Docstoc

TD Capital Technology Ventures

Document Sample
TD Capital Technology Ventures Powered By Docstoc
					Administrimi i Mbetjeve te
  Ngurta Urbane
     Aida Seseri
      MPPT&T
   Tirane 23.02.2010
LEGJISLACIONI
 Ligji Nr.9010, date 13.2.2003, “Per administrimin mjedisor te mbetjeve
 te ngurta”

 Ligji Nr.8094, datë 21.3.1996 “Per largimin publik te mbeturinave”

 Ligji Nr.8652, datë 31.7.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e
 qeverisjes vendore”

 Vendim nr.34,datë 28.1.2002,”Per miratimin e planit kombetar te
 veprimit per mjedisin”

 Vendim nr. 103 datë 31.3.2002 “Per monitorimin e mjedisit ne
 republiken e shqiperise”

 Rregullore nr. 376, date 17.11.1997 “Higjeno-sanitare per pastrimin ne
 zonat urbane dhe rurale per administrimin dhe trajtimin e mbeturinave”
                                    2
STRATEGJITE
PLANI KOMBETAR I VEPRIMIT PER MJEDISIN (2001)

 Gjendja e Mjedisit

    Administrimi I Hedhurinave
    Kuadri Institucional, Ligjor dhe Rregullator
    Financimet per Mbrojtjen e Mjedisit
    Ndergjegjesimi dhe Pjesmarrja e Publikut
    Diskutim mbi Kostot dhe Perfitimet
    Informimi dhe ndergjegjesimi I publikut
    Ndergjegjesimi I Publikut dhe Pjesmarrja ne Vendim-Marrje
    Monitorimi dhe Vleresimi

STRATEGJIA NDËRSEKTORIALE E MJEDISIT (2007)
 Statistika e sasive te mbeturinave sipas qarqeve                                  3
KRITERET E PARAQITJES SE NJE
STUDIMI PER MENAXHIMIN E MBETJEVE
 Udhezimi i miratuar neprmjet dy ministrive qe ka lidhje me “Kriteret e
 studimeve dhe projekt –zbatimeve per mbylljen dhe ndertimin e
 venddepozitave te reja te mbetjeve te ngurta urbane”

 Realizimin e studimeve(ndertim – mbyllje te venddepozitave) sipas
 kerkesave te paraqitura konform standarteve europiane

 Realizimin e projekteve dhe implementimit te tyre sipas kerkesave
 konform standarteve europiane

 Marveshje ligjore nderbashkiake dhe nderkomuare si dhe nje plan
 menaxhimi te perbashket                                    4
LEGJISLACIONI I RI
 Eshte ne perfundim ligji i ri per Mjedisin nga Projekti i Komisionit
 Europian

 Plani kombetar, rajonal dhe lokal i mbetjeve

 Strategjia e menaxhimit te mbetjve te ngurta
                                     5
METODAT E TRAJTIMIT TE MBETJEVE TE
NGURTA
 Metodat e Trajtimit:

   GROPOSJE (LANDFILL)
   KOMPOSTIMI
   RICIKLIMI
   DJEGIE per perfitim energjie


 Metoda më e përshtatëshme për trajtimin e mbetjeve të ngurta urbane
 në vendin tonë, bazuar edhe në mundësit financiare, është ajo me
 groposje të kontrolluar sanitare
                                 6
QELLIMI I STUDIMEVE DHE I INVESTIMEVE
 Objektivat e investimeve janë: ngritja e një sistemi modern, mjedisor
 dhe të qëndrueshëm të menaxhimit të mbeturinave në te gjithe vendin

 Qellimi i studimeve eshte: sigurimi i kushteve teknike drejt nje projekti
 bashkohor për ngritjen e impianteve të përpunimit të mbeturinave me
 groposje të kontrolluar sanitare (landfill)

 Projektet pritet te jene ne përputhje me Planin Kombëtar të
 Menaxhimit të Mbetjeve hartuar nga projekti i Komisionit Europian
 IMPAEL Cards 2006

 MPPTT në bashkepunim me pushtetin vendor do të mundesoj
 implementimin e projekteve te zbatimit


                                     7
REZULTATET E PRITSHME
 Një sistem mirëfunksionues te menaxhimit te mbetjeve

 Një shkallë më të lartë ndërgjegjësimi të publikut, gjeneruesve te
 mbetjeve dhe autoriteteve rregulluese

 Një reduktim të volume te mbetjeve nëpërmjet programeve specifike
 për mbetjet dhe riciklimin

 Nje përmirësim të funksionimit të fushave ekzistuese, mbylljen e
 fushave që nuk përmbyshin standartet
                                    8
INVESTIMET

 Në zbatim të programit të qeverisë në fushën e menaxhimit
 të mbetjeve të ngurta urbane, MPPTT ka planifikuar në
 buxhetin e shtetit për herë të parë fonde për hartimin e
 projekteve si dhe realizimin e ndërtimit të impianteve të
 mbetjeve të ngurta urbane, me qëllim përmirësimin e
 kushteve mjedisore si dhe ruajtjen e shëndetit të
 komunitetit                               9
INVESTIMET, vazhduar
 Qarqet e përfshira në investime janë si më poshtë:
   Korça - Hartimi i projektit nga KFW (Banke Gjermane)
   Saranda - Perfundimi i projektit te financuar nga Banka Boterore
   Tirana – Vazhdimi i ndertimit te landfillit ne zonen e Sharres,
   nepermjet kredise se Qeverise Italiane
   Shkodra – Vazhdimi i ndertimit te landfillit ne Komunen Bushat i
   financuar ne vitin 2008 nepermjet buxhetit te shtetit
   Rresheni – Vazhdimi i ndertimit te landfillit ne Bashkine e Reshenit
   financuar ne vitin 2009 nepermjet buxhetit te shtetit
   Berat, Elbasan, Vlore, Durres, Lushnje, Fier dhe Shkoder -
   Studime per realizimin e projekteve te mbylljes se venddepozitave
   ekzistuese dhe ndertimin e te rejave
                                    10
KOSTOT PER MENAXHIMIN E MBETJEVE
TE NGURTA URBANE
 Administrimi i mbetjeve urbane ndahet ne tre veprimtari tipike ose
 qendra te kostos, te cilat jane:
    Mbledhja e mbetjeve urbane te familjeve dhe bisneseve
    Transportimi I mbetjeve ne vendin e asgjesimit
    Asgjesimi I mbetjeve( trajtimi ne landfill)
                                    11
NE KONKLUZION…
Realizimi i objektivave ne kete sektor kerkon forcimin e kapaciteteve ne
 burime njerezore.Ne vlersim te kesaj situate MPPTT ne strukturen e
 re ka krijuar Drejtorine e Politikave te Mbetjeve te Ngurta Urbane per
 tju pergjigjur kerkesave dhe standarteve te BE
 FALEMINDERIT
                                   12

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:18
posted:2/17/2012
language:
pages:12
Lingjuan Ma Lingjuan Ma
About