Prawa ekonomiczne nie zaleza od warunk�w gospodarowania by HqQpQT6

VIEWS: 32 PAGES: 5

									Test prawda/fałsz
    Dla dóbr komplementarnych mieszana cenowa elastyczność popytu powinna być dodatnia
    Dodatnia wartość współczynnika mieszanej cenowej elastyczności popytu świadczy o tym, iż między dwoma dobrami
    występuje związek substytucji
    Ekonomicznym celem konsumenta jest maksymalizacja zadowolenia z konsumpcji
    Im wyższy jest udział wydatków na dane dobro w wydatkach konsumenta, tym wyższa jest elastyczność cenowa popytu na
    dane dobro
    Jedną z cech gospodarki rynkowej jest dominacja własności prywatnej
    Jeśli dane dobro ma bliski substytut o podobnej cenie, to popyt na to dobro jest elastyczny
    Jeżeli gospodarka znajduje się na krzywej transformacji, oznacza to, że zasoby nie są w niej wykorzystane w sposób
    efektywny
    Jeżeli popyt na dane dobro wzrasta w wyniku wzrostu dochodów konsumentów (przy innych czynnikach stałych, to dobro
    takie nazywamy normalnym
    Jeżeli rośnie użyteczność całkowita rośnie również użyteczność krańcowa
    Koszt krańcowy to przyrost kosztu całkowitego wynikającego ze wzrostu wielkości produkcji o jednostkę
    Krzywa Engla to inaczej odwrotna funkcja popytu, która pokazuje, jak zmienia się cena danego dobra na skutek zmiany
    popytu na to dobro
    Krzywa Lorentza pokazuje jaka część globalnego dochodu przypada poszczególnym grupom gospodarstw uszeregowanych
    według stopnia zamożności
    Krzywa obojętności przedstawia różne koszyki dóbr, dla których konsument osiąga ten sam poziom użyteczności
    krańcowej
    Krzywa transformacji zwana jest też granicą możliwości produkcyjnych
    Krzywa utargu całkowitego przedsiębiorstwa monopolistycznego jest malejąca wraz ze wzrostem produkcji.
    Krzywe obojętności nie mogą się przecinać
    Linia ograniczenia budżetowego wyznacza zbiór kombinacji dóbr X i Y, dostępnych dla konsumenta przy danych cenach i
    danym poziomie dochodu
    Model ekonomiczny musi zawierać dokładny opis rzeczywistości gospodarczej
    Popyt konsumentów na dane dobro zależy jedynie od jego ceny
    Rachunek ekonomiczny to porównanie nakładów i wyników działalności gospodarczej
    Rynek jest pośrednim weryfikatorem dostosowania produkcji do potrzeb
    Spadek kosztów produkcji powoduje przesunięcie krzywej podaży w lewo
    Udział dobra normalnego w budżecie konsumenta zawsze rośnie, gdy rośnie jego dochód
    Użyteczność całkowita rośnie w miarę przesuwania się w górę, wzdłuż krzywej obojętności
    W przedsiębiorstwie monopolistycznym utarg całkowity jest maksymalizowany gdy utarg krańcowy jest równy zero
    W punkcie optimum konsumenta relacja użyteczności krańcowych jest równa relacji cen
    Wszystkie dobra Giffena są dobrami podrzędnymi
    Wzrost ceny obu dóbr musi spowodować zmianę kąta nachylenia linii ograniczenia budżetowego
    Wzrost dochodów konsumentów to optymistyczny sygnał dla wszystkich producentów
    Zmiana ceny dobra spowoduje przemieszczenie krzywej popytu
    Trzy podstawowe czynniki produkcji to: praca ziemia i pieniądze
    Krzywa Engla dla dobra podrzędnego jest ujemnie nachylona
    Jeśli dochód konsumenta wzrośnie, to jego krzywe obojętności przesuną się w prawo (w górę)
    Według tzw efektu rygla gospodarstwa domowe dążą do utrzymania dotychczasowego poziomu konsumpcji mimo spadku
    dochodu
    Koszt całkowity może maleć wraz ze wzrostem produkcji
    Przedsiębiorstwo wolnokonkurencyjne może w okresie krótkim nie osiągnąć zysku
    Optimum ekonomiczne przedsiębiorstwa monopolistycznego osiągane jest przy wyższym poziomie produkcji niż optimum
    technologiczne
    Aby ograniczyć bezrobocie neoklasyczne konieczna jest ingerencja państwa w procesy gospodarcze
    Alokacyjna funkcja państwa polega na podejmowaniu działań sprzyjających optymalnemu wykorzystaniu zasobów w
    gospodarce.
    Automatyczne stabilizatory koniunktury są instrumentami aktywnej polityki państwa w gospodarce
    Automatyczne stabilizatory koniunktury to mechanizmy ekonomiczne zmniejszające podatność gospodarki na wstrząsy
    Bank centralny może zmniejszyć podaż pieniądza obniżając stopę rezerw obowiązkowych banków komercyjnych
    Baza monetarna to wielkość zasobów, jakie bank komercyjny może przeznaczyć na udzielanie kredytów
    Bezrobocie frykcyjne jest wynikiem niedoskonale funkcjonującego rynku pracy
    Bezrobocie strukturalne ma charakter długookresowy
    Budżet państwa to dochody rządu pomniejszone o płatności transferowe
    Cykl koniunkturalny jest efektem zmian stopnia niedopasowania wielkości popytu globalnego do wielkości globalnej
    podaży
    Efektem nałożenia ceł może być nieefektywna alokacja zasobów
    Faza kryzysu charakteryzuje się nadprodukcją
    Faza wzrostowa cyklu koniunkturalnego obejmuje ożywienie i rozkwit
    Gdy rynek pracy jest w stanie równowagi nie występuje bezrobocie
    Gdy wartość importu rośnie, a eksportu maleje, wartość PKB rośnie
    Im wyższa jest stopa rezerw obowiązkowych, tym wyższa jest cena kredytu
    Inflacja może być korzystna dla osób o stałych dochodach
    Inflacja popytowa jest efektem nadwyżki podaży globalnej nad popytem globalnym
    Krańcowa skłonność do konsumpcji jest równa krańcowej skłonności do oszczędzania pomniejszonej o jeden
    Mnożnik zrównoważonego budżetu jest oparty na założeniu, że zmiana wydatków rządowych jest równa zmianie
    przychodów z podatków
    Monetaryści uważają, iż najskuteczniejszym narzędziem ograniczania inflacji jest zmniejszenie podaży pieniądza
    Monetaryści uważają, że koncepcja krzywej Phillipsa jest poprawna, ale tylko w krótkim okresie
    Operacje otwartego rynku polegają na zapewnieniu bankom komercyjnym całkowitej swobody w zakresie kreacji
    pieniądza
    Oszczędności rosną wraz ze wzrostem podatków
    Pieniądz pełni funkcję czynnika produkcji
    Podatki są narzędziem redystrybucji dochodów
    Podaż pieniądza zależy wprost proporcjonalnie od wysokości mnożnika pieniężnego i odwrotnie proporcjonalnie od
    wielkości bazy monetarnej
    Polityka monetarna polega na oddziaływaniu przez państwo na wielkość i strukturę wydatków budżetowych
    Powolne procesy inflacyjne mogą przyspieszać ustalanie się właściwych relacji cenowych
    Produkcją potencjalną nazywamy produkcję przy pełnym wykorzystaniu czynników produkcji
    Przychody do budżetu państwa nie zależą od wielkości dochodu narodowego
    Przyczyną bezrobocia naturalnego jest niedostateczny popyt na dobra i usługi
    Stopa bezrobocia to stosunek liczby bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym
    Stosunek wydatków konsumpcyjnych do dochodu narodowego nazywamy krańcowa skłonnością do konsumpcji
    Szkolenia zawodowe, umożliwiające bezrobotnym zdobywanie i zmianę kwalifikacji, są instrumentem pasywnej polityki
    państwa na rynku pracy
    W modelu gospodarki zamkniętej bez udziału państwa, dla dochodu narodowego zapewniającego równowagę,
    oszczędności są równe inwestycjom
    Wartość PKB jest taka sama niezależnie od tego, czy jest on liczony jako strumień produktów, strumień wydatków czy tez
    strumień dochodów.
    Według ilościowej teorii pieniądza, wzrost przeciętnego poziomu cen w gospodarce jest proporcjonalny do nominalnego
    zasobu pieniądza w obiegu
    Według teorii kosztowej przyczyną inflacji jest wzrost popytu na pieniądz
    Według teorii innowacji czynnikiem wprowadzającym gospodarkę w stan ożywienia jest wzrost stopy zysku
    Wzrost dochodu powoduje wzrost transakcyjnego popytu na pieniądz
    Wzrost rezerw dobrowolnych banków komercyjnych powoduje wzrost podaży pieniądza
    Zasiłki dla bezrobotnych to jeden z automatycznych stabilizatorów koniunktury
    Zgodnie z keynesistowską teorią powstawania cykli gospodarczych w celu złagodzenia przebiegu cyklu koniunkturalnego
    państwo powinno prowadzić aktywną politykę fiskalną i monetarną
    Zgodnie z założeniami podejścia neoklasycznego obniżka płac realnych powoduje spadek bezrobocia
    Zgodnie z zasadą kosztów komparatywnych, wymiana handlowa między dwoma krajami jest opłacalna tylko wtedy, gdy
    koszty wytworzenia jednostki produktu w specjalizującym się w jego produkcji kraju są niższe niż w innym krajuTest wyboru
    Jeżeli wyprodukowanie Q = 1, 2, 3 jednostek produktu zwiększa koszty odpowiednio do 2, 4, 6 zł, wtedy koszty krańcowe:
    a) są stałe, b) rosną, c) spadają, d) wynoszą odpowiednio 2, 4, 6 zł
    Spadek dochodów konsumenta, w przypadku dobra mormalnego, powoduje:
    a) przesuwanie się w dół wzdłuż krzywej popytu, b) przesunięcie w lewo krzywej popytu,     c) przesunięcie w prawo
    krzywej popytu, d) przesuwanie się w górę wzdłuż krzywej popytu
    Przedsiębiorstwo monopolistyczne:
    a) zawsze osiąga zysk,   b) jest cenobiorcą,  d) produkuje przy niepełnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych, d)
    żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
    Firma działająca w warunkach monopolu będzie zwiększała produkcję jeżeli:
    a) koszt krańcowy jest większy od utargu krańcowego, b) cena jest większa od utargu krańcowego, c) koszt krańcowy jest
niższy od utargu krańcowego, d) koszt krańcowy jest równy utargowi krańcowemu
Jeśli dochodowa elastyczność na dane dobro Edp = 0,7, to popyt zmienia się:
a) w odwrotnym kierunku niż dochód, b) w tym samym kierunku co dochód, ale w mniejszym stopniu, c) w tym samym
kierunku co dochód i w tym samym stopniu, d) w tym samym kierunku co dochód, ale w większym stopniu
Jeżeli cenowa elastyczność popytu na dobro wynosi -0,5, to 50% wzrost ceny tego dobra spowoduje spadek popytu na to
dobro o:
a) 50%,     b) 25%,      c) 100%,     d) 25 jednostek
Kiedy cena jabłek wynosi 100 zł za skrzynkę, popyt na jabłka wynosi 2000 skrzyń. Jeśli elastyczność cenowa popytu na
jabłka wynosi -0,5, jaki będzie popyt na jabłka, gdy cena wzrośnie do 120 zł za skrzynkę?
a) 1000 skrzyń,       b) 1200 skrzyń,        c) 1800 skrzyń,      d) 2000 skrzyń
Kiedy przeciętne koszty całkowite spadają, wówczas krzywa kosztu krańcowego jest:
a) powyżej krzywej kosztów przeciętnych, b) poniżej krzywej kosztów przeciętnych, c) poniżej krzywej kosztów
przeciętnych i opada, d) poniżej krzywej kosztów przeciętnych i wznosi się.
Krzywa popytu na kawę przesunęła się w prawo; przesunięcie to mogło być spowodowane przez:
a) spadek ceny substytutów kawy      b) spadek ceny produktów komplementarnych, c) spadek dochodów konsumentów,
d) spadek ceny kawy
Kształt typowej krzywej obojętności wynika z :
a) ograniczoności zasobów b) prawo malejących przychodów, c) niestabilności ludzkich potrzeb, d) prawa malejącej
użyteczności krańcowej
Nieurodzaj kawy w Kolumbii wywoła:
a) wzrost podaży kawy, b) wzrost ceny równowagi, c) wzrost ilości równowagi, d) obniżenie ceny herbaty
Optimum technologiczne to punkt, w którym przedsiębiorstwo:
a) maksymalizuje utarg całkowity, b) osiąga maksymalny zysk całkowity, c) osiąga najwyższy zysk jednostkowy d)
osiąga najniższy zysk jednostkowy.
Położenie krzywej podaży danego dobra nie zależy bezpośrednio od:
a) cen surowców wykorzystywanych do produkcji tego dobra, b) technologii produkcji, c) dochodów konsumentów,
d) poziomu kosztów płacowych przedsiębiorstw
Przesunięcie krzywej transformacji w górę może być wynikiem:
a) spadku bezrobocia, b) zmian w gustach konsumentów, c) zmian w technologii, d) zmian w strukturze produkcji,
Wszystkie kombinacje dóbr leżące na krzywej obojętności, na której znajduje się optimum konsumenta są dla niego: a)
osiągalne i bardziej użyteczne niż kombinacja w punkcie równowagi konsumenta, b) tak samo użyteczne ale nie osiągalne,
c) osiągalne i tak samo użyteczne, d) bardziej użyteczne lecz nie osiągalne.
Zasada racjonalnego gospodarowania polega na:
a) optymalnym wykorzystaniu zasobów,         b) dążeniu do maksymalizacji efektów przy minimalizacji nakładów,
 c) dążeniu do maksymalizacji produkcji, d) zmian w strukturze produkcji
Zmniejszenie kosztów stałych zostanie spowodowane przez:
a) wzrost kosztów zmiennych, b) spadek wielkości produkcji, c) wzrost wielkości produkcji, d) żadne z powyższych.
Jeżeli popyt na piwo jest małoelastyczny, to wzrost ceny o 5% spowoduje:
a) spadek wielkości popytu o 5%,      b) spadek wielkości popytu o ponad 5%,     c)spadek wielkości popytu o mniej niż
5%,    d) wzrost wielkości popytu o mniej niż 5%.
Dobro luksusowe, to każde dobro, dla którego:
a) wzrost dochodu powoduje spadek popytu, b) popyt jest nieelastyczny, c) wzrost dochodu powoduje wzrost popytu,
d) żadna z powyższych.
Pani Rozalia zakupuje 10 litrów wina owocowego tygodniowo. Ustaliła ona, że wskaźnik elastyczności jej reakcji na
zmiany cen wynosi 0,2. Ustal ile wina zakupi p. Rozalia po wzroście ceny wina owocowego o 50 %:
a) 5 litrów,    b) 9 litrów,     c) 11 litrów,    d) na podstawie danych nie można ustalić
Co możesz powiedzieć o zależności dobra A i dobra B jeżeli spadek ceny dobra A z 15.000 do 5.000 spowodował zmianę
zapotrzebowania na B z 500 szt. do 400 szt?
a) są to dobra normalne,    b) są to dobra substytucyjne,   c) są to dobra komplementarne,   d) są to dobra niezależne
Kiedy określimy dobro jako dobro wyższego rzędu:
a) gdy wzrost ceny spowoduje spadek jego konsumpcji, b) kiedy wzrost dochodu spowoduje szybszy wzrost konsumpcji
niż innych dóbr,    c) kiedy spadek dochodu spowoduje szybsze zmniejszenie jego konsumpcji niż innych,        d) kiedy
wzrost dochodu spowoduje obniżenie jego konsumpcji.
Nadwyżka konsumenta to:
a) maksymalne zadowolenie ze spożycia danego dobra, b) różnica między użytecznością całkowitą dobra a wydatkiem na
nie,   c) różnica między wydatkiem na dane dobro a sumą satysfakcji z jego spożycia,        d) użyteczność krańcowa
osiągnięta ze spożycia każdej kolejnej jednostki dobra.
Zmiana dochodu konsumenta, przy pozostałych czynnikach bez zmian, spowoduje:
a) zmianę nachylenia krzywej obojętności,       b) zmianę nachylenia linii budżetu,   c) równoległe przesunięcie linii
budżetu,   d) równoległe przesunięcie krzywej obojętności.
Drugie prawo Gossena mówi o:
a) wyrównywaniu się ceny i użyteczności dwóch dóbr, b) wyrównywaniu się użyteczności krańcowych dwóch dóbr,
c) maksymalizacji użyteczności krańcowych,        d) wyrównywaniu się stosunków użyteczności krańcowych do cen
konsumowanych dóbr i usług.
Jeżeli cena dobra A spada i zarazem rośnie konsumpcja tego dobra, zmniejsza się konsumpcja dobra B, to dobra są:
a) komplementarne,    b) Giffena,   c) Veblena,    d) substytucyjne.
Krzywa transformacji obrazuje takie wielkości produkcji dwóch dóbr, dla których:
a) możliwe jest zwiększenie produkcji jednego z nich, bez konieczności rezygnacji z drugiego,          b) możliwe jest
jednoczesne zwiększenie produkcji obu tych dóbr,        c) możliwe jest zwiększenie produkcji jednego z nich, przy
jednoczesnej rezygnacji z części produkcji drugiego, d) niemożliwe jest zwiększenie produkcji żadnego z nich
Do najważniejszych czynników pozacenowych determinujących popyt na dane dobro zalicza się:
a) dochody konsumentów, b) koszty produkcji dobra, c) rentowność produkcji dóbr substytucyjnych, d) wszystkie
powyższe odpowiedzi są prawdziwe
Użyteczność całkowita z konsumpcji danego dobra spada, gdy:
a) Użyteczność krańcowa maleje,      b) użyteczność krańcowa rośnie,     c) użyteczność krańcowa jest równa zero,
d) użyteczność krańcowa jest ujemna
Do automatycznych stabilizatorów koniunktury zalicza się:
a) wydatki rządowe, b) oszczędności, c) politykę gwarantowanych cen na produkty rolne, d) stopę procentową
Działanie automatycznych stabilizatorów koniunktury polega na hamowaniu:
a) spadku globalnego popytu w okresie recesji, b) wzrostu globalnego popytu w okresie recesji, b) spadku globalnego
popytu w okresie ekspansji, d) wydatków budżetowych
Fazę kryzysu charakteryzuje:
a) zbyt niska produkcja, b) wzrost inwestycji, c) spadek tempa wzrostu cen, d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest
dobra
Jeżeli baza monetarna wynosi 40 mld zł, a stopa rezerw obowiązkowych wynosi 50%, wówczas podaż pieniądza wynosi:
a) 20 mld zł,   b) 80 mld zł,   c) 60 mld zł, d) żadna z powyższych
Korzyści ze wzrostu nieoczekiwanej inflacji odnoszą:
a) posiadacze gotówki,    b) wierzyciele, którzy udzielili pożyczki po stałej stopie procentowej,   c) emitenci obligacji o
stałym oprocentowaniu,    d) płatnicy podatków
Koszt posiadania pieniądza jest równy:
a) nominalnej stopie procentowej,     b) realnej stopie procentowej,   c) stopie inflacji,  d) różnicy między nominalną
stopą procentową a stopą inflacji
Mnożnik inwestycyjny dla gospodarki zamkniętej bez udziału państwa przy danej funkcji oszczędności:
 S = -100 + 0,4Y, wynosi:
a) 1,      b) 1,5,      c) 2,       d) 2,5
Mnożnik pieniężny wzrośnie, gdy:
a) bank centralny zakupi obligacje rządowe,      b) bank centralny sprzeda obligacje rządowe, c) konsumenci będą
utrzymywać mniej gotówki w stosunku do depozytów, d) konsumenci będą utrzymywać więcej gotówki w stosunku do
depozytów
Mnożnik w zamkniętej gospodarce z państwem:
a) Jest mniejszy niż mnożnik w otwartej gospodarce z państwem b) Jest większy niż mnożnik w zamkniętej gospodarce
bez państwa    c) Jest mniejszy niż mnożnik w zamkniętej gospodarce bez państwa        d) Jest większy niż mnożnik w
otwartej gospodarce z państwem.
Niewystarczający popyt na dobra powoduje powstawanie bezrobocia:
a) frykcyjnego,   b) strukturalnego, c) keynesistowskiego, d) ukrytego
Obszar preferencyjnego handlu charakteryzuje się tym, że jego członkowie:
a) całkowicie znoszą cła w handlu między sobą, b) obniżają wobec siebie taryfy celne, c) tworzą unie ekonomiczną,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra
Pieniądz nie pełni bezpośrednio funkcji:
a) środka płatniczego, b) czynnika produkcji, c) środka wymiany, d) środka przechowywania bogactwa
Pojedynczy bank komercyjny kreuje pieniądz:
a) gdy jego całkowite rezerwy równe są rezerwom obowiązkowym, b) udzielając kredytu, c) przyjmując depozyty, d)
przyjmując spłatę kredytu
Polityka fiskalna oddziałuje przede wszystkim na:
a) popytową stronę gospodarki,      b) podażową stronę gospodarki,     c) zasoby pieniężne gospodarstw domowych,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra
W skład zasobów siły roboczej wchodzą:
a) aktywni i bierni zawodowo, b) zatrudnieni i bezrobotni, c) osoby w wieku produkcyjnym oraz pracujące osoby w
wieku nieprodukcyjnym, d) tylko zatrudnieni
Wprowadzenie cła na dany towar jest korzystne dla:
a) rządu i społeczeństwa, b) eksporterów i rządu, c) importerów i rządu, d) przedsiębiorstw produkujących na rynek
krajowy i rządu
Wzrost krańcowej skłonności do oszczędzania:
a) zwiększa konsumpcję, b) zmniejsza oszczędności,       c) zwiększa dochód narodowy, d) zmniejsza konsumpcję
Wzrost stopy opodatkowania przy danym poziomie wydatków państwa:
a) zwiększa agregatowy popyt, b) zwiększa poziom równoważącego gospodarkę dochodu narodowego, c) nie wpływa
na agregatowy popyt, d) zmniejsza poziom równoważącego gospodarkę dochodu narodowego
Zauważono, że w zamkniętej gospodarce „keynesowskiej” bez państwa wzrost inwestycji o 20 zwiększa zagregowany
popyt i produkcję o 50. Oznacza to, że krańcowa skłonność do konsumpcji, KSK, jest równa:
a) 0,5   b) 0,4    c) 0,3     d) 0,2
Zmniejszeniu naturalnego bezrobocia sprzyja:
a) Obniżenie opodatkowania płac, b) Zmniejszenie relacji zasiłek/płaca,    c) Ulepszenie systemu pośrednictwa pracy,
d) ekspansywna polityka fiskalna
Wzrost poziomu inwestycji może być efektem:
a) pesymistycznych oczekiwań na przyszłość, b) spadku kosztów wyposażenia kapitałowego, c) spadku tempa wzrostu
popytu konsumpcyjnego, d) wzrostu stopy procentowej
Baza monetarna:
a) jest sumą gotówki w obiegu oraz wkładów na żądanie,     b) jest sumą gotówki w obiegu oraz rezerw gotówkowych
systemu bankowego, c) ulega zwielokrotnieniu w procesie kreacji pieniądza, d) odpowiedzi a) i c) są dobre
Efekt podażowy inwestycji:
a) jest związany z powiększaniem mocy produkcyjnych w gospodarce, b) jest uzyskiwany dopóty, dopóki inwestycje są
ujemne, c) jest związany z niedostateczną konsumpcją, d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra
Aby obniżyć naturalną stopę bezrobocia państwo powinno:
a) zwiększyć zasiłki dla bezrobotnych, b) wprowadzić programy robót publicznych, c) ograniczyć niedoskonałości rynku
pracy, d) wszystkie powyższe odpowiedzi są dobre
Rynek pracy jest w równowadze jeśli:
a) nie występuje bezrobocie frykcyjne, b) nie występuje bezrobocie strukturalne,     c) stopa bezrobocia jest równa
naturalnej stopie bezrobocia, d) wszystkie powyższe odpowiedzi są dobre
Zgodnie z popytową teorią inflacji przyczyną inflacji przyczyną wzrostu ogólnego poziomu cen jest:
a) wzrost płac, b) wzrost kosztów wytwarzania, c) ograniczoność zasobów naturalnych, d) nadmierny popyt na dobra i
usługi w stosunku do możliwości jego zaspokojenia

								
To top