Ders I�erikleri - Download as DOC - DOC by 203x8y1

VIEWS: 0 PAGES: 5

									Ders İçerikleri

FİZ101 Genel Fizik I : Vektörler, Denge, Moment, Doğrusal Hareket, Newton'un ikinci kanunu,
Düzlemsel hareket, İş ve enerji, İmpuls ve momentum,Dönüş hareketi, Harmonik hareketler

Fiz 102 Genel Fizik II : coulomb kanunu, elektrik alanı, potansiyel akım ve direnç, doğru akım devreleri,
mıknatıslık alanı, akım taşıyan iletkenlere etkiyen kuvvetler, bir akımın manyetik alanı

KİM 101 Genel Kimya I : Genel bilgiler, semboller, formüller ve denklemler, periyodik sistem ve atomların
elektron yapısı, kimyasal bağlar, molekül geometrisi, kimyasal eşitlikler ve hesaplamalar, gazlar,
sıvılar,katılar,sıvılar, kaynaklar

KİM 102 Genel Kimya II: Kimyasal kinetik, kimyasal denge,.asitler ve bazlar,sulu çözelti reaksiyonları ve
iyon dengeleri, kimyasal termodinamik elektrokimya

KİM 104 Genel Kimya Lab.: Asit ve pH, Tampon Çözeltiler, Çözeltilerin Hazırlanması ve Ayarlanması,
İletkenlik Ölçümleri, Kolorimetrik Tayinler, Asit-Baz Titrasyonları, Kimyasal Reaksiyonlarda Mertebe
Tayini, Sıcaklık Değişmesinin Reaksiyon Hızı Üzerine Etkisi ve Kimyasal Bir Reaksiyonun Aktivasyon
Enerjisinin Hesaplanması Kataliz, Katyonlar ve Reaksiyonları, Anyonlar ve Reaksiyonlar, Katyonların
Analiz Gruplarına Ayrılması, Anyonların Sınıflandırılması, Alev Deneyleri

KİM 103 Genel Kimya Lab. : Laboratuvar Malzemeleri Hakkında Genel Bilgiler, Kütlenin Korunumu ve
Sabit Oranlar kanunu, Destilasyon, Su Buharı ile Damıtma, Eşdeğer Ağırlık, Karışım ve Bileşik, Saf Madde,
Isıtma ve Soğutma, Süblimleştirme, Çözeltiler, Çözücü ve Çözünenin Sıvı Olan Çözeltilerin Kaynama
Noktası, Çözünürlük Tayini, Gazların Sudaki Çözünürlüğü, Gazlarda Difüzyon Olayının İncelenmesi, Tuzlar
Çöktürme ve Süzme, Damla Sayımı Metodu ile Yüzey Gerilimi Tayini, Sıvılarda Rölatif ve Mutlak-Vizkosite
Tayni

MAT 101 Analiz I : Sayılar Teorisi, Fonksiyonlar, Limit-Süreklilik-Türev İntegraller

MAT 102 Analiz II : Vektörler, Determinatlar, Lineer Denklemler, Matrisler, Özel Matrisler, Diferensiyel
Denklemler,

ENF 201 Temel Bilgisayar Bilimleri : Bilgisayar Organizasyonu, Algoritmalar Programlama Dilleri ve Veri
Yapıları : Bir programlama dili (Pascal/C/C++/Java)

FİZ 210 Elektrik-Elektronik : elektrik ve elektronik devre elemanları hakkında genel, elektromagnetik
dalgalar direnç ve iletkenlik, elektrik akımı ve potansiyel farkı, Değişken akım ve gerilim, kondansatör,
indüktans (bobin), Rezonans devreleri, Elektrik devrelerinin çözümleri, Alternatif akımın doğru akıma
çevrilmesi(acğdc konvertörler)

KİM 221Analitik Kimya I : Giriş, bazı temel kunuların incelenmesi, basit denge hesapları, analitik verilerin
degerlendirilmesi (hata hesapları) çökeleklerin çözünürlügü, gravimetrik analiz, volumetrik analizler,
çöktürme titrasyonları

KİM 222 Analitik Kimya II: basit sistemler için nötralleşme titrasyonlarının teorisi, komplex asit-baz
sistemlerinin titrasyon Egirlerinötralleşme titrasyonlarının uygulamaları, susuz ortam reaksiyonları, kompleks
oluşumu titrasyonları, indirgenme yükseltgenme sistemlerde denge, indirgenme-yükseltgenme sistemlerindeki
titrasyonların teorisi, indirgenme -yükseltgenme titrasyonlarının uygulamaları.

KİM 223 Analitik Kimya Lab. I : Analitik kimya, yarı mikro analiz teknigi, katyonlar ve reaksiyonları,
anyonlar ve reaksiyonları,verilen numunenin analizi, daha az rastlanan elementlerin analizi

KİM 224 Analitik Kimya Lab. II : Temel Bilgiler Ve Laboratuvar Teknigi, Analitik Terazi, Gravimetrik
Tayinler, Volumetrik Kaplar, Nötralimetri, Başlıca Titrasyonlar, Ayırmalar, Uçuculukla Tayinler,
Ektraksiyonla Yapılan Tayinler, Filiz ve Alaşım Analizleri, Çimento,Pirinç Ve Çelik Analizleri İle Altın Ve
Gümüşün Kalite Analizleri.

KİM 231 Org. Kimya I : Organik Kimyaya Giriş, Alkanlar(Parafinler), Alkenler (Olefinler),
Alkinler(Asetilenler), Alkil Halojenürler, Alkaller
 KİM 232 Org.Kimya II : Aldehit Ve Ketonlar, Karbosilik Asitler, Esterler, Karbosilik Asit Klorürler,
 Anhidritler, Nitriller, Amidler, Karbosik Asidin Organik Türevleri, Organik Kükürtlü Bileşikler, Organik
 Azotlu Bileşikler, Çok Fonksiyonlu Organik Bileşikler, Stereoizomerlik, Amino Asitler

 MAT 201 Yük.Mat.: Vektör Değerli Fonksiyonları, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Çok Katlı İntegraller,
 Eğrisel İntegraller, Yüzey İntegralleri

YDİ 207 İngilizce : The simple present Tense, Process verbs and stative verbs, Clauses with When, while and
As , Simple past and past progressive Tense, Present perfect tense, Relative clauses using as subjects and objects,
Habitual actions in the past, The first and secand conditional

YDİ    208 İngilizce : Adverbs with the present perfect tense, Modals, REPORTING orders, reqvests,
permission, and persuasion / advice, The past Perfect Tense, and The Past Perfect Proprersive Tense, Reporting
what someone said / Reporting what someone asked, Using the passive voice to describe a process using an
agent with "by", Causative - getting things done expressing purpose, Wishing about the present, Wishing about
the past, Wishing about the future, The third conditional

KİM 201 Veri İşlem I : Anlamlı sayılar, Üslü sayılarla işlemler, Logaritma ile işlemler ve kimyada
kullanılanım, Denklem çözümleri, Denklemlerin eğrileri ve grafik çizimi, Doğru denklemlerin bulunması,
Yaklaşım yöntemleri, İnterpolasyon, Ekstrapolasyon.

KİM 202 Veri İşlem II : Windows 95 işletim sistemi, Spred shect hesaplamaları, (Excel de hesap ve grafik
çizimi) Word proccessor, (Word 7 veya Wod 6 M.S) verilerin grafiksel değerlendirmesi (Hormand grafik veya
Cricket grafik, Şekil çizimi (Coral Draw, Frechand-3,4,5) Molekül tasarımı ve çizim, (Chemwindow, Chem
Draw, Chem office)

KİM 302 Bilgi Teknolojisi Dersi: Veri Tabanı Uygulamaları, Çoklu Ortam Uygulamalarıi Matematik Paketleri
Uygulamaları, Muhabese Uygulamaları, İstatistik Paketleri, Bilgisayarlı Grafik Tasarım Uygulamaları, Görüntü
İşleme, Case Uygulamaları, Web Sayfası Tasarımı, Groupwork Paketleri gibi

KİM 306 Kimya Bilim Kaynakları : Kimya literatörü ve araştırması, Birincil kaynaklar, birincil kaynaklar-
patenler,tezler, İkincil kaynakları abstrakt dergiler, Tarama yazıcıları, İkincil kaynaklar, Üçüncül kaynaklar,
Kütüphane ve yararlanma

KİM 312 Mesleki Yab.Dil : Introduction To Scientific Statements, Dimensions And Properties
Comparisons And Modals, Impersonal Scientific Statements, Definitions, Scientific Statements Referring To
The Past, Experimental And Explanatory Descriptions, Furthe-work On Descriptions, More Concise Statements,
Tables And Graphs, Refererce Unit on Articles.

KİM 321 Enstrümental Analiz :Maddenin Fiziksel özellikleri ve ışın, absorpsiyon , kanunları, kolorimetri,
türbidimetri ve nefelometri, görünür ve uv bölgelerde cihazlar, ultraviyole ve görünür alan spektroskopileri,
ınfrared spektroskopisi, raman spektroskopisi,    nmr spektroskopisi, kütle spektroskopisi, fotoelektron
spektroskopisi, alev spektroskopisi, atomik absorpsiyon spektroskopisi, floresans spektroskopisi, magnetik
süsseptibilite ölçülmesi, refraktometri, ınterrferometri, polarimetri ve sakkarımetri, polarografi, amperometri,
kondüktometri, potansiyometrik yöntemler, radyokimyasal yöntemler, kromatografi, gaz kromatografisi

KİM 324 Enstrümental Analiz Lab. Alev spektrofotometresi, Infrared spektroskopisi, Polarografi, Atomik
absorpsiyon spektroskopisi, İnce tabaka kromatografisi, Gaz kromatografisi, Konhdüktometrik titrasyon,
Komplex yapısı ve kararlılık sabitlerinin tayini, Uv-nitel ve nicel analizler, Polarimetre refraktometri

KİM 326 Susuz Ortam Reaksiyonları : Giriş, Konjügasyon ve iyonik dissosyasyon, Aprotik çözücüler,
Dipolar aprotik çözücüler, İnert çözücülerde anyonik fenol konjügatları

KİM 328 Su Kimyası :Su kalite parametreleri, Suyun fiziksel özellikleri, Suyun kimyasal özellikleri, Su
analizleri (inorganik), Su analizleri (organik)

KİM 331 Organik Kimya III: Aromatiklik bileşiklere giriş, Aromatik elektrofilik sübstitüsyon reaksiyonları,
Aromatik halojen bileşikleri, Aromatik nitro bileşikler, Aromatik aminler, Aromatik sülfonik asitler, Fenoller,
Aromatik aldehit ve ketonlar, Aromatik karbosilik asitler, Kondense çok halkalı bileşikler
KİM 333 Organik Kimya Lab.: Organik Kimya Laboratuvarına Giriş, Örnek preparat

KİM 334 Organik Kimya Lab : Sentez’ De Spektroskopik Yöntemler

KİM 340 Polimer Kimyası : Polimer Kimyasına Giriş, Polimerlerde Molekül Ağırlığı Kavarmı, Polimerlerin
Fraksiyonları, Polimerlerde Camsı Geçiş Sıcaklığı, Polimerizasyon

KİM 341 Fizikokimya I : Fizikokimya'ya Giriş, Gaz Kanunları Ve Gazların Yapısı, Sıvılar, Maddenin
Yapısının İncelenmesi Metotları, Termodinamiğin Temel Yasaları, Reaksiyonları, Polimerizasyon Sistemleri

KİM 342 Fizikokimya II : karışımlar, kimyasaltermodinamik

Kim 351 Anorganik Kimya I : giriş, atomun yapısı ve özellikleri, kimyasal kuvvetler, iyonik yapılar, kovalent
yapılar, metalik bağlar

KİM 352 Anorganik Kimya I : Asit-Baz Sistemleri ve Çözeltiler, Ana-Grup Tepkimeleri, Geçiş Metal
Kimyasına Giriş, Koordinasyon Kimyasına Giriş, Alkalı Ve Toprak Alkalı Mateller, Halojenler, Soy Gazlar,
Diğer Ana-Grup Elementleri

KİM 304 Gıda Kimyası : Major ve Eser elementler, Vitaminler, Yağlar, Proteinler, Su, Gıda Zehirleri,
Muhtelif Gıdalar ve besleyici Özellikleri, Muhtelif İçecekler, Tüm Gıdalar Katılan Katkı Maddeleri

KİM 338 Organik Kimyada Reaktif Ara Ürünler:Reaktif ara ürünlerin sınıflandırılması (Karbenler,
radikaller, karbokatyonlar, karboanyonlar, dehidroaromatlar, nitrenler) reaktif ara ürünlerin yapıları, elde
edilişleri ve reaksiyonları

KİM 335 Organik Reaksiyon Mekanizmalarına Giriş : Ara ürünlerin kimyasal özellikleri, Organik reaktif
üzerinde etkili olan parametreler, Organik kimyada reaksiyon türleri, Yer değiştirme reaksiyonları, Katılma
reaksiyonları, kondanzasyon reaksiyonları, İndirgenme – yükseltgenme reaksiyonları, Ayrılma reaksiyonları.

KİM 337 Spektrometrik Organik Analiz: Spektrometrik organik analizde kullanılan temel yöntemler. UV-
görünür bölge spektroskopisi, infrared sepktroskopisi, 1 H ve 13C NMR spektroskopisi ve kütle spektroskopisi
hakkında teme bilgiler ve örnek spektrumlar.

KİM 340 Polimer Kimyası: Polimer nedir? temel polimerizasyon reaksiyonları, polimerlerin önemi
Polimerlerde molekül ağırlığı kavramı ve tayin yöntemleri, Polimerlerin çözünmesi, Çöktürülmesi ve
fraksiyonlama, Polimerazasyon sistemleri, ticari önemi olan bazı polimerler.

KİM 403 Bilgisayar Programlama : Basic Dilinde İndisli Değişkenler Ve Dim Deyimi, Fonksiyonlar Ve Alt
Programlar, Diğer Basic Deyiemler, Programlama Yöntemleri Ve Uygulama Problemleri

KİM 411 Mesleki Yabancı Dil: Giriş, Çeşitli Kimya Konularının İngilizceden Türkceye Tercümesi

KİM 412 Mesleki Yabancı Dil : Giriş, Çeşitli Kimya Konularının Türkceden İngilizceye Tercümesi

KİM 415 Çevre Kimyası :Giriş, Çevre Kirliliği, Hava Kirliliği, Su Kirliliği, Toprak Kirliliği

Kim 420 Nükleer Kimya : Radyoaktivite, Çekirdeğin Yapısı

KİM 421 Spektroskopi : Spektroskopiye giriş, atomik spektroskopisi, moleküler spektroskopi, ölçüm teknikleri
ve analitik uygulamaları

KİM 422 Elektroanalitik Kimya :Giriş, Potansiyometri, Kondüktometri (İletkenlik), Voltametrik Yöntemler,
Absorpsiyon Spektrometresi Ve Kantitatif Analiz

KİM 431 Spektro Organik Analiz : Organik Spektroskopide Genel Metotlar, Nükleer Magnetik Rezonans
(Nmr), İnfrared Spektroskopisi (Ir), Uv,Görünür Bölge Spektroskopisi, Kütle Spektroskopisi
KİM 433 Heterosiklik Bileşikler :heterosiklik bileşiklere giriş, Azotlu heterosiklik bileşikler, oksijenli
heterosiklik bileşikler, azot ve oksijenli heterosiklik bileşikler, krawn eterleri

KİM 434 Tekstil Kimyası : Tekstil Sanayiinde Geçen Terimler, Fiberlerin Özellikleri, Fiberler Üzerine Yapılan
Deneyler, Endüstride Elde Edilen Fiberler, Boyar Maddeler, Türkiyede Tekstil Endüstrisinin Gelişimi

KİM 436 Katı Hal Kimyasına Giriş : Maddenin Halleri, Katı Türleri Ve Özellikleri, Kristal Geometrisi, Kristal
Yapı Ve Katı Hal Reaksiyonları, Yarı İletkenler, Süper İletkenlik, Örgü Enerjisi Ve Uygulamaları

Kim 441 Fizikokimya III : Seyreltik Çözeltiler, Elektrolit Çözeltileri, Fazlar Kuralı, Kimyasal Kinetik,
Adsorbsiyon Ve Kataliz, Elektrolitik İletkenlik, Elektromotor Kuvvet

Kim 442 Fizikokimya Lab.: Victor-MayerYöntemi ile Molekül Ağırlığı Tayini, Su Buharı Destilasyonu İle
Molekül Ağırlığı Tayini, Sıvıların Viskozluk Enerjisi Tayini, Sıvıların Yüzey Gerilim Tayini, Adsorbsiyon
İzoterimlerinin Elde Edilmesi, Fenol-Su Sisteminin İncelenmesi, Naftalin-B Naftol Sisteminin İncelenmesi,
CuSO4 ün Çözeltisinin Elektrolizi, NaOH ve H2SO4 Çözeltisinin Ayırma Gerilimi Tayini, (NH4)2 C2O4 'ün
Çözünürlük Entalpisinin Tayini, Oksijen Gazının Suda Çözünürlüğünün Tayini, Konduktometrik Titrasyon,
Kolloidal Çözeltilerin Hazırlanması

KİM 444 Korozyon Kimyasına Giriş : giriş, korozyon ve elektrokimya, Korozyon ve termodinamik, korozyon
türleri, çeşitli ortamlardaki korozyon, önlemeler

Kim 448 Elektrokimya : İletkenlik, elektroliz işlemi, serbest enerji ve elektriksel enerji ilişkisi, elektrotlar,
piller, potansiyometrik titrasyon

KİM 451 Anorganik Endüstriyel Kimyası : Endüstriyel kimya, cam endüstrisi, çimento üretimi, amonyak
üretimi, nitrat asitin üretimi, sülfürik asit üretimi, sodyum karbonat üretimi, klor alkali elektroliz, sanayide su ve
teknolojisi

KİM 452 Organik Endüstriyel Kimyası:Yağlar Ve Teknolojisi, Sabun Teknolojisi, Şeker Teknolojisi, Sellüloz
Sanayi, Fermantasyon Alkol Üretimi, Yakıtlar, Plastik Endüstrisi, Deritilik

KİM 453 Anorganik Kimya Lab.: Temel bilgiler, sentez ve saflaştırma teknikleri, karakterizasyon esasları
deneyler

KIM 454 Kuantum Kimyası : Madde ve atom, ışık ve madde, bohr'un atom model, kuvantum teorsi, peryotlar
cetveli ve atom yapısı, atomun vektir modeli ve atom spektrumu

KİM 455 Koordinasyon Kimyası : Koordinasyon Bileşiklerinin Okunması Ve Yazılması, Koordinasyon
Kimyasında Teoriler, Spektroskopik Uygulamalar

KİM 456 Endüstriyel Kimyada Hesaplamalar : Giriş, kimyasal reaksiyonlar, Yanma reaksiyonları,
buharlaşma ve yoğunlaşma, madde ve ısı balansları

KİM 458 Türkiye’deki Kimyasal Endüstrileri : Giriş, türkiye gübre endüstrisi, türkiye çimento endüstrisi, .
Deterjan ve sabun. Türkiye metalurji endüstrisi, ödev konuları

KİM 461 Biyokimya I: Giriş, su, amino asitler, peptidler, enzimler, koenzimler, nükleik asitler ve protein
biyosentezi, protein metabolizması, oksidatif dekarboksilasyon ve sitrat çevrimi

KİM 462 Biyokimya II : Basit Şekerler-Monosakkaritler, Glikozidler Oligosakkaritler ve Polisakakritler
Sterodidler Ve Karotinoidler, Yağlar Ve Yağ Metabolizması

KİM 435 Biyoorganik Kimya: Biyoorganik kimya nedir ? biyoorganik kimyanın önemi biyolojik aktif
maddeler ve kullanma alanları, feromonler,prostaglandinler, alkoloidler, aminoalkoller, aminoanasitler ve
proteinler, vitaminler,çok bazlı hidroksi asitler, okso asitler, aminofenoller, aminobenzoik asitler, sultanolasit ve
turevileri, biyolojik aktif heterosiklik bileşikler; Furcam, Pirol Tiyofen, Tiyazol İmidazol, Piridin ve Türevleri,
Antibiyofikler, ve SI.N.A. Tyukavkina Y.I. Baykov. Biyoorganik Kimya .1.
KİM 438 Sterokimyaya Giriş (202) : Sterokimyanın kimyadaki yeri, konformasyon ve konfigürasyon kavramı
ve stereoizomerlik, stereoizomerlerin elde edilişi, asimetrik sentezi uyazda konfigürasyon tayini, alkanların
türevleri ve stereokimyası, siklikyapıların stereokimyası organometal bileşiklerin stereokimyası, doğal
stereoizomerler.

KİM 464 Biyokimya Laboratuvarı : Kan. Serom, Plazma, İdrar ve Tükrük gibi biyolojik materyallerde, Major
elementler (Na, Ca) Amiyaz üre, Hemoglobin, Glukoz, toplam protain, Yağ asitleri albümin ürik asit tayini ve
karbonhidratlarla ilgili deneyler.

								
To top