PRESENTATION ABOUT THE KARAIM by 3wouzW

VIEWS: 6 PAGES: 31

									                       ‫אנו‬
    ‫אנו מאמינים :‬
     ‫בקדושת ספרי המקרא :‬
                    ‫היהודים הקראים‬
             ‫•תורה‬
                    ‫ממשיכים את דרכם‬
            ‫•נביאים‬
                     ‫של בני ישראל‬
            ‫•כתובים‬
          ‫אנו יודעים ש:‬    ‫שקיבלו עליהם‬
         ‫התלמוד והמשנה‬   ‫קיום מצוות התורה מאז מתן‬
       ‫הם לא תורה אלוהית,‬     ‫תורת משה הנביא.‬
‫אלא דברי אבות בעם, ורק חלקים מהם‬
  ‫אינם סותרים את הכתוב בתורה.‬
 ‫סבל הירושה‬       ‫ההיקש‬         ‫הכתוב‬

              ‫1 ( הכתוב : התנ”ך (תורה , נביאים ,‬
                            ‫כתובים)‬
 ‫2 ) ההיקש : הסקת מידע עפ”י הכתוב ממקרה פרטי לכללי והפוך.‬

‫3 ( סבל הירושה : מסורת ומנהגים העוברים מאב לבן (שאינם סותרים את‬
                             ‫הכתוב )‬
              ‫א. הכתוב‬
    ‫מצוות "עשה" ו"לא תעשה" הרשומות בתורה.‬
            ‫את סוג המצוות האלה ניתן לחלק לשניים:‬
                ‫1) מצוות שניתן להבינן (גם) כפשוטן.‬
       ‫ִ‬       ‫ַ‬               ‫ְ‬
‫לדוגמא: "ֹלא תבַ עֲרּו אֵ ׁש ... בְ יוֹם הַ שבָּ ת", "ֹלא ת ְרצַ ח", "ֹלא‬
             ‫ֵ‬
          ‫תגְ נֹב", "וְ ֹלא תקַ ח ׁשֹחַ ד", "ֹלא־תקַ לֵל חֵ רׁש".‬
                  ‫ְ‬            ‫ִ‬      ‫ִ‬
‫2) מצוות שלא ניתן להבינן כפשוטן, קיום מצוות אלה נלמד‬
‫משימוש המקרא בלשון מליצה (במשל ובדמויים והשאלות)‬
             ‫בביטויים, לאו דווקא במצוות.‬
         ‫ב. השוואה ולמידה‬
‫• מצוות (וגם משמעות מושגים המוזכרים במקומות אחרים בתנ"ך)‬
‫הנובעות רק מתוך אותו העניין של מצוות הרשומות בתורה,‬
               ‫ואשר הנובעות מהשכל ומההגיון האנושי ;‬
                            ‫להלן מספר דוגמאות:‬
 ‫• 1) גזרה שווה – מהפסוקים "וְ עֶ ְרוַת אֲ חוֹת אמָך וַאֲ חוֹת ָאבִ יָך‬
            ‫ִ ְ‬
                           ‫ִ‬   ‫ִ‬    ‫ְ‬
 ‫ֹלא תגַ לֵה", ו"איׁש איׁש [=כל אחד ואחת, הזכרים והנקבות] אֶ ל כָּ ל‬
                            ‫ִ ְ‬    ‫ָּ‬
 ‫ׁשאֵ ר בְ שר ֹו ֹלא תק ְרבּו לְ גַ לוֹת עֶ ְרוָּה" מבינים את העיקרון:‬‫ְ‬
 ‫כשם שאסור לבחור לקחת את אחות אביו או את אחות אמו‬
 ‫לו לאישה, כך אסור לבחורה לקחת את אח אמה או את אח‬
                              ‫אביה לה לבעל.‬
         ‫(המשך)‬    ‫השוואה ולמידה‬
‫• 2) קל־וחומר – "עֶ ְרוַת בַ ת בִ נְָך א ֹו בַ ת בִ תָך ֹלא תגַ לֶה‬
   ‫ְ‬    ‫ְ‬
                           ‫ְ‬
                     ‫עֶ ְרוָּתָּ ן כִ י עֶ ְרוָּתָך הֵ נָּה".‬
‫אם בת בתו אסורה עליו, כל שכן בתו עצמה אסורה עליו‬
                  ‫(שהיא בעצם 'בשר מבשרו').‬
 ‫• 3) פרטים וכללים לסוגיהם – למשל "ֹלא תַ חמֹד בֵ ית‬
         ‫ְ‬
                                 ‫ֶ‬     ‫ְ‬
 ‫ֵרעֶ ָך, ֹלא תַ חמֹד אֵ ׁשת ֵרעֶ ָך, וְ עַ בְ ּד ֹו וַאֲ מָּ ת ֹו וְ ׁשוֹר ֹו וַחֲ מֹר ֹו‬
 ‫[פרט], וְ כֹל אֲ ׁשר לְ ֵרעֶ ָך [כלל]". הפרטים הם דוגמאות‬      ‫ֶ‬
                                     ‫מבארות לכלל.‬
       ‫(המשך)‬   ‫השוואה ולמידה‬
        ‫• 4) דברים הנלמדים מכתוב אחד או יותר –‬
                ‫ַ ֲ‬     ‫ַ ְ‬
‫"ּובֶ גֶד כִ לְ ַאיִם ׁשעַ טנֵז ֹלא יעלֶה עָּ לֶיָך " (ויקרא י"ט,41 )‬
   ‫ְ ָּ‬  ‫ִ ְ ִ‬       ‫ַ ְ‬      ‫ִ‬
‫ומביאורו "ֹלא תלְ בַ ׁש ׁשעַ טנֵז צֶ מֶ ר ּופׁשתים יַחּדו" -‬
‫(דברים כ"ב,11) למדנו דוגמה ל"שעטנז" (בגד העשוי‬
                        ‫מהחי ומהצומח).‬
 ‫• 5) הקש – הפסוקים "עִ נֵיתי בַ ּצוֹם נַפׁשי" (תהילים ל"ה,31) ו-‬
                ‫ְ ִ‬        ‫ִ‬
                             ‫ְ‬  ‫ַ ֲ‬
 ‫"וְ נֶפֶ ׁש נענָּה תַ שבִ יעַ " (ישעיהו נ"ח,01) הם הוכחה שעינוי‬
 ‫הנפש ביום הכיפורים – "יוֹם הַ כִ פֻּ ִרים הּוא. . . וְ עִ נִיתֶ ם אֶ ת‬
                                  ‫ֶ‬
               ‫נַפׁשֹתֵ יכם" (ויקרא כ"ג,72) הוא ע"י צום.‬‫ְ‬
      ‫ג. ההעתקה המשתלשלת‬
             ‫(= סבל הירושה)‬
        ‫גם את קבוצת מצוות אלה ניתן לחלק לשניים :‬
‫• 1) מצוות הרשומות בתורה אך אופן עשיתן לא נכתב בתורה. אופן‬
          ‫עשייתן מועבר אלינו מאבותינו ומאבות אבותינו.‬
‫לדוגמא : אופן עשיית מצוות ברית המילה, זיהוי העופות בשמותם‬
              ‫ואופן שחיטת עופות או בהמות טהורים.‬
‫• 2) מעשים שהיו ידועים או נהוגים אצל בני ישראל או בעולם בכלל עוד‬
‫לפני שניתנה התורה, ערכי תרבות ומורשה, שהתורה הזכירה אותם,‬
‫ואחרי קבלת התורה עם ישראל המשיך לקיימם מרצונו בהתחשב‬
‫בהגבלות בתורה אך הפסיקו לקיימם אם התורה אסרה את עשיתם.‬
‫לדוגמא : הוצאת גיד הנשה, קידוש האישה, חידוש חודשים ואבלות‬
                            ‫מבוקרת.‬

‫• מנהגים אלו תקפים בתנאי שלא יסתרו מצוות אחרות היוצאות‬
       ‫מהיסודות המוזכרים קודם (הכתוב והשוואה ולמידה).‬
      ‫אלו הם עיקרי האמונה‬
‫בהם.‬  ‫שכל איש ואיש מעם-ישראל חייב להאמין‬
  ‫כל המציאות שאנו חיים בה‬
     ‫יש למציאות‬
‫(כדה"א, שמש,ירח וכוכבים וכיוצ"ב)‬
‫(כדה"א, שמש, ירח כוכבים וכיוצ"ב)‬
    ‫דבר.‬
  ‫מעצמם.‬  ‫, ולא מאף‬
       ‫בוראנבראו נבראו‬
        ‫ספר בראשית פרק א‬
  ‫ֶ‬          ‫ָּ‬     ‫ִ‬         ‫ִ‬
‫(א) בְ ֵראׁשית בָּ ָּרא אֱֹלהים אֵ ת הַ שמַ יִם וְ אֵ ת הָּ ָארץ:‬
    ‫...‬       ‫ִ‬      ‫ִ‬   ‫ִ‬
         ‫(ג) ַויֹאמֶ ר אֱֹלהים יְהי אוֹר ַויְהי אוֹר:‬   ‫ְ ְ‬      ‫ֶ‬         ‫ֹ‬        ‫ֶ‬
 ‫(ב) וְ הָּ ָארץ הָּ יְתָּ ה תהּו ָּובֹהּו וְ חׁשְך עַ ל פנֵי תהוֹם‬

            ‫ְ‬        ‫ְ‬  ‫ִ‬
     ‫וְ רּוחַ אֱֹלהים מ ַרחֶ פֶ ת עַ ל פנֵי הַ מָּ יִם:‬
    ‫ָּ‬   ‫ֶ‬          ‫ִ‬
   ‫ַוי ְַרא אֱֹלהים אֶ ת כָּ ל אֲ ׁשר עָּ שה‬
           ‫ְ‬      ‫ִ‬
         ‫וְ הנֵה טוֹב מאֹד‬

‫(בראשית, ל"א)‬
 ‫הקדוש- חייבהואברוך--הואלשון-תורתנו אותנוומעשיהם‬
    ‫הקדוש-- יודעהואדמות הואאת הגשמי,‬
      ‫ברוךמשה רבנו , אב וראשבני נביאים‬
      ‫הקדוש ברוך אין- שלח את האדם‬
           ‫הקדוש ברוךעזב‬
             ‫לא‬
‫כל יהודי לבורא העולםאתמחשבותבעולם ופירושה , לשם‬
      ‫תורתנו האלוהיתהנביאים‬‫- לדעת‬
      ‫ולמרות שאנו נמצאים תחת! יסורו‬
          ‫בכדי להחזיר לטובים ומעניש‬
     ‫וגומל לימוד המצוות וקיומןהרשעים‬
               ‫טוב את‬
          ‫הואמעשיו עם ישראל‬
    ‫ניתנהאבל על מתימשה בורא לדרך הישר‬
         ‫אנו צריכים לצפות ולקוותאת‬
           ‫לנו ידי מסבירים‬
      ‫יחָּ יה אתשליחו עמו באחרית קיומו‬
      ‫העולם‬
   ‫בעולם הזהשל רבנו עליו השלום‬
     ‫ובעולם הבאהימים.‬
     ‫לישועתו‬
        ‫.‬
  ‫ובנוסף לזאת הוא אחד ומיוחד ואין שני לו.‬
           ‫יום ראשון בשבוע‬
          ‫י"ד בניסן - א בניסן -‬
        ‫ט"ו עד כ" כ"א בניסן -‬
           ‫שחופף את החג‬
            ‫יום ראשון בשבוע ליל חג המצות‬
               ‫בסיוון פסח‬
        ‫שביעי עצרת‬
          ‫לאחר 05 יום מיום הנפת - יום הנפת העומר‬
                ‫העומר‬
               ‫(ליל הסדר)‬
              ‫תשעה בחודש הרביעי‬
                     ‫עשרה השבועות‬
                     ‫- חג החמישי‬
                 ‫שבעה בחודש בחודש החמישי‬
               ‫- צום הרביעי‬
                   ‫2)‬   ‫צום החמישי (1)‬
                         ‫- צום‬
 ‫- א' בתשריהחמישיי'( בתשרי – ט"ו עד כ" כ"בתשריבתשרי –‬
     ‫א ב כ" ד‬
   ‫בתשרי –‬                  ‫–‬
   ‫שמיני עצרת‬
‫יום הכיפורים - חג הסוכות צום השביעי.‬      ‫יום תרועה‬

                    ‫י' בטבת –‬

         ‫צום העשירי"ד ט"ו באדר א' –‬
           ‫י באדר א' –‬
         ‫יום ב' דפורים‬
           ‫( א' דפורים‬
         ‫יוםפורים לערים מבוצרות)‬
        ‫היסטורית של עם ישראל‬
‫כ-002 שנה לפני חורבן ביהמ"ק השני קמה כת חדשה בעם ישראל. שנקראה כת "פרושים"‬      ‫•‬
‫(מיסדיה היה שמעון בן-שטח) שבצעה שיבוש ושינוי בדת היהודית. בעקבות כך הוחדרו‬
‫לעם ישראל בין היתר השפעות נוכריות שנכתבו בכתבים שנקראים: 'גמרא' ו'תלמוד'‬
‫(המלאים מחלוקות. ואשר חלקים רבים מהם סותרים את מצוות תורת משה רבנו הקדושה‬
                                     ‫והשלמה).‬
‫רוב מתנגדי השינוי הזה נקראו צָּ ִדיקים (על שם הדרך הנכונה, הישרה, האמיתית והמקורית‬
                        ‫ִ‬                  ‫•‬
‫על-פיהָּ הלכו מאז משה רבנו ע"ה המבוססת על המקרא באמת – הם כללו כוהנים (צאצאי‬
‫צדוק הכהן) שומרי ומלמדי התורה, יחד עם נאמני התורה שידעו שהכהנים הם האבות‬
                       ‫הרוחניים של העם ע"פ הכתוב בתורה.‬
‫במשך הזמן מאז התרבו הסיעות בעם ישראל, עד המאה השמינית (למנין הנוצרים) שבה‬      ‫•‬
‫הצדיק ענן-בן-דוד הנשיא וראש הגולה מזרע מלכות דוד-המלך קיבץ את כל נאמני התורה‬
‫הכתובה ("בני מקרא") לתנועה אחת וקרא להם (במילה אחת:) "קראים" מול סיעה יחידה‬
‫שפיתחה לעצמה מנהגים זרים שלא היו מוכרים לעם ישראל כחלק מהתורה בזמן מתן-‬
‫תורה. הסיעה היחידה נקראה "רבניים" (או: תלמודיים) ואבותיהם הרוחניים היו מכת‬
                                     ‫הפרושים.‬
‫לאחר תקופה זו הקראים היוו את רוב העם עד תקופת הצלבנים במאה ה-11 (למניינם)‬      ‫•‬
                    ‫שזרעו הרס בארץ, ופגעו בישוב היהודי בכלל.‬
‫תרומת בני-מקרא בתולדות עם ישראל‬
       ‫הקראים מאמינים בעיקרי האמונה (אשר מבוססים על התנ"ך כולו)‬    ‫•‬
‫שהראשון שקיבצם בספרו באופן מסודר ומפורט היה החכם יהודה הדסי הקראי‬      ‫•‬
                  ‫שחי במאה ה-21. בספרו "אשכול הכופר".‬
‫בתקופה זו היה הרמב"ם רק בן 31 וכגדל עשה בעקבות החכם הדסי אולם‬        ‫•‬
           ‫הרמב"ם הוסיף עליהם עיקרים שלא מבוססים על התנ"ך.‬
‫אחד מעיקרי האמונה היחודיים ליהודים הקראים הוא חובת למידת השפה‬        ‫•‬
 ‫העברית (שפת הקודש) וזאת ע"מ לדעת ולהבין היטב את התורה ולקיימה כראוי.‬
‫החכם הקראי יהודה הדסי הוקיע את מעשי אנשים בעם, ככל הנראה כבר בדורו‬     ‫•‬
               ‫(מאה ה-21), שהפכו את סמל מגן הדויד לפולחן.‬
    ‫הכהנים הצדיקים שהיו בתקופת בית שני היו האבות הרוחניים של התנועה‬   ‫•‬
              ‫הקראית שבהמשך ההיסטוריה. כפי שכתוב בתורה:‬
                      ‫ככול אשר יורוך הכוהנים הלויים‬
  ‫הציונים הראשונים היו אבלי ציון הקראים שהטיפו לעליה לישראל עוד במאה‬   ‫•‬
                                  ‫ה-01.‬
 ‫המילון העברי-מקראי הראשון נכתב על ידי הרב הקראי דוד אלפסי במאה ה-01.‬    ‫•‬
   ‫מסורת אהרון בן אשר הקראי היא מסורת המקרא המקובלת ביהדות כולה.‬     ‫•‬
                   ‫שמו של בן אשר רשום על כל ספר תנ"ך.‬
‫תרומת בני-מקרא בתולדות עם ישראל‬
  ‫החכם הקראי יוסף הרואה היה בין הראשונים ששיערו כי מבנה החומר עשוי‬     ‫•‬
                     ‫מאטומים וזאת עוד במאה ה-11.‬
‫החכם הקראי יהודה הדסי הוקיע את מעשי אנשים בעם, ככל הנראה כבר בדורו‬     ‫•‬
              ‫(מאה ה-21), שהפכו את סמל מגן הדויד לפולחן.‬
 ‫עשרת עיקרי האמונה הראשונים ביהדות גובשו לראשונה עלידי החכם יהודה‬     ‫•‬
             ‫הדסי שהקדים את 31 עיקרי האמונה של הרמב"ם.‬
         ‫ביהודות הקראית עדות אישה שווה לעדות גבר בפני בית-דין‬    ‫•‬
      ‫וגם האישה חותמת על הכתובה - לעומת היהדות האורתודוקסית.‬     ‫•‬
 ‫הכתוּבה ביהדות הקראית כתובה בשפת הקודש (עברית) ולא בארמית כביהדות‬     ‫•‬
                             ‫האורתודוקסית‬
‫בתקופת השואה בגיא ההריגה של יהודי קייב נרצחו תחילה היהודים הקראים.‬     ‫•‬
           ‫ראה בספרו של הסופר הרוסי קוזניצוב, ‪. Babi-Yar‬‬
             ‫המלחין דויד חוסני היה מהמלחינים המפורסמים בעולם.‬  ‫•‬
  ‫משפחת סינאני הקראית נשארה בירושלים עד מלחמת העצמאות עם כיבוש‬       ‫•‬
  ‫ירושלים המזרחית,החל מסוכות ה'תשמ\"א חזרה השליטה על המתחם לידי‬
                        ‫משפחות יהודיות קראיות.‬
‫תרומת בני-מקרא בתולדות עם ישראל‬
‫• דוקטור משה מרזוק, היהודי הקראי שפעל בשירות המודיעין הישראלי,‬
                ‫הפך מופת וסמל במורשת הציונית‬
‫• כיום ישנם בתי תפילה ציבורית של העדה : בירושלים, ברמלה,‬
‫באשדוד, בבאר שבע, באופקים, בבת-ים, בקרית-גת, במושב מצליח,‬
                  ‫במושב רנן ובמושב בית-עזרא.‬
‫• רוב הקראים שנמצאים בארץ היום עלו לארץ בעיקר ממצרים ומעיראק‬
               ‫(שם היו קהילות גדולות של קראים),‬
‫• יש עוד קהילות קראים בחו"ל : בארה"ב, בקנדה, בברה"מ (לשעבר),‬
         ‫בפולין, בתורכיה בצרפת, ובשוויץ ובארצות אחרות.‬
   ‫בית הכנסת‬
‫ע"ש הנשיא ענן בן-דוד‬
  ‫רח' הקראים 8‬
‫הרובע היהודי ירושלים.‬
   ‫בית הכנסת‬     ‫בית הכנסת‬
‫ע"ש הנשיא ענן בן-דוד‬  ‫"חיזוק אמונה"‬
         ‫בית הכנסת‬
‫רח' העצמאות 7‬  ‫"שער התקווה"‬
‫בית כנסת ע"ש החכם סהל בן מצליח הכהן‬
     ‫בית הכנסת‬
‫ע"ש החכם סלמון בן ירוחים‬
‫בית כנסת ע"ש החכם אליהו בשייצי‬
‫(ישעיה ל"ה, 2)‬  ‫"פָּ רֹחַ תפ ַרח וְ תָּ גֵל ַאף גִּ ילַת וְ ַרנֵן . . . "‬
                               ‫ִּ ְ‬
‫בית הכנסת ע"ש החכם סלמון בן ירוחים‬
‫בית-כנסת ע"ש אברהם אבינו‬

								
To top