topic1726-a3 by xiagong0815

VIEWS: 5 PAGES: 6

									      บริษัท ทราเวลพอยท์ ฮอลิเดย์ จากัด 68-68/6 ชั้น 1 ห้ อง 107 อาคารเอสแอนด์ บี ถนนปั้น สี ลม บางรัก กรุ งเทพฯ 10500
      T r a v e l P o i n t H o l i d a y C o . , L t d . 6 8 - 6 8 / 6 F l o o r 1 R o o m 1 0 7 S & B T o w e r , P a n R oa d ,
      Silom, Bangrak,Bangkok 10500 Tel.02-6377333-5 Fax 02-6377337 E-mail : travelpoint9@hotmail.com
                                                       .
กำหนดกำรเดินทำง วันที่ 1-7 พฤษภำคม 2555 (7 วัน 4 คืน)
วันที่ 1 พฤษภาคม 2555(1)     กรุงเทพฯ-เมืองโดฮา
17.30 น.     คณะพร้ อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขำออก ชัน 4
                                  ้
         ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ สายการบิน กาตาร์
         แอร์เวย์ (Qatar Airways) แถว Q ทีมงานคอยต้ อนรับ
                         ั
         พร้ อมดูแลสัมภาระการเดินทางให้ กบทุกท่าน
20.50 น.     ออกเดินทางสู่ เมืองโดฮาโดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์เที่ ยวบินที่ QR 615 (ใช้ เวลาบิน 7.25 ชม.)
00.05 น.     คณะเดินทางถึง เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ (แวะพักอิริยบถ เพื่ อรอเปลี่ ยนเครื่ องบิน) (ตามเวลาท้ องถิ่ น
         ช้ ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)

วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 (2)             เมืองโดฮา – แมนเชสเตอร์ -ชมสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด
01.40 น.     คณะออกเดินทางสู่ เมืองแมนเซสเตอร์ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ ยวบินที่ QR 041
         (ใช้ เวลาบิน 8 ชม.)
06.30 น.     คณะเดินทางถึง สนามบินเมืองแมนเซสเตอร์ ประเทศอังกฤษ (ตามเวลาท้ องถิ่ นประเทศอังกฤษช้ า
         กว่าประเทศไทย 7 ชม.) ผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง นาท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์
         เมืองท่องเที่ ยวและอุตสาหกรรมใหญ่ ทั้งยังเป็ นเมืองที่ มีชีวิตชีวา เต็มไปด้ วยโอกาสและสิ่ งต่างๆ ให้ ทามากมาย
         นอกจากนี้ยังมีเป็ นบ้ านของสโมสรฟุตบอลชื่ อดัง Manchester United และยังมีสโมสรฟุตบอล Manchester
         City
09.00 น.     นาท่ า นเข้ า ชม สนาม โอลด์ แ ทรฟฟอร์ ด          เมื อ งบ้ า นเกิ ด ของทีม Manchester United       หรื อ
         ทีมปี ศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ ด เป็ นที่ กาเนิดนักฟุตบอลมีชื่อเสียงมากมาย สโมสรกาเนิดขึ้นปี ค.ศ.1877
         ในนาม นิวตันฮีต และเปลี่ ยนชื่ อเป็ น แมนเชสเตอร์ ยู ไนเต็ด ปี ค.ศ.1901 โดยเศรษฐี โรงเบียร์ จอห์นเฮนรี่
         เดวีส ์ ได้ เข้ ามาช่วยเรื่ องการเงินสโมสร และเปลี่ ยนสีป ระจาทีมเป็ นสีแดงขาว ซึ่ งใช้ กันทุกวันนี้ สนามนี้มีอายุเกือบ
         5 0 ปี มี ก า ร ดู แ ล ใ ห้ ทั น ส มั ย ต ล อ ด เ ว ล า ช ม ภ า ย ใ น ห้ อ ง แ ต่ ง ตั ว นั ก กี ฬ า ห้ อ ง พั ก ผ่ อ น
         ห้ องอาบน้ า ที่ มี อ่ า งจากุ ช ชี่ อย่ า งดี ไ ว้ ผ่ อ นคลาย พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ หอเกี ย รติ ย ศ (Hall   Of  Fame)
         ที่ ทาการแฟนคลับและร้ านขายของที่ ระลึก อิสระเลือกซื้อของที่ ระลึกของทีมที่ ท่านชื่ นชอบ
12.00 น.     รับประทานอาหาร จีน ณ.ภัตตาคาร New Emperor
บ่าย       นาท่านชมเมืองแมนเชสเตอร์ และอิสระช้ อปปิ้ งห้ างสรรพสินค้ าชื่ อดัง หรื อเดินเล่ นชมเมืองแมนเชสเตอร์
         ตามอัธยาศัย
19.00 น.     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร Britannia Hotel (Local)
         นาท่านเดินทางเข้ าสู่ทพัก Midland Hotel
                       ี่                                (เมืองแมนเชสเตอร์)

วันที่ 3 พฤษภำคม 2555 (3)             แมนเชสเตอร์ – ลิเวอร์พูล – อัลเบิรดด๊อก – Bangor
                                           ์
06.00 น.     อรุณสวัสดิ์
07.00 น.     รับประทานอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
                                                                 Document1. Page 1
                                                          .
08.00 น.   นาท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล (ระยะทาง 55 กม. ใช้ เวลา 1 ชม.) เมืองถิ่ นกาเนิดของวงดนตรี สี่
            เต่าทองหรือเดอะบีทเทิล ที่ โด่งดังและมีชื่อเสียงก้ องโลก นาท่านชมเมืองที่ ได้ จัดงาน
            ฉลองครบรอบ 800 ปี เมื่ อไม่นานมานี้ นับแต่เมื่ อคราวได้ รับการแต่งตั่งให้ เป็ นเมือง
            ในสมัยของพระเจ้ าจอห์น และเป็ นเมือง วัฒนธรรมแห่ งยุโรปในปี 2008 นาท่านชม
            ย่านท่าเรืออัลเบิร์ต ด็อค (Albert Dock) แห่ งลิเวอร์พูล ที่ เป็ นเขต มรดกโลก
            ถ่ายรูปกับ THE THREE GRACES หรือตึกอลังการสามหลัง ที่ ประกอบไปด้ วยตึกบริษัท เรือ
       Cunard ตึกการท่าแห่ งลิเวอร์พูล และตึก Royal Liver ที่ เป็ นสัญลักษณ์แห่ งเมือง นาท่านถ่ายรูป ด้ านนอกกับ
       สนามแอนฟิ ลด์ สนามเหย้ าของทีมสโมสรลิเวอร์พูล ยอดทีมแห่ งถิ่ นเมอร์ซไซด์  ี่
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน Spirit Pub Company (Local)
บ่าย     นาท่ า นเดิ นทางสู่เ มื อ ง Bangor (ระยะทาง 150 กม. ใช้ เวลาประมาณ 2 ชม.) เที่ ยวชมตั ว เมื อ ง Bangor
                           ี่
       ได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางเข้ าสู่ทพัก
18.00 น.             ่
       รับประทานอาหารคา ณ ภัตตาคาร
       นาท่านเข้ าสู่ทพัก
              ี่                                      (Bangor)

วันที่ 4 พฤษภาคม 2555 (4)             ศึกษาดูงาน University of Bangor - ลอนดอน
07.00 น.   รับประทานอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
08.00 น.   นาท่านเดินทางศึกษาดูงาน ณ University Bangor ตามวัตถุประสงค์
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Local)
บ่าย     นาท่านเดินทางสู่ ลอนดอน (ระยะทาง 440 กม. ใช้ เวลาประมาณ                                        6
       ชม.) ผ่ า นชมเมื อ ง เบอร์มิ ง แฮม ซึ่ งเป็ นเมื อ งอุ ต สาหกรรม
       และมีสโมสรฟุตบอล อีกแห่ งหนึ่ งของประเทศอังกฤษ
19.00 น.   รับประทานอาหารคา ณ ภัตตาคาร อาหารไทย Thai Break
                 ่
       นาท่านเข้ าสู่ทพัก Holiday Inn Regents Park
              ี่                                              (ลอนดอน)

วันที่ 5 พฤษภาคม 2555 (5)             ชมเมืองลอนดอน – ห้าง Harrods - ถนนอ๊ อคฟอร์ด
07.00 น.  รับประทานอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
09.00 น.  นาท่าน นั่งชิงช้าสวรรค์ ลอนดอนอาย (London Eye) หรือยังรู้จักในชื่ อ มิลเลเนียมวีล (Millennium Wheel)
      เ ป็ น ชิ ง ช้ า ส ว ร ร ค์ ที่ สู ง ที่ สุ ด ใ น ท วี ป ยุ โ ร ป มี ค ว า ม สู ง 1 3 5 เ ม ต ร ( 4 4 3 ฟุ ต )
      ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ไ ด้ อ ย่ า ง ม า ก ใ น ส ห ร า ช อ า ณ า จั ก ร มี ผู้ ม า เ ยื อ น ม า ก ก ว่ า 3 ล้ า น ค น ต่ อ ปี
                                 ู ุ
      ซึ่ งในอดีตเคยเป็ นชิงช้ าสวรรค์ก่อสร้ างที่ สงที่ สดในโลก ก่อนจะถูกชิงตาแหน่งไปจากชิงช้ าสวรรค์ เดอะ สตาร์ ออฟ
      นานชาง ในประเทศจี น (160 เมตร) ในเดื อ นพฤษภาคม ค.ศ. 2006 ต่ อ มาภายหลัง ต าแหน่ ง ตกเป็ นของ
      สิง คโปร์ ฟลายเออร์ ในประเทศสิง คโปร์ (165 เมตร) ในวั น ที่ 11 กุ ม ภาพั นธ์ ค.ศ. 2008 อย่ างไรก็ต าม
      ล อ น ด อ น อ า ย ก็ ยั ง ค ง ไ ด้ รั บ ต า แ ห น่ ง จ า ก ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ว่ า
      " ชิ ง ช้ า ส ว ร ร ค์ ที่ ก่ อ ส ร้ า ง ด้ ว ย โ ค ร ง เ ห ล็ ก ค้ า ข้ า ง เ ดี ย ว ที่ สู ง ที่ สุ ด ใ น โ ล ก "
      ( เ พ ร า ะ ก า ร โ ค ร ง ส ร้ า ง ทั้ ง ห ม ด ใ ช้ โ ค ร ง ค้ า เ ห ล็ ก รู ป ตั ว A
                         ้                              ื่
      ในการให้ บริการโดยใช้ โครงคาเพียงแค่ด้านเดียวเท่านั้นไม่เหมือนชิงช้ าสวรรค์อนๆ ทัวไป ที่ มีโครงคาสองข้ าง)่        ้
      น า ท่ า น ผ่ า น ช ม จ ตุ รั ส ท ร า ฟั ล ก้ า ร์                 เ ข้ า สู่ จั ตุ รั ส รั ฐ ส ภ า เ ป็ น ที่ ตั้ ง ข อ ง
      พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ รัฐสภาอังกฤษมาตั้งแต่ ต้นศตวรรษที่ 16 และอาคารหอนาฬิกาที่ รู้จักกันดีในนาม
      บิ๊กเบน ที่ มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่ งชั่วโมง เป็ นนาฬิกาที่ มีหน้ าปั ดใหญ่ ทสดในโลก ใกล้ กันเป็ น   ี่ ุ
      มหาวิหารเวสมินส์เตอร์          สถานที่ ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกกษัตริย์แห่ งอังกฤษมากว่า 900 ปี ชม
                                                                     Document1. Page 2
                                                 .
       ม ห า วิ ห า ร เ ซ น ต์ ป อ ล               ที่ มี ย อ ด โ ด ม ใ ห ญ่ เ ป็ น อั น ดั บ 2 ข อ ง โ ล ก
       ใช้ จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้ าฟ้ าชายชาร์ล และเลดี้ไดอาน่ า สเปนเซอร์ เข้ าสู่ Old London ชม
       ศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศูนย์กลางการปกครองส่วนท้ องถิ่ นมากว่ า 800 ปี , ถนนไวท์ฮอลล์
       อาคารที่ ทาการของรั ฐในปั จจุ บัน , บ้ านเลขที่ 10 ถนนดาวน์นิ่ง บ้ านพั กนายกรั ฐมนตรี อังกฤษ, ชม
                          ้
       ลอนดอนบริดจ์ สะพานข้ ามแม่นาเทมส์แห่ งแรก
       อิสระพักผ่อน ตามอัธยาศัย
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Joy King Lau Chinese (Dim Sum)
บ่าย     อิสระช้ อปปิ้ งที่ ห้ างสรรพสินค้ าชื่ อดัง Harrods ให้ เลือกซื้อหาสินค้ าแฟชั่นชั้นนา เครื่ องประดับ เครื่ องหนัง
       ที่ เป็ นสินค้ าแบรนด์เนมมากมาย จากนั้นนาท่านอิสระช้ อปปิ้ งบนถนนอ๊อกฟอร์ด มีร้านค้ าชื่ อดัง Next, Mother
       Care, Burberry Marks
       &Spencer,Selfridges เลือกซื้อหาสินค้ าแฟชั่นชั้นนานานาชนิด ไม่ว่าจะเป็ นเสื้อผ้ าสาเร็จรูป
19.00 น.   รับประทานอาหารคา ณ ภัตตาคาร Spirit Pub Company (Fish & Chips)
                 ่
       นาท่านเข้ าสู่ทพัก Holiday Inn Regents Park
              ี่                                     (ลอนดอน)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2555 (6)          เมืองบาธ – สโตนเฮน – ลอนดอน
07.00 น.   รั บ ประทานอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลั ง อาหารน าท่ า นเดิ น ทางต่ อ สู่               เมื อ งบำธ
                         ้ ี่ ิ
                   เมืองอาบนาแร่ทมีอทธิพลมาตั้งแต่ยุคเรืองอานาจของอาณาจักรโรมันโบราณ
                   เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                   บ่ำย นาท่านเข้ าชมภายในของ โรงอำบน้ ำแร่รอน ที่ สร้ างขึ้นมาตั้งแต่ยุคโรมันโบราณ
                                              ้
                   โดยมี ก ารตกแต่ ง อย่ างงดงาม และนั บ ว่ าเป็ นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ ดี ม ากๆของอั ง กฤษ
                   ปั จ จุ บั น น้ า พุ ร้ อ น ธ ร ร ม ช า ติ นี้ ก็ ยั ง มี ป ริ ม า ณ นั บ ล้ า น นั บ แ ส น
                   แกลลอน ด้ วยอุณหภูมิระดับ 45-46 องศาเซลเซียส นาท่านเดินทางสู่ เขตทุ่ง
       หญ้ าแอมสเบอรี่ เชิญท่านถ่ายรูปกับ สโตนเฮ้นจ์ กองหินประหลาด 1 ใน 7
       สิ่ งม หั ศ จร รย์ ข อง โล กใ นยุ ค ก่ อ นป ระ วั ติ ศ าส ตร์ มา กกว่ า 4, 00 0
       ปี มาแล้ วและยังได้ รับการเสนอชื่ อให้ เป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจจรรย์ใน New 7
       Wonders อีกด้ วย ที่ ปัจจุ บันก็ยังไม่สามารถ สรุปข้ อเท็จจริงได้ ว่าใครสร้ าง?
       เพื่ ออะไร? มีแต่การวิเคราะห์และคาดเดา
17.00 น.   นาท่านเดินทางสู่ สนามบินฮีทโธรว์ (Heathrow) (ใช้ เวลาเดินทาง 1 ชม.)
21.30 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองโดฮา โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ ยวบินที่ QR 002(ใช้ เวลาบิน 6.30 ชม.)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2555(7)          เมืองโดฮา- กรุงเทพฯ
06.15 น.   คณะเดินทางถึง เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ (แวะพักอิริยบถ เพื่ อรอเปลี่ ยนเครื่ องบิน) (ตามเวลาท้ องถิ่ น
       ช้ ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)
08.10 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ ยวบินที่ QR 601 (ใช้ เวลาบิน 6.30ชม.)
18.55 น.   เดินทางถึง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโดยสำรขำเข้ำ ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ
                             ้
                                                          Document1. Page 3
                                                  .
หมำยเหตุ     กาหนดการและรายละเอียดการเดินทางข้ างต้ น อาจเปลี่ ยนแปลงได้ ตามความจาเป็ นหรือเพื่ อความ เหมาะสมทั้ง
         ปวง โดยการขอสงวนสิทธิ์ของบริษัทฯ ดังกล่าว จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ของท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วม
         เดินทางเป็ นสาคัญ


                                    13 ธันวาคม 2554
เรื่ อง  เสนอราคานาศึกษาดูงาน ณ. ประเทศอังกฤษ
เรี ยน  ท่านคณะกรรมการ
     “บริษัท ทราเวลพอยท์ ฮอลิเดย์ จากัด ” มีความยินดีขอเสนอราคาในรายการ ศึ กษาดูงาน สาหรั บหมู่คณะของท่านในรายการ 
ศึกษาดูงาน ณ.ประเทศอังกฤษ Bangor University – Manchester – Liverpool – London - Bath  เดินทางระหว่ างวันที่ 1 – 7
                           ั
พฤษภาคม 2555 ดังรายการที่ได้แนบมานี้แล้ว โดยบริ ษทฯ ขอเสนอบริ การดังนี้.-
                        ้
   1. อัตราค่ าบริการ สาหรับคณะ 15 ท่ านขึนไป
     1.1 ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบินสายการบิน Qatar Airways (QR) ไป – กลับ กรุ งเทพฯ – แมนเชสเตอร์ - ลอนดอน - กรุ งเทพฯ
       ชั้นทัศนาจร รวมค่าประกันภัยสายการบิน, ค่าภาษีน้ ามัน, ค่าภาษีสนามบินขาออกของทุกประเทศ ท่านละ 41,600      บาท
     1.2 แพ็กเกจต่างประเทศ ประเทศอังกฤษ                               ท่านละ 37,040   บาท
             ั
       - ค่าที่พก โรงแรมระดับ 4 ดาว จานวน 4 คืน
       - ค่าอาหารทุกมื้อ ( 13 มื้อ) ตามรายการระบุ
       - ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ – ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
       - ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
       - ค่าขนย้ายสัมภาระที่สนามบินและโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ( น้ าหนักไม่เกิน ท่านละ 20 กิโลกรัม )
     1.3 ค่าวีซ่าประเภทท่องเที่ยวชัวคราว
                    ่                                ท่านละ 3,860    บาท
     1.4 ค่าบริ การนาเที่ยว รวมภาษี VAT 7 % และ ภาษีหก ณ ที่จ่าย 1% (1,860+140)
                             ั                       ท่านละ 2,000    บาท
                  ั
       - ค่าประกันอุบติเหตุระหว่างการเดินทาง
                                          ั
         (วงเงินประกันไม่เกินท่านละ 1,000,000.-บาท และค่ารักษาพยาบาลจากอุบติเหตุไม่เกินท่านละ 500,000 บาท)
                          ้
       - ค่ามัคคุเทศก์จากประเทศไทย ผูคอยอานวยความสะดวกแก่คณะตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
         ค่ าใช้ จ่ายต่ อท่ าน                                  ท่ านละ 84,500   บาท
          พักห้ องเดียว่                                   ่
                                                  เพิมท่ านละ 10,500   บาท
   2. อัตราค่ าบริการ สาหรับคณะ 20 ท่ านขึนไป ้
     2.1 ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบินสายการบิน Qatar Airways (QR) ไป – กลับ กรุ งเทพฯ – แมนเชสเตอร์ - ลอนดอน - กรุ งเทพฯ
       ชั้นทัศนาจร รวมค่าประกันภัยสายการบิน, ค่าภาษีน้ ามัน, ค่าภาษีสนามบินขาออกของทุกประเทศ ท่านละ 41,600      บาท
     2.2 แพ็กเกจต่างประเทศ ประเทศอังกฤษ                               ท่านละ 34,040   บาท
              ั
       - ค่าที่พก โรงแรมระดับ 4 ดาว จานวน 4 คืน
       - ค่าอาหารทุกมื้อ ( 13 มื้อ) ตามรายการระบุ
       - ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ – ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
       - ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
       - ค่าขนย้ายสัมภาระที่สนามบินและโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ( น้ าหนักไม่เกิน ท่านละ 20 กิโลกรัม )
     2.3 ค่าวีซ่าประเภทท่องเที่ยวชัวคราว
                     ่                               ท่านละ 3,860    บาท
     2.4 ค่าบริ การนาเที่ยว รวมภาษี VAT 7 % และ ภาษีหก ณ ที่จ่าย 1% (1,395+105)
                              ั                      ท่านละ 1,500    บาท
                 ั
       - ค่าประกันอุบติเหตุระหว่างการเดินทาง
                                           ั
         (วงเงินประกันไม่เกินท่านละ 1,000,000.-บาท และค่ารักษาพยาบาลจากอุบติเหตุไม่เกินท่านละ 500,000 บาท)

                                                          Document1. Page 4
                                                 .
                   ้
    - ค่ามัคคุเทศก์จากประเทศไทย ผูคอยอานวยความสะดวกแก่คณะตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
     ค่ าใช้ จ่ายต่ อท่ าน                                    ท่ านละ 81,000 บาท
     พักห้ องเดียว ่                                      ่
                                                 เพิมท่ านละ 10,500 บาท3. อัตราค่ าบริการ สาหรับคณะ 25 ท่ านขึนไป  ้
  3.1 ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบินสายการบิน Qatar Airways (QR) ไป – กลับ กรุ งเทพฯ – แมนเชสเตอร์ - ลอนดอน - กรุ งเทพฯ
    ชั้นทัศนาจร รวมค่าประกันภัยสายการบิน, ค่าภาษีน้ ามัน, ค่าภาษีสนามบินขาออกของทุกประเทศ ท่านละ 41,600 บาท
  3.2 แพ็กเกจต่างประเทศ ประเทศอังกฤษ                                   ท่านละ 31,540 บาท
          ั
    - ค่าที่พก โรงแรมระดับ 4 ดาว จานวน 4 คืน
    - ค่าอาหารทุกมื้อ ( 13 มื้อ) ตามรายการระบุ
    - ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ – ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
    - ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
    - ค่าขนย้ายสัมภาระที่สนามบินและโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ( น้ าหนักไม่เกิน ท่านละ 20 กิโลกรัม )
  3.3 ค่าวีซ่าประเภทท่องเที่ยวชัวคราว
                  ่                                    ท่านละ 3,860 บาท
  3.4 ค่าบริ การนาเที่ยว รวมภาษี VAT 7 % และ ภาษีหก ณ ที่จ่าย 1% (1,116+84)
                             ั                        ท่านละ 1,200 บาท
               ั
    - ค่าประกันอุบติเหตุระหว่างการเดินทาง
                                          ั
      (วงเงินประกันไม่เกินท่านละ 1,000,000.-บาท และค่ารักษาพยาบาลจากอุบติเหตุไม่เกินท่านละ 500,000 บาท)
                         ้
    - ค่ามัคคุเทศก์จากประเทศไทย ผูคอยอานวยความสะดวกแก่คณะตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
      ค่ าใช้ จ่ายต่ อท่ าน                                      ท่ านละ 78,200 บาท
       พักห้ องเดียว่                                      ่
                                                  เพิมท่ านละ 10,500 บาท
4. อัตราค่ าบริการ สาหรับคณะ 30 ท่ านขึนไป   ้
  4.1 ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบินสายการบิน Qatar Airways (QR) ไป – กลับ กรุ งเทพฯ – แมนเชสเตอร์ - ลอนดอน - กรุ งเทพฯ
    ชั้นทัศนาจร รวมค่าประกันภัยสายการบิน, ค่าภาษีน้ ามัน, ค่าภาษีสนามบินขาออกของทุกประเทศ ท่านละ 41,600 บาท
 4.2 แพ็กเกจต่างประเทศ ประเทศอังกฤษ                                    ท่านละ 30,570 บาท
           ั
    - ค่าที่พก โรงแรมระดับ 4 ดาว จานวน 4 คืน
    - ค่าอาหารทุกมื้อ ( 13 มื้อ) ตามรายการระบุ
    - ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ – ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
    - ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
    - ค่าขนย้ายสัมภาระที่สนามบินและโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ( น้ าหนักไม่เกิน ท่านละ 20 กิโลกรัม )
  4.3 ค่าวีซ่าประเภทท่องเที่ยวชัวคราว
                   ่                                   ท่านละ 3,860 บาท
  4.4 ค่าบริ การนาเที่ยว รวมภาษี VAT 7 % และ ภาษีหก ณ ที่จ่าย 1% (1,000+70)
                              ั                       ท่านละ 1,070 บาท
                ั
    - ค่าประกันอุบติเหตุระหว่างการเดินทาง
                                           ั
      (วงเงินประกันไม่เกินท่านละ 1,000,000.-บาท และค่ารักษาพยาบาลจากอุบติเหตุไม่เกินท่านละ 500,000 บาท)
                          ้
    - ค่ามัคคุเทศก์จากประเทศไทย ผูคอยอานวยความสะดวกแก่คณะตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
      ค่ าใช้ จ่ายต่ อท่ าน                                      ท่ านละ 77,100 บาท
       พักห้ องเดียว ่                                      ่
                                                  เพิมท่ านละ 10,500 บาท
  มอบพิเศษ เฉพาะคณะ - กระเป๋ าเดินทางล้อลาก สาหรับผูเ้ ดินทางท่านละ 1 ใบ
   -              บริ การอาหารเสริ ม
   -              ป้ ายผ้าต้อนรับคณะ เพื่อถ่ายภาพ
 -                จัดทาเอกสารคู่มือการท่องเที่ยว, ซองใส่เอกสารการเดินทาง, ป้ ายติดกระเป๋ า, ริ บบิ้น, และปากกา
                                                          Document1. Page 5
                                                        .
               ้
    4. อัตราค่ าบริการนีไม่ รวม.-
       - ค่าทาหนังสื อเดินทางและเอกสารสาคัญเพื่อการเดินทาง
       - ค่าระวางสาหรับสัมภาระที่มีน้ าหนักเกิดกว่าข้อกาหนด ท่านละ 20 กิโลกรัม
       - ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่ท่านผูมีเกียรติเรี ยกสังเอง
                        ้        ่
      - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ ของท่าน ผูมีเกียรติ เช่น ค่าโทรศัพท์, โทรเลข, ซักรี ด, เครื่ องดื่มในมินิบาร์ ฯลฯ
                          ้
      - ค่าภาษีท่องเที่ยว (กรณี รัฐบาลเรี ยกเก็บ)
    5. เงือนไขการชาระเงิน
       ่            ชาระหลังจากการเดินทางภายใน 15 วัน

                    ้                            ั
    จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ หากท่านมีขอสงสัยหรื อต้องการข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมกรุ ณาติดต่อทางบริ ษทฯ ได้ตลอดเวลาทาการที่หมายเลข
02-637-7333-6 จักขอบพระคุณยิง และทางบริ ษทฯ หวังเป็ นอย่างยิงว่าคงจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านและคณะในวาระอันใกล้น้ ี
                ่      ั         ่

                                           ขอแสดงความนับถือ


                                           (นายธนชัย นามวิเศษ)
                                             ้ั
                                            ผูจดการฝ่ ายขาย
                                             089-9694464
                                                             Document1. Page 6

								
To top