MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR by 4fItVny5

VIEWS: 16 PAGES: 3

									                       ANUNŢ
    Inspectoratul de Politie Judeţean Vâlcea, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, în perioada
12.05.2011-01.07.2011, desfăşoară activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru participarea la
concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor
precum şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, care pregătesc specialişti
pentru nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor, curs de zi.

   Cifrele de şcolarizare pe anul 2011 sunt:
  
   Academia de poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:
         - specializarea ordine şi siguranţă publică – 200 locuri,
         - specializarea drept – 50 locuri;
   Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina – 650 locuri,
   Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca – 150 locuri.
   Academia Tehnică Militară din Bucureşti – 49 locuri;
   Academia Forţelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu – 10 locuri;
   Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti –
   4 locuri.
   Academia Fortelor Aeriene „ Henri Coanda” Brasov – 19 locuri
   Institutul Medico-Militar – 10 locuri
   Scoala Militara de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Aeriene „ Traian Vuia”-Bobocu - 22
   locuri
   Candidaţii trebuie să îndeplinească,cumulativ, următoarele condiţii:

  Condiţii legale de recrutare:
   să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
   să cunoască limba română scris şi vorbit;
   să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
   să fie declarat apt din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate
   medicală, fizică şi psihică vor fi efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului
   Administraţiei şi Internelor;
   să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi sau să-i împlinească în cursul anului 2011;
   să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau
   adeverinţa din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
   să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
   să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru
   săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
   să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
   nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
   să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

  Criterii specifice:
   să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
   să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;
   să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
   să aibă înălţimea de minim 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.
  Dosarul de recrutare va cuprinde următoarele documente:
   cererea de înscriere;
   diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în copie legalizată sau adeverinţă care atestă absolvirea
   liceului pentru candidaţii care au absolvit în anul în curs;
   următoarele documente în copie legalizată: certificatul de căsătorie, certificatul de naştere pentru
   candidat, soţie/soţ şi fiecare copil (după caz);
   autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
   cazierul judiciar al candidatului;
   fişa medicală tip M.A.I.;
   caracterizare de la ultimul loc de muncă (şcoală sau unitate militară) ;
   declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare;
   copii ale următoarelor documente:livret militar, act de identitate, carnet de muncă;
   trei fotografii 3/4 şi două fotografii 9/12 color.

  Candidaţii declaraţi Neadmis la Academia de Poliţie sau la instituţiile de învăţământ universitar ale
Ministerului Apărării Naţionale, care au ca a doua opţiune o şcoală de agenţi de poliţie, pot participa la
concursul de admitere, dacă au fost declaraţi „Apt medical” la examinarea medicală efectuată în cadrul
instituţiei de învăţământ superior.

  Cererile de înscriere la concursul de admitere în învăţământul universitar se vor depune la
Serviciul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Vâlcea, până la data de 03.06.2011, iar pentru
şcolile postliceale până la data de 01.07.2011.

  Testarea psihologică a tuturor candidaţilor, indiferent de instituţia de învăţământ pentru care au fost
recrutaţi, se efectuează la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea, de către specialiştii din cadrul
Centrului de Psihosociologie al Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit planificării întocmite
împreună cu şefii structurilor de resurse umane, astfel:
       pentru candidaţii înscrişi la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ
      universitar: în perioada 30 mai – 18 iunie 2011;
       pentru candidaţii înscrişi la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ
      postliceal: în perioada 04 – 15 iulie 2011.
  Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică sau au fost declaraţi „inapt medical”,
activitatea de recrutare încetează.
  Începând cu data de 03.06.2011, candidaţii au obligaţia de a se informa cu privire la planificarea
testării psihologice, pe site-ul de internet http://vl.politiaromana.ro/ sau la numerele de telefon:
0250-703127, 0250-703112, 0250-703113.
  Admiterea în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, se desfăşoară în perioada
17.07-29.07.2011.
  Perioadele de desfăşurare, tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere în instituţiile de
învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pot fi obţinute de pe site-ul acestor instituţii.
  Candidaţii care au optat pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, Facultatea de
Poliţie, pot opta la înscriere pentru una din următoarele variante:
     a) Drept;
     b) Drept sau Ordine şi Siguranţă Publică;
     c) Ordine şi Siguranţă Publică.

  La prezentarea pentru înscrierea la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, candidaţii
vor avea asupra lor
       cartea de identitate/paşaportul,
       diploma de bacalaureat în original sau în copie legalizată (pentru candidaţii din seriile
        anterioare) sau adeverinţă eliberată de liceu (numai pentru absolvenţii promoţiei 2011) în
        care se menţionează media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu,
        foaia matricolă a studiilor liceale în original sau în copie legalizată,
        contravaloarea taxei de înscriere, respectiv documentele doveditoare pentru exceptarea de
        la plata taxei de înscriere (conform prevederilor metodologilor de admitere).

  Conform Metodologiei cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor de admitere în instituţiile
de învăţământ postliceal din Ministerul Administraţiei şi Internelor” sunt exceptaţi de plata taxei de
concurs candidaţii:
  a) sunt orfani de ambii părinţi;
  b) provin din casele de copii sau din plasament familial;
  c) sunt copii ai eroilor martiri ai Revoluţiei din Decembrie 1989;
  d) sunt răniţi în lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989;
  e) au venituri nete lunare pe membru de familie, calculate în luna anterioară celei în care se desfăşoară
concursul de admitere, care nu depăşesc salariul minim net pe economie, calculat prin deducerea din
salariul minim brut a impozitului;
  f) sunt absolvenţi ai liceelor Ministerului Administraţiei şi Internelor, promoţia anului participării la
concursul de admitere.
  Candidaţii care solicită scutirea de taxă de participare la concurs trebuie să probeze cu acte că se află
în una din situaţiile enumerate mai sus, la data înscrierii. Candidaţii se pot retrage în orice etapă a
desfăşurării concursului de admitere, fără a li se restitui taxa de participare la concurs.
  Concursul de admitere la şcolile de agenţi de poliţie din subordinea Inspectoratului General ale
Poliţiei Române se organizează şi se desfăşoară în perioada 20.08–02.09.2011, conform graficului stabilit
de către instituţiile de învăţământ.
  Candidaţii se vor prezenta în perioada 20–21.08.2011 la sediul şcolilor de agenţi de poliţie pentru care
au optat, în vederea înscrierii şi achitării taxei de participare la concurs, în cuantumul stabilit conform
competenţelor şi al eliberării legitimaţiei de concurs

  Înscrierile au loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea din Municipiul Râmnicu Vâlcea,
Calea lui Traian nr. 95, astfel:
  - de marţi până joi între orele 9.00-15.00.

								
To top