Dinamika Bilik Darjah by denenj

VIEWS: 166 PAGES: 8

									Nur Amira Binti Muhamad Nor
 Nur Fitrah Binti Baharudin
   Marimay Cabalce
   Olivia Athina Justine
DEFINISI DINAMIKA BILIK DARJAH
KAMUS DWIBAHASA
 OXFORD (2007)
 KONSEP DINAMIKA BILIK DARJAH :
                  Dinamika kumpulan – Kuasa yang
   Kumpulan – kelompok
                  terdapat dalam kumpulan yang
 individu dalam sesuatu unit
                    telah mendorong ahli-ahli
 sosial yang mempunyai ciri
                  kumpulannya untuk melakukan
   dan nilai yang sama
                     sesuatu perubahan.

              Dalam konteks bilik
 Dinamika bilik darjah
               darjah, dinamika
 ialah apabila sesuatu
              kumpulan biasanya     Dinamika kumpulan
kumpulan rakan sebaya
              terbentuk melibatkan    boleh dikenal pasti
berupaya mengerakkan
              kumpulan-kumpulan       melalui kajian
 ahli-ahlinya bertindak
             kecil yang mempunyai       sosiometri.
mengikut matlamat yang
              ciri, nilai, tingkah laku
     sama.
             atau minat yang sama.

    Kajian sosiometri     Penularan adalah ciri-ciri atau
   membantu guru melihat     tingkah laku ahli kumpulan
    pola persahabatan      dinamika yang diikuti dan
   kumpulan dalam bilik    mempunyai pengarah kepada ahli
       darjah.          kumpulan yang lain.
       Bintang


             Dyad
Rantai
       POLA
       DALAM
      KUMPULAN


             Klik
 Pencilan
       Singkiran
         Jantina

  Gaya
pembelajaran           Agama/
                 bangsa
        Faktor-faktor
          yang
        Membentuk
         Dinamika
        Kumpulan
                 Status
Personaliti          sosioekono
                  mi
        Pencapaian
        akademik
              Kenal pasti
               bentuk
              dinamika


Guru sebagai                   Memberi
  ketua                    perhatian
dinamika bilik                  kepada
  darjah                    murid yang
            Peranan Guru       terpinggir
            Dalam Dinamika
             Kumpulan      Bimbing
      kumpulan
                     Gunakan
       untuk
                      kuasa
     membentuk
                     penularan
     ciri-ciri yang
       diingini
 TERIMA
KASIH . . 

								
To top