106 muzik terapi adnan coban by 8lvlPBw

VIEWS: 9 PAGES: 4

									KONU: TARİH VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ E-POSTA
DUYURULARINA EK OLARAK GÖNDERİLEN KONFERANS-
EĞİTİM-SÖYLEŞİ VE SEMİNER NOTLARI
SAYI: 106
ESER ADI: MÜZİK TERAPİ
YAZARI: ADNAN ÇOBAN
NOTLAR: FIRAT ATAGÜL
 1. Enerji biçimleri vedir. Isı ışık ses ve madde ve sanal gerçeklik ruhsal
   gerçeklik. Görmediğimiz ama hissetetiğmiz bazen de hissetmediğimiz
   enerji bantları kendi dalga boyu penceresinden beynimize girer. İlgi
   duygu organı tarafından elektrik enerjisine dönüşür. (s.9)

 2. Alman matematikçi Leibniyz müziği bilinçsizce yapılmış bir matematik
   olarak tarif etmişti. Bach’ın eserlerinde bazılarında tersine de düzenden
   de aynı müziğin ortaya çıkması akıl almaz bir şeydi. Mozart’ın 5
   yaşındayken beste yapabilmesi çok ilginçti. Müzik kulağı iyi olan kişilerin
   dinledikleri bir eseri farklı stillerle doğaçlama çalınabilmeleri, oktav
   pasajları arasından özel olaylardı. Büyün bunlar olurken insan beyninde
   neler meydana geliyordu?

 3. Türkiye’de müzikle tedavi binlerce yıllık bir tarihe sahip olduğuna dair
   yazılı belgeler mevcuttur. Türk-İslam kültür dünyasında geleneksel
  müzik kullanımı “Haşim Bey Mecmuası”ndan sonra geçisi olarak sona
  ermişti. Müzik tedavi uzun zaman sağlık sisteminin müşterek
  bilincinden silindi.(s.15)

4. Müzik moral ve terbiye tesir etmiştir. Müzikte kati gerçek, iyi ve güzel
  sorgulanmadığı için, subjektijf estetik algılamaya da önem verilmemiştir.
  Tarihin içinden süregelen bu tıp anlayışının çöküşüyle birlikte, müziğin
  bazı insan organ-sistemlerine ve duygularına doğrudan etkinse olan
  inançta kaybolmuştur.(s.15)

5. Türkiye’de bu güne kadar yapılmamış olan temel klinik araştırmaların
  yapılması gerekmektedir ki herhalde buna uygun araç, gereçler ve
  metodik yaklaşım biçimi şuan yoktur. Türkiye’de durum böyleyken
  oryantal müzikle tedavi Avrupa'da farklı klinik ortamlarda yerini alarak
  başarılı olmuştur. Müzik tedavi; nöroloji, kardiyoloji, onkoloji ve
  psikiyatri gibi klinik alanların vazgeçilmez bir parçası olduğu gibi, özürlü
  insanların çalışma alanlarında da önemli bir yer edinmektedir.(s16)

6. Hakikatte görmek mühimdir; fakat dünyanın seçilmiş büyük şahsiyetleri,
  işitmeyi daha üstün kabul ederler. Allah’ın Müslümanlara buyruğu olan
  Kelam-ı Kadim’de ; ‘o her şeyi işitir ve bilir’, ‘ O işitir ve görür’ gibi
  ayetlere rastlarız bu hassa işitme cihazını iyi yetiştirmeli, onu iptidai bir
  halde bırakmamalı ve işitmelerimizi ruhumuzu tatmin için
  inceltmeliyiz.(s.27)

7. Müzik evrensel bir fenomendir. Her yaştan ve her kültürden insan
  müzik dinler, icra eder, müziği herkes sever.(s.30)

8. Her canlının, dolayısıyla ruhun bir sesi, bir frekansı vardır güncesiyle
  şarkı, ritim ve büyü yoluyla ruhların sesine ulaşmaya çalışırlardı.
  Şamanlar bir nevi hastalık etkeni olarak düşündükleri kötü ruhların,
  hastaların bedenini terk etmesi için büyü yaparlardı. Hastalık tedavisinde
  söylenen şarkılar, çalınan müzik ritim ve yakılan tütsü kötü ruhları
  kovmak içindi, şamanlar ilk ruh hekimi tipini sembolize etmeleri
  buradan gelmektedir.(s.36)

9. Konfüçyüs müziğin kişilerarası ilişkiledi düzelten, gözlere parlaklık
  veren, kulakları keskinleştiren, kanın hareket ve dolanımını rahatlatan
  bir değer olduğunu belirtir. Neşeli seslerin ince ve ince ve yaşa
  olduğunu, ruha rahatlık verdiğini söyler.(s.38)

10.Orta çağ Avrupa'sında müziğin şeytan tarafından insanları dünyaya
  bağlamak ve günah işlemek için verildiğine inana din adamları vardı. Bu
  türden din adamları ve onlara inanlar engizisyon mahkemelerini
  oluşturan, sayısız masum akıl hastasını şeytanın oyuncağı oldu diye
  yakan ortaçağı tarihe en karanlık dönemlerden biri olarak yazdıran
  insanlar olmuşlardır.(s.39)

11.Türk müziğinin kaynağında en eski değer olarak düşünüleşecek olan beş
  seslilik halen Avrupa'da birçok yerde tedavi için kullanılmaktadır.
  Londra kraliyet müzikle tedavi okulunda otistik çocukların
  adaptasyonunda tedavi edici, Macaristan’da ise çocuk eğitiminde önemli
  bir unsur niteliğindedir(s.42)

12.İbni Sina, müzik notalarının insan ruh halindeki iniş çıkışları temsil
  ettiğini tespit etmiştir.(s.46)

13.Müzik terapi, zihin ve fizik sağlığının kazanılması, sürdürülmesi ve
  düzeltilmesi için tedavi edici hedeflere ulşamada kullanılır. Müzik terapi,
  müzikle, müzik tedavi uzmanları tarafından yönlendirilen tedavi edici
  bir, ortamda davranışlarda arzu edilen değişikliklerin el edilmesi için
  müziğin sistemli bir şekilde kullanılmasıdır.(s.59)

14.Büyük tarihçi Kreft Eding Avrupa'nın müzikle tedaviyi Türklerden
  öğrendiğini yazar. Şüphesiz bu gün Avrupa ve ABD’de müzikle tedavi
  ve hatta psikiyatrik hastalıklara yaklaşım konusundaki gelişmelerde,
  Farabi'lerin, Razi'lerin İbni Sina’ların, Gevrezkzade’lerin katkısı
  büyüktür, zaten Avrupa’da bunu inkâr etmemektedir. (s.60)

15.Zekâ gerili olan çocuklarda sıklıkla sosyal becerilerin kazanılması
  konusunda sorunlar gelişir. Ritmik aktiviteleri, şarkıları ve hareketler
  aktivitelerini birlikte kullanan müzikle tedavi programları, sosyal
  davranışların örenilebildiği bir ortam hazırlar. Müzik tedavi gruplarının
  doğası, illeştirme paylaşıma ve insanlara tanışmaya teşvik edici
  niteliktedir.(s.98)

16.Hiperaktivite; aşırı hareketlilik, dikkat eksikliği ve dürtü kontrolü
  azalmasının bir arada görüldüğü psikiyatrik bir bozukluktur. Hiperaktif
  çokçularda iki iki işlevsel bozukluk saptanmıştır. Biri sağ ön beyin
  bölgesinde sinir gelişimiyle ilgili, diğeri ise hareket planlaması ve anlama-
  kavrama-problem çözmeyle ilgili beyin alanlarının bütün olarak
  çalışmasındaki aksaklıktır.(s.113)

17.Hiç bir şey dinlimden istirahat edenler etme ile müzik dinleyerek
  istirahat etme kıyaslandığında, müzik dinleyerek istirahat edenlerde,
  beyin kabuğun önce yan bölgelerinde kanlanmanın ve oksijenlenmenin
  artığı tespit edilmiştir. Bunu neticesinde de, işlek bellek, dikkat,
  anlamlandırma, hedef yönelme gibi zihinsel fonksiyonların artığı
   görülmüştür.(s.113)

 18.Otistik çocuklarda, hem dinlenme hem de müzik icra etme gibi müzikal
   aktivitelerin müzikal olmayan bilgileri örenmeyi güçlendiren etkisi
   vardır.(s.129)

 19.Heavy metal hayranı erkeklerin yaşamak için güçlü neden ortaya
   koymadıkları, kızların ise initharı daha çok düşündükleri tespit
   edilmiştir(s.135)

 20.Heavy metal ve rap müziği tercih edenlerde daha çok okul davranış
   problemleri, seksüel aktivite, madde ve alkol kullanımı ve tutuklanma
   olayları gözlenmiştir. Rock ve metal dinlemeyle intihar düşünceleri, ağır
   bir şekilde kendine zarar verme düşünceleri depresyon, suç işleme,
   madde kullanımı ve aile sorunları arasında kuvvetli bir ilişki olduğu
   tespit edilmiştir. (s.135)

 21.Psikiyatrik bozukluklar kişilik yapısı, çevresel stres, biyokimyasal
   problemler ve genetik yatkınlık gibi etkenler sonucunda oluşur.(s.150)

 22.Nörolojik sorunları olan olan depresyon hastaları da müziğine olumsuz
   duyguları ortadan kaldırdığı da tepsi edilmiştir. (s.163)
  Farklı müzik trüklerinin gerginlik, duygu durum ve zihin açıklığı üzerine
   etkisini inceleyen ilginç bir başka çalışmada da, kişilere rock müzik, new
   age, klasik müzik ve kişiye özel dizayn edilmiş müzik dinletmiş ve rock
   müziğin düşmanlık, hüzün, gerginlik ve yorgunluk duygularının anlamlı
   olarak artırdığı; zihin açıklığı, zindelik gevşeme duygularını azatlığı
   gözlenmiştir. Aksine kişiye özel dizayn edilmiş dinletildiğinden sonra,
   bu bulguların tam tersi tespit edilmiştir. New age ve klasik müzik
   dinletildikten sonra işe yaşanan duygularıın da ha karışık olduğu
   gözlemlenmiştir(s.163)

www.tarih-kultur.com

480 KİTAP ANALİZİNİN YAPILDIĞI
KIRKLAR MECLİSİ PROJEMİZ HAKKINDA BİLGİ

								
To top