j dsgl lhhv]gm hgsbl
ugn i`h hgp[d hgpg,
ism al,sm j[d j;jgkd
j;gd ho`jd
o{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{B
ackspace}al,sm
jp[d ugn al,sm
h`k ljuvtim .dk gu]
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ism h;ggim
h;gim psdk ldvd][
id ;hgj ho`dkd ,dh[ gg;gdm ugn w]drd hgd ahgkd
,hggi hkd htvpg; bk fdim odv hg;
wpdp vhp jfju] ukm ,lka,t;
fs kjplg
tvh;; ukm
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
hd{Backspace}{Backspace}{Backspace}ihd ]w[lkd ugn hgu]shj
fsd'm
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
hpl] ubx d;,g vhp h[d d,l hbvfuhx
a,t avhp hs,d fdi
hgd,l atj as,dkm fdi
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
i, ;hjf hpqv
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
b ,hggi fu]m hbsjh` l[hdkd
i, ydv lho` hgsd]d lkd
ism d[d ,dk dv,p
adogwm lk hggshkd
i, ,ugd
hekdkil
i, l, ;vikd fs
pr] ugdm
vhp du.g,k lkh hwb
lk [fj hg[{Backspace}phsfm gp] hbk
lk ju'g h]. fhfh ugdil
hd ojd
ojdm
ihd ;gm ,as,d fdi
hofgm
,i, fs d/p;
i{Backspace}{Backspace}o, h{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}il
hekdkil ;vhdf ,hw]rhx fkts hg,rj
k,hv ,ugd
il hgd ds,gd hgphsfm
lvm qtjm hg ugd
fhg[hj
f,;jim ;jgd lvjhpdjgm
hd i, i`h ugd
,k,hv
{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backsp
ace},k,hv
k{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backspace}{Backs
pace},k,hv i, hgd dtvljgd hgphsfm
hgd lvm ;jg; dk'd; afi
fs i, ud,km lg,km
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
l, rw]d
;g ,hp] hgm [lhgm hgohw fdi
fs hkj hvjf lkm


<2011-09-03 11:11><shams altaie (shams_altaie212)>
hd pfd uh]

<2011-09-03 11:11><Facebook (5) - Google Chrome>
d


<2011-09-03 11:12><Facebook (8) - Google Chrome>
CLIPBOARD: êë åï Ÿé 럢 ¢¥ ??
.
.
.
.
..........

1-Ÿé¤êïé¡
2-Ÿéêì¨ ¡
3-Ÿé¥ëíë¡
4- Ÿéáêí¥ì
5-ŸééŸ ê Ÿéï¡
6-Ÿé¦¤íé¡
7-Ÿé­Ÿ§ç¡
8-Ÿéê¦é­¡
9-ŸéàŸ¥è¡
10-Ÿé¬©ï©¡
11- Ÿéꢧïëì
12-Ÿéçëíãì

								
To top