PROCJENA VRIJEDNOSTI PODUZECA IP OSLOVNIH REZULTATA by 7603kpW

VIEWS: 0 PAGES: 41

									PROCJENA VRIJEDNOSTI
PODUZEĆA I POSLOVNIH
REZULTATA
EVA kao mjera poslovnog uspjeha


             mr. sc. Nikola Cvjetković
Koncepti vrijednosti

  Vrijednost poduzeća može se određivati na više
   načina pa trebamo razlikovati nekoliko temeljnih
   koncepata vrijednosti:
1.  Knjigovodstvena vrijednost
2.  Likvidacijska vrijednost
3.  Tržišna vrijednost
4.  Ekonomska vrijednost
Ekonomska vrijednost
 Međuovisnost rizika i profitabilnosti
 Buduća  struja čistih novčanih tokova svodi se putem
 oportunitetnog troška ulaganja novca (diskontne stope) na
 sadašnju vrijednost. Zbog toga se ekonomska vrijednost bilo
 kojeg dobra može definirati kao:
Sadašnja vrijednost iznosa novčanih tokova koje ono generira kroz
                budućnost
 Odnosno inverzno kao

  Iznos novca koji je investitor voljan platiti za takvo dobro u
  sadašnjosti kao zamjenu za očekivane buduće novčane tokove.
Potraga za mjerom
   Odabir mjere poslovnog rezultata
  Za praćenje rezultata poslovanja potrebna je mjera
   koja će zadovoljiti tri uvjeta:
1.  Mjera potiče stvaranje dioničarskog bogatstva (u
   korelaciji je sa mjerenjem ekonomske vrijednosti)
2.  Može se računati na razini divizija čime se daje uvid u
   poslovanje operativnih menadžera
3.  Odražava mjeru toka, ne udjela ili trenutnu mjeru, čime
   se omogućuje praćenje ostvarenih rezultata kroz
   određene vremenske periode
Usporedba mjera

  Razlikujemo pet osnovnih tipova mjera:
1.  Tradicionalne mjere dohotka (TI – Traditional
   Income)
2.  Mjere novčanog toka (CF – Cash Flow)
3.  Mjere rezidualnog dohotka (RI – Residual Income)
4.  Komponente rezidualnog dohotka (RIC – Residual
   Income Component)
5.  Tržišne mjere (MB – Market Based)
Karakteristike mjera
                                                ko r i š d i vi zi j e
                                                                                   vr i j e
                        U kl j u d u g a
                                   U kl j u l a vn i ce
                                                                        Kori laciju
                                                              i zr a č
                                                  Mo g n a r a z i
                                                                                  U kl j u
                                                                                  dnos ticija
          Tip m
                                                    tenja
                                                                                   i n ve
                                                               Teži anja
                                       g
                            ču j e
                                       ču j e
                                                                          inf
                                                                          g i ra n
                  $ ili
   Mj e r
                                                     u ćn o


                                                                unav
                                                                                       ču j e ći h
                                                                                       t bud
                                                                                       s
                                                                 na
           j e re
                  %
                               troša
                                           troša
    a
                                                                               o za
                                                          st
                                                                                          u
                               k
                                              k                                                           ni
     EVA       RI       $        DA           DA             DA           Srednje    Moguće           NE
       Ep      RI       $        DA           DA             DA            Lako        NE          NE
     CVA     RI/CF        $        DA           DA             DA        Srednje/Lako    Obično ne           NE
     EBIT     RIC/TI        $        NE           NE             DA            Lako        NE          NE
   EBITDA     RIC/CF        $        NE           NE             DA            Lako        NE          NE
    NOPAT        RIC       $        NE           NE             DA            Lako        NE          NE
    RONA        RIC       %        NE           NE             DA            Lako    Obično ne           NE
     TSR       MB       %         *            *            NE            Lako        NE          DA
     MVA        MB       $         *            *            NE            Lako        NE          DA
       Er      MB       $        DA           DA             NE        Srednje/Teško        NE          DA
     FGV       MB       $         *            *            NE            Lako        NE          DA
     CFO        CF       $        NE           NE             DA            Lako        NE          NE
     FCF       CF       $        NE           NE             DA            Lako        NE          NE
    CFROI        CF       %        NE           NE             DA           Teško        DA          NE
       NI       TI      $        DA           NE             DA            Lako        NE          NE
     EPS         TI      $        DA           NE             NE            Lako        NE          NE
Tradicionalne mjere dohotka

  Najpoznatije mjere tradicionalnog dohotka:
1.  Neto dobit (NI – Net Income)
2.  Zarada prije kamata i poreza (EBIT – Earnings
   Before Interest an Taxes)
3.  Zarada po dionici (EPS – Earnings Per Share)
Nedostaci tradicionalnih mjera

  Oslanjaju se na vrijednosti iz proteklih razdoblja
  Vrijednosti su izvedene iz knjigovodstvenih podataka
  koje   su  zabilježeni   na  osnovu  različitih
  knjigovodstvenih standarda, a standardi su više
  prilagođeni za kontroliranje nego za procjenu
  ostvarenih rezultata ili vrijednosti
  Ne oslanjaju se na mjerenje rizika i buduće kapitalne
  investicije
  Ne uzimaju u obzir trošak vlastitog kapitala
  Ne uzimaju u obzir vremensku vrijednost novca
Mjere novčanog toka

  Najpoznatije mjere novčanog toka:
1.  Slobodni novčani tok (FCF – Free Cash Flow)
2.  Novčani tok operativnog poslovanja (CFO – Cash
   From Operations)
3.  Novčani tok povrata na investiciju (CFROI – Cash
   Flow Return On Investment)
4.  Novčana dodana vrijednost (CVA – Cash Value
   Added) – kombinirana mjera
Pristup diskontiranog novčanog toka (DCF)

    Direktna korelacija s teorijom izračuna ekonomske vrijednosti
    Procjenjuje se očekivani budući cash flow
    Cash flow se diskontira sa stopom koja odražava procijenjeni
    rizik njegovog ostvarenja
                  t n
                     CFt
          Vrijednost  
                 t  0 (1  r )
                        t    CFt – očekivani cash flow u razdoblju t
    N – ekonomski život imovine ili investicije
    r – oportunitetni trošak kapitala
Diskontirani novčani tok poduzeća
   Ukupna vrijednost poduzeća dobije se kao:
           T
              FCFt      TVT
      TEV 0           
          t 1 (1  rWACC) t
                    (1  rWACC) T

   FCFt – slobodni novčani tok u razdoblju t
   TVT – trajna vrijednost (izračunata u periodu T)
   rWACC – prosječni ponderirani trošak kapitala

   Vrijednost vlastitog kapitala dobije se kao:
   TEV0 – Vrijednost duga – Vrijednost povlaštenih dionica – itd.
Slobodni novčani tok

   Slobodni novčani tok je iznos novca kojeg poduzeće
   može distribuirati svim ulagačima (kreditorima,
   vlasnicima povlaštenih udjela, vlasnicima običnih
   udjela)
   Kako bi vrednovali poduzeće moramo pronaći
   novčani tok kojeg je ono sposobno kontinuirano
   producirati kroz duži vremenski period. Time se fokus
   stavlja na generiranje novčanog toka iz operativnog
   poslovanja
Izračun slobodnog novčanog toka
 Prodaja (prihodi)
 – Troškovi
 = EBIT
 – Porezi na EBIT
 + Povećanje u odgođenim porezima i obvezama za poreze
 = NOPLAT (operativni profit)
 + Amortizacija
 – Povećanje operativnog radnog kapitala
 – Povećanje ostale operativne imovine (minus ostale operativne obveze)
 – Ulaganje u zemljište, tvornice i opremu (CAPEX)
 – Ulaganje u goodwill
 = Slobodni novčani tok (FCF)
Predviđanje FCF
   Vrijednost poduzeća je diskontirana vrijednost budućih
   novčanih tokova pa se FCF mora predviđati
   Predviđanje se najčešće radi procjenom prodaje ili rasta
   prodaje u sljedećih 5 do 15 godina
    Za prvih 5 godina poželjno je napraviti predviđene račune
     dobiti i gubitka te bilance
    Za ostalo razdoblje dovoljno je procijeniti glavne
     komponente FCF-a
   Ostale se stavke obično procjenjuju koristeći povijesne odnose
   prema prodaji (udio troškova kao jedna od najbitnijih stavki)
   Novčani tok van horizonta predviđanja računa se pomoću
   Trajne vrijednosti
Trajna vrijednost
   Pojedinačna procjena vrši se samo za određeni broj godina u
   budućnosti
   Ne znači da će poduzeće prestati postojati nakon zadnje
   godine procjene
   Kako bi se uračunala vrijednost nakon zadnje godine procjene
   uključujemo trajnu vrijednost kao posljednju komponentu
   predviđanja slobodnog novčanog toka
   Najčešće se izračun vrši putem Gordonovog modela rasta
           FCFT (1  g )  FCFT 1
        TVT         
            rWACC - g   rWACC - g
Sažetak mjera novčanog toka

  Izdvojili smo FCF i vrednovanje poduzeća pomoću FCF-a kao
  najkorišteniju i najjednostavniju mjeru novčanog toka
  FCF zadovoljava sva tri postavljena uvjeta
  Problem FCF-a je u tome što je više orijentiran na određivanje
  vrijednosti poduzeća nego na praćenje njegovog operativnog
  rezultata
  Poboljšanje FCF-a u kratkom roku može negativno utjecati na
  ukupnu vrijednost poduzeća
  Skupina mjera koje zadovoljavaju sve uvjete, a koje u svakom
  promatranom razdoblju imaju direktnu vezu prema ukupnoj
  vrijednosti poduzeća su mjere rezidualnog dohotka
Mjere rezidualnog dohotka

  Najpoznatije mjere rezidualnog dohotka:
1.  Ekonomski profit(Ep – Economic profit)
2.  Dodana ekonomska vrijednost (EVA™ –
   Economic Value Added)
Pristup rezidualnog dohotka

   Direktna korelacija s teorijom izračuna ekonomske
   vrijednosti
   Od NOPLAT-a se oduzimaju ukupni troškovi uloženih
   sredstava
   Pristup orijentiran na budućnost jednako kao FCF
   Vrijednost glavnice poduzeća = Uloženi kapital +
   sadašnja vrijednost svih budućih ekonomskih profita
Pristup rezidualnog dohotka

   Vrijednost glavnice poduzeća računa se prema formuli
   Vrijednost glavnice 
    Uloženi kapital
    t n
          EPt
   
    t  0 (1  WACC)
             t


     EP 1 ( NOPLATn 1 )(g / RONA)(RONA  WACC ) 
     n
     WACC 
             WACC (WACC  g )
                             
                            1 /(1  WACC ) n
                                     
                           

   Prema tome vrijednost glavnice jednaka je uloženom
   kapitalu plus kapitalizirana vrijednost tekućeg Ep plus
   kapitalizirana vrijednost očekivanog poboljšanja Ep
Izračun ekonomskog profita
 Prodaja (prihodi)
 – Troškovi
 = EBIT
 – Porezi na EBIT
 + Povećanje u odgođenim porezima i obvezama za poreze
 = NOPLAT (operativni profit)
 – Kapitalni izdaci (uloženi kapital x trošak kapitala)
 = Ekonomski profit
Predviđanje ekonomskog profita

   Predviđanje se radi po jednakim pretpostavkama kao i kod
   FCF
   Nakon pojedinačnih procjena potrebno je isto izračunati trajnu
   vrijednost
           EPT 1 ( NOPLAT T 1 )( g / RONA )( RONA  rWACC )
       TVT      
           rWACC        rWACC (rWACC  g )

   Ekonomski profit T + 1 = normalizirani ekonomski profit u prvoj godini
   nakon perioda predviđanja
   NOPLATT + 1 = normalizirani NOPLAT u prvoj godini nakon perioda
   predviđanja
   g = očekivani konstantni rast NOPLAT-a
   ROIC = očekivana stopa povrata na neto nove investicije
   rWACC = prosječni ponderirani trošak kapitala
Razlika rezidualnog dohotka, ekonomskog
profita i EVA mjere
  Napretkom teorija vezanih uz tržišta kapitala danas se trošak
  vlastitog kapitala može puno točnije procijeniti nego što je to bilo
  moguće prilikom postavljanja teorije rezidualnog dohotka
  Rezidualni dohodak računa se direktno iz računovodstvenih
  izvještaja dok se kod ekonomskog profita i EVA smatra kako opće
  prihvaćena računovodstvena pravila mogu iskriviti dojam o
  rezultatu  poslovanja   te  stoga   raznim  korekcijama
  računovodstvenih izvještaja nastoje ispraviti ovaj nedostatak
  Sustav nagrađivanja daleko je unaprijeđen kako bi se bonusi
  menadžmentu što više uskladili s rezultatima poslovanja
  EVA je kao trademark zaštićena od Stern, Stewart & Co koji
  zastupaju točno određene korekcije računovodstvenih izvještaja
  kako bi se došlo do EVA
  Općenito, danas se za svaku korigiranu mjeru rezidualnog
  dohotka uvriježio naziv EVA
Moguće korekcije računovodstvenih izvještaja

  Računovodstveno tretiranje uspješnih i neuspješnih pothvata
  Tretiranje troškova istraživanja i razvoja
  Odgođeni porezi
  Rezervacije za garancije i problematična potraživanja
  LIFO rezerve
  Amortizacija
  Goodwill
  Operativni lizing
  Troškovi restrukturiranja
  Računovodstveno tretiranje kapitalnih izdataka
Komponente rezidualnog dohotka

  Mjere rezidualnog dohotka (Ep ili EVA) u jednakim uvjetima
   korištenja moraju dati jednaku vrijednost poduzeća kao i
   FCF pristup
  Ono što ih razlikuje je mogućnost dekomponiranja kako bi
   se povukla direktna linija sa operativnim rezultatom
   poduzeća
  Najpoznatije komponente rezidualnog dohotka:
1.  EBIT
2.  NOPLAT
3.  Povrat na neto imovinu (RONA – Return On Net Assets) – često
   se koristi i naziv ROIC – Return On Invested Capital
  Komponente rezidualnog dohotka često se nazivaju value
   drivers odnosno pokretači vrijednosti
Struktura bilance
              AKTIVA          PASIVA
                        Kratkoročne obveze
           Kratkotrajna imovina
  Uloženi kapital
  (Neto imovina)
                        Dugoročne obveze
                                     Tekući rezultat
                                      (NOPLAT)
           Dugotrajna imovina
                         Tekuća dobit


                      Temeljni kapital i zadržana
                            dobit
Upravljanje vrijednošću
     Upravljanje                            Upravljanje ciklusom
  ciklusom radnog      AKTIVA          PASIVA        radnog kapitala
 kapitala (smanjenje                             (produljenje odgode
zaliha, potraživanja)                            plaćanja)                         Kratkoročne obveze
            Kratkotrajna imovina

 Upravljanje fiksnom
      imovinom                                       Upravljanje
                         Dugoročne obveze      operativnim
                                       rezultatom            Dugotrajna imovina
                           Tekuća dobit


                        Temeljni kapital i zadržana
                             dobit
Value drivers
 EVA = (ROIC – WACC) * Uloženi Kapital
                                 A  Tr. Prodane robe/
                                      Prihod
                                      60%

                        100% - (A+B+C)
                                 B    Operativni
                       EBIT/Prihod
                                   troškovi/Prihod
                        10%
                                      26%

           NOPLAT/Prihod
             7%           X        C   Amortizacija/
                                     Prihod
                      Novčani porez na
                                     4%
                        EBIT
                        (1-0,3)
     ROIC
     14%        X                   D  Op. radni kapital/
                                     Prihod
                                      15%

             100% / (D+E+F)

           Prihod/Uloženi               E  Fiksna imovina/
                                     Prihod
             kapital
                                     25%
              2                                 F  Ostala imovina/
                                     Prihod
                                      10%
Tržišne mjere

  Najpoznatije tržišne mjere:
1.  Ukupni dioničarski prinos (TSR – Total
   Shareholder Return)
2.  Dodana tržišna vrijednost (MVA – Market
   Value Added)
3.  Prinos veći od očekivanog (Er – Excess
   Return)
4.  Vrijednost budućeg rasta (FGV – Future
   Growth Value)
Značaj tržišnih mjera

 Odražavaju očekivanja tržišta
 Trebale bi reflektirati poteze managementa

 Mjera potiče stvaranje dioničarskog bogatstva
MVA

MVA = tržišna vrijednost – uloženi kapital

                MVA
    Tržišna vrijednost
                 Uloženi kapital
MVA
  Cilj poduzeća je povećanje MVA, a ne ukupne
  vrijednosti poduzeća (ulaganje kapitala koji ne nosi
  dovoljan povrat će povećati vrijednost poduzeća, ali
  ne MVA)
  Nedostaci MVA
    Ne uzima u obzir oportunitetni trošak kapitala
    Ne uzima u obzir isplate dividendi dioničarima
    “Snapshot” mjera
Povezivanje Excess return, MVA i EVA

  Tržišna vrijednost = Uloženi kapital + sadašnja
  vrijednost svih budućih EVA
  Tržišna vrijednost = Uloženi kapital + kapitalizirana
  vrijednost tekuće EVA-e + kapitalizirana vrijednost
  očekivanog EVA poboljšanja (FGV)
  Excess return = kapitalizirana buduća vrijednost veće
  tekuće EVA od očekivane + kapitalizirana buduća
  vrijednost većeg od očekivanog budućeg EVA
  poboljšanja (veći FGV od očekivanog)
Tržišne procjene
  Procjene vrijednosti poduzeća na tržištu ovise o
  čitavom nizu faktora
  Očekivanja gospodarskog rasta (lokalnog i svjetskog)
  Očekivanja budućih poslovnih rezultata pojedinačnih
  poduzeća (u korelaciji s gornjom stavkom)
  Stabilnost financijskog tržišta
  Ponuda i potražnja za vrijednosnim papirima
    različita očekivanja kupaca i prodavača
    potreba za likvidnošću prodavača
Mogućnosti za stvaranje vrijednosti

  Povećanjem povrata na postojeći kapital (RONA)
  Profitabilnim rastom
  Dezinvestiranjem u slučaju aktivnosti koje ruše
  vrijednost
  Duljim razdobljem za koje se očekuje zarađivanje
  RONA veće od WACC
  Smanjenjem troška kapitala
EVA i stvaranje vrijednosti
Komponente cjelokupnog EVA izračuna

  Analiza povijesnih podataka
  Izračun EVA iz povijesnih podataka
  Određivanje razdoblja konkurentske prednosti
  (CAP)
  Projekcija buduće EVA
  Izračun troška kapitala
Projekcija buduće EVA
   Buduća EVA u kratkoročnom periodu
   Rezidualna EVA
   Vrijednost 
    Uloženi kapital
    t n
         EVA t
   
    t  0 (1  WACC)
            t


    EVAn 1 ( NOPLATn 1 )(g / RONA)(RONA  WACC ) 
   
    WACC  
             WACC (WACC  g )        
                             1 /(1  WACC ) n  
                           

   Procjena rasta (prihodi)
   Procjena pokazatelja efikasnosti (ROIC komponente)
Vrijednost poslovne jedinice
  Veličina tržišta
  Udio na tržištu   Prihodi
  Prodajni miks


 Prodajna cijena
Razina zaposlenosti  Operativna marža   Novčani profit
  Visina plaća  Struktura poreza  Porezi
                               Operativni    Vrijednost
                               novčani tok  poslovne jedinice
    Zalihe
   Potraživanja   Radni kapital     Ulaganja
    Obveze
                       potrebna
                        za
  Život postrojenja            održavanje
   Održavanje    Kapitalna ulaganja  poslovanja
  Razina operacija


  Trošak glavnice
  Trošak duga    Trošak kapitala   Diskontna stopa
    Poluga
Vrijednosna mapa

 Vrijednost

                 C

                          D
         B
                               Poduzeće
                   Poslovna jedinica
                   koja uništava
                   vrijednost     Ukupna ekonomska vrijednost
         Poslovna jedinica
       A   koja stvara
           vrijednost

                             Uloženi kapital
Zaključak
 Pitanja
   i
Odgovori

 Pitajte e-mailom:
         ncvjetkovic@awt.hr

								
To top