Topik 4 : Perancangan, Pemilihan, Penghasilan dan Penilaian

Document Sample
Topik 4 : Perancangan, Pemilihan, Penghasilan dan Penilaian Powered By Docstoc
					Topik 4 : Perancangan, Pemilihan, Penghasilan dan Penilaian
Media Pengajaran
            Topik 4:
  Perancangan, Pemilihan,
Penghasilan dan Penilaian Media
 Pengajaran Model ASSURE

             Pensyarah;
           Dr. Sajap Maswan
        Jabatan Teknologi Pendidikan
       Institut Perguruan Tuanku Bainun
            Pulau Pinang
 MODEL ASSURE

 Model ASSURE dicadangkan oleh Henich.
 Molenda dan Russell (1993)

 Digunakan sebagai panduan untuk
 merancang, memilih, menyedia dan
 mengendalikan pengajaran yang
 memerlukan penggunaan media.

 Ia sesuai digunakan sebagai panduan
 merancang pengajaran dalam situasi bilik
 darjah (model berorentasikan bilik darjah)
 MODEL ASSURE

Model ASSURE mengandungi 6 langkah;
   Analyze Learner (Menganalisis Pelajar)
A
   State Objectives (Menyatakan Objektif)
S
   Select Methods, Media and Meterials (Memilih
S  Kaedah, Media dan Bahan)
   Utilize Media (Gunakan Media)
U
   Require Learner Participation (Menggalakkan
R  Penglibatan Pelajar)
   Evaluate and Revise (Melakukan Penilaian dan
E  Pengubahsuaian)
 MODEL ASSURE

Langkah 1
A- Analyze Learner (Menganalisis Pelajar)
Analisis dari segi;
a) Ciri-ciri umum pelajar (contohnya gred,
  tahap umur/tahun, latar sosio ekonomi,
  jantina dan budaya)
b) Kompetensi khusus peringkat masuk
  (contohnya, tahap pengetahuan,
  kemahiran, perbendaharaan kata dan
  sikap)
 MODEL ASSURE

Langkah 1 (sambungan…)
A- Analyze Learner (Menganalisis Pelajar)
Analisis dari segi;
c) Stail pembelajaran (contohnya suka
  bergantung, tidak bergantung, verbal dan
  visual)
 MODEL ASSURE

Langkah 2
S- State Objectives (Nyatakan Objektif)
a) Nyatakan hasil pembelajaran yang
  hendak dicapai secara spesifik dan boleh
  diukur.
b) Fokuskan kepada pencapaian
  pengetahuan, kemahiran dan sikap yang
  baru untuk dipelajari
 MODEL ASSURE

Langkah 3
S- Select Methods, Media and Meterials
 (Memilih Kaedah, Media dan Bahan)
a) Memilih kaedah yang sesuai (contoh
  simulasi, demontrasi, latih tubi dll)
b) Memilih media dan bahan yang sesuai,
  senang diperolehi serta mudah dibuat
  pengubahsuaian (contoh, televisyen,
  radio, gambar foto, video, bahan bercetak
  berasaskan komputer dan lain-lain)
c) Sekiranya media dan bahan yang sesuai
  tidak diperoleh perlu bina sendiri.
 MODEL ASSURE

Langkah 4
Utilize Media (Gunakan Media)
a) Bahan dan media yang baik belum
  menjamin menghasilkan pembelajaran
  yang lebih baik jika tidak digunakan
  dengan betul
b) Cara penggunaannya perlu dirancang
  dengan baik agar menghasilkan
  pembeljaran yang lebih berkesan
c) Pribeu bahan sebelum digunakan dalam
  pengajaran sebenar.
 MODEL ASSURE

Langkah 5
Require Learner Participation
(Menggalakkan Penglibatan Pelajar)
a) Pelajar perlu dilibatkan secara aktif dalam
  pembelajaran (contohnya ada kuiz,
  projek, perbincangan dan sebagainya)
b) Peranan maklum balas dan latihan juga
  perlu dijelaskan.
 MODEL ASSURE

Langkah 6
Evaluate and Revise (Melakukan Penilaian
dan Pengubahsuaian)
a) Selepas bahan pengajaran digunakan
  dalam pengajaran perlu dinilai melalui
  maklum balas dari pelajar, pemerhatian
  dan maklum balas pakar.
b) Penilaian bertujuan untuk melihat
  keberkesanan dari segi kandungan,
  kaedah, media dan bahan yang telah
  digunakan.
 MODEL ASSURE

Langkah 6
Evaluate and Revise (Melakukan Penilaian
dan Pengubahsuaian) sambungan..
c) Sekiranya bahan yang telah digunakan
  masih boleh diperbaiki maka
  penambahbaikan perlukan.
a) Sekiranya bahan yang telah digunakan
  tidak boleh perbaiki untuk mencapai
  objektif pembelajaran yang telah
  ditetapkan, maka guru boleh menukar
  bahan dan kaedah pengajaran dengan
  yang baru.
 MODEL ASSURE

 Sekiranya model ASSURE ini digunakan
 oleh guru-guru di dalam merancang
 pengajaran ia mampu memberi kesan
 yang lebih baik kepada pencapaian
 murid-murid.
 Model ini mudah difahami oleh guru-guru
 dan mudah untuk diaplikasikan di dalam
 menyediakan rancangan pengajaran
 harian (RPH), memilih atau
 mengubahsuai bahan yang sedia ada
 untuk digunakan dalam pengajaran dan
 pembelajaran.
 MODEL ASSURE

Refleksi…..
Cuba bincangkan.

1. Sediakan satu rancangan pengajaran
  untuk topik tertentu berdasarkan model
  ASSURE?
2. Terangkan langkah-langkah yang harus
  dilalui dalam menghasilkan satu bahan
  multimedia pengajaran menggunakan
  model ASSURE
   SEKIAN
  Terima Kasih

     E-Mail;
  sajap@iptb.edu.my
 sajap@sajadstudio.info
     Website;
http://www.iptb.edu.my/jtp
http://www.sajadstudio.info

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:30
posted:2/19/2012
language:Malay
pages:14