Noi, ieri, astazi si m�ine - DOC - DOC by 4fItVny5

VIEWS: 0 PAGES: 33

									Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi
     Programul
activităţilor de perfecţionare
 prin cercurile pedagogice
     anul şcolar 2011 – 2012
        semestrul I

                       1/33
              PERFECŢIONAREA DIRECTORILOR UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

    Liceu + Gimnaziu


 ● TEMA: STRATEGII DE IDENTIFICARE ŞI CONTURARE A IMAGINII ORGANIZAȚ IEI Ș COLARE

 Nr.
     Centrul metodic    Data / ora       Unitatea de învăţământ             Responsabili
 crt.
                         Grupul Ș colar"Duiliu Zamfirescu" Responsabilul de cerc pedagogic din centrul
 1. Lehliu         09.11.2011 / 1000
                                Dragalina       metodic Lehliu Gara-Prof. Barbu Zoica
                                           Responsabilul de cerc pedagogic din centrul
 2. Olteniţa        16.11.2011 / 1000  Şc.cls.I-VIII "Spiru Haret"Olteniț a
                                           metodic Olteniţa-Prof. Benea Remus
                                           Responsabilul de cerc pedagogic din centrul
 3. Călăraşi        23.11.2011 / 1000      Şc.cls.I-VIII Jegălia
                                           metodic Călăraşi-Prof. Mirică Niculai

   COLECTIVUL DE ÎNDRUMARE
● Inspectori pentru implementarea descentralizării instituţionale: prof.Iulia Călăraşu
                                  prof. Laura Munteanu
                                  prof. Tudor Hreniuc

● Director Casa Corpului Didactic:                prof. Ştefana Dumitru
● Inspector pentru dezvoltarea resursei umane:          prof.Liliana Răcaru
● Inspector pentru activităţi de mentorat:            prof.Adriana Sofian

   COORDONATORI
♦Inspector şcolar general:             prof.dr. Constantin Tudor
♦Inspector şcolar general adjunct:         prof.Gheorghe Stoianovici
                                                                  2/33
                        ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR

● TEMA: "Necesitatea educării copiilor în spiritul interculturalităţii – premisă esenţială a organizării şi statutării unui
învăţământ de tip incluziv"

Nr.  Centrul   Grupa                                  Responsabili      Responsabil
                Data         Locul de desfăşurare
crt.  metodic  metodică                                grupă metodică     cerc pedagogic
 1   Călăraşi   1    8.11.2011   GPP nr.1 "Ţara copilăriei" Călăraşi  Dincă Georgeta     Olteanu Georgica Tudoriţa
     I                                     Pletea Georgeta
 2          2    22.11.2011   GPP nr.4 "Step by Step" Călăraşi    Călin Elena
                                          Ciobotaru Angela
 3          3    9.11.2011   GPN Ceacu               Flangea Nicoleta
                                          Paraschiv Ligia
 4   Călăraşi   1    10.11.2011   GPN nr.11 "Prâslea" Călăraşi      Constantin Niculina  Duţu Vasilica
     II                                    Negroiu Olga
 5          2    14.11.2011   GPN nr.9 "Voinicel" Călăraşi      Dinu Viorica
                                          Filip Nela
 6          3    16.11.2011   GPN Independenţa            Soare Daniela
                                          Şerban Georgeta
 7   Călăraşi   1    17.11.2011   GPN Unirea               Călin Marcela     Pletea Mioara
     III                                    Gâdei Anişoara
 8          2    7.11.2011   GPN nr.1 Borcea            Ionescu Mariana
                                          Sesovici Angela
 9          3    23.11.2011   GPN Tonea               Drăghici Maria
                                          Ionescu Daniela
 10  Lehliu    1    24.11.2011   GPN "Prâslea cel Voinic" Lehliu Gară  Cerchezeanu Mariana  Anghel Nicoleta
                                          Constantinescu Anica
 11         2    28.11.2011   GPN Săpunari              Culea Georgeta
                                          Streja Cecilia
                                                                    3/33
Nr.  Centrul   Grupa                               Responsabili        Responsabil
                Data        Locul de desfăşurare
crt.  metodic  metodică                             grupă metodică       cerc pedagogic
12          3    29.11.2011   GPP Fundulea           Băluţă Doina
                                       Constantin Georgeta
13   Olteniţa   1    5.12.2011   GPN nr.1 Olteniţa         Moldoveanu Cozeta Silvia  Marinaş Nina
     I                                  Mihai Dragos Marioara
14          2    30.11.2011   GPN nr.4 Olteniţa         Muşat Rodica
                                       Penu Georgeta
15   Olteniţa   1    8.12.2011   GPN nr.4 Chirnogi         Florea Florentina     Nica Tia
     II                                 Marin Gina
16          2    7.12.2011   GPN Şoldanu            Fotache Rodica
                                       Iordan Melania
 Coordonator: Inspector şcolar pentru învăţământul preşcolar, ed. Sava Mariana
                                                                4/33
                              ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR


PROIECT METODIC: Îmbunătăţirea practicilor educaţionale în vederea dezvoltării capacităţii de lectură a elevilor

JUSTIFICAREA PROIECTULUI:
  Integrarea orei de lectură în parcursul de instruire şi educare a elevilor din învăţământul primar, precum şi a secvenţei de lectură la alte discipline,
   impun abordarea conţinuturilor specifice într-o manieră atractivă, dar riguroasă, prin tehnici şi modalităţi diverse, dar eficiente în planul
   comprehensiunii textului citit / audiat.
  Aceste nouăţi solicită din partea învăţătorilor aplicarea unor practici educaţionale coerente şi complementare celor practicate la disciplina Limba şi
   literature română.
     SCOPUL PROIECTULUI:
   Dezvoltarea competenţelor profesionale de proiectare şi aplicare a unor demersuri optime a orelor / secvenţelor de lectură.
     OBIECTIVELE PROIECTULUI:
   Îmbunătăţirea practicilor educaţionale de predare – învăţare – evaluare pentru orele / secvenţele de lectură;
   creşterea calităţii actului educaţional şi, implicit, dezvoltarea capacităţilor de lectură a şcolarilor din învăţământul primar.
     ACTIVITĂŢI PROPUSE:
  lecţii / secvenţe demonstrative;
  ateliere /dezbateri / referate;
  prezentări teoretice;
  activităţi interactive de grup;
  analiză şi selectare de strategii;
  elaborare proiecte / schiţe de lecţii / secvenţe didactice;
  realizare de elemente de portofoliu;
    GRUP ŢINTĂ: învăţătorii din centrele metodice I şi II Călăraşi, I şi II Olteniţa, Lehliu – Dragalina;
    MATERIALE ŞI MIJLOACE:
  computere, videoproiectoare, CD-uri, biblioteci, CDI-uri, laboratoare AeL, soft-uri eduacaţionale, reţele internet etc.
    REZULTATE AŞTEPTATE:
  practici moderne de organizare, proiectare şi conducere a actului didactic;
  demersuri educaţionale eficiente;
  comportamente psihopedagogice creative în domeniul transpunerii în practică a teoriilor şi modelelor instruirii;
  atitudini şi motivaţii pozitive faţă de evoluţia personalităţii elevului;
                                                                            5/33
  mape tematice;
  afişe, postere, pliante;
  buletinul metodic al proiectului.
    CALENDARUL PROIECTULUI:
  octombrie 2011 - promovarea proiectului;
  noiembrie – decembrie 2011- activităţi de implementare a proiectului ( sesiuni de formare a coordonatorilor de cerc pedagogic şi a metodiştilor,
   activităţi metodice la nivelul comisiilor metodice şi a cercurilor pedagogice);
  ianuarie 2012 – evaluare parţială a proiectului şi stabilirea măsurilor de diminuare a disfuncţionalităţilor;
  februarie – martie 2012 – activităţi de implementare a proiectului;
  aprilie 2012 – evaluare parţială a proiectului (activitatea din cadrul comisiilor metodice);
  mai 2012 – activităţi de implementare / dezvoltare a proiectului (activităţi metodice la nivelul cercurilor);
  iunie 2012 – evaluarea finală a proiectului.
MODALITĂŢI DE EVALUARE:
  chestionare;
  elemente de portofoliu;
  eseuri;
  proiecte de activităţi;
  prezentări de activităţi / produse ale activităţilor;
  rapoarte de evaluare parţiale / finale etc.
ECHIPA DE PROIECT – membrii Consiliului Consultativ al învăţătorilor

                                                                            Responsabili de cerc
   Centrul metodic    Clasa      Tematica cercului pedagogic         Forma de organizare  Unitatea şcolară gazdă     Data
                                                                               pedagogic
   CĂLĂRAŞI I     I      " Utilizarea metodelor activ- participative în    Dezbatere pe baza   Şcoala cu clasele      08 nov.  Voicu Gigi – Florenţa
                  desfăşurarea orelor de lectură"           secvenţelor filmate  I – VIII Grădiştea      Ora10:00  Tudosoiu Viorica
            a II-a   "Ora de lectură - o necesitate în formarea      Atelier de lucru,   Şcoala cu clasele      09 nov.  Robescu Maria
                  competenţelor cheie la elevii din ciclul primar"   activităţi practice  I – VIII           Ora10:00  Cojocaru Floarea
                                                         "T. Vladimirescu"
                                                        Călăraşi
            a III-a   "Lectura – modalitate eficientă de dezvoltare a   Dezbatere       Şcoala cu clasele I – VIII  10 nov.  Panaitescu Petrina
                  competenţelor de comunicare"                        Nicolae Bălcescu       Ora10:00  Grama Livia
            a IV-a   "Îmbunătăţirea învăţării formale prin lectura    Lecţie demonstartivă  Şcoala cu clasele      11 nov.  Cristea Zizi
                  informală în cadrul orelor de lectură sau prin               I – VIII Independenţa    Ora10:00  Dumitraşcu Daniela
                  secvenţele de lectură din cadrul altor discipline"

                                                                                        6/33
                                                                           Responsabili de cerc
 Centrul metodic    Clasa       Tematica cercului pedagogic          Forma de organizare   Unitatea şcolară gazdă    Data
                                                                              pedagogic
CĂLĂRAŞI II     I      ,,Formarea şi cultivarea gustului pentru lectură -  Activtăţi practice   Şcoala cu clasele      15 nov.  Captariu Rodica
                 obiectiv important al orelor de limba şi                   I – VIII nr. 2 Modelu    Ora10:00  Chiriacescu Elena
                 literatura română;’’Activitate de formare:
                 ,,Operaţionalizarea obiectivelor, garanţie a
                 instruirii eficiente’’
          a II-a    "Adecvarea predării pentru îmbunătățirea       Activitate       Scoala nr. 6 "Pompei    16 nov.  Ungureanu Elena
                 deprinderilor de citit-scris"             demonstrativă      Samarian" Călăraşi     Ora10:00  Radu Maria

          a III-a   "Formarea şi dezvoltarea compeţentelor de       Atelier de lucru    Şcoala cu clasele      17 nov.  Ianache Georgeta
                 lectură" ( prezentarea unor secvenţe de lectură în              I – VIII Roseţi       Ora10:00  Cojocaru Aurelia
                 format electronic, schiţe de proiect, fişe de lucru
                 etc.)
          a IV-a    "Scopul formativ al lecturii la clasa a IV-a"     Activitate       Şcoala cu clasele      18 nov.  Staicu Georgeta
                                            demonstrativă      I – VIII Unirea       Ora10:00  Similea Silvia
Simultan Călăraşi        "Îmbunătățirea competențelor de lectură prin     Lecție demonstrativă  Școala cu clasele      30 nov.  Andreescu Sanda
                 activități practice"                             I-VIII Alexandru      Ora10:00
                                                        Odobescu
LEHLIU -      I      ,,Integrarea optimă a secvenţelor de lectură în    Activitate       Şcoala cu clasele      22 nov.  Manea Cătălina
DRAGALINA            activitatea de învăţare pentru îmbunătăţirea     demonstrativă      I – VIII Radu - Vodă    Ora10:00  Bărbulescu Constanţa
                 competenţelor de citit-scris la clasa I''
          a II-a    "Strategii de îmbunătăţire a lecturii elevilor"    Activitate       Grup Şcolar Agricol     23 nov.  Coteanu Vasilica
                                            demonstrativă      Fundulea          Ora10:00  Grigore Marian
          a III-a   ,,Adecvarea strategiilor didactice pentru       Activitate       Şcoala cu clasele      24 nov.  Ion Maria
                 dezvoltarea capacităţii de lectură la elevi"     demonstrativă      I – VIII Belciugatele    Ora10:00  Pascu Ramona
          a IV-a    Formarea abilităţilor de comprehensiune literară,   Lecţie demonstrativă  Şcoala cu clasele      25 nov.  Stanciu Vasilica
                 prin lecţiile de lectură                           I – VIII Săruleşti - Gară  Ora10:00  Dobre Aurelia
Simultan Lehliu         Strategii didactice utilizate pentru formarea şi   Activitate       Şcoala cu clasele      29 nov.  Ulmeanu Mihaela
                 dezvoltarea competenţelor de lectură la elevii    demonstrativă      I – IV Luptători      Ora10:00  Stoicescu Venera
                 claselor I – IV

  CENTRUL                TEMA ŞI DISCIPLINA / ARIA             FORMA DE                    DATA    COORDONATOR
            CLASA                                           ŞCOALA GAZDĂ
  METODIC                    CURRICULARĂ                ORGANIZARE                   ŞI ORA  CERC PEDAGOGIC
                 Predarea integrată a limbii romane
                 Formarea ș i dezvoltarea interesului pentru
                                            Activitate demonstrativa SO8 Cascioarele        8.XI
 OLTENIŢA I         I  lectură la ș colarul mic                                               Prof. Zamfir Liliana
                                            Referat/dezbatere                   Ora 10
                 Lectura/Limba si literatura română
                 Limbă ș i comunicare

                                                                                       7/33
 CENTRUL             TEMA ŞI DISCIPLINA / ARIA            FORMA DE                   DATA   COORDONATOR
       CLASA                                           ŞCOALA GAZDĂ
 METODIC                 CURRICULARĂ              ORGANIZARE                   ŞI ORA  CERC PEDAGOGIC
            Aspecte practic-aplicative ale predării integrate la
            disciplina limba română
            Limba si literatura română                         SO8 Soldanu
                                                                9.XI
       a II-a  Limbă ș i comunicare                 Dezbatere       inst. Techer Liliana        Inv.Baltac Mariana
                                                                Ora 10
            Rolul comisiei metodice în asigurarea calităț ii              prof. Boerescu Valentina
            procesului de predare - învăț are - evaluare
            Invitaț i Ș coala Modelu


            Integrarea platformelor de învăț are online si
            offline si a softurilor specifice in procesul
            instructiv-educativ.                            SO8 Radovanu            Inv. Eclemea Paula
                                      Seminar interactiv                 10.XI
       a III-a  Tehnologii                                 prof. Cirlig Marian
                                      Dezbatere                     Ora 10
            Proiectul didactic al lecț iei de lectură                  Inv. Noata Anisoara
            Lectură
            Limbă ș i comunicare
            Strategii eficiente pentru îmbunătăț irea                                    Inv. Grigore Laura
                                                   SO8 Nana
            competenț elor de lectură              Activitate demonstrativa              11.XI
       a IV a                                         Inv. Panduru Georgeta
            Lectură                       Dezbatere                     Ora 10
                                                   Inv. Iacob Octavia
            Limbă ș i comunicare            Dezvoltarea deprinderilor motrice prin activităț i                               Prof. Juganaru
                                                                15.XI
         I   de educaț ie fizică                Activitate demonstrativa SO6 Oltenita            Nicoleta
                                                                Ora 10OLTENITA II
            Aspecte practic-aplicative ale predării integrate la
            disciplina limba română               Secvenț a de lecț ie  SO8 Stancea        16.XI  Prof. Enache Mariana
       a II a
            Limba si literatura română              Dezbatere       Inv. Badea Marcela     Ora 10
            Limbă ș i comunicare                                                                                8/33
 CENTRUL                   TEMA ŞI DISCIPLINA / ARIA           FORMA DE                   DATA   COORDONATOR
            CLASA                                             ŞCOALA GAZDĂ
 METODIC                     CURRICULARĂ                ORGANIZARE                  ŞI ORA  CERC PEDAGOGIC

                                                                          Prof. Constantinescu
                   Modalităț i de creș tere a interesului pentru                                Daniela
                   lectură la ciclul primar             Activitate demonstrativa SO4 Clinciu        17.XI
            a III a
                   Lectură                     Dezbatere        Inv. Gorneanu Mihaela   Ora 10
                   Limbă ș i comunicare
                                                        SO8 Spiru Haret
                   Modalităț i de abordare a lecț iei de lectură               prof. Turcanu Samara
                                            Activitate demonstrativa              18.XI  Prof. Tugui Sonia
            a IV a    Lectură                                  Carmen
                                            Dezbatere                     Ora 10
                   Limbă ș i comunicare                            prof. Negoita Liliana-
                                                        referat
                                             Activitate demonstrativa
                   Modalităț i de abordare a orei de lectură la ciclul                             Prof. Cirlig Marian
                                             Activitate
                   primar în condiț ii de activitate simultană                             22.XI
 SIMULTAN        I-IV                               interactiva       SO8 Aprozi
                   Lectură                                               Ora 10
                                             Dezbatere
                   Limbă ș i comunicare
Inspectori şcolari de specialitate,
prof. Verginia Arapache
prof. Laura Munteanu
                                                                                     9/33
                     DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

   I. LICEE
● TEMA: : 1. a) Tipuri de lectură şi importanţa acesteia în receptarea şi înţelegerea mesajelor scrise
       b) Ortografia şi normele limbii literare actuale (exemple de buna practică)
      2. Evaluarea de proces între prognoză şi diagnoză (dezbatere, analiza comparativă a standardelor educaţionale din
învăţământul românesc şi britanic)
Nr.
crt.   Centrul metodic   Data / ora       Unitatea de învăţământ                     Responsabili
1.             18.10.2011,  Grupul Şcolar "Alexandru Odobescu" Lehliu -   prof. Bica Dragomir - responsabil de cerc pedagogic;
              ora 1000    Gară                      catedra de limba şi literatura română din unitatea şcolară

  II. GIMNAZII
●TEMA: 1. a) Tipuri de lectură şi importanţa acesteia în receptarea şi înţelegerea mesajelor scrise
     b) Ortografia şi normele limbii literare actuale (exemple de buna practică)
    2. Evaluarea de proces între prognoză şi diagnoză (dezbatere)
Nr.
crt. Centrul metodic    Data / ora         Unitatea de învăţământ                     Responsabili
              25.10.2011,  Şcoala cu clasele I-VIII Roseţi         Prof. Mariana Tinca– responsabil de cerc pedagogic;
 1.  Călăraşi I
              ora 10.00                           profesorii de limba şi literatura română din unitatea şcolară
              15.11. 2011,  Şcoala cu clasele I-VIII "Tudor Vladimirescu"  Prof. Aurelia Tomoşoiu - responsabil de cerc pedagogic;
 2.  Călăraşi II
              ora 1000    Călăraşi                    Prof. Nela Marcu, prof. Iulica Munteanu
              22.11. 201,  Liceul Teoretic "Neagoe Basarab"Olteniţa    prof. Maria Sebe - responsabil de cerc pedagogic;
 3.  Olteniţa
              ora 1000                            prof. Mariana Biteş, Viorica Creţu, Magdalena Costea
              1.11.2011,   Grupul Şcolar Budeşti              Prof. Aurel Militaru - responsabil de cerc pedagogic;
 4.  Budeşti       ora 1000                            Prof. de limba şi literatura română din unitatea şcolară

              8.11.2011,  Şcoala cu clasele I-VIII "Mircea Nedelciu"   Prof. Ion Popescu - responsabil de cerc pedagogic
 5.  Lehliu
              ora 1000    Fundulea                    profesorii de limba şi literatura română din unitatea şcolară

                                                                            10/33
    BIBLIOTECI

 ● TEMA: Biblioteca - spaţiu al interferenţelor educaţionale

 Nr.
     Centrul metodic     Data / ora          Unitatea de învăţământ              Responsabili
 crt.
              3.11.2011, ora 1000  Şcoala cu clasele I-VIII "Tudor Vladimirescu"  ing. Dorina Ursan - CCD Călăraşi
 1.  Călăraşi                 Călăraşi                    Bibl. Georgeta Tenea

              10.11.2011, ora 1000  Grupul Şcolar "Nicolae Bălcescu" Olteniţa    ing. Dorina Ursan - CCD Călăraşi
                                                 Bibl. Maria Veşteman
 2.  Olteniţa


Coordonator:    Inspector de specialitate, prof. Eugenia Ioniţă
                                                                   11/33
                      DISCIPLINA: LIMBI MODERNE    I.   LIMBA ENGLEZĂ

● TEMA: "Eficientizarea procesului de evaluare la limbi moderne, prin centrarea evaluării pe competenţele
specifice fiecărui an de studiu / ciclu de învăţământ" - atelier de lucru


Nr.
      Centrul metodic  Data / ora    Unitatea de învăţământ             Responsabili
crt.
                                      - Prof.Radu Mihaela

                                      - Prof. Cnal Andreea, Liceul Teoretic "Mihai
               01.11.2011  Gimnaziul "Carol I" Călăraşi
1. Călăraşi, Lehliu                             Eminescu" Călăraşi,responsabil cerc pedagogic
                ora 10.00                                      -Prof. Mitran Mihaela
               08.11.2011  Şc.cl.I-VIII "Alexandru Ghica"
2. Olteniţa                                 - Prof. Florentina Necula, Şcoala cl.I-VIII nr.6
                ora 10.00  Olteniţa
                                      Olteniţa,responsabil cerc pedagogic
                                                                12/33
    II. LIMBA FRANCEZĂ


 ● TEMA: "Eficientizarea procesului de evaluare la limbi moderne, prin centrarea evaluării pe competenţele
 specifice fiecărui an de studiu / ciclu învăţământ" - atelier de lucru


 Nr.
     Centrul metodic   Data / ora     Unitatea de învăţământ             Responsabili
 crt.
                                        -Prof. Monica Parapiru, Colegiul Naţional "Barbu
                                        Ştirbei" Călăraşi
               15.11.2011  Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei”
 1. Călăraşi, Lehliu                              -Prof. Creţu Florentina, Liceul „Mihai
               Ora 10,00  Călăraşi
                                        Eminescu”Călăraşi, responsabil cerc pedagogic


                                        - Prof. Doina Şerban, Liceul Teoretic "Neagoe
                                        Basarab" Olteniţa
               22.11.2011
                      Şcoala cl.I-VIII nr.2 Olteniţa
 2. Olteniţa         Ora 10.00
                                        - Prof. Mihaela Moise, Şcoala cl.I-VIII Chiselet,
                                        responsabil cerc pedagogicCoordonator:   Inspector de specialitate, prof. Jelescu Dorina                                                                13/33
                               DISCIPLINA: ISTORIE

TEMA: Locul şi rolul testelor iniţiale în managementul activităţii de predare – învăţare - evaluare la istorie, ca
disciplină de învăţământ
■ Referat: Aspecte metodologice generale şi semnificaţii specifice ale elaborării, aplicării, interpretării şi valorificării testelor iniţiale
      din perspectiva "Foii de parcurs pentru anul şcolar 2011-2012"
■ Activitate demonstrativă: Aspecte concrete ale demersului didactic în urma interpretării şi valorificării testelor iniţiale

 Nr.                                    Unitatea de
           Centrul metodic          Data / ora                   Organizarea activităţii          Moderatori
 crt.                                    învăţământ

    Călăraşi – înv. gimnazial                   Şc. cu clasele I-VIII   Referat şi activitate demonstrativă  Responsabil de cerc,
                             02.11.2011  Roseţi                              Prof. Dincă Daniel
                             ora 10,00
                                                Prof. Gheorghe Liliana-Mariana,
 1.
                                                Şcoala cu clasele I-VIII Roseţi


    Olteniţa – înv. gimnazial                   Şc. cu clasele I-VIII   Referat şi activitate demonstrativă  Responsabil de cerc,
                             09.11.2011  Nr. 6 Olteniţa                          Prof. Ciocea
 2.                           ora 10,00
                                                -Prof. Cîrligel Maria-Daniela,      Vasilica
                                                Şc. cu clasele I-VIII nr. 6 Olteniţa


    Lehliu – înv. gimnazial                    Şc. cu clasele I-VIII   Referat şi activitate demonstrativă  Responsabil de cerc,
                            16.11.2011.  Perişoru                             Prof. Vârcan
 3.                           ora 10,00               -Prof.Topor Elena,            Marilena
                                                Şcoala cu clasele I-VIII Perişoru
                                                                               14/33
  Nr.                                    Unitatea de
            Centrul metodic          Data / ora                 Organizarea activităţii       Moderatori
  crt.                                   învăţământ

     Calaraşi – înv. liceal                                Referat şi activitate demonstrativă
     (participă profesorii de la unităţile şcolare  23.11.2011.  Gr. Şc.                            Responsabil de cerc,
     din Călăraşi, Lehliu, Fundulea, Dragalina,   ora 10,00
                                    "Al.Odobescu" Lehliu -Prof. Istode Manuela, Gr. Şc.      Prof. Stoian George
  4.                                  Gară         "Al.Odobescu" Lehliu Gară
     Gr. Sc.Borcea , Şc.de Arte şi Meserii
     Borcea

     Olteniţa – înv. liceal                                 Referat şi activitate demonstrativă
     (participă profesorii de la Liceul "N.     30.11.2011  Gr. Şc. "I. Ghica"                       Responsabil de cerc,
     Basarab", Gr. Şc. "N. Bălcescu", Gr. Şc.    ora 10,00
                                    Olteniţa       -Prof. Neagu Mihai-Cristian,       Prof. dr. Chiţu
  5.                                             Gr. Şc. "I. Ghica" Olteniţa       Ecaterina .
     "I. Ghica",
     Gr. Şc. Budeşti şi Şc. de Arte şi Meserii
     Mănăstirea)


Coordonator: Inspector de specialitate, prof. Dumitru Neculai
                                                                             15/33
                            DISCIPLINA: GEOGRAFIE
I. LICEE
     ● TEMA: 1. Rolul testelor predictive în stabilirea traseul personalizat al elevilor
           2.Analiza şi intepretarea testelor predictive.


 Nr.
     Centrul metodic       Data / ora      Unitatea de învăţământ                 Responsabili
 crt.
 1. Călăraşi            16. 11. 2011  Grupul Şcolar "Alexandru Ghica" Olteniţa 1.Lupaşcu Rodica-lecţie demonstrativă
                   ora 10.00                       2.Intervenţii: liceele Fundulea, Dragalina, Al.Odobescu
                                              Lehliu Gară, Col.Economic Călăraşi, Liceul Teoretic
                                              Neagoe Basarab
                                              Responsabil de cerc: Ion Călin


II. GIMNAZII
     ● TEMA:      1. Calculatorul în lecţia de geografie-soft sau moft
              2. Analiza şi intepretarea testelor predictive –clasa a V-a.


 Nr.
      Centrul metodic      Data / ora      Unitatea de învăţământ                 Responsabili
 crt.
    Călăraşi 1( şcolile de la   8.12.2011  Şcoala cu cls. -VIII nr.1 Modelu     1.Şcoala gazdă-lecţie demonstrativă
    Modelu până la Borcea +    ora 10.00                       2. Toate cadrele didactice din centrul
 1.  şcolile din Călăraşi                                 metodic.Moderator:Şcoala Roseţi
    1,2,9)+ zona Dragalina
                                               Responsabil de centru: Negrişan Cornelia


                                                                           16/33
 Nr.
      Centrul metodic     Data / ora       Unitatea de învăţământ                 Responsabili
 crt.
    Călăraşi 2 (şcolile din   8.11. 2011  ŞAM ,,Constantin George Călinescu ",   1. Şcoala gazdă-lecţie demonstrativă
    Călăraşi - 5, 8, 10,11+   ora 10.00   Grădiştea structura Rasa         2. Toate cadrele didactice din centrul
 2.  celelalte din zona                                  metodic:Moderator:Şcoala 11Tudor Vladimirescu Călăraşi
    Călăraşi)
                                               Responsabil de cerc: Puişor Corina Luiza
                   19.11 2011  Grupul Şcolar Budeşti, structura Aprozi  1.Şcoala gazdă-lecţie demonstrativă
                   ora 10.30                       2. Toate cadrele didactice din centrul metodic.Moderator:
 3.  Olteniţa                                       Şcola Mircea Eliade Olteniţa

                                               Responsabil de cerc: Colceag Viorica
                   7.12. 2011  Şcoala cu clasele I-VIII Radu Vodă    1.Şcoala gazdă-lecţie demonstrativă
                   ora 10.00                        2. Toate cadrele didactice din centrul
                                               metodic.Moderator:Şcoala Ileana
 4.  Lehliu
                                               Responsabil de cerc: Badea Marcela
Coordonator:      Inspector de specialitate, prof. Belciu Mari-Elena
                                                                          17/33
                            DISCIPLINE SOCIO-UMANE


TEMA● : Locul şi rolul testelor iniţiale în managementul activităţii de predare – învăţare - evaluare la disciplinele socio-umane de învăţământ
  ■ Referat: Aspecte metodologice generale şi semnificaţii specifice ale elaborării, aplicării, interpretării şi valorificării testelor iniţiale
      din perspectiva "Foii de parcurs pentru anul şcolar 2011-2012"
    ■ Activitate demonstrativă: Aspecte concrete ale demersului didactic în urma interpretării şi valorificării testelor iniţiale


 Nr.   Centrul
            Data / ora     Unitatea de învăţământ             Organizarea activitatii           Moderatori
 crt.  metodic
                                            Referat şi activitate demonstrativă
                                      -Prof. Stoian Liviu,
             24.11.2011,                    Gr. Şc. "Al.Odobescu" Lehliu Gară
                                                                  Responsabil de cerc,
 1. Călăraşi       ora 10,00   Gr. Şc. "Al.Odobescu" Lehliu Gară
                                                                  Prof. Toma Dumitrel
                                          Diseminarea exemplelor de bună practică
                                      - Prof. Toma Dumitrel,
                                      Grupul Şcolar,,Danubius"Călăraşi
Coordonator:     Inspector de specialitate, prof. Dumitru Neculai
                                                                           18/33
                     ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL - SPECIAL INTEGRAT

  TEMA: Particularităţi ale managementului proceselor de asistenţă psihopedagogică a elevilor în învăţământul special integrat.
  ■ Activitate demonstrativă: Aspecte metodice în elaborarea planului de intervenţie personalizat în sporirea eficienţei activităţilor didactice
  ■ Exemple de bună practică: Adaptarea şcolară a elevilor in clasa I. Modalităţi de intervenţie  Centrul metodic Data /ora         Unitatea de învăţământ          Organizarea activitatii     Moderatori

  Călăraşi                                       Activitate demonstrativă    Responsabil de cerc:
              17.11.2011       Gimnaziul "Carol I"      - Activitate transdisciplinară:    prof. Dorina Petcu
               ora 10.00          Călăraşi         "Instrumente muzicale"
                        - Învăţământ Special Integrat -  Susţinători:
                                         Prof Florea Oana
                                         Înv. Iordache Valentina

                                                Diseminarea
                                           unor exemple de bună practică
                                         - Adaptarea şcolară a elevilor in
                                         clasa I
                                         - Modalităţi de intervenţie
                                         Susţinători:
                                         Prof. Petcu Dorina
                                         Înv. Postolache Mariana


Coordonator:    Inspector de specialitate, prof. Dumitru Neculai


                                                                          19/33
                          DISCIPLINA: MATEMATICĂ

    I. LICEE
● TEMA: 1. Stimularea inteligenț elor multiple prin strategii didactice interactive în lecț iile de matematică(lecţie
demonstrativă) .
    2. Valenț e formativ-educative ale metodelor alternative de evaluare din perspectiva interactivităț ii de
   grup.
    3. Analiza rezultatelor la examenul de bacalaureat 2011.
Nr.
     Centrul metodic    Data / ora          Unitatea de învăţământ            Responsabili
crt.
              18 noiembrie 2011  Colegiul Agricol ,, Sandu Aldea" Călăraș i   Membrii catedrei de matematică
 1.  Toate liceele      ora 12.00                           Insp. Corina Ionescu    II. GIMNAZII
● TEMA: 1. Stimularea inteligenț elor multiple prin strategii didactice interactive în lecț iile de matematică(lecţie
demonstrativă) .
    2. Valenț e formativ-educative ale metodelor alternative de evaluare din perspectiva interactivităț ii de
   grup.
    3. Analiza rezultatelor la Evaluarea Naţionala 2011.

Nr.
     Centrul metodic    Data / ora          Unitatea de învăţământ            Responsabili
crt.
              24 octombrie 2011 Şcoala cu clasele I-VIII ,, Mihai Viteazul"   Insp. Corina Ionescu
 1.  Călăraşi 1       ora 10.00   Călăraș i                    Prof. Ruse Gabriela
                                                                20/33
 Nr.
     Centrul metodic    Data / ora         Unitatea de învăţământ            Responsabili
 crt.
               24 octombrie 2011 Şcoala cu clasele I-VIII ,, Constantin      Insp. Corina Ionescu
 2.  Călăraşi 2        ora 13.30  Brâncoveanu" Călăraș i              Prof. Bornea Cristina
               25 octombrie 2011 Liceul Teoretic ,,Neagoe Basarab" Olteniț a    Insp. Corina Ionescu
 3.  Olteniţa         ora 11.00                           Prof. Cucuianu Mariț a
               14 noiembrie 2011 Şcoala cu clasele I-VIII ,,Tămădău Mare"    Insp. Corina Ionescu
 4.  Lehliu           ora 11.30 Călăraș i                    Prof. Drăghicescu Gabriela

Coordonator:     Inspector de specialitate, prof. Ionescu Corina
                                                              21/33
                             DISCIPLINA: CHIMIE
I. LICEE
 ● TEMA: 1. Rolul chimiei în stimularea creativităţii elevilor

 Nr.
      Centrul metodic     Data / ora      Unitatea de învăţământ                  Responsabili
 crt.
                 24.11.2011,  Grup Şcolar "Nicolae Bălcescu" Olteniţa  Profesorii din şcoală
 1. Călăraşi, Lehliu, Olteniţa  ora 13.00                        Responsabil de cerc pedagogic

II. GIMNAZII
 ● TEMA: 1. Rolul chimiei în stimularea creativităţii elevilor – lectie demonstrativa
      2. Valenţele şi limitele testării iniţiale- dezbatere
 Nr.
      Centrul metodic     Data / ora      Unitatea de învăţământ                  Responsabili
 crt.
                  10.11.2011,   Şcoala cu clasele I-VIII Radu Vodă    - Responsabil de cerc pedagogic
                  ora 10.00                        - Prof . Cernat Costica
                                               Pentru punctul al doilea activitatea se va desfasura pe
 1.    Călăraşi, Lehliu
                                               echipe,participantii vor avea asupra lor programele
                                               scolare in vigoare,testele iniţiale, criteriile de notare si
                                               standardele de evaluare la disciplina chimie
                  17.11.2011,   Şcoala cu clasele I-VIII Frumuşani    - Responsabil de cerc pedagogic
                  ora 10.00                        - Prof. Balea Victoria
                                               Pentru punctul al doilea activitatea se va desfasura pe
 2.      Olteniţa
                                               echipe,participantii vor avea asupra lor programele
                                               scolare in vigoare,testele iniţiale, criteriile de notare si
                                               standardele de evaluare la disciplina chimie

Coordonator:     Inspector de specialitate, prof. Chesaru Dorina
                                                                            22/33
                             DISCIPLINA: FIZICĂ
I.LICEE
 ● TEMA: 1. Promovarea fizicii prin experimente.
      2. Evaluarea centrată pe competenţe-dezbatere
      3. Analiza rezultatelor la concursuri, olimpiade si examenul de bacalaureat 2010-2011.
 Nr.
      Centrul metodic     Data / ora       Unitatea de învăţământ                 Responsabili
 crt.
                  08.12.2011,  Liceul Teoretic "Neagoe Basarab" Olteniţa     Membrii catedrei de fizica
 1. Călăraşi, Lehliu, Olteniţa   ora 10.00                           Responsabil de cerc pedagogic

II. GIMNAZII
 ● TEMA: 1. Experimentul de laborator ca stimulent al creativităţii elevilor – lectie demonstrativa
      2. Evaluarea centrată pe competenţe-dezbatere
 Nr.
      Centrul metodic     Data / ora       Unitatea de învăţământ                 Responsabili
 crt.
                  10.11.2011,  Şcoala cu clasele I-VIII Ciocăneș ti    -   Prof. Ciocoi Mariana
 1. Călăraşi, Lehliu        ora 10.00                        -   Responsabil de cerc pedagogic
                  24.11.2011,  Şcoala cu clasele I-VIII nr. 2 Olteniţa   -   Prof. Malciu Petre
 2. Olteniţa            ora 10.00                        -   Responsabil de cerc pedagogic

Coordonator:     Inspector de specialitate, prof. Chesaru Dorina
                                                                  23/33
                           DISCIPLINA: BIOLOGIE
    I. LICEE
 ● TEMA: PROCEDURĂ PRIVIND EVALUAREA ELEVILOR PE BAZĂ DE COMPETENŢE CU SCOPUL DE A ORIENTA Ș I DE A
 OPTIMIZA ÎNVĂȚ AREA LA NIVELUL DISCIPLINEI

 Nr.
      Centrul metodic    Data / ora       Unitatea de învăţământ                Responsabili
 crt.
                 24.11.2011,   Colegiul Tehnic "Ș tefan Bănulescu"   Şcoala gazdă ș i responsabilul de cerc pedagogic din
 1. Călăraşi           ora 10           Călăraș i                   centrul metodic

    II. GIMNAZII
     ● TEMA: PROCEDURĂ PRIVIND EVALUAREA ELEVILOR PE BAZĂ DE COMPETENŢE CU SCOPUL DE A ORIENTA Ș I DE
     A OPTIMIZA ÎNVĂȚ AREA LA NIVELUL DISCIPLINEI

 Nr.
      Centrul metodic    Data / ora       Unitatea de învăţământ                Responsabili
 crt.
                 10.11.2011,  Şcoala cu clasele I-VIII Tudor      Şcoala gazdă ș i responsabilul de cerc pedagogic din
 1. Călăraşi            ora10   Vladimirescu Călăraș i          centrul metodic
                 17.11.2011,  Şc.cu cls.I-VIII Răzvani         Şcoala gazdă ș i responsabilul de cerc pedagogic din
 2. Lehliu             ora10                        centrul metodic
                 03.11.2011,  Şc.cu cls.I-VIII Sohatu         Şcoala gazdă si responsabilul de cerc pedagogic din
 3. Olteniţa            ora10                        centrul metodic


Coordonator:    Inspector de specialitate, prof. Sofian Adriana                                                                         24/33
                         DISCIPLINA: INFORMATICĂ


     ● TEMA: Utilizarea resurselor Internet în proiectarea şi realizarea lecţiei
 Nr.
      Centrul metodic    Data / ora      Unitatea de învăţământ                   Responsabili
 crt.
                                              Insp. Hreniuc Toader
 1.  Călăraşi         18.11.2011  Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" Calaraşi
                                              Prof.Marin Daniela


     ● TEMA: Etape în realizarea unei lecţii interdisciplinare (lecţie demonstrativă – informatica+fizică)
 Nr.
      Centrul metodic    Data / ora      Unitatea de învăţământ                   Responsabili
 crt.
                                              Insp. Hreniuc Toader
 1. Olteniţa           25.11.2011  Liceul ,,Neagoe Basarab" Olteniţa
                                              Prof.Chitu Lucian


     ● TEMA: Tehnici de eficientizare a unei lecţii –modalităţi de motivare a elevilor.
 Nr.
      Centrul metodic    Data / ora      Unitatea de învăţământ                   Responsabili
 crt.
                                              Insp. Hreniuc Toader
 1. Lehliu            09.12.2011  Grup Şcolar ,,Al. Odobescu » Lehliu-Gară
                                              Prof.Mateiaş Livia
Coordonator:    Inspector de specialitate, prof. Hreniuc Tudor
                                                                 25/33
                             DISCIPLINE TEHNOLOGICE

               TEMA: Dirijarea evaluării rezultatelor şcolare în scopul orientării şi optimizării învăţării
                           la învăţământul profesional şi tehnic
 Nr.   Centrul
               Data / ora       Unitatea de învăţământ                      Participanţi
 crt.  metodic
                 Joi,
                        Şcoala de Arte şi Meserii "Matei Profesorii de specialitate, de educaţie tehnologică şi maiştrii-instructori de
 1. Olteniţa      10 noiembrie 2011,
                        Basarab" din Mânăstirea     la unităţile şcolare din zona Olteniţa
                orele 10
            Joi,                             Participă profesorii de specialitate, de educaţie tehnologică şi maiştrii-
                        Grupul Şcolar Agricol din
 2. Lehliu       17 noiembrie 2011,                      instructori de la unităţile şcolare cu învăţământ profesional şi tehnic din
                        Fundulea
            orele 10                           zonele Dragalina-Ştefan cel Mare, Lehliu, Fundulea
            Joi,                              Participă profesorii de specialitate, de educaţie tehnologică şi maiştrii-
                        Colegiul Tehnic "Ştefan
 3. Călăraşi      24 noiembrie 2011,                      instructori de la unităţile şcolare cu învăţământ profesional şi tehnic din
                        Bănulescu" din Călăraşi
            orele 10                           zona Călăraşi

Aspecte urmărite:                                          Conţinutul activităţilor:          Răspund:
•Realizarea evaluării pe baza standardelor nationale de evaluare;                  •Lecţii demonstrative de predare şi de   •Directorul şcolii;
•Notarea elevilor utilizând şi respectând prevederile standardelor nationale si ale         instruire practică la temă, susţinute în  •Şeful ariei
curriculumului/metodologiilor de evaluare;                             ziua desfăşurării activităţilor metodice  curriculare
•Centrarea evaluării pe competenţe, oferirea de feed-back real elevilor şi stabilirea planurilor  sau activităţi filmate;           «Tehnologii» /
individuale de învăţare pentru elevi; realizarea educaţiei/instruirii remediale;          •Referate de perfecţionare/formare     catedrei / comisiei
•Crearea băncii de instrumente de evaluare unică, cu funcţie orientativă, pentru a-i ajuta pe    metodică şi de specialitate la temă;    metodice de
profesori în notarea la clasă;                                   •Experienţe şi exemple de bună practică,  specialitate;
•Realizarea bazei de date cu testele aplicate la evaluarea iniţială în anul şcolar 2011-2012;    proprii, la temă (prezentări în       •Cadrele didactice
•Realizarea evaluării iniţiale în conformitate cu prevederile Foii de parcurs pentru anul şcolar  PowerPoint etc.);              de specialitate.
2011-2012 şi ale Notei C. N. E. E. nr. 1691/2011;                          •Masă rotundă cu participarea
•Reducerea absenteismului;                                     reprezentanţilor şcolilor şi ai
•Îmbunătăţirea competenţelor de lectură                               partenerilor sociali.

                                  Coordonator: Inspector şcolar I. P. T.,
                                   Prof. ing. Peicu Aurel
                                                                                  26/33
                DISCIPLINA: EDUCAŢIE MUZICALĂ ŞI EDUCAŢIE PLASTICĂ
    I. EDUCAŢIE PLASTICĂ
     ● TEMA: Principiile artei decorative
 Nr.
     Centrul metodic     Data / ora     Unitatea de învăţământ               Responsabili
 crt.
                  17.11.2011
 1. Călăraşi,Olteniţa,Lehliu    ora 10
                        Colegiul Economic Călăraşi      Prof. Nedelcu Florica; Metodist-Deacu Margareta
    II. EDUCAŢIE MUZICALĂ
     ● TEMA: Elemente de limbaj muzical
 Nr.
     Centrul metodic     Data / ora     Unitatea de învăţământ               Responsabili
 crt.
                        Ș coala "Nicolae Titulescu" Călăraș i Prof. Vieru Burlescu Diana; Metodist-Deacu
                  8.12.2011
 1. Călăraşi,Olteniţa,Lehliu    ora 10                      MargaretaCoordonator:Inspector de specialitate, prof. Gina Arapache                                                                    27/33
                           DISCIPLINA: RELIGIE
 TEMA: "IMLICAREA PROFESORULUI DE RELIGIE ÎN PROGRAMELE CATEHETICE < HRISTOS
 ÎMPĂRTĂŞIT COPIILOR> ŞI <ALEGE ŞCOALA>(REALIZĂRI, OBIECTIVE, DISFUNCŢIONALITĂŢI)"

 Nr.
    Centrul metodic     Data / ora      Unitatea de învăţământ          Responsabili
 crt.
                17.11.2011
 1. Călăraşi                 Gimnaziul "Carol I" Călăraș i   PROF. GHEDEA MONICA
                ora 10.00
                10.11 2011                    PR. ANCA CRISTIAN ŞI PR. VASILE
 2. Olteniţa                 Gr.Şc."N.Bălcescu" Olteniţa
                ora 8.00                    CRISTIAN
                01.11.2010
 3. Lehliu                  Ș coala cu cls. I- VIII Tămădău  PR. PROF. SMATOC MIHAIL
                ora 10.00

Profesorii responsabili vor susţine şi un referat cu tema acţiunii.

Coordonator:   Inspector de specialitate, pr. Arcadie Puişor
                                                         28/33
                        DISCIPLINA: EDUCAŢIE FIZICĂ

    LICEE + GIMNAZII

 Nr.
      Centrul metodic    Data / ora      Unitatea de învăţământ              Responsabili
 crt. ● TEMA: Activitate sportivă – Pregătirea echipei reprezentative de fotbal a şcolii
 1. Călăraşi         20.10.2011   Ș c. cu cls. I-VIII Cuza-Vodă     Profesor: Ț icu Cornel ●TEMA: Corelaţia dintre activităţile şcolare, extraşcolare şi extracuriculare
                      Gr. Ș c. "Nicolae Balcescu
 1. Olteniţa       27.10.2011                         Profesor: Cristina Drăgan
                      "Olteniț a


 ●TEMA: : 1. Îmbunătăţirea indicilor vitezei de reacţie.
     2. Pasă, preluare, şut la poartă; joc bilateral fotbal.

 1.   Lehliu         03.11.2011   Ș c. cu cls I-VIII Frăsinet      Profesor: Vârcan Andrei


Coordonator:    Inspector de specialitate, prof. Ghiţă Gheorghe                                                            29/33
                    ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU MINORITĂŢI NAŢIONALE

    Limba rromani


   ● TEMA: Creşterea respectului de sine prin activităţi formale şi informale organizate în şcoală

 Nr.
      Centrul metodic      Data / ora      Unitatea de învăţământ                 Responsabili
 crt.
                           Unităţile şcolare unde se pradau
                   17.11. 2011
 1.   Toate şcolile                limba rromani şi istorie, tradiţii   Directorii unităţiilor şcolare
                   ora 10.00
                          romeCoordonator:      Inspector şcolar pentru probleme de educaţie ale elevilor rromi, prof. Belciu Mari-Elena
                                                                 30/33
                     ACTIVITATEA EDUCATIVĂ
             CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ


    I. LICEE + GIMNAZII     ● TEMA: Dezvoltarea de programe educative pentru elevi cu risc de abandon ș colar
 Nr.
      Centrul metodic    Data / ora      Unitatea de învăţământ            Responsabili
 crt.
                                         Prof. Psihopedagog Ț uț uianu Greceanu Ecaterina- CIAP
 1. Călăraşi, Lehliu,      23.11.2011  Ș c.cu clasele I-VIII Jegălia
                                         Colegiul Agricol Călăraș i
                                         Prof. Psihopedagog Cristea Georgeta – CIAP Şcoala
 2. Olteniţa           7.12.2011  Gr.Ș c."N.Bălcescu" Olteniț a
                                         "Spiru Haret "Olteniţa
Coordonatori:    Inspector educaţie permanentă, prof. Răcaru Liliana
          Director CJRAE Călăraşi, prof. Năstase Mariana
                                                                  31/33
                        PROIECTE EDUCAŢIONALE EUROPENE

    TEMA           LOCUL         DATA ŞI ORA        GRUPUL ŢINTĂ           Cine răspunde
I. Programe        Ș coala cu clasele I-VIII  28.10.2011, ora 12.00    Profesori metodişti     Inspector de specialitate
educaţionale: sesiune    "Tudor Vladimirescu"
de informare şi          Călăraș i
instruire         Ș coala cu clasele I-VIII  02.11.2011, ora 9.00   Responsabilii cu gestionarea  Inspector de specialitate
                 Lehliu Gară                   programelor europene din     Profesor metodist
                                         ș colile din zona Lehliu
              Grup Ș colar - Fundulea     15.11. 2011,     Responsabilii cu gestionarea  Inspector de specialitate
                              ora 09.00      programelor europene din     Profesor metodist
                                         ș colile din zona Fundulea
              Grup Ș colar "Nicolae     16.11. 2010,     Responsabilii cu gestionarea  Inspector de specialitate
               Bălcescu" Olteniț a      ora 09.00      programelor europene din     Profesor metodist
                                         ș colile din zona Olteniț a
               Gr. Sc. "Duiliu     23.11.2010, ora 09.00  Responsabilii cu gestionarea  Inspector de specialitate
              Zamfirescu " Dragalina                programelor europene din     Profesor metodist
                                        ș colile din zona Dragalina,
                                        Drajna, Dragoș Vodă, Ș tefan
                                          cel Mare, Periș oru
              Ș coala cu clasele I-VIII  29.11.2011, ora 9.00   Responsabilii cu gestionarea  Inspector de specialitate
                  Roseț i                    programelor europene din     Profesor metodist
                                         ș colile din zona Modelu -
                                              Borcea
II. Sesiune de pregătire  Inspectoratul Şcolar al   11.12.2011, ora 10.00   Responsabilii de proiecte   Inspector de specialitate,
a depunerilor de       Judeţului Călăraşi                 educaţionale din şcolile care   Profesori metodisti
proiecte educaţionale   Inspectoratul Şcolar al   11.01.2012, ora 10.00     depun aplicaț ii
cu finaţare europeană    Judeţului Călăraşi
Coordonator:     Inspector şcolar pentru proiecte educaționale europene, prof. Micescu Nicolae
                                                                       32/33
33/33

								
To top