wp-config.php1 by fatdc

VIEWS: 0 PAGES: 2

									<?php
/**
 * The base configurations of the WordPress.
 *
 * This file has the following configurations: MySQL settings, Table
Prefix,
 * Secret Keys, WordPress Language, and ABSPATH. You can find more
information
 * by visiting {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php
Editing
 * wp-config.php} Codex page. You can get the MySQL settings from your
web host.
 *
 * This file is used by the wp-config.php creation script during the
 * installation. You don't have to use the web site, you can just copy
this file
 * to "wp-config.php" and fill in the values.
 *
 * @package WordPress
 */

// ** MySQL ayarlarý - Bu bilgileri sunucunuzdan alabilirsiniz ** //
/** WordPress için kullanýlacak veritabanýnýn adý */
define('DB_NAME', 'yyashot18054com22963_soyle33');

/** MySQL veritabaný kullanýcýsý */
define('DB_USER', 'nn33');

/** MySQL veritabaný parolasý */
define('DB_PASSWORD', 'nuri3778nrgs');

/** MySQL sunucusu */
define('DB_HOST', 'localhost');

/** Yaratýlacak tablolar için veritabaný karakter seti. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');

/** Veritabaný karþýlaþtýrma tipi. Herhangi bir þüpheniz varsa bu deðeri
deðiþtirmeyin. */
define('DB_COLLATE', '');

/**#@+
 * Eþsiz doðrulama anahtarlarý.
 *
 * Her anahtar farklý bir karakter kümesi olmalý!
 * {@link http://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt WordPress.org
secret-key service} servisini kullanarak yaratabilirsiniz.
 * Çerezleri geçersiz kýlmak için istediðiniz zaman bu deðerleri
deðiþtirebilirsiniz. Bu tüm kullanýcýlarýn tekrar giriþ yapmasýný
gerektirecektir.
 *
 * @since 2.6.0
 */
define('AUTH_KEY',     'eþsiz karakter kümenizi buraya yerleþtirin');
define('SECURE_AUTH_KEY',  'eþsiz  karakter  kümenizi  buraya  yerleþtirin');
define('LOGGED_IN_KEY',   'eþsiz  karakter  kümenizi  buraya  yerleþtirin');
define('NONCE_KEY',     'eþsiz  karakter  kümenizi  buraya  yerleþtirin');
define('AUTH_SALT',     'eþsiz  karakter  kümenizi  buraya  yerleþtirin');
define('SECURE_AUTH_SALT',  'eþsiz  karakter  kümenizi  buraya  yerleþtirin');
define('LOGGED_IN_SALT',   'eþsiz  karakter  kümenizi  buraya  yerleþtirin');
define('NONCE_SALT',     'eþsiz  karakter  kümenizi  buraya  yerleþtirin');
/**#@-*/

/**
 * WordPress veritabaný tablo ön eki.
 *
 * Tüm kurulumlara ayrý bir önek vererek bir veritabanýna birden fazla
kurulum yapabilirsiniz.
 * Sadece rakamlar, harfler ve alt çizgi lütfen.
 */
$table_prefix = 'wp_';

/**
 * WordPress yerel dil dosyasý, varsayýlan ingilizce.
 *
 * Bu deðeri deðiþtirmenize gerek yok! Zaten Türkçe'ye ayarlý.
 * tr_TR.mo Türkçe dil dosyasýnýn wp-content/languages dizini altýnda
olduðundan emin olun.
 * Türkçe çeviri hakkýnda öneri ve eleþtirilerinizi iletisim@wordpress-
tr.com adresine iletebilirsiniz.
 *
 */
define ('WPLANG', 'tr_TR');

/**
 * For developers: WordPress debugging mode.
 *
 * Change this to true to enable the display of notices during
development.
 * It is strongly recommended that plugin and theme developers use
WP_DEBUG
 * in their development environments.
 */
define('WP_DEBUG', false);

/* Hepsi bu kadar. Mutlu bloglamalar! */

/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( !defined('ABSPATH') )
   define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');

/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

								
To top