Hart FAF5 Epidemiologie by 203x8y1

VIEWS: 127 PAGES: 216

									Dezinfekce, sterilizace

  Marie Hartmanová

 Fakulta vojenského zdravotnictví
     Hradec Králové    Hradec Králové, 25. 11. 2004
 Přehled vybraných právních předpisů
vztahujících se k dezinfekci a sterilizaci

• www.mzcr.cz (legislativa)
• Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (účinnost od
 1. 1. 2001) - bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se týká
 zejména § 30 - 44
• Vyhláška MZd č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na
 pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly
• Zákon č. 20/1996 Sb. o péči o zdraví lidu ve znění celkem 21
 novel, poslední novela zákon č. 258/2000 Sb.
 Přehled vybraných právních předpisů
   vztahujících se k dezinfekci a
        sterilizaci
• Zákon č. 157/1998 Sb. o chemických látkách
 a chemických přípravcích ve znění zákona č.
 352/1999 Sb.
• Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí,
 ve znění zák. č. 123/1998 Sb.
• Vyhláška č. 440/2000 Sb. MZd Předcházení
 vzniku a šíření infekčních nemocí
           Dezinfekce
• Literatura
  – Melicherčíková, V.: Sterilizace a dezinfekce ve zdravotnictví.
   Grada, 1998, 102 s.
  – Volná, F.: Dezinfekcia a sterilizácia, teória a prax. Vrana, 1999,
   210 s.
  – Kneiflová, J.: Dezinfekční přípravky II. Kneifl, 2001, 442 s.
  – AHEM 2/2002, příloha č. 9, seznam DDD přípravků
  – Šrámová, H.: Nozokomiální nákazy II. Maxdorf, 2001, 302 s.
  – Kolektiv: Biologický, chemický a jaderný terorismus. Učební texty
   VLA JEP, sv. 337, 2003 75 s.
  Vyhláška MZd 440/2000 sb.
• DEZINFEKCÍ
 – se rozumí soubor opatření sloužících ke
  zneškodňování mikroorganismů pomocí fyzikálních,
  chemických nebo kombinovaných postupů, které mají
  přerušit cestu nákazy od zdroje k vnímavému jedinci

• VYŠŠÍ STUPEŇ DEZINFEKCE
 – je postup dříve nazývaný chemická sterilizace
  (ponořením do roztoku Persterilu, glutaraldehydu
  apod.)
    Časový harmonogram
    dezinfekčních prostředků
• 1791 - chlor v plynném stavu - vykuřování
 nemocnic
• 1831 - chlorový bělící roztok
• 1847 - chlorové vápno
• 1867 - fenol
• 1847 - ethylalkohol
• 1869 - peroxid vodíku
     Časový harmonogram
     dezinfekčních prostředků

•  1882 - lyzol
•  1886 - formaldehyd
•  1892 - ozon
•  1895 - páry roztoku formaldehydu
•  1908 - jodová tinktura
•  1910 - organické sloučeniny chloru
•  1935 - KAS (kvarterní amoniové sloučeniny)
     Časový harmonogram
    dezinfekčních prostředků

• 1943 - organické sloučeniny cínu
• 1949 - kyselina peroxooctová
• 1951 - jodofory
• 1954 - chlorhexidin
• 1963 - glutaraldehyd

• 1990 - glukoprotamin
        Dezinfekce
• soubor opatření zneškodňující
 mikroorganismy-chemicky
          -fyzikálně
          -kombinací postupů
• cílem je přerušit cestu nákazy od zdroje!!!
• dezinfekce ochranná a ohnisková
    Ochranná dezinfekce
Provádí se bez vztahu ke konkrétnímu ohnisku
nákazy, tedy i v době, kdy se infekční onemocnění
nevyskytuje. Je namířena proti možným cestám
 šířenínákazy a provádí se neustále jako součást
hygienických opatření např. v léčebných ústavech,
ubytovnách, hotelích, lázních, rekreačních
 střediscích, čekárnách, divadlech, potravinářských
 a zemědělských provozech. Ochrannou dezinfekci
představují i chlorování vody při centrálním
 zásobování a dezinfekce studní.
   Ohnisková dezinfekce
Je zaměřena na zneškodňování
 patogenních zárodků v ohnisku nákazy a
 k zamezení šíření infekce.
      Látky působící proti
      mikroorganismům
Dělení podle použití:
• Dezinficiencia
 – baktericidní úč.  toxické
• Konservancia
 – bakteriostat. úč.        extrasomaticky
 – ve velmi malých   netoxické
   koncentracích
       Látky působící proti
       mikroorganismům II.

• Antiseptika
 – bakteriostatický účinek
                 episomaticky
 – netoxické
 – snášenlivost živými tkáněmi


• Chemoterapeutika
 – bakteriostatický účinek
 – netoxické           intrasomaticky
 – odzkoušeny na kancerogenní
  a mutagenní vlastnosti
        Dezinfekce
• Provádí se indikovaně jako součást
 protiepidemiologického režimu v každém
 zdravotnickém zařízení


 – Fyzikální metody dezinfekce
 – Chemické metody dezinfekce
 – Kombinované metody dezinfekce
     Metody dezinfekce-
     fyzikální způsob
Fyzikální metody dezinfekce jsou ekologicky
výhodné, protože jsou založeny na využití
 suchého
nebo vlhkého tepla a na aplikaci záření. Mezi tyto
metody patří:
• var za atmosférického tlaku po dobu nejméně
 30 minut (přidáním 1-2% krystalické sody
 zvýšíme dezinfekční efekt a chráníme předměty
 před korozí),
• var v přetlakových nádobách po dobu nejméně
 20 minut,
• dezinfekce v mycích, pracích a parních
 přístrojích při teplotě nad 90 °C,
     Metody dezinfekce-
      fyzikální způsob
•  spalování, filtrace, žíhání,
•  pasterizace-zahřátí na 60-65 °C na dobu 30
  minut a nebo rychlé zahřátí na 85-90 °C po
  dobu několika sekund s následným
  ochlazením,
•  ozařování ultrafialovým zářením o vlnové délce
  253,7 až 264 nm. Tyto vlnové délky UV záření
  působí jen na povrch ozářeného předmětu
  (nepronikají pevnou hmotou) a ve vodě působí
  pouze do hloubky 1 mm.
      Fyzikální způsob
       dezinfekce
• var za atm.tlaku po dobu 30 min
• var v přetlakových nádobách po dobu 20 min
• dezinfekce v přístrojích(mycí, prací, parní) při
 teplotě nad 90°
• spalování,filtrace,žíhání
• pasterizace při 60-65°(30min) a 85-90°(sekundy)
• UV záření o vlnové délce 254 nm
Chemický způsob dezinfekce
Chemické metody dezinfekce převažují v praxi nad
metodami fyzikálními. Provádí se použitím roztoků
nebo aerosolů dezinfekčních prostředků při dané
koncentraci a expozici. Jsou to metody, při kterých
se mikroorganismy usmrtí (baktericidní účinek) a
nebo se dočasně zastaví jejich růst
 (bakteriostatický účinek). Podle způsobu
 působení se jednotlivé dezinfekčních přípravky
 označují velkými písmeny (dle Acta hygienica ,
 epidemiologica et microbiologica 2/2002):
 Chemický způsob dezinfekce
• A - usmrcení vegetativních forem bakterií a
 mikroskopických kvasinkových hub,
• B - virucidní přípravek na široké spektrum virů,
• (B) - omezená virucidní účinnost (HIV, HBV),
• C - inaktivace bakteriálních spór,
• H - usmrcení vývojových stádií helmintů,
• T - usmrcení mykobakterií komplexu M. tuberculosis,
• M - usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií,
• V - fungicidní účinek na mikroskopické vláknité houby,
• P - usmrcení vývojových stádií protozoí.
   Fyzikálně-chemický způsob
       dezinfekce
Fyzikálně-chemické metody dezinfekce jsou postupy, které
ničí mikroorganismy současným působením fyzikálních a
chemických způsobů dezinfekce. Patří mezi ně:
a) paraformaldehydová dezinfekční komora-využívá se zde
  účinku páry při teplotě 45-75 °C a pár formaldehydu.
  Používá se pro dezinfekci textilu, matrací, vlněných,
  kožených, kožešinových materiálů, výrobků z umělé
  hmoty apod.,
b) prací, mycí a čistící stroje-využívá se zde účinku teploty
  do 60 °C s přísadou dezinfekčního prostředku.
  Postupy a zásady prováděné
      dezinfekce
• Při dezinfekci se postupuje ve dvou etapách.
 Nejdříve musí dojít k mechanické očistě a poté
 k vlastní dezinfekci. Obě etapy můžeme spojit
 pokud použijeme dezinfekční prostředek, který
 má zároveň mycí a čistící vlastnosti. Pokud jsou
 předměty kontaminovány biologickým
 materiálem, je nutné nejdříve provést dezinfekci
 a teprve potom mechanickou očistu. Vlastní
 dezinfekce se provádí:
  Postupy a zásady prováděné
      dezinfekce
• ponořením: dezinfikovaný předmět se ponoří do
 připraveného dezinfekčního roztoku,
• otřením: dezinfikovaný předmět se otře
 dezinfekčním prostředkem (hadrem, tamponem,
 mulem, mopem apod.),
• postřikem: dezinfekční roztok se pomocí
 postřikovače aplikuje na dezinfikovaný předmět.
 Je nutné, aby plocha byla plně smočená. Postřik
 se nepoužívá pro velké plochy,
  Postupy a zásady prováděné
      dezinfekce
• pěnou: dezinfekční roztoky se aplikují pomocí
 pěnotvorného zařízení, nejčastěji na svislé a šikmé
 plochy (stropy, stěny apod.). Využíváme zde i čistící a
 odmašťující vlastnosti pěny,
• aerosolem: kde dezinfekční prostředek představuje
 kapalnou část a vzduch část plynnou. Aerosol působí
 nejen na povrchu dezinfikovaného předmětu, ale
 zasahuje i mikroorganismy, které se vznášejí nad
 předmětem. Nevýhodu použití aerosolu je obtížné
 udržení potřebné koncentrace dezinfekčního prostředku
 a negativní účinky na člověka (dráždí dýchací cesty a
 pokožku, vyvolává alergické reakce).
  Postupy a zásady prováděné
      dezinfekce
• Způsob vlastní dezinfekce se volí podle
 cesty přenosu infekce ze zdroje na
 člověka, vlivu vnějšího prostředí (vlhkost,
 teplota, stupeň znečištění), druhu
 dezinfikovaného materiálu, délky expozice
 a podle odolnosti mikroorganismů. Aby
 vlastní dezinfekce proběhla úspěšně, je
 nutné dodržovat tyto zásady:
  Postupy a zásady prováděné
      dezinfekce
Dezinfekční roztoky se připravují přesným odměřením
dezinfekčního přípravku do daného množství vody. Připravují se
těsně před vlastní dezinfekcí. Chystaný roztok se použije až po
úplném rozpuštění dezinfekčního přípravku. Vždy se postupuje
podle návodu výrobce. Při vlastní přípravě pracovního roztoku je
nutné maximálně věnovat pozornost ředění, protože při použití
nízké koncentrace dezinfekčního přípravku je účinnost roztoku
nedostatečná či žádná, při použití vyšší koncentrace může dojít
k poškození dezinfikovaného materiálu či poškození zdraví
člověka. Vždy vycházíme z toho, že dezinfekční přípravek se
považuje za 100% a ředění se provádí v pořadí VODA (či jiné
rozpouštědlo) + DEZINFEKČNÍ PŘÍPRAVEK
  Postupy a zásady prováděné
      dezinfekce
• dezinfekční přípravky se mezi sebou nikdy nemíchají,
• k měření pro přípravu dezinfekčních roztoků se používají
 odměrky, dávkovače, váhy, lžíce(10-12 ml či gramů),
 lžička (5-7 ml či gramů) apod.,
• u většiny dezinfekčních přípravků dochází ke snížení
 jejich účinnosti v přítomnosti znečišťujících látek
 organického i anorganického původu (proto dvou
 etapový postup dezinfekce),
• zlepšení účinnosti některých dezinfekčních roztoků lze
 dosáhnout zvýšením teploty (fenolové na 50-60 °C,
 jodové na 35 °C),
• plochy a předměty přicházející do kontaktu s potravinami
 se musí po dezinfekci opláchnout dostatečným
 množstvím pitné vody,
  Postupy a zásady prováděné
      dezinfekce
• některé dezinfekční přípravky (chlorové) mohou
 odbarvovat barevné předměty, některé (jodové)
 zase obarvovat dezinfikované předměty. Proto je
 nutné ověřit materiálovou snášenlivost těchto
 předmětů,
• řada dezinfekčních přípravků má korozivní
 vlastnosti, a proto se kovové předměty
 dezinfikují v roztocích s antikorozivními
 přísadami nebo v roztocích, které tuto vlastnost
 nemají,
  Postupy a zásady prováděné
      dezinfekce
• alkoholové přípravky, které se používají
 k dezinfekci rukou a pokožky, se nanášejí
 na suchou pokožku a nechají se působit
 minimálně 30 sekund nebo do zaschnutí,
• po velkoplošné dezinfekci je nutné řádné
 vyvětrání. Látky, které se uvolňují do
 ovzduší interiérů, nesmí překročit
 maximálně přípustné koncentrace látek
 v ovzduší interiérů,
 Postupy a zásady prováděné
     dezinfekce
• je třeba střídat dezinfekční přípravky tak,
 abychom zabránili vzniku rezistence
 mikroorganismů. Střídají se přípravky s jinou
 účinnou látkou. Vlastní frekvence obměny je
 dána podle dezinfekčního plánu, který vychází
 z provozního řádu daného zařízení. Rozsah je
 dán od jednoho týdne do šesti měsíců, např.
 kosmetické salony, kadeřnictví kolem 6 měsíců,
 běžné laboratoře až 3 měsíce, jednotky intenzivní
 péče 1-2 týdny apod.,
• zbytky dezinfekčních roztoků lze po značném
 naředění vodou vylít do kanalizace,
  Postupy a zásady prováděné
      dezinfekce
• při práci s dezinfekčními přípravky a roztoky
 se používají osobní ochranné pomůcky a
 pracovníci musí být řádně poučeni o práci
 s těmito látkami a o zásadách první pomoci při
 zasažení,
• dezinfekční přípravky musí být umístěny
 v místnosti k tomu určené a nesmí přijít do
 kontaktu s potravinami a pitnou vodou.
 Skladují se při teplotě a po dobu danou
 výrobcem na etiketě výrobku.
Množstv Požadovaná koncentrace v %, množství
í    dezinfekčního přípravku v ml, g
roztoku
      0,5   1%    2%     4%   5%
      %
1 litr    5  10 ml  20 ml    40   50
      ml            ml    ml
2 litry   10   20 ml  40 ml    80  100
      ml           ml     ml
5 litrů   25   50 ml  100 ml  200    250
      ml           ml     ml
8 litrů   40   80 ml  160 ml  320    400
      ml           ml     ml
10 litrů  50  100 ml  200 ml  400    500
      ml           ml     ml
   Požadavky na dezinfekční
      přípravky
Dezinfekční přípravky pro přípravu dezinfekčních
roztoků vybíráme podle těchto požadavků:
• účinnosti (baktericidní, virucidní, sporicidní,
 fungicidní, tuberkulocidní),
• doby expozice (co nejkratší),
• koncentrace (co nejnižší),
• doby použitelnosti (co nejdelší),
• vlivu na materiál, prostředí a člověka,
    Požadavky na dezinfekční
       přípravky
•  způsobu použití,
•  zápachu,
•  stability připravených pracovních roztoků,
•  ekologické přijatelnost
•  vhodnosti balení, dávkování a skladování,
•  finanční dostupnosti.
     Spektrum dezinfekční
        účinnosti

• Působení - cidní (trvalé usmrcení)
• Působení - statické (dočasná ztráta schopnosti
 množení nebo pokles růstové aktivity)

bakteri-         bakterio-
fungi-          fungi-   -statické
tuberkulo-  - cidní   spori-
mykobakteri-
spori-
viru-
   Mechanismus dezinfekčního
        účinku

Dezinfekční prostředky
• nepůsobí na mikroorganismy universálně
 toxicky
• zasahují do metabolismu mikroorganismů
• zasahují do enzymů mikroorganismů
• obecně označovány jako protoplazmatické
 jedy
    Nejčastější mechanismus
    dezinfekčního působení
• oxidace (chlor, H2O2, ozon,
 peroxosloučeniny)
• hydrolýza (kyseliny, alkálie, horká voda)
• tvorba solí s bílkovinami (soli těžkých kovů,
 halogenace)
• koagulace bílkovin v buňce (KAS, kovy, fenol,
 alkoholy)
    Nejčastější mechanismus
    dezinfekčního působení

• změny permeability buněčné membrány
 (KAS)
• proniknutí do enzymatického systému
 (kovy, formaldehyd, fenol)
    Fyzikální metody dezinfekce

• Var za atmosferického tlaku po dobu 30 minu

• Var v přetlakových hrncích po dobu 20 minut

• Dezinfekce v mycích, pracích a parních přístrojích při teplotě
  vyšší než 90 oC, dle návodu výrobce

• Pasterizace - zahřátí na 60 - 65 °C na dobu 30 min

• Pasterizace - 85 - 90 °C, rychlé ochlazení

• Různé formy UV záření (germicidní zářivky)

• Jiné metody (filtrace, žíhání, spalování, apod.)
    „Ideální dezinfekční látka“
• Nízké aplikační koncentrace
• Krátká expozice
• Nepoškozovat dezinfikovaný materiál
• Nevyvolat změny kvality materiálu
• Netoxická, LD50 dezinf. látky větší než 2000 mg/kg
• Bez dráždivých a alergizujících účinků
• Bez negativního dopadu na životní prostředí
    „Ideální dezinfekční látka“
•  Stabilita výrobku
•  Stabilita zředěných roztoků
•  Účinnost v celém rozsahu pH
•  Účinnost v biologickém zatížení
•  Biodegrabilita dezinfekčních prostředků 80 %
•  Biodegrabilita čistících prostředků 90 %
•  Látka není mutagen
Skutečné požadavky na dezinfekční
      prostředek

 • Široké spektrum účinnosti
 • nebo vysoká selektivní účinnost
 • Působení v nízkých koncentracích
 • Působení v krátkých expozicích
 • Účinek neovlivní přítomnost bílkovin
 • Bez nepříjemného zápachu
Skutečné požadavky na dezinfekční
      prostředek

 • Mírně toxická
 • Nezanechávat toxická rezidua
 • Snadné dávkování
 • Biologický odbouratelné
 • Stabilní
 • Dobře skladovatelné
 • Vhodné balení
      Příprava dezinfekčních roztoků
• Roztoky se považují za 100%
• Ředění se nevztahuje na obsah účinné látky
• Persteril 36 %, Persteril 15 %
• Ředění
  – Poměrné (1 : 100)
  – Procentuální (1%)
  – Objemové (10 ml . dm-3)
• Obsah účinné látky:     ppm (mg . dm-3)
                ppb (v radiobiologii)
       Obsah účinné látky
• Pro obsah akt. chloru, jodu, kyslíku (ppm)
• Oxidoredukční přímé či nepřímé jodometrické
 stanovení
• Aktivní chlor - určeno pro technickou analýzu
 komerčních přípravků
• Aktivní jod – pro technickou analýzu komerčních
 přípravků (jodofory)
   Chemické metody dezinfekce

• Obecné zásady
 – dezinfekční roztoky se připravují bezprostředně
  před použitím
 – zlepšení účinnosti některých dezinfekčních
  prostředků lze dosáhnout zvýšením teploty
 – fenolové, chlorové, kvarterní amoniové sole zahřát
  na 50-60 oC
 – jodové preparáty do 35 oC
 – k jednorázovému postupu čištění a dezinfekce -
  kombinace se saponáty

                             45
   Chemické metody dezinfekce

• Obecné zásady
 – u předmětů kontaminovaných biologickým materiálem
  nejdříve dezinfekce, pak čištění
 – střídání dezinfekčních přípravků k zabránění možné
  selekce nebo vzniku rezistence mikrobů vůči
  dlouhodobě používanému přípravku
 – sledovat ovzduší v interiéru, nepřekročit platné
  hygienické předpisy
 – dodržovat zásady ochrany zdraví                          46
  Kontrola dezinfekce dle standardních
         metodik
• Chemické metody kontroly
 – analytické stanovení aktivních látek

 – chemické stěry z dezinfekčního povrchu

• Mikrobiologické metody kontroly
 – zjištění dezinfekční účinnosti

 – zjištění mikrobiální kontaminace povrchů (stěry,
  otisky)
                            47
   Přehled mikrobiologicky účinných
          látek
• Hydroxidy a jiné alkálie
• Kyseliny a některé jejich soli
• Oxidační látky
  – ozon, peroxid vodíku, kovové peroxidy,
   peroxosírany, kys. peroxooctová, peroxoborát
• Halogeny
  – chlor, chlornany, chloraminy, jod, jodofory                          48
   Přehled mikrobiologicky účinných
         látek II.
• Alkoholy a étery
 – metanol, etanol, propanol, isopropanol,
  benzylalkohol glycerol, 1,2 - propandiol, eter,
  etylenoxid
                           49
  Přehled mikrobiologicky účinných
        látek III.

• Aldehydy
 – formaldehyd, glutaraldehyd, glyoxal
• Deriváty fenolu
 – fenol, alkylfenoly, kresoly, difenyly,
 – 2-hydroxybifenyl, chlorfenoly, chinoliny
• Guanidiny
 – chlorhexidin, polyhexametylenbiguanidin . HCl

                          50
   Přehled mikrobiologicky účinných
         látek IV.
Kvarterní amoniové sloučeniny
 – benzalkoniumchlorid,
  dodecyldimetylamonium-chlorid

• Kombinované
 – dvou-, tří-, čtyř-...složkové


                  51
     Standardní testovací kmeny

• Staphylococcus aureus    Mau   43/60

• Escherichia coli      Ec    324/70

• Pseudomonas aeruginosa   Ps    79/70

• Proteus vulgaris      PrO   9/46

• Candida albicans           49/64

• spory Bacillus subtilis   Bs    4/42

• E.coli bakteriofág fX 174  13 706 - B1

• hostitelská E. coli     13 706
                        52
        Schématický přehled účinnosti
         dezinfekčních prostředků
 Dezinfekční prostředek   Vegetativní  Spory Viry   Mycobac.
                formy          thuberculosis
               bakterií
Fenol a jeho deriváty       +     -  +     +
                         -
Chlor a chlorové preparáty    +      -  +     +
                               -
Aldehydy             +      +  +     +
                               -
KAS               +      -  +      -
                         -
Organické peroxokyseliny     +      +  +     +

Jod a jeho            +      +  +     +
deriváty                   -
                                    53
     Fenol a jeho deriváty
• Mechanismus účinku
  – poškozování buněčné stěny

  – schopnost rozpouštět lipoidy

  – inhibice bakteriálních enzymů

• Přípravky:
  – Lyzol 2-5%, expozice 30 min, Orthosan BF 12

  – Chlorhexidin diglukonát - kožní antiseptikum

  – Glukoprotamin
                          54
    Chlor a jeho deriváty

• Mechanismus účinku
  – oxidační efekt působením kyslíku ve stavu zrodu, chloru a
   kyseliny chlorné

• Přípravky:
  – organické chloraminy 1 - 2%, expozice 30 min
  – chlorderiváty kyseliny izokyanurové 0,5 - 1%, expozice 20
   min
  – chlornan sodný 1%, expozice 30 min

                                 55
          Aldehydy
• Mechanismus účinku
  – vysoká reaktivita aldehydické skupiny reagovat s funkčními
   skupinami bílkovinné molekuly

  – alkylační reakce

• Preparáty
  – s formaldehydem - výjimečně

  – s glutaraldehydem - vyšší stupeň dezinfekce

  – s glyoxalem - kombinované preparáty

                                 56
 Kvarterní amoniové sloučeniny
• Mechanismus účinku
  – schopnost vyvolat změny permeability buněčných membrán
  – buněčné stěny
  – plazmatické membrány

• Přípravky:
  – povrchově aktivní látky s úzkým spektrem účinku (především
   na G+) 0,5 - 2% roztoky
  – velmi často jako antiseptika                                 57
    Organické peroxokyseliny
• Mechanismus účinku

  – silné oxidační vlastnosti dané kyslíkem ve stavu zrodu

  – inaktivace některých životně důležitých enzymů

• Preparáty:

  – peroxid vodíku jako antiseptikum 0,5 - 3%

  – kyselina peroxooctová 0,1 - 0,3%, expozice 2 min

  – peroxokyseliny II. generace (aktivační směsi)


                               58
         Peroxokyseliny
           Enzymy
kataláza - rozkládá rychle a úplně peroxid
 vodíku na vodu a kyslík

      E + H2O2    E . H2O2

    E . H2O2 + H2O2   E + 2 H2O + O2
                       59
         Peroxokyseliny
          Enzymy II.
peroxidáza - přenášení kyslík v peroxidu
 vodíku na vhodný substrát
      E + H2O2    E . H2O2

    E . H2O2 + AH2    E + 2 H2O + A

      H2O2     H2O + O
                      60
   Jod a jeho deriváty

Nízkomolekulární látky
 – významná antiseptika
 – poměrně toxické
 – možnost alergických reakcí
 – zabarvuje předměty
 – jsou korozivní
 – účinnost klesá v organicky znečištěném
  prostředí
           Jod a jeho deriváty
• Mechanismus účinku
  – jod působí oxidačně na thiolové skupiny v buňce
  – zasahuje do biochemického potencionálu
  cystein    cystin
  redukovaný glutathion       oxidovaný glutathion

• Preparáty
  – jodová tinktura k ošetření ran
  – jodofory s různými typy nosičů, především
   povidon - jod (PVP - I) 0,1 - 2%, expozice 2 min                               62
   Vývojové trendy v dezinfekci
• Kombinované preparáty se širokým spektrem účinku
• Peroxosloučeniny II. generace
• Další rozvoj chlorových preparátů
• „Renezance“ kvarterních amoniových solí
• Nové jodoforové preparáty
• Preparáty s vyšším stupněm dezinfekce                           63
  Vývojové trendy v dezinfekci
• Pravidelná obměna dezinfekčních přípravků

• Nové přípravky pro hygienickou a chirurgickou

 dezinfekci rukou

• Odstranění negativních účinků na dezinfikované

 předměty                          64
   Dezinfekce rukou a pokožky
• Ajatin (A, V)         • Chloramin B (A, B, V)
• Betadine - tekuté mýdlo (A,  • Chlorhexidine Solution 20%
  (B))              (A, (B))
• Biotensid (A, B)
                • Jodisol (A, B, T, M)
• Cutasept F (A, (B), T, M)
                • Jodonal B (A, B, T, M, V)
• Cutasept G (A, (B), T, M)
                • Manopronto (A, B)
• Deladerm (A, B)
                • Manox (A)
• Dodesept
  (bezbarvý/barevný) (A,B)   • Manusept (A)
    Dezinfekce rukou a pokožky

• Octeniderm (A, B)         • Spitaderm (A, B, T, M)

• Octenisept (A, (B))        • Sterilium (A, B)
• Persteril (A, B, C, T, M, V)
                  • Triformin DH (A)
• Pliva sept - tinktura (A,(B))
                  • Triformin HR (A)
• Primasept M (A,(B))

• Sagrosept (A, B)

• Septonex, Septonex tinktura (A,
  V)
    Dezinfekce ve stomatologii
• Deconex Dental BB (A, B)

• Dezipur (A, B)

• Neodisher Septo 2000 (A, B, T, M, V)

• Neodisher Septo 2000 neu (A, B, T, M, V)

• Orotol Ultra (A, B, T, M)

• Persteril (A, B, C, T, M, V)

• Sekudrill (A, B, T, M)

• Sekusept Forte (A, B, C, T, M, V)

• Sekusept Pulver (A, B, V)
         Dezinfekce nástrojů
•  Aldesol (A, B, C, T, M)      •  Gigasept FF (A,B,C,T,M)
•  Cidex (A, B, C, T, M, V)     •  Glutaraldehyd (A,B,C,T,M,V)
•  Desam GK (A,B,T,M,V)       •  Hibicet (A,B)
•  Desident - roztok (A,B)      •  Chloramin B (A,B,V)
•  Desident spray 94 (A)
                   •  Chlorhexidine solution 20% (A,
•  Desoform (A,B,T,M,V)         (B))
•  Dezipur (A,B)           •  Jodonal B (A,B,T,M,V)
•  Dikonit (A,B,T,M,V)        •  Kohrsolin iD (A,B,C,T,M)
•  Galli Valerio Solutio decemplex
                   •  Lysetol AF (A,(B),T,M,V)
  Medicamenta (A,B,T,M)
                   •  Lysetol FF (A,B,C,T,M,V)
         Dezinfekce nástrojů
•  Lysoformin 3000 (A,B,C)        •  Pliva Sept tinktura (A,B)

•  Neodisher Alka 300 (A,B,V)       •  Presept (A,B)

•  Neodisher Septo 2000 (A,B,T,M,V)    •  Sekudrill (A,B,T,M)

•  Neodisher Septo 2000 neu (A,B,T,M,V)  •  Sekusept Extra N (A,(B),T,M)

•  Neodisher Septo DN (A,B,T,M)      •  Sekusept Forte (A,B,C,T,M,V)

•  Neodisher Septo SF (A,B,T,M)      •  Sekusept Plus (A,(B),T,M)

•  Perfektan (A,(B),V)          •  Sekusept Pulver (A,B,V)

•  Persteril (A,B,C,T,M,V)        •  Virkon (A,B,T,M)
        Dezinfekce prádla
• Demyro D (A,B)
               • Savo (A,B,V)
• Dikonit (A,B,T,M,V)     • Savo Prim (Savo Prim s
• Chloramin B (A,B,V)      vůní) (A,B,T,M,V)

• Chloramin BM (A,B,T,M,V)  • Stamid (A,B,V)

• Chloramin BS (A,B)

• Chloramin Extrasept (A,B)

• Orthosan BF 12 (A,T,M)

• Persteril (A,B,C,T,M,V)
       Dezinfekce povrchů
•  Dosilin S (A,B)    •  Chloramin BM (A,B,T,M,V)

•  Dusept (A,B,V)    •  Chloramin BS (A,B)

•  FD 312 (A,(B),T,M)  •  Chloramin Extrasept (A,B)

•  FD 322 (A,(B),T,M)  •  Chlordetal (A,B)
             •  Chlorové vápno (A,B)
•  FD 350 (A,(B),T,M)
             •  Incidin Extra (A,(B),V)
•  Forten (A,B,T,M,V)
             •  Incidin Plus (A,(B),T,M)
•  Foxamin (A)
             •  Incidur (Incidur SP) (A,B,T,M,V)
•  Gastri-sil (A)
             •  Incidur spray (A,B,T,M,V)
•  Gastril (A)
             •  Javel solid (A,B)
•  Guttar (A,B)
             •  Jodonal A (A,B)
•  Chloramin B (A,B,V)
       Dezinfekce povrchů
•  Jodonal B (A,B,T,M,V)    •  Niroklar S 55 (A)

•  Lysoformin 3000 (A,B,C)   •  Novasept (A,B,V)
                 •  Orthosan BF 12 (A,T,M)
•  Mikrobac Forte (A,(B),V)
                 •  Perform (A,B,V)
•  Mikrozid Liquid (A,B)
                 •  Persteril (A,B,C,T,M,V)
•  Neodisher Alka 300 (A,B,V)
                 •  Pliva Sept tinktura (A,(B))
•  Neodisher Dekonta (A,(B))  •  Presept (A,B)
•  Neoform D (A,B,V)      •  Puron DA (A)
•  Neoquat FF (A)        •  Puron KD (A)

•  Neoquat S (A,B)       •  Savo (A,B,V)
                 •  Savo Prim proti plísním (A,V)
•  Neoseptal CL (A,B,V)

•  Neoseptal IM (A,B)
          Dezinfekce povrchů
• Savo Prim (Savo Prim s vůní) (A,B,T,M,V)

• Septonex, Septonex tinktura (A,V)

• Stamid (A,B,V)

• Ventarsan (A)

• Virkon (A,B,T,M)

• Weicosil (A,B)

• Weigosept DF spray (A,B)

• Weiquat LF - 1 (A)
         Dezinfekce vody
•  Dikacid
•  Sanosil DW
•  Presept
•  Aquasteril

Účinek:
•  A - baktericidní, fungicidní
•  B - virucidní
•  (B) - virucidní (omezená na obalené živočišné viry)
•  C - sporidicní
•  T - tuberkulocidní
•  M - mykobaktericidní
•  V - fungicidní na mikroskopické vláknité houby
   Vyšší stupeň dezinfekce
Vyšší stupeň dezinfekce zaručuje usmrcení většiny
mikroorganismů (baktérie, viry, houby a méně
odolné spory). Usmrcení zbývajících mikroorganismů
(vysoce rezistentních spor, vývojových stádií protozoí a
helmintů) vyšší stupeň dezinfekce nepokryje. Vyšší
stupeň dezinfekce je určen především pro zdravotnické
předměty, které nemohou být sterilizovány jinými
dostupnými metodami. Pracovní postup zahrnuje:
  Vyšší stupeň dezinfekce I.

• Určen pro přístroje s optikou, včetně příslušenství

• Ty, které nemohou být sterilizovány sterilizačními metodami

• Před tím se přístroje dekontaminují (mechanicky očistí a

  osuší)

• U předmětů kontaminovaných krví se předřazuje dezinfekce

  virucidním prostředkem                                76
   Vyšší stupeň dezinfekce II.
• Roztoky k vyššímu stupni dezinfekce se
 uchovávají v uzavřených nádobách
• Po dezinfekci nutný oplach sterilní destilovanou
 vodou
• Ošetřené předměty určeny k bezprostřednímu
 použití


                           77
  Vyšší stupeň dezinfekce
• dezinfekci virucidním prostředkem,
 zejména v případě kontaminace
 biologickým materiálem,
• vlastní přípravu zahrnující mechanickou
 očistu, dezinfekci, oplach pitnou vodou a
 osušení,
• ponoření do sporicidního roztoku,
• oplach sterilní vodou,
• sterilní sušení,
  Vyšší stupeň dezinfekce
• bezprostřední použití předmětu nebo jeho
 krátkodobé uskladnění ve sterilní nádobě
 či prostoru chráněném před sekundární
 kontaminací,
• ukládání dezinfekčních roztoků
 v uzavřených nádobách, které musí být
 příslušně označeny a frekvence jejich
 výměny se řídí návodem výrobce.
   Vyšší stupeň dezinfekce
• 1. dezinfekce virucidním prostředkem
• 2. předsterilizační
 příprava(očista,oplach,sušení)
• 3.Sporicidní roztok
• 4.oplach sterilní vodou
• 5.sterilní sušení
• 6.sterilní uskladnění
          Sterilizace
Vyhláška 440/2000 Sb.
• Definice
  – Souhrn opatření, při kterých se na předmětech usmrcují
   všechny mikroorganismy, včetně vysoce rezistentních spor,
   mikroskopických hub, vývojových stádií protozoí, ev. helmintů

• Podmínka
  – Tak účinné postupy, aby z jednoho milionu vysterilizovaných
   předmětů byl maximálně jeden nesterilní
                                   81
    Způsoby sterilizace
• Fyzikální sterilizace
   vlhkým teplem (PS)
   suchým teplem (HS)
   radiační
   plazmová
• Chemická sterilizace
   formaldehydová
   etylenoxidová
       Sterilizace
• Používat:
 – Pouze hlavním hygienikem MZ ČR
  schválené přístroje
 – Schválené biologické indikátory
 – Schválené chemické testy
 – Schválené obaly


                   83
  Fyzikální parní sterilizace
• Nasycená vodní pára pod tlakem (PS)
• Pro všechny typy parních sterilizátorů (PS)  platí
 parametry     Teplota oC  Tlak kPa  Přetlak kPa  Expozice
      121      200   100      20
      134      300   200      10


                              84
 Fyzikální horkovzdušná
    sterilizace
Pro přístroje s nucenou cirkulací platí parametry
      Teplota oC   Sterilizační expozice
                min

     160           60
     170           30
     180           20


                          85
   Fyzikální radiační sterilizace
• Radioaktivním kobaltem 60
• Sterilizační dávka záření 25 kGy
• Ve speciálních radiačních centrech
 (Veverská Bitýška)
• Použití pouze v průmyslové výrobě pro
 předměty na jedno použití

                     86
   Fyzikální plazmová sterilizace
• Čtvrté skupenství hmoty
• Chemickým prekurzorem aktivních částic je 58%
 H2O2
• Sterilizátor Sterrad
• Široké spektrum použití
• Neagresivní, netoxický, šetrný k nástrojům i
 přístrojům
• Vhodný také pro sterilizaci tekutin, textilu a materiálu
 na bázi celulózy za změněných parametrů
      Chemická sterilizace
• Použití
 – Pouze pro materiál, který nesnese fyzikální
  sterilizaci
 – Pouze plyny předepsaného složení a koncentrace
 – Materiál vkládat jen do 3/4 využitelného objemu
 – Balení do kombinovaných obalů papír - folie
  (chrání před sekundární kontaminací)
                           88
     Chemická sterilizace
• Sterilizace formaldehydem
 – Odpařování formaldehydu z formalínu

 – Podtlak až -90 kPa

 – Teplota do 80oC

 – Expozice stanovena pro každý přístroj zvlášť při
  schvalovacím řízení


                            89
     Chemická sterilizace
• Sterilizace etylenoxidem
 – Účinky při podtlaku i přetlaku

 – Teploty hluboko pod 100 oC

 – Stačí jeden přístroj na celý region (spádová
  krajská nemocnice)

 – Nutné řádné odvětrávání po sterilizaci


                          90
     Kontrola účinnosti
    sterilizačních přístrojů
• Dle metodiky AHEM příloha 2, 1994
• U nových přístrojů před uvedením do provozu
• Vždy po provedené opravě
• U přístrojů s vakuovým testem - 1x za půl roku
• Na odděleních centrální sterilizace - 1x za měsíc
• U ostatních po 200 sterilizačních cyklech                           91
   Sterilizace - chemické testy

– Reagují změnou barvy
– Bowie - Dick test = test pronikavosti páry, na
 centrální sterilizaci co nejčastěji
– Procesové - reagují na přítomnost
 sterilizačního média
                          92
            Sterilizace

    Standardní metodika AHEM 2/1994

• Použití bioindikátorů
 – PS - testovací kmen Bacillus stearothermophilus

 – HS - testovací kmen Bacillus subtilis
                           93
      Sterilizace – obalový materiál
• Kombinované obaly STERIKING (Steripak)
  – slama@steripak.cz

• Kombinované obaly VP STERICLIN (Unibal, S-dent)
  – unibal@unibal.cz

• Kombinované obaly SPS Laboratories–Rexam (ECP
 spol. s r. o.)
  – ecp@login.cz
  Sterilizace – Obalový materiál

• Webové stránky výrobců:
 – www.vp-stericlin.de

 – www.rexam.com
        Dezinsekce
• Ničení epidemiologicky významných
 členovců(vši,blechy,komáři, klíšťata……)
• chemicky-insekticidy
• biologicky-chemosterilanty
• repelentní látky
• Scabicid emulze, Biolit,Orthosan BF 45, Diffusil
 H a V, Perilen 55,
       Deratizace
• Hubení epidemiologicky významných
 hlodavců a) synantropní:potkan,krysa,myš
      b) exoantropní:hraboš, myšice…..
• chemicky-rodenticidy
• mechanicky
• biologicky
Režimová opatření a
  dezinfekce při
 výskytu vysoce
 virulentních nákaz
          Biologická agens
• Živá mikrobiologická agens a jejich produkty
• Bakterie, rickettsie, chlamydie, viry, plísně, toxiny
• Mohou vyvolat infekční onemocnění nebo otravy lidí,
 zvířat, rostlin
• Možné zneužití pro výrobu zbraní nebo k
 teroristickým účelům

• Bakterie, viry toxiny
    Legislativní opatření
• Plně srovnatelná v ČR s přístupem států EU
• Úmluvy o zákazu biologických a toxinových zbraní
 postupně zapracovávány do českého právního řádu
• Zákon 281/2002 Sb. „O některých opatřeních
 souvisejících se zákazem bakteriologických zbraní ….“
• Osvětlení pojmů, úroveň technického zabezpečení BL-
 3, BL-4 podle EN 12 128
     Legislativní opatření
• Diagnostická zařízení, izolace, identifikace,
 nakládání s B-agens, vakcinace
• Zákaz informací, práva a povinnosti fyzických
 a právnických osob
• Zákaz vývoje, výroby a použití biologických a
 toxinových zbraní
• Odpovědnou institucí v této oblasti - SÚJB
     Legislativní opatření
• Vyhláška 474/2002 Sb. Provádí zákon 281/2002 Sb.

• Seznam vysoce rizikových a rizikových biologických
 agens

• Vedení evidenčních listů těchto agens

• Vybavení pracovišť, schválení objektů

• Vyhláška platná od 1. ledna 2003
    Původci onemocnění (nemoci)
       Bakterie a bakteriální toxiny

• Bacillus anthracis (antrax)
• Yersinia pestis (mor)
• Clostridium botulinum (botulismus)
• Francisella tularensis (tularemie)
• Brucella abortus (brucelóza)
• Vibrio cholerae (cholera)
 Původci onemocnění (nemoci)
     Bakterie a bakteriální toxiny


• Coxiella burnetii (Q-horečka)

• Salmonella typhi (břišní tyfus)

• Staphylococcus aureus (stafylokoková
 enterotoxikóza)

• Clostridium perfringens (otrava toxinem)

• Shigella sonnei, Shigella flexneri (bacilární

 dyzenterie)
  Původci onemocnění (nemoci)
               Viry

• Poxvirus variolae, virus Lassa z čeledi arenavirů a virus Ebola
  z čeledi filovirů (hemoragické horečky Lassa a Ebola)
• Virus Dengue z čeledi flavivirů (Dengue)
• Hantaviry – např. Hantaan, Puumala z čeledi bunyavirů
  (hemoragická horečka s renálním syndromem)
• Virus z rodu flavivirus (ruská jaro-letní encefalitida)
• Viry koňských encefalitid
Původci onemocnění (nemoci)
      Rostlinné toxiny


• Např. ricin,
• některé mykotoxiny a
• živočišné toxiny
   Pořadí nebezpečnosti B-agens
1.  Antrax – plicní forma (Bacillus anthracis)
2.  Mor – plicní forma (Yersinia pestis)
3.  Variola (Poxvirus variolae)
4.  Hemoragické horečky (horečka Ebola, Lassa, Dengue,
   Marburg)
5.  Tularemie – plicní forma (Francisella tularensis)
6.  Brucelóza (Brucella abortus)
7.  Břišní tyfus (Salmonella typhi)
8.  Cholera (Vibrio cholerae)
9.  Otrava botulotoxinem (Clostridium botulinum)
             Antrax
• Zoonotické onemocnění zvířat (přežvýkavců)
• Choroba se přenáší z člověka na člověka
• Příčinou infekčního onemocnění je antraxový toxin
• Molekulární struktura antraxového toxinu popsána v
 posledních 20 letech
• Antraxový toxin tvořen trojicí proteinů:
  – Protektivní antigen (PA)
  – Edema factor (EF)
  – Lethal factor (LF)
             Antrax
• Strategie antraxového toxinu – složité posttranslační
 schéma
• První živá vakcína (1881 – Pasteur)
• Profylaktická opatření:
  – Exponované osoby – preventivní ATB léčba 1. den po
   kontaktu s původcem
  – Vakcinace ohrožených osob (0,5 ml s.c.), v ČR není vakcína
   proti antraxu registrována
• Manipulace s antraxem pouze specializovaný tým v
 BL-3, BL-4
• Dekontaminace – sporicidními činidly
            Mor
• Patří mezi nemoci pod kontrolou SZO
• Zoonóza, přenos ze zvířat na člověka
• Původce: Yersinia pestis, citlivý na sluneční záření,
 kyselé prostředí, dezinfekci
• Teploty nad 60 ºC bakterii inaktivují
• Zdrojem nákazy pro člověka myšovití hlodavci
• Krevní nákaza, šíří se transmisí prostřednictvím
 blech
            Mor
• V ČR není vakcína dostupná a registrovaná
• Protiepidemická opatření: zabránit přemnožení
 hlodavců, repelenty proti blechám (Xenopsylla
 cheopis)
• Postižené oblasti: přísná izolace, karanténa, léčba ATB
• Dekontaminace: navýšené koncentrace dezinfekčních
 prostředků s baktericidní aktivitou
   Virové hemoragické horečky
• Původci: RNA viry
  – Arenaviridae (Argentinská, Bolivijská a Venezuelská
   hemoragická horečka, horečka Lassa)
  – Bunyaviridae (rod hantavirů, rod nairovirů – Krymsko-
   konžská hemoragická horečka, rod flebovirus – Rift Valley
   Fever)
  – Filoviridae (horečka Ebola, horečka Marburg)
  – Flaviviridae (horečka Dengue, Žlutá zimnice)
    Virové hemoragické horečky
• Onemocnění, která se projevují krvácením do kůže a
 vnitřních orgánů
• Protiepidemická opatření u VHF obdobná: včasná
 diagnostika, izolace, karanténní opatření k zamezení
 zavlečení infekce
• Standardní opatření: ochranné dvojí rukavice,
 zabránění nechráněnému kontaktu s krví, tělními
 tekutinami, mytí a dezinfekce rukou
    Virové hemoragické horečky
• Bezpečná manipulace a dezinfekce ostrých nástrojů

• Izolační opatření: hygienická smyčka, izolace pacienta, celková
 ochranná bariéra izolační jednotky, ochranný oděv, dezinfekce
 prádla a odpadu, podrobná instruktáž zdravotnického i
 nezdravotnického personálu, omezení invazivních procedur

• Dezinfekce: účinné virucidní přípravky v navýšené koncentraci
           Variola
• Původce: Poxvirus variolae

• Zdrojem původce: nemocný člověk, přenos vzdušnou
 cestou, přímým kontaktem, kontaminovanými
 předměty

• ČR – eradikace varioly od r. 1980

• SZO poskytuje v ohnisku nákazy vakcínu ze svých

 zásob
          Variola
• Protiepidemická opatření: zdravotnický dozor nad
 kontakty, karanténa, přísná izolace nemocných
• Neodkladná postexpoziční vakcinace
• Plošné očkování proti variole zatím rozhodně není na
 místě
• Průběžná a konečná dezinfekce virucidním
 přípravkem
       Izolační jednotka
• Nestačí jedno hlavní centrum Bulovka BL-3
• Nutná další pracoviště, která provádějí nižší stupeň
 izolace a diferenciální diagnostiku
• K tomu vybavena (prostor, ochranné pomůcky,
 odebrání biologického materiálu, balení, odeslání,
 financování)
• Psychicky odolný, trénovaný, v této problematice
 vzdělaný zdravotnický personál
   Prevence
zdravotních rizik při
 pobytu v zahraničí
Zdravotní rizika - 1

   - Válečná poranění

   - Infekční onemocnění
     „běžné nemoci“ x „vzácné nemoci“

   - Stres, psychická zátěž
     zvyšuje riziko úrazů, psychických obtíží,
     snižuje odolnost imunitního systému,
     apod.
Zdravotní rizika - 2

   - Úrazy
     pracovní, sportovní, dopravní nehody

   - Nemoci z horka
     úpal, úžeh, popáleniny, křeče z horka, …

   - Otravy
     včetně uštknutí hadem, pavoukem, štírem,
     …
Nejvyšší riziko nemocí cestovatelů do
zahraničí

     Akutní průjmové onemocnění -průjem
     cestovatelů
     Malárie
     Akutní respirační onemocnění
     Virová hepatitida A
     Kapavka
     Pokousání zvířetem s rizikem vztekliny
     Virová hepatitida B
     Břišní tyfus
     HIV / AIDS
     Cholera
     Meningokokové nákazy
 Při příznacích choroby
(bolest, teplota, výtok, vředy)
ihned vyhledat lékaře !!!
Očkování před cestou do zahraničí
   Tetanus
   Virová hepatitida A
   Virová hepatitida B
   Břišní tyfus
   Meningokoková nákaza
   Poliomyelitida
   Vzteklina
   Klíšťová encefalitida
   Chřipka
   Očkování proti žluté zimnici

Mezinárodní očkovací průkaz
Choroby přenosné vodou a potravinami
průjmová onemocnění různé etiologie, břišní tyfus, hepatitida A a E,
poliomyelitida, parazitární infekce

Voda – prevence
     Dodržování pitného režimu
     Veškerá voda pro pití, jídlo, čištění zubů,...
        - převařená , dezinfikovaná, originálně
         balená
         (plastikové láhve, plechovky)
     Riziko - voda z vodovodu, z fontánek na ulici,…!!
     Voda v řekách, jezerech, ...
         - považovat za infikovanou zárodky či chemikáliemi
     Pozor LED !!! - led nikdy do nápoje
Potraviny – prevence
Nelze jíst co chci a kde chci !!!
NE tepelně neupravenou stravu, saláty …
„uvař to, upeč to, oloupej to, zapomeň na to“ !!!!!
Potrava připravená předem
       - udržovat při teplotě pod 10°C nebo nad
        60°C
       - teplota mezi 15 a 40°C
          optimum pro množení kontaminujících
          mikrobů
          kontaminace primární x sekundární

Mytí rukou po stolici a před jídlem !!!!
      Potravinové riziko

MALÉ RIZIKO           VYSOKÉ RIZIKO
Káva, čaj (podávané horké)    Zákusky
Jídlo podávané s vnitřní     Voda z kohoutku, kostky ledu
  teplotou > 60°C       Polotovary z mořských ryb
Ovoce oloupané konzumentem    Sýr, nářezy ze studeného masa
Čerstvě vytlačená ovocná šťáva  Horké omáčky
Voda nasycená oxidem uhličitým  Saláty, syrová zelenina
Chleba              Mléko
Voda bez CO2 stáčená do lahví  Produkty pouličních prodavačů
Máslo
             CHŘIPKA
• Chřipka – typy          A, B, C
Z hlediska vzniku epidemií jsou nejvýznamnější viry
chřipky skupiny A.
K průniku do nitra živočišné buňky slouží viru
  bílkovinná
látka HEMAGLUTININ (H) a k průniku namnožených
virových částic z buňky slouží enzym
  NEURAMINIDÁZA (N)
-obě látky jsou na povrchu viru a organismus si proti nim vytváří protilátky
-při jejich změně dochází ke vzniku epidemií a pandemií, protože člověk
  nemá
 vytvořeny protilátky
          CHŘIPKA
• Subtyp A        A
 – 2 povrchové proteiny: HA, NA
  – Hemaglutitin – 15 subtypů (H1-15)
  – Neuraminidáza – 9 subtypů (N1-9)
  – Subtypy chřipky A – A H1N1, H1N2, H3N2:
   cirkulace v lidské populaci (epidemie)
• Ptačí typ A flu – infekce některých druhů
 zvířat: drůbež, prasata
  – Všechny známé subtypy A cirkulují mezi
   ptáky
        Pandemie
-1918 Španělská chřipka: šířila se 2 roky a
 usmrtila 18-20 mil lidí (až 50 mil). Typ H1N1
-1957 Asijská chřipka: šířila se 6-8 měsíců a
 usmrtila kolem 2-5 mil lidí.Typ H2N2
-1968 Hongkongská chřipka: šířila se 6 měsíců a
 usmrtila kolem 1-2 mil lidí.Typ H3N2
Dnes v populaci typy H1N1 a H3N2!!!
        Ptačí chřipka
- byla poprvé popsána v roce 1876 v Itálii
- vyskytuje se běžně u volně žijících ptáků (hus,
 kachen, racků, bahňáků apod.
- jde o nositele viru, kteří jsou imunní (90%)
- 100 % smrtící pro kur domácí (do 24 hod)
- v oblasti Asie přes 220 mil rodin, pěstující
 domácí ptáky a přicházející s nimi denně do
 kontaktu!!!
     PTAČÍ CHŘIPKA
       Avian influenza, Bird flu

• Poprvé popsána před 100 lety (Itálie)
• Ptačí virus izolován v r.1961 v Jižní Africe (racek)
• V současnosti celosvětový výskyt, epidemický v Asii
• Infikuje zejména divoké ptáky, i domácí ptáky,drůbež
• V roce 1997 zaznamenán první případ přenosu na
 člověka (H5N1)
• Přenos kontaktem s infikovanou drůbeží nebo
 kontaminovaným povrchem
      PTAČÍ CHŘIPKA
        Avian influenza, Bird flu
-1997 epidemie drůbeže v Hongkongu virem H5N1 a
 došlo k
nakažení 18 lidí a úmrtí 6 z nich. Ve městě usmrceno přes
 1.5
mil kusů drůbeže
-2003 další epidemie v Hongkongu a dále Vietnamu,
 Japonska,
Thajska a Koreje
-2004 zemřelo 37 lidí a bylo vybito 140 mil kuřat
-2005 šíření na Ural, Turecka, Rumunska?, Bulharska?,
   Virus ptačí chřipky H5N1
• Geneticky odlišný od humánních virů
• Klasifikace: cirkulace 2003 – 2004
 – Low pathogenic (LPAI) – snížení produkce vajec
 – High pathogenic (HPAI) – téměř 100% mortalita
 – Nejčastější epizoocie u drůbeže
   • Drůbež – vylučování viru: sliny, nosní sekret a stolicí
 – Přenos: kontakt s exkrementy,kontaminovanými
  povrchy vzdušný přenos nezaznamenán
 – Obvykle nedochází k nákaze lidí
     Ptačí A H5N1, H5N2
• 2003 – 2004 (Asie)
 – Únor 2004 – 10 států Asie, HPAI (25 x 106 utraceno)
• HPAI: kmeny H5, H7
 – Vysoce kontagiózní
• Cirkulace dalších subtypů
 –  H7N7            A H6 – j. Afrika
 –  H9N2
 –  H7N2 – USA
 –  H7N3
 –  H10N7 – Egypt, 05/2004
       Ptačí A subtyp H7N7
            (Holandsko 2003)

• Fatální epizoocie a úhyn drůbeže – 225 farem
 – Později infekce prasat a osob
 – Izolace farem (do 3 – 5 km), utracení, surveillance, IPE
• Subtyp H7N7 - obvykle nedochází k nákaze osob
 – Infekce 89 osob (pracovníci farem)
 – Nákaza osob – přímý kontakt (3 přenosy na členy rodiny)
   • 79 osob konjunktivitida, flu-like, kašel
   • 1 úmrtí – ARDS - 57letý veterinář

• Surveillance – 3 případy přenosu z člověka na
 člověka (14. 10. 2004 - konfirmace), vybito 20 mil
 kusů drůbeže
  HUMÁNNÍ PŘÍPADY PTAČÍ CHŘIPKY
Rok     Subtyp  Místo       Počet nakažených    Úmrtí Zdroj

1997    A H5N1  Hong Kong     18         6     Kuřata, kachny, husy
1999    A H9N2  Hong Kong     2 (dítě)      0     Kuřata (cca 30 x 106)

2002         A H7N2  USA(Virginia)    1         0     pravděpod.
   drůbež
2003  A H7N7    Holandsko,
           Belgie, Německo  453         1     Kuřata (30 x 106)
2003    A H7N2  USA (New York)   1          0     Kontakt nejasný
2003    A H5N1  Hong Kong     3          3     Kuřata (22 x 103)
2003    A H9N2  Hong Kong           1         0     Kuřata
2003    A H5N1  Čína        1 (9letý chlapec)  1
           - druhá fáze         45         5
2003-2004      A H5N1 Thajsko        17         12    Kuřata (10,7 x
   106)
2004 A H7N3     Kanada       1          0     Kuřata

2004-2005      A H5N1  Vietnam       91         41    Kuřata, kachny
    (29 x 106)
2004-2005      A H5N1  Kambodža           4           4
     Kuřata
2004-2005      A H5N1  Indonésie*          42? (10 potvrzených)       6
     Kuřata
     MOŽNÉ TEORIE VZNIKU
     ANTIGENNÍHO SHIFTU
                  lidský virus
ptačí virus         trachea
        shiftová varianta                   ??
 HUMÁNNÍ PŘÍZNAKY PTAČÍ
    CHŘIPKY
• Typické chřipkovité příznaky
 (horečka, kašel, bolest v krku,
 myalgie)
• Konjuktivitidy
• Pneumonie
• ARDS
     RIZIKO PRO LIDSKOU
•
          POPULACI s rezistencí
  Stoupající patogenita H5N1 viru spolu
  na antivirotika
  – známa rezistence k amantadinu, rimantadinu
• Rozšíření endemických oblastí výskytu (Kambodža,
  Japonsko, Laos, Korea, Čína, Indonésie, Ural)
•  Vznik nové shiftové varianty s následnou pandémií
•  Rozšíření mezilidského přenosu
•  Neexistence účinné vakcíny
•  Vysoká vnímavost populace
•  Ekonomické ztráty
•  Šíření H5N1 v Asii – svět je blíž k další pandemii
   PŘEDPOKLADU VZNIKU
     PANDEMIE
• Objevení se nové shiftové varianty
 chřipkového viru
• Schopnost viru množit se a být patogenní
 pro člověka
• Interhumánní přenos nové varianty
 chřipkového viru
• Chřipkový virus A H5N1 je potenciální
 původce příští pandemie
     ?? OTAZNÍKY NOVÉ
       PANDEMIE ??
• Kdy se objeví?
  – po 30-40 letech?
• Jaká varianta viru?
  – A/H5N1?
• Kolik lidí postihne?
  – 20-50 % světové populace?
• Jak patogenní bude nový virus?
  – 2-7 miliónů x 2 – 50 miliónů úmrtí?
• Které věkové kategorie postihne nejvíce?
  – mladé?
• Bude dost vakcín?
  – 90 % produkce v Evropě a S.Americe – 10 % světové populace
    ŠÍŘENÍ PTAČÍ CHŘIPKY
•  Profesionální kontakt s drůbeží
•  Pašování ptáků, nelegální transporty
•  Dovoz drůbeže z rizikových zemí
•  Existence živých ptačích trhů v J-V Asii
•  Možné nové články
  – prasata
  – kočkovité šelmy (leopardi, tygři) – Thajsko,
   08/2004
  – domácí kočky
  – pes
  – postupná adaptace na savce
  Podmínky vzniku pandemie
-přímý kontakt domácích a volně žijících ptáků
-přenos z ptáků na člověka
-přenos z ptáků na jiná zvířata
-mutace viru umožňující přenos z člověka na
 člověka
Stávající kmen H5N1 má zatím všechny
 geny
ptačího původu (Vietnam 2004).
        EXPERIMENTY
         ZAHÁJENY
• Odd. pro chřipku CDC Atlanta, US (2004)
• Fertilizované kuřecí vejce nebo buněčné kultury ?
• Umělá hybridizace ptačí H5N1 a lidských virů
 (reassortment)
  – 1. pořadí ptačí H5N1 + lidský H3N2
  – 2. pořadí ptačí H5N1 + lidský H1N1
• 6.8.05 – výsledky experimentální vakcinace lidí (Japonsko,
 USA)
• Cílem je uměle vytvořit možnou pandemickou variantu
 viru v laboratoři
• Riziko laboratorní havárie – viz
  – SARS: nákaza 4 lab. pracovníků v Asii, 2003
  – Ebola: nákaza a úmrtí 1 lab. pracovníka v Rusku, 2004
        ZÁVĚR - I
• Virus H5N1 se usídlil mezi ptáky se stoupajícím
 endemickým výskytem – blíží se k Evropě
• Přenosy na člověka budou pokračovat
• Dnešní H5N1 virus je více patogenní a více
 adaptován na savce
• Zatím neprokázán genetický reasortment mezi
 ptačími a lidskými viry
• Objevila se rezistence ptačího viru na antivirotika
• Nutnost kontinuální, celosvětové surveillance
 ptačí i lidské chřipky
         ZÁVĚR - II
• Embargo na dovoz drůbeže z postižených
 zemí během ptačích epidemií (Hong Kong,
 Malajsie, Vietnam)
• Urychlit vývoj nových vakcín (2 mil dávek monovalentní
 H5N1)

• Počítat s možností interhumánních přenosů
• Flexibilnost národních pandemických plánů
• Zvýšit podvědomí o významu očkování proti
 chřipce     Ptačí chřipka
   se stala novou zdravotní hrozbou
         pro celý svět ?
Sexuálně přenosné choroby
(STD)
syfilis, kapavka, chlamydiové infekce, trichomonóza, HIV,
hepatitida B,C, herpetické infekce, …

Prevence
   - monogamní partnerství
   - neprovozovat sex s neznámými partnery
   - kondom - bariérový způsob ochrany
       (přivést si vlastní z ČR - vyzkoušené, kvalitní, vysoce
       účinné)
   - hormonální antikoncepce nezabrání přenosu
    infekce !!!
          STD-STI
•  Kapavka-gonorrhoea
•  Příjice-syfilis
•  HIV-AIDS
•  Chlamydiové infekce
• Parazitární infekce-svrab, muňky, roupy, lambliósa,
  měňavky, trichomoniásy…
• Kvasinkové infekce-kandidosa, tineay…
   Pohlavní choroby-kapavka
•  Nejrozšířenější pohlavní choroba
•  Původce – Neisseria gonorrhoe
•  Diagnóza - mikroskopický nátěr
•       - kultivace gonokoka
•  Postihuje genitál, močový systém
•  Nezanechává imunitu
•  Od roku 1992 u nás výskyt klesá, 1060/2004
•  Inkubační doba 2-7 dní
  Pohlavní choroby-kapavka
• Kapavka muže:
 a) přední kapavka-v přední části močové
    trubice, neléčená se rozšíří a vzniká
 b) zadní kapavka-přestup na močový
   měchýř a na prostatu
  (rozlišení typu kapavky metodou dvou sklenic)
• Klinický obraz- pálení, svědění a řezání při
 močení, hlenový a hleno-hnisavý výtok.
• Riziko nákazy při styku s mužem je 60-90%
  Pohlavní choroby-kapavka
• Kapavka ženy-kromě močové trubice je
  postižen i cervix uteri
• Klinický obraz-pálení a řezaní při močení
 -hlenohnisavý výtok z močové trubice
 -časté zánětlivé podráždění malých a
  velkých stydkých pysků.
 -častý přechod do chronicity
  Pohlavní choroby-kapavka
• Zánět spojivek-rukou do oka
• Záněty mandlí a hrtanu-orogenitální styk.
 Je až u 20% pozitivních
  Pohlavní choroby-kapavka
• Léčba –základním lékem je stále
        PENICILIN
• Léčba trvá 5-10 dní
• Povinné hlášení, povinná léčba!!!
• Po léčbě 3x vyšetření v týdenních
 intervalech a po ½ roce vyřazení z
 evidence
   Pohlavní choroby-syphilis
•  Přirovnávána k moru
•  Smrtící po letech (10-15), 1070/2004
•  Původcem je Treponema pallidum
•  Diagnóza - klinické projevy
        -vyšetření v zástinu
        -serologické reakce
  Pohlavní choroby-syphilis
• Možnosti přenosu příjice:
 a) vrozená příjice-přenos treponem z matky na
   plod
 b) získaná příjice-pohlavní styk
          -transůze krve
        (dnes není u nás možná)
     Inkubační doba 2-6 týdnů
  Pohlavní choroby-syphilis
• Výskyt příjice od roku 1993 trvale stoupá
• Bez léčby má příjice 4 klasická stádia
• Příjice je definitivně vyléčitelná jedině
  v I. Seronegativním stádiu.(do 5-6 týdne)
• Povinně hlášené onemocnění
• Léčba probíhá v nemocnici
  Pohlavní choroby-syphilis
• I.primární stádium
  -po 3 týdnech vzniká tvrdý, nebolestivý
 vřed (na genitálu, rtech, perianálně, ústa)
  -regionální lym.uzliny se zvětší
   (inguinální)
    jde o sérumnegativní stádium
  Pohlavní choroby-syphilis
• II.sekundární stádium :
  -jizva po odhojeném vředu
  -treponemy jsou v krevním oběhu a
 okupují
   organismus
  -projevy kožní a slizniční (exantémy)
  -postupné spontánní vymizení příznaků
  -nastupuje stádium latence až 20 let
  Pohlavní choroby-syphilis
• III.terciální stádium :
  -ve tkáních vznikají zánětlivé granulomy
  GUMATA (nejméně nakažlivé stádium)
  -postihuje kůži , CNS, srdce, kosti klouby..
• IV.quarterní stádium :
  -neurologické a psychické komplikace
   Pohlavní choroby-syphilis
•  Léčba – vždy probíhá za hospitalizace
•  Základním lékem je PENICILIN
•  Dále TTC, ERY, CHL
•  Léčba trvá až 30 dní
    Pohlavní choroby-AIDS
• Syndrom získaného imunodeficitu
• Jde o virové onemocnění
• Původcem je HIV virus typ 1 a 2
• Jako nová nemoc popsán v roce 1981
• Zdrojem je člověk jak v latentním stádiu
  tak v době propuknutí nemoci
• Přenos se děje pohlavním stykem, krví ,
  jehlami-toxikománie a z matky na plod
          HIV / AIDS
Přenos
  1. krevní cesta
      - kontaminovaná krev či krevní deriváty
      - společné užívání jehel, stříkaček
      - krvavé sexuální praktiky
      - riziko - společné žiletky, kartáčky na zuby,
           nedostatečně sterilizované nástroje
      - piercing, tetováž

  2. pohlavní styk
      - sperma, vaginální sekrety

  3. z matky na dítě – tzv. vertikální přenos
      - prenatálně, perinatálně, event. mateřským
       mlékem
   Pohlavní choroby-AIDS
• Inkubační doba je 2-20 let
• Klinický obraz :
  I.stádium 2-6 týdnů po infekci
   chřipkové prodromy
  II.stádium latence 2-20 let
  III.stádium -AIDS
   Pohlavní choroby-AIDS
       léčba
• základem léčby je antivirová terapie
• trojkombinace účinných léčiv
• začít co nejdříve po diagnóze HIV
  pozitivity
Adults and children estimated to be living
    with HIV/AIDS, end 2003
                            Eastern Europe
                Western Europe      & Central Asia
    North America    520 000 – 680 000     1,2 – 1,8 mil.
   790 000 – 1,2 mil                       East Asia & Pacific
                  North Africa          700 000 – 1,3 mil
     Caribbean         & Middle East        South
   350 000 – 590 000     470 000 – 730 000      & South-East Asia
                              4,6 – 8,2 mil.
       Latin America      Sub-Saharan Africa
      1,3 – 1,9 mil.       25 – 28,2 mil.          Australia
                                   & New Zealand
                                  12 000 – 18 000
        Total: 34 - 46 million
     Virové hepatitidy
• Skupina onemocnění s podobným
 klinickým obrazem, ale liší se biologickými
 vlastnostmi svých původců, způsobem
 šíření v populaci i prognózou
 onemocnění.
• Klasifikace- HA, HB, HC, HD, HE, HG.
      Virové hepatitidy
         VHA
• původce – Heparnavirus(Picornaviridae)
       (RNA)
• inkubační doba 15-50 dní
• přes 1 milion lidí/rok
• až 90% případů probíhá inaparentně
• smrtnost 0,1-0,5%
• nezanechává zpravidla následky
• těžší průběh v horkém klimatu
       Virové hepatitidy
          VHA
•  fekálně orální cesta
•  kontaminovaná potrava
•  importovaná nákaza(dnes velmi často)
•  klinický obraz - často inaparentní
         -mírný průběh bez chronicity
     Virové hepatitidy
        VHB
• původce – Hepadnavirus(Hepadnaviridae)
       (DNA)
• inkubační doba 45-180 dní
• v tropech a subtropech častější než VHA
• úmrtnost kolem 1%
• až ve 20% přechází do chronicity(c.jater)
      Virové hepatitidy
         VHB
• zdrojem nákazy je člověk s akutní či
  chronickou formou VHB
• přenos je parenterální (krev, krevní deriváty
  tělesné sekrety)
• lékařský výkon, porod, sexuální styk,
  toxikománie, sliny
• nosičství
     Virové hepatitidy
        VHC
• původce – Hepacacivirus(Flaviviridae)
       (RNA)
• inkubační doba 14-180 dní
• až 3% populace je infikováno
• až v 80% přechod do chronicity
• úmrtnost kolem 1%
      Virové hepatitidy
         VHC
• přenos parenterální cestou
  (transfůze krve a krevních derivátů,
   kontaminované jehly a nástroje)
• častá je i perkutální cesta při tělesném
 styku s nositelem viru
• nosičství
      Virové hepatitidy
       VHD, VHE
• VHD - původce Delta(RNA) virus
    - inkubační doba 14-300 dní
    - vysoká úmrtnost
    -parenterální přenos
• VHE - původce Hepevirus(RNA)
    -inkubační doba 15-64
    -úmrtnost vyšší
    -fekálně-orální přenos
      Virové hepatitidy
      klinický obraz
• Prodromální stádium
 -chřipkové projevy
 -gastrointestinální projevy
 -kloubní projevy
 -kožní projevy
 -neurologické projevy
      Virové hepatitidy
       klinický obraz
• Stádium vlastního onemocnění
• a) příznaky klinické
   icterus, tmavší moč, světlejší stolice,
   svědění , zvětšená a citlivá játra,
   bradykardie, oligurie, zvětšení uzlin
• b) příznaky laboratorní
   ALT, AST, jaterní frakce LDH, albuminy
   a2 globuliny, aktivita cholinesterázy….
      Virové hepatitidy
         léčba
•  hospitalizace na infekčním oddělení
•  klid na lůžku, dietní opatření
•  hepatoprotektiva, interferon(VHB,VHC..)
•  lázeňská péče
•  dnes možnost očkování!!!
    CESTOVNÍ LÉKÁRNIČKA
Sada první pomoci      Léky proti kinetóze
Nenavoněné navlhčené     Sedativum / hypnotikum
  ubrousky         Antihistaminika - tbl., gel
Gely / vody pro dezinfekci  Zásyp, krém, roztok proti
  rukou
                 plísni (na nohou či v tříslech)
Antipyretika / analgetika
               Hygienické prostředky pro
Léky proti „nachlazení“
                 ženy
Proti průjmové léky
               Kondomy
Projímadlo
               Léky příležitostně užívané
Antimalarika
                 doma
Antibiotika
 Parazitární
onemocnění
           Definice
• Parazit (cizopasník) je organismus, který se po celý svůj
 život nebo po určité životní období vyskytuje v těle nebo
 na těle jiného organismu-hostitele. Ten mu poskytuje
 ochranné prostředí a látky potřebné k výživě a k množení.
• Paraziti mají většinou složitý vývoj, charakterizovaný
 střídáním hostitelů nebo střídáním pohlavního a
 nepohlavního vývoje.
         Definice
• jde o nejpočetnější životní formu
• existují od počátků života na Zemi
• určitou dobu či trvale žijí na úkor jiného,
 zpravidla většího hostitele, kterého
 neusmrcují a jsou-li od svého hostitele
 trvale odloučeni, hynou.
• parazit dokáže měnit chování svého
 hostitele
           Definice
• včela s helmintem se utopí a ten dokončí svůj vývoj ve
 vodě
• motolice v plži změní tykadlo v bizardní, pulzující orgán,
 který láká ptáky a zde pak dokončí svůj vývoj
• blešivec, který normálně neplave na hladině je přinucen
 larvou vrtějše, aby plaval těsně pod hladinou a je tak
 lehkou potravou pro kachny, kde vrtějš dokončí svůj
 vývoj
• drakunkulóza u člověka (vlasovec medinský)
    Parazitární onemocnění
• - každý pátý obyvatel planety je postižen askariózou
• - 900 miliónů lidí má ankylostomózu (50 tisíc úmrtí)
• - 800 miliónů lidí trichuriózu
• - 360 miliónů má enterobiózu
• - 90 miliónů lidí lymfatickou filariózu a 905 miliónů lidí
 žije v rizikové oblasti
• - 200 miliónů má schistosomózu a 600 miliónů je v
 rizikové oblasti (250 tisíc úmrtí)
    Parazitární onemocnění
• - 50 miliónů lidí má amébózu (50 tisíc úmrtí)
• - 12 miliónů lidí nově onemocní leishmaniózou
• - 18 miliónů lidí má onchocerkózu
    Parazitární onemocnění
• 1.kmen Oblovci
• třída Hlístice-Nematoda
 - roup dětský (Enterobius vermicularis)
 - škrkavka dětská (Ascaris lumbricoides)
 - svalovec stočený (Trichinella spiralis)
 - měchovec lidský (Ancylostoma duodenale
 - tenkohlavec lidský (trichuris trichlura)
    Parazitární onemocnění
• 2.kmen Ploštěnci
• třída Tasemnice-Cestoda
 - tasemnice dlouhočlenná (Taenia solium)
 - tasemnice bezbranná (Taenia saginata)
 - škulovec široký (Diphyllobothrium latum)
 - měchožil zhoubný (Echinococcus granulosus)
     Enterobióza-oxyurióza
• endemická střevní helmintóza s výskytem v
 urbanizovaných oblastech.
• původcem je parazit roup dětský – Enterobius
 vermicularis
• délka života samice je 5-13 týdnů, za tuto dobu vyloučí
 kolem 11 tisíc vajíček
• parazituje v tlustém střevě
• jde o typickou skupinovou nákazu
• jediný hostitel je člověk!!!
• přenos vajíček alimentární cestou
     Enterobióza-oxyurióza
Přímá nákaza:
-anoorální cesta – při kontaktu s perianální krajinou
  (autoinfekce, reinfekce)
-rukama mezi lidmi
Nepřímá nákaza:
-kontaminovanými předměty – do 5 dní
Klinický obraz:
• většinou lehký až asymptomatický průběh
• bolesti břicha, průjmy s tenesmy, anorexie, úbytek
  hmotnosti, svědění v perianální oblasti-neklidné dítě!!!
• pomočování, nespavost!!!
    Enterobióza-oxyurióza
Diagnostika:
• vajíčka a roupy ve stolici
• klinický obraz
Léčba:
• lékem první volby je embonát pyrvinia (Viprinia) v
 dávce 5 mg na 1 kg hmotnosti
Postupy při zavlečení
   vysoce
nebezpečných nákaz
    BIOTERORISMUS
 Biologické zbraně patří tak jako jaderné a
chemické zbraně mezi zbraně
hromadného ničení. Obavy o zneužití
biologických zbraní vzrostly na celém
světě zejména po teroristických útocích na
USA 11. září 2001. Po tomto datu jsme
změnili pohled na možného nepřítele,
změnila se strategie možného napadení,
největší nebezpečí číhá v podobě
teroristického útoku.
   BIOTERORISMUS-proč?
• Biologické zbraně jsou „zbraně chudých“
  - lehce dostupné kmeny
  - snadná výroba a skladování
  - obtížná detekce výroby
  - vysoký letální účinek vzhledem k dávce
  - rezistence na ATB
  - nízká infekční dávka
  - spolehlivý růst při masové produkci
  BIOTERORISMUS-proč?
- vysoká virulence
- dlouhodobý, reziduální efekt
- nemožnost specifické profylaxe
- dlouhou životaschopnost při skladování
- možnost jednoduchého transportu
- schopnost přežívat ve zbraňových
systémech
- schopnost postihnout rozsáhlé oblasti
- levnost vzhledem k ostatním zbraním
  Porovnání ceny jednotlivých typů zbraní
   v přepočtu na km2 zasažené plochy


   2500    2000
   2000

Cena 1500           800
v USD
   1000                600

    500                       1
     0
       Konvenční  Nukleární  Chem ické  Biologické
     BIOTERORISMUS
• Vyvolání strachu a paniky
• Poškození ekonomiky v napadené oblasti
 – Poškození pracovní síly
 – Narušení zdrojů výživy
  • Úhyn užitkových zvířat
  • Kontaminace vody a potravinového řetězce
  • Narušení produkce obilnin a významných zdrojů
   výživy
      BIOTERORISMUS
• Nebezpečné pro:
 – Lidi:
   • Antrax, variola, Ebola, Ebo-pox
 – Hospodářská zvířata:
   • Avian Influenza (H5N1, H7N7, H5N2), slintavka a
    kulhavka, Newcastle Disease, Vesicular stomatitis
    aj.
 – Zemědělské plodiny:
   • Pyricularia orysae (rýže), Puccinia graminis tritici
 – Koroze technologických zařízení
 – Destrukce plastů
 Pořadí nebezpečnosti B-agens
    vojenské použití
1. Bacillus anthracis - antrax
2. Poxvirus variolae - variola
3. Yersinia pestis - mor
4. Clostridium botulinum - otrava botulotoxinem
5. Francisella tularensis - tularémie
6. Brucella abortus- brucelóza
7. Vibrio cholerae – cholera
8. Hantaviry, Ebola, Lassa, Dengue, Marburg –
 hemoragické horečky
 Pořadí nebezpečnosti B-agens
     bioterorismus
1. Bacillus anthracis - antrax (plicní forma)
2. Yersinia pestis -mor (plicní forma)
3. Poxvirus variolae - variola
4. Ebola, Lassa, Marburg, Dengue – hemoragické
 horečky
5. Francisella tularensis - tularémie (plicní forma)
6. Brucella abortus - brucelóza
7. Salmonella typhi -břišní tyfus
8. Vibrio cholerae - cholera
9. Clostridium botulinum - otrava botulotoxinem
  BIOTERORISMUS a ČR
ČR se vstupem do NATO stala členem
skupiny demokratických zemí, které
razantně vystupují proti všem formám
terorismu a samozřejmě i nás se týkají
bezpečnostní rizika, které z našeho
členství plynou. Dění ve světě se nás týká
více než kdykoli předtím a mezinárodní
situace se částečně stává i naším
domácím problémem.
  BIOTERORISMUS a ČR
od 15.10. 2001 do 30.6. 2002 zasahovaly
požární jednotky celkem u 2347 případů
podezření na přítomnost B-agens (Praha,
Hradec Králové, Brno). Jen v měsíci říjnu
2001 vyjížděly požární jednotky denně k
78 případům (všechna podezření se
potvrdila jako negativní).
   BIOTERORISMUS a ČR

Jak postupovat při pravděpodobném výskytu B-
  agens?
 - hlášení složkám IZS
 - okamžitá izolace zasažených osob
 - zabezpečení prostoru
 - zabezpečení základních životních funkcí
 - sestavení seznamu kontaktů
 - vyčkat na příjezd vyškoleného týmu
 BIOTERORISMUS a ČR podezřelý
    dopis nebo balíček

1. nepanikařit,
2. netřepat a nevyprazdňovat obsah podezřelé zásilky,
3. uložit podezřelou zásilku do igelitového pytle nebo
  jiného, vhodného kontejneru,
4. nemáme-li nic jiného, přikryjeme zásilku větším kusem
  oděvu, obráceným odpadkovým košem apod.,
5. zavřeme okna, vypneme klimatizaci, zavřeme dveře
  nebo celou část objektu,
6. umyjeme si ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem,
7. informujeme složky IZS, seznam osob.
   BIOTERORISMUS a ČR
  podezřelá vysypaná zásilka
1. nepanikařit,
2. rozsypaný prášek nikdy neuklízet, celá plocha se musí
  ihned překrýt (kus papíru, oděv, koš, krabice apod.),
3. zavřít okna, klimatizaci a opustit místnost, zavřít dveře a
  pokud to jde i objekt a nikoho nepustit dovnitř,
4. umýt si ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem,
5. informovat složky IZS,
6. máme-li kontaminovaný oděv, musíme ho co nejdříve
  sundat, vložit do igelitového pytle a neprodyšně uzavřít,
7. osprchovat se vodou, použít mýdlo na celé tělo.
   BIOTERORISMUS a ČR
místnost kontaminovaná aerosolem
1. nepanikařit,
2. okamžitě vypneme větráky, ventilaci jak v
 místnosti tak v celém objektu,
3. zavřeme okna a opustíme
 kontaminovanou místnost, část budovy
 apod.,
4. informujeme složky IZS,
5. sepíšeme seznam osob, které byli v
 inkriminované době v místnosti.
 Integrovaný záchranný systém
       IZS
   IZS zabezpečuje ochranu obyvatelstva
Podle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS se jím rozumí
koordinovaný postup jeho složek při přípravě na
  mimořádné
události a při provádění záchranných a likvidačních prací.
Činnost jednotlivých složek IZS je velmi pestrá, musí na
  sebe
plně navazovat a vzájemně se doplňovat.
Zajistit rozsáhlou a plošnou dezinfekci a
  dekontaminaci
osob, techniky a materiálu je v současné době možné
  jen
za účasti složek AČR. Ta vyčleňuje útvary chemického
vojska a záchranné prapory AČR.
Mezi složky IZS řadíme:
  IZS - základní složky

- hasičský záchranný sbor (HZS),
- zdravotnická záchranná služba
(ZZS),
- policie (PČR),
- státní úřad pro jadernou bezpečnost
 (SÚJB), který zasahuje při radiačním,
chemickém a biologickém ohrožení
     IZS - ostatní složky
- vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil,
- ostatní bezpečnostní sbory,
- orgány veřejného zdraví,
- havarijní pohotovostní, odborné a jiné
služby,
- zařízení civilní ochrany a další.
 Tyto síly poskytují tzv. plánovanou pomoc na vyžádání,
kterou se rozumí předem dohodnutý způsob poskytnutí
pomoci základním složkám IZS.
  Armáda České republiky
Pokud dojde k zasažení většího území, bude-li
postiženo mnoho osob, předpokládá se
nasazení jednotek AČR. Ta má bohaté
zkušenosti z Kuvajtu a dále z ročního působení
312. praporu radiační, chemické a biologické
ochrany NATO. Je schopna provádět detekci a
identifikaci biologických látek, hromadnou
dekontaminaci osob, dekontaminaci techniky,
materiálu, izolaci a léčbu nemocných apod.
  Armáda České republiky
 Podle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených
silách, může být AČR na základě vyžádání
oprávněných orgánů použita k záchranným
pracím (živelné pohromy, požáry, průmyslové a
ekologické  havárie   apod.),  k  plnění
humanitárních úkolů civilní ochrany (evakuace,
dekontaminace, nouzové ubytování, udržování
pořádku apod.) a k odstraňování jiného
hrozícího nebezpečí za pomoci vojenské
techniky.
  Armáda České republiky
  Hlavním prostředkem AČR pro
provádění těchto úkolů jsou vojenské
záchranné útvary tzv. záchranné a
výcvikové základny ZVZ (Kutná Hora,
Jindřichův Hradec, Rakovník, Bučovice,
Olomouc a Hlučín).
     Armáda České republiky
        úkoly ZVZ
• bezprostřední záchranné
 práce,
• vyprošťování,
• doprava a evakuace osob,
• likvidace povodní a záplav,
• zásobování pitnou vodou a
 materiálem,
• likvidace požárů,
• dekontaminace
• zásobování energií,
• potápěčské a trhací práce,
• osvětlování,
• ubytování osob a další.

								
To top