Career-Development by tangsupajiranon

VIEWS: 385 PAGES: 48

Career Development คือ การดำเนินกิจกรรมต่างๆขององค์กรทั้งในระยะสั้น และระยะยาวเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และปรับทัศนคติ (Attitude) ของบุคลากร เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management: HRM)

More Info
									                            
 

                      การพัฒนาเสนทางสายอาชีพ
                        (Career Development)
     Career Development คือ การดําเนินกิจกรรมตางๆขององคกรทั้งในระยะสั้น และระยะยาวเพื่อ
เพิ่มพูนความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) และปรับทัศนคติ (Attitude) ของบุคลากร เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย
(Human Resource Management: HRM)
     ระบบ Career Development จะเชื่อมโยงกับระบบ Training & Development โดยที่ระบบ Career
Development เนนไปที่ความกาวหนาในสายอาชีพของพนักงาน สวน Training & Development เปนระบบ
ที่ผลักดันหรือสนับสนุนใหพนักงานมีศักยภาพและความสามารถพรอมที่จะกาวหนาในสายอาชีพที่กําหนด
ขึ้น การพัฒนาเสนทางอาชีพหรือสายความกาวหนาในงาน (Career Development) จึงเกิดขึ้นเนื่องจาก
มองเห็นวาทรัพยากรบุคคลเปนทรัพยากรที่สําคัญ และมีคาที่สุดในองคกรนับตั้งแตพนักงานไดเริ่มเขามา
ทํางานกับองคกร ซึ่งเปรียบเสมือนเด็กที่เพิ่งเกิด ถาเราใหความดูแลเอาใจใสวางสายทางเดินที่ถูกตองสําหรับ
เด็กแลว ในวันหนึ่งขางหนาเมื่อเด็กคนนั้นเติบโตขึ้นเปนผูใหญ เขาจะเปนผูใหญที่มีคุณภาพ และคุณคากับ
องคกรอยางมาก
     ประโยชนของการพัฒนาเสนทางสายอาชีพ
     การพัฒนาเสนทางอาชีพหรือสายความกาวหนาในงาน อาจกลาวไดวาเปนแนวความคิดที่จะพัฒนา
พนักงานในองคกรใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเริ่มจากความตองการโอกาสกาวหนาของ
บุคคลทุกคนในองคกร ซึ่งการพัฒนานี้เปนสิ่งจําเปน มีคุณคาทั้งกับตัวพนักงานและองคกร แตสําหรับ
พนักงานที่ไมไดทําคุณประโยชนใดๆใหกับองคกร ก็อาจจะตองพนจากหนาที่ไป ซึ่งหากเปนระบบเดิมนั้น
ผูบริหารอาจจะไมไดรับขอมูลดังกลาว ดังนั้นการพัฒนาเสนทางอาชีพหรือสายความกาวหนาในงาน จึงจะ
กอใหเกิดประโยชนกับทั้งพนักงานและองคกร คือ
     1. ทําใหองคกรเดินไปสูความสําเร็จโดยมีวัตถุประสงครวมกันระหวางตัวพนักงานและองคกร
     2. ทําใหพนักงานมีความกระตือรือรนในการพัฒนาตัวเองในการทํางาน เพื่อใหเปนที่ยอมรับของ
       องคกร เพื่อความสําเร็จในหนาที่การงานของตน
     3. ทําใหพนักงานมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน
     4. เปนการลดอัตราการลาออกของพนักงานไดทางหนึ่ง
     5. สามารถพิจารณาความดีความชอบของพนักงานแตละคนไดใกลเคียงกับความจริงมากยิ่งขึ้น
     6. สามารถจัดใหพนักงานไดทํางานที่ตรงกับความถนัด, ความรูความสามารถของคน (Put The
       Right Man On The Right Job) ซึ่งจะเปนประโยชนโดยตรงตอองคกร
Development Program                                         Page  1
                           
 

     แนวคิดของการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ
     การจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ของพนักงานแสดงถึงการเติบโตในสาย
อาชีพของพนักงานเมื่อเขามาปฏิบัติงานในองคกร ซึ่งมีสวนชวยในการสรางขวัญ กําลังใจ และรักษาคนเกง
คนดีไวในองคการ รวมทั้งเปนการปูทางสูการสรางพนักงานที่มีคุณคาใหแกองคกรในระยะยาว โดยการ
จัดทําเสนทางกาวหนาในสายอาชีพเปนเครื่องมือชวยในการกําหนดความกาวหนาในการงาน ทําให
พนักงานทํางานอยางมีเปาหมาย และกําหนดหนทางไปสูความสําเร็จของเปาหมาย
     เมื่อคนเปนทรัพยากรที่มีคาที่สุดขององคกร พนักงานจึงควรไดรับโอกาสใหพัฒนาตนเองไดตาม
ศักยภาพ ดังนั้นการจัดทําเสนทางกาวหนาในสายอาชีพจึงมีจุดมุงหมายไปยังบุคลากรใหมีความตระหนักตอ
ความสนใจ คุณคา จุดออนจุดแข็งของตนเอง การไดรับสารสนเทศเกี่ยวกับความกาวหนาในหนวยงาน การ
วิเคราะหเปาหมายในอาชีพ และการกําหนดแผนปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปาหมายในอาชีพ สามารถจัดทําไดทั้ง
เปนแผนระยะสั้น(1 ป/2 ป) และแผนระยะยาว (5 ป/10 ป)

ลักษณะของสายอาชีพ (Career Path) แบงเปน 2 ลักษณะ คือ
1. สายอาชีพในแนวดิ่ง (Vertical) เปนการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตําแหนงพนักงาน (Promotion) ซึ่งบทบาทและ
หนาที่ความรับผิดชอบจะเปลี่ยนไปตามตําแหนงงานที่สูงขึ้นโดยสามารถแบงออกไดเปน 3 ลักษณะ คือ
  1.1 การเลื่อนขั้นหรือตําแหนงจากระดับ “บริหาร” สูระดับ “บริหาร” (Executive to Executive Level)
เปนการเลื่อนขั้นจากตําแหนงงานบริหารไปสูตําแหนงบริหารที่สูงขึ้น เชน

              ตําแหนงงานเดิม         ตําแหนงงานใหม
         ผูอํานวยการ          ผูอํานวยการกลุม
         ผูจัดการ            ผูอํานวยการ
         ผูจัดการ            ผูจัดการอาวุโส
         หัวหนาแผนก           ผูจัดการฝาย
         หัวหนางาน           หัวหนาแผนก

 1.2 การเลื่อนขั้นหรือตําแหนงจากระดับ “พนักงาน” สูระดับ “บริหาร” (Non Executive to Executive
Level) เปนการเลื่อนตําแหนงจากพนักงานไปสูตําแหนงงานบริหาร เชน

            ตําแหนงงานเดิม           ตําแหนงงานใหม
         พนักงานอาวุโส          ผูชวยผูจัดการ
         พนักงาน             หัวหนาแผนก
         พนักงาน             หัวหนางานDevelopment Program                                       Page  2
                            
 

  1.3 การเลื่อนขั้นหรือตําแหนงจากระดับ “พนักงาน” สูระดับ “พนักงานอาวุโส” (Non Executive to Non
     Executive Level) เปนการเลื่อนตําแหนงจากพนักงานไปสูพนักงานที่มีระดับสูงขึ้น การเลื่อน
     ตําแหนงในลักษณะนี้ไมจําเปนตองรับผิดชอบในเชิงการบริหารในลักษณะการวางแผน หรือการ
     กําหนดกลยุทธ แตหนาที่งานจะเปลี่ยนแปลงไปในเชิงของการสอนหรือเสนอแนะวิธีการทํางาน
     ใหกับพนักงานที่มีระดับหรือชั้นนอยกวา เชน

               ตําแหนงงานเดิม       ตําแหนงงานใหม
           เจาหนาที่ ระดับ 1      พนักงาน ระดับ 2
           พนักงาน ระดับ 1        พนักงาน ระดับ 2
           พนักงาน ระดับ 2        พนักงานอาวุโส

2. สายอาชีพในแนวนอน (Horizontal) เปนการโอนยาย (Transfer) หรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job
Rotation) โดยที่ตําแหนงงานอาจเปลี่ยนแปลงหรือไมเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ
  2.1 การโอนยายหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานภายในหนวยงานเดียวกัน พนักงานยังคงปฏิบัติงานอยู
ภายในฝายหรือหนวยงานเดียวกัน ซึ่งตําแหนงงานจะเรียกชื่อเหมือนเดิม โดยขอบเขตหนาที่งานอาจจะ
สับเปลี่ยนหรือไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยปฏิบัติ เชน

      หนวยงาน             ลักษณะงานเดิม            ลักษณะงานใหม
   ฝายการตลาด      ผูจัดการฝายการตลาด Zone A        ผูจัดการฝายการตลาด Zone B
   ฝายบุคคล       หัวหนาแผนกฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร     หัวหนาแผนกสรรหาและคัดเลือก
   ฝายผลิต        หัวหนาแผนกวางแผนการผลิต          หัวหนาแผนกควบคุมการผลิต
   ฝายบัญชี       พนักงานบัญชีตนทุน             พนักงานบัญชีลูกหนี้
   ฝายจัดซื้อ             ้
              พนักงานจัดซือวัตถุดิบ                  ้
                                    พนักงานจัดซือตางประเทศ

  2.2 การโอนยายหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานตางหนวยงานกัน โดยพนักงานไมไดปฏิบัติงานอยูภายใน
ฝายหรือหนวยงานเดียวกัน ซึ่งตําแหนงงานอาจเปลี่ยนแปลงไปหรือไมเปลี่ยนแปลง แตขอบหนาที่งานจะ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยปฏิบัติ เชน

  หนวยงานเดิม        ลักษณะงานเดิม        หนวยงานใหม     ลักษณะงานใหม
                    ตําแหนงงานไมเปลี่ยน/เปลี่ยน
ฝายการตลาด      ผูจัดการฝายการตลาด Zone A ฝายขาย          ผูจัดการสงเสริมการขาย
ฝายวิศวกรรม     วิศวกร-ซอมบํารุง        ฝายผลิต       วิศวกร-การผลิต
ฝายบัญชี       พนักงานบัญชีตนทุน        ฝายการเงิน      พนักงานการเงิน
ฝายจัดซื้อ             ้
           พนักงานจัดซือวัตถุดิบ      ฝานการตลาด      พนักงานการตลาด

Development Program                                        Page  3
                            
 

รูปแบบการจัดทําเสนทางกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ในองคกรแบงเปน3 รูปแบบ ดังนี้
1. Traditional Career Path เปนการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพแบบปด แสดงสายอาชีพของ
พนักงานในแนวดิ่ง (Vertical) ในลักษณะของการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตําแหนงงานในสายงานเดิมที่
รับผิดชอบซึ่งจะอยูภายในฝายหรือหนวยงานเดียวกัน โดยมีการเลื่อนขั้นทีละลําดับจากขั้นหนึ่งไปสูขั้นหนึ่ง
(step by step)
     ตัวอยาง : Traditional Career Path ของพนักงานทรัพยากรบุคคล
2. Network Career Path เปนการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพแบบเปดแสดงสายอาชีพของ
พนักงานในแนวดิ่ง (Vertical) ในลักษณะของการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตําแหนงงาน และในแนวนอน
(Horizontal) ในลักษณะของการโอนยาย (Transfer) หรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) โดยมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณในแตละขั้น
    ตัวอยาง : Network Career Path ของพนักงานขาย
Development Program                                         Page  4
                          
 

3. Dual Career Path เปนการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพแบบกึ่งปด แสดงสายอาชีพของ
พนักงานในแนวดิ่ง (Vertical) ในลักษณะของการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตําแหนงงานตามสายงานที่รับผิดชอบ
โดยสามารถเปรียบเทียบ (Comparison) แตละตําแหนงที่อยูในลําดับขั้นเดียวกันได
    ตัวอยาง : Dual Career Path ของนักวิเคราะหระบบ
ขั้นตอนการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path)
ขั้นตอนที่ 1 : การศึกษาโครงสรางองคกร/ตําแหนงงาน
     การศึกษาลักษณะทั่วไปของโครงสรางองคกรและตําแหนงงานในปจจุบันเปนขั้นตอนเริ่มตนกอน
การจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับการจัดผังโครงสรางองคกร
โครงสรางตําแหนงงาน และระดับตําแหนงงานขององคกรในปจจุบัน และเพื่อใชเปนแนวทางในการ
วิเคราะหงาน (Job Analysis) จัดกลุมงาน (Job Family) ใหเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจขององคกร
ขั้นตอนที่ 2 : การวิเคราะหงาน (Job Analysis)
     การวิเคราะหงาน เปนการศึกษาขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ และกิจกรรมหลักของแตละงาน
รวมทั้งคุณสมบัติที่จําเปนของงานในตําแหนงงานตางๆ โดยจะวิเคราะหขอบเขตของตําแหนงงานในกลุม
ตางๆตามผังโครงสรางองคกร และฝงโครงสรางตําแหนงงานปจจุบัน เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดกลุมงาน
และจัดทํารูปแบบ ของสายอาชีพใหเหมาะสมกับภารกิจขององคกร
ขั้นตอนที่ 3 : การจัดกลุมงาน (Job Family)
     การจัดกลุมงาน หมายถึง การจัดแบงกลุมงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของ
ตําแหนงงานใกลเคียงกันใหอยูในกลุมเดียวกัน โดยวิเคราะหจากคําบรรยายลักษณะงานของตําแหนงงานที่
จัดทําขึ้น โดยการจัดกลุมงานมีวิธีการตอไปนี้Development Program                                     Page  5
                           
 

    1. ศึกษาขอบเขตหนาที่งาน (Scope of Work) และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงงาน (Job Specification)
    2. การจัดแบงกลุมงาน (Job Family) โดยพิจารณาจัดกลุมงานจากงานที่มีความสามารถ
    (Competency) ที่คลายคลึงกันควรจัดอยูในกลุมเดียวกัน
    3. การจัดแบงกลุมงานยอย (Sub Group) ของแตละกลุมงาน (Job Family) ที่กําหนดขึ้น
ขั้นตอนที่ 4 : การจัดทํา Career Model และเกณฑ
    แนวทางการจัดทํา Career Model หรือรูปแบบเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพขององคกรมี
ดังตอไปนี้
    1. การระบุตําแหนงงานทั้งหมดที่อยูในหนวยงานทั้งในระดับฝาย สวน แผนก ของแตละกลุมงาน
ยอย (Sub Group) ในแตละกลุมงาน (Job Family) ที่กําหนดขึ้น
    2. การจัดกลุมแนวทางเลือกในสายอาชีพ โดยการโอนยายกลุมงานใหเหมาะสม ซึ่งพิจารณาจาก
ความสามารถในงาน (Job Competency) โดยมีแนวทางเลือก คือโอนยายงานขาม Sub Group ของ Job
Family เดียวกัน และโอนยายงานขาม Job Family ที่ตางกัน
    3. การจัดทํา Career Model ของตําแหนงงาน โดยมีเทคนิคคือ
      3.1 การพิจารณาโอนยายระดับตําแหนงงาน มีหลักเกณฑคือโอนยายทุกระดับตําแหนงงาน และ
       โอนยายบางระดับตําแหนงงาน
      3.2 การจัดทําผังแสดงความกาวหนาในการเลื่อนตําแหนงงาน และการโอนยายงาน ซึ่งมี
       หลักเกณฑ คือ การเลื่อนตําแหนงและโอนยายงานภายใน Job Family ที่เหมือนกัน และเลื่อน
       ตําแหนงและโอนยายงานใน Job Family ที่ตางกัน
    4. การจัดทําเกณฑหรือมาตรฐานสําหรับแตละตําแหนงงานตาม Career Model ที่กําหนดขึ้น เพื่อใช
เปนแนวทางในการพิจารณาเลื่อนระดับตําแหนงงานและการโอนยายงาน

แนวทางการพัฒนาการจัดทําเสนทางกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path)
แนวทางเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเสนทางกาวหนาในสายอาชีพ มีดังนี้คือ
    1. จัดใหมีศูนยกลางการพัฒนาบุคลากร เพื่อรับผิดชอบสรางและดําเนินการเกี่ยวกับเครื่องมือในการ
ประเมินตนเองของบุคลากร ดานบุคลิกภาพ ความรูสามารถและทักษะของพนักงาน ซึ่งจะเชื่อมโยงตอเนื่อง
ในการจัดทําเสนทางกาวหนาในสายอาชีพที่ตองคํานึงถึงการพัฒนาบุคลากร โดยบุคลากรตองดําเนินการ
ประเมินตนเอง และวางแผนการทํางานตามสายอาชีพรวมกับกองการเจาหนาที่
    2. จัดใหมีคูมือการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพเพื่อใชเปนแนวทางและแนวคิดสําหรับ
พนักงานในการวางเปาหมายในอาชีพของตนซึ่งเนื้อหาสาระของคูมืออาจประกอบดวยการประเมินตนเอง
การตรวจเสนทางกาวหนาของอาชีพ การอภิปรายวิธีการที่จะพัฒนาอาชีพ การจัดทําแผนปฏิบัติงานแผนการ
พัฒนาพนักงานรายบุคคลDevelopment Program                                       Page  6
                           
 

    3. จัดใหมีการพูดคุย สนทนาระหวางพนักงานและหัวหนางาน (Dialogue) เพื่อไดรับขอมูลขาวสาร
รวมถึงวิเคราะห ติดตาม และประเมินพนักงานของตนวาทํางานเปนอยางไร ควรจะพัฒนาอะไรเพิ่มเติม และ
โอกาสความกาวหนาในสายอาชีพจะเปนอยางไรโดยรวมกันกําหนดแผนการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน
และดําเนินการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง แลวแจงผลการพัฒนาตอกองการเจาหนาที่
    4. จัดใหมีที่ปรึกษาทางอาชีพหรือการใหคําแนะนํา โดยประกอบดวย บทบาทของพนักงานในการ
วางแผนอาชีพ และบทบาทของผูบริหารในการใหคําปรึกษาทางอาชีพตามเงื่อนไขของ Career Path ใน
ตําแหนงงานนั้นๆ และบทบาทขององคกรที่รับผิดชอบในการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ
    5. กรณีบุคลากรมีความตองการจะขอโอนยายขามกลุมงาน (Cross Functional) ตามเงื่อนไข Career
Path หัวหนางานตองใหความยินยอมเปดโอกาสใหบุคลากรทดลองปฏิบัติงานจริง (On The Job Training)
กอนเปนระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน ตามขอกําหนดของแตละกลุมงาน โดยกองการเจาหนาที่จะเปนผู
ประสานงานกับฝายงานที่เกี่ยวของและดําเนินการสงบุคลากรไปฝกปฏิบัติงานและติดตามผลอยางตอเนื่อง
    6. ในการกําหนดเสนทางกาวหนาในอาชีพมิใชเงื่อนไขสําคัญในการโอนยายแตบุคลากรจะไดรับ
การพิจารณาใหพัฒนาตามเสนทางที่กําหนด ทั้งนี้ตองผานการประเมินผลทุกขั้นตอน
    7. ใหดําเนินการปรับปรุงการจัดทําเสนทางกาวหนาในสายอาชีพใหเหมาะสมกับสภาพการณของ
องคกรที่เปลี่ยนไปหรือตามความตองการของบุคลากรอยางเหมาะสม
    8. สามารถนําผลการพัฒนามาใชเปนขอมูลประกอบการวิเคราะหความกาวหนาและการวางแผน
อัตรากําลังคนตอไป
    9. การจัดทําเสนทางกาวหนาในสายอาชีพมีประโยชนที่ทําใหพนักงานรูทางเดินของชีวิตการทํางาน
ของตน และองคกรมีแนวทางในการพัฒนาความกาวหนาของคนชวยใหองคกรไมละทิ้งพนักงานในแตละ
ระดับ แตมีขอจํากัดและควรระวัง คือ เสนทางกาวหนาในอาชีพอาจเปนอุปสรรคตอพนักงานบางคนที่มีผล
การปฏิบัติงานดีมาก เพราะเขาจะรูสึกวาตนเองมีความสามารถแตไมไดรับการยอมรับจากองคกร ทั้งนี้เนื่อง
จากองคกรมีการกําหนดอายุงานนานในการเลื่อนแตละตําแหนง ก็อาจมีผลตอพนักงาน เหลานี้ในการมองวา
ตนเองมีความสามารถแตกลับเติบโตไดชาหรือกาวหนาชาไป เปนเหตุผลที่หลายคนมีความคิดออกจาก
องคกรไปเติบโตที่อื่น

แนวทางการนําการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพไปปฏิบัติ
  • ผูบังคับบัญชาของแตละหนวยงานควรแจงใหพนักงานรับรูถึงความกาวหนาในสายอาชีพที่กําหนด
   ขึ้น เพื่อเปดโอกาสใหพนักงานสามารถสอบถามขอมูลตางๆในการสรางความเขาใจตรงกัน
  • ฝายทรัพยากรมนุษยควรรวมกับผูบังคับบัญชาพิจารณาคุณสมบัติและความสามารถที่คาดหวัง
   (Expectation Competency) เพื่อวิเคราะหและประเมินหาชองวางของความสามารถ (Competency
   Gap Assessment)Development Program                                       Page  7
                         
 

  • ฝายทรัพยากรมนุษยจัดทําสรุปความสามารถของพนักงานที่ตองพัฒนารวมทั้งกําหนดหลักสูตร
   หรือโปรแกรมการฝกอบรมและพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan)
  • ผูบังคับบัญชาจะตองแจงแผนการพัฒนาพนักงานรายบุคคลใหพนักงานรับรูและสรางความเขาใจ
   ใหตรงกันโดยการชี้แจงวัตถุประสงค แนวทางหรือวิธีการพัฒนารวมทั้งวิธีการในการติดตามผล
  • ฝายทรัพยากรมนุษยควรรวมกับผูบริหารแตละหนวยงานติดตามผลการพัฒนา
  • ฝายทรัพยากรมนุษยควรรวมกับผูบังคับบัญชาของแตละหนวยงานดําเนินการโอนยาย หรือเลื่อน
   ตําแหนงงานกรณีที่พนักงานมีความพรอมและไดรับการฝกอบรมและพัฒนาตามแผนการฝกอบรม
   และพัฒนาของพนักงานรายบุคคล
Development Program                                   Page  8
             
 

IT Career Path
Development Program      Page  9
                                
 

Line of Advancement in IT Management

                                                        Chief Information
                                                        Officer (CIO)

                                               Project Manager


                                      Project Leader

                        Software    Database
               System Analyst
                        Specialist  Administrator
          Senior
         Programmer
    Junior
  Programmer
Development Program                              Page  10
                              
 

Line of Advancement in IT Techniques


                                                 Software Project
                                                   Manager

                                        Project Leader


                                  Supervisor

                            Engineer


                    Administrator


   IT Helpdesk    IT Support
Development Program                         Page  11
                                
 

Line of Advancement in IT Quality Assurance


                                              QA Manager

                            QA Group Leader  IT QA Specialist


                    IT Senior QA

             IT Quality
            Assurance(QA)
Development Program                             Page  12
                         
 

รายละเอียดของงานในสาย IT Management
Junior Programmer
  ขอกําหนด                    รายละเอียด
รายละเอียดงาน  - พัฒนาหรือสรางโปรแกรมตามความตองการของผูใชหรือตามขอกําหนดของนัก
          ออกแบบและวิเคราะหระบบงานคอมพิวเตอร
         - รับผิดชอบการ Coding ตามที่ไดรับมอบหมาย
         - ทดสอบและทําการแกไขโปรแกรมที่พัฒนา
         - ติดตั้งบํารุงรักษาโปรแกรมที่พัฒนา
         - ใหคําแนะนําดานเทคนิคและแกไขปญหาตางๆที่เกี่ยวของ
         - จัดทําคูมือการใชงานโปรแกรมและเอกสารที่เกี่ยวของ
การศึกษา     ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ,วิทยาการคอมพิวเตอร,
         เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติ    - มีความรูและทักษะดานการพัฒนาโปรแกรม
         - มีความรูเกี่ยวกับภาษาตางๆ เชน .Net, Java, PHP, XML หรือ Web Service
         - มีความสามารถในการพัฒนา Web Application หรือ Application บน Windows
         - มีความสามารถในการใชเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม
         - มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ Relational Database และสามารถในการใช SQL
          Command ได
         - มี ค วามรู แ ละทั ก ษะด า นการจั ด การระบบ Database          เช น SQL
          Server/Oracle/MySql/DB2
         - มีความรูและสามารถใชงานระบบปฏิบัติการตางๆได เชน Windows/Linux/Unix
         - มีความรับผิดชอบ สามารถทํางานเปนทีมได
         - สามารถพูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษได
เงินเดือน    15,000 – 25,000 บาท
Development Program                                       Page  13
                         
 

Senior Programmer
  ขอกําหนด                   รายละเอียด
รายละเอียดงาน  - พัฒนาโปรแกรมและ บํารุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร
         - เปนผูชวยนักวิเคราะหระบบงาน(SA) ในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น จากการทํางาน
         - จัดทํา Unit Test และ Fix Bug ใหสอดคลองกับความตองการ ของผูใชงาน
         - จัดทําเอกสาร Data Flow Diagram, ER Diagram, Data Dictionary
         - เปนที่ปรึกษาในการเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการใชงานระบบ ตอผูใชงาน
การศึกษา     ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ,วิทยาการคอมพิวเตอร,
         เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติ    - มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาษาทางดาน ASP.NET,VB.NET,C#.NET,XML และ Web
          Service
         - มีทักษะในการวิเคราะหปญหา และมีความคิดสรางสรรค
         - มีความเชี่ยวชาญดานการพัฒนา Web Application หรือ Application บน Windows
         - มีความรูการจัดการระบบ Database เชน SQL Server/Oracle/MySql/DB2
         - มีไหวพริบในการแกไขปญหา และสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว
          สามารถทํางานลวงเวลา มีความรับผิดชอบ สามารถทํางานเปนทีมได
         - มีความรับผิดชอบ สามารถทํางานเปนทีมได
         - สามารถพูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษได
เงินเดือน    25,000 – 40,000 บาท
Development Program                                     Page  14
                          
 

System Analyst (SA)
  ขอกําหนด                    รายละเอียด
รายละเอียดงาน  - รวบรวมขอมูล เปนการรวบรวมขอมูลของระบบเดิมเพื่อใหทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้น
          และนําไปใชเปนขอมูลสวนหนึ่งในการพัฒนาระบบใหม
         - จัดทําเอกสาร ในระหวางทําการพัฒนาระบบ นักวิเคราะหระบบจะตองจัดทําเอกสาร
          ในแตละขั้นตอนใหละเอียด
         - จัดทําพจนานุกรมขอมูล ( Data Dictionary ) เปนการรวบรวมเอกสารทั้งหมด และ
          อธิบายถึงสิ่งตาง ๆ ที่ตองมีการใชงานในระบบ พจนานุกรมจัดเปนสิ่งสําคัญที่ตองใช
          ในการวิเคราะหระบบ
         - ออกแบบระบบ นักวิเคราะหระบบจะตองทําการออกแบบการทํางานของระบบใหม
          ใหตรงตามความตองการของผูใชระบบ และมีความเหมาะสมมากที่สุด รวมทั้ง
          ออกแบบสวนติดตอผูใชงาน และฮารดแวร และเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนํามาใช
          งาน
         - สรางแบบจําลอง ทําการสรางแบบจําลองของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อนําเสนอแก
          เจาของระบบและผูใชงาน
         - ทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น ในบางครั้งนักวิเคราะหระบบและโปรแกรมเมอรจะ
          เปนผูทดสอบโปรแกรมเอง แตหากใหผูใชงานระบบเปนผูทดสอบจะมีประสิทธิภาพ
          มากกวา เพราะเปนผูที่รูและเขาใจระบบงานอยางแทจริง
         - ติดตั้งและทําการปรับเปลี่ยนระบบ ทําการติดตั้งและปรับเปลี่ยนระบบเดิมเปนระบบ
          ใหม
         - จัดทําคูมือ จัดทําคูมือและจัดเตรียมหลักสูตรฝกอบรมใหแกผูใชระบบ เนื่องจากเปน
          การเปลี่ยนแปลงของระบบ
         - บํารุงรักษาและประเมินผลการปฏิบัติงานของระบบ เปนการดูแลระบบเมื่อมี
          ขอผิดพลาดเกิดขึ้น รวมทั้งเปนการปรับปรุง ดัดแปลง หรือแกไขทั้งโปรแกรมและ
          ขั้นตอนการทํางานของระบบ เพื่อใหระบบมีการทํางานที่ถูกตองมากที่สุดจัดทํา
          แบบสอบถามถึงผลการดําเนินงาน ของระบบใหมที่ไดติดตั้งไปแลว
         - เปนผูใหคําปรึกษา คอยใหคําปรึกษาแกผูใชระบบและทุกคนในระบบ ไมวาจะเปน
          ทางดานการใชโปรแกรมหรือทางดานเทคนิคก็ตาม
         - เปนผูประสานงาน ทําหนาที่ประสานงานระหวางทุกฝายที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
          ระบบ เพื่อใหเขาใจเหตุการณหรือขอมูลที่เกิดขึ้นภายในองคกรไดถูกตองตรงกันDevelopment Program                                      Page  15
                          
 

  ขอกําหนด                    รายละเอียด
การศึกษา    ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ,วิทยาการคอมพิวเตอร,
        เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติ     - มี ค วามชํ า นาญหลากหลายในศาสตร ค อมพิ ว เตอร เช น โปรแกรมคอมพิ ว เตอร
           โปรแกรมภาษา ฮารดแวร เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน
         - มีประสบการณและความชํานาญในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
         - มีความเขาใจในระบบธุรกิจ ระบบการเงิน และระบบการตลาด เปนอยางดี
         - มีความเขาใจในความตองการของผูใชระบบเปนอยางดี
         - ตองเปนนักสํารวจ ที่ชางสังเกตในรายละเอียดในรายละเอียดตางๆ ของระบบ รวมทั้ง
           องค ประกอบภายนอกที่เกี่ยวของกับระบบ
         - มีจรรยาบรรณตอองคกรที่พัฒนาระบบให ไมนําขอมูลที่ไดซึ่งเปนความลับของ
           องคกรไปเผยแพรภายนอกอันกอใหเกิดผลเสียแกองคกร
         - ตองทํางานเปนทีมไดอยางดี
         - มีมนุษยสัมพันธที่ดี เนื่องจากนักวิเคราะหระบบตองมีการติดตอประสานงานระหวาง
           บุคคลหลายกลุม
         - สามารถเรียนรูสิ่งใหมๆ ไดดวยตนเอง
         - มีความสามารถในการนําเสนอขอมูลใหทั้งผูบริหารระดับสูงรวมไปถึงผูใชระบบ ให
           สามารถเขาใจไดโดยงายและตรงกัน
         - มีความสามารถในการติดตอสื่อสารเปนภาษาอังกฤษไดดี หากองคกรนั้นสื่อสาร
           ภายในเปนภาษาอังกฤษ
         - สามารถทํางานภายในภาวะกดดันได เนื่องจากตองทํางานกับบุคคลหลายฝาย
         - เปนนักจิตวิทยา ในการที่จะพูดคุยหรือติดตอกับกลุมบุคคลหลายกลุมเพื่อใหไดขอมูล
           อยาง ถูกตอง
เงินเดือน    30,000 – 60,000 บาท
Development Program                                      Page  16
                           
 

ผูเชี่ยวชาญดาน IT (Specialist)
  ขอกําหนด                     รายละเอียด
รายละเอียดงาน   - วิ เ คราะห ห าความเสี่ ย งทางการเงิ น ,รายได จากกระบวนการและระบบต า งๆ ที่
           เกี่ยวของกับการสรางขอมูล รวมถึงการทํา Impact Assessment และ RA requirement
           ของ project
          - พัฒนาระบบและกระบวนการในการ Monitor & End-To-End Control flow,
           วิเคราะหหาสาเหตุ แนวทางการแกไข และออกแบบรายงานเพื่อ monitor, control
           และรายงานสําหรับผูบริหาร
          - ประสานงาน เพื่อสราง และ/หรือปรับปรุง Revenue Assurance Process เพื่อให
           หนวยงานที่ตองรับผิดชอบดูแลไดปฏิบัติเปนงานประจํา เพื่อลดและจํากัดความเสีย
           ทางดานรายไดที่อาจจะเกิดขึ้น
          - จัดทําและประสานงานเพื่อสราง/ปรับปรุง เอกสาร คูมือ revenue control, revenue
           policy ในภาพของ Corporate ใหถูกตองสอดคลองกับนโยบายของบริษัท ทันตอ
           เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ที่เกิดขึ้น
          - กําหนดแผนงานประจําปเพื่อทําการ audit/assessment, auditing และ/หรือ auditing
           งานที่มีความเสี่ยงสูงที่มีแนวโนมวาจะเกิดขึ้น เพื่อควบคุม ใหเปนไปตาม Revenue
           Control และประเมินผลการ auditing และ ติดตามงาน จนจบกระบวนการ
          - บริหารหนวยงานจัดหาเครื่องมืออุปกรณการทํางาน สอนงาน มอบหมายและติดตาม
           งาน เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาทํางานอยางมีประสิทธิภาพ หนวยงานไดผลงานตาม
           เปาหมายที่ตั้งไว
          - จัดทํา monthly management report, monthly auditing report & status
          - ติดตอประสานงานกับ Supplier หรือเจาของผลิตภัณฑเพื่อการคัดเลือกผลิตภัณฑที่
           สามารถแขงขันได
          - จัดทําเอกสารดานเทคนิค TOR และ Proposal ใหกับลูกคา
          - ใหการสนับสนุนและใหคําปรึกษาดานเทคนิคแกฝายการตลาด
การศึกษา      ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร, วิศวกรรมโทรคมนาคม,
          วิทยาการคอมพิวเตอร หรือ สาขาที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติ     - สามารถ design a secure, stable, enterprise database solution
          - สามารถจัดการขอมูลผานระบบตางๆ ใหธุรกิจดําเนินไปไดอยางสมบูรณแบบ และ
           ทํารายงานการทํางานของขอมูลตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
          - สามารถแกไขปญหาตางๆ เกี่ยวกับ Windows development, Web application

Development Program                                       Page  17
                          
 

  ขอกําหนด                     รายละเอียด
           development, enterprise applications development
เงินเดือน    30,000 – 60,000


ผูบริหารฐานขอมูล (Database Administrator หรือ DBA)
  ขอกําหนด                     รายละเอียด
รายละเอียดงาน  - การติดตั้งระบบจัดการฐานขอมูล (Install DBMS)การจัดสรรเนื้อที่ในดิสต (allocate
          disk space)
         - การสรางโครงสรางของขอมูล (create data structure)เชน ในฐานขอมูลประกอบดวย
          ตารางอะไร และมีความสัมพันธกันอยางไร DBA จะตองมากําหนดโครงสรางใน
          ฐานขอมูลขึ้นใหสอดคลองกับที่ไดรับมาจาก เพื่อไหโครงสรางนั้นสามารถใชงานได
          จริง
         - การปรับแตงหรือแกไขโครงสรางฐานขอมูล(Configuration)รวมทั้งใช Command
          หรือ Script ในการการจัดการขอมูลได
         - การทําสําเนาขอมูล(Replication Database)
         - การทําขอมูลสํารองเอง (backup) และการฟนสภาพขอมูล (recovery) ในกรณีที่เกิด
          ความเสียหายตาง ๆ ขึ้นในฐานขอมูล DBA สามารถที่จะนําขอมูลสวนที่เสียหายไป
          กลับคืนมาไดเพื่อลดการสูญหายของขอมูล และความเสี่ยงในการที่จะไมสามารถใช
          งานฐานขอมูลได ดังนั้นการกําหนดนโยบายการสํารองขอมูลที่ดีเพียงพอที่จะทําให
          DBA สามารถดูแลฐานขอมูลใหยูสเซอรสามารถใชงานไดตลอดเวลา
         - การกําหนดความปลอดภัย(Security)และสิทธิในการใชงานฐานขอมูล(Access) และ
          มอบหมายขอบเขตอํ า นาจหน า ที่ ข องการเข า ถึ ง ข อ มู ล ของผู ใ ช ง าน(User
          Administration)
         - ติดตอกับยูสเซอรที่ใชงานฐานขอมูลอยูเสมอ เพื่อที่จะทราบวาฐานขอมูลที่เราดูแลอยู
          นั้นสามารถใชงานไดหรือไม และมีปญหาตรงสวนไหน เพื่อจะสามารถแกไขได
          ทันทวงที่ นอกจากนี้แลวการติดตอกับยูสเซอรจะทําไหเราสามารถเขาใจถึงการ
          ทํางานและ ความหมายของขอมูลที่มีอยูในฐานขอมูล ทําใหสามารถใหคําแนะนําและ
          ชวยยูสเซอรในการออกแบบโครงสรางฐานขอมูลใหสอด คลองกับความตองการทาง
          ธุรกิจได
         - มอนิ เ ตอร ก ารใช ง านฐานข อ มู ล เพื่ อ ตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานข อ


Development Program                                       Page  18
                          
 

  ขอกําหนด                    รายละเอียด
          ฐานขอมูล วามีประสิทธิภาพในการทํางานเปนอยางไร เร็วหรือชา เปนตน
         - บันทึกการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในฐานขอมูล เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบ
          ยอนหลังไดในกรณีที่เกิดปญหาขึ้นกับฐานขอมูล จะไดทราบวาที่ผานมามีความ
          เคลื่อนไหวอยางไรเกิดขึ้นในฐานขอมูลบาง
         - การปรับผลการปฏิบัติงาน (performance tuning)
การศึกษา     ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ,วิทยาการคอมพิวเตอร,
         เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติ    - Data modeling and database design สามารถสรางการออกแบบฐานขอมูล ในระดับ
          physical ได เมื่อไดรับแปลน ออกแบบ logical data model และ สเปคของ
          application ถาในองคกรไมมีระเบียบแบบแผนในการจัดการทรัพยากร ที่แนชัด ก็
          เปนความรับผิดชอบของ DBA ที่ตองทํา data modeling, normalization และ
          ออกแบบ ทั้ง conceptual และ logical design ไดดวย
         - Metadata management and repository usage DBA หรือบางครั้งก็เปน Data Architect
          (DA) ตอง รวบรวม, จัดเก็บ, จัดการ, และ เปดใชความสามารถในการเรียกดู
          metadata ขององคกร ถาปราศจาก metadata แลว ขอมูลที่เก็บในฐานขอมูลก็จะขาด
          ความหมายที่ถูกตอง
         - Database schema creation and management สามารถแปล data model หรือ logical
          database design ไปเปนการ implement ในระดับ physical จริงๆได และ ตองจัดการ
          ฐานขอมูลที่ถูก implement ไดดวย
         - Backup and recovery การจัดใหมีกระบวนการสํารอง และ กูคืน ขอมูลที่ดี จะเปน
          การประกันภัยสําหรับชีวิต DBA การ implement กลยุทธ Backup & Recovery ที่
          เหมาะสม จะขึ้นอยูกับความตองการในเรื่อง ความคงอยูครบถวน ของขอมูล และ
          ความสามารถ ใชงานไดตลอดเวลา ของแอพพลิเคชั่น
         - Ensuring data integrity DBA ตองสามารถออกแบบฐานขอมูลที่การันตีไดวา จะมีแต
          ขอมูลที่ถูกตอง สอดคลองกับ เงื่อนไขที่ตั้งเอาไวเทานั้น ที่จะจัดเก็บ ในฐานขอมูล
          การจะทําไดนั้น DBA ตองใชงาน database integrity หลายชนิด อันไดแก entity
          integrity, referential integrity, check constraints, และ database triggers
         - Performance management and tuning ปญหาเรื่องประสิทธิภาพการตอบสนองของ
          ฐานขอมูลหลังจาก implement ไปแลว มักเปนฝนรายของ DBA ซึ่ง DBA ตอง
          สามารถ ตววจสอบแนวโนมกอนที่ปญหาจะเกิด (proactively monitor) และ ตอง


Development Program                                       Page  19
                           
 

  ขอกําหนด                      รายละเอียด
           ปรับแตงโครงสรางขอมูล , การเขียน SQL , application logic หรือ ระบบยอยๆ ที่
           เปนสวนประกอบของฐานขอมูล ใหมี ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
         -  Ensuring availability แอพพลิเคชั่น และ ขอมูล ที่มีความตองการใหใชงานไดตลอด
           24 ชั่วโมงไมมีวันหยุด DBA ตองสามารถทําใหแนนอนใจไดวา จะสามารถใชงาน
           ขอมูลไดตลอดเวลา ดังนั้น DBA ก็ตองรูจัก เทคโนโลยี และ เทคนิคตางๆที่คิดคนมา
           เพื่อใหการใชงานฐานขอมูล ไมสะดุด
         -  SQL code reviews and walk-thrus แมวาคนที่เขียน SQL คือ โปรแกรมเมอร แตเวลา
           มีปญหาเรื่องประสิทธิภาพการตอบสนองของฐานขอมูล คนที่มักถูกดา คือ DBA
           ดังนั้น DBA ตองมีความรู SQL เชิงลึก ที่จะเขาใจ SQL และ ภาษา Operating System
           เพื่อใหคําแนะนําในการปรับแตง Coding ได
         -  Procedural skills ฐานขอมูลรุนใหม ไมไดมีเพียงการจัดการเรื่องขอมูลเทานั้น DBA
           ตองมีทักษะในการเขียน ภาษา procedural เพื่อชวยในการ ออกแบบ , debug ,
           implement และ บํารุงรักษา พวก stored procedures, triggers, และ user-defined
           functions ที่เก็บอยูใน DBMS
         -  Data security จะมีแตผูที่ไดรับอนุญาตเทานั้น ที่สามารถเขาถึงขอมูลได จึงมีความ
           จําเปนที่ตอง implement เรื่อง security infrastructure ใหกับ ฐานขอมูลทั้ง production
           และ ฐานขอมูลสําหรับทดสอบ รวมถึง มีการทํา database audit
         -  Capacity planning เนื่องจาก ความตองการใชงานขอมูลเติบโตขึ้นเรื่อยๆ DBA จึง
           ตองเตรียมแผนในการรองรับ ขอมูลที่มีปริมาณมากขึ้น , จํานวนผูใชงานมากขึ้น และ
           จํานวน connection ที่เพิ่มขึ้น
         -  ความสามารถในการคาดคะเนการเติบโต ขึ้นอยูกับ แอพลิเคชั่น และ Pattern ในการ
           ใชงานขอมูล รวมถึง การ implement database change เพื่อรองรับการโตขึ้นของ
           ฐานขอมูล
         -  General database management DBA เปนศูนยรวมความรูเรื่องฐานขอมูลขององคกร
           จึงตองเขาใจพื้นฐานของเทคโนโลยีฐานขอมูล และ ตองสื่อสารใหความรูกับคนอื่น
           ไดอยางถูกตอง
         -  General systems management and networking skills ฐานขอมูลจะตองถูกเขาถึงจาก
           ทั่วทั้งองคกร และ ไปติดตอกับเทคโนโลยี อื่นๆ ทําให DBA ตอง "รูอยางเปด" (คือ
           พอรูในเรื่องนั้นๆ บาง อาจไมตองถึงขั้นเกง) DBA ตองสามารถ นําความตองการของ
           การจัดการ ฐานขอมูลไปผูกกับ การจัดการของระบบทั่วๆไป (เชน การตั้งเวลา run


Development Program                                          Page  20
                          
 

  ขอกําหนด                     รายละเอียด
           job , การจัดการ network ที่ติดตอกับฐานขอมูล , ขั้นตอนการทํา transaction เปนตน)
         - ERP and business knowledge ฐานขอมูล ที่ไปตอกับระบบ enterprise resource
           planning (ERP) นั้น DBA ตองเขาใจความตองการของผูใชงานแอพพลิเคชั่น และ
           จัดการฐานขอมูลใหธุรกิจไมเกิดการสะดุด แอพพลิเคชั่น ERP สวนมาก (SAP,
           PeopleSoft, etc.) จะมีการใชฐานขอมูล ในลักษณะแตกตางกับ แอพพลิเคชั่นที่เขียน
           เองในบริษัท DBA จึงตองเขาใจวา แพ็กเกจ ERP ที่ใชมีผลกระทบกับธุรกิจอยางไร
           และ ฐานขอมูลที่ ERP ใชมีความแตกตางกับ การใชฐานขอมูลทั่วๆ ไปอยางไร
         - Extensible data type administration DBMS ยุคใหม สามารถขยาย data type ใหเปน
           แบบ user-defined ได DBA จึง ตองเขาใจเกี่ยวกับ data type ที่ขยายออกมา ของ
           database ยี่หอที่ใชงานอยู และ สามารถ implement รวมถึง จัดการดูแล extended data
           types ได
         - Web-specific technology expertise สําหรับธุรกิจที่เปน e-businesses DBA ตองมี
           ความรูเกี่ยวกับ อินเตอรเน็ท และ เวบ เทคโนโลยี เพื่อที่จะไดปรับแตงฐานขอมูลใช
           กับแอพพลิเคชั่นแบบ Web-based ได ตัวอยางของเทคโนโลยี เหลานี้ เชน XML,
           CGI, Java, Ruby on Rails, TCP/IP, Web servers, firewalls, และ SSL เปนตน
         - Storage management techniques ขอมูลในฐานขอมูล จะเก็บภายในดิสก (ถาไมนับ
           DBMS แบบใหม ซึ่งสามารถเก็บขอมูลใน หนวยความจําได)
เงินเดือน    30,000 – 60,000 บาท


Project Leader
  ขอกําหนด                  รายละเอียด
รายละเอียดงาน  - วางแผน,    พัฒนาและดูแล ระบบงานคอมพิวเตอร ใหเปนไปตามมาตรฐานที่
          กําหนด เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
          โครงการ
         - ทําความเขาใจกับรูปแบบและกระบวนการทํางานในการพัฒนาซอฟตแวรของ
          โครงการตางๆในบริษัทฯ
         - วิเคราะห, ออกแบบ และประกาศใช Process ที่เหมาะสมกับลักษณะการดําเนิน
          ธุรกิจของบริษัทฯDevelopment Program                                       Page  21
                            
 

  ขอกําหนด                      รายละเอียด
         - เป น ที่ ป รึ ก ษาและแก ป ญ หาที่ พ บให กั บ พนั ก งานในบริ ษั ท ฯเกี่ ย วกั บ การนํ า
          มาตรฐานองคกรไปปรับใชในการดําเนินงาน
         - มีส ว นร ว มในการปรับ ปรุ ง มาตรฐานองค ก รไปใชใ นโครงการต า งๆตลอดจน
          วิเคราะห Feed Back จากสวนตางๆขององคกรเพื่อนํามาปรับปรุงมาตรฐานกลาง
         - มีหนาที่หลักในการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ Software Process Improvement ของ
          องคกร เชน การทํา Official Assessment ตามมาตรฐานที่องคกรกําหนด
การศึกษา     ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ,วิทยาการคอมพิวเตอร,
         เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติ     - มีทักษะการบริหารโครงการ, ความเปนผูนํา, การเจรจาตอรอง

         - มีความรูเรื่อง Software Engineering, SW-CMM/CMMI

         - มีความรูเกี่ยวกับการออกแบบระบบและ Project Management
         - มีความสามารถในการใช Tools ที่เกี่ยวของกับการบริหารโครงการ
         - มีความสามารถในการควบคุมโครงการตางๆและแกปญหาเฉพาะหนา
         - มีทักษะในการวิเคราะห แกไขปญหา และการประสานงานไดดี
         - มีความสามารถในการคิด วิเคราะหและวางแผน
         - สามารถทํางานเปนทีมและมีความรับผิดชอบสูง
         - ประสบการณในงานดานการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร
         - มีประสบการณทํางานในทุก Phase ใน SDLC ของ Software Development &
           Maintenance
         - มีประสบการณ Software Process Designing & Defining และ Software
           Measurement & Metrics Designing & Analyzing
         - มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษทั้งฟง-พูด-อาน-เขียน
เงินเดือน    40,000 – 60,000 บาท
Development Program                                           Page  22
                          
 

Software Project Manager
  ขอกําหนด                     รายละเอียด
รายละเอียดงาน  - บริหารเวลาในโครงการใหเปนไปตามกําหนดที่ไดวางแผนไว
         - มอบหมายงานและกําหนดเวลาใหกับสมาชิกในทีม
         - ติดตอประสานงานโครงการใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามความตองการของ
           ลูกคา
         - สรางโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติม
         - ประสานงานลูกคากับสมาชิกในทีมเพื่อวิเคราะหระบบใหตรงตามความตองการของ
           ลูกคา
         - ชี้แจงรายละเอียดและขอบเขตของงานใหกับสมาชิกในทีม
         - ชวยเหลือทีมขายในการประมาณระยะเวลาของโครงการ
         - ชวยเหลือทางดานขอมูล ขอเสนอแนะ การประมาณตางๆ กับทีมขาย
การศึกษา     ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ,วิทยาการคอมพิวเตอร,
         เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติ    -  มีความสามาถในการควบคุมทีมพัฒนาระบบและบริหารเวลาในการทํางาน
         -  มีความสามารถทํางานกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
         -  มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร
         -  มีความสามารถในการควบคุมโครงการตางๆและแกปญหาเฉพาะหนา
         -  มีความรับผิดชอบ อดทน และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
         -  มีความสามารถในการคิด วิเคราะหและวางแผนการทํางาน
         -  มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษทั้งฟง-พูด-อาน-เขียน
         -  มีแนวคิดในเชิงบวก และมีการบริหารอารมณได
         -                     ่
           มีความสามารถในการทํางานในสภาวะทีมีความกดดันสูง
         -  มีความสามารถในการใช Tools ที่เกี่ยวของกับการบริหารโครงการ
         -  มีประสบการณในการบริหารงานโครงการอยางนอย 3 ป
                     
         - มีประสบการณในการเปนผูนํา จัดการ วางแผนโครงการอยางนอย 5 ป
         - มีประสบการณในสายงานการพัฒนาโปรแกรมอยางนอย 7 ป
เงินเดือน    50,000 – 100,000 บาทDevelopment Program                                     Page  23
                        
 

Chief Information Officer (CIO)
  ขอกําหนด                  รายละเอียด
รายละเอียดงาน  - เปนตัวแทนของหนวยงานในการกํากับดูแลงาน และการประสานงานภายใน
          หนวยงานและ การประสานงานระหวางหนวยงาน
         - กํากับ ดูแล ติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศของ
          หนวยงานใหเปนไปตามแผนแมบท และแผนปฏิบัติการตามนโยบายเทคโนโลยี
          สารสนเทศแหงชาติ
         - กํากับ ดูแลการบริหารงานวางระบบเชื่อมโยงขอมูลระหวางสวนราชการภายใน
          หนวยงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
         - ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนแมบท และแผนปฏิบัติการ
          ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน
         - กํากับ ดูแลการดําเนินงานตามกฎหมายวาดวยระบบขอมูลขาวสารของหนวยงาน
         - บริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน การจัดทําแผนแมบทและ
          แผนปฏิบัติการ และการประสานแผนเทคโนโลยีสารสนเทศขอหนวยงาน และสวน
          ราชการในสังกัดใหสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ
         - กํากับ ดูแลใหมีการดําเนินการตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติและการ
          ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย
         - กํากับ ดูแล ติดตามประเมินผลโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน และ
          การรายงาน
         - เสนอแนะโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
          บริหาร และบริการของหนวยงานและสวนราชการในสังกัด
         - กํากับ ดูแลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดและ
          การพัฒนาการใชใหมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา
         - ประสานงานและใหความรวมมือกับผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง(CIO)
          ของกระทรวง/กรมในสังกัดและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในการจัดทําโครงการรวม
          หรือแลกเปลี่ยน หรือใชขอมูลรวมกัน
         - ประชาสัมพันธและใหบริการขอมูลแกหนวยงานอื่นๆ และประชาชน
         - เปนกรรมการหรืออนุกรรมการที่เกี่ยวกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
         - เปนแกนกลาง ประสานงานหรือกํากับ ดูแลและติดตามการดําเนินงานตาม พ.ร.บ.
          ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
         - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย


Development Program                                  Page  24
                         
 

  ขอกําหนด                   รายละเอียด
การศึกษา     ปริญญาตรี / ปริญญาโท/   ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ,วิทยาการ
         คอมพิวเตอร,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติ    - มีความเปนผูนํา การบริหารกระบวนการ/การเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตรและการวางแผน
         ดานทรัพยากรสารสนเทศ การวางและการบริหารการบริหารโครงการหรือโครงงาน การ
         รับมอบงาน และการวางแผนดานงบประมาณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
            1. นโยบายและองคกร
            2. ความเปนผูนําและการบริหารจัดการ
            3. การบริหารกระบวนการ/การเปลี่ยนแปลง
            4. ยุทธศาสตรและการวางแผนดานทรัพยากรสารสนเทศ
            5. การประเมินประสิทธิภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ : รูปแบบ และวิธีการตางๆ
           6. การบริหารโครงงาน/โครงการ
           7. การวางแผนดานงบประมาณและการประเมินการลงทุน
           8. การรับมอบงาน
           9. รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส/ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส/ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-
         Government, Electronic Business, Electronic Commerce)
           10. การประกันสารสนเทศและความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
           11. การประกันสารสนเทศและความปลอดภัยดานเทคนิค
                              
           12. เครื่องมือตางๆ ที่เปนเทคโนโลยีดานเดสกทอป (Desktop)
         - มีองคความรูดานระบบสารสนเทศ ดานตางๆ ดังตอไปนี้
           (1) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
           (2) แนวคิดในการบริหารจัดการและองคกร (Organization and Management
         Concepts)
           (3) ทฤษฎีและการพัฒนาระบบ (Theory and Development of Systems)
เงินเดือน    100,000 – 300,000 บาท
Development Program                                   Page  25
                           
 

รายละเอียดของงานในสาย IT Techniques
IT Helpdesk
  ขอกําหนด                      รายละเอียด
รายละเอียดงาน  - รั บ เรื่ อ งแจ ง ป ญ หาจากลู ก ค า ให คํ า แนะนํ า หาแนวทางในการแก ไ ขป ญ หา ทั้ ง
          ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เปนที่ปรึกษาใหแกผูใชงาน ในการปรับปรุงการทํางาน
         - ใหคําปรึกษาแกผูใชงาน ในการใชโปรแกรมตางๆ ทั้งภายในและภายนอก หนวยงาน
         - วิ เ คราะห แ ละหาทางแก ไ ขป ญ หาให กั บ ผู ใ ช ง าน กรณี เ กิ ด ป ญ หาในการใช ง าน
          โปรแกรมตางๆ
         - ประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ เพื่อแกปญหาใหกับผูใชงานไดทันทีในเวลาที่กําหนด
         - ติดตามประสานงานจนสามารถปดงานไดในเวลาที่กําหนด
         - วางแผน / เตรียม และจัดทํารายงานสรุปแผนงานประจําเดือน
         - ระยะเวลาการทํางานแบบปกติ กําหนดชวงเวลาเขางานและเลิกงาน แบบเปนกะ ทํา
          24 ชม.
         - อื่นๆ ตามหนาที่และที่ไดรับมอบหมาย
การศึกษา     ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร ,วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร ,เทคโนโลยี
         สารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติ    - มีความรูความเขาใจในระบบเครือขายเปนอยางดี และสามารถใหคําปรึกษาได
         - มีความสามารถในการประสานงาน สามารถวิเคราะหและแกปญหาเฉพาะหนาได
         - มีความสามารถในการจัดการกับปญหาที่มาพรอมๆ กันได
         - มีทักษะการสื่อสารระดับดี จดจําในสิ่งที่พูดได
         - มีใจรักงานบริการและสามารถทํางานภายใตความกดดันไดดี
เงินเดือน    12,000 – 20,000 บาท
Development Program                                          Page  26
                           
 

IT Support
  ขอกําหนด                     รายละเอียด
รายละเอียดงาน  - support user เมื่อเกิดปญหาดานเทคนิค
         - ซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรประจําสํานักงานใหสามารถใชงานไดดีอยูเสมอ
         - ตรวจสอบอุปกรณ Network ประจําเดือนพรอมใชงาน
การศึกษา     ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ,วิทยาการคอมพิวเตอร,เทคโนโลยี
         สารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติ    บุคลิกของ IT Support
         - รักงานบริการ : เพราะงานสายนี้จะเปนงานที่ใหบริการหรือคอยชวยเหลือ user หรือ
                                   
          ผูใชเครื่องคอมพิวเตอรภายในองคกร และตองพบปะผูคนหลายคนหลากหลายนิสัย
          ยิ้มอยูเสมอ
         - ทํางานภายใตภาวะกดดัน : เพราะบางครั้งเจอปญหาที่ยังไมเคยเจอและจําเปน ตอง
          แกไขใหเสร็จทันเวลาหรือถาหากวาเครื่องคอมของ user ชํารุดจะแกไขอยางไรให
                      ่
          สามารถทํางานตอไดโดยทีไมเสียเวลา
         - การทํางานเปนทีม : สามารถทํางานรวมกันเปนทีมได ชวยกันคิดชวยกันทําจะใหงาน
          เสร็จเร็วขึ้น
         - พัฒนาตัวเอง : บุคคลที่จะทํางานดาน IT support ตองมีความกระตือรือรนในการ
                            ั
          คนควาหาความรูและเทคโนโลยีใหมใหกบตนเองตลอดเวลา เนื่องจากสายอาชีพนี้
          ตองรูอะไรใหมๆ เพื่อที่จะไดนํามาปรับใชใหเกิดประโยชนกับองคกรของตน
         ทักษะที่ควรมีของ IT support
         - Search : ควรจะมีทักษะดานการคนหาขอมูลตางๆ บนอินเตอรเน็ตเพื่อพัฒนาองค
          ความรูตางๆ และสามารถนํามาประยุกตใชกับองคกรเพื่อใหไดประโยชนสูงสุด
         - Application : ทักษะแบบเบสิกในเรื่องของลง Window ไดและสามารถแกไขปญหาที่
          เกิดขึ้นกับระบบไดบางนอกจากจะแกไขแลว Application ที่ควรรูไว เชน Microsoft
          Outlook, Outlook Express, Microsoft Office Family, System Restore, Program
          Antivirus ตางๆ, Program Antispyware ตางๆ
         - Network General : ถึงแมวาจะเปนผูที่ไมเคยทํางานในสายอาชีพนี้แตก็ตองรีบเรียนรู


Development Program                                       Page  27
                           
 

  ขอกําหนด                      รายละเอียด
           เกี่ยวกับระบบ Network ดวย เนื่องจากปญหาบางสวนอาจเกิดจากระบบ Network ซึ่ง
           ตองเขาใจกับหลักการทํางานของระบบ Network เทานั้น
         - Analysis : สามารถวิเคราะหปญหาคอมพิวเตอรและวางแผนแกไขปญหาอยางเปน
           ระบบระเบียบทําใหไมสับสนกับวิธีที่แกไข
         - Hardware : มีความเขาใจหลักการทํางานของอุปกรณหรืออะไหลบางตัวไดบาง
เงินเดือน    12,000 – 20,000 บาท


Administrator
  ขอกําหนด                      รายละเอียด

รายละเอียดงาน  - พัฒนาดูแลระบบ Hosting, Mail Servers, DNS, DHCP, Exchange, ISA, SharePoint
           ของ Internet Data Center
         - Support / Troubleshoot Computer System, including of hardware, software,
           network and peripheral equipment
         - System back-up and disaster recovery, System securities
การศึกษา     ปริ ญ ญตรี สาขาวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร ,วิ ท ยาศาสตร ค อมพิ ว เตอร ห รื อ สาขาอื่ น ๆที่
         เกี่ยวของ
คุณสมบัติ    - มีประสบการณ 2 ปขึ้นไป ในการบริหารระบบ Hosting Server และ Mail Server
         - มีความสามารถดาน Programming (Java, JavaScript, PHP) ที่เกี่ยวกับการพัฒนา
           ระบบ Hosting และE-mail
         - มีประสบการณ 2     ปขึ้นไปดาน Apache,    SendMail,    PostFix   Windows
           platform.(microsoft WindowsXP/2003/2008)
         - มี ป ระสบการณ 2       ป ขึ้ น ไปด า น มี ป ระสบการณ 1ป ขึ้ น ไปด า นLiux / Unix
           platform(RetHat / SuSE / Ubantu / Fedolra)
         - มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับ Database system(MySQL / Microsoft SQL / Server / IBM
           DB2)
         - มีความรูเกี่ยวกับระบบเครือขายชั้นสูง


Development Program                                           Page  28
                          
 

  ขอกําหนด                    รายละเอียด

         - มีความสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางรวดเร็ว
เงินเดือน    15,000 - 25,000 บาท


Engineer
  ขอกําหนด                    รายละเอียด
รายละเอียดงาน  - พัฒนาระบบเพื่อสงเสริมระบบงานบริการ และดูแล Server        เพื่อความถูกตอง
          ปลอดภัย
         - ติดตั้ง ดูแลเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย ระบบ Unix, Linux, Windows และ
          Firewall
         - ใหบริการชวยเหลือดาน Hardware และ Software รวมทั้งเผยแพรความรูดาน
          Security
         - ติดตั้งและดูแลระบบ network ระบฐานขอมูล
การศึกษา     วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมคอมพิวเตอรหรือที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติ    - มีความรูพื้นฐานดานเทคนิคของงาน System Engineer (การติดตั้ง configuration และ
          การแกไขปญหา operating system)
         - มีความรูพื้นฐานดานเทคนิคของงาน System Engineer (การติดตั้ง configuration และ
          การแกไขปญหา Network ในองคกร)
         - มีความรูและประสบการณของ Database Management, Microsoft SQL หรือ Oracle
         - มีความรู Visual Studio.Net, JAVA or ASP.Net
เงินเดือน    25,000 - 35,000 บาท
Development Program                                       Page  29
                         
 

Supervisor
  ขอกําหนด                     รายละเอียด
รายละเอียดงาน  - รับผิดชอบการนําระบบสารสนเทศเขามาใชในบริษัท
         - วางแผนและควบคุมการดําเนินการติดตั้งระบบ ERP       โดยการประสานงานกับ
          หนวยงานที่เกี่ยวของ
         - เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมาย พัฒนาโปรแกรม และงานอุปกรณคอมพิวเตอร
         - สนับสนุนการทํางานของหนวยงานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
         - ควบคุมดูแล และแกไขปญหาระบบงาน IT ทั้ง Software และ Hardware
         - ดูแลระบบคอมพิวเตอร ระบบ Network และระบบ LAN ภายในบริษัทใหใชงานได
          อยางมีประสิทธิภาพ
         - ดูและระบบ Internet และ MailServer
         - Support และแกไขปญหางานทางดาน IT
การศึกษา     การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา Computer science หรือสาขาที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติ    - มีความชํานาญทางดาน โปรแกรม ERP (Enterprise Resource Planning) โดยเฉพาะ
          การเปนทีมงาน Implement (Staff)
         - มีความรูทางดานระบบฐานขอมูล เชน DB2, Formic, SQL, Oracle เปนตน
         - มีความสามารถในดานการประสานงานดานการจัดการ โดยมีความรูในดานการจัดทํา
          ระบบงาน และระบบ ISO 9001:2000 มีความสามารถในการ Audit ระบบงาน
          เสนอแนะการปรับปรุงแกไขระบบงาน
         - มีความรูทางดาน Application ของ Microsoft ไดแก MS Server 2005, MS Exchange
          สามารถจัดตั้งระบบความปลอดภัยและสิทธิในการใชงาน Server ไดเปนอยางดี
         - สามารถเขียนโปรแกรมดวย MS Visual Studio VB.NET และ Crystal Report ได
         - มีความสามารถในการประสานงานผลักดันระบบรวมกับผูขายโปรแกรม ERP ได
          สามารถรับความกดดันในการทํางาน และมีความกระตือรือรน
         - สามารถใชงาน Microsoft Word, Excel , Ms office อื่น ๆ ไดเปนอยางดี
         - มีความรูในระบบ ISO 9001:2000 หรือ 2008
เงินเดือน    30,000 – 50,000 บาท


Development Program                                     Page  30
                          
 

Project Leader
  ขอกําหนด                    รายละเอียด
รายละเอียดงาน  - วางแผนและบริหารงานโครงการ
         - เก็บความตองการจากลูกคา
         - วิเคราะหกระบวนการทางธุรกิจของลูกคา เพื่อใชตัดสินใจในความตองการของระบบ
         - หาวิธีแกปญหาที่ใชแกปญหาใหมหรือปญหาเดิมของซอฟแวร
         - แจกแจงงานใหกับลูกทีมอยางเหมาะสม
         - รายงานความคืบหนาใหกับหัวหนาโปรเจค
การศึกษา     ปริญญตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร,วิทยาศาสตรคอมพิวเตอรหรือสาขาอื่นๆที่
         เกี่ยวของ
คุณสมบัติ    - มีประสบการณ 2 ปขึ้นไป ในดาน Programming (C++ , SQL , VB , VBScript,
           JavaScript , ASP)
         - มี ป ระสบการณ อ ย า งน อ ย 1 ป ใ นการเก็ บ ความต อ งการของระบบ (Requirement
           Management) , การวิเคราะหระบบ (System Analysis)
         - มีความเขาใจในการพัฒนาระบบดวย Unified Software Development Process
         - สามารถสื่อสารดวยภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี
         - มีความสามารถในการสื่อสารและนําเสนอขอมูล
         - สามารถทํางานไดในสภาวะกดดัน
เงินเดือน    35,000 - 60,000 บาท
Development Program                                      Page  31
                         
 

Engineer Project Manager
  ขอกําหนด                   รายละเอียด
รายละเอียดงาน  - การพัฒนา,การวางแผน หรือ การติดตั้งผลิตภัณฑใหมใหสําเร็จภายใต แผนการตลาด
           , แผนเปาหมาย และ แผนของลูกคา
         - สนับสนุนแผนการบริการผลิตภัณฑไรสาย ตามความตองการของตลาด เทคโนโลยี
         - ระบุความตองการของลูกคาไดอยางชัดเจน ,ทําการบริหาร และผลักดันสินคาเขาไป
           ในสวนภูมิภาค
         - ทํางานรวมกับแผนกการตลาด เพื่อทําการโปรโมทผลิตภัณฑใหเปนที่รูจัก
         - ใหความชวยเหลือกับแผนก Pre sale ในการหา Solution  ตางๆ ของตัวผลิตภัณฑ
การศึกษา     ปริญญตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร,วิทยาศาสตรคอมพิวเตอรหรือสาขาอื่นๆที่
         เกี่ยวของ
คุณสมบัติ    - มีประสบการณอยางนอย 5 ป ในสายงานโทรคมนาคม
         - มีความเชี่ยวชาญในเครือขายโทรคมนาคมและการสื่อสารไรสาย
                 ่
         - มีความรูในเรืองเครือขาย (GSM,GPRS,UMTS,CDMA,IMS)
         - มีความสามารถในการวางแผนและการนําเสนอ
         - มีความสามารถในการศึกษาดวยตัวเองและสรางแรงจุงใจในการทํางาน
         - สามารถทํางานในสภาวะกดดัน
เงินเดือน    50,000 – 100,000 บาท
Development Program                                    Page  32
                           
 

รายละเอียดของงานในสาย IT Quality Assurance
IT Quality Assurance (QA)
  ขอกําหนด                      รายละเอียด
รายละเอียดงาน  - สราง Test Case, Test Script สําหรับ Application เพื่อยืนยันคุณภาพของ Software
         - เตรียมขอมูล เพื่อ Support การทดสอบ
         - วิเคราะหผลการทดสอบและติดตามผล
         - พัฒนา Automated Scripts รวมถึง จัดทํารายการการพัฒนา
การศึกษา     ปริญญาตรี สถิติ, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ,วิทยาการคอมพิวเตอร,เทคโนโลยี
         สารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวของ / certification ที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติ    - มีความสนใจในการทดสอบ Software เพื่อสงมอบผลิตภัณฑคุณภาพสูงสูลูกคา
                 ่
         - มีความรูในเรือง software development life cycle(SDLC)
                 ่
         - มีความรูในเรือง test life cycle, including Unit Test, Integration Test, System Test,
          User Acceptance Test and Load( Stress ) Test.
                     ี่
         - มีทักษะในการวิเคราะหทดี
         - สามารถสื่อสารระหวาง บุคคล
         - มีความรับผิดชอบ สามารถทํางานเปนทีมได
         - สามารถพูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษได
เงินเดือน    15,000 - 25,000 บาท
Development Program                                         Page  33
                           
 

IT Senior QA
  ขอกําหนด                      รายละเอียด
รายละเอียดงาน  - มีสวนรวมในการเก็บขอมูล และ วิเคราะหกิจกรรมของแผนทดสอบ
         - ตรวจสอบความตองการของธุรกิจ และ ขอกําหนดการออกแบบการทดสอบ การ
           เปลี่ยนแปลงที่ซับซอน / ระบบเพื่อความสมบูรณ
         - ทดสอบ ความเขากันได ของ โปรแกรม         ซอฟตแวร ฮารดแวร ระบบปฏิบัติการ
           เครือขาย และสิ่งแวดลอม
         - ออกแบบและพัฒนา เครื่องมือการทดสอบแบบอัตโนมัติ
         -  จัดทําเอกสารขอบกพรองของซอฟตแวร ติดตามผล และ รายงาน ขอบกพรองตอ
           นักพัฒนาซอฟตแวร 
         - ประเมินผลการทดสอบและขอผิดพลาดรวมทั้งนําเสนอขอแนะนํา 
การศึกษา     ปริญญาตรี สถิติ, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ,วิทยาการคอมพิวเตอร,เทคโนโลยี
         สารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวของ / certification ที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติ    - มีประสบการณในการใชเครื่องมือทดสอบ
         - เขาใจในกระบวนการทดสอบ
         - มีความรูเชิงลึกในเรื่อง Software Development Lifecycle และ กฏของ การประกัน
           คุณภาพ
         - สามารถสื่อสารระหวาง บุคคล
         - มีความรับผิดชอบ สามารถทํางานเปนทีมได
         - สามารถพูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษได
เงินเดือน    20,000 - 30,000 บาท
Development Program                                       Page  34
                            
 

IT QA Specialist
  ขอกําหนด                      รายละเอียด
รายละเอียดงาน   ‐ รับผิดชอบทุกดานของการทดสอบภายในกลุมการพัฒนาโครงการ หรือ โครงการที่
           สําคัญ
          ‐ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ตั้ ง และ จั ด การโครงสร า งพื้ น ฐานของการทดสอบรวมทั้ ง
           เครื่องมือทดสอบ และ สภาพแวดลอม
          ‐ กําหนดกลยุทธสําหรับกลุมการทดสอบการพัฒนาโปรแกรมการทํางาน
          ‐ การประเมินความเสี่ยงตามกระบวนการทดสอบ 
          ‐ สรางแผนการทดสอบระดับสูงและติดตามผลการปฏิบัติตามขั้นตอน การ ทดสอบ
           สําหรับโครงการใหญและโครงการ ตางๆได
          ‐ ตรวจสอบวามีคุณภาพซอฟแวรวาเปนไปตามคุณลักษณะ IT Quality Policy
          ‐ ติดตอประสานงานกับกลุมภายในและผูขาย เพื่อใหการจัดการทดสอบ 
          ‐ จัดการทีมทดสอบ
          ‐ รายงานการประกันคุณภาพซอฟตแวรตอ QA Manager
การศึกษา      ปริญาตรี/ปริญญาโท สถิติ, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ,วิทยาการคอมพิวเตอร,
          เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวของ / certification ที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติ     - มีความรูเชิงลึกในเรื่อง Software Development Lifecycle, กฏของ การประกัน
           คุณภาพ ,การบวนการทดสอบ
          - สามารถ จัดการเวลา,จัดลําดับความสําคัญและจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
          - สามารถสื่อสารระหวางบุคคล
          - มีความรับผิดชอบ สามารถทํางานเปนทีมได
          - สามารถพูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษได
เงินเดือน     30,000 - 40,000 บาท
Development Program                                       Page  35
                          
 

QA Group Leader
  ขอกําหนด                    รายละเอียด
รายละเอียดงาน  - กําหนดแนวทางและวางแผนการประกันคุณภาพโครงการตามมาตรฐาน
         - ติดตอประสานงานภายในทีมใหการประกันคุณภาพซอฟตแวรเปนไปตามที่กําหนด
         - ประเมินความเสี่ยงในการทดสอบและวิเคราะหและแกไขปญหาตามที่กําหนด
         - ปรับปรุงขอบกพรองของกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรใหมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
         - จัดเตรียมขอมูลใหทีมตรวจสอบคุณภาพเพื่อควบคุมการทดสอบระดับหนวยยอย
           (Unit Test) การทดสอบระดับหนวยรวม(Integration Test) และการทดสอบระบบ
           (System Test)
         - จัดทํารายงานการประกันคุณภาพการทดสอบซอฟตแวร ใหกับผูบริหาร
การศึกษา     ปริญาตรี/ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร,เทคโนโลยีสารสนเทศ,สถิติ หรือสาขา
         ที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติ    - มี ค วามรู แ ละประสบการณ เ กี่ ย วกั บ วงจรการพั ฒ นาระบบ(SDLC),กระบวนการ
           ทดสอบซอฟตแวร(Software Testing Process), การวัดคุณภาพซอฟตแวร (Software
           Quality Assurance)
         - มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับ CMMI, Process Improvement หรือ Quality
           Management, IT risk management process, HP Test Director ซึ่งเปนเครื่องมือการ
           ทดสอบสําหรับ QC.
         - มี ค วามสามารถในการจั ด การด า นเวลา ลํ า ดั บ ความลํ า คั ญ ของงานได อ ย า งมี
           ประสิทธิภาพ
         - มีทักษะดานการวิเคราะหและนําเสนอ
         - มีทักษะดานการติดตอสื่อสารและเจรจาตอรอง
         - มีทักษะและความสามารถดานการเปนผูนํา
         - มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษทั้งฟง-พูด-อาน-เขียน
เงินเดือน    35,000 - 60,000 บาท
Development Program                                      Page  36
                          
 

QA Manager
  ขอกําหนด                     รายละเอียด
รายละเอียดงาน  - วางแผน, กําหนด , ควบคุม และติดตั้ง IT Quality Assurance Process ของการจัดหา
          หรือเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปตามมาตรฐาน
         - บริหารจัดการกิจกรรมการรับประกันคุณภาพ กําหนดนโยบายการปฏิบัติและควบคุม
         - ดูแล ตรวจสอบและบริหารงานในฝายประกันคุณภาพ  ใหเปนไปตามแผนงานที่
          กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ และรักษาไวซึ่งระบบคุณภาพขององคกร 
         - วางแผนสรางรายละเอียดแผนงานดานการประกันคุณภาพของโครงการ
         - ออกแบบและสรางกระบวนการรับประกันคุณภาพใหตรงตามมาตรฐาน ISO
         - ใหคําแนะนําในดานการประกันคุณภาพใหเปนไปตามนโยบายขององคกร
การศึกษา     ปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร,เทคโนโลยี
         สารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติ    - มีทักษะดานการบริหารงานโครงการ , การสื่อสาร,การติดตอประสานงาน และ มี
          ภาวะความเปนผูนํา
         - มีความรูความสามารถในวิชาชีพเปนอยางดี สามารถควบคุมและสรางระบบ QA ได
         - มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดเปนอยางดีและมีความรูดานสถิติการควบคุม
          คุณภาพ
         - มีประสบการณทํางานดาน QA หรือ IT ไมนอยกวา 5 ป มีประสบการณดานการ
          บริหารโครงการการพัฒนาซอฟตแวร
         - มี ป ระสบการณ เ กี่ ย วกั บ Project      management,   Application
          Development/Implementation, Testing CMM / CMMI (Optional)
เงินเดือน    50,000-100,000 บาท
Development Program                                    Page  37
                           
 

Training
     การฝกอบรมขององคกรใดๆ นั้น ถือเปนโอกาสที่ผูบังคับบัญชา หรือเจาของกิจการใหโอกาสตอ
                                        ี
พนักงาน ในการที่จะทําใหเกิดความชํานาญในงานที่ทํานั้น ตลอดจนใหมีทัศนคติที่ดและมีความเขาใจ
เพิ่มขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อยกระดับปริมาณผลผลิต
2. เพื่อยกระดับคุณภาพของผลผลิต
3. เพื่อลดตนทุนของงานที่จะเสียหายและตนทุนในการซอมแซมเครื่องจักร
4. เพื่อลดจํานวนและตนทุนของการเกิดอุบัติเหตุ
5. เพื่อลดอัตราการลาออกและการขาดงาน และเสริมสรางความพอใจในหนาที่งาน
     ตัวอยางของหลักสูตรการฝกอบรมสําหรับตําแหนงตางๆ ดังนี้

หลักสูตร / การอบรมสําหรับบุคลากรในดาน IT Management
       ชื่อหลักสูตร                   เนื้อหาหลักสูตร
Chief Information Officer
Strategic IT Governance &      - เพื่ อ ให ส ามารถกํ า หนดนโยบายเชิ ง กลยุ ท ธ ใ นการพั ฒ นาระบบ
Information Security Management    เทคโนโลยีสารสนเทศ
                   - สามารถวิเคราะหการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
                   - ศึกษาแนวทางในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใชกับ
                    องคกรอยางสัมฤทธิ์ผล
                   - สามารถวิ เ คราะห ผ ลกระทบของเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ มี ต อ
                    องคกร
                   - ศึกษาแนวคิดและกําหนดกลยุทธในการสรางไอทีภิบาล
Information Security Manager     - เขาใจหลักในการประเมิน วิเคราะหและบริหารจัดการความเสี่ยง
                    ของระบบสารสนเทศ
                   - เรี ย นรู ห ลั ก การด า นธรรมมาภิ บ าลด า นความปลอดภั ย ระบบ
                    สารสนเทศ
                   - เรียนรูวิธีการพัฒนานโยบายดานความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
                   - เรียนรูการพัฒนาและบริหารจัดการโปรแกรมดานความปลอดภัย
                    ระบบสารสนเทศ
                   - เรียนรูการบริหารจัดการเหตุการณผิดปกติและการรับมือ


Development Program                                        Page  38
                           
 

      ชื่อหลักสูตร                   เนื้อหาหลักสูตร
Business Continuity Management  การจัดทําแผนบริหารความตอเนื่องทาง ธุรกิจ (Business Continuity
                 Management) รวมไปถึงการวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ (Business
                 Impact Analysis) เพื่อรองรับการ
Strengthening Your Business By BI การนํา BI ไปประยุกตใชกับองคใหสัมฤทธิ์ผล
(Business Intelligence)
Business Control and Planning         การนํา ERP เขามาบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจของ
System with ERP           องคกร และชวยในการตัดสินใจของผูบริหาร โดยผูเขาอบรมจะไดรับ
                  ความรูจากการบรรยายและฝกปฏิบัติ เพื่อสามารถนําไปประยุกตใชกับ
                  องคกรไดตอไป
Change Management               วิธีการบริหารจัดการเพื่อใหการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจาก
                  การนํา เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนไปอยางราบรื่นและองคกรได
                  ประโยชนสูงสุดจากการ นําเทคโนโลยีสารสนเทศนี้มาใชในองคกร
                  หลักบริหารการเปลี่ยนแปลงเทคนิค กระบวนการ ขั้นตอนในการ
Organization Development in
                  พัฒนาองคกรสมัยใหมเพื่อนําพาองคกรสูความสําเร็จ รวมถึงการ
Perspective and Applications    สํารวจและสรางทิศทางขององคกรในอนาคต พรอมกาวสูการเปน
                  นักพัฒนาองคกร
ตัวอยางหลักสูตร (เพิ่มเติม)
   Business Process Reengineering in Practice
   Strategic IT Planning
   IT Governance & Leadership
   Developing Enterprise IT Architecture
   Strategic IT Outsourcing & Vendor Management
   Critical IT Project Management
   Effective Vendor Management
   Business Analyst Workshop
   Business Process Modeling
Development Program                                       Page  39
                            
 

      ชื่อหลักสูตร                       เนื้อหาหลักสูตร
Software Project Manager
Core - Project Management          วิธีการบริหารงานโครงการไดอยาง มีประสิทธิภาพ สามารถ
                  วางแผนงาน และศึกษาความเปนไปไดของโครงการเพื่อใหเกิดความ
                  แนใจวาโครงการมีความคุม คาหรือคุมทุนที่จะลงทุน สามารถวาง
                  แผนการบริหารระยะเวลาไดอยางเหมาะสม และการใชทรัพยากรที่มี
                  อยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวอยางหลักสูตร (เพิ่มเติม)
   Project Integration Management
   Project Scope Management
   Project Time Management
   Project Cost Management
   IT Risk Management
   PMI Project Management Professional (PMP)
   Essential Soft Skills for Project Management
Project Leader
Support - Project Management        การบริหารงานโครงการประกอบดว ยโครงสร าง หลัก คือ
                  การวางแผน การประมาณการ การจัดองคกร และการติดตามเฝาระวัง
                  ซึ่งเปน Core    Activities   ที่สามารถทําใหการบริหารโครงการมี
                  ประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวอยางหลักสูตร (เพิ่มเติม)
   Software Process Improvement Executive
   Software Process Improvement
   Software Project Estimation & Measurement
   Essential Soft Skills for Project Management
Development Program                                         Page  40
                           
 

     ชื่อหลักสูตร                    เนื้อหาหลักสูตร
System Analyst
Requirements Analysis            นักวิเคราะหระบบจะตองเปนผูสังเคราะหความตองการนั้น
                  จากขอมูลตางๆ ที่ไดรับมาจากผูใช โดยทําใหเปนขอกําหนดของความ
                  ตองการ (Requirement specifications) เพื่อใชเปนเปาหมายและ
                  ขอบเขตของการพัฒนาระบบตอไป
ตัวอยางหลักสูตร (เพิ่มเติม)
   Information Gathering Techniques
   Change Management in Software Project
   Requirements Management
Software Specialist
หลักสูตรสรางและพัฒนาผูเชี่ยวชาญ - เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรใหกับภาครัฐและเอกชน ใหมีความ
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง      เชี่ยวชาญพรอมทั้งมีความรูความสามารถ เพื่อใหสอดคลองกับทิศ
Certified Software Quality Analyst ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต
                 - เพื่อใหหนวยงานไดตระหนักและเห็นความสําคัญ ในการพัฒนา
(CSQA)
                  บุคลากรไปสูมาตรฐานระดับสากล
                 - เพื่อสรางและพัฒนาผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
                  ใหแกอุตสาหกรรมซอฟตแวร
ตัวอยางหลักสูตร (เพิ่มเติม)
   Java Programming Certificate Program
   PHP/SQL Programming Certificate Program
   Linux/Unix System Administration Certificate Program
   Client-Side Programming Certificate Program
   Web Programming Certificate Program
   Open Source Programming Certificate Program
   .NET Programming Certificate Program
Development Program                                      Page  41
                           
 
 

      ชื่อหลักสูตร                     เนื้อหาหลักสูตร
Database Administrator
Database Design                 แนวคิดการออกแบบฐานขอมูล การกําหนกการอออกแบบ
                  จั ด เก็ บ จ อ มู ล ลั ก ษณะของข อ มู ล ลั ก ษณะประจํ า ของข อ มู ล และ
                  ความสัมพันธของจอมูลนั้นๆ เพื่อใหผูใชไดประโยชนจากขอมูลมาก
                  ที่สุด
ตัวอยางหลักสูตร
   Database Administration Certificate Program
   Relaitonal Database Mangement System (RDBMS)
Senior / Junior Programmer
ตัวอยางหลักสูตร
   Java XML and Web Services
   Advanced Excel 2007 for Design Macro and VBA Programming
   JAVA with EJB (Enterprised JAVA Bean) Development (J2EE) Level III - Advance Server JAVA
   Python for Mobile Device : การพัฒนาแอพลิเคชั่นบนอุปกรณสื่อสารไรสายดวยภาษาไพธอน
   Advance Windows Mobile using C#
   Windows Mobile using C#
   Advance Windows Mobile using VB.NET
   Windows Mobile using VB.NET
   iPhone Development
   Mobile J2ME
   Advance C# Programming
   Advance ASP.NET using C#
   ASP.NET using C# Fundamental
   C++ Fundamental
   C# Fundamental
   Web Report Management using PHP : การจัดการรายงานบน web ในรูปแบบตางๆ ดวย PHP

Development Program                                           Page  42
                          
 

     ชื่อหลักสูตร                    เนื้อหาหลักสูตร
   Advanced PHP for Web Service
   PHP using MySQL Database for Web Development
   PHP for Web Application Development
   Advanced XML Development (XSL,XSLT,XFO,XQuery,XPath,Xlink)
   JAVA Security - Advanced JAVA
   JAVA Development with Jbuilder for Application and Web Application
   Advanced Java Servlet and JSP for Web Application Development (J2EE) Level II - Advanced Web
   Java Servlet and JSP for Web Programming (J2EE) Level I - Basic Web Application
   Java Application & Applet Programming for Database (J2SE) Level II - dvanced Database Applet
   Java Application & Applet Programming (J2SE) Level I - Basic Application Programming
   JAVA Object-Oriented Program
   Software Development with UML Design
   Advanced Crystal Report Using JAVA for Web Application
   Advanced Crystal Report Using ASP.NET (VB.NET) for Web Application
   Report and Query with Crystal Report Programming
   Developing Windows Application Using Visual Basic 2008 and Visual Studio 2008
   Developing ASP.NET Web Application Using Visual Basic 2008 and Visual Studio 2008
   Developing ASP.NET Web Application Using Visual Basic 2008 and Visual Studio 2008
   Developing ASP.NET Web Application Using Visual Basic 2008 and Visual Studio 2008
   Fundamentals Visual Basic 2008 Language Programming Using Visual Studio 2008
Development Program                                      Page  43
                           
 

หลักสูตร / การอบรมสําหรับบุคลากรในดาน IT Techniques
       ชื่อหลักสูตร                  เนื้อหาหลักสูตร
Engineer Project Manager
IT Disaster Recovery Management   การวางแผนในการฟนฟูระบบเทคโนโลยี สารสนเทศขององคกร
                  จากเหตุวิกฤติ เพื่อสนับสนุนการใหดําเนินงาน หรือการบริการของ
                  องคกรไมเกิดการหยุดชะงัก
Project Leader / Supervisor
Support - Project Management          การบริหารงานโครงการประกอบดวยโครงสราง หลัก คือ
                  การวางแผน การประมาณการ การจัดองคกร และการติดตามเฝา
                  ระวัง ซึ่งเปน Core Activities ที่สามารถทําใหการบริหารโครงการมี
                  ประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวอยางหลักสูตร (เพิ่มเติม)
   Program/Project Management Office (PMO)
Engineer
ตัวอยางหลักสูตร
   VMware Workstation & VMware Server
   Fundamentals Wireless LAN Security
   Network & Internet Security
   Implementing Cisco IOS Unified Wireless Network (CCNA Wireless)
   Implementing Cisco IOS Unified Communication (CCNA Voice)
   Implementing VoIP and IP Telephony Solution
   การจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตาม พรบ.ICT พ.ศ. 2550
   Implementing Wireless LAN Solution
   IPv6 Fundamentals Design and Deployment
   Troubleshooting TCP-IP Internetworking
   TCP-IP Internetworking
   Understanding Network Fundamentals
Administrator

Development Program                                      Page  44
                            
 

       ชื่อหลักสูตร                     เนื้อหาหลักสูตร
Information Security Administrator  -  สามารถวิ เ คราะห ภั ย อั น ตรายอั น ก อ ให เ กิ ด ผลต อ ความมั่ น คง
                     ปลอดภัยสารเทศ รวมทั้งวิเคราะหการปองกันขอมูล และระบบ
                     สารสนเทศ
                   -  เข า ใจเทคนิ ค การป อ งกั น การโจมตี โ ดยอาศั ย ไฟร ว อลล การ
                     เขารหัส และถอดขอมูลและการปองกันอื่น
                   -  เขาใจหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงอันเกิดขึ้นภายในจากการ
                     ใชงานอินเทอรเน็ต
                   -  เข า ใจเทคนิ ค การป อ งกั น เครื อ ข า ยผู ใ ช ง านจากแอพพลิ เ คชั่ น
                     ประสงคราย และไวรัสคอมพิวเตอร
                   -  เรียนรูในการออกแบบระบบเครือขายแบบตางๆ อยางปลอดภัย
                   -  เรียนรูเทคนิคในการตอบโตตอเหตุการณโจมตีรวมไปถึงการทํา
                     นิติวิทยาศาสตรดานคอมพิวเตอร
                   -  เรียนรูเทคนิคในการใชงานไฟลวอลล ระบบตรวจจับและปองกัน
                     ผูบุกรุก เทคโนโลยีไบโอเมตริก ซเ พื่ อใชในการปองกัน ระบบ
                     ภายในองคกร
ตัวอยางหลักสูตร (เพิ่มเติม)
   Network Administration and Monitoring Tools
   Network System Administration Techniques : การพัฒนาทักษะผูบริหารระบบเครือขาย
IT Support / IT Helpdesk
   On the job training
Development Program                                             Page  45
                          
 

หลักสูตร / การอบรมสําหรับบุคลากรในดาน IT Quality Assurance
       ชื่อหลักสูตร                  เนื้อหาหลักสูตร
QA Manager
Core - Project Management           วิธีการบริ หารงานโครงการไดอยาง      มีประสิทธิภ าพ
                   สามารถวางแผนงาน และศึกษาความเปนไปไดของโครงการเพื่อให
                   เกิดความแนใจวาโครงการมีความคุม     คาหรือคุมทุนที่จะลงทุน
                   สามารถวางแผนการบริหารระยะเวลาไดอยางเหมาะสม และการใช
                   ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
QA Group Leader
Support - Project Management         การบริหารงานโครงการประกอบดวยโครงสราง หลัก คือ
                   การวางแผน การประมาณการ การจัดองคกร และการติดตามเฝา
                   ระวัง ซึ่งเปน Core Activities ที่สามารถทําใหการบริหารโครงการมี
                   ประสิทธิภาพมากขึ้น
IT QA Specialist
Information Systems Auditor     - เขาใจหลักในการประเมิน วิเคราะหและบริหารจัดการความเสี่ยง
                    ของระบบสารสนเทศ
                   - เรียนรูเทคนิคในการตรวจสอบระบบสารสนเทศโดยลงมือปฏิบัติ
                    จริง
                   - เรียนรูวิธีการตรวจสอบโดยอางอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC27001
                    และ CobiT
หลักสูตร (เพิ่มเติม)
   Software Testing
   Software Configuration Management
   Introduction to ISO/IEC 27000 Series
   ITIL Foundation 3.0
IT Senior QA / QA
ตัวอยางหลักสูตร
   Product and Process Quality AssuranceDevelopment Program                                        Page  46
                           
 

สรุป
    การพัฒนาเสนทางอาชีพหรือสายความกาวหนาในงาน มีสวนอยางสําคัญในการพัฒนาพนักงานให
ทํางานกับองคกรอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีขอมูลจากการปฏิบัติงานเปนเครื่องสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผูบริหารในการวางตัวบุคคลบนตําแหนงตางๆ แทนการตัดสินใจดวยความรูสึก ซึ่งอาจจะเกิดความผิดพลาด
ขึ้นไดมากกวา ดังนั้นการพัฒนาสายความกาวหนาในงาน จึงเปนสวนเสริมที่สําคัญในการที่จะผลักดัน
องคกรใหเจริญเติบโตกาวหนาไปดวยทรัพยากรบุคคลที่ทํางานไดถูกทาง เนื่องจากเปนงานที่มีลักษณะที่
คอนขางละเอียดออน และตองการความรวมมือจากผูที่มีหนาที่เกี่ยวของหลายฝาย ซึ่งควรจะมีลักษณะที่คอย
เปนคอยไป จนสามารถจัดรูปแบบที่เหมาะสมกับองคกรของตนได โดยในระยะเริ่มแรกอาจจะทําใน
พนักงานระดับบริหารกอน เนื่องจากเปนคนกลุมนอยที่สามารถดูแลไดทั่วถึง แลวจึงคอยทําสําหรับพนักงาน
ระดับลาง ซึ่งตองอาศัยประสบการณ, ความเชี่ยวชาญตลอดจนความคิดริเริ่มสรางสรรคของผูรวมงาน จึงทํา
ใหการพัฒนาเสนทางอาชีพหรือสายความกาวหนา สามารถจัดทําไดอยางเหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุด
กับบุคคลและองคกร

                ………………………………………..
Development Program                                        Page  47
                           
 

                     บรรณานุกรมสํานักงาน กพ. 2551. การจัดทําเสนทาง ความกาวหนาในสายอาชีพ. [Online] Available:
    http://www.ocsc.go.th/ocsccms/uploads/File/HR_Scorecard/HRSC_Champ_51/hrcham51-
    5careerpath.pdf.

Adecco Phaholyothin Recruitment Ltd 2009. Salary Guide 2009/2010. [Pdf] Adecco-Thailand-Salary-
    Guide-2009-2010.pdf

นายบุญชัย พิทักษดํารงกิจ. การพัฒนาเสนทางอาชีพหรือสายความกาวหนา (Career Development).
    [Online] http://planning.excise.go.th/knowledge/Career%20Development.doc

Website :

    www.jobbkk.com
    www.it-jobthai.com
    http://th.jobsdb.com/th/
    http://ite.nectec.or.th/
    http://www.swpark.or.th/index.php?module=TTD&page=index
Development Program                                      Page  48

								
To top