Plan higieny szpitalnej by HC120219125642

VIEWS: 181 PAGES: 15

									                                       Załącznik nr 1
                  Plan higieny szpitalnej


1.Wprowadzenie.
 Sprzątanie szpitala odbywa się z częstotliwością i rodzajem czynności uzależnionym od
obszaru, strefy i rodzaju pomieszczeń opisanych w zakresie usług, przy użyciu sprzętu i
środków myjących i dezynfekcyjnych wymaganych przez Zamawiającego.
  Kompleksowe utrzymanie czystości w obiekcie szpitalnym wymaga podziału pomieszczeń
szpitala na strefy o wymaganym poziomie czystości fizycznej oraz mikrobiologicznej.
W ustalaniu sprzątania szpitala należy wziąć pod uwagę następujące aspekty;
  - kolejność mycia i dezynfekcji poszczególnych pomieszczeń,
  - pożądane cechy stosowanych w danej strefie preparatów dezynfekcyjnych lub myjących
   oraz sprzętu do utrzymania czystości,
  - postępowanie ze sprzętem po zakończeniu pracy,
  - segregację i usuwanie odpadów medycznych zakaźnych ( zgodnie z rozporządzeniem
   Ministra Zdrowia z dnia 23.08.2007r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania
   z odpadami medycznymi Dz.U. Nr 162, poz. 1153),
  - stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej przez osoby sprzątające,
  - obowiązek przestrzegania odpowiednich procedur higienicznych przez osoby
   utrzymujące czystość,
  - występujące zagrożenia o charakterze epidemicznym.


2.Podział środowiska szpitalnego na obszary.
W środowisku szpitalnym wyróżniamy trzy obszary:
   I. obszar medyczny, w którym występują trzy strefy higieniczne:
    1. strefa wymagająca świadczenia całodobowej usługi sprzątania przez siedem dni w
    tygodniu obejmująca: Oddział Neurologii – Willa V, Oddziały psychiatryczne: Willa
    IV, Willa VII, Willa Mazurkiewicza, Oddział Conolly, Oddział Leczenia
    Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (detoksykacji) – Willa VI parter,
    2. strefa wymagająca świadczeń w godzinach 6,00-22,00 ( od godz. 22,00-6,00
    świadczenie usługi na wezwanie w przypadku konieczności posprzątania) obejmująca:
    oddziały psychiatryczne Willa I, Willa II, Willa VI, oddział w Siekowie, oddział w
    Wonieściu, Izbę Przyjęć, Oddział Leczenia Uzależnień ul. Śmigielska 53 oraz oddział
    rehabilitacji – Willa III.


                                             1
    3. strefa wymagająca świadczeń w godzinach 7,00-18,00 obejmująca: Oddział
    Dzienny Psychiatryczny, Oddział Dzienny Rehabilitacyjny, Oddział Dzienny Terapii
    Uzależnienia od Alkoholu, gabinety zabiegów fizjoterapeutycznych ( Willa III),
    Wojewódzką Przychodnię Zdrowia Psychicznego, Tomograf komputerowy (Willa
    III), pomieszczenia piwniczne po fizykoterapii – Willa I, prosektorium.
   II. obszar administracyjno-gospodarczy obejmujący: budynek dyrekcji, Harmonię, Dział
   Eksploatacyjno-Techniczny, Sekcję Statystyki Medycznej z archiwum, portiernię,
   bibliotekę, kaplicę, dom kultury-salę sportową, kuchnię.
   III. obszar techniczny obejmujący: magazyn główny, kotłownię gazowo-olejową,
   magazyn TR (terenowych rezerw) oraz węzły cieplne we wszystkich komórkach
   organizacyjnych szpitala.
3. Zalecenia dotyczące utrzymania poziomu czystości fizycznej i bakteriologicznej w
 pomieszczeniach szpitalnych.
Obszary w środowisku szpitalnym wykazują zróżnicowane zanieczyszczenie szczepami
patogennymi i wymagają zróżnicowanych działań sanitarnych. Aby procesy utrzymania
czystości w poszczególnych oddziałach szpitalnych oraz w obszarze technicznym i
administracyjno-gospodarczym   mogły  prawidłowo  przebiegać,  należy  przestrzegać
następujących zasad:
  - sprzątanie i dezynfekcje należy przeprowadzać w sposób planowy, z ustaleniem sposobu
   i kolejności oczyszczania pomieszczeń wraz z całym ich wyposażeniem,
  - nie należy wykonywać sprzątania pomieszczeń, w których przebywają pacjenci:
      podczas wizyty lekarskiej,
      w trakcie wykonywania różnych zabiegów, procedur medycznych przy pacjencie,
      w czasie wydawania i spożywania posiłków,
  - w godzinach rannych sprzątanie oddziałów należy przeprowadzić po usunięciu;
      odpadów
      brudnej bielizny
      basenów, kaczek, misek do toalety itp.
 - w utrzymaniu czystości należy posługiwać się profesjonalnym sprzętem, który powinien
   być:
      dostosowany do wymogów higienicznych i do rodzaju obszaru szpitalnego,                                              2
    odporny na działanie środków dezynfekcyjnych,
    uwzględniający kody kolorów ( kolorom wiaderek powinny odpowiadać kolory
    ściereczek),
- należy zapewnić w odpowiedniej ilości sprzęt sprzątający ( wiadra, wózki
 dwuwiadrowe, mopy, nakładki, ściereczki itp.),
- ściereczki używane do preparatów dezynfekcyjnych i myjąco-dezynfekcyjnych muszą
 być czyste i suche,
- używać odpowiednich kolorów ściereczek do mycia i dezynfekcji sal chorych,
 gabinetów zabiegowych i toalet, (kolor niebieski: meble i sprzęty znajdujące się we
 wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem łazienek i sanitariatów, kolor żółty
 zarezerwowany jest tylko dla łazienek i sanitariatów, służy do przecierania wszystkich
 powierzchni i sprzętów, z wyjątkiem muszli klozetowych i pisuarów, kolor czerwony:
 służy do przecierania desek sedesowych, muszli klozetowych i pisuarów),
- wiadra, wózki po każdym sprzątaniu należy zdezynfekować, umyć i wysuszyć,
- wózek powinien składać się z dwóch wiader (poj.ok.20 l) w kolorach: niebieskim i
 czerwonym, wyciskarki oraz koszyczka/półeczki na drobny sprzęt (worki na śmieci,
 środki czystości, ściereczki),
- sprzęt do sprzątania (suchy i czysty) należy przechowywać w wyznaczonym miejscu,
- sprzątanie i dezynfekcję powinien przeprowadzać tylko odpowiednio przeszkolony
 personel w rękawicach gospodarczych,
- personel sprzątający może korzystać tylko z gniazd do prądu, do których nie są włożone
 wtyczki innych urządzeń,
- mycie/dezynfekcję należy rozpocząć od przedmiotów najmniej zabrudzonych optycznie
 (za takie uważa się przedmioty najwyżej położone),a kończyć na najbardziej
 zabrudzonych, ta sama zasada dotyczy pomieszczeń ( należy zacząć np. od sal chorych,
 kończyć na pomieszczeniach sanitarnych),
- po umyciu powierzchni na mokro można przeprowadzić dezynfekcję na wilgotno z
 zastosowaniem odpowiedniego preparatu, po dezynfekcji podłoga musi pozostać
 wilgotna ok.15 minut - do wyschnięcia,
- do dezynfekcji należy używać preparatów posiadających wpis do rejestru Produktów
 Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz uzgodnionych z
 Zespołem Kontroli Zakażeń Zakładowych,
- w przypadku zabrudzenia podłogi krwią lub innym potencjalnie zakażonym materiałem
 należy przeprowadzić dezynfekcję powierzchni zgodnie z obowiązującymi zasadami,


                                           3
  - ważne jest przestrzeganie zasad transportu sprzętu i przemieszczania się personelu
   sprzątającego pomiędzy strefami brudnymi i czystymi,
  - należy zapewnić odpowiednią ilość worków na odpady medyczne ( małe 50x60, 35l w
   kolorze czerwonym, niebieskim, żółtym, worki duże 110x70,      110l w kolorze
   czerwonym, niebieskim) oraz na odpady komunalne ( worki czarne małe, 35l i duże
   110l),
  - należy wyznaczyć osoby odpowiedzialne za usuwanie odpadów zakaźnych i
   przetransportowanie ich wózkiem na odpady medyczne do magazynu odpadów.


Pracownicy wykonujący usługi sprzątania w szpitalu powinni ściśle współpracować w
oddziałach szpitalnych z pielęgniarkami oddziałowymi, a w pozostałych komórkach
organizacyjnych z kierownikami i wykonywać wszelkie polecenia związane z utrzymaniem
czystości. Skład osobowy ekipy sprzątającej powinien być przyporządkowany na stałe do
danej komórki organizacyjnej ze względu na specyfikę obszarów podlegających sprzątaniu.


4. Przestrzeganie zasad BHP przez osoby sprzątające.
Pracownicy wykonujący usługi sprzątania muszą posiadać aktualne książeczki zdrowia z
pełnymi badaniami wymaganymi w placówkach służby zdrowia i aktualne badania okresowe.
Pracownicy pracujący na wysokościach muszą posiadać uprawnienia do pracy na
wysokościach, związanych z oczyszczaniem powierzchni położonych wysoko np.
czyszczenie oświetlenia, mycie powierzchni pionowych, mycie rolet, okien jak również
zdejmowanie i zawieszanie firan ( zasłonek).
Podczas sporządzania roztworów do mycia i dezynfekcji należy stosować sprzęt dozujący i
zachować środki ostrożności, wynikające z odpowiednich przepisów BHP oraz zaleceń
producenta.
1. Wykonawca zapewnia swoim pracownikom:
- mydło w płynie i płyn do dezynfekcji rąk,
- ręczniki papierowe i papier toaletowy,
- środki ochrony osobistej( ręczniki, fartuchy jednorazowe, rękawice),
- identyfikatory, ubrania robocze,
- pomieszczenie oraz szafki na odzież,
- apteczkę podręczną,
- systematyczne pranie i dezynfekcje odzieży roboczej,                                             4
- swoiste postępowanie po ekspozycji zawodowej potencjalnie infekcyjnym materiałem
 mogącym     przenosić  zakażenia   HIV,HBV,  HCV,  zabezpieczenie   środków
 poekspozycyjnych (procedura do wglądu w poszczególnych komórkach, w których
 występuje narażenie na ekspozycję zawodową) – UWAGA! W przypadku zakłucia igłą
 pracownikowi Wykonawcy zostanie udzielona natychmiast pomoc zgodnie z procedurą
 obowiązującą w Szpitalu, natomiast koszty udzielonej pomocy zostaną potrącone z faktury
 Wykonawcy za dany miesiąc,
- szczepienia WZW „B” każdego nowo przyjętego pracownika (3 dawki),
- szkolenia w zakresie sprzątania, obsługi sprzętu i stosowanych środków myjących i
dezynfekujących.
2. Do obowiązków osoby sprzątającej należy:
A. Utrzymanie bieżącej czystości wszystkich pomieszczeń oddziałowych, w tym:
- sale chorych, gabinety: lekarskie, zabiegowe, pielęgniarskie, psychologa, psychoterapii
 sekretarki medycznej, rejestratorki,
- pomieszczeń jadalni,
- pomieszczeń sanitarnych łącznie z wyposażeniem,
- pracowni, w tym pracowni terapii zajęciowej,
- wszelkich pomieszczeń gospodarczych oddziałów (magazyny, brudowniki, szatnie),
- palarni, pomieszczeń na depozyty,
- pomieszczeń „Pro Morte”,
- strychów, piwnic, węzłów cieplnych,
- pomieszczeń do przechowywania butli z tlenem,
- maszynowni dźwigu,
- korytarzy, wind, schodów, w tym również wejściowych do oddziałów,
- tzw. „stref wejść” do oddziałów oraz istniejących podjazdów, w szczególności w czasie
 niekorzystnych warunków atmosferycznych np. opady deszczu, śniegu itp.
B. Utrzymanie bieżącej czystości we wszystkich innych niż oddziałowych pomieszczeniach:
- Izba Przyjęć
- Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego
- Kuchnia
- Dom Kultury – sala sportowa,
- Hotel- internat (oddział Conolly II piętro)
- Budynek Dyrekcji
- Budynek „Harmonia”


                                             5
- Dział ET, Magazyn, Sekcja Statystyki Medycznej z archiwum,
- Kotłownia, magazyn oleju, magazyn TR
- Apteka ( mycie okien)
- Prosektorium
- Magazyn odpadów medycznych.


3. Zakres bieżących obowiązków na stanowisku pracy osoby sprzątającej:
- odkurzanie odkurzaczami całej powierzchni podłóg (wykładzin PCW, parkietu, płytek),
 schodów, tarasów, ich mycie i dezynfekcja,
- opróżnianie pojemników na śmieci i wymiana worków we wszystkich pomieszczeniach, w
 których się znajdują, łącznie z odpadami medycznymi z uwzględnieniem kodu kolorów
 worków na odpowiednie odpady medyczne,
- mycie i dezynfekcja pojemników na odpady medyczne i komunalne,
- czyszczenie pojemników na mydło, płyn dezynfekcyjny, papier toaletowy, ręczniki,
- usuwanie plam ze ścian bez względu na rodzaj wykończenia (malowanych, lamperii,
 olejnych, z płytek ceramicznych),
- czyszczenie szyb w drzwiach wejściowych i innych powierzchni szklanych wewnątrz,
- mycie i dezynfekcja biurek, stołów, krzeseł, parapetów wewnętrznych,
- mycie i dezynfekcja łóżek, stolików przyłóżkowych oraz szafek i półek po wypisie pacjenta
 z oddziału,
- mycie i dezynfekcja kontaktów, aparatów telefonicznych, klamek, drzwi, ościeżnic, ścian
 działowych w toaletach, utrzymanie czystości poręczy, balustrad, uchwytów,
- odkurzanie wykładzin dywanowych, mebli tapicerowanych
- utrzymanie w czystości listew przypodłogowych,
- wytarcie kurzu z kaloryferów (grzejników),
- wytarcie kurzu z lamp i obrazów - omiatanie ścian i sufitów z pajęczyn,
- usuniecie piasku lub innych zanieczyszczeń spod wycieraczek,
- sprzątanie pomieszczeń łazienkowych i sanitarnych,
- mycie i dezynfekcja umywalek, muszli klozetowych, pisuarów, podłóg,
- czyszczenie, mycie i dezynfekcja armatury, mycie ścian z płytek ceramicznych, mycie
 luster,
- mycie i dezynfekcja kaczek i podsuwaczy z użyciem środków dezynfekcyjnych, mycie
 misek do toalety chorych.                                             6
5. Harmonogram sprzątania, mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu szpitalnego.

1. Obszar medyczny.

Rodzaj powierzchni,       Mycie        Dezynfekcja        Uwagi
Rodzaj sprzętu

podłogi:         I strefa-2x dziennie  1x w tygodniu     dodatkowo w razie
-wykładzina PCV     II,III strefa-1x dz.  1x w tygodniu     potrzeby
-płytki ceramiczne
-parkiet,        1x na kwartał
schody          gruntowne
             czyszczenie podłóg i
             schodów z
             akrylowaniem
ściany:
- olejne
- płytki ceramiczne
gabinety zabiegowe    1x w tygodniu     1x w tygodniu
pozostałe gabinety    1 x w miesiącu     1x w miesiącu     dodatkowo
sale chorych       2x w tygodniu     2 x w tygodniu     w razie potrzeby
płytki wokół       2x dziennie      1x dziennie
umywalek
sanitariaty(łazienki,  2x dziennie      2x dziennie
WC)
łóżka, stoliki      po wypisie pacjenta z po wypisie pacjenta z
przyłóżkowe, szafki,   oddziału       oddziału
półki pacjentów
parapety wewnętrzne,
powierzchnia                              dodatkowo
zewnętrzna mebli,    1x dziennie      1x w tygodniu     w razie potrzeby
klamki, lustra,
telefony,
pojemniki na odpady                          dodatkowo
medyczne i        1x dziennie      1x dziennie      w razie potrzeby
komunalne
blaty biurek, stolików  2x dziennie      2x dziennie      dodatkowo w razie
i szafek zabiegowych                          potrzeby
umywalki, wanny,
kabiny prysznicowe,                          dodatkowo
armatura łazienkowa,   2x dziennie      2x dziennie      w razie potrzeby
muszle klozetowe,
pisuary, pojemniki na
mydło, papier,
ręczniki


                                              7
lampy          1x na kwartał     w razie potrzeby

lampy bakteriobójcze  1x w tygodniu     1x w tygodniu
okna, żaluzje, rolety  1x na kwartał     w razie potrzeby
grzejniki, drzwi,    1x w tygodniu     w razie potrzeby
futryny,

klosze, osłony lamp   1x na kwartał (po
            uprzednim zdjęciu)

tablice, gabloty,    1x w tygodniu
obrazy
pomieszczenia
gospodarcze:                             dodatkowo
brudowniki, szatnie,  1x w tygodniu     1x w tygodniu     w razie potrzeby
magazynki
oddziałowe,
pomieszczenia na
depozyty, tlenownie
(pomieszczenie na
butle z tlenem)
pomieszczenia „Pro   każdorazowo po    każdorazowo po     utrzymanie w
Morte”         użytkowaniu      użytkowaniu      bieżącej czystości

piwnice, strychy,
maszynownie       1x na pół roku    w razie potrzeby
dźwigu,
wózki:
inwalidzkie       1x tygodniu      1x w tygodniu

do przewożenia     każdorazowo po    1x w tygodniu
chorych,        użyciu
                                   dodatkowo
gospodarcze,      każdorazowo po    1x w tygodniu     w razie potrzeby
            użyciu
do przewożenia     każdorazowo po    każdorazowo po
zwłok          użyciu        użyciuwindy          1x dziennie      1x w tygodniu     dodatkowo w razie
                                   potrzeby

kratki wentylacyjne   1x w miesiącuPozostałe usługi związane z utrzymaniem czystości w oddziałach szpitalnych:
    1. Zdejmowanie firan i zasłon – 1x na kwartał


                                             8
    2. Odkurzanie tapicerki meblowej – 1x w tygodniu
    3. Czyszczenie i pranie wykładzin dywanowych, mebli tapicerowanych 1x na
      kwartał.
2. Obszar administracyjno-gospodarczy oraz obszar techniczny.

  1. Przecieranie na mokro mebli, lamp biurowych, parapetów– codziennie,
  2. Przecieranie na mokro grzejników – 1x w tygodniu,
  3. Przecieranie zewnętrznych powierzchni: komputerów, monitorów, klawiatury,
   telefonów, faksów – środkami zalecanymi do ww. urządzeń – codziennie,
  4. Przecieranie na mokro – tablic informacyjnych, obrazów, gablot oraz innych
   przedmiotów znajdujących się na ścianach – 1x w tygodniu,
  5. Drzwi futryny – mycie – 1x w tygodniu,
  6. Klamki i okolice dotykowe – przecieranie na mokro – 1x dziennie,
  7. Mycie okien, żaluzji – 3x w roku ( 1x na cztery miesiące),
  8. Przecieranie na mokro pojemników na mydło, papier, ręczniki – codziennie,
  9. Odkurzanie tapicerki meblowej- 1x w tygodniu,
  10. Mycie, czyszczenie, dezynfekcja urządzeń sanitarnych – codziennie,
  11. Mycie glazury, luster – codziennie,
  12. Przecieranie na mokro kratek wentylacyjnych – 1x w miesiącu,
  13. Mycie podłogi, odkurzanie wykładziny dywanowej – codziennie,
  14. Pranie wykładzin dywanowych – 2x w roku,
  15. Pokrywanie powłoką akrylową lub pastowanie wyznaczonych powierzchni
    podłogowych – 1 x na kwartał,
  16. Mycie lamp oświetleniowych sufitowych – 2x w roku,
  17. Opróżnianie i wycieranie na mokro pojemników na odpady oraz wymiana worków –
    codziennie,
  18. Wynoszenie odpadów do miejsc wyznaczonych,
  19. Czyszczenie mebli płynem do konserwacji mebli – codziennie,
  20. Zdejmowanie i zakładanie firanek w terminie wskazanym przez użytkownika
    pomieszczenia,
  21. Mycie okapów kuchennych w Kuchni Głównej – 2x w roku,
  22. Utrzymanie w bieżącej czystości gabinetów zabiegowych (Wojewódzkiej Przychodni
    Zdrowia Psychicznego, Izbie Przyjęć),
  23. Mycie i dezynfekcja prosektorium w terminie ustalonym z pracownikiem
    odpowiedzialnym za ubiór zwłok oraz każdorazowo po wykorzystaniu pomieszczeń
    prosektorium,
  24. Mycie okien w aptece szpitalnej – 1x na kwartał,
  25. Utrzymanie bieżącej czystości w biurze informatyka oraz pomieszczeniu Tajnej
    Kancelarii w obecności pracowników tych komórek organizacyjnych,
  26. Mycie i dezynfekcja powierzchni magazynowych w kuchni głównej pod nadzorem i w
    obecności magazyniera.

6. Wymagane preparaty myjące i dezynfekcyjne do realizacji usługi sprzątania.

1. Preparaty myjące powinny wykazywać:
- wysoką skuteczność mycia,
- odpowiednie atesty: dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, atest PZH, mówiący o braku
 przeciwwskazań do stosowania w placówkach służby zdrowia,
- skuteczność w niskim stężeniu roboczym,                                               9
- łatwość wypłukania- pozostałości zawartych w preparacie związków chemicznych powinny
  dać się łatwo wypłukać z mytej powierzchni,
- brak ujemnego wpływu na myte powierzchnie- związki zawarte w preparatach myjących w
  żaden sposób nie powinny uszkadzać czyszczonych powierzchni ani sprzętów (dotyczy to
  zarówno zmian właściwości fizycznych jak i chemicznych tworzyw),
- szybkość działania- im krótszy jest czas kontaktu roztworu myjącego z powierzchnią, tym
  proces mycia jest szybszy i bardziej efektywny,
- brak toksyczności- stosowanie preparatów myjących nie może wpływać ujemnie na zdrowie
  pacjentów i personelu szpitala,
- łatwość użytkowania- zalecenia producenta dotyczące sporządzania roztworów roboczych,
  późniejszego ich wykorzystania, postępowania ze zużytymi roztworami, sposób
  przechowywania,
- brak ujemnego wpływu na środowisko naturalne- możliwość odprowadzenia zużytych
  roztworów do kanalizacji ściekowej, określenie stopnia biodegradacji substancji
  chemicznych zawartych w produkcie.

2. Preparaty dezynfekcyjne powinny wykazywać:
- właściwości myjąco- dezynfekcyjne; standardem jest, aby preparaty dezynfekcyjne,
  stosowane do dezynfekcji powierzchni wykazywały zdolności biobójcze w obecności
  niewielkiej ilości zanieczyszczeń fizycznych (jest to istniejąca ilość zanieczyszczeń
  fizycznych niewidoczna gołym okiem); substancje myjące i dezynfekcyjne powinny być
  kompatybilne,
- brak indukowania odporności drobnoustrojów,
- wysoką skuteczność działania na oporne szczepy szpitalne,
- szerokie spektrum działania,
- łatwość sporządzania roztworów użytkowych,
- niskie stężenie roztworów użytkowych,
- możliwość stosowania w obecności pacjentów (brak działania drażniącego i uczulającego),
- brak oddziaływania na materiały, z których wykonane są powierzchnie poddawane
dezynfekcji (poprzez trwałą zmianę ich właściwości fizycznych i chemicznych np. zmiana
twardości, przebarwienia, częściowe rozpuszczenie, reakcje utleniające itp.),
- odpowiednią trwałość roztworów użytkowych (parametr określający czas oraz warunki, w
  jakich można przechowywać i użytkować roztwór preparatu dezynfekcyjnego bez obawy,
  że straci on w części lub w całości właściwości biobójcze),
- niski stopień toksyczności,
- wysoki stopień biodegradacji,
- niską wrażliwość na odczyn pH wody użytej do sporządzania roztworów.

3. Wymagania ogólne stosowanych środków dezynfekcyjnych:
- wymagane niezmienne spektrum działania przez cały okres ważności preparatu,
- zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających działania bójczego,
- w celu ujednolicenia warunków oceny wartości ofert Zamawiający wprowadza następujące
 oznaczenia:
    B- działanie bakteriobójcze
    Tbc- działanie prątkobójcze
    F- działanie grzybobójcze
    S- działanie sporobójcze
    V- działanie wirusobójcze
- preparat do powierzchni wolnych od zanieczyszczeń biologicznych - bez zawartości
 aldehydu glutarowego, chloru, fenolu, nadtlenku wodoru, spektrum działania: B, F,


                                            10
- preparat do powierzchni zanieczyszczonych materiałem biologicznym - bez zawartości
  aldehydu glutarowego, na bazie chloru, spektrum działania: B, F, V,
- preparat do dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych - spray na bazie alkoholu., spektrum
  działania: B, F, V, Tbc,
- preparat do dezynfekcji pomieszczeń higieniczno- sanitarnych (łazienki, sanitariaty) - na
  bazie chloru, spektrum działania: B, F, V, Tbc.
- preparaty do dezynfekcji powinny być użyte z oryginalnego opakowania zaopatrzonego w
  naklejkę w języku polskim,
- preparaty stosować zgodnie z zaleceniem i wg instrukcji producenta oraz przyjętą procedurą,
- preparaty dezynfekcyjne przechowywać w oryginalnych opakowaniach na półkach, w
  miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych,
- roztwory użytkowe należy przygotowywać w wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach,
- przy przygotowaniu roztworów stosować środki ochrony osobistej,
- naczynia zawierające użytkowe roztwory, powinny być oznakowane - posiadać ulotkę
  informacyjną (nazwa preparatu, stężenie, data przygotowania, osoba przygotowująca
  roztwór),
- do dezynfekcji należy używać czystych zdezynfekowanych i wysuszonych pojemników,
- do roztworów dezynfekcyjnych nie wolno dodawać innych preparatów np.: płynów do
  mycia naczyń, proszków do prania, wybielaczy itp.,
- nie wolno mieszać wielu preparatów dezynfekcyjnych,
- w przypadku zanieczyszczenia powierzchni moczem nie używać preparatu na bazie chloru.

7. Dezynfekcja dużych, zmywalnych powierzchni i powierzchni obciążonych organicznie
oraz małych i trudnodostępnych.

Charakterystyka preparatu          Zakres działania     Nazwa handlowa
                                    preparatu
Preparat chlorowy w granulacie, służący do
zasypywania plam krwi, wydalin,                    Actichlor granulat
                       B, F, V, Tbc
wydzielin; działający na bakterie, wirusy,               lub równoważny
grzyby, Tbc w czasie do 2 min.
Preparat oparty o aktywny chlor o
                                    Actichlor Plus-
właściwościach dezynfekcyjnych i
                                    tabletki
myjących do wszelkich zmywalnych
                       B, F, V, Tbc       Medicacarine –
powierzchni; w postaci musujących
                                    tabletki
tabletek; o działaniu bakterio, grzybo,
                                    lub równoważny
wiruso, prątkobójczym w czasie do 15 min.
Preparat do mycia i dezynfekcji
powierzchni sprzętu medycznego,
przeznaczony również do dezynfekcji
wszelkich pozostałych powierzchni
zmywalnych oraz do dezynfekcji        B, F, Tbc, V (HIV,    Virufen
niewielkich przedmiotów przez zanurzenie.  Rota, Herpes)       lub równoważny
Szerokie spektrum działania obejmujące
bakterie (łącznie z Tbc), grzyby i wirusy:
HIV,HBV, Rota i Herpes, przy niskich
stężeniach roboczych 0,25-0,5%.
Gotowy do użycia preparat do szybkiej
                                    Incidin Foam
dezynfekcji sprzętu medycznego i       B, F, Tbc
                                    lub równoważny
wszelkich powierzchni wrażliwych na


                                              11
działanie alkoholi; zawierający
glukoprotaminę, niezawierający
aldehydów; działający na bakterie
(włącznie z Tbc), grzyby, wirusy ( Rota-
30sek., Adeno- 1min, HBV, HCV i HIV).
Dozowanie w postaci piany; opakowanie
bez zawartości freonu.
Gotowy do użycia preparat alkoholowy o
maksymalnej zawartości aldehydu
glutarowego 0,018g/100g, przeznaczony do
szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i
miejsc trudno dostępnych. Czas działania:               Incidur Spray
                     B, F, V, Tbc
B, F- do 2 minut                           lub równoważny
B, F, Tbc- do 5 minut
B. F, Tbc, V (Polio, Vakzinia, Adeno,
Papowa, HIV, HBV, Rota)- do 1godz.
Wymagana deklaracja zgodności CE
Gotowy do użycia preparat alkoholowy
(max 55% w roztworze) niezawierający
pochodnych fenolowych, przeznaczony do
szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i               Incidin Liquid Spray
                     B, F, Tbc
miejsc trudno dostępnych.                       lub równoważny
Czas działania:
B, F- do 1minuty,
B, F, Tbc- do 5 minut.8. Kryteria kontroli higieny szpitalnej.

Kryterium 1.
Komisyjna ocena czystości w szpitalu jest prowadzona na podstawie protokołu kontroli
czystości sal chorych – załącznik Nr 1, czystości gabinetów zabiegowych – załącznik Nr 2.

Kryterium 2.
Komisyjna ocena czystości obszaru administracyjno- gospodarczego oraz technicznego
w szpitalu na podstawie protokołu kontroli –załącznik Nr 3.Kryterium 3.
Ocena stopnia zanieczyszczenia mikrobiologicznego środowiska szpitalnego, dokonywana na
podstawie badań mikrobiologicznych, których wyniki są analizowane i oceniane przez Zespół
Kontroli Zakażeń Szpitalnych.
                                              12
                                    Załącznik nr 1               Protokół kontroli czystości sal chorych


   Oddział……… Sala nr………..           data
1.  Pomieszczenia czyste, wietrzone
2.  Ramy łóżek czyste
3.  Pościel czysta, nieuszkodzona
4.  Stoły, krzesła, szafki, półki czyste
5.  Stojaki, wysięgniki czyste, bez kurzu
6.  Ramy, obrazy czyste, bez kurzu
7.  Okna, parapety czyste, bez kurzu
8.  Żaluzje, parapety czyste, bez kurzu
9.  Kaloryfery czyste, bez kurzu
10.  Ściany, ścianki działowe przeszklone czyste
11.  Drzwi, klamki, futryny czyste
12.  Umywalki oraz baterie kranowe czyste
13.  Lustra, kafelki wokół umywalek czyste
14.  Pojemniki na mydło, ręczniki czyste
15.  Powierzchnie lamp oświetleniowych czyste
16.  Powierzchnie lamp bakteriobójczych czyste
17.  Powierzchnie kratek i wywietrzników czyste
18.  Kółka od respiratorów, ssaków itp. czyste
19.  Stelaże, kubły na śmieci czyste, wyłożone
   workiem foliowym o odpowiednim kolorze
20.  Podłogi i cokoły czyste, bez widocznych plam


Ilość uzyskanych punktów………………………

Możliwa ilość punktów 20- ND…………………


Podpis osoby odpowiedzialnej

Podpis osoby kontrolującej


Ocena prawidłowa- 1 punkt
Ocena nieprawidłowa - 0 punktu
Nie dotyczy – ND
                                            13
                                     Załącznik nr2


           Protokół kontroli czystości gabinetów zabiegowych


   Oddział………                   data
1.  Pomieszczenia czyste, wietrzone
2.  Podłogi ,cokoły czyste
3.  Zewnętrzne powierzchnie mebli czyste
4.  Stoły, krzesła, szafki, półki czyste
5.  Stojaki, wysięgniki czyste, bez kurzu
6.  Szafy, szafki na sprzęt medyczny czyste
7.  Zewnętrzna powierzchnia lodówki czysta
8.  Fotel, kozetka do pobierania krwi, taboret czyste
9.  Kaloryfery czyste, bez kurzu
10.  Ściany czyste
11.  Okna, szyby, rolety, żaluzje czyste
12.  Drzwi klamki, futryny czyste
13.  Pojemniki na mydło, preparaty dezynfekcyjne
   czyste
14.  Umywalki oraz armatura czyste
15.  Lustra oraz glazura wokół umywalek czyste
16.  Powierzchnie lamp bakteriobójczych czyste
17.  Powierzchnia lamp oświetleniowych czysta
18.  Powierzchnie kratek wentylacyjnych czyste
19.  Stelaże, kubły na śmieci czyste, wyłożone
   workiem foliowym o odpowiednim kolorze


Ilość uzyskanych punktów………………………

Możliwa ilość punktów 19-ND…………………


Podpis osoby odpowiedzialnej

Podpis osoby kontrolującejOcena prawidłowa- 1 punkt
Ocena nieprawidłowa - 0 punktu
Nie dotyczy – ND
                                             14
                                      Załącznik nr 3


   Protokół kontroli czystości obszaru administracyjno- gospodarczego oraz technicznego


    Obszar II lub III            data ………
1.   Pomieszczenia czyste, wietrzone
2.   Podłogi, wykładziny dywanowe, cokoły czyste
3.   Zewnętrzne powierzchnie mebli czyste
4.   Biurka, fotele, krzesła, szafki, półki czyste
5.   Telefony, monitory, klawiatura czyste bez kurzu
6.   Tablice informacyjne, gabloty, obrazy czyste
7.   Drzwi oraz części oszklone, klamki, futryny czyste
8.   Okna, szyby, rolety, żaluzje czyste
9.   Kaloryfery czyste, bez kurzu
10.  Ściany, sufity czyste
11.  Pojemniki na mydło, preparaty dezynfekcyjne
    czyste
12.  Umywalki oraz armatura czyste
13.  Lustra oraz glazura wokół umywalek czyste
14.  Powierzchnia lamp oświetleniowych czysta
15.  Powierzchnie kratek wentylacyjnych czyste
16.  Stelaże, kubły na śmieci czyste, wyłożone
    workiem foliowym o odpowiednim kolorze


Ilość uzyskanych punktów………………………

Możliwa ilość punktów 16 -ND…………………


Podpis osoby odpowiedzialnej

Podpis osoby kontrolującejOcena prawidłowa- 1 punkt
Ocena nieprawidłowa - 0 punktu
Nie dotyczy – ND
                                               15

								
To top