Analiza PIF-ova u CG by xiagong0815

VIEWS: 10 PAGES: 30

									   JADRANSKI SAJAM B U D V A
I SAJAM POSLOVNIH USLUGA I INVESTICIJA
     Budva, 29. Maj 2004.
 ANALIZA RIZIKA I PRINOSA
 PRIVATIZACIONIH FONDOVA
    U CRNOJ GORI
      Generacija 2003/04
     Univerzitet Crne Gore
   Ekonomski fakultet u Podgorici
      Smjer Finansije
   Cilj projekta

Gradacija privatizacionih fondova
prema riziku i prinosu na
investicione jedinice (vaucere)
 Zadatak projekta

Utvrditi stope prinosa i nivoe
cjenovnih rizika svih šest PIF-ova
u Crnoj Gori
  Polazna hipoteza

Na domaćem tržištu kapitala u
segmentu PIF-ova, moguće je
primijeniti metode i modele za
procjenu prinosa i rizika HOV
     Uzorak

Prosječne dnevne cijene PIF-ova
za 2003.godinu

 (Od 09.01.2003 do 31.12.2003)
     Analiza prinosa

Analiza prinosa se izračunava pomoću
opšteg obrasca za stopu prinosa

KAPITALNA APRESIJACIJA (DEPRESIJACIJA) + DIVIDENDNI PRIHOD
          POCETNA VRIJEDNOST
     Analiza prinosa

Napomena: Pošto niti jedan PIF u Crnoj Gori
nije isplaćivao dividendu za prethodnu
godinu, obrazac za stopu prinosa ima slijedeći
oblik:

   KAPITALNA APRESIJACIJA (DEPRESIJACIJA)
         POCETNA VRIJEDNOST
    Rezultati za prinose
 Stope prinosa na vaučere 6 PIF-ova:

1.  Mig            16,40%
2.  Trend           0,91%
3.  Moneta          -4,76%
4.  Atlasmont         -14,28%
5.  Eurofond         -17.44%
6.  HLT            -47,50%

Zakljucak:
 Samo dva PIF-a su imala pozitivan prinos.
 Najveći pozitivan prinos imao je Mig a
 najveći negativan prinos imao je HLT.
     Analiza rizika
Cjenovni rizik podrazumjeva praćenje
varijabiliteta cijene vaucera oko njegove
prosjecne cijene.
Različite mjere varijabiliteta su
korišćene:
      - interval varijacije
      - varijansa
      - standardna devijacija
      - koeficijent varijacije
      Analiza rizika
 Prosječne godišnje cijene jednog vaučera
 izražene u eurima za sljedeće PIF-ove:

1.  Moneta     58,48
2.  Atlasmont    56,56
3.  Trend      55,88
4.  Mig       50,35
5.  Eurofond    31,73
6.  HLT       30,05
      Analiza rizika
 Interval varijacije predstavlja razliku
 između najveće i najmanje prosječne
 dnevne vrijednosti vaucera.
 Rizik mjeren intervalom varijacije za 6 PIF-
 ova:

1.  HLT       35€
2.  Trend      31€
3.  Moneta      27€
4.  Atlasmont    25€
5.  Eurofond     13€
6.  Mig       10€
      Analiza rizika
 Varijansa predstavlja prosjek kvadrata
 odstupanja pojedinih vrijednosti prosječnih
 cijena vaucera od njihove prosječne
 godišnje cijene.
 Rizik mjeren varijansom za 6 PIF-ova:

1.  HLT      79,21
2.  Trend     47,33
3.  Atlasmont   33,76
4.  Eurofond    11,97
5.  Moneta     3,81
6.  Mig      2,41
       Analiza rizika
 Standardna devijacija pokazuje koliko u prosjeku
 odstupaju pojedine dnevne vrijednosti jednoog
 vaucera od njegove prosjecne godisnje vrijednosti.
 Rizik mjeren standardnom devijacijom za 6 PIF-
 ova:

1.  HLT        8,90
2.  Trend       6,88
3.  Atlasmont     5,81
4.  Eurofond      3,46
5.  Moneta       1,95
6.  Mig        1,55
      Analiza rizika
 Koeficijent varijacije predstavlja procenat
 prosječnog odstupanja prosječnih dnevnih
 cijena vaucera od prosječne godišnje
 cijene.
 Rizik mjeren koeficijentom varijacije za 6
 PIF-ova:

1.  HLT        29,60%
2.  Trend       12,30%
3.  Eurofond      10,90%
4.  Atlasmont     10,2%
5.  Moneta       3,33%
6.  Mig        3,08%
        Zaključci
1. Serije podataka su dovoljno duge da se
 mogu primjenjivati statističke metode.
2. Frekvencija trgovanja je relativno niska,
 što umanjuje ali ne isključuje primjenu
 statističkih analiza.
3. Ukoliko PIF-ovi u Crnoj Gori budu
 isplaćivali dividendu, dividendni prinos će
 korigovati prethodno izračunate stope
 prinosa.
4. Shodno analizi cjenovnog rizika zaključuje
 se da najmanji varijabilitet dnevnih cijena
 ima MIG a najveci HLT.
“Bolje biti približno tačan nego precizno
          pogrešan”
     JADRANSKI SAJAM B U D V A

  I SAJAM POSLOVNIH USLUGA I INVESTICIJA
       Budva, 29. maj 2004.Montenegro Fantasy Portfolio
       Ana Marjanović
        Mladen Dašić


      Univerzitet Crne Gore
    Ekonomski fakultet u Podgorici
       Smjer Finansije
    CILJ ISTRAŽIVANJA

 UtvrditiMontenegro Fantasy
 Portfolio (MFP) - kombinaciju
 domaćih akcija, u namjeri da se
 smanji ukupni cjenovni rizik ulaganja

 MFP - skup tri najkvalitetnije akcije
 na domaćem tržištu kapitala
 ZADATAK ISTRAŽIVANJA


Ispitati efekat kombinovanja tri
 hartije od vrijednosti sa domaćeg
 tržišta kapitala na smanjenje
 ukupnog cjenovnog rizika ulaganja
  POLAZNA HIPOTEZA

Kombinovanjem tri domaće hartije
od vrijednosti moguće je ostvariti
optimalnu kombinaciju ulaganja,
tako da ukupni cjenovni rizik bude
manji od rizika individualnih
hartija od vrijednosti
  Kriterijum za izbor akcija
Kriterijum: Najlikvidnije hartije od
 vrijednosti na domaćem tržištu.

Uzorak:
 PlantažeAD, Podgorica
 Telekom AD, Podgorica
 Jugopetrol AD, Kotor
     ULAZNI PODACI
NAZIV KOMPANIJE Standardna  Koeficijent
        devijacija  korelacije
1. PLANTAŽE (P) 0.0051    r =0.5261
               P,T
2. TELEKOM (T)   0.0675  r =0.2284
               P,J
3. JUGOPETROL (J)  0.4440  r =-0.0629
               T,J
     RIZIK PORTFOLIJA
  Funkcija cilja:
       3    33
     p2=xj2j2+XjXkCOVj,k=
       j=1   j=1k=1

            k j

= x1212+x2222+x3232+x1x212+x1x313+x2x323 Uslov:     X1+X2+X3=1
Učešće individualnih akcija u portfoliju
        - početni scenario -
 X1= 1,0162     101,62% PLANTAZE

 X2= -0,0149     -1,49% TELEKOM

 X3= -0,0012     -0,12%      JUGOPETROL
      Komparacija rizika
        - početni scenario -


V1= 20,9%   PLANTAZE AD, Podgorica
V2= 10 %    TELEKOM AD, Podgorica
V3= 16,8%   JUGOPETROL AD, Kotor

Vp= 44,6%   Rizik portfolija (P,T,J)

Rizik dobijene kombinacije nije niži od rizika
individualnih akcija, što nije u skladu sa portfolio
teorijom. Potrebno je naći novu kombinaciju akcija!
 OPTIMIZACIJA PORTFOLIJA
Investiciona odluka:
          PLANTAŽE    OUT
          BJELASICA RADA IN


NAZIV KOMPANIJE ST.DEV.     KOEFICIJENT
                 KORELACIJE


BJELASICA-RADA (B)  1.0849    0.4297 B,J

TELEKOM (T)     0.0753   -0.0707 B,T

JUGOPETROL (J)    0.4405    0.0208 T,J
Učešće individualnih akcija u portfoliju
       - konačni scenario -


X1=0.0049    0,49% BJELASICA-RADA

X2=0.9710    97,10%    TELEKOM

X3=0.0240    2,40%    JUGOPEROL
       Komparacija rizika
          - konačni scenario -

V1= 56,35%    BJELASICA-RADA AD, Bijelo Polje
V2= 11,08%    TELEKOM AD, Podgorica
V3= 16,56%    JUGOPETROL AD, Kotor

 Vp= 10,11% Rizik portfolija (B,T,J)

 Rizik dobijene kombinacije je niži od rizika
 individualnih akcija, što je u skladu sa portfolio
 teorijom
Montenegro Fantasy Portfolio
     2.40%        0.50%   RADA
                     TELEKOM
                     JPK
 97.10%

         PRIMJER:  ULOG          10000 EUR

               BJELASICA- RADA  50 EUR
               TELEKOM         9710 EUR
               JUGOPETROL        240 EUR
       ZAKLJUČAK
  MOGUĆE JE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU
  KAPITALA PRIMJENJIVATI METODE I
  MODELE MODERNE PORTFOLIO ANALIZE

  MOGUĆE JE FORMIRATI KOMBINACIJU
  AKCIJA KOJA SMANJUJE UKUPNI RIZIK
  INVESTIRANJA

  DOMAĆI INVESTITORI JOŠ UVIJEK PRI
  ODLUČIVANJU UZIMAJU U OBZIR SAMO
  PRINOS, ALI NE I RIZIK INVESTIRANJA

								
To top