APAKAH ITU PATENT? by 2915gx

VIEWS: 8 PAGES: 38

									APAKAH ITU PATENT?


  Paten adalah hak eksklusif yang diberikan
  terhadap suatu rekacipta, sama ada suatu produk
  ataupun proses untuk menghasilkan cara baru bagi
  membuat sesautu, ataupun untuk penyelesaian
  teknikal terhadap sesuatu masalah. Paten memberi
  hak kepada pemilik memegang ,memindah dan
  memberi lesen bagi pengeluaran dan penjualan
  sesuatu produk.
  Patent adalah hak ip
  Item yang boleh dipaten
   proses,mesin,tanaman,kombinasi element
  kimia,pembaharuan pada barang yang sedia ada

  SIAPAKAH LAYAK MEMOHON?

  Semua orang boleh mengemukakan permohonan
  paten ataupun perbaharuan utiliti sama ada secara
  individu ataupun dengan perkongsian. Perkataan
  “orang” tidak dihadkan kepada orang
  perseorangan sahaja malah ianya juga termasuk
  sesuatu syarikat.

  TEMPOH PERLINDUNGAN

  Paten dilindungi selama 20 tahun daripada tarikh
  pemfailan manakala perbaharuan utiliti dilindungi
  10+5+5 tahun daripada tarikh pemfailan.

  Untuk mendapatkan pemberian paten, sesuatu rekacipta
  hendaklah

  baru yang bermaksud sesautu rekacipta itu masih belum
  dizahirkan kepada awam di mana-mana di dunia ini

  mempunyai langkah mrekacipta yang mana rekacipta
  tersebut tidak ketara kepada seseorang yang mempunyai
  pengetahuan dan pengalaman di dalam bidang teknologi
  rekacipta tersebut; dan

  dapat digunakan pada industri yang bermaksud dapat
  dibuat atau digunakan untuk berbagai jenis industri untuk
  mendapat sijil perbaharuan utiliti, sesuatu rekacipta hanya
  perlu baru.
REKACIPTA YANG TIDAK BOLEH
DIPATENKAN

  Penemuan teori-teori sainstifik dan kaedah-kaedah
  matematik;

  Kepelbagaian tumbuhan atau binatang atau proses biologi
  yang perlu bagi pengeluaran tumbuhan atau binatang,
  selaian dari mikro-organisma hidup buatan manusia proses
  mikro-biologi dan keluaran daripada proses
  mikroorganisma itu;

  Skim, kaedah atau cara untuk menjalankan perniagaan,
  melakukan perbuatan-perbuatan mental semata-mata atau
  bermain apa-apa permainan; dan

  Cara untuk merawat tubuh manusia atau binatang melalui
  pembedahan atau terapi dan cara diagnosisi yang
  dilakukan ke atas tubuh manusia atau binatang.
Apakah Hakcipta?


  Hakcipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik
  karya yang berhakcipta bagi satu tempoh yang ditetapkan.
  Perlindungan hakcipta di Malaysia adalah berasaskan kepada Akta
  Hakcipta 1987. Malaysia tidak mempunyai sistem pendaftaran
  hakcipta. Sesuatu karya adalah dilindungi secara automatik sebaik
  sahaja ia memenuhi syarat-syarat berikut;

  usaha yang mencukupi telah dilakukan untuk menjadikan karya itu
  bersifat asli;

  karya tersebut telah ditulis, direkod atau dijadikan dalam bentuk
  bahan; dan

  penciptanya adalah orang yang berkelayakan atau karyanya telah
  dibuat di Malaysia atau karyanya mula-mulanya diterbitkan di
  Malaysia.
Apakah Karya-Karya Yang Layak
Mendapat Perlindungan Hakcipta?

  Karya-karya yang layak mendapat perlindungan
  hakcipta ialah;

  karya sastera

  karya muzik

  karya seni

  filem

  rakaman bunyi

  siaran dan

  karya terbitan
Apakah Hak-Hak Eksklusif Pemilik
Hakcipta?

  Umumnya pemilik karya hakcipta mempunyai hak
  eksklusif bagi mengawal:-

  pengeluaran semula dalam apa-apa bentuk
  bahan(termasuk fotokopi, rakaman dan lain-lain)

  pertunjukan, tayangan atau permainan kepada awam

  penyampain kepada orang awam

  pengedaran salinan-salinan kepada awam melalui
  perjualan atau pemindahan pemunyaan secara lain
  dan

  penyewaan secara komersial kepada orang awam
Berapa Lamakah Tempoh Hakcipta
Berakhir?

  Hakcipta bagi karya sastera, muzik dan seni wujud
  semasa hayat pencipta dan 50 tahun selepas
  kematiannya. Bagi karya-karya lain, jangkamasa
  perlindungan karya-karya tersebut ialah 50 tahun
  dari permulaan tahun kelendar berikut dengan
  tahun karya-karya berkenaan mula diterbitkan.
Siapakah Yang Bertanggungjawab
Terhadap Penguatkuasaan Hakcipta?

  Akta Hakcipta 1987 memberi kuasa kepada Bahagian
  Penguatkuasa, Kementerian Perdagangan Dalam
  Negeri dan Hal Ehwal Pengguna dan pihak polis untuk
  menguatkuasakan undang-undung tersebut. Akta itu
  memberi kuasa yang perlu kepada agensi
  penguatkuasa untuk melaksanakan langkah anti-cetak
  rompak dengan berkesan. Pemilik hakcipta perlu
  mengemukakan aduan rasmi yang disokong oleh
  dokumen perlu kepada Bahagian Penguatkuasa,
  Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal
  Ehwal Pengguna, jika mereka mengesyaki berlaku
  pelanggaran. Tindakan yang sewajarnya akan diambil
  oleh pihak berkuasa terbabit.
APAKAH CAP DAGANGAN?


  Cap Dagangan ialah apa-apa Tanda yang dapat
  membezakan barangan dan perkhidmatan daripada
  seorang perniaga dengan peniaga-peniaga yang lain.

  Cap Dagangan boleh terdiri daripada perkataan,
  logo, gambar, nama, huruf, nombor atau kombinasi
  daripada unsur-unsur tersebut.

  Cap Dagangan merupakan alat pemasaran yang
  membolehkan pengguna mengenali dan mengaitkan
  suatu keluaran dengan perniaga tertentu.
FUNGSI CAP DAGANGAN


  Fungsi Asal

  Cap Dagangan dapat menunjukkan sumber yang bertanggungjawab mengeluar
  atau menjual sesuatu barangan perkhidmatan.

  Fungsi Pemilihan

  Cap Dagangan memudah dan mempercepatkan pengguna membuat pilihan
  semasa membeli sesuatu barangan atau perkhidmatan

  Fungsi Kualiti

  Pengguna memilih cap-cap tertentu kerana berkeyakinan barangan atau
  perkhidmatan berkenaan terjamin kualitinya.

  Fungsi Pemasaran

  Peranan Cap Dagangan selaku alat pengiklanan sangat berkesan. Menjadi
  kebiasaan pengguna membeli sesuatu keluaran kerana terpengaruh dengan iklan
  yang berterusan.

  Fungsi Ekonomi

  Cap-cap yang telah “established” di pasaran menjadi asset yang sangat bernilai.
  Cap tersebut boleh dilesenkan atau di “Franchise” kan.

  UNDANG UNDANG YANG MELINDUNGI CAP
  DAGANGAN

  Akta Cap Dagangan 1976

  Peraturan-Peraturan Cap Dagangan 1997(Pindaan
  2001)
ADAKAH PENDAFTARAN DI
MALAYSIA MEMBERI
PERLINDUNGAN DI SELURUH
DUNIA?

  TIDAK. Sekiranya pemilik cap dagangan ingin
  mendapat perlindungan di luar negeri, mereka
  perlu membuat permohonan secara berasingan di
  setiap negeri yang dikehendaki. Bagaimana pun
  permohonan pendaftaran di Malaysia boleh
  digunakan untuk menuntut “Hak Keutamaan” bagi
  pendaftaran di Negara-negara ahli Konvensyen
  Paris dan WTO.
TEMPOH SAH PENDAFTARAN


  Setiap pendaftaran adalah sah untuk tempoh
  sepuluh (10) tahun daripada tarikh permohonan.
  Pembaharuan pendaftaran perlu dibuat bagi
  setiap sepuluh tahun selagi masih berminat.
APAKAH YANG DIDAFTARKAN
SEBAGAI CAP DAGANGAN

  Apa-apa tanda yang distinktif yang digunakan
  oleh mana-mana peniaga atau pengeluar yang
  dapat menjadi pengenalan kepada barangan dan
  perkhidmatan yang mereka tawarkan boleh
  didaftarkan sebagai cap dagangan. Tanda- tanda
  tersebut termasuklah jenama. logo syarikat atau
  perniagaan, label, gambar, lukisan dan
  sebagainya.
HOW AM I MADE A BANKRUPT ?

  In bankruptcy proceedings, your total judgment debt must be more than RM30,000.
  Bankruptcy notice will be issued and served on you. If you did not response within
  the time limit for full settlement or negotiation of settlement proposal, you have
  committed an act of bankruptcy.
  The court will makes a Receiving and Adjudication order after the bankruptcy
  petition has been presented. There are two types of Bankruptcy petition - Debtor's
  petition where you present the petition and Creditors' petition which will be
  presented by your creditors.
  Even if you refuse to acknowledge or agree to the order, a Receiving and
  Adjudication order can still be made. Thus you are advise to cooperate fully once
  bankruptcy proceedings have begun.
  If you dispute the creditors' claims, make sure you try and reach a settlement before
  the Receiving and Adjudication Order. The Receiving and Adjudication Order is
  made if not contested on the bankruptcy petition hearing.
  You are being declared a bankrupt once the Receiving and Adjudication Order is
  made.
BENTUK BENTUK
PERNIAGAAN
Perniagaan milikan tunggal
  Tertakluk dibawah akta perniagaan 1956
  Didaftarkan dibawah SSM
  Bayaran RM30 nagi milikan tunggal yang
  menggunakan nama peribadi mengikut IC dan
  RM60 jika selain dari nama sendiri
Kelebihan
  Mudah untuk ditubuhkan
  Pemilik mempunyai kuasa penuh keatas sebarang
  keputusan
  Maklumat perniagaan dapat dirahsiakan
  Keuntungan tak perlu diagihkan
  Keuntungan hanya dikenakan cukai pendapatan
  individu
  Bebas dari cukai syarikat
Kekurangan
  Modal terhad
  Kesukaran mendapat modal perniagaan
  Pemilik mempunyai liabiliti yang tidak terhad
  Kesinambungan perniagaan tidak terjamin. Jika
  pemilik bersara atau meninggal dunia perniagaan
  terpaksa ditutup
  Kemahiran dan kebolehan terhad
Perkongsian
  Dibawah akta perkongsian 1956
  Keahlian antara dua hingga dua puluh orang
  Perjanjian tidak mesti ditulis akan tetapi memudah
  kan bagi rujukan masa depan jika terdapat
  sebarang isu. Cth Ahli meninggal dunia atau
  menarik diri
Kelebihan perkongsian
  Lebih mudah didaftarkan berbanding syarikat
  sendirian berhad
  Sumber modal lebih banyak berbanding milikan
  tunggal
  Tanggungjawab boleh diagih antara ahli
  Hubungan antara ahli dan ganjaran dapat dilihat
  dengan jelas. Cth kongsi untung berdasar jumlah
  modal
Kekurangan
  Tanggungjawab terhadap hutang dan liabiliti
  perniagaan tak terhad.
  Keuntungan pernigaan terpaksa dibahagikan
  Kesinambungan terhad terhadap ahli perkongsian
  dan terbubar sekiranya rakan perkongsian
  meninggal dunia
  Potensi berlaku konflik antara ahli
  Pengumpulan modal terhad kepada 20 org
Syarikat Terhad
  Tertakluk dibawah akta syarikat 1965
  SSM akan keluarkan borang lapan bagi syarikat
  awam berhad dan borang 9 bagi syarikat
  sendirian berhad
  Terbahagi kepada 3 kategori
Syarikat terhad mengikut saham

  Liabiliti terhad mengikut jumlah saham
  Sekiranya telah dibayar penuh mereka tidak
  mempunyai apa apa tanggungan
Syarikat terhad mengikut jaminan
  Liabiliti ahli terhad mengikut jumlah jaminan yang
  akan disumbangkan sekiranya syarikat mengalami
  kerugian dan terpaksa dibubarkan
  Ahli adalah dianggap penjamin keatas hutang
  sekiranya syarikat dibubarkan
Syarikat tidak terhad
  Ditubuhkan atas prinsip tiada had keatas
  tanggungan keatas ahli –ahli
  Tanggungan ahli terhenti setahun selepas
  keahliannya dalam syarikat tamat
  Terbahagi 2 kategori
   1) SDN BHD
   2) AWAM BHD
Syarikat Sendirian Berhad
  Ditubuh dibawah akta syarikat 1965
  Sekurang-kurangnya 2 ahli diperlukan
  Terhad kepada 50 ahli pada satu masa
  Ciri –ciri
   Mempunyai nama sendiri
   Boleh didakwa atau mendakwa atas nama sendiri
  dimahkamah
   mesti meletak perkataan Sendirian Berhad atau
  Sdn Bhd dibelakang nama syarikat
Kelebihan
  Tanggungan /liabiliti terhad kepada sumbangan modal
  ahli sahaja
  Lebih mudah mendapat modal
  Penerusan hayat syarikat adalah terjamin dan tidak
  akan terbubar dengan kematian ,penarikan diri atau
  persaraan
  Pemegang saham dilindungi oleh perundangan.Berhak
  mendapat bonus /dividen jika diputuskan syarikat
  Pemilik tidak dibebankan dengan tanggungjawab
  pengurusan
Kekurangan
  Sukar atau memakan masa untuk ditubuhkan
  Cukai berganda perlu dibayar
  Saham tidak boleh dijual melalui pasaran saham
  Kerahsian maklumat .Tiada kerahsian segala rekod
  dan laporan berkaitan kewangan dan perjalanan
  syarikat perlu didedahkan kepada pemegang
  saham.Kerajan dan pemiutang juga boleh
  mengetahui maklumat ini.
  Kemungkinan hilang kawalan terhadap syarikat
  bila majoriti saham dibeli
Syarikat awam berhad
  Jika sykt Sdn Bhd ingin menambah jumlah ahli dr
  50 ke atas bolehlah mengubah ke awam bhd
  Bilangan ahli tidak terhad tetap sekurang
  kurangnya 7 ahli
  Boleh menjual saham dipasaran saham
  Mesti mengeluarkan imbangan duga dan laporan
  tahunan yang diaudit pada tiap tahun
Kelebihan
  Saham boleh dijual beli dipasaran saham
  Boleh mempelawa orang ramai membeli saham
  Lebih mudah mendapatkan
  modal(saham/Bon/pinjaman)
Kekurangan
  Sukar menekalkan suasanan dan perhungungan
  rapat antara pengurusan dan kakitangan dan
  atara pemegang saham dan pengurusan
  Bilangan ahli terlalu ramai
  Lebih rumit diuruskan dan akta syarikat 1965 lebih
  ketat untuk menjaga kepentingan pemegang saham
  Berbagai cukai dikenaikan

								
To top