�O�N TNCS H? CH� MINH* - DOC by 5Gxcej0g

VIEWS: 10 PAGES: 9

									 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BAN CHẤP HÀNH TP. CẦN THƠ        Cần Thơ, ngày 10 tháng 11 năm 2009
      ***
   Số: 91 BC/TĐ


                BÁO CÁO
         Sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động
       “Tuổi trẻ Cần Thơ học tập và làm theo lời Bác”


    Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị về triển khai
thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh”, được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cụ thể hoá thành cuộc vận
động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” thông qua Kế hoạch số
161 KH/TWĐTN ngày 26/2/2007. Ban Thường vụ Thành Đoàn Cần Thơ xây
dựng Kế hoạch số 246 KH/TĐ, ngày 28/2/2007 triển khai thực hiện cuộc vận
động “Tuổi trẻ Cần Thơ học tập và làm theo lời Bác” trong toàn hệ thống
Đoàn thanh niên của thành phố. Sau 3 năm thực hiện cuộc vận động, đoàn
viên, thanh thiếu nhi TP. Cần Thơ đã thể hiện tinh thần tích cực, chủ động,
thực hiện nhiều nội dung và hình thức phong phú để thu hút đông đảo thanh
thiếu nhi tham gia có hiệu quả cuộc vận động.
    I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, CHỈ ĐẠO.
    - Ban Thường vụ Thành Đoàn ra Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổ
chức thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Cần Thơ học tập và làm theo lời Bác”
trong toàn Đoàn bộ gồm 20 đồng chí là lãnh đạo Thành Đoàn, Uỷ viên Ban
Thường vụ, Ban Chấp hành, các đồng chí Ban chuyên môn Thành Đoàn. Đồng
chí Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ, Trần Việt Trường làm Trưởng Ban Chỉ đạo
cuộc vận động.
    - Ban Thường vụ Thành Đoàn xây dựng một số văn bản chỉ đạo
như:
    + Kế hoạch số 246 KH/TĐ ngày 28/2/2007 về thực hiện cuộc vận động
“Tuổi trẻ Cần Thơ học tập và làm theo lời Bác” (giai đoạn 2007 – 2012).
    + Hướng dẫn số 11 HD/TĐ ngày 04/8/2008 hướng dẫn một số nội dung
thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Cần Thơ học tập và làm theo lời Bác”(giai
đoạn 2007 – 2012).
    + Chương trình hành động “Tuổi trẻ Cần Thơ học tập và làm theo lời
Bác” (giai đoạn 2008 – 2012).
    - Các loại văn bản triển khai thực hiện như:
    + Kế hoạch số 17 KH/TĐ ngày 24/3/2008 về việc thực hiện cuộc vận
động “Tuổi trẻ Cần Thơ học tập và làm theo lời Bác” năm 2008 với chủ đề
“Thực hiện lời Bác kêu gọi tuổi trẻ Cần Thơ thi đua ái quốc” và “Theo bước
chân người nâng cao chất lượng Đoàn cơ sở và đoàn viên”.
    + Kế hoạch số 02 KH/LTTĐ ngày 19/02/2008 giữa Ban Thường vụ
Thành Đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ về việc phối hợp tổ chức
                                       1
cuộc thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”.
    + Kế hoạch số 22 KH/TĐ ngày 16/4/2008 về tổ chức lễ tuyên dương
“118 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”.
    + Kế hoạch số 46 KH/TĐ ngày 30/10/2008 về “Xây dựng và tuyên
dương 120 chi đoàn tiến tiến làm theo lời Bác” (giai đoạn 2008 – 2010).
    + Kế hoạch số 62 KH/TĐ ngày 04/12/2008 về thực hiện cuộc vận động
năm 2009 với chủ đề “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – soi sáng đường
chúng ta đi”.
    + Kế hoạch số 63 KH/TĐ ngày 12/01/2009 về tổ chức cuộc thi viết với
chủ đề: “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – soi sáng đường chúng ta đi”.
    + Kế hoạch số 69 KH/LTTĐ ngày 23/02/2009 giữa Ban Thường vụ
Thành Đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ về việc tổ chức đồng
diễn “Thanh niên làm theo lời Bác”...
    - Đồng thời, các Ban chuyên môn Thành Đoàn xây dựng các kế hoạch
thực hiện cuộc vận động theo từng năm phù hợp với đặc điểm, đối tượng thanh
niên quản lý và triển khai đến tất cả các cấp bộ Đoàn.
    - Căn cứ kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành Đoàn, 100% Đoàn
trực thuộc đã xây dựng cụ thể hoá kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ
Cần Thơ học và làm theo lời Bác” giai đoạn 2007 - 2012. Các cơ sở Đoàn đã
chủ động, trong việc tổ chức thực hiện cuộc vận động, gắn với từng đối tượng
và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
    II. KẾT QUẢ 3 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG.
    1. Công tác thông tin tuyên truyền:
    - Công tác tuyên truyền về cuộc vận động được các cấp bộ Đoàn thực
hiện khá tốt. Nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như:
băngrôn, hệ thống bản tin, website, chương trình phát thanh thanh niên, chiếu
phim… Ban Thường vụ Thành Đoàn giới thiệu và cung cấp danh mục những
tác phẩm sách, chuyên đề, băng đĩa về tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để phục vụ công tác tuyên truyền tại cơ sở như:
    + Sách: Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác; Theo bước chân
Người; Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…
    + Tác phẩm, chuyên đề: “Sửa đổi lối làm việc”; “Di chúc”; “Nâng cao
đạo đức cách mạng quýet sạch chủ nghĩa cá nhân”; “Tư tưởng, tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí, quan
liêu”; “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách
nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”; Bài phát biểu
của đồng Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chỉ đạo về việc đẩy mạnh thực hiện
cuộc vận động…
    + Phim: Hồ Chí Minh - chân dung một con người; Hồ Chí Minh – một
nét danh nhân, Hồ Chí Minh toàn tập; Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông; Hồ Chí
Minh hình ảnh của Người; Mùa sen nhớ Bác; Bác Hồ với nông dân; Miền Nam
trong trái tim tôi; Hồ Chí Minh niềm tin thế kỷ; Hình tượng Bác Hồ; Bác Hồ ở
Thái Lan; 100 Tết Hồ Chí Minh; Muôn vàn tình yêu thương; Tuổi trẻ Việt Nam
học tập và làm theo lời Bác...
                                      2
    - Phát hành đến Đoàn cơ sở 3.500 cuốn sổ tay “Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Ban Chỉ đạo cuộc vận động TP.Cần Thơ
cung cấp; Ban Thường vụ Thành đoàn xuất bản 74.800 bản tin Tuổi trẻ Tây
Đô giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh;
những bài viết, mẩu chuyện, tác phẩm của Bác Hồ; những điều Bác dạy thanh
niên, thiếu niên nhi đồng; hình ảnh hoạt động của Bác Hồ. Đặc biệt, mở diễn
đàn:“Tuổi trẻ Cần Thơ học tập và làm theo lời Bác” trên Bản tin và website
Tuổi trẻ Tây Đô (tại địa chỉ: thanhdoan.cantho.gov.vn) thu hút hơn 120.000
lượt bạn trẻ truy cập tìm kiếm thông tin, học tập, sinh hoạt chi đoàn, chi hội.
Qua đây đã có trên 812 bài viết cảm nhận, phát biểu suy nghĩ, giới thiệu cá
nhân, mô hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí
Minh thông qua diễn đàn.
    - Phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là Đài Phát
thanh - Truyền hình TP. Cần Thơ thực hiện chương trình Truyền hình Thanh
niên; các Đài Truyền thanh quận, huyện, chương trình phát thanh niên tại ký
túc xá, sinh hoạt dưới cờ là biện pháp được các cấp bộ Đoàn vận dụng truyền
thông, giới thiệu rộng rãi trong ĐVTN và quần chúng nhân về cuộc vận động
đầy ý nghĩa này.
    2. Công tác tổ chức học tập chuyên đề, tư tưởng, tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh:
    - Trong 3 năm qua, các cấp bộ Đoàn tổ chức học tập, nghiên cứu các tác
phẩm: “Di chúc”; “Sửa đổi lối làm việc”; “Nâng cao đạo đức cách mạng,
quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về
thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”; “Tư tưởng, tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức
phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” và những điều Bác Hồ dạy thanh niên,
thiếu niên nhi đồng,… thực hiện được 327 lớp với sự tham gia của hơn 18.751
lượt cán bộ, đoàn viên tham gia học tập và viết bài thu hoạch.
    - Khối trường học tổ chức học tập, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức Hồ
Chí Minh thông qua các lớp tập huấn, buổi sinh hoạt dưới cờ hàng tuần, trong
giờ sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt ngoại khoá, họp lệ chi đoàn tìm hiểu về tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng các hình thức như: phút truyền thống, kể
chuyện; báo cáo việc làm tốt của đoàn viên thanh niên, học sinh - sinh viên, tổ
chức chiếu phim “Hồ Chí Minh – chân dung một con người”, “Những giây
phút cuối đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Hồ Chí Minh một nét danh
nhân”... Các trường đại học, cao đẳng trong thành phố tổ chức học tập chính
trị, tư tưởng Hồ Chí Minh đầu khoá và viết thu hoạch hơn 70.000 sinh viên,
đoàn viên thanh niên tham gia.
    - Việc học tập tấm gương đạo đức của Bác còn được tổ chức lồng ghép
trong sinh hoạt chi đoàn hàng tháng; trong các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác
Đoàn –Hội - Đội; tham quan thực tế ở bảo tàng Cần Thơ; Bảo tàng Quân khu
9; báo công dâng Bác tại tượng đài Bác Hồ bến Ninh Kiều; về nguồn đền thờ
Bác tại Long Mỹ, Hậu Giang và Trà Vinh; thăm mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc –
thân sinh của Bác Hồ ở Đồng Tháp…
                                       3
    - Nhìn chung trong 3 năm qua cán bộ Đoàn và ĐVTN tham gia tốt việc
học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 97% thanh niên
được tuyên truyền hiểu biết về cuộc vận động này.
    3. Tổ chức các hoạt động hội thi, diễn đàn, toạ đàm, diễn đàn, văn
hoá văn nghệ, chiếu phim học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh:
    - Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Cần Thơ học tập và
làm theo lời Bác” các cấp bộ Đoàn đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo bằng
nhiều hình thức như: hội diễn văn nghệ, diễn đàn, toạ đàm, chiếu phim về tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh, hội thi kể chuyện… nhằm mục đích chuyển tải
hiệu quả nhất cuộc vận động đến đoàn viên thanh niên. Trong đó, nổi bật và
mang lại hiệu quả thiết thực là Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh”, được các cấp bộ Đoàn từ cơ sở thuộc 85 xã, phường, thị trấn của
thành phố triển khai và ĐVTN tham gia hội thi do cấp uỷ Đảng tổ chức. Bên
cạnh đó, hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” cũng được triển khai thực
hiện trong toàn hệ thống học sinh khối TH, THCS. Qua đây, có 32 em xuất
sắc được tuyển chọn về dự thi cấp thành phố. Ban Tổ chức đã trao 2 giải nhất,
2 giải nhì, 4 giải ba, 8 giải khuyến khích. Đồng thời, đã chọn em Đỗ Minh
Thuỳ (Lớp 5A Trường TH số 2, Ô Môn) đạt giải nhất khối TH dự thi cấp khu
vực ĐBSCL đạt giải khuyến khích. Đặc biệt trong năm 2009, Hội đồng Đội
thành phố đã tổ chức ngày hội “Đội viên làm theo lời Bác dạy” có 789 đội
viên xuất sắc của các quận, huyện tham gia. Tại ngày hội còn diễn ra các hoạt
động như: tuyên truyền măng non, thi nghi thức Đội và kể chuyện về những
gương đội viên vượt khó, học tập làm theo lời Bác dạy. Điểm nổi bật trong
thực hiện cuộc vận động ở năm 2009, hình thức hội thi kể chuyện đã chuyển
sang kể về những tấm gương người thật, việc thật học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hàng trăm gương thanh niên, đội viên, hội viên
tiên tiến làm theo lời Bác đã được chọn viết bài kể tại hội thi các cấp.
    - Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn tổ chức hội thi văn nghệ, diễn đàn, toạ
đàm, thi báo tường, sưu tầm hình ảnh, bài viết về cuộc đời, thân thế và sự
nghiệp của Bác Hồ. Nổi bật như Hội trại “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí
Minh”, thi báo tường “Sức trẻ và niềm tin”, diễn đàn “Thực hành tiết kiệm
chống lãng phí”(Đoàn khối Doanh nghiệp); “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời
Bác”, “Thanh niên thời hội nhập”(Quận Đoàn Thốt Nốt, Ô Môn, Ninh Kiều,
Bình Thuỷ, Cái Răng, Huyện Đoàn Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh
Thạnh, Đoàn khối CQ Dân Chính Đảng, Ban Thanh niên Công an); Hội thảo
khoa học “Vấn đề giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống đối với thanh niên
hiện nay” (chi đoàn Trường Chính trị và Học viện Chính trị - Hành chính khu
vực 4); “Ký sự thanh niên” (Quận Đoàn Ninh Kiều); sưu tầm bài viết, hình
ảnh, nhạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh (Đoàn Trường Cao đẳng Nghề, ĐH Cần
Thơ, ĐHY Dược, ĐH Tây Đô, Cao đẳng KT-KT, Cao đẳng Cần Thơ). Hội thi
“Hát về Bác, hát về anh bộ đội Cụ Hồ”, thi báo tường “Bác Hồ và 78 mùa
xuân của Đoàn” (Đoàn Trường Cao đẳng Nghề), Hội thi “Chi đoàn làm theo
lời Bác”, “Chi đội em làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” (Quận Đoàn Bình
                                      4
 Thủy)....
     Nội dung và hình thức các cuộc thi đa dạng, phong phú. Đặc biệt, các
cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đánh giá là thành
công và có sức lan toả sâu rộng nhất: ở cấp chi đoàn, đoàn viên kể chuyện
trong sinh hoạt chi đoàn hàng tháng và thảo luận những nội dung chi đoàn làm
theo lời Bác gắn với mẩu chuyện được kể. Ở các cơ quan, đoàn viên thanh
niên kể chuyện, hát các ca khúc về Bác trong sinh hoạt, giao lưu. Trong đội
viên được kể trong chương trình phát thanh măng non, sinh hoạt Sao nhi đồng,
sinh hoạt dưới cờ đầu tuần. Ở cấp Quận, Huyện và tương đương, cuộc thi được
đầu tư tổ chức thành nhiều chặng dành cho nhiều đối tượng với nhiều hình
thức sân khấu hoá ấn tượng, hiệu quả.
    - Bên cạnh đó, các cấp Đoàn bộ thành phố tham gia tích cực những hoạt
 động giao lưu như: “Miền Tây Nam bộ học tập và làm theo tấm gương đạo
 đức Hồ Chí Minh”, “Tuổi trẻ kho bạc 13 tỉnh, thành ĐBSCL học tập và làm
 theo lời Bác”, “Chương trình giới thiệu sách phục vụ thực hiện cuộc vận
 động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…
    - Đoàn Trường Đại học Cần Thơ, Đại học Y Dược, Đại học Tây Đô,
 Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Cao đẳng Cần Thơ, Cao đẳng Nghề, Cao đẳng
 Y tế phối hợp với phòng ban của trường tổ chức thành công Hội thi Olympic
 các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự tham gia
 của trên 16.322 đoàn viên thanh niên, sinh viên.
    - Thực hiện chủ đề năm 2009 và kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của
 Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức cuộc thi “Di
 chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – soi sáng đường chúng ta đi” trong toàn
 Đoàn bộ (cấp cơ sở và cấp thành phố), có 1.911 bài của các cá nhân, tập thể
 gửi về dự thi cấp thành phố. Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải
 ba, 13 giải khuyến khích và các giải cho tập thể triển khai tốt cuộc thi và cấp
 trực thuộc trao nhiều giải thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt giải cao.
    Kết quả chung cho hoạt động này, đã tổ chức xem phim, tọa đàm, trao
đổi các tác phẩm văn học, nghệ thuật về Bác được 1.352 cuộc với 50.622 lượt
ĐVTN tham gia; Xây dựng tủ sách "Học tập và làm theo lời Bác" 149 tủ sách
với 14.958 đầu sách, tài liệu các loại; Số chi đoàn có "Nhật ký làm theo lời
Bác" là 230.
    4. Tổ chức tuyên dương những gương tập thể, cá nhân tiên tiến làm
theo lời Bác:
    Ba năm triển khai thực cuộc vận động từ học tập, nhận thức sâu sắc về
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngày xuất hiện càng nhiều những tập thể, cá
nhân học tập và làm theo lời Bác, cụ thể: Cấp thành phố tuyên dương 118
gương thanh niên tiên tiến học tập và làm theo lời Bác trên các lĩnh vực: lao
động sản xuất kinh doanh, học tập, sáng tạo, văn hoá, thể dục thể thao, an ninh
quốc phòng…Các cấp bộ Đoàn tuyên dương 1.426 gương thanh niên, thanh
thiếu niên làm theo lời Bác và 78 tập thể. Có 389 cán bộ, đoàn viên thanh niên
được cấp uỷ Đảng các cấp tặng Huy hiệu “Học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh”; Ban Thường vụ Thành Đoàn bình chọn 6 gương thanh
                                        5
niên tiên tiến dự Đại hội “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” do Trung
ương Đoàn tổ chức và 11 gương điển hình dự Đại hội tài năng trẻ toàn quốc
lần thứ nhất tại thủ đô Hà Nội; Giới thiệu 2 gương Trần Thái Nghiêm (Huyện
Đoàn Phong Điền), Ngọc Trân (Đoàn phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình
Thủy) cho VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện phóng sự “Hành trình
tuổi trẻ Việt Nam làm theo lời Bác”. Đến nay, các cấp bộ Đoàn đã có 121 chi
đoàn, Đoàn cơ sở đăng ký thực hiện “Chi đoàn làm theo lời Bác” để tuyên
dương 120 chi đoàn làm theo lời Bác nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ
tịch Hồ Chí Minh.
     - Điển hình một số cá nhân học tập và làm theo lời Bác như em
Nguyễn Hoàng Nhã (Hội người khuyết tật TP.Cần Thơ) dù bị khuyết tật ở
chân nhưng em đã cố gắng học tập tốt và là vận động chuyên bơi lội không
chuyên của TP. Cần Thơ, từ năm 2004 đến nay tham gia giải bơi lội toàn quốc
đạt 12 HCV, 4 HCB, tại giải bơi lội Paragames ở Thái Lan năm 2007 Nhã
mang về cho đoàn Việt Nam 1HCV, 1 HCB, 2 HVĐ. Đoàn viên Trần Minh
Luân (Cty Cổ phần Dược Hậu Giang) – là người có nhiều sáng kiến mang lại
lợi nhuận cho công ty trên 500 triệu đồng/năm. Thượng uý Phạm Thanh
Quỳnh (Phòng PC 15, Công an TP.Cần Thơ) liêm khiết trong khi làm nhiệm
vụ không nhận hối lộ 10 triệu đồng. Đoàn viên Nguyễn Hữu Dư (Đội dân
phòng Công an phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt) dũng cảm hy sinh khi tham
gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Trung uý Phan Nguyễn Ngọc
Chiến, (Phó Bí thư Đoàn cơ sở CA quận Ô Môn) có thành tích xuất sắc trong
truy bắt đối tượng hình sự được Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp khen đột
xuất. Nguyễn Thanh Liêm (Công an TP.Cần Thơ) nhặt được số tiền 21 triệu
năm trăm ngàn đồng trả lại người đánh rơi. Đặng Thanh Toàn, Nguyễn Hữu
Nhân (PX14, Công an TP.Cần Thơ) cứu sống một bé trai chết đuối được Ban
giám đốc Công an và Thành Đoàn Cần Thơ tặng giấy khen.
    5. Mô hình, công trình, sáng kiến, sáng chế làm theo lời Bác:
    Trong 3 năm, tuỳ vào đặc điểm tình hình thực tế của từng địa phương,
đơn vị, các cơ sở Đoàn đã phát động và hướng dẫn đoàn viên thanh niên, hội
viên, đội viên thực hiện nhiều mô hình, công trình, phần việc mang lại giá trị
thiết thực cho cuộc sống. Cụ thể là những mô hình, công trình, phần việc, sáng
kiến sáng chế sau:
    - Thực hiện Tết trồng cây Ban Thường vụ Thành Đoàn đã phối hợp với
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lễ phát động “Trồng cây nhớ
Bác” tại quận Thốt Nốt, huyện Phong Điền. Hưởng ứng hoạt động này, các cơ
sở Đoàn trong toàn thành phố phối hợp với các ban ngành hưởng ứng cuộc vận
động tích cực tham gia trồng hơn 400.000 cây các loại trên khắp các địa
phương và thu hút trên 12.000 lượt ĐVTN.
     - Từ cuộc vận động Đoàn Khối Dân Chính Đảng đã phát động phong
trào “3 trách nhiệm: trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với công việc và
trách nhiệm với nhân dân gắn với cuộc vận động qua những lời dạy cụ thể của
Bác với nhiệm vụ cải cách hành chính bằng những việc làm cụ thể với chủ đề
“Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong
                                      6
trào thi đua cải cách hành chính”. Qua phong trào đã tạo nên nhận thức và
động lực rất lớn trong quá trình phấn đấu tiếp theo của lực lượng đoàn viên
thanh niên. Tiêu biểu: Đoàn cơ sở Cục Hải Quan thực hiện công trình thanh
niên “Quản lý hồ sơ các doanh nghiệp bằng chương trình tin học”. Hệ thống
cập nhật thông tin để nắm đối tượng quản lý rủi ro (khi những doanh nghiệp có
dấu hiệu không bình thường thì hệ thống đèn đỏ sẽ báo hiệu kịp thời giúp cho
công tác quản lý thuận tiện hơn), hiện đang quản lý 90% doanh nghiệp trên địa
bàn thành phố Cần Thơ.
     - Mô hình “Sơ đồ đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ”, “Hệ thống
phanh hơi”, “Mô hình xe tăng, sa bàn, máy bay” (Ban Thanh niên Thành
Đội); công trình thanh niên: “Khu phố xanh – sạch – đẹp và tuyên truyền cho
người dân ký cam kết, phân loại rác tại nguồn”, “Phòng chống ma tuý trong
tuổi trẻ học đường”, “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, đảm bảo ứng trực cơ
động, sẵn sang chiến đấu cao” (Ban Thanh niên Công an thành phố); đề tài
“Phân tích yếu tố kinh tế - xã hội của mô hình nuôi cá đăng quầng trên nền
đất lúa trong mùa lũ”; “Nghiên cứu giải pháp tối ưu của hệ thống cây trồng,
vật nuôi kết hợp vùng nước ngọt ở ĐBSCL” (Đại học Cần Thơ); sáng kiến
“Quản lý bệnh nhân bảo hiểm y tế ngoại trú” (Trương Anh Vũ – chi đoàn
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ); mô hình “Ươm cá kiểng”, “Trồng
vú sữa” (Huyện Đoàn Phong Điền); “Vườn hoa thanh niên”, “Thanh niên với
văn hoá doanh nghiệp” (Đoàn khối doanh nghiệp)…
     - Thực hiện cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5
điều Bác Hồ dạy” trong đội viên, thiếu nhi. Liên đội các cấp đã tổ chức kể
chuyện Bác Hồ dưới cờ hàng tuần; thi viết về 5 điều Bác Hồ dạy; hội thi
“Chúng em kể chuyện Bác Hồ”; diễn đàn thiếu nhi: “Thiếu nhi với Bác Hồ,
Bác Hồ với thiếu nhi”; Hội trại “Hoa thơm dâng Bác”; tổ chức Đại hội cháu
ngoan Bác Hồ… Điển hình một số kết quả cụ thể như: Đã xây dựng 251 tủ
sách Bác Hồ với thiếu nhi với trên 34.000 đầu sách; có 96.514 đội viên được
công nhận Cháu ngoan Bác Hồ; phát triển 7.485 đội viên mới, nâng tổng số
đội viên hiện có lên 102.418.
    - Thực hiện Chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”, các
đơn vị đã tổ chức hơn 270 chương trình. Riêng cấp thành phố đã tổ chức
chương trình tại hai Liên đội THCS Bình Thuỷ và THCS Thốt Nốt với sự
tham gia của hơn 1.000 đội viên, đã trao 20 sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng,
cấp 1.500 suất học bổng (100.000 đồng/suất), vận động quỹ khuyến học trên
200 triệu đồng, vận động thu gom áo tặng trắng tặng bạn nghèo đến trường
trên 18.000 áo trắng.
    * Đánh giá chung:
    Qua ba năm trieån khai thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng “Tuổi trẻ Cần
Thơ học tập và làm theo lời Bác”, từng cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên,
đội viên nhận thức đầy đủ hơn vị trí, vai trò của thanh niên trong việc học tập
và làm theo lời Bác. Từ đó xác định nhiệm vụ tự rèn luyện bản thân mình với
thái độ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một việc làm
cần thiết, thường xuyên, liên tục. Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã bám sát
                                       7
nghị quyết, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, chủ động kết hợp
với tính sáng tạo trong việc cụ thể hoá bằng nhieàu noäi dung, hình thức tổ
chức thực hiện cuộc vận động phù hợp với các đối tượng thanh thiếu nhi. Cuộc
vận động đã góp phần quan trọng giáo dục đạo đức lối sống, naâng cao nhaän
thöùc cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, taïo söï maïnh meõ veà yù thức sống
tu döôõng, reøn luyeän, phaán ñaáu vươn lên, có ý thức lập thân, lập nghiệp,
thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phát triển mạnh mẽ.
    Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận cán bộ Đoàn chưa nhận
thức đầy đủ tầm quan trọng của cuộc vận động. Một số cơ sở Đoàn thực hiện
cuộc vận động còn mang tính chấp vá. Công tác triển khai thực hiện cuộc vận
động ở chi đoàn ấp, khu vực còn thụ động, sức lan toả đến đoàn viên thanh
niên hạn chế; chưa xem trọng và khai thác có hiệu quả nguồn tư liệu cung cấp
về cuộc vận động từ bản tin nội bộ của Đoàn để triển khai thực hiện tại đơn vị
mình.
    III. NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ.
    1. Mặt đạt được:
    - Các cơ sở Đoàn đã bám sát chỉ đạo của Đoàn cấp trên và Cấp uỷ Đảng
để triển khai nội dung thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Cần Thơ học tập và
làm theo lời Bác” đến từng đoàn viên thanh niên của đơn vị, địa phương mình.
Công tác chỉ đạo xuyên suốt từ các cấp bộ Đoàn tạo sự đồng bộ khi tổ chức
các hoạt động phong trào của Đoàn gắn với cuộc vận động.
    - Nhiều cơ sở Đoàn sáng tạo, trong việc tổ chức và triển khai những
hình thức và nội dung phù hợp với điều kiện thực tế, đối tượng đoàn viên
thanh niên tìm hiểu và học tập theo tấm gương đạo đức của Bác. Qua nghiên
cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ
Chí Minh, trong đoàn viên, thanh thiếu nhi đã có sự chuyển biến bước đầu về
nhận thức tư tưởng, về ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống; nhận thức rõ hơn về
vị trí, tầm quan trọng của đạo đức đối với sự phát triển của mỗi cá nhân, gia
đình và xã hội.
    - Trong công tác của một số cơ quan, đơn vị, do lồng ghép tốt nội dung
Cuộc vận động với nhiệm vụ công tác thường xuyên, nên hiệu quả công tác,
sản xuất kinh doanh, quan hệ trực tiếp với nhân dân... có sự chuyển biến theo
hướng tích cực, tiến bộ, được nhân dân ghi nhận. Một số nơi đã xây dựng các
quy định, quy chế cụ thể trong thực hiện các tiêu chuẩn đạo đức theo yêu cầu
của Cuộc vận động.
    2. Mặt hạn chế:
    - Một số cơ sở Đoàn vẫn chưa tổ chức các loại hình phong phú, đa dạng
để ĐVTN dễ tiếp cận, chưa gắn các nội dung và hình thức tiến hành Cuộc vận
động với các nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua.
    - Một số cấp bộ Đoàn chưa phối hợp tốt với các cơ quan thông tấn báo
chí để nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Một số nơi thực hiện cuộc vận động
theo thời vụ, thiếu chiều sâu, chưa thể hiện rõ các hoạt động “5 xây, 5 chống”
như kế hoạch cuộc vận động đề ra.

                                      8
     IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CUỘC VẬN
 ĐỘNG NĂM 2010.
     Năm 2010, sẽ diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, theo đó các
 các cơ sở Đoàn tiếp tục tập trung thực hiện những việc sau:
     1. Tiếp tục tổ chức học tập, nghiên cứu, tuyên truyền giáo dục các
 chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2010.
     2. Sơ kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Cần Thơ học tập và
 làm theo lời Bác”.
     3. Tổ chức cuộc thi nhật ký ảnh với chủ đề: “Làm theo lời Bác – Tuổi
 trẻ Cần Thơ hướng về 1.000 Thăng Long – Hà Nội”.
     4. “Tuyên dương 120 Chi đoàn tiên tiến làm theo lời Bác”.
     5. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam, Đội
 Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh TP.Cần Thơ phát động và triển khai rộng
 rãi trong hội viên, đội viên tham gia thực hiện tích cực cuộc vận động bằng
 những công trình, phần việc cụ thể làm theo lời Bác chào mừng Đại hội Đảng
 các cấp tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XI.
     Trên đây là báo cáo 3 năm thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Cần Thơ
 học tập và làm theo lời Bác” và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện cuộc vận
 động năm 2010.


Nôi nhaän:              TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
- VP TW Ñoaøn (Hà Nội, TPHCM).          Bí thư
- Ban Tuyên giáo TW Ñoaøn;
- Đ/c Phan Văn Mãi, Bí thư TWĐ;         (Đã ký)
- Đ/c Nguyễn Tấn Quyên, Bí thư
Thành ủy Cần Thơ;
- Đ/c Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng
Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Đ/c Phan Thị Thu Vân, Trưởng Ban
Dân vận Thành ủy;
- VP Thành ủy, Ban Tuyên giáo, Ban      Trần Việt Trường
Dân vận Thành ủy;
- 20 đơn vị trực thuộc;
- BTV Thaønh Đoàn;
- Lưu: VP, TG.
                                       9

								
To top