Kj�p av innmat by 8lvlPBw

VIEWS: 123 PAGES: 15

									Avtale om kjøp / salg av virksomhet (innmat)
Link til: engelsk


INNHOLD
   1.  Gjenstand for salg/kjøp
   2.  Kjøpesum
   3.  Betaling av kjøpesum
   4.  Sikkerhetsstillelse
   5.  Gjennomføringen av salget/kjøpet
   6.  Omkostninger
   7.  Tidsavgrensning av inntekter og kostnader - Avregning mellom partene
   8.  Overføring av ansatte
   9.  Garanti / inneståelse fra Selgeren
   10.  Bristende forutsetninger
   11.  Konkurranseforbud og taushetsplikt
   12.  Godkjennelse fra Selgerens forretningsforbindelser mv.
   13.  Konsesjon og inngrep fra konkurransemyndighetene
   14.  Informasjon/offentliggjøring
   15.  Due diligence
   16.  Diverse
   17.  Tvister
   18.  Definisjoner

AVTALE OM SALG / KJØP AV NÆRINGSVIRKSOMHET

[Til kommentarer]
X, org nr./fødselsnr (”Selgeren”) og Y, org nr./fødselsnr [alternativt: nytt Selskap X under
stiftelse] (”Kjøperen”) har inngått følgende avtale om salg/kjøp av [eventuelt: deler av]
Selgerens virksomhet med virkning fra [dato] (”Gjennomføringsdagen”):


1.   Gjenstand for salg/kjøp
[Til kommentarer]
Salget/kjøpet omfatter hele Selgerens virksomhet [Alternativt: Selgerens Z-virksomhet]
med følgende eiendeler, rettigheter og forpliktelser som er knyttet til virksomheten:
1. Alle immaterielle eiendeler og rettigheter, herunder (også/blant annet) goodwill, og
  firmanavnet XX og……

2. All EDB-software.

3. Alle varige driftsmidler, herunder (blant annet) ……. [Alternativt: Følgende varige
  driftsmidler: Tomter, maskiner og annen fast eiendom , maskiner og anlegg samt
  driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende].

4. Alle finansielle anleggsmidler, herunder (blant annet) aksjer i datterselskap og lån til
  datterselskap.

5. Følgende omløpsmidler:

   •  ……………
   •  Alt reklamasjons- og garantiansvar.
   •  Pensjonsforpliktelser og tilknyttede pensjonsmidler
   •  Følgende kortsiktige gjeld:…
   •  Følgende langsiktige gjeld:….
   •  Følgende andre avtaler, rettigheter og forpliktelser: Husleiekontrakt for lokaler i
     ..............., leasingkontrakt vedrørende ............... og alle ordinære
     [kjøp/salgs-]avtaler inngått som ledd i virksomheten.
   •  Alle forretningspapirer som er knyttet til virksomheten og som Kjøperen har behov
     for av hensyn til den videre drift
Salget/kjøpet omfatter de ovenstående poster slik de er på Gjennomføringsdagen.
Kjøperen plikter ikke å overta eiendeler som Selgeren inngikk i virksomheten da den
seneste balanse ble fastsatt (dvs. balansen pr. …) og som ikke var med i balansen.


2.    Kjøpesum
[Til kommentarer]
Netto kjøpesum fremkommer ved at man fra verdien virksomhet, eiendeler og rettigheter
som Kjøperen skal overta, trekker gjeld og andre forpliktelser han skal overta. Følgende
verdier skal legges til grunn ved beregning av netto kjøpesum:
Verdi eiendeler, kontrakter og rettigheter:
Goodwill                       kr
Eksisterende kontaktsmasse (kontrakter om …)
EDB-programvare                    kr
Patent på….                      kr
Eiendommen gnr. bnr. i                kr
Maskiner, inventar og transportmidler mv.:      Balanseført beløp
Varer:                        Balanseført beløp
Pensjonsmidler (midler i pensjonsordning)       kr
[Etc.]
Fradrag for gjeld/forpliktelser:
Reklamasjons- og garantiansvar          kr
Leverandørgjeld                 Balanseført beløp
Pensjonsforpliktelser              kr[Etc.]
Det som ellers overtas av eiendeler, rettigheter og forpliktelser verdsettes til null.
Med balanseført beløp menes verdi i balanse oppgjort pr. dagen før Gjennomføringsdagen.
Slik balanse skal utarbeides etter prinsippene for årsregnskap og revideres av selskapets
revisor. Selgeren skal sørge for at balansen blir utarbeidet snarest mulig [eventuelt: og
senest innen …] og skal deretter sende Kjøperen forslag til beregning av netto kjøpesum.
[Evt: De vurderings- og periodiseringsprinsipper som er angitt i vedlegg 1 skal anvendes
ved fastsettelse av kjøpesummen for varelager, driftsmidler og ..............., uten hensyn til
hva som måtte følge av regnskapsloven eller regnskapsskikk.]
[Evt: Hvis virksomheten i årene fra og med …til og med ……til sammen oppnår et
driftsresultat som overstiger kr ……, skal det betales et tillegg til den kjøpesum som blir
fastsatt etter bestemmelsene ovenfor. Dette er nærmere regulert i vedlegg …]
[Evt: Det er lagt til grunn at det ikke skal beregnes merverdiavgift, da fritaket for salg som
er ledd i virksomhetsoverdragelse antas å få anvendelse. Skulle det vise seg at
merverdiavgift skulle ha vært beregnet, skal Kjøperen betale avgiften dersom Selgeren
fremsetter krav om dette innen …..]


3.    Betaling av kjøpesum
[Til kommentarer]
Kjøperen skal på Gjennomføringsdagen betale Selgeren et à konto-beløp på kr ...............
Endelig oppgjør foretas når netto kjøpesum er beregnet etter pkt. 2 ovenfor. Den av
partene som blir skyldig penger ved det endelige oppgjør, skal i tillegg til det skyldige beløp
betale …% rente pa fra Gjennomføringsdagen.
Kjøperens betalingsplikt på Gjennomføringsdagen er betinget av at det har skjedd eller
samtidig skjer overlevering av dokumenter overensstemmende med pkt. 4.
[Eventuelt: Den resultatavhengige tilleggskjøpesummen betales i tilfelle innen ……..]
Oppgjøret mellom kjøper og selger skal skje med NN som mellommann. [Evt: NN oppgaver
som mellommann er nærmere beskrevet i vedlegg….]


4.    Sikkerhetsstillelse
[Til kommentarer]
Som sikkerhet for Selgerens krav etter denne kontrakten og erstatningskrav som måtte
oppstå dersom Kjøperen misligholder kontrakten, skal Kjøperen stille selvskyldnergaranti
pålydende kr .............................. fra norsk bank, [med tekst overensstemmende med
vedlegg…]. Garantidokumentet skal leveres til Selgeren senest ….dager etter at
nærværende kontrakt er underskrevet av Kjøperen og Selgeren.
Som sikkerhet for oppfyllelse av krav Kjøperen måtte få mot Selgeren som følge av brist i
garantier (pkt. ..ovenfor) [evt: eller andre mangler] skal Selgeren stille selvskyldnergaranti
pålydende kr .............................. fra norsk bank, [med tekst overensstemmende med
vedlegg…]. Garantidokumentet skal leveres til Selgeren senest ….dager etter at
nærværende kontrakt er underskrevet av Kjøperen og Selgeren.
[Eventuelt: Som sikkerhet for pensjon til Selgeren skal Kjøperen ….]


5.   Gjennomføringen av salget/kjøpet
[Til kommentarer]
Kjøperens overtakelse av virksomheten med tilknyttede eiendeler mv. skal skje fra og med
[klokken ..på] Gjennomføringsdagen. Overtakelsen innebærer at virksomheten drives for
Kjøperens regning og risiko og at Kjøperen har ansvaret for forvaltningen og driften av
virksomheten
[Representanter for] Selgeren og Kjøperen skal på Gjennomføringsdagen klokken [10]
møtes i /på [stedsangivelse]. Kjøperen skal i møtet dokumentere at a konto betaling til
Selgeren er foretatt overensstemmende med pkt. 3 ovenfor. Selgeren skal i møtet
overlevere følgende dokumenter til Kjøperen:[F.eks.: Skjøte på eiendommen gnr.. bnr…,
klart for tinglysning, salgsmelding for de motorkjøretøyer som skal overføres etc.]
[Eventuelt: Nærmere detaljer er fastsatt i overtakelsesforretning/closing agenda, vedlegg…]
Deretter skal partene skal i møtet underskrive en felles bekreftelse om at virksomhet,
eiendeler, rettigheter og forpliktelser er overdratt fra selgeren og overtatt av Kjøperen
overensstemmende med avtalen.


6.   Omkostninger
[Til kommentarer]
Kjøperen skal dekke følgende omkostninger:
Selgeren skal dekke følgende omkostninger:


7.  Tidsavgrensning av inntekter og kostnader - Avregning
mellom partene
[Til kommentarer]
De inntekter som etter vanlige tidsavgrensningsprinsipper/god regnskapsskikk hører
hjemme i virksomhetens regnskap t.o.m. dagen før Gjennomføringsdagen skal tilfalle
Selgeren og det som hører hjemme i regnskapet fra og med dagen for
Gjennomføringsdagen skal tilfalle Kjøperen. Tilsvarende gjelder for kostnader. Har Kjøperen
eller Selgeren mottatt inntekter eller dekket kostnader som skal tilfalle eller skal bæres av
den annen part, skal det skje et samlet oppgjør av slike poster mellom partene. Dette skal
skje innen …… [evt: og det skal beregnes ..% rente av de enkelte poster].
8.    Overføring av ansatte
[Til kommentarer]
Alle rettigheter og forpliktelser som på Gjennomføringsdagen følger av arbeidsavtaler
overføres til Kjøperen, jfr arbeidsmiljøloven p§ 73 B.


9.    Garanti / inneståelse fra Selgeren
[Til kommentarer]
Selgeren garanterer/innestår følgende overfor Kjøperen:
Regnskapsmessige forhold
   •  Virksomhetens [alternativt: Konsernets] årsregnskap for årene …… er korrekt og
     utarbeidet i samsvar med regnskapsloven
   •  Virksomhetens [års]regnskap pr. Gjennomføringsdagen vil bli utarbeidet i samsvar
     med regnskapsloven og vil være korrekt.
Normal og forsvarlig virksomhet
   •  Virksomheten etter [dato for siste regnskapsoppgjør] har vært begrenset til det
     normale for virksomheten og har vært drevet på forsvarlig måte. Det samme vil
     være tilfelle frem til Gjennomføringsdagen.
   •  Det er ikke anskaffet eller avhendet [vesentlige] anleggsmidler siden [dato for siste
     regnskapsoppgjør], og anskaffelse eller avhendelse vil ikke skje uten Kjøperens
     samtykke.
Avtaler og tilbud
   •  Alle virksomhetens avtaler og tilbud som foreligger på Gjennomføringsdagen vil være
     til ordinære forretningsmessige priser og prinsipper.
   •  Vedlegg … gir en fullstendig fortegnelse over de [vesentlige] avtaler virksomheten er
     part i. Det vil heretter i Selgerens eiertid ikke bli inngått andre avtaler enn ordinære
     avtaler som er ledd i den daglige drift. Virksomheten vil på Gjennomføringsdagen
     fortsatt ha følgende, fullt gyldige avtaler: …………. Avtalene vil være i full
     overensstemmelse med det som fremgår av vedlegg …
   •  Oppgaven i vedlegg … over ansatte og deres ansettelsesvilkår/rettigheter, herunder
     også naturalytelser og bilgodtgjørelse mv. er fullstendig og korrekt. Ingen av de
     ansatte har fått løfte om lønnsøkning eller annen forbedring av ansettelsesvilkårene
     og vil heller ikke få det i selgerens eiertid.
Eiendeler og rettigheter
   •  Selgeren vil på Gjennomføringsdagen ha eiendomsretten til de eiendeler han skal
     overføre samt grunnbokshjemmel til eiendommen ….. Eiendelene vil være ubeheftet
     [med unntak av ............... ] og være i virksomhetens besittelse på
     Gjennomføringsdagen. Selgeren vil også ha de nødvendige rettigheter til den
     programvare som overføres og adgang til å overføre rettighetene.
   •  Det er ingen som har fått tillatelse til å benytte – helt eller delvis - immaterielle
     eiendeler/rettigheter som skal overføres til Kjøperen.
Garanti – og reklamasjonskostnader
  •  Dersom Kjøperens reklamasjons- og servicekostnader vedrørende salg/leveranser
    foretatt før Gjennomføringsdagen overstiger kr ………… , skal Selgeren dekke det
    overskytende beløp. Ved beregning av slike kostnader anvendes prinsippene i
    vedlegg …
Forholdet til lover, forskrifter og offentlige pålegg
  •  Virksomheten drives, og de eiendeler som skal overdras er, i samsvar med gjeldende
    lover, forskrifter, vedtak av myndigheter samt privatrettslige avtaler/forpliktelser, og
    det foreligger ikke – og er heller ikke grunn til å vente - pålegg fra offentlig
    myndighet. [Også noe om forurensning i grunn etc.] Det samme vil være tilfelle på
    Gjennomføringsdagen.
Forsikring
  •  Den virksomhet og de eiendeler som skal overdras er tilstrekkelig dekket ved tings-,
    avbrudds- og ansvarsforsikring, og slik tilstrekkelig forsikring vil bli opprettholdt frem
    til Gjennomføringsdagen.
Godkjennelse fra medkontrahenter
  •  Selgeren har fått NNs tillatelse til å overføre rettigheter og forpliktelser etter kontrakt
    om ............... til kjøperen.
Tvister
  •  Virksomheten er ikke part i rettssak eller annen tvist eller tvist som kan berøre
    Kjøperen, og det er ikke grunn til å regne med tvist i tilknytning til de eiendeler,
    rettigheter forpliktelser som overdras.
Fullstendig informasjon
  •  Selgeren har gitt Kjøperen eller hans representanter fullstendig informasjon om alt
    vesentlig han kjenner til om virksomheten og det øvrige som skal overføres til
    Kjøperen.


10. Bristende forutsetninger
[Til kommentarer]
Prisavslag
Se Klausul om prisavslag.
Erstatning
Se Klausul om erstatning.
Hevning
Se Klausul om hevning.
Betydning av kjøpers tilgang til informasjon/due diligence
Se Alternative klausuler om konsekvenser av undersøkelser/due diligence.
Frister
Se Klausul om reklamasjonsfrist.
11. Konkurranseforbud og taushetsplikt
[Til kommentarer]
Konkurranseforbud
[Om konkurranseforbud, se/kopier fra Generell konkurranseforbudsklausul]
Taushetsplikt
Selgeren, styremedlemmer hos Selgeren og Selgerens øvrige representanter har
taushetsplikt om alle forhold vedrørende den solgte virksomhet, bortsett fra opplysninger
som er offentlig tilgjengelig fra andre kilder og opplysninger som åpenbart ikke er av
konfidensiell natur. Informasjon som omfattes av taushetsplikten skal ikke kunne benyttes i
Selgerens [gjenværende] virksomhet.


12. Godkjennelse fra Selgerens forretningsforbindelser mv.
[Til kommentarer]


13. Konsesjon og inngrep fra konkurransemyndighetene
[Til kommentarer]
[Se/kopier fra Konsesjonsforbehold og Inngrep fra konkurransemyndighetene – Forbehold i
avtale]


14. Informasjon/offentliggjøring
[Til kommentarer]
[Se/kopier Klausul om informasjon]


15. Due diligence
[Til kommentarer]
Kjøperen skal før Gjennomføringsdagen foreta due diligence–gjennomgang av Selgerens
virksomhet overensstemmende med særskilt avtale, vedlegg.
Formålet med undersøkelsene er å klarlegge om det foreligger forhold som gir grunnlag for
krav fra Kjøperen etter bestemmelsen i pkt. 8 ovenfor om bristende forutsetninger.
[Alternativt: Formålet er å undersøke om selskapets/virksomhetens forhold svarer til
Kjøperens forventninger. Kjøperen kan heve kjøpet dersom han ikke finner resultatet av
undersøkelsene tilfredsstillende for seg. Hevning gir ikke grunnlag for krav fra Selgeren mot
Kjøperen]


16. Diverse
[Til kommentarer]
17. Tvister
[Til kommentarer]
[Ønsker man voldgift, se Klausul for voldgift i Norge etter norsk rett]


18. Definisjoner
[Til kommentarer]
”Konsernet”: Den solgte virksomhet samt [datter]selskapene X og Y.
”Nærstående”: Nærstående i henhold til definisjonen i aksjeloven p§ 1-5.
”Personlig nærstående”: Personlig nærstående i henhold til definisjonen i aksjeloven p§ 1-5.


                           for nytt SELSKAP X under stiftelse
         SELSKAP X
                                 SELSKAP Y


     ____________________               ____________________
           AAVi garanterer herved som selvskyldnerkausjonist for at nytt Selskap X vil bli stiftet og fra
stiftelsen vil tre inn i de rettigheter og forpliktelser selskapet skal ha etter nærværende
avtale.
Inntil nytt Selskap X blir stiftet, har vi ansvar som kjøpere etter avtalen. Videre garanterer
vi som selvskyldner for at nytt Selskap X oppfyller de forpliktelser selskapet overtar.
                    Sted, mai 2003
         SELSKAP Y


     ____________________               ____________________
                                   CCVi garanterer som selvskyldnerkausjonist for at Selgeren oppfyller sine forpliktelser etter
avtalen.
                    Sted, mai 2003


          A AS


     ____________________               ____________________
           AA                       AA
KOMMENTARER TIL AVTALE OM KJØP AV VIRKSOMHET /
INNMAT
GENERELT

Orienteringer/sjekklister om virksomhetsoverdragelse

Det foreligger en rekke orienteringer/sjekklister om juridiske spørsmål i tilknytning til
virksomhetsoverdragelse, se samlet oversikt i Orienteringer/sjekklister
virksomhetsoverdragelse.

Valg mellom salg/kjøp av innmat og aksjer

Se Valg mellom salg/kjøp av aksjer og innmat.

Avtaler mellom selskap og aksjonær med mer

Se Avtaler mellom selskap og aksjonær m.m.

Spesielt om skatt

For generell orientering om skatt og avgifter ved virksomhetssalg, se:
  •  Skatt
  •  Merverdiavgift
  •  Dokumentavgift
  •  Omregistreringsavgift
Om muligheter for skattefri overføring av virksomhet, se:
  •  Skattefri omdannelse/endring av eierform
  •  Skattefri konserninterne overføringer
  •  Skattefritak/skattelempe etter søknad/dispensasjon
  •  Fusjon
  •  Fisjon
  •  Aksjesalg istedenfor innmatssalg når aksjene eies av AS/ASA, se Fritaksmetoden
  •  Virksomhetsoverdragelse ved insolvens

Tidspunkt for verdsettelse og risikoovergang

Det er i denne avtalen lagt til grunn at virksomheten skal overtas med virkning fra et
fremtidig tidspunkt (som er det vanlige). Det blir imidlertid noen ganger avtalt at partene
overtagelsen skal anses å ha skjedd på et tidspunkt som ligger før avtaleinngåelsen, f.eks.
pr. dato for siste årsoppgjør. Da blir det blant annet følgende forskjeller fra denne avtalen:
  •  Det må fremgå av avtalen at driften skal anses å ha skjedd for kjøperens regning og
    risiko tilbakevirkningstidspunktet.
  •  Det vil være naturlig å avtale at selgeren skal ha rente av kjøpesummen fra
    tilbakevirkningstidspunktet.
  •  Utformingen av selgerens garantier vil bli litt annerledes. Man må gjennomgå
    garantiklausulene og blant annet å knytte enkelte av garantiene til tidspunkter og
    tidsrom før avtaleinngåelsen.

Incentivordninger for ansatte

Hvis det er aktuelt å iverksette incentivordninger i form av tildeling av aksjer eller opsjoner,
se Opsjoner, aksjer og syntetiske aksjer som incentiv.


Til pkt. 1 - Gjenstand for salg/kjøp

Det kan være hensiktsmessig å benytte oppstillingsplanen i regnskapsloven p§ 6-2.
som utgangspunkt for opplisting av eiendeler og forpliktelser som skal overtas.
Omfatter kjøpet også fast eiendom, se også   Kjøp/salg av fast eiendom.
Omfatter kjøpet også aksjer i datterselskaper mv., kan det være aktuelt med særskilt avtale
om aksjekjøpet, basert på Avtale om salg/kjøp av aksjer.
Om overtagelse av pensjonsforpliktelser/pensjonsordninger, se Pensjon/pensjonsordninger
ved virksomhetsoverdragelse.


Til pkt. 2 - Kjøpesum

Det vil ofte være uaktuelt å foreta detaljert verdivurdering av enkeltaktiva, særlig ved salg
av store virksomheter hvor immaterielle verdier (og eventuelt finansaktiva) er
dominerende. Da vil det ofte i hovedsak bli benyttet balanseført egenkapital pr. et bestemt
tidspunkt, med tillegg av et avtalt beløp for immaterielle verdier og/eller merverdi i større
kapitalgjenstander som f.eks. fast eiendom. - Eller det blir bare fastsatt en totalverdi av
virksomheten med eiendeler og forpliktelser, basert på forventet fremtidig
inntjening/kontantstrøm.
Eksempler på andre bestemmelser om verdsettelse finnes i Verdsettelse/prisfastsettelse av
virksomhet og aksjer/selskapsandeler.
Om merverdiavgiftsspørsmål ved salg av virksomhet, se Merverdiavgiftsspørsmål ved
virksomhetsoverdragelse.
For skattemessige formål er det nødvendig å fordele kjøpesummen på de enkelte
eiendeler/grupper av eiendeler, men ikke nødvendigvis i kjøpekontrakten. Denne
fordelingen kan ha store skattemessige konsekvenser for selgeren og/eller kjøperen. For
selgeren er det ønskelig med en fordeling som gir størst mulig utsettelse av skatten
(skattekreditt). For kjøperen er det – hva skatt angår - ønskelig å få henregnet mest mulig
av kjøpesummen /kostprisen til eiendeler som han skal selge (f.eks. varer) eller eiendeler
som det gjelder høye avskrivningssatser for, (særlig goodwill og maskiner/inventar mv.). Se
for generell orientering om dette Skattemessige forhold ved salg/kjøp av virksomhet og
aksjer.
Når det gjelder goodwill, oppstår det ofte problem med avgrensning mellom goodwill og
andre immaterielle eiendeler/verdier (som kan være ikke – avskrivbare eller avskrives etter
lavere sats enn goodwill). Se Goodwill - herunder avgrensning mot andre immaterielle
eiendeler. I noen tilfeller vil kjøper ønske å unngå kjøp av goodwill, fordi det – på grunn av
høye avskrivninger – påvirker kjøpers resultater negativt og/eller fordi balanseført goodwill
det reduserer utbyttegrunnlaget (se aksjeloven p§ 8-1 /allmennaksjeloven p§ 8-1).
Avtaler om at kjøpesummen er betinget av at selgeren fortsetter å arbeide i virksomheten
i en periode etter overdragelsen kan medføre skattemessige problemer. Se Earn out.


Til pkt. 3 - Betaling av kjøpesum


Til pkt. 4 - Sikkerhetsstillelse

Alternativer til bankgaranti kan være deponering av beløp på sperret konto eller pant i fast
eiendom, varelager, driftstilbehør med mer. Se orientering Sikkerhetsstillelse.


Til pkt. 5 - Gjennomføringen av salget/kjøpet

Spørsmål om overdragelsen skal gjennomføres før eller etter et årsskifte har skattemessig
betydning for selger og kjøper. Se Valg av tidspunkt for overføring av eiendomsretten.


Til pkt. 6 - Omkostninger

Om skattemessig behandling av kostnader ved kjøp og salg av virksomhet, se Skattemessig
behandling av kostnader ved oppkjøp, fisjon og fusjon med mer.


Til pkt. 7 - Tidsavgrensning av inntekter og kostnader - Avregning mellom
partene

Her kan det i tillegg være aktuelt å avtale/presisere hvem som skal ha fortjeneste eller tap
knyttet til konkrete ordrer /bestillinger, transaksjoner og arbeid under utførelse mv.
omkring overtagelsestidspunktet. F.eks. kan det etter omstendighetene være rimelig at
selgeren får fortjeneste knyttet til ordres som er mottatt før kjøperens overtagelse av
virksomheten, men hvor levering/fakturering skjer senere.


Til pkt. 8 - Overføring av ansatte

Se orientering/sjekkliste Arbeidsrettlige forhold ved virksomhetsoverdragelse og
Pensjon/pensjonsordninger ved virksomhetsoverdragelse.
Skal arbeidsstedet flyttes til en annen by/et annet sted i forbindelse med
virksomhetsoverdragelsen, kan det være aktuelt med en særskilt avtalebestemmelse om
dette, se Klausul.
Hvis det er aktuelt å iverksette incentivordninger i form av tildeling av aksjer eller opsjoner,
se Opsjoner, aksjer og syntetiske aksjer som incentiv.


Til pkt. 9 - Garanti/inneståelse fra Selger

Hvis salget også skal omfatte aksjer/andeler i datterselskap, kan det for disse være aktuelt
med garantiene som benyttes i mønster salg av aksjer, se Garantiklausuler aksjesalg.
Hvis også fast eiendom selges/kjøpes, se orienteringer/sjekklister og avtalemønstre i
Kjøp/salg av fast eiendom.
Når det gjelder overtagelse/overdragelse av husleiekontrakter, kan følgende avtalemønstre
med kommentarer gi momenter til forhold som bør reguleres eller undersøkes,
  •  Husleiekontrakt næringslokale
  •  Husleiekontrakt bolig
  •  Husleiegaranti fra bank
Se også Due diligence sjekklister, som kan gi ideer om andre forhold som bør omfattes av
garantiene og/eller som kjøperen bør undersøke.


Til pkt. 10 - Bristende forutsetninger

Se Avtalerettslige/privatrettslige momenter ved virksomhetsoverdragelse.


Til pkt. 11 - Konkurranseforbud og taushetsplikt

Om begrensninger i adgangen til å avtale konkurranseforbud, se generell orientering
Karensavtaler.
Om taushetspliktsklausuler, se også Konfidensialitetserklæringer/avtaler.


Til pkt. 12 - Godkjennelse fra Selgerens forretningsforbindelser mv.

Gjeld og avtaleforpliktelser kan som utgangspunkt ikke overføres uten samtykke fra
Selgerens kreditorer og medkontrahenter. Derfor må man sikre seg godkjennelse fra
kreditor/medkontrahent når det gjelder viktige kontrakter.
For husleieforhold gjelder en særregel: Ved overføring av virksomhet som drives i lokalene,
kan leieren – når ikke annet er avtalt - overdra leieretten. Overdragelsen må godkjennes av
utleieren, men kan bare nektes dersom den nye leierens forhold gir saklig grunn til det. Se
husleieloven p§ 8-4.


Til pkt. 13 - Konsesjon og inngrep fra konkurransemyndighetene

Slik bestemmelser er selvsagt bare aktuelt hvis det foreligger konsesjonsplikt og/eller reell
fare for inngrep fra Konkurransemyndighetene. Se Konsesjonsregler, eierbegrensninger og
konkurranserettslige forhold ved virksomhetsoverdragelse.
Er det risiko for inngrep, vil det være naturlig at avtalt Gjennomføringsdag legges etter
konkurransemyndighetenes frist for å varsle inngrep.


Til pkt. 14 - Informasjon om avtalen

Se Taushetsplikt, aktsomhetsplikt, undersøkelsesplikt og handleforbud og Børsnotert
selskaps informasjonsplikt overfor børsen og markedet.


Til pkt. 15 - Due diligence
I mange tilfeller vil det være avtalt at due diligence skal gjennomføres før det eventuelt
inngås bindende kjøpekontrakt. Dette avtales da gjerne i forbindelse med en
intensjonsavtale, se Intensjonsavtale.
Hvis Kjøperen skal ha en hevningsadgang i tråd med den alternative bestemmelsen i pkt.
13, er kjøpsavtalen i realiteten bare en uforpliktende intensjonsavtale fra Kjøperens side.
For generell informasjon om due diligence, se Orientering om due diligence og for tilgang til
alle dokumenter til due diligence – prosessen, se Dokumentpakke due diligence.


Til pkt. 16 - Diverse

Andre forhold som det relativt ofte kan være aktuelt å avtaleregulere, i separat avtale, som
særskilte punkter i avtalen, eller samlet under et diversepunkt I avtalen, er blant annet:
  •  Vederlag til selgeren i form av pensjon: Se Pensjon som salgsvederlag.
  •  Rettigheter for kjøperen før overtagelsen: Bestemmelser om rett for Kjøperen til
    å delta i beslutninger vedrørende virksomheten i tiden mellom avtaleinngåelse og
    overtagelse.
  •  Plikter for kjøperen etter overtagelsen: F.eks. plikt til å innkassere utestående
    kundefordringer, se Klausul.
  •  Plikter for selgeren etter overdragelsen: F.eks. plikt til å arbeide som ansatt i
    virksomheten i en viss tid etter overdragelsen (bindingstid) eller assistere med
    forskjellig arbeid i en overgangsfase (mot eller uten arbeidsvederlag). Om
    rettsspørsmål knyttet til avtaler om bindingstid, se artikkel i Tidsskrift for
    Forretningsjuss 2001 side 273.
  •  Rettigheter for Selgeren etter overdragelse: Hvis kjøpesummen skal være
    avhengig av resultater i kjøperens eiertid, kan det være aktuelt med bestemmelser
    om innsynsrett for Selgeren, samt deltagelse i visse vurderinger og beslutninger.
    Evt. også rett for kjøperen til å benytte sin egen revisor til undersøkelser.
  •  Forbehold vedrørende offentlig eller privat forkjøpsrett som kan bli
    benyttet. Se Momenter forkjøps- og løsningsrett.
  •  Forkjøpsrett med mer for Selger dersom Kjøperen overdrar eiendeler. Se
    Forkjøpsrett/ kjøpsopsjon/ tilbakekjøpsrett.
  •  Forbehold om godkjennelse fra partenes styrer
  •  Stiftelse av nytt selskap som skal overta kjøpekontrakten: Se Klausul.


Til pkt. 17 - Tvister

Ønsker man at tvister skal avgjøres ved voldgift, se Klausul for voldgift i Norge etter norsk
rett.
Se eventuelt mer generelt om tvisteløsning: Tvisteløsning - Voldgift, rettslig skjønn og
privat takst.


Til pkt. 18 - Definisjoner
Behovet for en definisjonsparagraf vil det bare være hvis avtalen har et relativt stort antall
begreper som skal defineres og hvor det vil bli uoversiktlig hvis definisjonene (bare) inntas
på de aktuelle stedene i avtaleteksten.
Det kan ofte være behov for å definere begreper som ”nærstående”, ”konsern” og lignende.
Har kan det ofte være hensiktsmessig å benytte eller ta utgangspunkt i Aksjelovens
definisjoner av konsern og nærstående m.m.

								
To top