wymagania biologia

Document Sample
wymagania biologia Powered By Docstoc
					                        BIOLOGIA      KLASA               PROGRAM           NAUCZYCIEL

        1          „Puls życia” wyd. NOWA       Agnieszka Ochyra
                       ERA


               WYMAGANIA EDUKACYJNE

       podstawowe                  ponadpodstawowe
• określa przedmiot badań biologii jako nauki   • charakteryzuje wybrane dziedziny biologii

• podaje przykłady dziedzin biologii       • posługuje się właściwymi źródłami wiedzy
                         biologicznej podczas rozwiązywania problemów
• wymienia źródła wiedzy biologicznej
                         • objaśnia zasadę stopniowego komplikowania
• wyjaśnia, do czego służą atlasy i klucze    się poziomów organizacji życia

• wymienia cechy organizmów żywych        • wykorzystuje atlasy do rozpoznawania
                         pospolitych gatunków organizmów
• korzysta z poszczególnych źródeł wiedzy
                         • odróżnia pod mikroskopem, na schemacie,
• rozróżnia próbę kontrolną i badawczą      zdjęciu lub po opisie poszczególne składniki
                         komórki
• wskazuje komórkę jako podstawową jednostkę
 organizacji życia                • rysuje obraz widziany pod mikroskopem

• wymienia struktury budowy komórki roślinnej,  • wyjaśnia rolę poszczególnych elementów
 zwierzęcej, grzyba i bakterii          komórki

• posługuje się mikroskopem            • porównuje budowę komórek bakterii, roślin,
                         zwierząt i grzybów
• wyciąga wnioski dotyczące komórkowej
 budowy organizmów na podstawie obserwacji    • omawia budowę i funkcje organelli
 preparatów                   komórkowych

• podaje funkcje poszczególnych organelli     • analizuje różnice między poszczególnymi
                         typami komórek
• wymienia nazwy najwyższych jednostek
 klasyfikacji biologicznej organizmów       • charakteryzuje dawne sposoby klasyfikacji
                         organizmów
 (królestwa)
                         • omawia zasady systemu klasyfikacji
• wyjaśnia, czym zajmuje się systematyka     biologicznej

• podaje kryteria wyróżnienia pięciu królestw   • ocenia sztuczne i naturalne systemy podziału
                         organizmów
• określa, czym jest odżywianie        • uzasadnia potrzebę klasyfikowania organizmów

• wymienia podstawowe sposoby odżywiania   • charakteryzuje różne strategie odżywiania
 się organizmów
                       • wykazuje różnorodność odżywiania się
• omawia różnice między organizmami      organizmów cudzożywnych
 samożywnymi a cudzożywnymi
                       • wykazuje różnice w pobieraniu i trawieniu
                       pokarmów u różnych organizmów
• wymienia czynniki niezbędne do życia
 organizmów samożywnych i cudzożywnych
                       • określa warunki przebiegu fotosyntezy
• wymienia substraty i produkty fotosyntezy  • ocenia, czy dany organizm jest samożywny, czy
                       cudzożywny
• wyjaśnia, na czym polega fotosynteza
                       • wyjaśnia, na czym polega chemosynteza
• określa, czym jest oddychanie
                       • uzasadnia, że oddychanie jest procesem
• wyjaśnia, na czym polega wymiana gazowa   niezbędnym do życia

• wskazuje mitochondrium jako miejsce, w   • wykazuje zależność między środowiskiem
 którym zachodzi utlenianie          życia a budową narządów wymiany gazowej

• przedstawia oddychanie tlenowe       • porównuje oddychanie tlenowe i beztlenowe
 i fermentację jako procesy dostarczające
 energii                   • omawia znaczenie fermentacji

• omawia różne sposoby oddychania       • zapisuje słownie równanie reakcji oddychania
                       tlenowego
• wymienia przykłady organizmów
                       • charakteryzuje rodzaje rozmnażania
 ilustrujących różne sposoby oddychania
                       • ocenia znaczenie przemiany pokoleń
• rozróżnia wymianę gazową i oddychanie
 wewnątrzkomórkowe              • charakteryzuje typy rozwoju zarodka

• określa, czym jest rozmnażanie       • potrafi zastosować w praktyce wiadomości
                       dotyczące rozmnażania wegetatywnego
• wyróżnia rozmnażanie płciowe
 i bezpłciowe                 • wykazuje związek między sposobem
                       zapłodnienia a środowiskiem życia organizmów
• podaje przykłady płciowego i bezpłciowego
 rozmnażania się organizmów         • ocenia znaczenie samozapłodnienia

• rozpoznaje sposoby rozmnażania się
 organizmów

• wyjaśnia, na czym polega rozmnażanie
 bezpłciowe

• rozpoznaje pączkujące drożdże obserwowane
 pod mikroskopem
• omawia różnice między rozwojem prostym a
złożonym
• wyjaśnia, czym jest tkanka         • charakteryzuje budowę, rozmieszczenie i
                       funkcje poszczególnych tkanek roślinnych
• podaje przykłady tkanek roślinnych
                       • wykonuje preparat ze skórki cebuli i
• wskazuje na ilustracji komórki tworzące  rozpoznaje w nim tkankę okrywającą
 tkankę
                       • wykazuje związek budowy wskazanej
• dokonuje podziału tkanek roślinnych na   tkanki z jej funkcją
 twórcze i stałe
                       • rozpoznaje i rysuje tkanki widoczne na
• wymienia cechy budowy poszczególnych    przekrojach organów roślinnych
 tkanek roślinnych
                       • analizuje budowę wewnętrzną korzenia
• opisuje funkcje wskazanych tkanek     jako funkcjonalnej całości

• wymienia podstawowe funkcje korzenia    • charakteryzuje przyrost korzenia na długość

• rozpoznaje systemy korzeniowe       • rysuje różne systemy korzeniowe

• omawia budowę zewnętrzną korzenia     • wyjaśnia sposób pobierania wody przez
                       roślinę
• rozpoznaje modyfikacje korzeni
                       • projektuje doświadczenie świadczące o
• rozpoznaje pod mikroskopem tkanki     przewodzeniu wody z korzenia do łodygi
 budujące korzeń
                       • charakteryzuje modyfikacje korzeni
• rozróżnia typy ulistnienia łodygi
                       • rysuje różne typy ulistnienia łodygi
• omawia funkcje łodygi
                       • rysuje schematycznie przekrój poprzeczny i
• podaje nazwy elementów budowy       podłużny łodygi
 zewnętrznej łodygi
                       • analizuje związek budowy
• rozpoznaje tkanki budujące łodygę     zmodyfikowanych łodyg z ich funkcjami

• rozróżnia rodzaje łodyg          • rozpoznaje rodzaje unerwienia liści

• wymienia funkcje liści           • omawia funkcje poszczególnych
                       modyfikacji liści
• rozpoznaje elementy budowy liścia
                       • analizuje funkcje poszczególnych
• rozpoznaje liście pojedyncze i złożone   elementów budowy anatomicznej liścia

• rozpoznaje różne modyfikacje liści     • analizuje cykl rozwojowy mszaków

• rozpoznaje na preparacie mikroskopowym   • rysuje mech i podpisuje jego organy
 tkanki budujące liść
                       • wyjaśnia, dlaczego mszaki są najprostszymi
• wymienia miejsca występowania mszaków    roślinami lądowymi

• podaje nazwy organów mszaków         analizuje cykl rozwojowy mszaków

• rozpoznaje mszaki wśród innych roślin    • analizuje cykl rozwojowy paproci

• omawia znaczenie mszaków w przyrodzie i   • charakteryzuje skrzypy, widłaki i paprocie
 gospodarce człowieka
                       • rozpoznaje przy pomocy atlasów 5
• wymienia miejsca występowania        gatunków rodzimych paprotników
 paprotników
                       • analizuje cykl rozwojowy sosny
• rozpoznaje organy paproci
                       • rozpoznaje rodzime gatunki
• rozpoznaje paprotniki wśród innych roślin  nagonasiennych

• wyjaśnia rolę poszczególnych organów    • określa, z jakiego gatunku drzewa lub
 paprotników                 krzewu pochodzi wskazana szyszka

• wymienia miejsca występowania roślin    • dowodzi związku budowy roślin
 nagonasiennych                nagonasiennych ze środowiskiem ich życia

• rozpoznaje rośliny nagonasienne wśród    • omawia funkcje poszczególnych elementów
 innych roślin                budowy kwiatu

• wymienia przystosowania roślin       • analizuje cykl rozwojowy roślin
 nagonasiennych do warunków życia       okrytonasiennych

• omawia znaczenie roślin nagonasiennych w  • ocenia znaczenie roślin okrytonasiennych w
 przyrodzie i gospodarce człowieka      przyrodzie i gospodarce człowieka

• wymienia miejsca występowania roślin    • wykazuje związek budowy kwiatu ze
 okrytonasiennych               sposobem zapylania

• podaje nazwy elementów budowy kwiatu

• rozróżnia kwiat i kwiatostan        • charakteryzuje sposoby rozsiewania nasion
                       i owoców, wykazując związek z ich budową
• rozpoznaje rośliny okrytonasienne wśród
 innych roślin                • rozpoznaje 5 gatunków drzew
                       okrytonasiennych występujących w Polsce
• wymienia sposoby rozsiewania nasion i
 owoców

• rozróżnia owoce pojedyncze i złożone

• omawia znaczenie roślin okrytonasiennych
 w przyrodzie i gospodarce człowieka
• omawia znaczenie gąbek i parzydełkowców • charakteryzuje wskazane czynności
w przyrodzie                   życiowe gąbek i parzydełkowców

• wyjaśnia, co to są gąbki            • wyjaśnia mechanizm ruchu
                         parzydełkowców
• podaje miejsca występowania gąbek
 i parzydełkowców                • wykazuje związek budowy gąbek
                         i parzydełkowców ze środowiskiem ich życia
• wymienia charakterystyczne cechy gąbek i
 parzydełkowców                 • wyjaśnia sposób działania parzydełka

• wymienia charakterystyczne cechy        • dowodzi, że tasiemce są przystosowane do
 płazińców i nicieni               pasożytniczego trybu życia

• rozpoznaje na ilustracji płazińce i nicienie  • omawia różnice między płazińcami a
                         nicieniami
• charakteryzuje tasiemce i glisty jako
 pasożyty układu pokarmowego           • charakteryzuje wskazane czynności
                         życiowe płazińców i nicieni
• omawia drogi zakażenia pasożytniczymi
 płazińcami i nicieniami             • charakteryzuje symetrię ciała płazińców

• wyjaśnia, w jaki sposób można ustrzec się   • charakteryzuje układ krwionośny
 przez zakażaniem pasożytniczymi         pierścienic
 płazińcami i nicieniami
                         • charakteryzuje wskazane czynności
• wskazuje na ilustracji elementy budowy     życiowe pierścienic
 tasiemca
                         • wykazuje związek budowy pijawki z
• rozpoznaje pierścienice wśród innych      pasożytniczym trybem jej życia
 zwierząt
                         • dowodzi, że pierścienice są bardziej
• wymienia charakterystyczne cechy        rozwiniętymi zwierzętami niż płazińce i
 pierścienic                   nicienie

• rozpoznaje stawonogi wśród innych       • projektuje doświadczenie wykazujące
 zwierząt                    znaczenie dżdżownic w użyźnianiu gleby

• rozpoznaje na ilustracji przeobrażenie     • wyjaśnia zasady funkcjonowania otwartego
 zupełne i niezupełne owadów           układu krwionośnego

• wymienia charakterystyczne cechy budowy    • porównuje budowę ślimaków, małży i
 skorupiaków, owadów i pajęczaków        głowonogów

• wymienia charakterystyczne cechy        • wykazuje związek budowy mięczaków ze
 mięczaków                    środowiskiem ich życia

• rozpoznaje ślimaki, małże i głowonogi     • charakteryzuje sposoby poruszania się
 wśród innych zwierząt              poszczególnych grup mięczaków

• wymienia części ciała ślimaków, małży i    • charakteryzuje wskazane czynności
 głowonogów                  życiowe mięczaków

• wymienia narządy oddechowe mięczaków     • charakteryzuje wskazane czynności
                        życiowe stawonogów
• wskazuje małże jako organizmy
 produkujące perły               • dowodzi, że owady są przystosowane do
                        życia w środowisku lądowym

                        • dowodzi istnienia związku między
                        środowiskiem życia a narządami wymiany
                        gazowej

                 PSO – BIOLOGIA

     KLASA            PROGRAM             NAUCZYCIEL

       2         „Puls życia” wyd. NOWA        Agnieszka Ochyra
                     ERA          WYMAGANIA EDUKACYJNE
       podstawowe                   ponadpodstawowe
  Uczeń:                   Uczeń:
     wskazuje  różnice między
   bezkręgowcami a kręgowcami              rozpoznaje przedstawicieli ryb,
                              płazów, gadów, ptaków i ssaków i
   charakteryzuje ryby, płazy, gady, ptaki        wskazuje ich specyficzne cechy
    i ssaki
                              przedstawia związek budowy
   omawia wybrane czynności życiowe            kręgowców ze środowiskiem ich
   kręgowców,   np.  odżywianie,          życia
   oddychanie, rozmnażanie
                              ilustruje przykładami  czynności
   przedstawia znaczenie kręgowców w           życiowe kręgowców
   przyrodzie i gospodarce człowieka
                           rozwija przekonanie o konieczności
                            zachowania warunków do życia
                           zwierząt
 kształtuje postawę szacunku dla życia   definiuje pojęcie homeostazy
  zwierząt kręgowych kształtuje     rozwija przekonanie o wpływie
  postawę    świadczącą     o   stylu  życia  na  utrzymanie
  zaangażowaniu w ochronę zwierząt    homeostazy organizmu

     wykazuje,  na  podstawie    opisuje stan zdrowej skóry
  dotychczasowych   wiadomości,    wykazuje współdziałanie mięśni,
  integralność w funkcjonowaniu      ścięgien, kości i stawów w
  poszczególnych   układów   w    prawidłowym funkcjonowaniu
  organizmie człowieka          aparatu ruchu
                      rozpoznaje    na   preparacie
  opisuje hierarchiczną budowę      mikroskopowym lub na ilustracji
  organizmu   człowieka  (tkanki,   rodzaje tkanki mięśniowej •
  narządy, układy narządów)        wskazuje    położenie    tkanki
                      mięśniowej     gładkiej    i
 omawia funkcje skóry i warstwy      poprzecznie      prążkowanej
  podskórnej    charakteryzuje     szkieletowej
  warstwy skóry              przewiduje skutki przyjmowania
                      nieprawidłowej postawy ciała
  przedstawia cechy adaptacyjne      wybiera sposoby zapobiegania
  elementów skóry do pełnionych      deformacjom szkieletu oraz
  przez nie funkcji            określa czynniki wpływające na
                      prawidłowy rozwój muskulatury
 omawia wybrane choroby skóry i      ciała
  zasady   pielęgnacji skóry
                      kształtuje postawę świadczącą o
  młodzieńczej
                      zrozumieniu        znaczenia
                      aktywności    fizycznej    dla
 określa zasady pierwszej pomocy      prawidłowego funkcjonowania
  przedlekarskiej w oparzeniach i     aparatu ruchu
  odmrożeniach
                      rozpoznaje    w    preparacie
                      mikroskopowym kosmki jelitowe
 kształtuje postawę świadczącą o
                      określa rolę wątroby i trzustki w
  dbałości o higienę skóry
                      procesie trawienia
 rozwija przekonanie o konieczności    przewiduje skutki niewłaściwej
  konsultacji z lekarzem wszystkich    diety
  niepokojących zmian na skórze      ocenia,   opierając   się   na
                      piramidzie zdrowego żywienia,
 wskazuje bierny i czynny aparat      techniką   jakość   własnego
 ruchu                   odżywiania się
                      opisuje konflikt serologiczny
 wskazuje na schemacie, rysunku,      przedstawia        znaczenie
 modelu   elementy   szkieletu    krwiodawstwa
 osiowego, obręczy i kończyn        wykazuje, że układ krwionośny i
 przedstawia funkcje kości         limfatyczny stanowią integralną
                      całość
 określa skład fizyczny i chemiczny    odczytuje wyniki laboratoryjnego
  kości    przewiduje   skutki    badania krwi
  przyjmowania    nieprawidłowej    wyjaśnia rolę węzłów chłonnych
                      w reakcjach odpornościowych
  postawy ciała            organizmu człowieka
                     wyjaśnia   różnice   między
  wybiera sposoby zapobiegania     odpornością swoistą a nieswoistą
  deformacjom   szkieletu oraz   oraz   między    odpornością
  określa czynniki wpływające na    naturalną a sztuczną
  prawidłowy rozwój muskulatury    porównuje działanie surowicy i
  ciała                szczepionki
                     wyjaśnia, na czym polega
  udziela pierwszej pomocy w      transplantacja narządów
  prostych urazach kości i stawów
                       wskazuje zależność między
  podaje  nazwy    składników     budową a funkcją płuc
  pokarmowych               wykazuje związek wymiany
                       gazowej  z  oddychaniem
   określa  role   składników     wewnątrzkomórkowym
  pokarmowych   w   organizmie
  człowieka               wyjaśnia      mechanizm
                      wydalania moczu
 omawia budowę i funkcje odcinków     uzasadnia    konieczność
  przewodu pokarmowego          stosowania dializy przy
                      niewydolności nerek
   wykazuje  związek  między
                      rozwija   przekonanie   o
  odżywianiem a np. stanem
                      konieczności wykonywania
  zdrowia,  klimatem,   płcią,
                      okresowych       badań
  rodzajem wykonywanej pracy
                      kontrolnych, np. badania
                      moczu
 oblicza indeks masy ciała
                       wyjaśnia rolę hormonów
                      płciowych w osiąganiu
 kształtuje postawę świadczącą o
                      dojrzałości   i   cyklu
  rozumieniu      konieczności
                      miesięcznego     kobiety
  stosowania diety zróżnicowanej i
  dostosowanej   do   potrzeb
                      przedstawia rolę gamet w
  organizmu
                      procesie    zapłodnienia
 rozwija przekonanie o znaczeniu
  prawidłowego odżywiania się dla      omawia rozwój zarodkowy i
  zdrowia człowieka             płodowy człowieka

 kształtuje nawyk przestrzegania
 higieny   osobistej,   higieny
 przygotowania   i  spożywania
 posiłków

 wymienia funkcje układu krążenia w
  organizmie człowieka

  rozróżnia składniki krwi (w
  preparacie mikroskopowym lub na
  ilustracji)
 wymienia grupy układu krwi AB0
  oraz Rh

 omawia budowę i funkcjonowanie
  serca oraz naczyń krwionośnych

 przedstawia krążenie krwi w obiegu
  płucnym i ustrojowym

 wymienia choroby układu krążenia

 wskazuje przyczyny zachorowań na
  wybrane choroby serca

  wymienia sposoby   zapobiegania
  chorobom układu

 określa zasady udzielania pierwszej
  pomocy przy krwotokach

 mierzy tętno sobie lub koledze

 opisuje budowę układu limfatycznego

   wyjaśnia, na czym      polega
  transplantacja narządów

 kształtuje zachowania prozdrowotne

 rozwija przekonanie o konieczności
  wykonywania okresowych badań
  profilaktycznych, np. morfologii
  krwi, ciśnienia krwi

 rozwija przekonanie o wpływie
 aktywności fizycznej i stosowania
 prawidłowej diety na właściwe
 funkcjonowanie układu krążenia

   omawia  budowę       układu
  oddechowego

 wymienia wybrane choroby układu
  oddechowego

 wskazuje źródła infekcji górnych i
  dolnych dróg układu oddechowego

  określa sposoby zapobiegania
  chorobom układu oddechowego
  kształtuje  nawyki   niepalenia
  papierosów

 podaje nazwy rodzajów substancji
  wydalanych z organizmu człowieka

 wskazuje drogi usuwania substancji
  wydalanych z organizmu

   wymienia   funkcje   układu
  wydalniczego

  omawia budowę i funkcje
  poszczególnych narządów układu
  wydalniczego

  wskazuje sposoby zapobiegania
  infekcjom układu moczowego

 rozwija przekonanie o konieczności
  wykonywania okresowych badań
  kontrolnych, np. badania moczu

 kształtuje postawę świadczącą o
 dbałości  o  higienę układu
 wydalniczego

 wymienia narządy budujące męski i
  żeński układ rozrodczy

 określa funkcje poszczególnych
 narządów męskiego i żeńskiego
 układu rozrodczego

 wskazuje zasady higieny narządów
  układu płciowego i profilaktyki
  chorób  przenoszonych  drogą
  płciową

  określa prawidłowy styl życia
  kobiety w ciąży

   porządkuje fazy rozwojowe
  człowieka od narodzin do starości
  •   charakteryzuje  rodzaje
  dojrzałości człowieka

 kształtuje nawyk dbałości o higienę
  układu rozrodczeg
    KLASA               PROGRAM              NAUCZYCIEL
     3             „Puls życia” wyd. NOWA         Agnieszka Ochyra
                       ERA


        WYMAGANIA EDUKACYJNE
      podstawowe    ponadpodstawowe
  dokonuje klasyfikacji gruczołów na gruczoły     określa rolę: hormonu wzrostu, tyroksyny, insuliny,
  wydzielania zewnętrznego i dokrewne         adrenaliny, testosteronu i estrogenów
  wskazuje rozmieszczenie gruczołów dokrewnych      omawia antagonistyczne działanie insuliny i
  w ciele człowieka                  glukagonu
  przedstawia rolę wybranych gruczołów         analizuje na schemacie mechanizm regulacji
  dokrewnych                      hormonalnej
  wymienia funkcje układu nerwowego          wyjaśnia funkcjonowanie ośrodkowego,
  rozpoznaje na ilustracji ośrodkowy i obwodowy    obwodowego i autonomicznego układu nerwowego
  układ nerwowy                    porównuje funkcje części współczulnej i części
  przedstawia budowę ośrodkowego i obwodowego     przywspółczulnej autonomicznego układu
  układu nerwowego                   nerwowego
  wyjaśnia funkcjonowanie ośrodkowego i        dowodzi znaczenia odruchów w życiu człowieka
  obwodowego układu nerwowego             kształtuje nawyki ułatwiające radzenie sobie ze
  wykonuje schematyczny rysunek prostego łuku     stresem
  odruchowego                     ilustruje za pomocą prostego rysunku przebieg
  wyjaśnia różnice między odruchem           bodźca świetlnego w oku
  bezwarunkowym a warunkowym              ilustruje za pomocą schematu lub rysunku przebieg
  podaje przykłady chorób układu nerwowego •      bodźca w uchu
  analizuje przyczyny chorób układu nerwowego •    wyjaśnia sposób działania oka i ucha
  kształtuje postawę świadczącą o dbałości o     wyjaśnia rolę hormonów płciowych w osiąganiu
  higienę układu nerwowego               dojrzałości i cyklu miesiączkowym kobiety
  wskazuje na modelu elementy budowy oka        przedstawia rolę gamet w procesie zapłodnienia
  omawia rolę elementów budowy oka           omawia rozwój zarodkowy i płodowy człowieka
  przedstawia przyczyny powstawania i sposób     klasyfikuje podaną chorobę do grupy chorób
  korygowania wad wzroku                cywilizacyjnych lub zakaźnych
  wskazuje na schemacie części ucha          wskazuje metody zapobiegania chorobom
                             cywilizacyjnym
  przedstawia rolę zmysłu równowagi, smaku i
  powonienia                      wyjaśnia mechanizm powstawania uzależnień
  wskazuje rozmieszczenie receptorów dotyku,     przedstawia podstawowe zasady profilaktyki
  smaku i powonienia                  chorób nowotworowych
  omawia znaczenie zmysłów w życiu człowieka      posługuje się terminologią ekologiczną
  kształtuje nawyk dbałości o higienę narządów     wyjaśnia procesy zachodzące w ekosystemie
  zmysłów dla ich prawidłowego funkcjonowania     analizuje schemat przepływu energii i obiegu
  rozwija przekonanie o konieczności ochrony     materii
  przed hałasem                    wyjaśnia pojęcie różnorodności biologicznej oraz
  wymienia narządy budujące męski i żeński układ    omawia jej poziomy i znaczenie
  rozrodczy                      kształtuje przekonanie o konieczności ochrony
  określa funkcje poszczególnych narządów       różnorodności ekosystemów
  męskiego i żeńskiego układu rozrodczego       przedstawia przyczyny i skutki globalnego
  wskazuje zasady higieny narządów układu       ocieplenia •
  płciowego i profilaktyki chorób przenoszonych    wskazuje skutki zanieczyszczeń dla organizmów
  drogą płciową
  określa prawidłowy styl życia kobiety w ciąży     rozwija przekonanie o konieczności
  porządkuje fazy rozwojowe człowieka od        przeciwdziałania globalnemu ociepleniu
  narodzin do starości                 kształtuje postawę świadczącą o odpowiedzialności
  charakteryzuje rodzaje dojrzałości człowieka     za stan środowiska przyrodniczego własnego
                             regionu i Polski
  kształtuje postawę troskliwości wobec dzieci i
  kobiet w ciąży                    przedstawia bezpośrednie i pośrednie dowody
                             ewolucji
  definiuje zdrowie (fizyczne, psychiczne,
  społeczne) i chorobę                 przedstawia znaczenie podwójnej helisy w
                             przechowywaniu informacji genetycznej i
  podaje przyczyny powstawania chorób
                             replikacji DNA
  cywilizacyjnych
  ocenia wpływ używek na zdrowie człowieka
                             wyjaśnia znaczenie procesów mitozy i mejozy w
                             organizmach
  niezależnie od jego wieku
  wyjaśnia znaczenie profilaktyki uzależnień
                             rozróżnia komórki haploidalne i diploidalne

  uzasadnia konieczność okresowego wykonywania
                             przedstawia znaczenie kodu genetycznego
  podstawowych badań profilaktycznych          omawia dziedziczenie grup krwi człowieka (układ
                             AB0, czynnik Rh)
  rozwija poczucie odpowiedzialności za
  zachowanie własnego zdrowia (przeciwdziałanie     omawia dziedziczenie płci u człowieka i wymienia
  zachorowalności na choroby cywilizacyjne i      cechy sprzężone z płcią
  rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych)       rozróżnia mutacje genowe i chromosomowe
  rozwija przekonanie o konieczności unikania     ocenia znaczenie mutacji w życiu i gospodarce
  uzależnień                      człowieka
  wyjaśnia przedmiot i cel badań ekologii        dowodzi znaczenia etycznego postępowania w
  przedstawia czynniki środowiska warunkujące      eksperymentach naukowych
  życie organizmów na lądzie i w wodzie
  omawia właściwości wody i jej znaczenie dla
  funkcjonowania organizmów
  wyjaśnia zależności wewnątrzpopulacyjne
  charakteryzuje zależności antagonistyczne i
  nieantagonistyczne między populacjami różnych
  gatunków
  charakteryzuje składniki ekosystemu
  opisuje zależności pokarmowe w ekosystemie
  omawia przyczyny zanieczyszczeń powietrza,
  wody i gleby
  wymienia sposoby ochrony powietrza, wody i
  gleby przed zanieczyszczeniami
  uzasadnia konieczność segregowania odpadów i
  ich recyklingu
  podaje sposoby oszczędzania wody i energii
  elektrycznej
  rozwija przekonanie o konieczności oszczędzania
  wody i energii elektrycznej
  kształtuje nawyk segregowania odpadów
  wyjaśnia pojecie ewolucji
  przedstawia, na czym polega dobór naturalny i
  sztuczny, podając odpowiednie przykłady
  wymienia podobieństwa i różnice między
  człowiekiem a innymi naczelnymi
  omawia budowę i rolę kwasów nukleinowych
  opisuje budowę chromosomu
  wskazuje mitozę jako podział komórek
  somatycznych
  zna zasady dziedziczenia cech jednogenowych
  wskazuje czynniki mutagenne
  wymienia przykłady chorób genetycznych
  człowieka

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:139
posted:2/18/2012
language:
pages:13