OperativniPlanRada muzicka kultura 3 by 8lvlPBw

VIEWS: 6 PAGES: 10

									                       ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА
                                                        Школска 2011 /2012.година

                       ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМБАР, 2011. ГОДИНЕ


Назив предмета: MУЗИЧКА КУЛТУРА        Разред: ТРЕЋИ      Недељни фонд часова: ЈЕДАН

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

 Редни
      Редни
 број         Назив наставне
       број               Тип часа     Облик рада    Наставне методе   Наставна средства    Корелација
наставне         јединице
       часа
 теме
      1.    „Чаробни свет музике“         Фронтални,       Вербално,     Компакт диск другог  Српски језик,
          Упознавање ученика са  Утврђивање  групни, индивидуални  демонстративна-  разреда,        физичко
          градивом предмета мк                     певање, свирање,  уџбеник и компакт   васпитање
I          за 3.разред; радним                     слушање музике   диск
          уџбеником и компакт
          диском
I     2.    Наменска песма «Шта   обрада    Фронтални,       Дијалошка,     Компакт диск другог  Српски језик
          је то?»                групни, индивидуални  Демонстративна-  разреда, предмети у  (ономатопеја);
                                         певамо, слушамо  учионици да би деца  физичко в.
                                         музику,      произвела звук и тон  ликовна култура
I     3.    Кратки и дуги тонови.  Обрада    Фронтално,       Дијалошка,     Музички инструменти,  Српски језик
II         Слушање музике „           индивидуални,     демонстративна,  нотна или обична    (растављање
          Другарство “- А. Кораћ        дескриптивни,     дескриптивна    табла         речи на слогове),
                             интерпретативни              уџбеник и компакт   ликовна култура
                                                  диск
I     4.    Обрада тона ДО.     Обрада    Фронтални,       Дијалошка,     Инструмент       Српски језик,
II         Слушање музике „ Ал          групни,индивидуални  демонстративна,  уџбеник и ком. диск,  ликовна култура
          је леп овај свет“ С.                     дескриптивна    нотна св.
          Мокрањац
                                                         Школска 2011 /2012.година

                     ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА
                       ЗА МЕСЕЦ ОКТОБАР, 2011. ГОДИНЕ


Назив предмета: MУЗИЧКА КУЛТУРА        Разред: ТРЕЋИ      Недељни фонд часова: ЈЕДАН

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

  Редни
       Редни
  број         Назив наставне                          Наставне               Корелација
       број                Тип часа     Облик рада               Наставна средства
 наставне          јединице                            методе
       часа
  теме
I      5.    Такт, тактица. Слушање  Обрада    Фронтални, индивидуални  Монолошка,    Инструмент,     Српски језик,
II          музике «Боже правде».                       дијалошка,    уџбеник и компакт  природа и
           Обнављање                             демонстративна,  диск, нотна свеска  друштво,
           «Рођенданске песме»                        дескриптивна,             ликовна култура,

I      6.    Тактирање        Обрада    Фронтални,         Вербална,     уџбеник и компакт  Српски језик,
V                              рад у пару, индивидуални  демонстративна,  диск,нотна свеска  математика,Физи
                                            дескриптивна              чко васпитање

I      7.    Обрада тона „ре“     Обрада    Фронтални,         Дијалошка,    уџбеник и компакт  Српски језик,
V                              групни,индивидуални    демонстративна,  диск,нотна свеска,  ликовна култура;
                                            дескриптивна   инструмент      Природа и
                                                               друштво

I      8.    Тонови „ до“ и „ ре “.  Утврђивање  Фронтални,         Вербално,демон  уџбеник и компакт  Српски језик,
II          Слушање музике             рад у пару, индивидуални  стративна,-    диск,нотна свеска,  ликовна култура;
           „ Октобар „                            певање,      инструмент
                                            свирање,                Природа и друш.
                                            слушање музике
                                                          Школска 2011 /2012.година

                     ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА
                        ЗА МЕСЕЦ НОВЕМБАР,      2011. ГОДИНЕ


Назив предмета: MУЗИЧКА КУЛТУРА         Разред: ТРЕЋИ      Недељни фонд часова: ЈЕДАН

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

  Редни
       Редни
  број         Назив наставне                           Наставне
       број                 Тип часа     Облик рада               Наставна средства   Корелација
 наставне          јединице                             методе
       часа
  теме
I      9.    Обрада тона „ми“      Обрада    Фронтални,         Дијалошка,    уџбеник и компакт  Српски језик,
II                              групни,индивидуални    демонстративна,  диск, Музички    природа и
                                             дескриптивна   инструменти радни  друштво,
                                                      уџбеник и компакт  ликовна култура
                                                      диск,
I      10.   Научили смо три тона.   Утврђивање  Фронтални,         Демонстративна-  Музички       Српски језик,
II          Слушање музике „Руска          групни,индивидуални    певање,      инструменти     математика,
           народна песма“                           свирање,     уџбеник и компакт  Физичко
                                             слушање музике  диск,        васпитање
I      11.   Обрада  тона  „фа“.  Обрада    Фронтални,         Дијалошка,    Музички       Српски језик,
II          Слушање     музике         групни,индивидуални    демонстративна,  инструменти     ликовна култура,
           „Лабуд“-К.С.Санс                          дескриптивна   уџбеник и компакт  Природа и
                                                      диск,        друштво
I      12.   Обрада песме „ Иду,иду   Обрада    Фронтални,         Демонстративна-  Музички       Српски језик,
           мрави “.  Певамо и           рад у пару, индивидуални  певање,      инструменти     математика,
           свирамо научене тонове                       свирање,     уџбеник и компакт  Физичко
                                             слушање музике  диск,        васпитање
                                                           Школска 2011 /2012.година

                     ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА
                       ЗА МЕСЕЦ     ДЕЦЕМБАР , 2011.ГОДИНЕ


Назив предмета: MУЗИЧКА КУЛТУРА       Разред: ТРЕЋИ        Недељни фонд часова: ЈЕДАН

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 Редни
       Редни
  број         Назив наставне                            Наставне
       број               Тип часа       Облик рада               Наставна средства   Корелација
 наставне          јединице                              методе
       часа
  теме
I      13.   Обрада песме „Снег“   Обрада       Фронтални, индивидуални  Дијалошка,    уџбеник и компакт  Српски језик,
                                              демонстративна,  диск, музички    природа и
                                              дескриптивна   инструменти     друштво,
                                                                 ликовна култура
      14.   Свирање на       Систематизација  Фронтални,         дијалошка,    Музички       Српски језик,
I          мелодијским и               групни,индивидуални, рад  демонстративна-  инструменти     математика,
           ритмичким                 у пару           певање,      уџбеник и компакт  Физичко
           инструментима                             свирање,     диск,        васпитање
                                              слушање музике
I      15.   Песма „Снег“. Слушање  Утврђивање     Фронтални,         Вербално,демон  уџбеник и компакт  Српски језик,
II          музике  „Молимо  за           рад у пару, индивидуални  стративна-    диск, музички    природа и
           фину тишину“                             певање,      инструменти     друштво,
                                              свирање,               ликовна култура
                                              слушање музике
I      16.   Такмичење        Утврђивање     Фронтални,         Демонстративна-  Музички       Српски језик,
V          инструменталних група           групни,индивидуални, рад  певање,      инструменти     математика,
                                у пару           свирање,     уџбеник и компакт  Физичко
                                              слушање музике  диск,        васпитање
                                                        Школска 2011 /2012.година

                     ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА
                       ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАР , 2012.       ГОДИНЕ


Назив предмета: MУЗИЧКА КУЛТУРА       Разред: ТРЕЋИ     Недељни фонд часова: ЈЕДАН

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

  Редни
       Редни
  број         Назив наставне                         Наставне
       број               Тип часа     Облик рада              Наставна средства   Корелација
 наставне          јединице                           методе
       часа
  теме
IV     17.   Обрада музичке игре   Обрада    Фронтални, индивидуални  Вербално,демон  уџбеник и компакт  Српски језик,
II          „Ерско коло“. Слушање                      стративна-    диск,        природа и
           музике „Химна светом                      певање,               друштво,
           Сави“                              свирање,               ликовна култура
                                           слушање музике
IV     18.   Музичка игра „Ерско   Утврђивање  Фронтални,        Вербално,демон  Музички       Српски језик,
I          коло“                 групни,индивидуални    стративна-    инструменти     природа и
                                           певање,     уџбеник и компакт  друштво,
                                           свирање,     диск,        ликовна култура
                                                           Школска 2011 /2012.година

                     ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА
                         ЗА МЕСЕЦ ФЕБРУАР, 2012. ГОДИНЕ


Назив предмета: MУЗИЧКА КУЛТУРА         Разред: ТРЕЋИ     Недељни фонд часова: ЈЕДАН

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

  Редни
       Редни
  број         Назив наставне                           Наставне
       број                 Тип часа     Облик рада               Наставна средства   Корелација
 наставне          јединице                             методе
       часа
  теме
I      19.   Обрада тона „сол“    и  Обрада    Фронтални, индивидуални  Дијалошка,    Музички       Српски језик,
II          песме „ Сол ми дај “                         демонстративна,  инструменти     ликовна култура
                                             дескриптивна   уџбеник и компакт
                                                      диск,
      20.   Слушање музике „      Утврђивање  Фронтални,         Вербално,демон  Музички       Српски језик,
I          нишки воз“.                групни,индивидуални    -стративна,-   инструменти     природа и
II          Обнављање песме „Сол                         певање,      уџбеник и компакт  друштво,
           ми дај“                               свирање,     диск,        ликовна култура
                                             слушање музике
      21.   Певамо и свирамо „до,    Утврђивање  Фронтални,         слушање музике  Музички       Српски језик,
I          ре, ми, фа, сол...“            групни,индивидуални, рад  певање,      инструменти     математика,
II                               у пару           свирање,     уџбеник и компакт  Физичко
                                                      диск,        васпитање
II     22.   Слушање музике       Обрада    Фронтални, индивидуални  слушање музике,  уџбеник и компакт  Српски језик,
           „Шевина песма“                            певање,      диск, музички    природа и
                                             свирање,     инструменти     друштво,
                                                                ликовна култура
                                                         Школска 2011 /2012.година

                     ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА
                         ЗА МЕСЕЦ МАРТ, 2012. ГОДИНЕ


Назив предмета: MУЗИЧКА КУЛТУРА        Разред: ТРЕЋИ     Недељни фонд часова: ЈЕДАН

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

  Редни
       Редни
  број         Назив наставне                          Наставне
       број                Тип часа     Облик рада              Наставна средства   Корелација
 наставне          јединице                            методе
       часа
  теме
I      23.   Обрада песме „До врха   Обрада    Фронтални,        слушање      радни уџбеник и   Српски језик,
II          је стигао“               групни,индивидуални    музике,певање,  компакт диск,    природа и
                                            свирање,                друштво,
                                                               ликовна култура
      24.   Музичке игре       Утврђивање  Фронтални,        слушање музике,  Музички       Српски језик,
IV                              групни,индивидуални    певање,      инструменти     математика,
                                            свирање,     уџбеник и компакт  Физичко
                                                     диск,        васпитање
II     25.   Обрада  песме  „Мој  Обрада    Фронтални, индивидуални  слушање музике,  Музички       Српски језик,
I          деда“. Слушање музике                       певање,      инструменти     природа и
           „Аделита“- Ф. Тарега                       свирање,     Музички       друштво,
                                                     инструменти     ликовна култура
                                                     уџбеник и компакт
                                                     диск,
II     26.   Обнављање градива-    Утврђивање  Фронтални,        слушање музике,  Музички       Српски језик,
           музичка теорија             групни,индивидуални    певање,      инструменти     ликовна култура
                                            свирање,     уџбеник и компакт
                                                     диск, нотна свеска
                                                         Школска 2011 /2012.година

                     ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА
                        ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ, 2012. ГОДИНЕ


Назив предмета: MУЗИЧКА КУЛТУРА        Разред: ТРЕЋИ     Недељни фонд часова: ЈЕДАН

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

  Редни
       Редни
  број         Назив наставне                         Наставне
       број                Тип часа     Облик рада              Наставна средства   Корелација
 наставне          јединице                           методе
       часа
  теме
II     27.   Обрада песме „На     Обрада    Фронтални, индивидуални  слушање музике,  Музички       Српски језик,
I          слово, на слово“                         певање,      инструменти     природа и
                                           свирање,     уџбеник и компакт  друштво,
                                                    диск,        ликовна култура
II     28.   Песма „На слово, на   Утврђивање  Фронтални,        Дијалошка,    Музички       Српски језик,
I          слово“.    Слушање         групни,индивидуални    демонстративна-  инструменти     природа и
           музике „Слон“                          слушање музике  уџбеник и компакт  друштво,
                                           дескриптивна   диск,        ликовна култура
II     29..   Обрада музичке игре   Обрада    Фронтални,        Дијалошка,    Музички       Српски језик,
IV          „Имају ли карте сви ?“         групни,индивидуални    демонстративна,  инструменти     природа и
                                           дескриптивна   уџбеник и компакт  друштво,
                                                    диск,        ликовна култура
II     30.   Слушање музике      Обрада    Фронтални, индивидуални  Дијалошка,    уџбеник и компакт  Српски језик,
V          „Ждрал“                             демонстративна,  диск,        природа и
                                           дескриптивна             друштво,
                                                              ликовна култура
                                                     Школска 2011 /2012.година

                    ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА
                        ЗА МЕСЕЦ МАЈ, 2012. ГОДИНЕ
Назив предмета: MУЗИЧКА КУЛТУРА      Разред: ТРЕЋИ     Недељни фонд часова: ЈЕДАН

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

  Редни
      Редни
  број        Назив наставне
       број              Тип часа    Облик рада    Наставне методе  Наставна средства   Корелација
 наставне         јединице
       часа
  теме
IV     31   Обнављање музичких  Утврђивање  Фронтални,      Вербално,демонст  Музички       Српски језик,
          игара                групни,индивидуални  ративна-певање,  инструменти     математика,
                                       свирање, слушање  уџбеник и компакт  природа и
                                       музике       диск,        друштво
                                                           Физичко
                                                           васпитање
V      32   Свирање обрађених   Утврђивање  Фронтални,      Вербално,     Музички       Српски језик,
          песама по нотном          групни,индивидуални  демонстративна,-  инструменти     математика,
          тексту                          певање, свирање,  уџбеник и компакт  Физичко
                                                 диск,        васпитање
V      33   Стваралачке игре   Утврђивање  Фронтални,      Вербално,     Музички       Српски језик,
                            групни,индивидуални  Демонстративна-  инструменти     природа и
                                       певање, свирање,  уџбеник и компакт  друштво,
                                       слушање музике   диск,        ликовна култура
V      34   Обнављање и      Утврђивање  Фронтални,      Вербално,     Музички       Српски језик,
          утврђивање градива         групни,индивидуални  Демонстративна-  инструменти     математика,
          припрема за квиз                     певање, свирање,  уџбеник и компакт  природа и
                                       слушање музике   диск,нотна свеска  друштво
                                                           Физичко
                                                           васпитање
                                                         Школска 2011 /2012година

                    ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА
                        ЗА МЕСЕЦ ЈУН, 2012. ГОДИНЕ


Назив предмета: MУЗИЧКА КУЛТУРА      Разред: ТРЕЋИ       Недељни фонд часова: ЈЕДАН

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 Редни
      Редни
  број        Назив наставне
       број              Тип часа      Облик рада      Наставне методе  Наставна средства   Корелација
наставне         јединице
       часа
  теме
V     .35   Музички квиз    Систематизација  Фронтални,        Вербално,      уџбеник       Српски језик,
                             групни,индивидуални   Демонстративна-             математика,
                                          певање, свирање,            Физичко
                                          слушање музике             васпитање
V     36    Певање, играње и  Систематизација  Фронтални, рад у пару,  Вербално,      Музички       Српски језик,
          свирање музике            групни,         Демонстративна-   инструменти     математика,
          према избору             индивидуални       пеевање, свирање,  уџбеник и компакт  Физичко
          ученика                            слушање музике   диск,        васпитање

								
To top