CONTOH UNDANG-UNDANG tubuh pertubuhan

Document Sample
CONTOH UNDANG-UNDANG tubuh pertubuhan Powered By Docstoc
					PERTUBUHANAtau nama singkatannya
  Halaman 1 dari 14
               UNDANG-UNDANG TUBUH BAGI PERTUBUHAN
KANDUNGAN

FASAL 1       NAMA ..................................................................................................... 3
FASAL 2       TEMPAT URUSAN ................................................................................. 3
FASAL 3       BENDERA , LAMBANG DAN LENCANA ............................................ 3
FASAL 4       TUJUAN/MATLAMAT ............................................................................ 4
FASAL 5       KEAHLIAN .............................................................................................. 4
FASAL 6       BAYARAN MASUK, YURAN DAN BAYARAN LAIN ............................. 5
FASAL 7       PEMBERHENTIAN DAN PEMECATAN AHLI ....................................... 5
FASAL 8       MESYUARAT AGUNG ........................................................................... 6
FASAL 9       JAWATANKUASA.................................................................................. 8
FASAL 10       KEWAJIPAN-KEWAJIPAN PEGAWAI .................................................. 9
FASAL 11       KEWANGAN ......................................................................................... 10
FASAL 12       PEMERIKSA KIRA-KIRA ..................................................................... 11
FASAL 13       HARTA .................................................................................................. 11
FASAL 14       TAFSIRAN UNDANG-UNDANG........................................................... 12
FASAL 15       PENAUNG/ PENASIHAT ...................................................................... 12
FASAL 16       LARANGAN .......................................................................................... 13
FASAL 17       PINDAAN UNDANG-UNDANG ............................................................ 13
FASAL 18       PEMBUBARAN .................................................................................... 14
16/02/2012 8:01 PM                   Halaman 2 dari 14              e-perlembagaan pertubuhan
                    UNDANG-UNDANG TUBUH BAGI
FASAL 1 NAMA
           (1)  Pertubuhan ini dikenali dengan nama     dan nama singkatannya
              Selepas ini disebut Pertubuhan.


FASAL 2 TEMPAT URUSAN
           (1)  Alamat berdaftar dan tempat urusan Pertubuhan ialah
              SELANGOR

              dan alamat untuk surat menyurat yang akan ditetapkan dari semasa ke
              semasa oleh Jawatankuasa ialah:
              SELANGOR

              Tempat urusan berdaftar Pertubuhan tidak boleh diubah tanpa kebenaran
              Pendaftar Pertubuhan terlebih dahulu.


FASAL 3 BENDERA, LAMBANG, LENCANA
           (1) Rupabentuk serta maksud dan/atau ciri-ciri bagi Bendera dan/atau Lambang
             dan/atau Lencana Pertubuhan adalah seperti di LAMPIRAN 1 Undang-Undang
             Tubuh Ini.

           (2) Penggunaan Bendera, Lambang dan Lencana Pertubuhan adalah untuk
             kegunaan rasmi sahaja.

           (3) Sebarang penggunaan Bendera atau Lambang atau Lencana Pertubuhan oleh
             pihak ketiga atau ahli Pertubuhan perlulah mendapat keizinan bertulis daripada
             Jawatankuasa.

           (4) Jawatankuasa berhak untuk menetapkan apa-apa kaedah termasuk bayaran
             bagi menggunakan Bendera, Lambang, Lencana Pertubuhan.
16/02/2012 8:01 PM                Halaman 3 dari 14        e-perlembagaan pertubuhan
FASAL 4 TUJUAN/MATLAMAT
           (1) Tujuan Pertubuhan ini ditubuhkan adalah untuk kebajikan         .

           (2) Matlamat Pertubuhan ini adalah:-

              a. membela serta menjaga kepentingan, kebajikan dan memajukan ahli;
              b. memupuk semangat perpaduan, kemesraan, saling berkerjasama selain
               mengeratkan perhubungan muhibbah di kalangan ahli-ahli khususnya dan
               masyarakat amnya melalui penganjuran dan penyertaan pelbagai kegiatan-
               kegiatan yang berfaedah;
              c. memberikan sumbangan dan perkhidmatan berteraskan amal kepada para
               ahli dan masyarakat amnya ;
              d. memberikan pendidikan dan latihan bagi meningkatkan sahsiah ahli;
              e. mengadakan dan menjalinkan hubungan dengan persatuan dan/atau
               pertubuhan lain bagi mengadakan kerjasama demi kepentingan ahli-ahli.
              f.    ;
              g


FASAL 5 KEAHLIAN
           (1)  Bagi menjadi ahli kepada Pertubuhan ini, maka kelayakan serta syarat
              keahlian adalah seperti berikut:-

               a. Hendaklah warganegara Malaysia;
               b. berumur lapan belas(18) tahun ke atas      ;
               c. terbuka kepada semua jantina;
               d. terbuka kepada semua pegangan agama/kepercayaan
               e. terbuka kepada semua kaum          ;
               f.  tiada had ke atas pertalian kekeluargaan     ;
               g. tiada sekatan tempat tinggal      ;
               h. tiada had bilangan ahli;
               i.    ;
               j.    .

           (2)  Tiap-tiap permohonan menjadi ahli hendaklah dicadang dan disokong oleh 2
              orang ahli dan dihantar kepada Setiausaha yang dikehendaki
              mengemukakan permohonan itu dengan secepat mungkin kepada
              Jawatankuasa   untuk diluluskan.  Jawatankuasa   boleh  mengikut
              budibicaranya menolak sebarang permohonan tanpa memberi sebab-
              sebabnya.

           (3)  Tiap-tiap pemohon yang permohonannya telah diluluskan seperti tersebut di
              atas, hendaklah setelah membayar bayaran masuk dan yuran bulanan
              pertama yang ditetapkan diterima menjadi ahli Pertubuhan dan berhaklah ia
              menjadi ahli.

           (4)  Seorang pelajar universiti atau kolej universiti tidak boleh diterima menjadi
              ahli pertubuhan ini kecuali telah diizinkan terlebih dahulu secara bertulis oleh
              Naib Canselor atau Pihak Berkuasa Universiti/Kolej yang berkenaan.

16/02/2012 8:01 PM                  Halaman 4 dari 14          e-perlembagaan pertubuhan
FASAL 6 BAYARAN MASUK, YURAN DAN BAYARAN LAIN
           (1)  Bayaran masuk dan yuran yang perlu dijelaskan adalah seperti berikut:
              Bayaran Masuk RM       (Ringgit Malaysia  Sahaja)

              Yuran Bulanan RM       (Ringgit Malaysia  Sahaja)

           (2)  Yuran bulanan jika ada hendaklah dijelaskan kepada Bendahari dalam
              tempoh   hari dari awal tiap-tiap bulan atau ditetapkan oleh Jawatankuasa
              dari masa ke semasa.

           (3)  Ahli yang membiarkan hutang yurannya lebih daripada dua bulan akan
              menerima surat peringatan yang ditandatangani oleh Bendahari atau
              wakilnya, dan hilanglah hak-hak keistimewaannya sebagai ahli sehingga
              hutangnya dijelaskan.

           (4)  Ahli yang membiarkan hutangnya sebanyak lebih daripada jumlah yuran bagi
              tiga bulan atau tahunan (yang mana lebih tinggi) dengan sendirinya
              digantung daripada menjadi ahli Pertubuhan ini dan Jawatankuasa boleh
              memerintahkan supaya tindakan yang sah diambil terhadapnya dengan
              syarat mereka berpuashati yang ahli itu telah menerima penyata berkenaan
              hutangnya terlebih dahulu.

           (5)  Jawatankuasa mempunyai kuasa menetapkan yuran masuk semula bagi
              sesiapa yang membiarkan keahliannya terlucut disebabkan hutang atau
              dipecat dengan jumlah tidak kurang dari sekali ganda Bayaran Masuk serta
              telah melangsaikan hutangnya dengan Pertubuhan.

           (6)  Yuran khas atau kutipan wang daripada ahli-ahli untuk perkara yang tertentu
              boleh dipungut dengan persetujuan Mesyuarat Agung. Sekiranya ada ahli
              yang mungkir membayar yuran atau kutipan wang tersebut dalam tempoh
              yang telah ditetapkan, maka yuran atau kutipan wang itu akan terhutang
              olehnya kepada Pertubuhan.


FASAL 7 PEMBERHENTIAN DAN PEMECATAN AHLI
           (1)  Ahli yang hendak berhenti daripada menjadi ahli Pertubuhan hendaklah
              memberi kenyataan bertulis dua(2) minggu terlebih dahulu kepada
              Setiausaha dan melunaskan segala hutangnya.

           (2)  Mana-mana ahli yang gagal mematuhi undang-undang Pertubuhan atau
              telah bertindak dengan cara yang mencemarkan nama baik pertubuhan
              boleh digantung keahliannya bagi suatu tempoh sebagai mana yang
              difikirkan munasabah atau dipecat oleh Jawatankuasa.

           (3)  Sebelum sebarang tindakan yang akan menyentuh keahlian Ahli berkenaan,
              maka hendaklah Jawatankuasa mengemukakan kepadanya surat tunjuk
              sebab mengapa tindakan tatatertib tidak boleh diambil ke atasnya. Surat
              berkenaan dihantar kepada alamat terakhirnya di dalam daftar ahli.
              Sekiranya jawapan bertulis diterima daripadanya dalam tempoh 14 hari
              daripada tarikh dia menerimanya, maka dia hendaklah diberikan peluang
              untuk membela diri secara bersemuka dengan Jawatankuasa.
16/02/2012 8:01 PM                Halaman 5 dari 14        e-perlembagaan pertubuhan
           (4)  Jawatankuasa hendaklah menimbangkan alasan-alasan yang diberikan
              olehnya sebelum membuat keputusan sama ada mendenda, menggantung
              keahliannya atau memecatnya. Keputusan Jawatankuasa hendaklah
              dimaklumkan kepadanya secara bertulis kepada alamat dalam daftar ahli.
              Keputusan Jawatankuasa ini bolehlah dirayu oleh ahli melalui usul dalam
              Mesyuarat Agung terdekat.

           (5)  Pemecatan atau penggantungan itu hendaklah dilaksanakan melainkan
              Mesyuarat Agung meminda atau membatalkan keputusan Jawatankuasa.


FASAL 8 MESYUARAT AGUNG
           (1)  Pengelolaan pertubuhan ini adalah tertakluk kepada keputusan Mesyuarat
              Agung. Sekurang-kurangnya satu perdua (1/2) daripada jumlah ahli yang
              berhak mengundi atau dua kali ganda jumlah ahli Jawatankuasa, mengikut
              mana yang kurang, hendaklah hadir di dalam Mesyuarat Agung bagi
              mengesahkan perjalanan mesyuarat dan korum untuk mesyuarat.

           (2)  Jika korum tidak dipenuhi selepas setengah jam(30 minit) daripada waktu
              yang telah ditetapkan untuk bermesyuarat, maka mesyuarat itu hendaklah
              ditangguhkan kepada suatu tarikh lain, iaitu tidak lebih daripada 30 hari dari
              tarikh mesyuarat tertangguh itu, yang akan ditetapkan oleh Jawatankuasa.

           (3)  Sekiranya korum tidak cukup selepas setengah jam(30 minit) daripada waktu
              yang telah ditetapkan untuk mesyuarat yang ditangguhkan itu, maka
              berkuasalah ahli-ahli yang hadir menjalankan mesyuarat tetapi tidaklah
              berkuasa meminda undang-undang Pertubuhan dan membuat keputusan-
              keputusan yang melibatkan semua ahli.

           (4)  Mesyuarat Agung Tahunan bagi Pertubuhan hendaklah diadakan dengan
              secepat mungkin setelah berakhirnya tahun kewangan tetapi tidak melewati
              enam(6) bulan daripada tarikh kewangan Pertubuhan berakhir.

           (5)  Tarikh, masa dan tempat yang ditetapkan oleh Jawatankuasa. Kerja-kerja
              Mesyuarat Agung tahunan ialah:

              (a)  menerima laporan Jawatankuasa berkenaan perjalanan Pertubuhan di
                 dalam tahun lalu;
              (b)  menerima laporan Bendahari dan penyata kewangan yang telah diaudit
                 bagi tahun yang lalu;
              (c)  memilih ahli-ahli Jawatankuasa dan Pemeriksa Kira-Kira dan
                 Pemegang Amanah untuk tahun akan datang (jika ada);
              (d)  Membahaskan Usul Rayuan Keahlian yang digantung atau dipecat;
              (e)  Membahaskan, menerima atau menolak Usul-usul ahli-ahli; dan
              (f)  menguruskan perkara-perkara lain yang dibentangkan di dalam
                 mesyuarat itu.

           (6)  Setiausaha hendaklah menghantar kepada tiap-tiap ahli sekurang-kurangnya
              lima belas(15) hari sebelum tarikh dan masa Mesyuarat Agung Tahunan itu
              diadakan, satu naskah Agenda Mesyuarat yang antara lain mengandungi
              termasuklah:
              (a) Surat Peringatan Mesyuarat;
              (b) Laporan Kegiatan Pertubuhan;

16/02/2012 8:01 PM                 Halaman 6 dari 14        e-perlembagaan pertubuhan
              (c)  Laporan Jawatankuasa Pertubuhan;
              (d)  Penyata Kira-kira Pertubuhan teraudit bagi tahun lalu;
              (e)  Surat Pemberitahuan Usul; dan
              (f)  Lain-lain perkara berkaitan dengan mesyuarat agung.

              Satu Salinan Agenda Mesyuarat ini juga hendaklah dibekalkan untuk dirujuk
              oleh ahli-ahli di alamat tempat urusan Pertubuhan.

           (7)  Mana-mana ahli yang ingin mengemukakan usul untuk dibahaskan semasa
              Mesyuarat Agung hendaklah dia mengemukakan secara bertulis kepada
              Setiausaha tidak lewat daripada tujuh(7) hari(termasuk hari penyampaian)
              daripada tarikh Mesyuarat Agung itu akan diadakan. Apabila menerima
              pernyataan bertulis usul berkenaan, Setiausaha hendaklah memasukkannya
              dalam mesyuarat agung berkenaan untuk dibahaskan oleh para ahli semasa
              Mesyuarat Agung itu berlangsung. Usul yang dibahaskan dan diundi
              hendaklah gugur sekiranya ianya ditolak oleh para ahli mesyuarat melalui
              undi terbanyak menolaknya atau undi sama banyak.

           (8)  Mesyuarat Agung khas bagi pertubuhan ini boleh diadakan:
              (a) bila difikirkan mustahak oleh jawatankuasa, atau
              (b) atas permintaan para ahli secara bertulis oleh tidak        kurang
                daripada satu perlima (1/5) daripada jumlah ahli yang        berhak
                mengundi    dengan  menerangkan   tujuan  dan        sebab
                mengadakannya. Permintaan ini hendaklah dihantar          kepada
                Setiausaha Pertubuhan.

           (9)  Mesyuarat Agung Khas yang diminta oleh ahli-ahli hendaklah diadakan pada
              satu tarikh di dalam tempoh tiga puluh(30) hari dari tarikh penerimaan
              permintaan mesyuarat itu.

           (10) Tertakluk kepada Fasal 7, Agenda Mesyuarat Agung Khas itu hendaklah
             diedarkan oleh Setiausaha kepada semua ahli sekurang-kurangnya lima
             belas(15) hari sebelum tarikh yang telah ditetapkan untuk bermesyuarat.

           (11) Fasal 8 (1) dan 8 (2) di dalam undang-undang ini berkenaan korum dan
             penangguhan Mesyuarat Agung Tahunan boleh digunakan untuk Mesyuarat
             Agung Khas tetapi dengan syarat jika korum tidak mencukupi selepas
             setengah jam daripada waktu yang telah ditetapkan bagi Mesyuarat Agung
             Khas atas permintaan ahli-ahli itu maka mesyuarat tersebut hendaklah
             terbatal dan dalam tempoh enam(6) bulan dari tarikh terbatalnya mesyuarat
             agung khas itu, Mesyuarat Agung Khas atas permintaan ahli-ahli dengan
             tujuan yang sama tidaklah boleh diadakan.

           (12) Pengerusi Mesyuarat Agung hendaklah dipilih diantara kalangan ahli
             sebelum sesuatu Mesyuarat Agung itu dilangsungkan. Pengerusi Mesyuarat
             boleh mengundi semasa undian dijalankan dan tiada undi pemutus.

           (13) Setiausaha hendaklah menghantar kepada tiap-tiap ahli satu salinan deraf
             Minit Mesyuarat Agung dalam tempoh dua puluh satu(21) hari setelah
             selesainya mesyuarat itu.

           (14) Setiausaha hendaklah dalam masa enam puluh(60) hari daripada tarikh
             Mesyuarat Agung diadakan mengirimkan Penyata Pertubuhan kepada


16/02/2012 8:01 PM                 Halaman 7 dari 14         e-perlembagaan pertubuhan
              Pendaftar Pertubuhan sebagaimana yang dikehendaki di bawah Akta
              Pertubuhan.


FASAL 9 JAWATANKUASA
           (1)  (a)  Satu Jawatankuasa yang dinamakan Pegawai-pegawai Pertubuhan
                 hendaklah dipilih di dalam Mesyuarat Agung Tahunan dari kalangan
                 ahli Pertubuhan:
                 Seorang Yang Dipertua
                 Seorang Setiausaha
                 Seorang Bendahari
                 1 orang Ahli Jawatankuasa

              (b) Pertubuhan boleh juga memilih dari kalangan ahlinya dalam Mesyuarat
                Agung Tahunan tersebut mengikut keperluannya Pegawai-Pegawai
                Pertubuhan tambahan yang terdiri daripada:
                   i.   Timbalan DiPertua;
                   ii.  1 Naib Dipertua;
                   iii.  1 Penolong Setiausaha;
                   iv.  1 Penolong Bendahari;

           (2)  Pemegang-pemegang jawatan Pertubuhan ini dan tiap-tiap pegawai yang
              menjalankan tugas eksekutif dalam Pertubuhan ini hendaklah terdiri daripada
              Warganegara Malaysia.

           (3)  Nama-nama untuk jawatan-jawatan di atas hendaklah dicadangkan serta
              disokong dan pemilihan akan dijalankan dengan cara mengundi oleh ahli-ahli
              di dalam Mesyuarat Agung Tahunan. Tempoh memegang jawatan bagi
              Pegawai yang dipilih adalah selama setahun. Semua pegawai boleh dipilih
              semula apabila tamat tempoh jawatannya tidak lebih dari dua
              tempoh/penggal jawatan berturut-turut bagi jawatan yang sama.

           (4)  Fungsi Jawatankuasa ialah
              (a) mengelola dan mengaturkan kerja-kerja harian Pertubuhan; dan
              (b) membuat keputusan atas perkara-perkara mengenai perjalanan
                Pertubuhan mengikut dasar yang telah ditetapkan oleh Mesyuarat
                Agung;

              Jawatankuasa tidaklah boleh mengambil tindakan yang bertentangan dengan
              keputusan Mensyuarat Agung dengan tidak terlebih dahulu berhubung
              dengannya dan Jawatankuasa mestilah sentiasa mematuhi keputusan
              Mesyuarat Agung. Jawatankuasa hendaklah mengemukakan laporan
              berkenaan kegiatannya bagi tahun lalu kepada tiap-tiap Mesyuarat Agung
              Tahunan.

           (5)  Jawatankuasa hendaklah bermesyuarat sekurang-kurangnya sekali dalam
              tiga(3) bulan. Pemberitahuan bagi tiap-tiap mesyuarat hendaklah diberikan
              kepada ahli Jawatankuasa tujuh(7) hari terlebih dahulu. Yang Dipertua
              dengan bersendirian atau tidak kurang daripada dua(2) orang Pegawai
              Pertubuhan bersama-sama boleh memanggil supaya diadakan Mesyuarat
              Jawatankuasa pada bila-bila masa. Korum Mesyuarat Jawatankuasa adalah
              setengah (1/2) daripada bilangan Jawtankuasa Pertubuhan.

           (6)  Jika timbul perkara mustahak yang berkehendakkan kelulusan Jawatankuasa
              dan mesyuarat tidak dapat diadakan, maka Setiausaha bolehlah

16/02/2012 8:01 PM                Halaman 8 dari 14        e-perlembagaan pertubuhan
              mendapatkan kelulusan daripada ahli-ahli jawatankuasa secara edaran, Minit
              Mesyuarat Edaran. Syarat-syarat mengenainya seperti berikut mestilah
              disempurnakan sebelum keputusan Jawatankuasa boleh dianggap sebagai
              telah diterima:

              (a) Masalah yang dibangkitkan serta keputusan yang disyorkan itu
                hendaklah dibutirkan dengan jelas di dalam minit mesyuarat edaran
                yang diedarkan kepada setiap ahli Jawatankuasa;
              (b) Sekurang-kurangnya setengah daripada bilangan ahli Jawatankuasa
                mestilah menyatakan persetujuan atau bantahan secara bertulis
                mereka terhadap cadangan keputusan itu; dan
              (c) Keputusan hendaklah dengan undi yang terbanyak. Tiada undi
                pemutus. Sebarang keputusan yang diperolehi melalui minit mesyuarat
                edaran hendaklah dilaporkan oleh Setiausaha kepada Mesyuarat
                Jawatankuasa berikutnya dan dicatatkan di dalam peringatan
                mesyuarat.

           (7)  Ahli Jawatankuasa yang mungkir menghadiri Mesyuarat Jawatankuasa tiga
              kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima oleh Jawatankuasa,
              hendaklah disifatkan sebagai telah meletakkan jawatan di dalam
              Jawatankuasa.

           (8)  Jika seorang Pegawai Pertubuhan meninggal dunia atau meletakkan
              jawatan, calon kedua mendapat undi terbanyak di dalam pemilihan yang lalu
              hendaklah dipanggil untuk memenuhkan kekosongan itu. Jika calon yang
              sedemikian tidak ada atau menolak jawatan itu, maka berkuasalah
              Jawatankuasa melantik ahli yang lain memenuhkan kekosongan itu sehingga
              Mesyuarat Agung Tahunan terdekat diadakan.

           (9)  Jawatankuasa boleh memberi perintah kepada Setiausaha dan pegawai-
              pegawai lain untuk menjalankan urusan-urusan Pertubuhan, dan melantik
              pengurus dan kakitangan yang difikirkannya mustahak. Ia boleh
              menggantungkan atau melucutkan jawatan sebarang pengurus atau
              kakitangan kerana cuai di dalam pekerjaan, curang, tidak cekap, ingkar
              menjalankan keputusan Jawatankuasa atau kerana sebab-sebab yang
              difikirkan boleh merosakkan kepentingan Pertubuhan.

           (10) Jawatankuasa boleh menubuhkan Jawatankuasa kecil jika difikirkan
             mustahak dan memberikan kewajipan khas kepada sebarang ahli
             Jawatankuasa atau ahli.FASAL 10 KEWAJIPAN-KEWAJIPAN PEGAWAI
           (1)  Yang Dipertua, dalam tempoh memegang jawatannya, hendaklah menjadi
              Pengerusi mesyuarat Jawatankuasa dan bertanggungjawab atas
              kesempurnaan perjalanan semua mesyuarat. Beliau tidak mempunyai undi
              pemutus dan hendaklah ia menandatangani minit mesyuarat bila telah
              diluluskan dan disahkan. Beliau hendaklah menandatangani semua cek
              Pertubuhan bersama-sama dengan Setiausaha dan Bendahari.

           (2)  Setiausaha hendaklah menjalankan kerja pentadbiran Pertubuhan mengikut
              undang-undang dan hendaklah ia menjalankan perintah Mesyuarat Agung
              dan Jawatankuasa. Beliau hendaklah hadir di dalam semua mesyuarat dan


16/02/2012 8:01 PM                Halaman 9 dari 14        e-perlembagaan pertubuhan
              membuat catatan mesyuarat. Beliau hendaklah menandatangani semua cek
              Pertubuhan bersama-sama dengan Yang Dipertua dan Bendahari.

              Beliau bertanggungjawab serta menguruskan:
              a. termasuk mengendalikan urusan surat menyurat dan fail Pertubuhan;
              b. menyimpan Daftar Minit dan Cabutan Minit Mesyuarat dan semua
                rekod berkaitan notis, catatan perjalanan mesyuarat dan sebagainya.
              c. tidak terhad hanya kepada menyimpan semua buku, surat dan kertas
                kerja, naskah perundangan, kontrak/perjanjian kecuali akaun dan buku-
                buku berkaitan kewangan;
              d. hendaklah menyimpan serta mengemaskini buku daftar ahli yang
                mengandungi butiran seperti nama, tempat dan tarikh lahir, nombor kad
                pengenalan, pekerjaan, nama dan alamat majikan dan alamat
                perhubungan dan tetap;
              e. meterai Pertubuhan.

           (3)  Bendahari adalah bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan dan
              harta Pertubuhan. Beliau hendaklah membuat dan menyimpan kira-kira
              berkenaan semua perkara berkenaan dengan harta dan kewangan termasuk
              resit dan bertanggungjawab di atas ketepatannya. Beliau hendaklah
              menandatangani semua cek Pertubuhan bersama-sama dengan Yang
              Dipertua dan Setiausaha.

           (4)  Ahli Jawatankuasa Biasa hendaklah membantu Jawatankuasa dalam
              menjalankan tugas yang diarahkan oleh Jawatankuasa terhadapnya.

           (5)  Pegawai-pegawai tambahan hendaklah membantu Pegawai-Pegawai
              Pertubuhan menjalankan kerja-kerja yang ditetapkan oleh Jawatankuasa
              serta memangku jawatan itu semasa ketiadaan Pegawai-pegawai
              berkenaan.

           (6)  Mana-mana tindakan yang dibuat oleh Jawatakuasa hendaklah secara suci
              hati dan demi kepentingan tujuan dan matlamat pertubuhan. Tindakan
              berkenaan adalah tanggunggan secara bersesama melainkan dapat
              dibuktikan sebaliknya. Pertubuhan akan menanggung dan melepaskan
              Jawatankuasa daripada apa-apa tanggungan jika tindakan yang dilakukan
              oleh Jawatankuasa adalah suci hati dan demi kepentingan tujua dan
              matlamat Pertubuhan.


FASAL 11 KEWANGAN
           (1)  Tertakluk kepada peruntukan-peruntukan dalam undang-undang ini, wang
              Pertubuhan ini boleh digunakan untuk perkara yang berfaedah bagi
              menjalankan tujuan-tujuan Pertubuhan, termasuklah belanja pentadbiran,
              bayaran gaji, biayaan dan perbelanjaan pegawai-pegawai dan kakitangan
              yang bergaji serta upah memeriksa kira-kira. Walau bagaimanapun, wang itu
              tidaklah boleh digunakan untuk membayar denda ahli yang telah dijatuhkan
              hukuman oleh Mahkamah.

           (2)  Bendahari dibenarkan menyimpan wang tunai tidak lebih daripada
              RM1000.00 (Ringgit Malaysia Seribu Sahaja) pada sesuatu masa. Wang
              yang lebih daripada jumlah itu mestilah dimasukkan ke dalam akaun bank
              yang diluluskan oleh Jawatankuasa. Akaun bank itu hendaklah di atas nama
              Pertubuhan.

16/02/2012 8:01 PM                Halaman 10 dari 14       e-perlembagaan pertubuhan
           (3)  Segala cek atau kenyataan pengeluaran wang daripada Pertubuhan
              hendaklah ditandatangan secara bersama oleh Yang Dipertua, Setiausaha
              dan Bendahari. Sekiranya berlaku kekosongan penjawat bagi jawatan Yang
              Dipertua atau Setiausaha atau Bendahari maka Jawatankuasa bolehlah
              melantik di kalangan mereka sebagai pengganti untuk menandatangani cek
              atau kenyataan pengeluaran wang Pertubuhan.

           (4)  Perbelanjaan/Pembayaran yang melebihi RM1000.00 (Ringgit Malaysia
              Seribu Sahaja) dalam sesuatu masa hendaklah dibayar setelah mendapat
              kelulusan oleh Jawatankuasa terlebih dahulu. Kebenaran Mesyuarat Agung
              hendaklah diperolehi terlebih dahulu sebelum perbelanjaan yang lebih
              daripada RM5000.00 (Ringgit Malaysia Lima Ribu Sahaja) bagi sesuatu
              masa dilakukan. Perbelanjaan yang kurang daripada RM1000.00 (Ringgit
              Malaysia Seribu Sahaja) bagi sesuatu masa boleh diluluskan oleh Yang
              Dipertua bersama Setiausaha dan Bendahari.

           (5)  Penyata darihal wang yang diterima dan dibelanjakan serta kunci kira-kira
              bagi setahun hendaklah disediakan oleh Bendahari dan diperiksa oleh
              Pemeriksa Kira-Kira yang dilantik di bawah Fasal 12 undang-undang ini
              dengan seberapa segera setelah tamatnya tahun kewangan. Penyata kira-
              kira yang telah diaudit itu hendaklah dikemukakan untuk diluluskan oleh
              Mesyuarat Agung Tahunan yang berikut dan salinannya hendaklah
              dibekalkan untuk makluman ahli di alamat tempat urusan Pertubuhan.

           (6)  Tahun kewangan Pertubuhan ini adalah setahun bermula dari 1 Januari dan
              berakhir dua belas bulan berikutnya.


FASAL 12 PEMERIKSA KIRA-KIRA
           (1)  Dua orang yang bukannya Pegawai Pertubuhan boleh dilantik di dalam
              Mesyuarat Agung Tahunan sebagai Pemeriksa Kira-kira. Mereka akan
              memegang jawatan selama satu tahun dan boleh dilantik semula.

           (2)  Pemeriksa Kira-kira adalah dikehendaki memeriksa kira-kira Pertubuhan bagi
              tempoh tahun kewangan beliau dipilih dan membuat laporan kepada
              Mesyuarat Agung Tahunan. Mereka juga dikehendaki pada bila-bila masa
              oleh Yang Dipertua mengaudit kira-kira Pertubuhan bagi mana-mana masa
              di dalam tempoh perkhidmatan mereka dan membuat laporan kepada
              Jawatankuasa.


FASAL 13 HARTA
           (1)  Pertubuhan mempunyai kuasa untuk memunya dan/atau memilikki apa-apa
              harta melalui cara membeli, menyewa, memajak apa-apa harta berkenaan
              selaras dengan tujuan perolehannya.

           (2)  Harta berkenaan boleh dipajak, dicagar, disewa, dijual dengan apa-apa
              balasan yang munasabah oleh Jawatankuasa.

           (3)  Mana-mana harta hendaklah didaftarkan atas nama Pertubuhan melainkan
              terdapat peruntukan atau syarat yang menghalang atau menyekatnya, maka
              harta berkenaan bolehlah diamanahkan kepada Pemegang Amanah.16/02/2012 8:01 PM                Halaman 11 dari 14       e-perlembagaan pertubuhan
           (4)  Mana-mana harta yang hendak dilupuskan, dijual dan/atau dicagar
              hendaklah terlebih dahulu mendapat persetujuan Mesyuarat Agung.

           (5)  Jawatankuasa hendaklah menetapkan kaedah-kedah pengurusan harta
              berkenaan. Bagi urusan suratcara semua harta Pertubuhan hendaklah
              disempurnakan oleh Pengerusi, Setiausaha dan Bendahari dan
              dipersaksikan oleh dua anggota Jawatankuasa dan dimeterikan dengan
              meterai Pertubuhan.

           (6)  Dua orang Pemegang Amanah yang berumur lebih daripada 21 tahun
              hendaklah dilantik di dalam Mesyuarat Agung jika perlu, dan mereka akan
              berkhidmat selama yang dikehendaki oleh Pertubuhan. Semua harta tetap
              kepunyaan Pertubuhan akan diamanahkan kepada mereka dengan
              menandatangani suatu Surat Amanah (Deed of Trust). Mana-mana harta
              Pertubuhan yang diletakkan atas nama Pemegang Amanah hendaklah
              kepunyaan dan milikan Pertubuhan walaupun tiada Surat Amanah. Semua
              belanja yang terlibat dalam mengurus dan mentadbir harta berkenaan
              termasuklah pembayaran sagu hati hendaklah ditanggung sepenuhnya oleh
              Pertubuhan.

           (7)  Pertubuhan hendaklah melepaskan Pemegang Amanah apa-apa
              tanggungan berkaitan dengan harta yang dipegang secara Amanah olehnya.

           (8)  Pemegang Amanah tidak boleh menjual, menarik balik atau memindahkan
              hak milik harta kepunyaan Pertubuhan dengan tidak mendapat kelulusan dan
              kuasa yang diberikan oleh Mesyuarat Agung Pertubuhan.

           (9)  Seseorang Pemegang Amanah itu boleh dilucutkan daripada jawatannya
              oleh Mesyuarat Agung oleh sebab uzur kerana penyakit, tidak siuman, tidak
              berada di dalam negeri atau kerana lain sebab yang mengakibatkan ia tidak
              boleh menjalankan tugas-tugasnya atau pekerjaannya dengan memuaskan.
              Jika berlaku kematian, perletakan jawatan atau pemecatan seseorang
              Pemegang Amanah maka kekosongan itu boleh dipenuhkan oleh Pemegang
              Amanah yang baru yang dilantik di dalam Mesyuarat Agung.


FASAL 14 TAFSIRAN UNDANG-UNDANG
           (1)  Di antara berlansungnya Mesyuarat Agung, Jawatankuasa boleh
              memberikan tafsirannya kepada undang-undang ini dan Jawatankuasa, jika
              mustahak, boleh memutuskan perkara-perkara yang tidak terkandung di
              dalam undang-undang.

           (2)  Kecuali perkara-perkara yang bertentangan atau tidak selaras dengan dasar
              yang telah dibuat dalam Mesyuarat Agung, keputusan Jawatankuasa
              terhadap ahli-ahli adalah muktamad jika tidak diubah oleh keputusan
              Mesyuarat Agung.


FASAL 15 PENAUNG/ PENASIHAT
           Jawatankuasa boleh, jika difikirkan perlu, bagi suatu tempoh tertentu melantik
           mana-mana orang yang layak menjadi Penaung dan/atau Penasihat-penasihat
           bagi Pertubuhan ini dengan syarat orang-orang yang dilantik itu menyatakan
           persetujuannya secara bertulis.16/02/2012 8:01 PM                Halaman 12 dari 14       e-perlembagaan pertubuhan
FASAL 16 LARANGAN
           (1)  Sebarang bentuk judi dan permainan yang disebutkan di bawah ini tidak
              boleh dimainkan di dalam tempat urusan Pertubuhan atau dianjurkan oleh
              Pertubuhan: Roulette, Lotto, Fan Tan, Poh, Peh Bin, Belangkai, Pai Kau, Tau
              Ngau, Tien Kow, Chap Ji Kee, Sam Cheong, Dua Puluh Satu, Tiga Puluh
              Satu, Sepuluh dan Setengah, semua permainan dadu, banker’s game dan
              semua permainan yang bergantung kepada nasib;

           (2)  Pertubuhan atau ahli-ahlinya dilarang dan ditegah menghalang dan/atau
              dengan apa jua sekalipun cara mengganggu perniagaan atau harga barang-
              barang.

           (3)  Pertubuhan dilarang dan ditegah daripada mengambil peranan di dalam
              gerakan kesatuan sekerja seperti definisi dalam Akta Kesatuan Sekerja
              1959;

           (4)  Pertubuhan ini tidak boleh menjalankan loteri sama ada dikhaskan kepada
              ahli-ahli atau tidak, atas nama Pertubuhan atau pegawai-pegawai atau
              Jawatankuasa atau ahli, tanpa kelulusan daripada pihak berkuasa
              berkenaan;

           (5)  “Faedah” seperti yang diterangkan di bawah Seksyen 2 Akta Pertubuhan
              1966, tidaklah boleh diberikan oleh Pertubuhan kepada mana-mana ahlinya.

           (6)  Mana-mana pertelingkahan, pertikaian atau kilanan sesama ahli dan/atau
              Jawatankuasa hendaklah dirujuk terlebih dahulu kepada seorang Pengantara
              bagi mengurai dan menyelesaikan kilanan atau ketidakpuashatian berkenaan
              sebelum dirujuk kepada Pendaftar Pertubuhan dan/atau Mahkamah.

           (7)  Sekiranya Pengantara berpuashati bahawa beliau tidak dapat
              menyelesaikannya, maka barulah pihak-pihak yang berkenaan boleh merujuk
              kepada Perdaftar Pertubuhan dan/atau Mahkamah. Keputusan Pengantara
              adalah muktamad dan hendaklah terikat kepada setiap pihak yang terlibat
              dalam kilanan atau pertikaian atau pertelingkahan. Perbelanjaan ini
              hendaklah ditanggung oleh Pertubuhan dan pihak-pihak yang terbabit secara
              sama rata.

FASAL 17 PINDAAN UNDANG-UNDANG
           Undang-undang ini tidak boleh diubah atau dipinda kecuali dengan keputusan
           Mesyuarat Agung. Permohonan untuk perubahan atau pindaan kepada undang-
           undang hendaklah dibuat kepada Pendaftar Pertubuhan dalam masa enam
           puluh(60) hari daripada tarikh keputusan Mesyuarat Agung meluluskan perubahan
           atau pindaan itu dan hanya boleh dikuatkuasakan mulai daripada tarikh perubahan
           atau pindaan itu didaftarkan oleh Pendaftar Pertubuhan.
16/02/2012 8:01 PM                Halaman 13 dari 14       e-perlembagaan pertubuhan
FASAL 18 PEMBUBARAN
           (1)  Pertubuhan ini boleh dibubarkan secara sukarela dengan persetujuan tidak
              kurang daripada tiga per lima (3/5) daripada jumlah ahli yang menghadiri
              dalam suatu Mesyuarat Agung yang dipanggil khas kerananya.

           (2)  Sekiranya Pertubuhan hendak dibubarkan secara yang disebutkan di atas,
              maka segala hutang dan tanggungan Pertubuhan yang sah mengikut
              undang-undang hendaklah dijelaskan dan baki wang yang tinggal hendaklah
              diselesaikan mengikut cara yang dipersetujui dalam Mesyuarat Agung
              berkenaan.

           (3)  Kenyataan bersabit dengan pembubaran itu hendaklah disampaikan kepada
              Pendaftar Pertubuhan dalam masa 14 hari dari tarikh pembubaran itu
              berkuatkuasa.
              Setiausaha                   Yang Dipertua


Undang-Undang Tubuh Ini berkuatkuasa mulai              .
16/02/2012 8:01 PM                Halaman 14 dari 14        e-perlembagaan pertubuhan

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:43
posted:2/17/2012
language:
pages:14