UBND TH? X� �?NG XO�I*** - Download as DOC by GH0Q5Q2

VIEWS: 0 PAGES: 2

									 UBND THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     ________________          _____________________________________

   Số: 593/PGDĐT-TCCB         Đồng Xoài, ngày 09 tháng 9 năm 2011
V/v nhắc nhở nâng bậc lương thường xuyên
và chuyển loại viên chức năm 2011.


     Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc.


   Vừa qua, Phòng GD&ĐT thị xã Đồng Xoài nhận được hồ sơ đề nghị nâng bậc
lương thường xuyên, hệ số thâm niên vượt khung; hồ sơ chuyển loại viên chức của
các trường trực thuộc.
   Song trong quá trình kiểm tra, còn một số trường có công chức, viên chức đủ
điều kiện và đã đến thời hạn để đề nghị nâng bậc lương thường xuyên, hệ số thâm
niên vượt khung; có viên chức đủ điều kiện để đề nghị chuyển loại.
  Để kịp thời giải quyết các chế độ chính sách công chức, viên chức các trường
Mầm non, Tiểu học, THCS.
   Phòng GD&ĐT thị xã Đồng Xoài đề nghị Hiệu trưởng các trường rà soát các
trường hợp đủ điều kiện nâng bậc lương thường xuyên, hệ số thâm niên vượt khung;
chuyển loại viên chức. (lưu ý các viên chức mới được điều động thuyên chuyển đến
đơn vị).
   Hồ sơ đề nghị bao gồm:
   1. Nâng bậc lương thường xuyên, hệ số thâm niên vượt khung
   -  Tờ trình đề nghị.
   -  Danh sách (theo mẫu).
   - Quyết định lương hiện hưởng (có xác nhận của Hiệu trưởng - hoặc công
chứng).
   2. Chuyển loại viên chức (theo Công văn 296/SNV-CCVC ngày 28/4/2009
của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước) gồm:
   - Văn bản đề nghị xét chuyển loại viên chức của thủ trưởng đơn vị.
   - Đơn xin xét chuyển loại viên chức.
   - Bản nhận xét đánh giá của thủ trưởng về quá trình công tác của viên chức
trong 3 năm gần nhất.
   - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch đề
nghị xét chuyển loại và bằng tốt nghiệp THPT (tất cả đều có xác nhận của cơ quan
quản lý viên chức hoặc của cơ quan công chứng).
   -  Bản sao Quyết định tuyển dụng, Quyết định bổ nhiệm vào ngạch.
   -  Danh sách (theo mẫu)
   Thời gian nộp hồ sơ: Hạn chót nộp hồ sơ ngày 16/9/2011.
   Lưu ý: Đây là đợt cuối cùng của năm 2011, Phòng GD&ĐT không giải quyết
những trường nộp sau thời gian đã quy định.
   Trên đây là Công văn nhắc nhở việc nâng bậc lương thường xuyên, hệ số thâm
niên vượt khung và chuyển loại viên chức năm 2011. Trong quá trình thực hiện nếu
có vướng mắc đề nghị các trường liên hệ với Phòng GD&ĐT thị xã Đồng Xoài thông
qua bộ phận Tổ chức cán bộ (số điện thoại: 3.888.534) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:                     TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.                     (đã ký)
                          Nguyễn Văn Khỏe

								
To top