Program nauczania jezyka polskiego w szkole podstawowej (klasy IV by 8lvlPBw

VIEWS: 230 PAGES: 31

									       JĘZYK POLSKI

      Tematy prac kontrolnych
     uzupełniający plan nauczania


        Klasa
    IV szkoły podstawowej
/wg programu zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej
        decyzją Nr DKW-4014-45/99/.
            Warszawa 2005
Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej (klasy IV – VI)


Autorzy: Jadwiga Kowalikowa, Maria Madejowa, Teresa Chabińska, Bronisław
     Maj.

Program dopuszczony do użytku szkolnego przez MEN na podstawie recenzji
prof. dr hab. Haliny Wiśniewskiej i dr hab. Urszuli Żydek – Bednarczuk.
Numer w zestawie DKW – 4014 – 45/99
Wydawnictwo „Nowa Era”.


Podręczniki:

1.  M. Nagajowa „Słowo za słowem”. Podręcznik do kształcenia literackiego,
   kulturowego i językowego dla klasy IV szkoły podstawowej. WSiP,
   Warszawa.

2. M. Nagajowa „Słowo za słowem”. Zeszyt ćwiczeń dla klasy IV szkoły
  podstawowej. WSiP, Warszawa.

3. J. Branicki, H. Chołuj, J. Częścik, M. Czop, L. Szczukowska „W krainie
  słowa”. Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy IV szkoły
  podstawowej (część 1 i 2). Wydawnictwo „Harmonia”, Gdańsk.Tematyka lektur

  Bóg i człowiek
  Miłość w życiu człowieka
  Człowiek i natura
  Człowiek wśród ludzi
  Tradycje, obyczaje, zwyczaje
  Historia i ojczyzna
                   2
Lektury

(dwa duże teksty do wyboru)


Baśnie:    J.Ch. Andersen, np. „Dziewczynka z zapałkami“
       Bracia Grimm, np. „Czerwony Kapturek”
       „Baśnie polskie” (opr. J. Porazińska, wybór)

Legendy:   „Smok wawelski”, „Lajkonik”, „Zaklęci rycerze”, „Złota kaczka”,
        „Wars i Sawa” i inne legendy

Opowiadania : Sempe′ i Gościnny „Rekreacje Mikołajka”,
       „Mikołajek i inne chłopaki"
       T. Jansson „Opowiadania z Doliny Muminków,
       „Pamiętniki Tatusia Muminka”
       Z. Kossak- Szczucka „Na paryskim bruku”
       Sat-Okh „Biały Mustang”
       E. Amicis „Serce”

Powieści:    J. Brzechwa „Akademia Pana Kleksa”
        M. Krüger „Ucho, dynia, sto dwadzieścia pięć”
        A. Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”
        C. Collodi „Pinokio”
        A. Domańska „Historia żółtej ciżemki”

Poezja:     Kolędy (wybór)
        Poezja ludowa, np. A. Zacharowa – Wnękowa, M.Zientara
         – Malewska
        J. Kochanowski fraszki, np. „Na lipę”, „Na Konrata”
        A. Mickiewicz „Pani Twardowska”, „Powrót taty”, „Pan
         Tadeusz” (fragmenty: Inwokacja, Sad, Ogród, Zachód)
        J. Słowacki „W pamiętniku Zofii Bobrówny”
        J. Tuwim, np. „Lokomotywa”, „Ptasie radio”, „Figielek”,
         ”Ptak”
        J. Brzechwa „Pchła Szachrajka”, „Tańcowała igła z nitką”
        J. Twardowski „Patyki i patyczki”, „Niebieski zeszyt”

Przysłowia:   polskie i innych narodów
                   3
Kształcenie literackie i kulturowe

Jestem odbiorcą – słucham, oglądam, czytam

 Uważne słuchanie różnorodnych wypowiedzi – rozumienie pojęcia nadawcy
 i odbiorcy.
 Rozróżnianie intencji wypowiedzi (informacja, pytanie, polecenie, prośba,
 zaproszenie, życzenie).
 Rozumienie    funkcji  wypowiedzi:   informacyjna,  ekspresywna,
 impresywna, kontaktowa (bez nazywania).
 Słuchanie wypowiedzi kolegów i nauczycieli, przestrzeganie zasad
 kulturalnej rozmowy.
 Krytyczny odbiór słuchowiska radiowego; zrozumienie treści i
 uświadomienie swoistości języka (słowo, dźwięk, muzyka). Rodzaje audycji
 radiowych: informujące i rozrywkowe.
 Krytyczny odbiór audycji telewizyjnych i filmów:
 - odróżnianie fikcji literackiej od rzeczywistości,
 - uświadomienie charakterystycznych środków wyrazu (film lalkowy,
   rysunkowy, aktorski, animowany),
 - gatunki filmu: baśń filmowa, film przygodowy, historyczny, seriale itd.,
 - oglądanie i słuchanie filmu ze zrozumieniem treści, swoistości języka,
   walorów artystycznych i przesłania moralnego,
 - elementy świata przedstawionego w filmie: bohater filmowy, zdarzenia
   tworzące akcję, sceneria.
 Krytyczne i świadome odbieranie przedstawienia teatralnego:
 - poznanie pojęć związanych z teatrem (aktor, scena, kulisy, widownia,
   kurtyna, inscenizacja, reżyser, dekoracja, scenograf, kostium itd.),
 - kreowanie postaci za pomocą środków i znaków teatralnych,
 - czytanie z podziałem na role, próby oddania charakteru postaci.
 Głośne czytanie tekstów z poprawną artykulacją, zastosowanie akcentów
 logicznych, niwelowanie błędów wymowy.
 Ciche czytanie ze zrozumieniem:
 - wyodrębnianie postaci i zdarzeń,
 - odtwarzanie przebiegu zdarzeń,
 - wyszukiwanie odpowiedzi na pytania,
 - zwracanie uwagi na odsyłacze znajdujące się przy tekstach.
 Reagowanie na niezrozumiałe wyrazy i zwroty poprzez zadawanie pytań.
 Oglądanie oraz próba interpretacji dzieł sztuki, ich reprodukcji a także
 ilustracji związanych z lekturą.
                   4
 Świadome i krytyczne odbieranie reklam wyrażonych środkami różnych
 mediów (prasowa, radiowa, telewizyjna, w formie plakatu, planszy,
 transparentu itd.).
 Czytanie czasopism i komiksów ze zrozumieniem ich treści, zwracanie
 uwagi na pełnione funkcje, odrębności gatunkowe i walory artystyczne:
 - pisma dziecięce,
 - periodyki: dziennik, tygodnik, miesięcznik,
 - działy w czasopiśmie.
 Rozumienie prostych instrukcji i dokładne wykonywanie poleceń według
 wskazówek.
 Przyswajanie terminów z zakresu wiedzy o literaturze: bohater, narrator,
 czas i miejsce akcji, przebieg zdarzeń.
 Rozumienie dosłownego, przenośnego i symbolicznego znaczenia tekstu
 literackiego.
 Dostrzeganie różnic między językiem literackim, potocznym i gwarowym
 na płaszczyźnie fonetycznej i słownikowej.
 Wyodrębnianie w tekście opowiadania, opisu i dialogu.
 Dostrzeganie odmienności języka poezji, rozumienie różnic między utworem
 poetyckim a prozatorskim.
 Wyodrębnianie i nazywanie głównych cech utworu poetyckiego (wers,
 zwrotka, refren, rym, rytm, osoba mówiąca w wierszu). Elementy
 gwarowe w języku poezji ludowej.
 Wyodrębnianie cech baśni: fantastyka, nieokreślony czas i miejsce
 zdarzeń, ożywienie i personifikacja, kontrast dobra i zła, pouczający
 charakter.
 Wyodrębnianie cech legendy: elementy prawdziwe i fantastyczne świata
 przedstawionego; legenda a rzeczywistość historyczna.
 Wyodrębnianie cech opowiadania i powieści: bohater jako siła sprawcza
 akcji, zdarzenia tworzące akcję, nadawca – narrator.


Jestem twórcą – mówię i piszę

 Komunikowanie się w sytuacjach codziennych: powitanie, przedstawianie
 się, pożegnanie, przeprosiny, prośba, życzenie.
 Precyzyjne odpowiedzi na pytania (zamknięcie myśli w zdaniu), udzielanie
 krótkich informacji, instrukcji, wskazówek.
 Wyrażanie własnego zdania na dany temat, popieranie wypowiedzi
 argumentami.
 Opowiadanie o sobie, swoich zainteresowaniach, rodzinie, tradycjach
 rodzinnych, szkole, miejscowości, regionie.                  5
 Opisywanie przedmiotów, ludzi, krajobrazów, nazywanie własnych uczuć,
 przeżyć, wrażeń, doznań.
 Opisywanie dzieła literackiego i jego elementów:
 - rozpoznawanie elementów dzieła literackiego i ich roli,
 - opisywanie świata przedstawionego (realistycznego i fantastycznego),
 - opisywanie wyglądu zewnętrznego bohatera literackiego,
 - opowiadanie o zdarzeniach tworzących akcję utworu,
 - rozpoznawanie i wskazywanie cech baśni, legendy, opowiadania, noweli,
  powieści.
 Opisywanie utworu ze zwróceniem uwagi na jego wartości, przesłanie
 moralne (dobro – nagroda, zło – kara).
 Opisywanie utworu poetyckiego ze zwróceniem uwagi na poznane elementy
 budowy: wers, zwrotka, refren, rym, rytm.
 Opisywanie kolędy i piosenki z wyodrębnieniem i wskazaniem ich cech.
 Wyróżnianie i wskazywanie w utworze elementów gwarowych oraz
 określanie ich roli.
 Bogacenie słownictwa – wyrazy bliskoznaczne, przeciwstawne i
 pokrewne, frazeologizmy, przysłowia, powiedzenia.
 Wygłaszanie z pamięci tekstów poetyckich z właściwą intonacją i
 artykulacją.
 Przeprowadzanie luźnej rozmowy na dowolny temat.
 Stosowanie ćwiczeń kompozycyjnych i stylistycznych.
 Troska o estetykę pisma i prawidłowe rozmieszczenie zapisu (tytuł, akapit,
 marginesy, trójdzielna kompozycja …).
 Ustne formułowanie prostych form użytkowych: podziękowania, prośby,
 przeprosin, życzenia, przedstawienia się, zapytania, zaproszenia,
 z uwzględnieniem takich środków, jak: dziękuję za …, pragnę wyjaśnić …,
 proszę o …, czy mogę … .
 Redagowanie poprawnych, kilkuzdaniowych wypowiedzi związanych z
 życiem codziennym lub lekturą.
 Układanie planu odtwórczego jako formy porządkującej utwór oraz planu
 własnej wypowiedzi.
 Pisanie opowiadań (odtwórczych i twórczych) według zasad obowiązujących
 przy tworzeniu opowiadań ustnych. Zwracanie uwagi na zastępowanie
 czasownika „być” innymi słowami. Uświadomienie różnic między językiem
 mówionym a pisanym.
 Redagowanie opisów przedmiotów, postaci rzeczywistych i literackich,
 krajobrazów.
 Pisanie listu do różnych odbiorców z zachowaniem wszystkich elementów
 kompozycji: nagłówka, marginesu, akapitu, zakończenia … . Zwracanie
 uwagi na poprawną pisownię zwrotów grzecznościowych.


                   6
 Sporządzanie notatek (wypowiedzi ciągłe, plany, tabele …) z pomocą
 nauczyciela na temat lektury, szkolnej imprezy, wycieczki, przedstawienia
 teatralnego lub filmu.
 Tworzenie prostych, krótkich tekstów informacyjnych do gazetki szkolnej
 oraz prostych komiksów.


Nauka o języku

Fonetyka i ortografia

  Rozpoznawanie i wskazywanie głosek, samogłosek i spółgłosek.
  Pisownia wyrazów ze spółgłoskami miękkimi.
  Wymowa samogłosek ą, ę oraz spółgłosek i grup spółgłoskowych.
  Różnica między głoską a literą. Rozbieżności między mową a pismem.
  Obserwacja różnic między pisownią a wymową spółgłosek dźwięcznych
  i bezdźwięcznych.
  Kolejność liter w alfabecie. Praca ze słownikiem ortograficznym.
  Podział wyrazu na sylaby. Dzielenie wyrazów przy przenoszeniu.
  Poprawna artykulacja głosek i ich grup.
  Poprawne akcentowanie wyrazów.
  Wymawianie zdań z poprawna intonacją.
  Pisownia wyrazów z ”ó”, „u”, „rz”, „ż”, „h” i „ch”.
  Pisownia wyrazów z „ą”, „ę”, „on”, „en”, „om”, „on”.
  Pisownia „nie” z rzeczownikami, przymiotnikami, czasownikami i
  przysłówkami.
  Stosowanie wielkich liter w imionach i nazwiskach, nazwach świąt, nazwach
  geograficznych, w tytułach utworów literackich, w listach.
  Stosowanie poprawnego zapisu w obrębie zdania pojedynczego (wielka
  litera, kropka, przecinek, znak wykrzyknienia, znak zapytania).
  Interpunkcja w zapisie dialogu.

Odmienne i nieodmienne części mowy. Kategorie fleksyjne

 Obserwacja w tekście wyrazów odmieniających się i nieodmieniających się.
 Zwracanie uwagi na ich funkcje znaczeniowe.
 Rozpoznawanie części mowy w tekście (czasownika, rzeczownika,
 przymiotnika, zaimka osobowego, przysłówka, przyimka i spójnika w zdaniu
 pojedynczym).
 Czasownik – liczba pojedyncza i mnoga, czas przeszły, teraźniejszy i
 przyszły, rodzaje. Nieosobowe formy czasownika.


                   7
 Zaimki osobowe: ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one.
 Rzeczownik – żywotny, nieżywotny, osobowy i nieosobowy, pospolity
 i własny. Odmiana rzeczownika przez przypadki i liczby. Rodzaj
 rzeczownika. Podział na temat i końcówkę.
 Przymiotnik jako określenie rzeczownika. Rozróżnianie przypadków, liczb
 i rodzajów.
 Przysłówek odprzymiotnikowy jako określenie czasownika (czynności).
 Przyimek – nieodmienna część mowy, wskazująca na relacje przestrzenne
 i czasowe.
 Spójnik w zdaniu pojedynczym.
 Poprawne pod względem ortograficznym pisanie wyrażeń przyimkowych
 i stosowanie przecinka przed niektórymi spójnikami.

Słownictwo. Związki znaczeniowe między wyrazami. Budowa słowotwórcza
wyrazu

 Wyrazy pokrewne, bliskoznaczne i wieloznaczne.
 Zwracanie uwagi na wyrazy o podobnej strukturze, w których można
 wydzielić część powtarzającą się i część nową, np.: kot – kotek – koteczek.
 Rodzina wyrazów.


Składnia

 Dostrzeganie i rozumienie funkcji podmiotu i orzeczenia.
 Rozpoznawanie grupy podmiotu i orzeczenia.
 Konstruowanie poprawnych zdań pojedynczych rozwiniętych i
 nierozwiniętych.
 Stosowanie wielkiej litery na początku zdania i odpowiednich znaków
 interpunkcyjnych na jego końcu.
 Rozdzielanie przecinkami wyrazów o tej samej funkcji składniowej.
 Rozpoznawanie związków wyrazowych w zdaniu.
 Dostosowanie formy orzeczenia do podmiotu.
 Celowe używanie różnych typów zdań (zdania oznajmujące, pytające i
 rozkazujące).
                   8
          INSTRUKCJA PUNKTOWANIA ZADAŃ (kl. IV)


1. Testy są punktowane w skali 0 – 4.
2. Za wypracowanie uczeń może otrzymać 10 punktów.
3. Kryteria oceny wypracowania:
    a.  zgodność z tematem
    b.  rozwinięcie i ujęcie tematu
    c.  spójność treści
    d.  uwzględnianie cech gatunkowych (forma wypowiedzi)
    e.  respektowanie zasad kompozycji
    f.  styl, składnia, słownictwo
    g.  poprawność gramatyczna
    h.  ortografia i interpunkcja
    i.  graficzna organizacja tekstu
    j.  estetyka zapisu.

4.  Przeliczenie punktów na oceny szkolne

     NORMY PROCENTOWE                    STOPIEŃ
       100% - 95%                    celujący
        94% - 79%                    bardzo dobry
        78% - 63%                    dobry
        62% - 47%                    dostateczny
        46% - 30%                    dopuszczający
       poniżej 30%                    niedostateczny


        LICZBA PUNKTÓW (25 p.)                  STOPIEŃ
            25 – 24 p.                celujący
            23 – 20 p.                bardzo dobry
            19 – 16 p.                dobry
            15 – 12 p.                dostateczny
            11 – 8 p.                dopuszczający
            poniżej 8 p.               niedostateczny

  Obok zadania jest podana liczba punktów, jaką możesz uzyskać po wykonaniu zadania.
  W przypadku, gdy popełnisz 3 błędy ortograficzne pierwszej kategorii (ó, u, rz, ż, ch, h),
   zostaje Ci odjęty 1 z uzyskanych punktów.
  Zadania 4 i 5 w pracy kontrolnej nr 6 zastępują wypracowanie.

                          Powodzenia !!!
                        9
               Praca kontrolna nr 1
         (Proszę nie pisać na dodatkowych kartkach.)

1. Policz w podanych wyrazach głoski i litery.

        Głoski     Litery           Głoski      Litery

    mama …4…….      ……4…….      rzeczka   …………       …………

    dom   ………..   …………..       dzwonek    …………       …………

    klasa …………      ………….      korzeń    …………       …………

   droga …………       ………….      choroba   …………       …………
                                        0-3 p.

2. Napisz 9 wyrazów z głoskami oznaczonymi w piśmie podwójnymi
  literami.

   sz…………………..        rz………………..        cz………………………

   dz………………….        ni……………….         ch……………………..

   mi…………………         si……………….         ci…………………….
                                  0-3 p.

3. Podziel podane wyrazy na sylaby, rozdzielając je myślnikami. Podkreśl
  litery oznaczające samogłoski.

   Warszawa ……………………….             główka    …………………….

   herbata   ……………………….           słoneczko .................................
                                           0-2 p.
4. Z podanych sylab ułóż zdania.

   a)   wa – czy – ka – ły – Skoń – cje – się

       ………………………………………………………………..

   b)   nio – ci – wie – Ucz – wró – li – szko – do - ły

       ……………………………………………………………….
                                           0-2 p.


                     10
5. Uzupełnij puste miejsca odpowiednimi dwuznakami.

    Nie wierć dziury w b --- uchu.

    Jaskółka i p -------ółka lata, znak to wiosny dla świata.

    Im dalej w las, tym więcej d ----ew.

    Rosną jak g ----yby po deszczu.

    Nie w ----ystko złoto, co się świeci.

    P ----ewróciło im się w ----ystkim w głowie.
                                       0-2 p.

6. Wyjaśnij pisownię według wzoru:

   krajobraz -  słyszę s         piszę z       bo: krajobrazy

   ławka   -  …………..       …………….          ……………

   ogród   -  …………..          …………….        ……………

   róż    -  …………..          …………….        ……………

   staw    -  ………….          …………….        …………..
                                    0-3 p.

7. Odwołując się do własnych przeżyć i wyobraźni, napisz opowiadanie
  (8 – 10 zdań) zaczynające się np. tak:

  (1) Wreszcie nadszedł oczekiwany dzień.

  (2) To było duże przeżycie i dla mnie, i dla mojej rodziny.

  (3) Tego dnia nigdy nie zapomnę.

  (4) Moje wakacje były wyjątkowe.
                     11
Pisząc:

   układaj zdania bogate w informacje,
   zastosuj zdanie pytające i wykrzyknikowe dla ożywienia wypowiedzi,
   wykorzystaj wyrazy: początkowo, następnie, potem, na koniec,
   unikaj powtórzeń,
   nową myśl zaznacz akapitem.

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
                  12
                 Praca kontrolna nr 2
           (Proszę nie pisać na dodatkowych kartkach.)


1. Wśród podanych niżej wyrazów ukryły się czasowniki. Odszukaj je
  i weź w ramkę.

  pisze  mycie      czyta    pisanie     myje  śpi   sprzątanie

  maluje spanie wyciera sprząta         malowanie wycieranie  czytanie
                                       0-1 p.

2. Uzupełnij tekst odpowiednimi formami podanych czasowników.

  nauczyć się, stać, pilnować,      klekotać, siedzieć,

  nudzić się,    wyjść, zapiszczeć,  być,   pęknąć

  W tym miejscu zawsze bocian …………………. cierpliwie na długich

  czerwonych nogach i ……………………. po egipsku, ……………………

  bowiem tego języka od matki. W gąszczu …………………………..

  w gnieździe kaczka i …………………….. jajek. A ……………………

  przy tym bardzo. Wreszcie duże jajko ………………. .„Pip, pip”

  - ………………. pisklątko i ……………………… ze skorupki.

  ……………………… bardzo duże i brzydkie.
                                       0-2 p.
3. Z podanych w pionie liter utwórz czasowniki.


         1   2   3   4   5    6
         a   w   b   u   p    i
         i   ć   r   y   ć    l
         ć   ó   ć   ć   ą    ć
         s   i   i   c   a    s
         p   m   o   z   k    o
                      13
  1.  ………………………………          4. ……………………………..

  2. ………………………………           5. ………………………………

  3. ………………………………           6. ………………………………

  Utworzone czasowniki występują w formie …………………………………
                           0-3 p.

4. Określ osobę, liczbę, rodzaj i czas podanych czasowników.

  opowiadał - …………………………………………………………

  śpiewały - …………………………………………………………

  przeczytali - ………………………………………………………...

  słucham  - ………………………………………………………...
                              0-3 p.
5. Napisz 3 zdania o tym, czego nie należy robić w teatrze. Użyj
  czasowników w 2 os. l. poj. z przeczeniem „nie”.

  Nie ………………………………………………………………………

  Nie ……………………………………………………………………....

  Nie ………………………………………………………………………
                 0-3 p.
6. Wstaw „u” lub „ó”.

  Niezwykły to podr…..żnik. Wędr…je przez pola, łąki, wzg…rza i pag…rki.

  Gdy odcz…wa gł…d, pr…b…je znaleźć coś w lesie. Zbiera jag…dki,

  bor…wki i jeżyny. Jego plany ps…je m… tylko nieoczekiwane

  zachm…rzenie, …lewa bądź b…rza. Nie l…bi też …pał…w.

  W ciąg… nocy wystarczy m… tylko kr…ci…tki odpoczynek.

                                  0-3 p.
                  14
7. Wyobraź sobie, że otrzymałeś (-aś) od Harry′ego Pottera czarodziejskie
  okulary. Napisz list do kolegi (koleżanki), w którym opowiesz o tym,
  co przez nie widziałeś (-aś).

  Pisząc:
  pamiętaj o kompozycji – miejscowość i data w prawym górnym rogu;
   zwrot do adresata na środku; na końcu pozdrowienia; poniżej podpis;
   postscriptum,
  pamiętaj o wielkiej literze: Ty, Wasz, Ci, Tobie, Ciebie, …

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
                  15
              Praca kontrolna nr 3
         (Proszę nie pisać na dodatkowych kartkach.)


1.  Wstaw w wolne miejsca rzeczownik „żabka” w odpowiednim
   przypadku.

               „Świnka i żabka”

   W pięknej ………….. świnka mała
   szczerze się podkochiwała.

   W błotku basen jej zrobiła
   i się ………………………. oświadczyła.

   „Zostań miła, moją ………………………
   zamieszkamy tam za chatką.

   Będę z tobą chodzić w tany
   ………………………………. chwalą me peany.

   I dla ciebie, moja ……………………….
   zafunduję piękne autko”.

   ……………………….. chwilę pomyślała,
   potem główką pokiwała.

   Wreszcie patrząc na to z boku,
   dała nura do potoku.

   Mała świnka zapłakała
   i do ………………… wciąż wzdychała.
                              0-3 p.
2. Utwórz związki wyrazowe czasowników z podanymi rzeczownikami.
  Nazwij przypadek rzeczownika.

                                 Przypadek

   spotkała (kogo? co?) ……………..     ………………        ……………..
               wróżka       wilk
   przyglądał się (komu? czemu?) …………..       …………….   …………
                    królowa      słonko                    16
   śpiewa (kto? co?) …………………        ………………..        ……………
             słowik          mama

   przeglądała się (w kim? w czym?)…………….. .………….. …………
                     zwierciadło   strumień

   cieszyła się (kim? czym?) ………………       …………………. ………..
               ptaszek          kwiatek

   zabrakło (kogo? czego?) ……………….        …………………       ……….
               odwaga           woda

   mówiła (o kim? o czym?) ……………..        ………………… ……….
               przyjaciel         wiosna
                                0-4 p.
3.  Tomek z pamięci próbował zrobić wykaz baśni, które ma w swojej
   bibliotece. Po napisaniu kilku tytułów zauważył, że się pomylił
   i poprzestawiał w nich wyrazy. Pomóż mu je uporządkować,
   zapisując zgodnie z zasadą ortograficzną.

     „Kwiat paproci z zapałkami”
     „Świniopas na ziarnku grochu”
     „Samolubny Słowik”
     „Księżniczka Calineczka”
     „Dziewczynka Śniegu”
     „Królowa Olbrzym”
     …………………………………………
     …………………………………………
     …………………………………………
     …………………………………………
     …………………………………………
     …………………………………………
     …………………………………………
     …………………………………………
                              0-2 p.
4.  Dopisz rzeczownik: (1) bliskoznaczny, (2) przeciwstawny, (3)
   pokrewny.


   bohater - (1) …………… (2) …………….. (3) ………………..

   przyjaciel - (1) …………… (2) …………….. (3) ………………..                  17
  strach  - (1) …………… (2) …………….. (3) ………………..

  miłość  - (1) …………… (2) …………….. (3) ………………..
                                   0-3 p.

5. Podziel nazwy. Przyjrzyj się wyrazom i napisz, co je łączy.

  Hawaje, Bohdan, Helsinki, hojność, bohaterstwo, Himalaje, Hanna,
  Hrubieszów, hart, Podhale, Hamburg, honor, Hubert, Henryka, Hiszpania,
  Kopenhaga.

  Imiona       Cechy      Miasta   Inne nazwy
                           geograficzne

  ………………      …………..    …………….      ……………….

  ………………      …………..    …………….      ……………….

  ………………      …………..    …………….      ……………….

  ………………      …………..    …………….      ……………….

 ……………………………………………………………………………
                                    0-3p.

6. Odwołując się do znanych ci baśni, legend oraz własnej wyobraźni,
  napisz wypracowanie (kilkanaście zdań) na jeden z podanych niżej
  tematów:


 (1) Okrutny Olbrzym wygonił dzieci z cudownego ogrodu … . Napisz do
   niego list, w którym postarasz się go przekonać, że powinien pozwolić
   dzieciom bawić się w ogrodzie.
 (2) Ułóż własną baśń, którą przeczytasz młodszemu rodzeństwu lub
   znajomym dzieciom. Pamiętaj o charakterystycznym początku i
   zakończeniu baśni.
 (3) Zaproponuj dalszy ciąg znanej Ci baśni lub polskiej legendy.
 (4) Jesteś postacią z wybranej baśni lub legendy. Przedstaw się i opowiedz
   ciekawie o zdarzeniach, w których uczestniczyłeś (-aś).
                  18
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………


        19
              Praca kontrolna nr 4
         (Proszę nie pisać na dodatkowych kartkach.)


1. Wykonaj polecenia związane z tekstem.

  „Była piękna, mroźna zima (…), na podwórzu przed piętrowym domem stał
  duży bałwan ze śniegu. Bałwan wyglądał naprawdę imponująco! Miał
  piękne, czarne oczy z węgla, nos i usta z marchewki, a na głowie olbrzymi,
  kolorowy kapelusz. Stał w miejscu jak słup i z zaciekawieniem spoglądał na
  wesołe, rozbiegane dzieci, które krążyły wokół niego jak barwne motyle.
  Bałwan słuchał radosnych okrzyków dzieci i mówił do siebie szeptem:
  - Taki mróz to prawdziwa rozkosz!
  - On potrafi we mnie tchnąć życie!”
                     H. Ch. Andersen „Bałwan ze śniegu”


  a) Do podanych rzeczowników dopisz przymiotniki, które znajdują się
   w tekście.

    bałwan  - ………………………………………………………

    oczy   -  ………………………………………………………

    kapelusz - ……………………………………………………...

    dzieci   - ………………………………………………………

    motyle -   ………………………………………………………

    okrzyki -   ………………………………………………………

    rozkosz - …………………………………………………………

                                    0-4 p.

  b) Podkreśl w tekście zdanie, w którym znajduje się najwięcej
    wyrazów opisujących wygląd bałwana.


                                    0-1 p.
                   20
2. Uzupełnij zdania:

   Przymiotniki w zdaniu są określeniami …………………………..

   i odmieniają się przez ………………………………. ,

   …………………………….. i ……………………… .

   Forma przymiotnika zależy od ………………………………., z którym się
   łączy.
                            0-2 p.

3. W wolne miejsca wpisz „kolorowe” przymiotniki i określ ich przypadek,
  liczbę i rodzaj.

   Krzyś nie uważał na lekcji, bo myślał o ………………………… migdałach

   (Ms., l. mn., r. nmos.). Optymiści patrzą na świat przez ………...….okulary

   (………, ………, ………). Niegrzeczny uczeń doprowadził nauczyciela do

   …………….............. gorączki (……..,……., ……….). Gdy trudno mi coś

   zrozumieć, twierdzę, że to ………………… magia (…….,…….., ………).

   Przymiotniki: niebieski, różowy, biały, czarny.
                                    0-3 p.

4.  Kasi z IV klasy zginął piesek. Dziewczynka napisała ogłoszenie, ale
   zapomniała o przecinkach. Wstaw je.


                   Uwaga!

   W parku przy ulicy Czekoladowej zaginął mały pięciomiesięczny piesek.

   Wabi się Maks. Ma białą lśniącą sierść w brązowe łatki migdałowe oczy

   oklapnięte uszy i śmieszny zakręcony ogonek. Lubi biegać skakać szczekać

   i łasić się.

   Na uczciwego znalazcę czeka nagroda.
                                    0-3 p.

                    21
5. Podane niżej wyrażenia przekształć na zwroty według wzoru:

     WYRAŻENIE                       ZWROT
    przymiotnik + rzeczownik              czasownik + przysłówek

   życzliwa rada                   radzić życzliwie

   estetyczny wygląd                  ………………………..

   kulturalne zachowanie                …………………………

   przyjazny uśmiech                  …………………………

   serdeczne pozdrowienie               …………………………

   chętna pomoc                    …………………………
                                 0-2 p.

6.  Zredaguj opis (8 – 10 zdań), wybierając jeden z podanych niżej
   tematów:

   (1)  Widokówka przedstawiająca górski krajobraz zimowy.
   (2)  Ulubiona zabawka.
   (3)  Dom, w którym mieszkasz.
   (4)  Ogródek przed domem.
   (5)  Miejsce związane z przyrodą, które szczególnie lubisz.

   Pisząc:
    pamiętaj o wstępie, rozwinięciu i zakończeniu,
    skup się na tym, co widzisz,
    używaj przymiotników i przysłówków,
    nie powtarzaj tych samych wyrazów w bliskim sąsiedztwie,
    na końcu wyraź swoją opinię.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………


                     22
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………


         23
                  Praca kontrolna nr 5
             (Proszę nie pisać na dodatkowych kartkach.)1.  Wykonaj polecenia związane z tekstem wiersza J. Tuwima pt. „Cuda
   i dziwy”.

           Spadł kiedyś w lipcu
           Śnieżek niebieski,
           Szczekały ptaszki,
           Ćwierkały pieski.
                Fruwały krówki
                Nad modrą łąką,
                Śpiewało z nieba
                Zielone słonko.
           Gniazdka na kwiatach
           Wiły motylki,
           Trwało to wszystko
           Może dwie chwilki.
               A zobaczyłem
               Ten świat uroczy,
               Gdy miałem właśnie
               Przymknięte oczy.
           Gdym je otworzył,
           Wszystko się skryło
           I znów na świecie
           Jak przedtem było.
               Wszystko się pięknie
               Dzieje i toczy …
               Lecz odtąd – często
               Przymykam oczy.


a)  Czy podoba Ci się ten wiersz? Uzasadnij jak najkrócej swoją opinię
   (dodatnią lub ujemną).

   .......................................................................................................................

   ……………………………………………………………………………..

   …………………………………………………………………………….
                 0-3 p.


                              24
b) Wypisz z wiersza wydarzenia nieprawdopodobne, fantastyczne.


   .....................................................................................................................

   ……………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………….
                                 0-1 p.
c) Kiedy osoba mówiąca w wierszu mogła oglądać „ ten uroczy świat”?

   .......................................................................................................................

   ……………………………………………………………………………..

   …………………………………………………………………………….
                               0-1 p.
d)  Wypisz z tekstu wiersza 3 przymiotniki nazywające kolory wraz
   z określonymi przez nie rzeczownikami.


   .......................................................................................................................

   ……………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………….
                            0-1 p.
e) Wypisz z wiersza 7 przykładów wyrazów zdrobniałych.


   .......................................................................................................................

   ……………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………….
                0-1 p.
2. Uzupełnij zdania:

   Wiersz „Cuda i dziwy” zbudowany jest z 6 …………………. . W każdej

   …………………… są 4 ……………………………….. .

                                                          0-1 p.


                              25
3. Zaproponuj własny tytuł wiersza.

   ……………………………………………………………………………
                 0-1 p.

4. Ułóż ciekawa rymowankę składającą się wyłącznie z podmiotów
  i orzeczeń.

   Przykład : kura gdacze, kaczka kwacze,
        kogut pieje, moc truchleje.


   ……………………………………………………………………………......

   ……………………………………………………………………………......
                 0-2 p.

5.  Porywisty wiatr rozerwał zdania. Uporządkuj je, łącząc strzałkami
   podmioty z właściwymi grupami orzeczenia.

   Myśliwi *               * wylegiwały się na słońcu.

   Żyrafa *               * żywiło się mlekiem matki.

   Żółwie *               * polowali na zwierzęta.

   Sowy   *              * wyciągała długą szyję.

   Lis   *              * polowały w ciemności.

   Szczenię *              * otulał ogonem łapy.

                                     0-1 p.

6. Wpisz w wykres pozostałe części podanego zdania.


   Najlepsi sportowcy całego świata spotkali się w Atenach na igrzyskach
   olimpijskich.
                   26
       podmiot                  orzeczenie

   …………………………           ___    ………………………………
najlepsi  …………………..         …………………….. na igrzyskach
        całego             ……………………………

                                    0-3 p.

7.  Wybierz jedno z podanych niżej zdań i rozpocznij od niego swoje
   opowiadanie.


   (1) Pan Kleks zbierał sny z sennych lusterek swoich uczniów. A mnie śniło
     się …
   (2) Jestem Adasiem Niezgódką. Opowiem, jak było w psim raju …
   (3) Mam pieska …
   (4) To się zdarzyło w Dolinie Muminków …

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
                   27
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
         28
               Praca kontrolna nr 6
         (Proszę nie pisać na dodatkowych kartkach.)1. Popraw błędnie zapisane wyrażenia.

  łagodny jak pszczółka      ………………………………………….

  pracowity jak słoneczko     …………………………………………

  odważny jak baranek       …………………………………………

  miły jak lew          …………………………………………

  uśmiechnięty jak ryba      …………………………………………

  zdrów jak kotek         …………………………………………
                         0-3 p.

2. Dopisz wyrazy o znaczeniu przeciwnym. Podkreśl te, które określają
  cechy twojego ulubionego bohatera literackiego.

  ładny -  ……………………..          pogodny -  …………………….

  szczupły - ……………………..          pracowity - …………………….

  wysoki - ……………………..           skromny -  …………………….

  blondyn - ……………………..          szczery -  …………………….

  ruchliwy - ……………………..          wierny -  …………………….
                               0-3 p.

3. Napisz, jaka to postać i z jakiego utworu. Opisz ją w kilku zdaniach,
  stosując podkreślone wyrazy w ćwiczeniu 2.

  ………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………….                   29
  ………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………….
                0-4 p.

4. Dopisz dalszy ciąg następującej reklamy:

  Za jedyne 20 złotych możesz kupić ten niezwykły długopis, który ……….

  ………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………….
                0-4 p.

5. Napisz, jakie programy telewizyjne oglądasz najczęściej. Zwięźle
  wyjaśnij, dlaczego.


  ………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………….

                                  0-6 p.


                  30
6. Zastąp powtarzające się określenie innym, wybranym z tabelki.

  dobry film   -  ………………………………………………..

  dobry przykład -  ………………………………………………..

  dobra opinia  -  ………………………………………………..

  dobra pani   -  ……………………………………………….

  dobre zakończenie - ……………………………………………..

   szczęśliwe, pozytywna, interesujący, właściwy, życzliwa
                                   0-2 p.

7. „Nie” razem czy oddzielnie? Uzupełnij tekst. Podkreśl wyrazy z „nie”.

  Czego …….. lubicie u innych? Na pewno drażni was …….. tolerancja czy

  nieuprzejmość. Ludzie są ……doskonali – każdy o tym wie. Trudno

  jednak zrozumieć, że ktoś może zachowywać się ……..grzecznie,

  ……..kulturalnie, że niektórzy są ….uczciwi, ……pamiętają o prostej

  zasadzie: ……. czyń drugiemu, co tobie niemiłe. A wy – czy

  …… zapomnieliście, że istnieją wyrazy: proszę, dziękuję, przepraszam?

  Również u siebie ……tolerujcie ……. właściwego zachowania.
                                   0-3 p.
                  31

								
To top