Szem�lyi juttat�shoz sz�mfejt�s�hez sz�ks�ges szem�lyi by 4CixdD5J

VIEWS: 7 PAGES: 2

									                  Személyi juttatáshoz számfejtéséhez szükséges
                  személyi adatok és nyilatkozatok 2010. évben

Adatok:
Név / születési név:________________________________________________________
Anyja neve:__________________________________
Szül. adatok: hely________________________év___________hó____________nap

Adóazonosító száma:                     TAJ szám:     
Lakcíme: Ir. szám:____________________________________________________________

1.  Egyéni vállalkozó vagyok, vállalkozói igazolványom száma:………………….számlát küldök*.
   A vállalkozói igazolvány másolatát csatolni kell! Számlára a vállalkozói igazolvány számát rá kell írni.
2. Bt vagy Kft személyesen közreműködő tagja vagyok. Számlát küldök. Cégkivonatot v. végzést
  csatolni kell. (Nem elég a társasági szerződés!) Számlára a Cégjegyzékszámot rá kell írni.
3. Nem vagyok vállalkozó (kérjük aláhúzni és kitölteni vagy az 1. vagy 2. vagy 3. pontot).
   Munkáltató igazolása nélkül érvénytelen!

                Nyilatkozatok (megfelelő rész aláhúzandó és kitöltendő)

1.) A személyes közreműködés időtartama: 2010……...hó…..naptól - 2010……….hó……....napig.
2/a.) A felmerült jövedelemmel szemben________% (max. 50%) költségelszámolást alkalmazok.
2/b.) A felmerült jövedelemmel szemben a 10%-os költségelszámolást alkalmazom.
3/a.) Van heti 36 órás (főállású) munkaviszonyom. (Munkáltatóm igazolása lent.)
3/b.) Tárgyévben várhatóan nem érem el az 5.000.000,- Ft szuperbruttó bérjövedelmet. (17% SZJA
kulcs)
3/c. Nyugdíjas vagyok. Nyugdíjas törzsszámom:………………………
4.) Magán nyugdíjpénztár adatai:
     Nyugdíjpénztár neve:.......................................................................................................……
     számlaszáma:.................................................................az Ön azonosító kódja:.................…
     Belépés dátuma::...........................................................belépési nyilatkozatot mellékelni kell.
Járandóság számfejtése csak pontosan kitöltött személyi adatok és nyilatkozatok esetén végezhető el!
Alulírott előadó kijelentem, hogy a fenti nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek.
A tanár / előadó / megbízott lakossági folyószámlaszáma:

           
(A számlaszám 2 v. 3-szor 8 számjegy).
Alapösszeg (adóalap+járulék):
                10% csak szervezői díj
                50% csak óradíj
                60% szervezői és óradíj együtt
                Egyéb megbízási díj
                          (Itt csak az Ön számára megfelelő sort kell kitölteni!)

Kelt:____________________________          _______________________________
                           a kitöltő személy aláírása
Munkáltató nyilatkozata: igazoljuk, hogy fent nevezett ….. órás foglalkozatási jogviszonyban áll
intézményünkkel

Kelt:………………………………..                           PH…………………………………
                                        Munkáltató aláírása
*Csak az APEH által elfogadott számlatömb használható! TAM megszűnt. „Mentes az adó alól” kerül az ÁFA sorba.
                 ÚTMUTATÓ A NYILATKOZATOKHOZ

1. Kitöltése kötelező.
2/a nyilatkozat arra az adótörvényben felkínált lehetőségre vonatkozik, amely kimondja: ha az adózó
10%-nál több költséget óhajt elszámolni a felmerült jövedelmével szemben, a bruttó járandóság
költségrészét saját magának kell számlával igazolnia az SZJA bevalláskor, melyet az esetleges
adóellenőrzés során a hatóság kér. Az így elszámolt költség a jövedelem maximum 50%-a lehet. A
2010-ben felvett járandóságot 2011-ben kell bevallani.
2/b nyilatkozat arra a lehetőségre vonatkozik, amely kimondja, hogy ha az adózó az egyéb önálló
tevékenységéből származó jövedelméből is 10% költséget számol el, azt nem kell bizonylatokkal
igazolnia az adóbevalláskor. (Ebben az esetben a 90% jövedelem után az adó 32 %)
Nagyon sok a levonás!!!

!!! FONTOS!!!
Az évközben felmerült önálló tevékenységből származó jövedelmekhez adott nyilatkozatban évente
csak egyféleképpen lehet nyilatkozni. Pl.: ha először ebben az évben valahol 10% költségelszámolásra
nyilatkozott, akkor ebben az évben már csak ezt választhatja más kifizetőknél is. Ha pedig 20-30-40-
vagy 50%-ra nyilatkozott, akkor már csak ezt választhatja. A tevékenységgel összefüggő kiadásokat
tartalmazó bizonylatokat össze kell gyűjtenie. A számlát minden esetben a saját nevére kérje. Ill. az
eltérő nyilatkozat miatt az adóbevalláskor kell megfizetni az esetleges különbözet 12%-át.
3/a és 3/b nyilatkozat a levonandó nyugdíjjárulék mértékére vonatkozik.
Kérjük főállású munkahelyének igazolását a lap alján.
Az Ön nyilatkozata az ISZE számára dokumentum, amely alapján számfejtés történik. A személyi
adatok a folyamatos havi és az év végi kötelező APEH adatszolgáltatáshoz szükségesek, ezek hiányos
kitöltése esetén a számfejtés nem végezhető el. Az adatokat az adatvédelmi törvényben
szabályozott módon kezeljük.
A bankszámlaszámot minden kifizetésnél ki kell tölteni, mert azt nem tároljuk.
A járandóság számfejtésére a nyilatkozat visszaküldése után van mód. A számfejtést követően
küldjük a megbízási szerződést 2 példányban, amelyből egyiket kitöltve, eredeti aláírással,
postafordultával vissza kell küldeni ISZE 1133 Budapest, Vág u. 2/C. Postacím: 1393 Bp. PF 319.
címre, majd ezután utaljuk a nettó járandóságot az Ön bankszámlájára. 2009-ban minden tanfolyam
járandóságát a befejezés után 15 napon belül fel kell venni.
!!! Vállalkozók és BT v. Kft tagok is töltsék ki és küldjék vissza a számlával együtt! Ez a nyilatkozat
bizonyítja, hogy Ön másodállású vállalkozó, és az EHO-t a munkáltatója megfizeti. Csak akkor adhat
számlát, mint vállalkozó, ha van 36 órás munkaviszonya. Az oktatás nem TAM, hanem: „Mentes az
adó alól” NINCS hivatalos rövidítés.
Javasoljuk a 2010-re érvényes TB és SZJA törvény elolvasását, különösen az adójóváírással és
levonásokkal kapcsolatos részek miatt.

                 További információ: isze@isze.hu
         T/F: ISZE Iroda 462-0415 vagy Bánhidiné mobil: 06/30/919-5393

 *2010-ben csak az APEH honlapján közzétett sorszámú számlatömb használható! TAM megszűnt! „Mentes az
adó alól” a helyes
               Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete ISZE          2
                     Levélcím: ISZE, 1393 Bp. PF 319.
             Tel/fax: 06-1-462-0415, E-mail: isze@isze.hu, honlap: www.isze.hu
              FMK ny. sz.: 01 0769 04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 1683

								
To top