W3 pochodzenie by pYJ3t1

VIEWS: 0 PAGES: 16

									    Wykład 3


POCHODZENIE ODPOWIEDZI
  IMMUNOLOGICZNEJ
          Jan Żeromski
               1
PORUSZANE TEMATY:

 1.  Przeciwciała monoklonalne
 2.  Klasyfikacja CD (Cluster Determinants)
 3.  Pochodzenie i rodzaje limfocytów B
 4.  Pochodzenie i rodzaje limfocytów T
 5.  Komórki NK (Natural Killers)
 6.  Komórkowe cząsteczki adhezyjne
 7.  Mechanizmy migracji komórek
 8.  Powstawanie zmienności przeciwciał
                        2
      KLASYFIKACJA CD
    (CLUSTER DETERMINANTS)
• Oparta na identyfikacji pojedynczych epitopów
 przy użyciu przeciwciał monoklonalnych
• CD to przede wszystkim antygeny różnicowania
 komórek i ich receptorów
• Inne markery CD to: różne białka, enzymy,
 kompleksy lipidowe, cząsteczki adhezji itd.
• Większość ale nie wszystkie CD występują na
 powierzchni komórek
• Markery CD dotyczą przede wszystkim komórek
 hemopoetycznych
• Aktualnie CD to około 250 markerów
                       3
      PRZYKŁADY MARKERÓW CD
CD     nazwa zwyczajowa       występowanie

•  CD3   kompleks przek.sygn.TCR:   limf.T
•  CD4   receptor MHC klasy II:    limf.T
•  CD8   receptor MHC klasy I :    limf.T
•  CD10  obojętna endopeptydaza:    kom.ALL
•  CD19  podjednostka co-recept.:   limf.B
•  CD45  LCA (fosfataza tyrozynowa):  leukocyty
•  CD62L  L-selektyna:         limf.T, mono-
                     i granulocyty
• CD247 łańcuch zeta TCR :        limf.T, kom.NK
                           4
 MARKERY I RODZAJE LIMFOCYTÓW B


1. Markery CD : CD19, CD20, CD21, CD22, CD35,
  CD40, CD72, CD80, CD86
2. limfocyty B1 : B1a (CD5+) and B1b (CD5-)
3. Limf.B1 stanowią około 20% limf.B we krwi
  obwodowej i śledzionie u zdrowych ludzi -
  wydzielają tylko IgM
4. Limf.B2: stanowią większość
  immunokompetentnych komórek B
                      5
    CELE ODPOWIEDZI
    IMMUNOLOGICZNEJ
• Rozpoznanie antygenu (np.
 drobnoustroju)
• Usunięcie antygenu z organizmu
• Wytworzenie pamięci
 immunologicznej na dany antygen


                  6
   LIMFOCYTY Th1 i Th2 CD4+
- PROFIL PRODUKOWANYCH CYTOKIN


 Th1        Th2
 IL-2       IL-4
 IFN-gamma
 LT        IL-5
          IL-6
          IL-10
          IL-13
               7
LIMFOCYTY T regulatorowe (SUPRESOROWE)
         Treg

 1.  Limf.Th2 – wydzielają IL-4
 2.  Limf.Th3 – wydzielają TGF-beta
 3.  Tr1 cells – wydzielają IL-10
 4.  Limf.T CD4+, CD25+, Foxp3
 5.  Limf.T CD8+, CD28-
 6.  Niektóre cytotoksyczne limf.T
 7.  Niektóre limf.T gamma/delta
 8.  Limf. NKT
                    8
   LIMFOCYTY T CYTOTOKSYCZNE
        Tcyt

1.  Limf.T alpha/beta CD8+
2.  Limf.Th1 alpha/beta CD4+
3.  Limf.T gamma/delta (CD3+, CD4-,CD8-, CD16+)
4.  Komórki NKT (NT) (CD3+, CD4-, CD8-)
5.  Komórki NK (CD2+, CD3-, CD4-, CD8-, CD16+)                       9
     CECHY KOMÓREK NK
1. Należą do tzw. dużych limfocytów ziarnistych –
  (large granular lymphocytes - LGL)
2. Stanowią około 10% limfocytów krwi
  obwodowej
3. Wykazują spontaniczną cytotoksyczność
  przeciw komórkom zakażonym i
  nowotworowym
4. Ich cytotoksyczność jest hamowana przez
  konwencjonalną ekspresję antygenów MHC na
  komórkach docelowych
5. U osób z podwyższoną liczbą kom.NK -
  przypadki nowotworów są rzadsze
                       10
   AKTYWACJA LIMFOCYTÓW

• Kompleks TCR w limfocycie T i kompleks
 BCR w limfocycie B mogą przekazać sygnały
 do wnętrza tych komórek
• W TCR funkcję tą spełnia CD3, łańcuchy zeta
 oraz kinaza tyrozynowa p56lck
• W BCR są to cząsteczki Ig alfa i Ig beta
 mające również łańcuchy zeta
• W obrębie zeta są motywy aktywacji
 immunoreceptora tyrozyny (ITAM), które
 aktywują kolejne kinazy (ZAP-70 i Syk
 odpowiednio)
                      11
Wewnątrzkomórkowe przekazywanie
sygnału w procesie aktywacji
limfocytów T

1.  obejmuje transdukcję sygnałów z TCR i CD28
2.  CD4 wiąże kinazy lck aktywując się
3.  Domeny ITAM CD3 ulegają fosforylacji przez
   lck
4.  ITAMs wiążą się z innymi kinazami takimi jak
   ZAP-70 i fyn
5.  Fyn aktywują fosfolipazę C co powoduje
   uwolnienie wewnątrzkomórkowego wapnia
6.  Wapń wiąże się z kalcyneuryną i aktywuje
   czynniki transkrypcyjne(NF-AT,NF-kappa B,
   AP-1)
                          12
  PRZEKAZYWANIE SYGNAŁÓW
  W AKTYWACJI LIMFOCYTU B
1. Kinazy tyrozynowe lck, lyn ,fyn są
  aktywowane via Ig i Ig receptora limf.B
2. Powodują fosforylację domen BCR i ITAM
3. Moga wtedy przyłączyć Syk, inną kinazę,
  która aktywuje fosfolipazę C (PLC-)
4. PLC i trzy inne drogi aktywacji (Ras, RhO,
  PI-3K) prowadzą do indukcji czynników
  transkrypcyjnych takich jak: NF-AT, AP-1 i
  NF-kappa B
                        13
   KOMÓRKOWE CZĄSTECZKI
     ADHEZYJNE (CAM)
1. Integryny – adhezja do śródbłonka i macierzy
  pozakomórkowej (VLA-1 to 6, LFA-1, LPAM, CR3,
  CR4)
2. CAM nadrodzina immunoglobulin – różne (ICAM-
  1-3, VCAM-1, PECAM-1, NCAM, CEA)
3. Selektyny – cząsteczki na leukocytach i
  śródbłonku które wiążą się z węglowodanami
  (selektyny E, P, L)
4. Kadheryny – wiążą się z kateninami, elementami
  cytoszkieletu na drodze wapniowo zależnej
  (kadheryny E,N,T)
5. CD44 i ich warianty – komórkowe receptory
  kw.hialuronowego zaangażowane w
  interakcjach komórka-komórka i komórka-    14
  macierz pozakom.
    INTERAKCJE POMIĘDZY
  LEUKOCYTAMI A ŚRÓDBŁONKIEM
• Leukocyty wchodzą w interakcje ze ścianami naczyń
 wieloetapowo przy użyciu cząsteczek powierz-
 chniowych które rozpoznają ich odpowiednie
 receptory na komórkach śródbłonka.
• Toczenie się i związanie leukocytów ze ścianą naczyń
 zachodzi dzięki selektynom .
• Chemokiny i ich receptory są potrzebne do aktywacji
 integryn leukocytów.
• Tylko aktywowane integryny są w stanie zapewnić
 prawidłową adhezję pomiędzy leukocytami a
 śródbłonkiem.
• Migracja leukocytów do tkanek wymaga proteinaz i
 mechanizmów naprawczych.
                         15
     KRĄŻENIE LIMFOCYTÓW
• Limfocyty stale krążą między krwią i narządami
 limfatycznymi
• 80% limfocytów dostaje się do węzłów chłonnych przez
 wyspecjalizowane tzw. żyłki o wysokim śródbłonku
 (high endothelial velunes – HEV)
• Pozostałe limfocyty dostają się do węzłów chłonnych
 doprowadzającymi naczyniami limfatycznymi razem z
 komórkami dendrytycznymi i antygenami
• Limfocyty opuszczają węzły chłonne
 odprowadzającymi naczyniami chłonnymi
• Krążenie limfocytów pozwala im spotkać znane im
 antygeny, a także inne subpopulacje tych komórek, co
 pozwala im indukować skuteczną odpowiedź
 immunologiczną
                          16

								
To top