Docstoc

_bilişsel_alan

Document Sample
_bilişsel_alan Powered By Docstoc
					    HEDEFLERİN AŞAMALI
  SINIFLANDIRILMASI VE YAZIMI
A- BİLİŞSEL ALAN
1.Bilgi Basamağı
2.Kavrama Basamağı
3.Uygulama Basamağı
4.Analiz Basamağı
5.Sentez Basamağı
6.Değerlendirme Basamağı
     HEDEFLERİN AŞAMALI
   SINIFLANDIRILMASI VE YAZIMI
A- BİLİŞSEL ALAN
1. Bilgi Basamağı: Öğrenciden gördüğünde
 hatırlaması,    sorulduğunda   söylemesi
 beklenir. Hatırlar, Tanımlar, Belirler, Tarif
 eder, Söyler, Betimler, Listeler, Eşleştirir,
 İsimlendirir, Kopya eder, Seçer, Bildirir, Tayin
 eder, Sıralar, İfade eder.
    HEDEFLERİN AŞAMALI
  SINIFLANDIRILMASI VE YAZIMI
A- BİLİŞSEL ALAN
2. Kavrama Basamağı: Bu düzeye ulaşmış bir
 öğrenci konuyu kendi cümleleriyle
 açıklayabilmeli,   tarif  edebilmeli,
 kavramlar    arasındaki   farklılıkları
 söyleyebilmeli/yazabilmelidir.
    HEDEFLERİN AŞAMALI
  SINIFLANDIRILMASI VE YAZIMI
A- BİLİŞSEL ALAN
2. Kavrama Basamağı:
Dönüştürür/Çevirir,  Gerekçe   belirler,
 Savunur, Ayırt eder, Tahmin eder, Açıklar,
 Kestirimde bulunur, Genelleştirir, Transfer
 eder, Örnek verir, Sonuç çıkarır, Anlam
 çıkarır.
    HEDEFLERİN AŞAMALI
  SINIFLANDIRILMASI VE YAZIMI
A- BİLİŞSEL ALAN
2. Kavrama Basamağı:
a) Çevirme: Bilginin bir      iletişim
 dilinden başka bir iletişim diline
 çevrilmesidir. Grafikle sunulan bilginin
 sözel olarak ifade edilmesi gibi.
    HEDEFLERİN AŞAMALI
  SINIFLANDIRILMASI VE YAZIMI
A- BİLİŞSEL ALAN
2. Kavrama Basamağı:
b) Yorumlama: Bir       bilginin
 açıklanması veya özetlenmesidir.
c) Öteleme:    Verilen bir bilgideki
 ilişkiyi, örüntüyü bulup diğer bilgilere
 ulaşılmasıdır.
     HEDEFLERİN AŞAMALI
   SINIFLANDIRILMASI VE YAZIMI
A- BİLİŞSEL ALAN
3. Uygulama Basamağı: Yeni bilgilerin
 eski bilgilerle birleştirilerek
 problemlere çözümler üretilmesidir.
 Öğrencinin bu basamakta, öğrendiği
 bilgiyi kullanması, değişikliğe
 uğratması ve yeniden oluşturması
 beklenmektedir.
     HEDEFLERİN AŞAMALI
  SINIFLANDIRILMASI VE YAZIMI
A- BİLİŞSEL ALAN
3. Uygulama Basamağı:
Bütünüyle değiştirir, Hesaplar, İlave
 eder/ekler, Kanıtlar, İspat eder,
 Keşfeder. Ortaya çıkarır, Oluşturur,
 Kullanır, Yönetir, Uygular, Çözer, İlgi
 kurar, Üretir.
     HEDEFLERİN AŞAMALI
  SINIFLANDIRILMASI VE YAZIMI
A- BİLİŞSEL ALAN
4. Analiz Basamağı: Bir sistem veya
 bütünün işleyiş ve yapısının
 anlaşılabilmesi için o bütünün
 öğelerine ayrılmasıdır. Öğrenci bu
 basamakta, öğrendiği bilgiyi ana
 hatlarıyla belirler, ayrıştırır ve nakleder.
 Bu basamakta öğrencini aşağıdakileri
 yapması beklenir;
     HEDEFLERİN AŞAMALI
  SINIFLANDIRILMASI VE YAZIMI
A- BİLİŞSEL ALAN
4. Analiz Basamağı:
Parçalar, Bozar, Çizerek anlatır,
 Özdeşleştirir, Böler, Dağıtır, Ayırır,
 Ayrıştırır, Bağlantı kurar, Sebep-sonuç
 ilişkisi çıkarır,
 Bölümlere/gruplara/sınıflara ayırır.
   HEDEFLERİN AŞAMALI
 SINIFLANDIRILMASI VE YAZIMI
A- BİLİŞSEL ALAN
4. Analiz Basamağı:
a) Öğelere dönük analiz:
 Parçaları tanımlayacak
 zihinsel yeterliliklerle
 ilgilidir.
     HEDEFLERİN AŞAMALI
   SINIFLANDIRILMASI VE YAZIMI
A- BİLİŞSEL ALAN
4. Analiz Basamağı:
b) İlişkilere dönük analiz: Öğeler
 arasındaki bağlantı ve etkileşimin ortaya
 çıkarılmasıyla ilgili etkinlikleri içerir.
c) Örgütleme ilkelerine dönük analiz:
 Analiz edilen parçaların
 bütünleştirilmesine yönelik ilkeleri ortaya
 koyar.
    HEDEFLERİN AŞAMALI
  SINIFLANDIRILMASI VE YAZIMI
A- BİLİŞSEL ALAN
5. Sentez Basamağı: Yeni bir bütün
 oluşturmak için parçaların bir araya
 getirilmesidir. Öğrenci burada
 öğrendiği bilgiye yaratıcılığını
 kullanarak yenilerini eklemeli,
 bilgilerini birleştirip bütünleştirerek
 özgün bir içerik oluşturmalı,
 bilgilerini kendi yöntemlerini
 kullanarak aktarmalıdır.
    HEDEFLERİN AŞAMALI
  SINIFLANDIRILMASI VE YAZIMI
A- BİLİŞSEL ALAN
5. Sentez Basamağı:
Sınıflandırır, Birleştirir, Düzenler,
 Tasarlar, Planlar, Örgütler,
 Projelendirir, Yeniden Yazar, Rapor
 Eder, Tercih Eder, Seçer, İlave Eder,
 Ekler, Çoğaltır.
    HEDEFLERİN AŞAMALI
  SINIFLANDIRILMASI VE YAZIMI
A- BİLİŞSEL ALAN
5. Sentez Basamağı:
a) Bir iletişim içeriği oluşturma: Bir
 öğrencinin kendine özgü, benzersiz yeni
 orijinal bir bilgi, bir eser ortaya koymasıdır.
b) Bir plan ya da işlemler takımı önerisi
 ortaya koyma: Üründen çok süreç
 vurgulanmaktadır. Amaç; bir iş üretilirken
 alışılagelen plan ya da işlemler takımı
 dışında, yeni ve orijinal plan ya da işlemler
 takımı oluşturmaktır.
    HEDEFLERİN AŞAMALI
  SINIFLANDIRILMASI VE YAZIMI
A- BİLİŞSEL ALAN
5. Sentez Basamağı:
c) Bir soyut ilişkiler takımı geliştirme:
 Öğrenciden, üzerinde çalıştığı nesneler
 olgular ve yapıları açıklayabilecek
 denenceler, genellemeler, kuramlar,
 kavramsal ya da matematiksel modeller ve
 sistemler geliştirmesi istenir.
    HEDEFLERİN AŞAMALI
  SINIFLANDIRILMASI VE YAZIMI
A- BİLİŞSEL ALAN
5. Değerlendirme Basamağı:
Geçmişteki ve yeni bilgilerin
 kullanılarak belirli kriterler
 doğrultusunda karar vermedir.
    HEDEFLERİN AŞAMALI
  SINIFLANDIRILMASI VE YAZIMI
A- BİLİŞSEL ALAN
5. Değerlendirme Basamağı:
a) İç ölçütler bakımından
 değerlendirme: Bir bilişsel, duyuşsal ya
 da devinişsel ürünün kendi içindeki
 tutarlılığı, doğruluğu, kendi içyapısından
 gelen genellemelere uygunluğu, akıcılığı
 gibi özelliklerin değişik boyutlarda
 irdelenme işidir.
     HEDEFLERİN AŞAMALI
  SINIFLANDIRILMASI VE YAZIMI
A- BİLİŞSEL ALAN
5. Değerlendirme Basamağı:
b) Dış ölçütler bakımından değerlendirme:
 Bilişsel, uyuşsal ve Devinişsel Alanla ilgili
 herhangi bir ürün “kullanılan araç ve
 gereçler, izlenen yollar, iş ve işlem
 basamakları, ekonomiklik, amaca
 uygunluk, dayanıklılık, verim ve güç”
 açısından değerlendirilebilir. Ayrıca bir
 ürün diğer bir ürün ya da ürünlerle de
 karşılaştırılabilir.
 BİLİŞSEL ALANLA İLGİLİ HEDEFLERİN
  DAVRANIŞA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
1. Bilgi basamağında; hedef davranışlar;
Tanıma, sorunca hatırlayıp söyleme, ezberleme,
  seçip alma, eleştirme, doğru ya da yanlış
  olduğunu söyleme, olguyla ilgili kuruluş ve
  kişileri, nesne, olgu ve olayların girdikleri
  sınıfları ve türleri yazma, araç gerecin adını
  yazma, söyleme, ölçüt, yöntem, ilke ve
  kuramların özelliklerini ve kullandıkları
  yerleri yazma, eleştirme gibi davranışları
  kapsar.
 BİLİŞSEL ALANLA İLGİLİ HEDEFLERİN
  DAVRANIŞA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
2. Kavrama basamağında;
Bilgi basamağında kazanılan davranışların,
 öğrenci tarafından özümlenmesi, kendine mal
 edilmesi, anlamının yakalanması söz
 konusudur.
Örneğin; Sözel olarak verilen bir iletişimi,
 matematiksel dile, grafiğe, simgelere, diğer
 bir dile bozmadan çevirip söyleme.
 BİLİŞSEL ALANLA İLGİLİ HEDEFLERİN
  DAVRANIŞA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
3. Uygulama basamağında;
Öğrenci Bilgi ve kavrama basamaklarında
 kazandıklarına dayanarak, kendisi için yeni
 sorunları çözer.

Örneğin dört işlemle ilgili belli başlı problemleri
 çözebilme.
 BİLİŞSEL ALANLA İLGİLİ HEDEFLERİN
  DAVRANIŞA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
4. Analiz basamağında;
Bir bilgi bütününü ya da örüntüsü, öğeleri,
 ilişkileri ve örgütleme açısından incelenir. Bir
 bütünü kendi içinde bölümlere, bölümleri de
 alt bölümlere ayırıp yazma bu davranışlar
 içindedir.
 BİLİŞSEL ALANLA İLGİLİ HEDEFLERİN
  DAVRANIŞA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
5. Sentez basamağında;
Hedefler davranışa dönüştürülürken, sentezin
 özelliklerine uyulmalıdır. Sentez yalnız başına
 birleştirme değildir. “ Yeni bir çözüm yolu
 bulma, yeni bir orijinal güç kaynağı
 geliştirme, tutarlılığı olan matematiksel bir
 model düzenleme” bu basamağın kapsamı
 içindedir.
 BİLİŞSEL ALANLA İLGİLİ HEDEFLERİN
  DAVRANIŞA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
6. Değerlendirme basamağında;
Ölçme sonuçlarını ölçüte vurup, bir yargıya
 varma süreci vardır.

Örneğin; bir edebi yapıtın yazım kurallarına
 uygunluğunu irdeleme, bir giysinin modele
 uygunluğunu araştırma gibi.
    HEDEF YAZMADA DİKKAT
       EDİLECEKLER
1. Hedef ifadesi aşamalı sınıflamaya uygun
  olmalıdır. (bilgi, kavrama, uygulama, analiz,
  sentez ve değerlendirme)
2. Gözlenebilir öğrenci performansını ifade
  etmelidir. Örneğin;
a) Ölçümlerin güvenirliği kavramını öğretme X
b) Ölçümlerin güvenirlik kavramını anlayabilme
    HEDEF YAZMADA DİKKAT
       EDİLECEKLER
3. Hedefler öğrenme süreci olarak değil,
  öğrenme ürünü olarak ifade edilmelidir.
Örneğin;
 “Öğrenciler dokuma hakkında bilgi kazanırlar”
Hedefinde odaklanılan nokta bilginin
  kazanılması, yani öğrenme sürecidir.
Hedefler ;
  “kazanır”, “geliştirir”, “kullanır” şeklinde
    öğrenme ürününü ifade etmelidir.
    HEDEF YAZMADA DİKKAT
       EDİLECEKLER
4. Hedef ifadeleri konuyla ilgili istendik
  öğrenci niteliklerini belirtmeli, sadece
  konu başlığı şeklinde yazılmamalıdır.
Örneğin;
a) Kumaş çeşitlerini tanıma (konu başlığı) X
b) Kumaş çeşitlerini tanıyabilme
    HEDEF YAZMADA DİKKAT
       EDİLECEKLER
5. Hedefler kapsamlı ve aynı zamanda sınırlı
 olmalıdır.
Bir ders saati için yazılan bir hedef o ders saati
 içerisinde tamamlanacak kadar kapsamlı
 olmalıdır.
Hedef sayıları sınıf ve hedefin düzeyine göre
 değişse de, 45 dakikalık bir ders için 1-3 arası
 hedefin kazandırılması uygundur.
     HEDEF YAZMADA DİKKAT
       EDİLECEKLER
6. Hedefler tamamlayıcı yani bitişik olmalıdır.

Bir dersle ilgili yazılan tüm hedefler, aşamalı
 şekilde sıralanmalı ve birinin içeriği diğerini
 kapsamalıdır.

Birinin bıraktığı yerden diğeri başlamalıdır.
    HEDEF YAZMADA DİKKAT
       EDİLECEKLER
7. Bir hedef cümlesi tek bir öğrenme ürününü
 ifade etmelidir.
Örneğin;
a) Geçerliği hesaplama yöntem bilgisi ve bu
  yöntem bilgisini uygun durumlarda
  kullanabilme (bilgi ve uygulama) X
b) Geçerliği hesaplamada verilere uygun
  yöntemi kullanma yeteneği
   DAVRANIŞ YAZIMINDA DİKKAT
      EDİLECEKLER
1. Davranış cümlelerinin sonunda
  “yazma/yazar, söyleme/söyler, seçme/seçer
  , işaretleme/işaretler” gibi sözcükler yer
  almalıdır.
2. Davranışlar mutlaka hedefle tutarlı
  olmalıdır.
3. Davranış gözlenebilir ve ölçülebilir olmalıdır.
BİLİŞSEL ALANA İLİŞKİN ÖRNEKLER
1. Bilgi
Hedef: Fiziksel testlerde mukavemet tanımını
 yapabilme.
Davranışlar:
• Mukavemet tanımını yazar/söyler
• Mukavemetin önemini yazar/söyler
BİLİŞSEL ALANA İLİŞKİN ÖRNEKLER
2. Kavrama
Hedef: Kimyasal testler yapılırken güvenlik
 kurallarının önemini kavrayabilme.
Davranışlar:
• Güvenlik kurallarının tanımını yazar/söyler
• Güvenlik kurallarının önemini yazar/söyler
BİLİŞSEL ALANA İLİŞKİN ÖRNEKLER
3. Uygulama
Hedef: Lif ve iplik incelikleriyle ilgili problemi
  hesaplayabilme.
Davranışlar:
• Problemin tanımın yazar/söyler
• Problemin nedenlerini yazar/söyler
• Probleme ilişkin çözüm önerilerin yazar/söyler
• Önerileri uygulayıp elde edilen sonuçları
  yazar/söyler
• Problem için en uygun yolu yazar/söyler
BİLİŞSEL ALANA İLİŞKİN ÖRNEKLER
4. Analiz
Hedef: Kimyasal testlerde güvenlik kuralları ile
 insan sağlığı konusundaki karşılıklı ilişkileri
 saptayabilme.
Davranışlar:
• Güvenlik kurallarını sınıflandırıp yazar/söyler
• Kurallarla ilgili ilkeleri gerekçeleri ile birlikte
 yazar/söyler
BİLİŞSEL ALANA İLİŞKİN ÖRNEKLER
5. Sentez
Hedef: Farklı yapılardaki artık kumaşların
  değerlendirilmesi için özgün bir sistem
  geliştirebilme.
Davranışlar:
• Atık kumaşların önemini yazar/söyler
• Artık kumaşları birbiriyle birleştirerek farklı
  materyaller oluşturur
• Oluşturduğu materyalleri pazarlamak için
  işlerliği olan bir sistem önerir
BİLİŞSEL ALANA İLİŞKİN ÖRNEKLER
6. Değerlendirme
Hedef: İzlediği bir moda defilesini
  değerlendirebilme
Davranışlar:
• İzlediği moda defilesini daha önceki defilerle
  karşılaştırır
• Defilelere ilişkin çıkarımlarda bulunur
• Farklı ölçütler (renk, kumaş cinsi vb.) kullanarak
  defileleri değerlendirir

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:51
posted:2/17/2012
language:
pages:39
Sukru Yalcin Sukru Yalcin Flexo Digital Print http://etiketbaski.blogspot.com
About Honest and Diligent worky google adsense goood woork