Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Marketing Mix Promotion (PDF)

VIEWS: 227 PAGES: 3

การโฆษณาคือการจ่ายเงินเพื่อซื้อพื้นที่บนสื่อ เช่น เวลาบน TV พื้นที่กระดาษ บนหนังสือพิมพ์ โดยที่การโฆษรา เริ่มจากการตั้ง Objective ว่าโฆษณาเพื่อจุดประสงค์ใด โดยทั่วไปมี 3 ลักษณะ 1. To inform เพื่อบอกให้ทราบ แจ้งให้ทราบ เป็นกรณีที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีสินค้าใหม่ที่จะออกสู่ตลาดก็โฆษราบอกลูกค้าก่อน (เกิดใน cycle แรก) เช่น โฆษณาลูกเดือย จุดประสงค์คือต้องการออกขายน้ำลูกเดือย หรือเป็นการทำออกมาเพื่อแก้ Image ที่ไม่ดีของบริษัท เช่น CP ออกมาเพื่อแก้ข่าวเรื่องไก่ 2. To Persuade ใช้ช่วง Intro – growth ออกมาเพื่อชักชวนให้เชื่อ พยายามบอกความแตกต่างว่าของเราดีกว่าอย่างไร ในผลิตภัณฑ์เดียวกัน เช่น แชมพู H&S กับ คลินิก 3. To Remind เมื่อมาถึง mature แล้ว ปกติทำโฆษณาเพื่อให้ลูกค้านึกถึงยี่ห้อเฉยๆไม่มีการเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่น เช่นกรณีของโค้ก PEPSI เช่น PEPSI ไม่มีการเปรียบเทียบกับ COKE เลย

More Info
									BS_11 : 200147                                                        1

                      Lecture 11
               สวนประสมทางการตลาด (การสงเสริมการตลาด)
                   Marketing Mix (Promotion)

Advertising

     การโฆษณาคือการจายเงินเพื่อซื้อพื้นที่บนสื่อ เชน เวลาบน TV พื้นที่กระดาษ บนหนังสือพิมพ โดยที่การโฆษรา เริ่ม
จากการตั้ง Objective วาโฆษณาเพื่อจุดประสงคใด โดยทั่วไปมี 3 ลักษณะ
     1. To inform เพื่อบอกใหทราบ แจงใหทราบ เปนกรณีที่บอกวาถาเกิดวาเรามีสินคาใหมที่จะออกสูตลาดก็โฆษรา
                                         ื
       บอกลูกคากอน (เกิดใน cycle แรก) เชน โฆษณาลูกเดือย จุดประสงคคอตองการออกขายน้ําลูกเดือย หรือเปน
       การทําออกมาเพื่อแก Image ที่ไมดีของบริษัท เชน CP ออกมาเพื่อแกขาวเรื่องไก
     2. To Persuade ใชชวง Intro – growth ออกมาเพื่อชักชวนใหเชื่อ พยายามบอกความแตกตางวาของเราดีกวา
       อยางไร ในผลิตภัณฑเดียวกัน เชน แชมพู H&S กับ คลินิก
     3. To Remind เมื่อมาถึง mature แลว ปกติทําโฆษณาเพื่อใหลูกคานึกถึงยี่หอเฉยๆไมมีการเปรียบเทียบกับยี่หออื่น
       เชนกรณีของโคก PEPSI เชน PEPSI ไมมีการเปรียบเทียบกับ COKE เลย

กําหนดตนทุนการโฆษณา
      หลังจากได Objective ของโฆษณาแลวก็ทําการตั้ง Budget ตามทฤษฎีใหดูวาผลิตภัณฑเราอยูใน Life cycle ใด ถา
กําลังขึ้นก็ตองใชงบมาก เพื่อทําใหลูกคารูจักเรา และในชวงที่คูแขงมาก เราก็ใชงบตรงนี้เยอะ และดูตอไปวาคูแขงขันเยอะ
หรือไมถาเยอะ แนนอนวางบประมาณโฆษณาสูงตามดวย หรือถาจะเพิ่ม Marketing Share ก็ตองเพิ่มโฆษณาเพื่อใหเขารูจัก
Brand เรามากขึ้น แตถาตัวผลิตภัณฑเราแตกตางจากคูแขงอยูแลว(ลักษณะผลิตภัณฑลอกเลียนไดยาก) เราอาจลดงบตรงนี้ได
แตสวนใหญงบโฆษณาขึ้นกับผูบริหารดวย

วาง Strategy โฆษณา
     โฆษณาที่ดีคือดึงดูดความสนในลูกคา และ Communicate ลูกคาไดดี เพราะปจจุบันกลุมลูกคามีพฤติกรรมวาเมื่อมี
โฆษณามักเปลี่ยนทันที แตโฆษณาที่ดึงดูดไมไดหมายความวายอดขายจะสูง สิ่งที่ตองคิดเพื่อวางกลยุทธ มีอะไรบาง
     1. Msg ที่จะพูด คือจะพูดอะไรบางในโฆษณา โดย Msg ที่ดี
       1.1 Meaningful มีความหมายตรงตามที่ผูบริโภคตองการ
       1.2 Believable เชื่อถือได ไมเวอรเกินไป
       1.3 Distinctive บอกความแตกตางใหชัดเจน
       1.4 เรื่องราวตางๆที่ตองการเลาเรื่องราว โดยเอา Msg มาสรางเปนเรื่องราว อาจ
         - เรื่องราวชีวิต เชน น้ํายาลางจาน ที่แมบานไมอยู ใชน้ํายาลางจานนี้ก็ทําไดแมแมบานไมอยู
         - Fantasy เชน เอเวอรเซนส ฉีดแลวผูชายลอยตามมา
         - สรางตัวแทนผลิตภัณฑ เชน McDonald มี Renold เปนตัวแทนผลิตภัณฑ หรือการใชดารา
       1.5 Tone ของการโฆษณา เลือกเสียงคน / Sound โฆษณา เลือกไดที่ Agency
       1.6 เลือกสื่อ (Media Type) มีความสําคัญมากถาเลือกผิดก็ตาย

By : Kittipat via at www22.brinkster.com/kittipat14/lect.html
BS_11 : 200147                                                      2
           - หนังสือพิมพ
           - นิตยสาร
           - TV
           - วิทยุ
           - Outdoor
           ตัว Agency จะมีขอมูลเปรียบเทียบแตละสื่อใหเราพิจารณา และการเลือกสื่อตองดูดวยวาเราตองการใหสื่อ
           นั้นออกใหทันเมื่อใด เชน จะจัดงาน เฟอรนิเจอรโชวอาทิตยหนา ก็ไมควรลงบนนิตยสาร อาจจะไมทันงาน
           ลักษณะนี้มักออกหนังสือพิมพ
         1.7 Media Vehicle เมื่อเลือกสื่อแลวตองเลือกชวงที่ตองการดวยเชน เลือก TV แลวตองการไดเวลาชวงใด ซึ่ง
           ตัว Agency จะมีขอมูลเปรียบเทียบแตละสื่อใหเราพิจารณา
         1.8 ความถี่ เชน วันเวนวัน ทุกวัน เฉพาะวันเสาร เปนตน

Pretest
     กอนจะทําการผลิตโฆษณา อาจทําการ Pretest Agency จะนํา Sample ของกลุมเปาหมายมาลองดู Story Board ที่เลา
เรื่องของการโฆษณา เพื่อศึกษาดูวากลุมเปาหมายเขาใจตรงกับสิ่งที่เราตองการ communication ออกไปหรือไมแลวทดสอบวา
ชอบหรือไมอยางไร แตขั้นนี้มักไมคอยเกิดในประเทศไทย เวนแตโฆษณาที่มี Campaign ใหญๆ

ออกโฆษณา
   ทําการเผยแพรโฆษณาออกไป

Post Test
     หลังโฆษณาออกไปแลวจะทํา Post Test โดยไปตามยานที่กลุมเปาหมายอยูแลวทําการสอบถามเรื่องราวในโฆษณา
วาเขาใจหรือไม ชอบหรือไมชอบอยางไร เมื่อทําขั้นนี้เสร็จก็จบขั้นตอนการโฆษณา

Sale Promotion

     (ลด แลก แจก แถม) จุดประสงคเพื่อการกระตุนใหลูกคาซื้อสินคาโดยเร็วที่สุด ตางกับโฆษณาที่โฆษณาชี้ใหเห็น
ความตาง จํายี่หอใหได แต Sale Promotion กระตุนใหซื้อ โดยการกระตุนโดยทั่วไปของ Sale Promotion จะมีดังนี้
          - การแจก Sample
          - ใชคูปอง ในการลดราคาสินคา
          - Rebate คลายคูปอง คูปองจะเกิดกอนซื้อ แต Rebate จะไดรับหลังซื้อ (ซื้อสินคาในราคาปกติ) แกะเอา
             คูปองจากสินคาคืนบริษัท จะไดรับ Cheque คืน
          - Price Pack เชน ซื้อ 2 หลอดราคาถูกลง
          - Premium ไดเปนของแถมจากสินคาที่เราซื้อ
          - Advertising Specialty เชน ของที่ทํามาตามเทศกาล และติดชื่อยี่หอลงบนผลิตภัณฑ เพื่อใหลูกคาเห็น
             ยี่หอเรา เชน ปฎิทิน
                                              ื
          - POP (Point of Purchase) เชน จุดชิมอาหารตามซูเปอรมาเก็ต ถาชอบก็ซ้อทันที

By : Kittipat via at www22.brinkster.com/kittipat14/lect.html
BS_11 : 200147                                                       3
          -  ชิงโชค เมื่อซื้อสินคาแลวมีการสงชิ้นสวนไปชิงโชค

Public Relation

     เปนงานที่ตองดูแล Image ของบริษัท
     งานหลัก
         - Press Relation สรางความสัมพันธใหกับสื่อ การ PR ตางกับโฆษณาตรงการใชเงินซื้อพื้นที่บนสื่อ แต
            การ PR คือการเอาขาวที่ดี ที่สราง Image ที่ดี สงขาวใหกับ TV, หนังสือพิมพ เพื่อใหสื่อลงใหฟรี การ
            ลงใหฟรี ตองมีการสรางความสัมพันธที่ดีกับสื่อ
         - การดูแล Image กับกลุมคนสวนใหญ เชน ปตท. มีโครงการปลูกปา จริงๆลักษณะคือขัดแยงตอ
            สิ่งแวดลอม จึงจะเปนภาพที่ไมดีตอ Image ฝาย PR ของปตท.จึงตองพยายามสรางภาพลักษณของ
            ปตท.
         - Lobby บริษัทอาจมีปญหาในผลิตภัณฑ เชน ผลิตภัณฑไมตรงตาม spec ที่กฎหมายกําหนด ก็อาจมีผูที่
            มีความสนิทสนมหนวยงานนั้นๆชวยเคลียรปญหาให

     สิ่งเหลานี้เปนหนาที่หลักของฝายประชาสัมพันธ บางครั้งมีการจัดงานตางๆเพื่อสรางภาพที่ดีๆออกมา เปนสิ่งที่
บริษัทจายเพื่อการประชาสัมพันธเพื่อใหมีขาวในแงที่ดี แตบริษัทไมไดจายเพื่อซื้อพื้นที่บนสื่อ
     การประชาสัมพันธมักจะไดรับความเชื่อถือที่ดีกวาการโฆษณา แลวเราจะวัดผลการประชาสัมพันธอยางไร หนังสือ
                                             ิ
บางเลมอาจใหดูยอดขาย ซึ่งมันไมเกี่ยวกันกับการประชาสัมพันธโดยตรง แตเราจะใชวธีการทํา Clipping (การตัดขาว
หนังสือพิมพ) เปนการดูวาเรามี Clipping มากแคไหน เพราะเราจะสงขาวออกไปใหตามสื่อตางๆ จึงวัดวามีจํานวนสื่อกี่ราย กี่
ขาวที่ลงใหเรา บางบริษัทที่ใหญๆอาจจางบริษัทที่รับทํา Clipping โดยตรง
     PR Agency เปนบริษัทที่รับจัดทําประชาสัมพันธ โดยบอกสิ่งที่ตองการแลว PR Agency จะเปนผูกําหนดการลง
หนังสือพิมพ นิตยสาร ตางๆ ชวยทํา PR ใหเรา
By : Kittipat via at www22.brinkster.com/kittipat14/lect.html

								
To top