Docstoc

Bai giang ASP 3.0 Vietnamese

Document Sample
Bai giang ASP 3.0 Vietnamese Powered By Docstoc
					                              1                        å
                                                   Tìm hie u veà ASP


               ø
I.Active Server Pages (ASP) la gì ?
                               ø    ä    â
  Microsoft Active Server Pages (ASP) la mo t mo i tröô ng kò ch ba n döï a tre n ø          û      â
                            ù        ë    â
  server (server-side scripting) cho phe p taïo hoa c xay döï ng ca c ö ng duï ng Web    ù ù
        ù   ù   û
  maï nh chö a ca c the HTML, va n ba n va ca c le nh script hay ca c ö ng duï ng Web
                     ê    û    ø ù    ä               ù ù
     ä       á   õ      ø
  ño ng , giao tie p giö a Client va server mo t ca ch hie u qua . Ca c trang ASP co
                              ä ù          ä   û    ù            ù
      å   ù    ø    à        å
  the goï i ca c tha nh pha n ActiveX ñe thöï c hie n ca c co ng vie c nhö ke t no i vô i
                                ä     ù     â    ä        á á   ù
     ù  ä         ë
  vô i mo t database hoa c thöï c hie n mo t tính toa n kinh doanh. Vô i ASP, baï n co
                        ä   ä      ù                  ù          ù
      å    ä         ù ù ù
  the ñöa no i dung töông ta c vô i ca c trang Web cu a baï n hoa c xa y döï ng toa n bo
                                      û         ë     â     ø     ä
   ù ù              û    ù
  ca c ö ng duï ng Web sö duï ng ca c trang HTML nhö giao tie p vô i kha ch ha ng   á     ù    ù  ø
    û
  cu a baï n.
 Trang ASP:
     ã       ù   å
   Mo i trang .asp co the bao go m mo t trong ca c tha nh pha n sau: HTML, Scrip
                   à   ä      ù  ø   à
    û   â   õ       ë             ù ù       ø
   cu a ngo n ngö VB Scrip hoa c Jscrip, Text trong ño ca c tag HTML va Text se    õ
       û       ø       á
   ñöôï c xö lyù bình thöô ng nhö ño i vô i ca c va n ba n HTML (.html) tho ng thöô ng,
                      ù ù   ê   û         â    ø
    ù      õ     ä  ä
   ca c script se ñöôï c mo t bo phan (engine) cu a ASP tho ng dò ch va thi ha nh tre n
                    ä       û     â    ø   ø   â
            å              ä         ù å
   server .Coù the xem trang ASP nhö mo t trang HTML co bo sung ca c ASP     ù
   Script Command
     ä   û
 Hoaï t ño ng cu a trang ASP:
          â    ø      ä   ä       ù          ù õ û
   Sau khi mo i tröô ng ASP thöï c hie n vie c thöï c thi ca c file .asp xong no se tra
       á   û û                  á          õ  ä
   laï i ke t qua ô daï ng HTML cho Web Server, tie p theo Browser se nhan ñöôï c
    ä       à    ø ø        â          ù
   no i dung ca n trình ba y tö Web Server tho ng qua giao thö c HTTP. Mo t trang ä
         õ    õ         û   ù      ø     ø ù õ
   ASP cu ng se ñöôï c Brower tham kha o tô i bình thöô ng nhö la no ña tham
     û  ù    ä     û
   kha o tô i mo t trang HTML cu a Web.


           XXXXX                     XXXXX
           XXXXX                     XXXXX
           YYYYY                     ZZZZZZ
           YYYYY                     ZZZZZZ
                                 Browser

          Web Server


                 X:HTML
                 Y:ASP script
                 Z:ASP Script result(HTML)


                 û â        ø
         Trang Asp khi ô tre n Web Server va khi ñöôï c ñöa ra Browser


                               ä
                         Löu haønh no i boä
                                   2                             å
                                                             Tìm hie u veà ASP

  à ä ù       â
Sô ño mot ö ng duï ng tre n Web ASP:
               ø            á      ä      ø û ø ù
   Web Server : la nôi tie p nha n va tra lô i ca c ye u ca u cu a Web user, ño ng thô i     â    à     û            à    ø
    õ          ä     ä         á
   cu ng thöï c hie n vie c ke t no i ñe n he DBMS tre n Database Server theo ye u
                                á     á      ä        â                      â
    à        ä    õ
   ca u truy ca p dö kieu cu a trang ASP. ADO cung ca p giao die n la p trình cho
                     ä        û                          á          ä   ä
       ø   ù     ã        â
   ngöô i phat trie n xay döï ng ca c le nh truy ca p CSDL, ca c le nh na y ñöôï c
                                    ù      ä        ä            ù   ä    ø
        å   á         ä
   chuye n ñe n cho he DBMS ñe thöï c thi tho ng qua ca c tha nh pha n OLE DB
                                   å           â          ù     ø     à
      ø           á        û
   (va ODBC). Ke t qua truy vaá n dö lie u se ñöôï c Web Server ñöa ra hie n thòõ ä   õ                          å
     â
   tre n Browser.
                              ã          ä
   Database Server: nôi die n ra vie c thöï c thi ca c thao ta c CSDL nhö truy va n,      ù         ù               á
    ä     ä õ              ø
   ca p nha t cu ng nhö ba o ña m tính toa n veïn dö lie u cu a he DBMS.
                               û           ø      õ ä     û     ä
                  ä        ù        ø    ø      á
   Browser: giao die n vô i ngöô i du ng, tie p nha n ca c ye u ca u cu a ngöô i sö duï ng ä     ù   â     à   û     ø û
    õ         å
   cu ng nhö hie n thò ke t qua yeu ca u.á        û â        à   Web Browser                    ASP         ADO        OLEDB          ODBC


                                          Web Server
                                                       DMS
                                                       (SQL
                                                       server)                                                     Database Server


                      À Ä  Ù       Â
                   SÔ ÑO MO T Ö NG DUÏ NG TRE N WEB

 ä  ø  ë   å  û
Mo t va i ña c ñie m cu a ASP:
     ä   ø  ù     ø
   - Vie c che n ca c Scrip va o file HTML la m cho qua trình xö ly taï o ra va n ba n
                       ø     ù     û ù      ê  û
                   à  ø  ù
   HTML ( Dynamic Pages ) ño ng thô i vô i vie c xö ly ca c Script , ñie u ba y se
                          ä  û ù ù         à  ø  õ


                                   ä
                             Löu haønh no i boä
                                     3                             å
                                                              Tìm hie u veà ASP

     ø         ä    û         õ û â        ä
    la m cho hoaï t ño ng cu a trang Web se trô ne n linh ño ng hôn , uye n chuye n     å    å
    hôn.
         ù       õ         ù            ø   ä
    - Ca c file .asp cu ng töông thích vô i file HTML, va vie c vie t ca c scrip ñôn á ù
       û        û    â       â
    gia n , khoâ ng pha i bie n dò ch hay lie n ke t nhö vie c la p trình tho ng thöô ng,
                             á       ä   ä      â     ø
            á     ù   á    ä         à        ù
    ASP cung ca p ca c ño i töôï ng tie n lôï i cho nhie u thao ta c nhö: Request ,
                               ù  á         ù ü
    Response , Server , Apllication , Session. Ca c ño i töôï ng co sa n na y cu a mo i  ø   û   â
        ø     õ    ù
    tröô ng ASP se giu p cho vie c giao tie p dö lie u giö a Client va Server thöï c söï
                     ä      á  õ ä    õ        ø
      ä     õ        ä   û
    tie n lôï i, cu ng nhö vie c qua n ly ö ng duïng mo t cach linh hoaï t nhô vao ca c
                       ù ù       ä    ù             ø ø  ù
       á
    bie n Session, Application.
  ù   ø   à   ù  ù
II Ca c tha nh pha n & cu pha p ASP :
     à  ù   ø   à
ASP bao go m ca c tha nh pha n sau :
       ù     ä          â
    1. Ca c bo dò ch ngo n ngö VBScript va Jscript .    õ            ø
               ä    ù     á
    2 .Thö vie n ca c ñoi töôï ng, chuye n dung ñe truy xua t Database tho ng qua
                                       â       ø     å     á              â
    ODBC Driver (Active Server Data Object – ADO).Thö vie n ca c ño i töôï ng ho                  ä    ù     á        ã
              ä      á ù
    trôï cho vie c vie t cac trang ASP .
      ä                       á ø     ä   ê
    Mo t file ASP thöï c cha t la mo t va n ban, no co the bao go m ca c thanh pha n û      ù ù   å      à    ù     ø     à
    sau:
         ê
     +Va n Ba n (Text)   û
          ù
     + Ca c HTML tag
           ù               ã           ø    õ
     + Ca c Script . Mo i Script na y se thöï c hie n mo t co ng vie c na o ño , gio ng     ä  ä   â     ä    ø     ù   á
               ù     ù      å     û   ä
       nhö ca c pha t bie u cu a mo t ngo n ngö lap trình. Mo t Script la mo t chuo i
                                          â     õ ä          ä         ø    ä    ã
        ù     ä
       ca c le nh script, no co the la :     ù ù     å ø
                  ä     ù      ù
            1. Mo t phe p ga n gia trò cho mo t bie n ù            ä    á
                  ä   â      à
            2. Mo t ye u ca u Web server gö i tho ng tin ñe n Brower .    û    â       á
                 å        ù ä        â     õ
            3. To hôï p ca c le nh rie ng re tha nh mo t thu tuï c hay mo t ha m gio ng
                                              ø       ä û         ä    ø      á
                             ù    â
                nhö trong ca c ngo n ngö la p trình.    õ ä
    ä    ø   ä
   Vie c thi ha nh mo t script la qua trình gö i chuo i ca c le nh tô i Scripting Engine,
                 ø  ù     û   ã ù ä      ù
    â     õ  â     ù ä
taï i ña y ASP se tho ng dò ch ca c le nh na y va chuye n tie p cho ma y tính. Script ñöôïc
                      ø  ø   å   á    ù
  á  è   ä   â   õ ù ù
vie t ba ng mo t ngo n ngö vô i cac lua t ñöôïc ña t ta nao ño , ne u ta muo n sö duï ng mo t
                    ä     ë û ø    ù   á    á  û     ä
         ø     â      û                â   õ ù
script language na o thì tre n server pha i chaï y Script Engine cho ngo n ngö ño . Trong
      á           ø      ø       ù      ø ë
ASP cung ca p hai Script Engine la VBScript va Jscript ( vô i VBSCRIPT la ma c
  â      â     â   û ø
nhie n). Tuy nhie n ASP kho ng pha i la ngo n ngö Script , ma no ch cung ca p mo t
                      â   õ     ø ù æ     á  ä


                                    ä
                              Löu haønh no i boä
                        4                   å
                                        Tìm hie u veà ASP

 â   ø   å û ù ù       ø
mo i tröô ng ñe xö ly ca c Script ma ta che n va o trong ca c file .asp , vie c che n na y
                      ø  ø     ù         ä   ø  ø
 û   â     ä ù   ù   á     û
pha i tua n theo mo t cu pha p nha t ñò nh cu a ASP.

    ù  ù
    Cu pha p
   á      ù
  1.Da u ngaê n ca ch (Delimiter):
       ê  û      û    ù  á
   Trong va n ba n ASP ta sö duï ng ca c da u <% va %> ñe nga n cach pha n va n ba n
                          ø   å ê  ù   à  ê  û
    ù   à           å ø á ù   ä
HTML vô i pha n Script , hay cuï the la ba t cö mo t pha t bie u Script na o cu ng ñe u
                            ù   å     ø   õ   à
 û  è   õ     ê  ù    ø
pha i na m giö a hai nga n ca ch <% va %>

    Ví duï :

                 ø  ä          ä   ä  ù    ã     ø
      <% say = "Hello" %> la mo t script thöï c hie n vie c ga n chuo i Hello va o
  á
bie n say

       å   ù
     ♦ Bie u thö c ñôn :

       à    ø       â     á
   Baï n ca n ñöa va o(include) be n trong da u nga n cach ASP nhie u bie u thö c cho
                           ê  ù      à   å   ù
  â   õ      à   â       ù
ngo n ngö scripting ña u tie n. Ví duï , vô i do ng sau la ke t qua cuo i cu ng cu a va n ban
                        ø    ø á   û  á ø    û  ê  û
 ù   ø     ä  ø  û
vô i thô i gian hie n hanh cu a server :

   This page was last refeshed at<% =now %>

        ø     ø         û à ù       û  ø
   Trong tröô ng hôï p na y , Web server tra ve gia trò now cu a ham VBScript töø
     ù
browser vô i text .
   â  ä
  2.Ca u le nh (Statement):
       ä â    ä                â   õ     ù ø   ä á
      Mo t ca u le nh trong VBScript hay trong ngo n ngö script kha c la mo t ca u
    ù  ø   å     ä  ä
   tru c du ng ñe thöï c hie n mo t thao ta c, ca u le nh pha i ñöôï c khai ba o hoa c ñò nh
                      ù   â  ä   û        ù   ë
           â   õ      ù   â   õ            á
   nghó a trong ngo n ngö scripting. Ca c ngo n ngö script trong ASP cung ca p cho ta
    à  á ù   á  ù   à   å                   ø
   ha u he t cac ca u tru c ñie u khie n : IF…ELSE, For, While, DO WHILE… cu ng                          ä
                    Löu haønh no i boä
                        5                   å
                                        Tìm hie u veà ASP

    ù   õ   å  õ ä    û                      û
   vô i nhö ng kie u dö lie u cô ba n nhö integer , char, string, Array …sau sö duï ng
        û     â  ä    û
   Ví duï : sö duï ng ca u le nh If cu a VBScript

   <% if Time >=#12:00:00 AM# And Time < #12 :00:00 PM# then

   greeting ="Good Morning!";

   else

   greeting ="Hello!";

   end if

   %>

    ø     õ û   ù
   do ng sau se gô i gia trò trong Green tôí Client browser

   <FONT COLOR= "Green">

   <%=greeting%>

   </FONT>
  3.SCRIPT tag:
   ù   ù   å    å   ù
   Ca c pha t bie u , bie u thö c , le nh, hay thu tuï c ma baï n sö duï ng be n trong hai da u
                    ä      û    ø     û     â       á
  ê  ù    ø   û
nga n ca ch <% va %> pha i ñöôï c nhìn nha n bô i ngoâ n ngö Script ma c ñò nh hoa c ngo n
                     ä  û      õ     ë      ë   â
  õ          ù û à          â   õ      ë     û
ngö Script ñöôï c khai ba o ô ña u trang ASP. Ngo n ngö scripting ma c ñò nh cu a ASP
 ø          â  ù      ã
la VBScript , tuy nhie n vô i ASP ta va n co the sö duï ng ca c ngo n ngö laä p trình kha c
                      ù  å û     ù   â   õ       ù
 â     è  ù   û     û      ø
be n trong ba ng ca ch sö duï ng the <SCRIPT> va </SCRIPT>

   Ví du:
   <SCRIPT LANGUAGE="JSCRIPT">
   <!-- hide Script from old browsers
   for(i=0;i<10;i++ )


                          ä
                    Löu haønh no i boä
                        6                   å
                                        Tìm hie u veà ASP

   docoment.write("for loop"+ i+"<br>")
   docoment.write("second line of for loop"+ i+"<br>")
   //end script hiding-->
   </SRIPT>
   </BODY>
   </HTML>
             û ù        ø
   trong file ASP sau xö ly JScript trong ha m MyFunction
   <HTML >
   <BODY>
   <%Call MyFunction %>
   </BODY>
   </HTML>


   <SCRIPT RUNAT=SERVER LANGUAGE=JSCRIPT>
   function MyFunction ()
   {
   Response.Write("MyFunction Called")
   }
   </SCRIPT>
    ù ù
   Chu y : ben trong tag <SCRIPT></SCRIPT> pha i la ca c thu tuï c,kho ng co mo t
       â                û ø ù     û     â  ù ä
  å   ù   á    ù
bie u thö c xua t hay pha t bie u na o na m beâ n ngoa i cac thu tuï c.
                å  ø  è      ø ù    û
  4.Include file:
         ä ù           à   à        á    ø   ä ù
   Khi taï o mo t ö ng duïng Web, bao go m nhie u trang ASP, ne u nhö to an bo ca c
    à  à  û     õ   â
trang ñe u ca n sö duïng nhö ngtho ng tin chung na o ño cha ng haï n nhö ca c ha ng,gia trò
                         ø  ù  ú        ù  è   ù
  å ù       ä           ù
…ñe tra nh laï i vie c ñò nh nghó a laï i ca c gia trò na y ta co the sö duï ng cô che include
                         ù   ø    ù  å û       á

                          ä
                    Löu haønh no i boä
                           7                å
                                        Tìm hie u veà ASP

    û     á        â   õ ä        å   å     ä
file cu a ASP (gio ng nhö trong ngo n ngö la p trình coå ñie n).Ñe include mo t file trong
        û     ù ù
trang ASP ta sö duï ng cu pha p sau:
   <!--#include Virtual/File="filename" -- >
   Ví duï : <!--#include Virtual="whatever.asp"-- >
       û          å       ë
   Baï n pha i ñò nh nghó a kie u Virtual hoa c file
       ù                 û ù   à   û ä        ë
   Trong ño qui ñò nh file ñöôï c include pha i co pha n mô ro ng laø .inc hoa c .asp ,
  à         à  û  ø  ã  ø â
pha n filename bao go m ca ñöông da n va te n file.
         û     ø ù
        sö duï ng tö kho a virtual:
       á     ø   å æ    è
   Tham so Virtual du ng ñe ch ñò nh ra ng ñöô ng da n ñöôï c ba t ña u vô i mo t thö
                         ø   ã     é  à   ù  ä
   û
muï c a o(Virtual Directory)
   Vd: <!--# include virtual = " /whatever.asp" -- >
    õ     á  ø
   Se include ba t ky taä p na o tre n site cu a baï n(whatever la na m tre n thö muï c
                ø   â     û         ø è    â
 á  û              û     á
go c cu a web server) nhöng baïn pha i cung ca p te n ta p tin vô i 1 ñöô ng da n
                          â  ä    ù    ø   ã
         û     ø ù
        sö duï ng tö kho a file
       á    ø   å æ
   Tham so file du ng ñe ch ñò nh ñöô ng da n Relative,ñöôï c ba t ña u vô i ten thö
                    ø   ã          é  à   ù â
     ù     à      ú      á     ù                ø
muï c chö a file ca n include.Cha ng haï n ne u baï n co 1 file trong thö muï c myapp va
                    ø     õ  ø        ø
file header1.inc trong myapp/header , do ng sau se che n header1.inc va o trong file
 û
cu a baï n .
   <!--#include file ="header/header1.inc"-->
    ù ù è    ø   ã  å                     ù â
   Chu y ra ng ñöô ng da n ñe include file headers / header1.inc thì co lien quan
 á   ä          á  ä
ñe n vie c include file , ne u noi dung cu a script na y co cu phap include la thö muï c
                     û     ø  ù ù  ù      ø
     ù  ù  õ  â      ä
/myapp, cu pha p se kho ng hoaït ño ng .
               ù          ä        á      â   å û
   ASP includes files tröô c khi thöï c thi le nh script.Vì the , baï n kho ng the sö duï ng
 ä ä        å        â  û          ú            â
mo t le nh script ñe xaâ y döï ng te n cu a 1 file include.cha ng haï n script sau kho ng theå


                             ä
                       Löu haønh no i boä
                        8                 å
                                      Tìm hie u veà ASP

 û          û       á
mô file Header1.inc bô i vì ASP chie m ñe thöï c thi ch thò include tröô c khi ga n mo t
                     å      æ         ù    ù   ä
 â       ù
te n file cho gia trò name
   <!-- This script will fail -->
   <% name=(header1 & ".inc") %>
   <!--#include file="<%= name %>"-->
    ä      ø  û    û   ø
   Le nh script va thu tuïc pha i hoa n toa n bao ha m da u nga n ca ch<% va %> trong
                      ø    ø  á   ê  ù    ø
             ø       ë
script,tag HTML <SCRIPT> va </SCRIPT> hoa c tag HTML
     ø
<OBJECT>va </OBJECT>.
       û
      sö duï ng server script:
    å å            ë  ø   û              å û ù ê
   Ñe bo sung 1 client Script,ma c du ASP sö duï ng Script server site ñe xö ly va n
 û     ù  å û ä
ba n,baï n co the mô ro ng ba ng ca ch sö duï ng no ñeå pha t sinh ra client side script
              è   ù   û    ù    ù
       û ù û            ø   à  ø  è   ù   á
sau ñöôï c xö ly bô i client browser.ASP la m ñie u na y ba ng ca ch ke t hôï p client_side
       à   õ   ù      û            ø    à  û á
script bao go m nhö ng chu thích HTML cu a server _side script va bao go m ca dau
  ê  ù
nga n ca ch:
   <SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
   <!--
   client script
   <% server script %>
   client script
   <% server script %>
   client script
   ...
   -->
   </SCRIPT>


                          ä
                    Löu haønh no i boä
                        9                   å
                                        Tìm hie u veà ASP

    ù   ù  ê
   Vô i chö c na ng trong scripts cu a baï n, baïn co the taïo ra 1 ö ng duï ng thu vò .
                   û        ù  å      ù      ù
 ú           û     ä       å    á  ã             ø
Cha ng haïn script sau sö duï ng mo t database ñe cung ca p mau tin script client nhö la
 á  û     ä   û
ke t qua haø nh ño ng cu a user.
                õ ä   ø     ø  ù    ã
   Trong Script sau ASP tìm dö lie u tö Database va pha t ra mo i chöông trình con
   ã  ø   õ ä
cho mo i do ng dö lieu. Chöông trình con ño ñie u khie n ca i gì xa y ra khi 1 user
                     ù  à   å  ù    û
    ø   â  á         å
click va o lie n ke t trong trang hie n thò trong client browser
    ù ù
   Chu y :
          ø  õ  â  ù ø
   Trong script na y se kho ng co ha m cu a chính ba n tha n no .No cho tha y ô ña y
                     û     û   â  ù ù     á û â
 æ        ù  ê  û
ch minh hoï a chö c na ng cu a ASP ne u sö duï ng trang lie n ke t vô i Database,server-
                   á  û        â  á  ù
        ø
side scripting va client-side scripting.
     ù
   Löu y :
           ä         ù  å â     ä  ø   ë  á
        • Vie c include file co the ga y neâ n mo t vo ng la p ne u file ñöôï c
                    ä     ù          à
     include laï i goï i include mo t file kha c ,hay file ban ña u.
              õ         ù    û ù ù         â    â
        • Vì Asp se include file tröô c khi xö ly ca c Script cho ne n ta kho ng
       å û     ä  ä  ø ä
     the sö duï ng mo t le nh ma le nh na y laï i taïo ra mo t lô i goï i include, hoa c sö
                       ø          ä  ø          ë  û
                 ø
     duï ng include nhö sau la sai:
      <% name =(header1&".inc")%>
                    ù
      <!--#include file ="<%=name >"-- >


            õ   â   å û á       ä        ø ù
        • Ta cu ng kho ng the mô da u <% trong mo t file include va ñong %>
          ä         ù        ø
      trong mo t file include kha c.ví duï sau la sai:
   <!-- This script will fail -->
   <%For i = 1 To n
   statements in main file
   <!--#include file="header1.inc" -->
                          ä
                    Löu haønh no i boä
                         10                 å
                                       Tìm hie u veà ASP

   Next
   %>
          õ    ä
   Script sau se hoaï t ñong ñöôï c:
   <!-- This script would work-->
    <%
   For i = 1 to n
    statements in main file
   %>
   <!--#include file="header1.inc" -->
   <% Next %>

   Ù  Á        Û  Û
III.CA C ÑO I TÖÔÏ NG CÔ BA N CU A ASP:
         á     ø ä      ù  á
   ASP cung ca p cho ngöô i la p trình ca c ñoi töôï ng co sa n, mo i ño i töôï ng na y se
                              ù ü    ã  á      ø  õ
     ä  ä   ù  ê
thöï c hie n mo t chö c na ng rie ng na o ño , ca c ño i töôï ng co san(built-in oject) bao
                 â  ø  ù ù    á      ù ü
 à
go m:
  â  á
 Te n ño i töôï ng          ù  ê
                  Chö c na ng
    Request        á   â     ø ä
               La y tho ng tin tö mo t user
    Respone        û   â     ù  ä
               Gö i tho ng tin tô i mo t user
    Server         à   å  â   ø      ä   û
               Ñie u khie n mo i tröô ng hoaï t ñong cu a ASP
    Session           õ  â     à ä      û
               Löu giö tho ng tin ve mo t session cu a user
    Application        û  â     õ  ù        ø   ä ù
               Chia se tho ng tin giö a ca c user trong cu ng mo t ö ng
               duï ng.    á
III.1.Ño i töôï ng Request
    ù  á           ù ù         ù  å ã ø    á      â
   Vô i ño i töôï ng Request ,ca c öng duï ng ASP co the de da ng la y ñöôï c tho ng tin
 û ù ø
gö i tô i tö user
                           ä
                     Löu haønh no i boä
                        11                   å
                                        Tìm hie u veà ASP

    á            ù      á    ù
   Ño i töôï ng Request cho phe p truy xua t chi tô i ba t ky tho ng tin na o user gö i tô i
                             á   ø  â    ø     û ù
 è      ù
ba ng giao thö c HTTP nhö:
     ù   â      å  è     ù   á
   1. Ca c tho ng tin chua n na m trong ca c bie n Server (Variable Server)
     ù     á     û ù   è       ù
   2. Ca c tham so ñöôï c gö i tô i bang phöông thö c POST
     ù   â        û ù    è       ù
   3 .Ca c tho ng tin ñöôïc gö i tô i ba ng phöông thö c GET
     ù       ø  â    û        û  ø      ù ø
   4. Ca c cookies( la tho ng tin cu a user ñöôïc gö i ke m theo) tô i tö Browser
     ù
   5. Ca c Client Certificates
    á             á  ù   ù   ø           ø
   Ño i töôï ng Request tìm kie m ca c gia trò ma client browser ñöa va o server
      ù ä   â  à
trong khi co mo t ye u ca u HTTP
 ù  ù
Cu pha p:
   Request.collection|property|method
Collections
   Cookies          ù   û  ù      û     â  à
               Gia trò cua ca c cookie gô i trong ye u ca u HTTP
   Form           ù   ù   à
               Gia trò ca c pha n tö form trong tha n cu a ye u ca u HTTP
                          û       â  û   â  à
   QueryString        ù   û  ù   á         ã     á
               Gia trò cua ca c bie n trong trong chuo i truy va n HTTP
                ù   û  ù
               Gia trò cua ca c bie n mo i tröô ng ña ñöôï c xa c ñò nh
                         á  â   ø  õ     ù
   ServerVariables
                 ù
               tröô c
Properties
  TotalBytes         å   á
               To ng so byte client ñang gô i trong tha n cu a ye u ca u
                             û      â  û  â  à
   ù     á  á  ø
   Ca c tham so bie n la chuo i ky töï ch ro muï c (item) ñöôï c tìm kie m tö mot
                ã  ù   æ õ               á  ø ä
       ë      û      ø    ø  á     ä       ù
collection hoa c ñöôï c sö duï ng nhö la muï c va o ño i vôù i mo t phöông thö c (method)
  ë  ä
hoa c mo t property
   ù
Ghi chu :
     á û ù     á  ù  å
    Ta t ca ca c bie n co the ñöôï c truy ca p mo t ca ch tröï c tie p ba ng ca ch goï i cu
                        ä  ä ù        á  è   ù      ù
  ù           ø  â   à  â            ø     ø
 pha p Request(variable) ma kho ng ca n te n collection.Trong tröô ng hôï p na y,
          á  ù           ù
 Web server tìm kie m ca c collection theo thö töï sau:

                          ä
                    Löu haønh no i boä
                       12                 å
                                     Tìm hie u veà ASP

      1. QueryString
      2. Form
      3. Cookies
      4. ClientCertificate
      5. ServerVariables


     ø   ä  ù ù
   1 . La m vie c vô i ca c HTML FORM
    û     á             ù  å   ø û ù   â     ù
   Sö duï ng ño i töôï ng Request ,baïn co the taïo va xö ly tho ng tin vô i HTML
            ø ù    ù   â    ø       å   â     õ
   FORM., HTLM FORM la ca ch thö c tho ng thöô ng ñeå trao ño i tho ng tin giö a
         ø    ù    á
   Web server va user, no cung ca p nhie u ca ch nha p tho ng tin cu a user : Text
                     à  ù    ä   â    û
                    ù       ù   ù       ø
   boxes, Buttons, Check boxes cho phe p user töông ta c vô i trang Web va
        â     ù  ä
   Submit tho ng tin tô i mo t Web Server.
        ä      å   ù å  ä  ø
Ví duï : Taïo mo t FORM ñe user co the nha p va o hoï te n,tuo i va ñöa va o mo t nut ñe
                            â   å  ø   ø   ä  ù  å
      â    ù           õ
submit tho ng tin tô i Web server. FORM cu ng chö a mo t ñieu khie n hidden ñe ñöa
                         ù    ä   à  å      å
  â   â    ù
the m tho ng tin tô i Web server.
<FORM METHOD="POST" ACTION="myfile.asp">
<INPUT TYPE="text" NAME="firstname">
<INPUT TYPE="text" NAME="lastname">
<INPUT TYPE="text" NAME="age">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="userstatus" VALUE= "new">
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Enter">
</FORM>


    û ù    ä  ø   ù
III.2Xö ly FORM nha p va o vô i ASP
      ä         â     ù              û     â
   Khi mo t FORM submit tho ng tin tô i Web server,Web browser cu a user ye u
 à      æ         ä        û  û
ca u file.asp ch ñò nh trong thuo c tính ACTION cu a the HTML <FORM>. File.asp
  ù             ä   ä  û ù
chö a ñoaï n script thöïc hie n vie c xö ly gia trò FORM nhö hie n thò mo t bang no i dung
                       ù         å    ä  û   ä                         ä
                   Löu haønh no i boä
                        13                 å
                                       Tìm hie u veà ASP

 á  û  ë     á
ke t qua hoa c truy va n tho ng tin tö mo t cô sô dö lie u.Baï n co the sö duï ng file .asp
              â     ø ä    û õ ä      ù  å û
 å    ä  ù         ä      ù
ñe thu tha p gia trò HTML FORM mo t trong 3 ca ch:
          ù  ù     ø     ù   û  ù ù   ä
    File.html chö a ca c form va submit gia trò cu a no tô i mo t file.asp.
         ù  å      ø
    File.asp co the taï o form va chuye n gia trò tô i mo t file asp kha c.
                     å  ù    ù  ä       ù
         ù  å      ø û    â     ù     ù ù ø á        ø
    File.asp co the taï o form va gö i tho ng tin tô i chính no ño la ñe n file.asp ma
  ù
chö a ñöï ng form.

    á   â     ä  ø
III.3 La y tho ng tin nha p va o FORM
   û
  Sö duï ng QueryString Collection
                          á    ù   ù        ø
             QueryString collection la y laï i ca c gia trò form ñöa va o Web
      û      ø  ä   ã
 server cu a baï n nhö la mo t chuo i sau sau mo t da u ? trong ye u ca u URL. Vie c sö
                        ä   á       â  à      ä û
                 ø     ä      á   â     û â  ã ø
 duï ng Querystring collection la m cho vie c truy xua t tho ng tin trô ne n de da ng hôn
 ù
Cu pha p ù
    Request.QueryString(variable)[(index)|.Count]
 ù
Ca c tham soá
   variable

      â  û   á      ã
     te n cu a bie n trong chuo i query HTTP.

   index

        ù        á  ä     ù   ù            ù  å ø á
     Cho phe p baï n truy va n mo t trong ca c gia trò cho variable.Noù co the la ba t
   ø á   â  ø      û   ø  ù
  ky so nguye n na o trong khoa ng tö 1 tô i Request.QueryString(variable).Count.

       á      ù  û ø     ø             ù  á û   â
     ♦ Ne u phöông thö c gô i tö form la POST thì Querystring chö a ta t ca tho ng
     û ù     ø     á
  tin gö i tô i nhö la 1 tham so sau trang URL.
       á      ù  û ø     ø                  ù
     ♦ Ne u phöông thö c gô i tö form la GET thì Querystring Collection chö a
   ø   ä  â
  toa n bo tho ng tin gö i tô i nhö la ca c tham so ñi ñang sau da u “?” trong URL .
             û ù     ø ù      á  è     á
     ä  á      ù ø       ø   ä  â     û ù õ è
  Nhö va y ne u phöông thö c la GET thì toa n bo tho ng tin gô i tô i se na m trong
  Querystring Collection.

                          ä
                    Löu haønh no i boä
                         14                å
                                      Tìm hie u veà ASP

      á       ù  ù û          ù
Ví duï : ne u ví duï tröô c ño sö duï ng phöông thö c GET(ACTION= “GET”) va ngöô iø   ø
 û     õ ø                ù â  à    õ     û ù       ø
sö duï ng go va o Jeff, Smith, vaø 30 ,sau ño ye u ca u URL se ñöôï c gô i tô i server la :
http://scripts/Myfile.asp?firstname=Jeff&lastname=Smith&age=30&userstatus=ne
w
        ù  å   ù        û ù
Myfile.asp co the chö a ñoaï n script xö ly nhö sau:
Hello, <%= Request.QueryString("firstname") %>
<%= Request.QueryString("lastname") %>.
You are <%= Request.QueryString("age") %> years old.

<%
If Request.QueryString("userstatus") = "new user" then
 Response.Write"This is your first visit to this Web site!"
End if
%>

     ø      ø         û    õ û à      ê  û     ù
Trong tröô ng hôï p na y,Web sever cu a baï n se tra ve ñoaï n va n ba n sau tô i Web
      û
browser cu a user:
Hello, Jeff Smith. You are 30 years old. This is your first visit to this Web site!
             ù   à   á  ø   ä â
           Khi co nhie u bie n cung mo t ten va mo i bie n co gia trò kha c
                             ø  ã  á   ù  ù   ù
     ù              ù  ä
nhau.Khi ño , QueryString collection co mo t tham so du ng ñe truy ca p nhie u gia trò
                          á ø   å    ä   à  ù
  á   ä      â  û   â
xua t hie n trong tha n cu a ye u ca u.Baï n co the sö duïng ña c tính Count ñe ñe m so la n
                  à     ù  å û    ë        å á   á à
 ø ä   å  ë      ù    á   ä
ma mo t kie u ña c tröng gia trò xua t hie n .
      ä       ù  ä       ù   à    ù   å û
Ví duï :mo t FORM chö a mo t list box vô i nhie u muï c co the tra laï i nhö sau:
http://list.asp?food=apples&food=olives&food=bread
  å  å     à   å  ù            å ù
Ñe hie n thò nhie u kie u gia trò , List.asp coù the chö a ñoaï n script sau:
<%Total = Request.QueryString("food").Count%>
<%For i = 1 to Total%>
 <%= Request.QueryString("food")(i) %> <BR>
<%Next%>
 ø á      å    ø
va ke t quaû hie n thò la :
apples
olives
bread                          ä
                    Löu haønh no i boä
                        15                  å
                                       Tìm hie u veà ASP

    û
III.4.Sö duï ng Form Collection
          ù  ø   ä ù    ù
Form collection chö a toa n bo ca c gia trò ma user nha p va o FORM sau ño gö i bang
                         ø    ä ø      ù û   è
     ù           ù       û  õ ä        â  â
phöông thö c POST. Phöông thö c POST gô i dö lieu FORM trong tha n ye u ca u à
    ù  å û   â   ù     á ù    ù
HTTP,co the gô i kho ng giô i haï n so ky töï tô i server
 ù  ù
Cu pha p
  Request.Form(element)[(index)|.Count]
 ù
Ca c thamsoá
   element

      â  û   à  û         à     á
     te n cu a pha n tö form collection ca n truy va n.

   index

      ä    á         ù        á
     Mo t thamso löï a choïn cho phe p baï n truy va n mo t trong ca c gia trò ño i vô i
                               ä     ù   ù   á   ù
   ä    á ù ù   å ø á
  mo t thamso .No co the la ba t ky so integer na m trong vu ng tö 1 ñe n
                  ø á      è     ø   ø  á

              á
     Request.Form(thamso ).Count.

Ghi chuù
               æ    û â       â
   Form collection ñöôï c ch muïc bô i te n trong tha n cu a ye u ca u. Gia trò cu a
                               û  â  à   ù   û
            ø  ä  õ  û
Request.Form(element) la mo t da y cu a ta t ca ca c gia trò cua element xua t hie n
                     á û ù    ù   û       á   ä
     â  û   â  à     ù
trong tha n cu a ye u ca u.Baï n co the xa c ñò nh so gia trò cu a mo t thamso ba ng ca ch
                    å ù      á ù   û   ä    á è   ù
goï iRequest.Form(element).Count.
    å    û   ä  ù     û
   Ñe tham kha o mo t gia trò ñôn cu a mo t pha n tö form co nhie u gia trò ,baï n pha i
                      ä   à  û    ù  à  ù       û
 æ     ä  ù           á
ch ñò nh mo t gia trò cho index.Thamso index co the la ba t ky so na o giö a 1 va
                       ù  å ø á   ø á ø    õ   ø
Request.Form(element).Count.
      á      à  ø       è
Ví duï : ne u user ñie n va o FORM ba ng ca ch ñöa va o mo t danh sa ch te n thì baïn co
                         ù ø   ä    ù   â      ù
  å á     ù   â  ù
the la y laï i ca c te n vô i ñoaï n script sau:
<% For i = 1 to Request.Form.Count %>
<% =Request.Form("names")(i) %>
<% Next %>


                          ä
                    Löu haønh no i boä
                        16                  å
                                       Tìm hie u veà ASP

     û
   2.Sö duï ng ServerVariables collection
                  á     ù   ù
    ServerVariables collection la y laï i ca c gia trò ca c bien mo i tröô ng ña ñöôïc
                              ù   á  â   ø  õ
    ù       ù              á
    xa c ñò nh tröô c.. ServerVariables cung ca p tho ng tin tö tie u ñe HTTP vô i mo t
                            â     ø â   à    ù  ä
     â  à  û
    ye u ca u cu a user .
 ù  ù
Cu pha p
    Request.ServerVariables (server environment variable)
   Tham soá

                    ø â   û   á  â   ø
     server environment variable: la te n cu a bie n mo i tröô ng.

      ù  å û     ø  ë
   Baï n co the sö duï ng vo ng la p ñe la p tho ng qua te n ca c bie n server.Ví duï ,ñoaï n
                     å ë   â     â  ù   á
       õ    á û ù    ù   û
script sau se in ra ta t ca ca c gia trò cu a ca c bie n mo i tröô ng trong mo t ba ng.
                        ù   á  â   ø      ä û
   <TABLE>
   <TR><TD><B>ServerVariable</B></TD><TD><B>Value</B></TD></TR>
   <% For Each name In Request.ServerVariables %>
   <TR><TD><%=name%> </TD>
   <TD> <%= Request.ServerVariables(name) %> </TD>
   </TR>
   </TABLE>
   <% Next %>
        û     á          å
   Ví duï :sö duï ng ño i töôï ng Request ñe hien thò mo t so bie n moi tröô ng .
                         å    ä á   á  â   ø
   <HTML>
   <!-- This example displays the content of several ServerVariables. -->
   ALL_HTTP server variable =
   <%= Request.ServerVariables("ALL_HTTP") %> <BR>
   CONTENT_LENGTH server variable =
   <%= Request.ServerVariables("CONTENT_LENGTH") %> <BR>
                          ä
                    Löu haønh no i boä
                          17                 å
                                        Tìm hie u veà ASP

   CONTENT_TYPE server variable =
   <%= Request.ServerVariables("CONTENT_TYPE") %> <BR>
   QUERY_STRING server variable =
   <%= Request.ServerVariables("QUERY_STRING") %> <BR>
   SERVER_SOFTWARE server variable =
   <%= Request.ServerVariables("SERVER_SOFTWARE") %> <BR>
   </HTML>


         û                  å ø  â     ø      ä
   Ví duï : sö duï ng ServerVariables collection ñe chen te n server va o trong mo t
  â   â  á
sie u lie n ke t (hyperlink).
   <A HREF = "http://<%= Request.ServerVariables("SERVER_NAME") %>
   /scripts/MyPage.asp">Link to MyPage.asp</A>    û  â        ø   ä
III.5.Gö i tho ng tin trong cu ng mo t file.asp:
       ù       û         ä              ø ë   ù
     - Vô i ASP baï n pha i ñò nh nghó a ño ng 1 form trong 1 file.asp ma ña t gia trò
  à  ø   û       û   â  ù
  ña u va o tra laï i chính ba n tha n no .
           ù   ä       ù
     - ASP cho phe p mo t file.asp co chö a From, khi user ñie u khie n ca c gia trò
                       ù          à   å  ù   ù
  ø     à  û
  va o From ro i gö i (Submit) thì chính file.asp se nhan ñöôï c ca c thamtin na y va xö
                           õ ä     ù      ø  ø û
  ù
  ly .

    á
III.6.Ño i töôï ng Response
       ù  å û     á           å û   á   á ù
   Baï n co the sö duï ng ño i töôï ng Response ñe gô i ke t xua t tô i client.
 ù  ù
Cu pha p
  Response.collection|property|method
   Collections
   Cookies            æ     ù       ø   á ä   ù   ù
                  Ch ñò nh gia trò cookie va thie t la p ca c gia trò

                            ä
                      Löu haønh no i boä
                        18                  å
                                       Tìm hie u veà ASP

              cookie .Properties
  Buffer            æ    ä     á   á      ä     â
                 Ch ra lie u trang ke t xua t ñöôï c ñe m hay kho ng.
                 æ     å  ä
                 Ch ñò nh kie u no i dung HTTP(vd:”Text/HTML”)
   ContentType
                 ù ù
              khi ña p ö ng.
                 æ     ø      ù    ä        õ â
                 Ch ñò nh thô i gian tröô c khi mo t trang löu trö tre n
   Expires
                   á  ù
              browser ke t thu c.
   Status                û à  ù   û       ù  ø
                 Server tra ve gia trò cu a traï ng tha i do ng .Methods
                   á ä    â      â  à    è   ù
                 Thie t la p te n (name) tie u ñe HTML ba ng gia trò
   AddHeader
              (value).
   Clear            û  û ø   ä     á
                 Hu y bo vung ñe m keá t xua t HTML.
                  ø   û ù ä       ø û   û á   û  ä
                 Dö ng xö ly ta p tin .asp va gô i tra ke t qua hie n
   End
               ø
              ha nh.
   Redirect           æ ã       á  á ù   ä    ù
                 Ch da n browser ke t no i tô i mot URL kha c.
                  á  ä   á
                 Xua t mo t bie n tô i trang hie n ha nh nhö la mo t
                          ù      ä  ø     ø ä
   Write
                ã
              chuo i.
     û   ä
III.6.1 Gô i no i dung
      å û  û    ä      ù  ê
    Ñe gô i trô laï i mo t trang chö a va n ba n,hình a nh va ca c no i dung kha c tô i
                         û    û   ø ù   ä     ù   ù
     â     á  ê  ù
browser be n trong da u nga n ca ch ASP hoa c tö mot thu tuï c. Sö duï ng phöông thö c
                      ë ø  ä  û     û         ù
    û  á
Write cu a ño i töôï ng Response.
 ù  ù
Cu pha p
  Response.Write variant

                          ä
                    Löu haønh no i boä
                        19                 å
                                       Tìm hie u veà ASP

Tham soá
   variant

      õ ä   å á      á ø  ù
     Dö lie u ñe xua t. Tham so na y co the la ba t ky dö lie u na o ma ngo n ngö
                        å ø á   ø õ ä    ø  ø  â   õ
      å    å û ù  ù     ã á    â
  script ho trôï (ke ca cac ky töï ,chuo i,so nguye n).

       â  ä  û ø     ø  ù
Ví duï 1: ca u le nh gô i lô i cha o kha c nhau tô i user tu y thuo c vao user ña vie ng tha m
                         ù     ø   ä  ø    õ  á   ê
      ù  ù      â
trang tröô c ño bao nhie u la n :à
<%
If FirstTime = True Then
 Response.Write "<H3 ALIGN=CENTER>Welcome to the Overview Page</H3>"
Else
 Response.Write "<H3 ALIGN=CENTER>Welcome Back to the Overview
Page</H3>"
End If
%>

     â   ø   ä
    Be n ngoa i mo t thu tuï c, baï n kho ng ca n pha i sö duï ng phöông thö c
             û         â   à  û û           ù
         å û   ä     û
Response.Write ñe gô i no i dung trô laï i tô i user.No i dung na y thì kho ng na m trong
                       ù     ä    ø     â   è
 á  ê  ù        ø     û      á  ù
da u nga n ca ch scripting ma ñöôï c gô i tröïc tie p tô i browser .
               õ ù á    á            ù
Ví duï 2: ñoaï n script sau se co ke t xua t nhö ñoaï n script tröô c :
<H3 ALIGN=CENTER>
<% If FirstTime Then %>
Welcome to the Overview Page.
<% Else %>
Welcome Back to the Overview Page.
<% End If %>
</H3>


     û      ù
III.6.2Gô i cookie tô i browser
      ä             ä  á   ä    ø      ø û
    Mo t Cookie ñöôï c coi nhö mo t da u hie u ñi ke m theo ngöô i sö duï ng trong
   ù       å   â     õ         ø        ë   õ
  qua trình trao ño i tho ng tin giö a Client browser va Web server hoa c giö a Web                          ä
                    Löu haønh no i boä
                         20                   å
                                         Tìm hie u veà ASP

      ø                 á      å  û       ø
  server va Client browser . Cookies cung ca p cho 1 kie u cu a thamtin tö söï giao
   á  ù   ø û
  ke t vô i ngöô i sö duï ng
      ù      û    ù  å û               å  á ä    ù
     Ca c script cu a ASP co the sö duï ng Cookies collection ñe thie t la p gia trò
  û   ä        ø           á        ë û      à
  cu a mo t Cookie. Khi du ng Response.Cookies ne u cookie ñöôïc ña c ta chöa to n
        ù õ        ù   á
  taï i thì no se ñöôï c taï o mô i, ne u Cookie ña to n taï i thì no se la y gia trò mô i, gia trò
                          õ à        ù õ á    ù    ù   ù
   õ õ      û
  cu se bò loaï i bo .
 ù  ù
Cu pha p:
  Response.Cookies(cookie)[(key)|.attribute] = value


 ù
Ca c tham soá
    cookie

      â  û
     Te n cu a cookie.

    key

         á        á       æ        ø ä ø    å  ø
     Tham so löï a choï n.Ne u key ñöôï c ch ñò nh, cookie la mo t tö ñie n va key thì
    á ä    ù
  thie t la p gia trò (value).

    attribute

      æ     â     à    ù ù     ä     ù  å ø
     Ch ñò nh tho ng tin ve cookie ño .Ca c thuo c tính co the la :

 â
Te n            â û
             Mo ta
              á  æ        æ
             Ne u ch ñònh, cookie ch ñöôï c gô i tô i yeu ca u cu a vu ngs
                              û ù   â  à  û   ø
Domain
                 ù
             domain ño.
              ø      á  ù       õ á   ù         á
             Nga y cookie ke t thu c. Cookie se ke t thu c khi session ke t
Expires
              ù
             thu c.
HasKeys          æ         ù  ù   ù     â
             Ch ñò nh cookie chö a ca c kho a hay kho ng.

                           ä
                     Löu haønh no i boä
                        21                 å
                                      Tìm hie u veà ASP

             á  æ       æ     û
            Ne u ch ñònh,cookie ch ñöôï c gô i ye u ca u tô i ñöô ng da n
                              â  à   ù   ø   ã
Path          ø   á
            na y.Ne u kho ng,ñöô ng da n cu a chöông trình ö ng duïng ñöôï c
                  â   ø   ã  û         ù
             ø
            du ng .
Secure         æ    ù     û  û     â
            Ch ñò nh co ñöôï c ba o ña m hay kho ng.

    Value

      ù   å ù   ø     ë
     Gia trò ñe ga n va o key hoa c attribute.

            ù  å  á ä    ù
    Ví duï : baï n co the thie t la p gia trò cho mo t cookie va ga n ca c gia trò va o
                           ä      ø ù   ù   ù   ø

 ù   ä           û  ù
ca c thuo c tính (attribute) cu a no
    <%
    Response.Cookies("Type") = "Chocolate Chip"
    Response.Cookies("Type").Expires = "July 31, 1997"
    Response.Cookies("Type").Domain = "msn.com"
    Response.Cookies("Type").Path = "/www/home/"
    Response.Cookies("Type").Secure = FALSE
    %>


       å    ù   à   å
III.6.3 Chuye n höô ng ñie u khie n browser
          û  ä   ä    ù
     Thay vì gô i mo t no i dung tô i user, ta co the gô i mot tho ng ba o ñe n browser
                           ù  å û  ä   â  ù   á
   å ù   å  ù  ä
  ñe no chuye n tô i mo t URL kha c ba ng ca ch sö duïng phöông thö c Redirect.
                 ù  è   ù   û        ù
 ù  ù
Cu pha p
    Response.Redirect URL
Tham soá
    URL
                          ä
                    Löu haønh no i boä
                        22                  å
                                       Tìm hie u veà ASP

         æ                 ø     å   ù   à   å
      Ñò a ch URL (Uniform Resource Locator) ma ta chuye n höô ng ñie u khie n
   ù
  tô i.

          á    ù    ê
 Ví duï : baï n muo n khi kha ch tha m Web site cu a baï n thì hoï ña ng ky tröô c khi sö
                         û         ê   ù   ù    û
    ù       ä    ù â   ø
duï ng no .Ta taï o mo t Form co te n la register.asp :
 ---register.asp---
   <HTML>
   <HEAD><TILTE>Register</TILTE></HEAD>
   <BODY>
   <H4>Registration:</H4>
   <FORM ACTION = "/regresults.asp" METHOD = "POST">
   <P>Please enter your first name: <INPUT NAME = "FirstName"
TYPE=“TEXT” SIZE = 30>
   <P>Please enter your last name: <INPUT NAME = "LastName"
TYPE=“TEXT” SIZE = 20>
   <BR><INPUT TYPE = SUBMIT VALUE=“Register”>
   </FORM>
   </BODY>
   </HTML>
      ù å   å         ù   ø
    Sau ño ñe kie m tra xem user co ñöa va o ña y ñu tho ng tin hay kho ng. Ne u
                         à  û  â       â   á
  â      å   ù
kho ng thì chuye n höô ng ñie u khie n ve laï i trang ña ng ky la “register.asp”.
               à   å  à       ê  ù ø
    ---regresults.asp---
   <%
    If Request.Form(“FirstName”)=“” Then Response.Redirect “/register.asp”
    %>
   <HTML>
   <HEAD><TILTE>Registration Results</TILTE></HEAD>
   <BODY>
   <%

                          ä
                    Löu haønh no i boä
                        23                   å
                                        Tìm hie u veà ASP

   Thank you <% =Request.Form(“FirstName”) %> for registering!
   %>
   </BODY>
   </HTML>


    ù ù
   Chu y : Ne u sö duï ng Response.Redirect sau khi mo t no i dung ña ñöôï c gö i ve
        á  û                  ä  ä    õ     û  à
        õ û    ã
cho user thì se xa y ra lo i.
     ä
III.6.4 Ñe m trang
          ø      ä           û ù â        á  á     û
     Bình thöô ng, khi mo t trang ASP ñöôï c xö ly tre n server, ke t xua t ñöôï c gô i
 ù         ä  ù      ã ä
tô i browser ngay la p tö c sau khi mo i le nh trong trang ñöôï c thöïc thi.
            á   ä  á
     Khi baï n muo n ñe m ke t xua t cu a mo t trang ASP thì server se kho ng gô i
                    á û    ä             õ  â  û
 ù ù    ø   ù        á    á û ù                    ø   õ
ña p ö ng na o tô i client cho ñe n khi ta t ca ca c server script trong trang hieä n ha nh ña
     û   ë ø     á        ù      ë
ñöôï c xö lyù hoa c la cho ñe n khi phöông thö c Flush hoa c End ñöôï c goï i.
             â   å  á ä         õ û   ä     à
    Buffer property kho ng the thie t la p khi server ña gö i no i dung ve client, vì
     á å   á ä     û             û à
   the ñe thie t la p ta pha i goï i Response.Buffer ô ña u trang.
 ù  ù
Cu pha p
    Response.Buffer [= flag]
    ù
   Ca c tham soá

   flag

      æ        á   á ù      ä     â
     Ch ñò nh trang ke t xua t co ñöôï c ñe m hay kho ng.

 ù
Gia trò     â û
        Mo ta
FALSE       â  ä      û  á   á ù              û ù
        Kho ng ñem.Server gô i ke t xua t tô i client buffer ñöôï c xö ly .
             â   û  á   á ù         á       û ù
        Server kho ng gô i ke t xua t tô i client cho ñe n khi taá t ca ca c ñoaï n
TRUE             â      â
        script ASP tre n trang hie n ha nh ña ñöôï c xö ly hoa c cho ñe n khi
                       ø   õ     û ù  ë     á
             ù      ë
        phöông thö c Flush hoa c End ñöôï c goï i.
                          ä
                    Löu haønh no i boä
                         24                å
                                      Tìm hie u veà ASP

       ù       ë       á û ù         ø        â
      Gia trò Buffer ma c ñò nh cho ta t ca ca c trang ASP la FALSE. Tuy nhie n baï n
  ù  å ë      û
  co the ña t buffer cu a ño i töôï ng Response la TRUE ñe thi ha nh ca c script trong
               á          ø    å   ø   ù
   ä      ù    û ù
  mo t trang tröô c khi gô i tô i user
            ø   õ  å
Ví duï : ñoaïn script na y se hie n thò ca c so tö 1 ñe n 100 nhöng ta t ca no i dung cu a
                     ù   á ø   á       á û ä      û
        û ø    ä ù ù           á           û ù
trang ñöôï c gô i cu ng mo t lu c tô i browser cho ñe n khi ñoaï n script xö ly xong.
   <% Response.Buffer = True %>
   <HTML>
   <HEAD><TILTE>Buffer Example</TILTE></HEAD>
   <BODY>
   <%
   For i=1 To 100
     Response.Write i & “<BR>”
   Next
   %>
   </BODY>
   </HTML>
      ù  å û         å ù         ä á   å  ø  ù û
     Co the sö duï ng Buffer ñe xa c ñò nh taï i mo t so ñie m na o ño cua trang ñöôï c
   û ù  ø û ù    â   á  û
  xö ly , ma ô ño ta kho ng muo n gö i no i dung tröô c ño tô i ngöô i sö duï ng,lu c ño co
                     ä      ù  ù ù    ø û      ù  ù ù
   å û         ù       å á   á   ø û      ù    ù
  the sö duï ng phöông thö c Redirect ñe ke t no i ngöô i sö duï ng vô i URL kha c,
   ë  û         ù     å ù
  hoa c sö duï ng phöông thö c Clear ñe xo a Buffer va gô i no i dung kha c tô i ngöô i
                           ø û   ä     ù   ù   ø
   û
  sö duï ng.
Ví duï :
---Choose.asp---
<HTML>
<BODY>
<HEAD><TILTE></TILTE></HEAD>
<H4></H4>
<FORM ACTION = "jump.asp" METHOD = "GET">
<SELECT NAME=“whichpage” >
<OPTION SELECTED VALUE=“news” >News </OPTION>

                           ä
                     Löu haønh no i boä
                      25                å
                                   Tìm hie u veà ASP

<OPTION VALUE=“sport” >Sport</OPTION>
<OPTION VALUE=“music” >Music</OPTION>
</SELECT>
<BR><INPUT TYPE = SUBMIT VALUE=“Choose” >


</FORM>
</BODY>
</HTML>
---jump.asp---
   <% Response.Buffer = True %>
   <HTML>
   <HEAD><TILTE> </TILTE></HEAD>
   <BODY>
   <%
   which=Request.QueryString(“whichpage”)
   Select Case which
   case “news”
   Response.Redirect “/news.asp”
   case “sport”
   Response.Redirect   “/sport.asp”
   case “music”
   Response.Redirect   “/music.asp”
   %>
   </BODY>
   </HTML>

      á ä    å  ä     û
III.6.5 Thie t la p kieu no i dung cu a trang
                 æ õ   å  ä   û   â  ù ù    å
    ContentType property ch ro kie u no i dung cu a tha n ña p öng(kie u MIME).
 ù   å   å  á  ø
Ca c kie u pho bie n la : “text/HTML”, “image/GIF”, “application/msword” , , ,
       á         â      æ     ë     ø
“text/rtf”. Ne u ContentType kho ng ñöôï c ch ñò nh,ma c ñò nh la text/HTML.

                        ä
                  Löu haønh no i boä
                       26                  å
                                      Tìm hie u veà ASP

 ù  ù
Cu pha p
  Response.ContentType [= ContentType ]
   Tham soá

   ContentType

      ã  â û ä      å
    Chuo i mo ta no i dung kie u dö lie u. Chuo i na y thöô ng ñöôï c ñò nh daï ng la
                    õ ä     ã  ø    ø            ø
               ø     ä     å
  type/subtype sao cho type la loaï i no i dung to ng qua t va subtype la kie u no i
                             ù  ø     ø  å  ä
     ë
  dung ña c tröng.

      å  å          û     ê  û          á
Ví duï 1: ñe hie n thò source code cu a moä t va n ba n HTML, baï n thie t laä p
                         â  û ù ù      û    ø ä
ContentType property tha nh “text/plain” ,tha n cu a ña p ö ng ñöôï c gô i nhö la mo t
              ø
 ê  û      ø     ø ä
va n ba n bình thöô ng hôn la mot trang HTML.
     < % Response.ContentType= “text/plain” %>
    <HTML>
    <HEAD><TILTE>HTML Document</TILTE></HEAD>
    <BODY>
    <H1>This is an HTML Document </H1>
    </BODY>
    </HTML>
     ù      õ  å        ä        ä     ê  û
   Khi ño browser se hie n thò trang nha n ñöôï c nhö mo t trang va n ba n bình
  ø   ù  â   û ø   ä
thöô ng chö kho ng pha i la mo t trang HTML.
         å  å        â        ø ä
   Ví duï 2: ñe hie n thò trang tre n Web browser la mo t trang HTML, baï n thie t
                                         á

la p ContentType property tha nh “text/HTML”
 ä             ø
    <% Response.ContentType = "text/HTML" %>
    <HTML>
    <HEAD><TILTE>HTML Document</TILTE></HEAD>
    <BODY>
    <H1>This is an HTML </H1>
    </BODY>
    </HTML>


                         ä
                   Löu haønh no i boä
                        27                  å
                                       Tìm hie u veà ASP

            ù
III.6.6 Maõ traï ng tha i
           æ     ù   û   ø        ù  û à û
   Status property ch ñò nh gia trò cu a do ng traï ng tha i tra ve bô i server trong mo tä
 ù ù             ø   â   û
ña p ö ng HTTP, property na y kho ng sö a ño i tie u ñe . Gia trò ca c traï ng tha i ñöôï c
                        å   â  à   ù   ù      ù
           ë û
ñò nh nghó a trong ña c ta HTTP.
  ù
Cu pha p:ù
Response.Status = StatusDescription

Tham soá
StatusDescription

   ä   ã  à
  Mo t chuo i go m co 3 chö so cho bie t ma traï ng tha i.
           ù   õ á    á  õ      ù

      û à  õ     ù            á   ù
Ví duï : tra ve ma traïng tha i 401 Not Authorized ne u ai ño truy tìm trang ASP trong
  ø
nga y Wednesday
<%
If WEEKDAY(WEEKDAY(DATE))=“Wednesday” Then
Response.Status=“401 Not Authorized”
Response.End
Else
%>
<HTML>
<HEAD><TILTE>Not Wednesday</TILTE></HEAD>
<BODY>
   Today is not Wednesday.
</BODY>
</HTML>
<% End If %>

    á
III.7.Ño i töôï ng Server
        á            á     ä  ù ù        ù  ø ë
       Ño i töôï ng server cung ca p truy ca p tô i ca c phöông thö c va ña c tính
          â      à  á ù        ù  ø ë
   (property) tre n server.Ha u het ca c phöông thö c va ña c tính (property) server
      ø ù    ù  ê    ä
   nhö la ca c chö c na ng tie n ích.
 ù  ù
Cu pha p
  Server.property|method

                          ä
                    Löu haønh no i boä
                        28                  å
                                       Tìm hie u veà ASP

Properties
             û    ø      ä      ù  å      ù    á
           Khoa ng thô i gian maø mo t script co the chaï y tröô c khi he t
  ScriptTimeout
             ø
           thô i gian (time out).
Methods
               ä      å       û  ä  á       ë  ø
           Taï o mo t thöï c the (instance) cu a mo t ñoi töôï ng hoa c tha nh
  CreateObject
             à
           pha n server .
        õ ù    ã  ø
  HTMLEncode Ma ho a chuo i tha nh daï ng HTML .
            ù     ø   ã û
           A nh xaï ñöô ng da n ao ,ñöô ng da n tuye t ño i hay töông ño i
                         ø   ã   ä  á       á
  MapPath
             â      ä  ø
           tre n server hie n ha nh va o mo t ñöô ng da n va t ly .
                        ø   ä   ø   ã  ä ù
  URLEncode     õ ù    ã      ø
           Ma ho a chuo i kí töï tha nh daï ng URL.
  III.7.1 ScriptTimeout
               æ     û    ø     á    ä      ù
   ScriptTimeout property ch ñònh khoa ng thô i gian to i ña mo t script co theå
      ù    ù     á  ù    û
 chaï y tröô c khi no ñöôï c ke t thu c. Khoa ng thô i gian na y se kho ng a nh höô ng trong
                          ø    ø  õ  â  û    û
      û ù ä   ø    à
 khi ñang xö ly mo t tha nh pha n server.
 ù  ù
Cu pha p
  Server.ScriptTimeout = NumSeconds
 ù
Ca c tham soá
   NumSeconds

     æ     á â   á   ø
     Ch ñò nh so gia y to i ña ma mot script co the chaï y tröô c khi ke t thu c no.
                    ä     ù  å      ù    á  ù  ù
   ù   ë     ø    â
  Gia trò mac ñò nh la 90 gia y.

      ù      â   å
   Ghi chu : Baï n kho ng the thie t la p gia trò nho hôn gia trò ch ñò nh.
                  á ä    ù    û    ù   æ
          ä á    ø          á    ø   ä         ø  ø
   Ví duï trong mo t so tröô ng hôï p, baï n muo n thi ha nh mo t ñoaï n script ma thô i
    û  ù ø       â  ø
gian cu a no da i hôn 90 gia y ma kho ng muo n ch mo t pha n cua ñoaï n script ñöôï c
                   â   á  æ  ä   à  û
  å        ù   ù  å û                 å
hie n thò thì khi ño ta co the sö duï ng ScriptTimeout property ñe thöï c thi ñoaï n script
        ù
ñoaï n script ño .
<% Server.ScriptTimeout = 100 %>
                          ä
                    Löu haønh no i boä
                         29               å
                                     Tìm hie u veà ASP

<HTML>
<HEAD><TILTE>ScriptTimeOut Example</TILTE></HEAD>
<BODY>
<%
For i=1 To 10000
  Response.Write i & “<BR>”
Next
%>
</BODY>
</HTML>
III.7.2 CreateObject
         ù            ä      å      û   ä  ø    à
    Phöông thö c CreateObject taï o mo t thöï c the (instance) cu a mo t tha nh pha n
     å ù  å û     ù       ù
server ñe co the sö duï ng ca c phöông thö c va truy ca p ca c property cu a tha nh pha n
                       ø    ä  ù       û  ø    à
 ù
ño .
 ù  ù
Cu pha p
    Server.CreateObject( progID )
Thamsoá

    progID

      æ     å  á      à
     Ch ñò nh kie u ño i töôï ng ca n taïo .         å   ä        ù ã                 û
    Ví duï : ñe xem mo t Web browser co ho trôï cookie,frames,tables ta sö duï ng
 ä     ù   ø
mo t trong ca c tha nh pha n cung ca p cho ASP la tha nh pha n Browser Capabilities.
             à     á      ø  ø    à
    <HTML>
    <HEAD><TILTE>CreateObject Example</TILTE></HEAD>
    <BODY>
     <%
             å û   ø    à
     ‘taï o thöïc the cu a tha nh pha n
      Set objBrowser= Server.CreateObject("MSWC.BrowserType")
      %>

                           ä
                     Löu haønh no i boä
                        30                  å
                                       Tìm hie u veà ASP

       û    ù
      ‘sö duï ng ca c property
      Your browser has the properties:
      Cookies =<%=objBrowser.cookie%><BR>
      Tables = <%=objBrowser.tables%><BR>
      Frames = <%=objBrowser.frames%><BR>
     </BODY>
     </HTML>
         ù
     Ghi chu :
     ë     ù  á          û      ù            ù
    Ma c ñò nh, ca c ño i töôï ng taï o bô i phöông thö c Server.CreateObject co page
                        ä  û  û  ù         û ù
scope (phaï m vi trang) nghó a laø server töï ño ng hu y bo chu ng khi server xö ly xong
       ä  ø
trang ASP hie n ha nh.
     å    ä  á
    Ñe taï o mo t ño i töôïng vô i phaïm vi la session hay application ,baï n co the sö
                  ù      ø                 ù  å û
     û      ø   á ä     ä              ë
duï ng the <OBJECT> va thie t la p thuo c tính SCOPE cho SESSION hoa c
        ë ø     õ á          á       ë
APPLICATION, hoa c la löu trö ño i töôïng trong bie n session hoa c application .
          ø    à  ù
      Taï o tha nh pha n vô i Session scope (phaïm vi session)
   ä  á                       ã      ù     ä ù
Mo t ño i töôï ng session-scope ñöôï c taï o ra cho mo i session mô i trong mo t ö ng duï ng
 ø       û ù         á
va ñöôï c gia i pho ng khi session ke t thu c.Do ño , co mo t ño i töôïng tre n session hoaï t
                      ù     ù ù  ä   á     â
  ä    á      ù  å     û
ño ng. Bie n session co the ñöôïc sö duï ng ma mo t user ye u cau. Ñe taï o mo t ño i
                         ø  ä    â  à   å    ä  á
                ù å û       û          ä
töôï ng session scope, baï n co the sö duï ng the <OBJECT> trong ta p tin Global.asa
    ë ø û         ù
hoa c la sö duï ng phöông thö c Server.CreateObject tre n trang ASP .
                               â
       û         ù
Ví duï 1: sö duï ng phöông thö c Server.CreateObject
<% Set Session(objAd) = Server.CreateObject("MSWC. Adrotator")%>
      û     û           ä
Ví duï 2: sö duï ng the <OBJECT> trong ta p tin Global.asa
<OBJECT RUNAT=Server SCOPE=Session ID=objAd
PROGID="MSWC.Adrotator">
</OBJECT>
          ø   à  ù
      Taï o tha nh pha n vô i Application scope (phaï m vi Application)                          ä
                    Löu haønh no i boä
                         31                   å
                                         Tìm hie u veà ASP

  ä   á                      ø
Mo t ño i töôï ngAn application-scope object la mo t thöï c the ñôn cu a mo t ño i töôï ng
                              ä     å    û    ä  á
           ù       é  à   á      ø         õ û á û ù
ñöôï c taï o ra khi ö ng duï ng ba t ña u. Ño i töôï ng na y ñöôï c chia se bô i ta t ca ca c gien
 â   à
ye u ca u.
       û          ù
Ví duï 1: sö duï ng phöông thö c Server.CreateObject
<% Set Application(objAd) = Server.CreateObject("MSWC.Adrotator")%>
      û     û         ä
Ví duï 2: sö duï ng the <OBJECT> trong ta p tin Global.asa
<OBJECT RUNAT=Server SCOPE=Application ID=objAd
PROGID="MSWC.Adrotator">
</OBJECT>
       â   å    ä      å
   Baï n kho ng the taï o mo t thöï c the (instance) co te n tru ng vô i ca c ño i töôï ng co
                            ù â    ø   ù ù    á      ù
 ü
sa n. Ví duï:
<% Set Response = Server.CreateObject("Response") %>


III.7.3 HTMLEncode
         ù        ø   å õ ù   ä   ã  ø
    Phöông thö c HTMLEncode du ng ñe ma ho a mo t chuo i tha nh daï ng HTML .
 ù  ù
Cu pha p
  Server.HTMLEncode( string )
   Tham soá

   string

        ã  å õ ù
      Chuo i ñe ma ho a.

Ví duï :
<HTML>
<HEAD><TILTE>HTMLEncode Example</TILTE></HEAD>
<BODY>
<%

                           ä
                     Löu haønh no i boä
                        32                 å
                                      Tìm hie u veà ASP

Response.Write “<B>The bold tag </B>"
Response.Write “<BR>”
Response.Write Server.HTMLEncode("<B>The bold tag </B>")
%>
</BODY>
</HTML>
 á  û  å    ø
ke t qua hie n thò la :
The bold tag

&lt;B&gt;The bold tag &lt;/B&gt;

III.7.4 MapPath
         ù     ù     ä   ø
    Phöông thö c MapPath a nh xaï mo t ñöô ng da n töông ño i hoa c a o tô i mo t thö
                          ã     á  ë û    ù  ä
    ä    â
muï c va t lí tre n server
 ù  ù
Cu pha p
  Server.MapPath( Path )
   Tham soá

    Path

     æ     ø   ã
    Ch ñò nh ñöô ng da n töông ño i hoa c a o a nh xaï tha nh mo t thö muï c va t
                   á  ë û ù       ø   ä       ä
 ù  á     é  à   ù          ë                    ù
ly .Ne u Path ba t ña u vô i 1 forward (/) hoa c backward slash hay (\) thì phöông thö c
     û à  ä   ø   ã  á
MapPath tra ve mo t ñöô ng da n ne u Path la mo t ñöô ng da n ao ña y ñu .Ne u Path
                      ø ä   ø   ã û  à  û  á
  â  é  à   ù  ä
kho ng ba t ña u vô i mo t slash (/ hoa c\ ), phöông thö c MapPath tra ve mo t ñöô ng da n
                    ë        ù      û à  ä   ø   ã
    á ù        û  ä
töông ño i tô i thö muïc cu a ta p tin .asp ñang thöï c thi.
        ä
   Ví duï : ta p tin data.txt ñöôï c ñò nh vò trong thö muï c,C:\Inetpub\Wwwroot\Script,
   ø ä          ù
nhö la ta p tin test.asp chö a ñoaï n script sau. Thö muï c C:\Inetpub\Wwwroot thì ñöôï c
  á ä     ø       û û
thie t la p nhö la thö muï c chu cu a server.
             û     á     ø       å ù     ø   ã
   Ñoaï n script sau sö duï ng bie n server la PATH_INFO ñe a nh xaï ñöô ng da n
 ä ù û    ä     ä  ø
va t ly cu a ta p tin hie n ha nh.


                          ä
                    Löu haønh no i boä
                        33                 å
                                      Tìm hie u veà ASP

   <%= server.MapPath(Request.ServerVariables("PATH_INFO"))%><BR>
    á  û ø
   ke t qua la:
   C:\inetpub\wwwroot\script\test.asp<BR>
    á   â   é  à
   Ne u kho ng ba t ña u vô i ky töï slash (/ hoa c \) thì chu ng ñöôïc a nh xaï töông
               ù  ù         ë      ù     ù
 á ù         ä  ø        ø     ø  ø
ño i tô i thö muï c hie n ha nh, trong tröô ng hôï p na y la C:\Inetpub\Wwwroot\Script .
   <%= server.mappath("data.txt")%><BR>
   <%= server.mappath("script/data.txt")%><BR>
    á  û ø
   ke t qua la:
   c:\inetpub\wwwroot\script\data.txt<BR>
   c:\inetpub\wwwroot\script\script\data.txt<BR>
        ù  ä   ã
  III.7.5 Maõ ho a mo t chuo i query
         ù         õ ù ä   ã  ø             á û
   Phöông thö c ULREncode ma ho a mo t chuo i tha nh daï ng URL.Ví duï , ta t ca
 ù   û    é
ca c khoa ng tra ng ñöôï c chuye n ño i tha nh da u co ng.
                å  å  ø   á  ä
 ù  ù
Cu pha p
  Server.URLEncode( string )


 ù
Ca c thamsoá
   string

       ã  å õ ù
     Chuo i ñe ma ho a.

   Ví duï 1:
   <%= Server.URLEncode("The paragraph tag: <P>") %>
     ù á   û õ ù   ø
   khi ño ke t qua ma ho a la :
   The+paragraph+tag%3A+%3CP%3E
   Ví duï 2:
   <% Response.Write(Server.URLEncode("http://www.microsoft.com")) %>

                          ä
                    Löu haønh no i boä
                          34                  å
                                         Tìm hie u veà ASP

      ù á   û õ ù   ø
   khi ño ke t qua ma ho a la :
   http%3A%2F%2Fwww%2Emicrosoft%2Ecom
    ù       û     à  ù
   Ö ng duï ng cô ba n ASP go m co mo t thö muï c a o tre n server va ta t ca ta i lie u va
                    ä      û   â     ø á û ø      ä  ø
 ä    ø ù û         û
ta p tin ma no ô trong thö muï c a o.
      û     õ  ù       û
   Khi sö duïng nhö ng ö ng duï ng cô ba n cua ASP baï n co the sö duï ng ca c loaï i ño i
                        û       ù  å û     ù      á
   töôï ng sau:
                 á û   â     é
     • Application state: ta t ca tho ng tin ga n lie n vô i mo t ö ng duï ng co the ñöôïc
                             à  ù  ä ù       ù  å
   ø     á û   õ     û  ä ù
  du ng cho ta t ca nhö ng user cu a mo t ö ng duï ng .
               õ   â      æ ù   å     ø     ä
     • Session state: nhö ng tho ng tin thì ch co the ñöôï c du ng cho mo t user.

    á
III.8.Ño i töôï ng Session
     á              û     å    õ ø       â     à ä
    Ño i töôï ng Session ñöôï c sö duï ng ñe löu trö va tìm laï i tho ng tin ve mo t user
     ù   ù      õ    á           â       û
session. Ca c gia trò löu trö trong ño i töôï ng Session kho ng bò loaï i bo ñi khi user di
   å  ø    ø        ù     ù              ä
chuye n tö trang na y sang trang kha c trong ö ng duï ng, Web server töï ñong taï o ra
 ä  á             ä
mo t ño i töôï ng Session khi mo t trang Web trong ö ng duï ng ñöôï c ye u cau bô i mo t
                          ù          â  à  û  ä
      ù         û  û á             ù á   ø
user chöa co session. Server hu y bo ño i töôï ng Session khi no he t thô i gian hay
    û  û      á
ñöôï c hu y bo . Thöï c te , mo t Session ch thuo c ve mot user.
                ä      æ   ä  à ä
    õ ä        ø  é   à  ù
   Dö lie u Session thöô ng ga n lie n vô i mot user, no qua n ly cac tho ng tin ve
                        ä     ù û  ù ù   â     à
      û     ä ù
user ñang sö duï ng mo t ö ng duïng .
 ù  ù
Cu pha p
  Session.collection|property|method
Collections
                ù  ù         ø     â  ø       ù ù    ä
               Chö a ca c muï c (item) ma baï n the m va o session vô i ca c le nh
Contents
               script .
Properties
SessionID           û à            á  ù
               Tra ve ñò nh danh session ño i vô i user.


                            ä
                      Löu haønh no i boä
                        35                  å
                                       Tìm hie u veà ASP

Timeout          û    ø    á  ù  ù
            Khoa ng thô i gian ñoi vô i ca c session trong ud.
Methods
            û  û  ä  á
            Hu y bo mo t ño i töôïng Session va gia i pho ng ta i nguye n cu a
                             ø  û   ù   ø    â  û
Abandon
            ù
            no .
Events
           û       ø û      à   â  â  à  ä
           Xa y ra khi ngöô i sö duï ng ña u tie n ye u cau mo t trang trong
Se_OnStart
            ä
           mo t chöông trìng ud
Se_OnEnd       û          á  ù
           Xa y ra khi session ke t thu c
          õ  â
  III.8.1.Löu trö thong tin Session
     á     à    õ õ ä       á               õ    ä
    Ne u baïn ca n löu trö dö lie u trong ño i töôï ng Session thì löu trö trong mo t
      û  á            â       õ    á            ù
collection cu a ño i töôï ng Session. Tho ng tin löu trö trong ño i töôï ng Session thì co
 ù    â        ø ù
gia trò thong qua session va co session scope.
           õ õ ä        á  û  á
   Ví duï : löu trö dö lie u trong 2 bie n cu a ño i töôï ng Session
<HTML>
<HEAD><TILTE>Session Example</TILTE></HEAD>
<BODY>
<%
Session("Name") = "John"
Session("age") = 20
%>
</BODY>
</HTML>
   å         â     ø á             ä  â   á
  Ñe truy tìm laï i tho ng tin tö ñoi töôï ng Session, truy ca p te n bie n.
      å    ù    ä  ø   û          ø
Ví duï : hie n thò gia trò hie n ha nh cu a Session("Name") va Session("age")
<HTML>
<HEAD><TILTE>Session Example</TILTE></HEAD>
<BODY>
<%
Response.Write Session("Name") & “<BR>”

                          ä
                    Löu haønh no i boä
                        36                 å
                                      Tìm hie u veà ASP

Response.Write Session("age") & “<BR>”
%>
</BODY>
</HTML>
      û  ù ù
     Qua n ly ca c session
    é  à  ø á   ù
   Ba t ña u va ke t thu c Session
     ä      ù  å é  à  è   ù
    Mo t Session co the ba t ña u bang 3 ca ch :
         á  â  à   ä                 ä      ø ä
    ♦ User muo n ye u ca u mo t URL ñöôï c ñò nh nghó a trong ta p tin .asp va ta p tin
          ù        à  û  û
  Global.asa cho ö ng duï ng bao go m ca thu tuï c Session_OnStart
           õ ù       á
    ♦ User löu trö gia trò trong ño i töôï ng Session
         â  à  ä            ä     ù     ø ä
    ♦ User ye u ca u mo t taä p tin asp trong mo t trình ö ng duïng va ta p tin
        û ù       û     û
  Global.asa cu a ö ng duï ng sö duï ng the <OBJECT> ñe khô i taï o mo t ñoi töôï ng vô i
                            å  û     ä  á      ù
  session scope.
     ä        ä   á  ù
    Mo t session töï ño ng ke t thu c ne u user kho ng co ye u ca u hoa c refresh mo t
                      á     â  ù â   à   ë      ä
          ä ù          ä   û    ø     ù   ø  ë
   trang trong mo t ö ng duï ng trong mo t khoa ng thô i gian. Gia trò na y ma c ñò nh
    ø   ù      ù  å
   la 20 phu t. Baï n co the thay ño i gia trò mac ñò nh cho mo t ö ng duï ng ba ng ca ch
                    å  ù   ë       ä ù       è  ù
     á ä
   thie t la p Session Timeout property.
     ë       û   ø    ø    ù
Ví duï : ña t laï i khoa ng thô i gian la 40 phu t.
<% Session.Timeout = 40 %>
   ø        õ  ù   å á
Ngoa i ra, baï n cu ng co the ke t thu c mo t session vô i phöông thö c Abandon cu a ño i
                     ù  ä     ù      ù      û   á
töôï ng Session .Ví duï:
<% Session.Abandon %>
                          ä
                    Löu haønh no i boä
                        37                  å
                                       Tìm hie u veà ASP
       ä      ä
  III.8.2.Nha n daï ng mo t Session
        ù   ã        ä          á   ã      ù ä
    ASP ga n mo i user session mo t ñò nh danh duy nha t. Mo i session co mot
         á      ù     û                    å
ñò nh danh duy nha t ñöôï c pha t sinh bô i server khi session ñöôï c taï o ra.Ñe tìm laï i
       û              û  á
session ID, sö duï ng SessionID property cu a ño i töôï ng Session.

    ù  ù
   Cu pha p

   Session.SessionID
Ví duï :
<HTML>
<HEAD><TILTE>SessionID Example</TILTE></HEAD>
<BODY>
Your session ID is :<% =Session.SessionID %>
</BODY>
</HTML>
  III.8.3.Timeout
         æ     û    ø    õ ù   á            ù
    Timeout ch ñò nh khoa ng thô i gian ña gan ño i töôï ng Session cho ö ng duï ng
      è   ù    á   ø û
  (tính ba ng phu t). Ne u ngöô i sö duï ng kho ng refresh(la m töôi) hoa c ye u ca u mo t
                        â      ø      ë  â  à  ä
         ä   û    ø         á  ù
  trang trong mo t khoa ng thô i gian, session ke t thu c.
 ù  ù
Cu pha p
  Session.Timeout [ = nMinutes]
   Tham soá

   nMinutes

      æ     á ù  ø  ä
      Ch ñò nh so phu t ma mo t session co the va n co n tröô c khi server ke t thu c
                       ù  å ã  ø    ù        á   ù
  ù ä ù      ä   ë     ø   ù
  no mo t cach töï ño ng, ma c ñò nh la 20 phu t.
                      ø ë      ù        ù
   Ví duï : hieå n thò Timeout property va ña t laï i gia trò Timeout mô i.
<HTML>
<HEAD><TILTE>Timeout Example</TILTE></HEAD>
                          ä
                    Löu haønh no i boä
                       38                  å
                                      Tìm hie u veà ASP

<BODY>
Timeout=<% =Session.Timeout %><BR>
<% Session.Timeout=30 %>
Your new time out is: <% =Session.Timeout %>
</BODY>
</HTML>
    ù      â   å ë
  Löu y : Baïn kho ng the ña t laï i khoa ng thô i gian nho hôn gia trò ma c ñò nh.
                     û    ø     û    ù    ë
       ù    ä
  III.8.4.Ca c söï kie n Session
      á          ù     ä                û    ä
     Ño i töôï ng Session co 2 söï kie n: Session_OnEnd ñöôï c kích khô i khi mo t
     é  à  ø
session ba t ña u va Session_OnStart ñöôï c kích khô i khi mo t session ke t thu c. Ca 2
                          û    ä      á   ù  û
    ä  ø  û             ä
söï kie n nay pha i ñöôïc ñò nh vò trong ta p tin Global.asa. No chö a toa n bo tho ng tin
                                ù  ù  ø   ä  â
 à ù          û      ä          ù á   ù
ve ö ng duïng Web site cu a baï n. Ta p tin Global.asa co ca u tru c sau:
   <SCRIPT LANGUAGE=ScriptLanguage RUNAT=Server>
   Sub Session_OnEnd
   End Sub
   </SCRIPT>


   <SCRIPT LANGUAGE=ScriptLanguage RUNAT=Server>
   Sub Session_OnStart
   End Sub
   </SCRIPT>
Tham soá
   ScriptLanguage

     æ     â   õ      û
    Ch ñò nh ngo n ngö scripting sö duï ng ñe vie t ca c script söï kie n. No co the la
                         å  á ù          ä  ù ù   å ø
   á  ø      õ          ã     ø       ë
  ba t ky ngoâ n ngö scripting ñöôï c ho trôï nhö la VBScript hoa c JScript.

   ù
Ghi chu :
                         ä
                   Löu haønh no i boä
                         39                   å
                                         Tìm hie u veà ASP

        â   å û     ù   û     ë       ù
   Baï n kho ng the sö duï ng ca c the HTML hoa c phöông thö c Response.Write be nâ
    ä
trong ta p tin Global.asa.
        â   å        ù
   Baï n kho ng the goï i phöong thö c MapPath trong ñoaï n script Session_OnEnd.
       â  ù ù è    á
   Baï n ne n chu y ra ng ba t ky script söï kie n Session_OnStart na o theo sau la mo t
                 ø        ä          ø       ø ä
 ø     ù      ù         â              á     â
lô i goï i tô i phöông thö c Redirect thì kho ng ñöôï c thöïc thi. Vì the , baï n ne n goï i
     ù         ø            ä  û
phöông thö c Redirect sau cu ng trong script söï kie n cu a baï n.Ví duï nhö:
   <SCRIPT LANGUAGE=VBScript RUNAT=Server>
    Sub Session_OnStart
               û
     ' ñoaï n script khô i taï o Session
     Response.Redirect "http:/server/app/StartHere.asp"
    End sub
   </SCRIPT>


       â      â   å
   Tuy nhie n, baï n kho ng the löu trö mo t ño i töôï ng co sa n trong ño i töôï ng
                     õ ä  á      ù ü      á
Session.Ví duï nhö:
   <%
   Set Session("var1") = Session
   Set Session("var2") = Request
   Set Session("var3") = Response
   Set Session("var4") = Server
   Set Session("var5") = Application
   %>
      ù  å û     á          å
   Baï n co the sö duï ng ño i töôï ng session ñe thie t la p nhö ng ño i töôï ng hoa c bie n
                            á ä    õ   á       ë   á
 ù            ø    û ä   ø ù ø
co session scope. Scope la söï mô ro ng ma no la 1 ño i töôï ng tha nh pha n hoa c bie n
                           á      ø    à  ë   á                           ä
                     Löu haønh no i boä
                        40                  å
                                       Tìm hie u veà ASP

 ù  ù         ä   á  ø ù           ù æ ù   å â
co gia trò trong ASP. Mo t bie n ma co session scope thì no ch co the be n trong
     ù
session ño.


        á
  III.8.5.Ño i töôï ng Application
    á            ø   å   û
   Ño i töôï ng Application du ng ñe chia se tho ng tin giö a ta t ca ngöô i sö duï ng
                         â     õ  á û    ø  û
 û   ä ù       ä ù        â                ø   ä ù ä
cu a mo t öng duï ng. Mo t ö ng duï ng tre n ASP ñöôï c ñò nh nghó a nhö toa n bo ca c ta p
         ä      û  ø ù
tin .asp trong mo t thö muï c a o va ca c thö muï c con cu a no . Mo t so ña c ñie m cu a ö ng
                             û  ù   ä á ë     å  û ù
duï ng ASP:
    õ ä   ù  å      û  õ  ù        ù
   Dö lie u co the ñöôïc chia se giö a ca c trang trong ö ng duï ng.
    ä      å û  ä  á
   Mo t thöï c the cu a mot ño i töôï ng co the ñöôï c chia se giö a ca c trang trong ö ng
                       ù  å       û  õ  ù        ù
duï ng.
    ø   ä ù       ø
   Dö ng mo t ö ng duï ng ma kho ng a nh höô ng tô i ca c ö ng duï ng kha c.
                  â  û    û   ù ù ù         ù
 ù  ù
Cu pha p
  Application.method
Collections
                        ù  á û ù       õ      â  ø
                      Chö a ta t ca ca c muï c ña ñöôï c the m va o
          Contents          á             â    ù   ä
                      ño i töôï ng Application tho ng qua ca c le nh
                      script.
Methods
              ê  á  ù
             Nga n ca m ca c client kha c sö a ño i ña c tính ño i töôï ng
                         ù   û  å  ë     á
     Lock
             Application .
                ù  ù      ù   û  å  ë     á
             Cho phe p ca c client kha c sö a ño i ña c tính ño i töôï ng
     Unlock
             Application .
Events
          û      ù      á  ù         ø
Application_OnEnd Xa y ra khi ö ng duï ng ke t thu c(ví duï khi ngö ng web server)
           û      ä        ù      à  à
Application_OnStart Xa y ra khi mo t trang trong ö ng duï ng la n ña u ñöôï c tham

                          ä
                    Löu haønh no i boä
                       41                 å
                                      Tìm hie u veà ASP

             û  á
            kha o ñe n.


        û          ù      ø
  III.8.5.1.Sö duï ng phöông thö c Lock va Unlock
     å   ê á  ù
    Ñe nga n ca m gia trò ca c bie n löu trö trong ño i töôï ng Application co the bò
                ù   á     õ    á            ù  å
    ù      á é      ä  õ ä
hö khi co 2 client co ga ng truy ca p dö lieu cu ng mo t lu c thì chu ng ta co the sö
                        ø   ä  ù    ù    ù  å û
         ù    ø           ù        ã   á     â
duï ng phöông thö c Lock va Unlock.Khi phöông thö c ñang Lock die n tie n thì kho ng
 ù ù          ù   á é     å   â       õ    á
co ca c ñoaï n script kha c co gang thay ñoi tho ng tin löu trö trong ño i töôïng
         á        ù
Application cho ñe n khi phöông thö c Unlock ñöôï c goï i.

   ù  ù
   Cu pha p

   Application.Lock
   Application.Unlock
        û     á ù            å    õ á à   ä        å õ
   Ví duï : sö duï ng bie n ö ng duï ng NumVisits ñe löu trö so la n mot trang cuï the ña
       ä      ù           å æ ù      ä  ø   ù  å
ñöôï c truy ca p.Phöông thö c Lock ñöôï c goï i ñe ch co client hie n ha nh co the truy
 ä  ë     å         ù        ù        ù   õ
ca p hoa c thay ño i NumVisits.Sau ño goïi phöông thö c Unlock cho phe p nhö ng
  ø û      ù     ä  á
ngöô i sö duï ng kha c truy ca p ñoi töôï ng Application.
   <%
   Application.Lock
   Application("NumVisits") = Application("NumVisits") + 1
   Application.Unlock
   %>
   This application page has been visited
   <%= Application("NumVisits") %> times!
                         ä
                   Löu haønh no i boä
                       42                  å
                                      Tìm hie u veà ASP

        ù    ä
  III.8.5.2.Ca c söï kie n Application
      á     á          á            ø  ù     ä
    Gio ng nhö ño i töôïng Session, ño i töôï ng Application cu ng co 2 söï kie n: Söï
  ä            û      ä ù
kie n Application_OnStart xa y ra khi mo t ö ng duï ng ASP ba t ña u va tröô c söï kie n
                               é  à  ø   ù     ä
            ä           û      ù      á   ù  ø
Session_OnStart, söï kie n Application_OnEnd xa y ra khi ö ng duï ng ke t thu c va sau
    ä
söï kie n Session_OnEnd.
 ù  ù
Cu pha p
  <SCRIPT LANGUAGE=ScriptLanguage RUNAT=Server>
   Sub Application_OnEnd
   End Sub
   </SCRIPT>


   <SCRIPT LANGUAGE=ScriptLanguage RUNAT=Server>
   Sub Application_OnStart
   End Sub
   </SCRIPT>


Tham soá
   ScriptLanguage

      æ     â   õ      û
      Ch ñò nh ngo n ngö scripting sö duï ng ñe vie t ca c script söï kie n.No co the
                          å  á ù          ä  ù ù   å
  ø á      â   õ          ã     ø       ë
  la ba t kyø ngo n ngö scripting ñöôï c ho trôï nhö la VBScript hoa c JScript.

Ghi chuù
       â   å        ù
   Baï n kho ng the goï i phöông thö c MapPath trong ñoaï n script
Application_OnEnd .
                         ä
                   Löu haønh no i boä
                        43                  å
                                       Tìm hie u veà ASP

         å     â       ã    û ù           ø ù
   Ví duï : hie n thò tho ng tin cho mo i user cu a ö ng duïng xem khi va o ö ng duï ng
 è  ù   û       ä              ù    ù    ø û
ba ng ca ch sö duï ng söï kie n Application_OnStart, sau ño cho phe p ngöô i sö duï ng
 û  å      â
sö a ño i laï i tho ng tin.
   <SCRIPT LANGUAGE =VBScript RUNAT=Server>
   Sub Application _OnStart
     Application (“yourname” )= “Unknow”
     Application (“occuption” )= “Unknow”
   End Sub
   </SCRIPT>
    ---Display.asp---
     å     â     å      ä  ä          ù  å
   ‘hie n thò tho ng tin ñe user truy ca p ta p tin Display.asp co the xem
   <HTML>
   <BODY>
   Thank you, <%=Application (“yourname”)%><br>
   You are <%=Application (“occuption”)%><br>
   </BODY>
   </HTML>


   ---Change.asp---
        å  ù    ù  ø  á     å    å
   ‘ thay ño i gia trò mô i va nha n Send ñe thay ño i
   <html>
   <body>
   <Form Method=“GET” Action=“Result.asp” >
   Please enter your name: <input type="text" name="name" ><br>
   Please choose your occupation:<BR>

                          ä
                    Löu haønh no i boä
                        44                  å
                                        Tìm hie u veà ASP

  <input type= "radio" name= "occup" >Studen <br>
  <input type= "radio" name= "occup" >Teacher <br>
  <input type= "radio" name= "occup" >Engineer <br>
  <input type="submit" value="Send" >
  </form>
  </body>
  </html>


    ---Result.asp---
     ë      ù    ä
    ‘ña t laï i gia trò nha n ñöôï c tö user trong ta p tin Change.asp va chuye n höô ng
                     ø       ä         ø   å   ù
 á  á     ù ä            å   ù    ù
ke t no i user tô i ta p tin Display.asp ñe xem gia trò mô i.
    <%
    If Not IsEmpty(Request .Form(“ newmsg” )) then
    Application.Lock
    Application(“yourname”) = Request.QueryString(“name” )
    Application(“your_occup”) = Request.QueryString(“occup” )
    Application .UnLock
    End If
    Response.Redirect “Display.asp”
    %>
        â   å    õ ä  á      ù ü      á
    Baï n kho ng the löu trö mo t ño i töôï ng co sa n trong ño i töôï ng Application. Ví duï
nhö:
    <%
    Set Application("var1") = Session
    Set Application("var2") = Request
    Set Application("var3") = Response


                          ä
                    Löu haønh no i boä
                        45                   å
                                         Tìm hie u veà ASP

   Set Application("var4") = Server
   Set Application("var5") = Application
   %>

   Ù  Ø    À        Û
VI. CA C THA NH PHA N (COMPONENT) CU A ASP
     ø ù    á       û
   Ngoa i ca c ño i töôï ng cô ba n co sa n trong mo i tröô ng ASP, ASPvie c taï o ca c
                    ù ü      â   ø       ä     ù
      ä  è     ø        ù
trang Web ño ng ba ng ASP co n ñöôï c trôï giu p nhô mo t so thö vie n ca c ño i töôï ng
                          ø ä á     ä  ù   á
            û          ù   ø    à       á  á å
(Active X Component) cu a ActiveX Server. Ca c tha nh pha n ñöôï c thie t ke ñe chaï y
  â          ä ù           û    ø   ù  ù   û ë
tre n Web Server nhö mo t ö ng duï ng Web cô sô hôïp tha nh ca c go i nho ña c tröng
    ø ä    ã  ø    à
chung la ño ng. Mo i tha nh pha n ñöôï c sö duï ng cho mo t co ng vie c chuye n bie tnhie m
                      û       ä â     ä    â   ä   ä
   ø ä     ä
cho la mo t thö vie n ca c lô p (hay ño i töôï ng), ñöôï c thie t ke ô daï ng Automation
            ù   ù     á            á  á û
         ä  ä  ù   â   ä
Server, thöï c hie n mo t nho m co ng vie c chung nha t cho mo t thao ta c na o ño , cha ng
                           á    ä    ù  ø  ù   ú
         á          á       á  ø  ù    å ù
haï n nhö truy xua t database, truy xua t file… vì the ngöô i pha t trie n ö ng duï ng Web
 è     ä   à  û        ù  ë     ø
ba ng ASP kho ng ca n pha i taï o laï i ca c ña c tính na y.

       ù  å    ä      ù
   Baï n co the taï o ño ng, töông ta c vô i ca c trang Web ba ng ca ch sö duï ng ca c
                       ù ù         è  ù   û    ù
 ø    à     õ          ù                  ù
tha nh pha n server ña ñöôï c included vô i Active Server Pages (ASP) trong ca c ñoaï n
     û
script cu a baï n.

 ø
Tha nh phaà n File Access
   á
VI.1.Ño i töôï ng FileSystemObject
     ø    à        û     á              ø
    Tha nh pha n File Access sö duï ng ño i töôï ng FileSystemObject va TextStream
 å  â        ø û   å   â       õ       â
ñe kho i phuï c laï i va sö a ño i tho ng tin löu trö trong file tre n server.
  á                  á    ù   ù ä     ê   û  ø â
 Ño i töôï ng FileSystemObject cung ca p thao ta c cac ta p tin va n ba n tö be n trong
     õ û   ù      ù
ñoaï n ma cu a chu ng ta. Chu ng ta co the taïo mo t thöïc the cu a ño i töôï ng
                   ù   å   ä      å û   á
           è   ù   û
FileSystemObject ba ng ca ch sö duï ng ñoaï n script sau:
   Set objFSO=CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
     ã    ù    ù ä   á                ù
    Mo i khi chu ng ta co mo t ño i töôï ng FileSystemObject, chu ng ta taï o ñoá i
           è  ù   û    ù       ù  û
töôï ng TextStream ba ng ca ch sö duï ng ca c phöông thö c cu a FileSystemObject
                          ä
                    Löu haønh no i boä
                         46                   å
                                         Tìm hie u veà ASP

          ù
  VI.1.1Phöông thö c CreateTextFile
         ù             ä     ê  û
    Phöông thö c CreateTextFile taï o mo t file va n ba n mô i hoa c vie t ñe len mo t
                                ù  ë   á  ø â   ä
   õ à           ù  ø  û à
file ña to n taï i. Phöông thö c nay tra ve mo t ño i töôïng TextStream ma chu ng ta co
                       ä  á           ø  ù    ù
  å û     å       ë    ø
the sö duï ng ñe ñoï c file hoa c ghi va o file. Tröô c tie n chu ng ta taï o mo t ño i töôï ng
                           ù   â  ù        ä  á
            ù û      á      ø   å    á
FileSystemObject, sau ño sö duï ng ño i töôï ng na y ñe taï o ño i töôï ng TextStream.
    ù  ù
    Cu pha p:
     [object.]CreateTextFile(filename[,overwrite])
    ù     á
   Ca c tham so :
   Object         â  û   ä  á
              Te n cu a mo t ño i töôï ng FileSystemObject
   Filename        ø   ã  ø â      ù          ë
              Ñöô ng da n va te n file chu ng ta taï o ra hoa c ghi
               â
              le n
   Overwrite            ø â   ä    õ à             ø
              TRUE ghi ñe le n mo t file ña to n taï i, ngöôï c laï i la
              FALSE
             ä     ù  ø    õ ä   ø
     Ví duï : taïo mo t file mô i va ghi dö lie u va o file.txt
  <%
   Set objFSO=Server.CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
   Set objNewFile=obj.CreateTextFile(“C:\MyFile\file.txt”,FALSE)
   objNewFile.Write(“Hello”)
   objNewFile.WriteLine(“Welcom”)
   objNewFile.Close
   %>

          ù
  VI.1.2.Phöông thö c OpenTextFile:
        ù         û  ä
   Phöông thö c OpenTextFile mô mo t file va n ba n ña to n taï i. Phöông thö c na y
                       ê  û  õ à           ù  ø
 û à  ä   á           ø
tra ve mo t ño i töôï ng TextStream ma chung ta co the sö duï ng ñe ñoï c file hoa c
                     ù    ù  å û     å       ë
  â  õ ä   ø
the m dö lie u va o file. Tröô c tie n, chu ng ta taï o mo t ño i töôï ng FileSystemObject sau
               ù   â   ù        ä  á
 ù û      á      ø  å     á
ño sö duï ng ño i töôï ng na y ñe taï o ño i töôïng TextStream.

                           ä
                     Löu haønh no i boä
                      47               å
                                   Tìm hie u veà ASP

   Set objFSO=CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
   Set objNewFile=obj.OpenTextFile (“C:\TextFile\Myfile.txt”)
 ù  ù
 Cu pha p:
  [object.]OpenTextFile (filename[,iomode[ , create]])
 ù     á
 Ca c tham so :
 Object        â  û   ä  á
           Te n cu a mo t ño i töôï ng FileSystemObject.

 Filename        ø   ã  ø â         á  û
           Ñöô ng da n va te n taä p tin muo n mô .
 Iomode              ë         ë     ø
           ForReading hoa c ForAppending. Ma c ñò nh la
           ForReading.
 Create              ä     ù  ë ø      á
           TRUE taï o mo t file mô i hoa c la FALSE ne u file
           õ à      à
           ña to n taï i ro i.
         ä     û        ù
Ví duï1 : ñoï c mo t file sö duïng phöông thö c ReadLine
<HTML>
 <HEAD>
 <TITLE>ReadingFile.asp</TITLE>
 </HEAD>
 <BODY>
<%
Set objFSO=Server.CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
Set objTextFile=obj.OpenTextFile(“C:\MyFile\file.txt”, 1 , FALSE )
WHILE NOT objTextFile.AtEndOfStream
 Response.Write objTextFile.ReadLine(“Hello”)
WEND
objTextFile.Close
%>
</BODY>
</HTML>
       â  õ ä   ø
Ví duï 2 : the m dö lie u va o file.txt
<HTML>

                        ä
                  Löu haønh no i boä
                       48                 å
                                     Tìm hie u veà ASP

   <HEAD>
   <TITLE>ReadingFile.asp</TITLE>
   </HEAD>
   <BODY>
  <%
  Set objFSO=Server.CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
   Set objTextFile=obj.OpenTextFile(“C:\MyFile\file.txt”,ForAppending)
   objTextFile.WriteBlankLines(2)
   objTextFile.WriteLine(“This is a new line”)
   objTextFile.Close
   %>
   </BODY>
   </HTML>


     á
  VI.2..Ño i töôï ng TextStream

     û    ù       ù  ø      û  á            å
    Sö duï ng ca c phöông thö c va property cu a ño i töôï ng TextStream ñe ñoï c hay
   õ ä  ø
ghi dö lieu va o file.
        ù
   Phöông thö c
   Close           ù   ä
               Ño ng mo t file.
   Read(numchars)             ù    ø
               Ñoï c numchars ky töï tö file.
   ReadAll             ø   ä ä     û
               Ñoï c toa n bo no i dung cu a file TextStream .
   ReadLine            ä  ø   ø
               Ñoï c mo t do ng tö file.
   Skip(numchars)      û         ù
               Nha y qua numchars ky töï khi ñoï c file.
   SkipLine         û     ø   á á
               Nha y qua do ng ke tie p khi ñoï c file.
   Write(string)          ã â
               Ghi chuo i le n file.
   WriteLine([string])       ã  ø
               Ghi chuo i va the m ky töï xuo ng ha ngle n file.
                        â  ù    á  ø   â
   WriteBlankLine(n)        ø   â
               Ghi n do ng le n file.
   Properties

                         ä
                   Löu haønh no i boä
                      49                  å
                                     Tìm hie u veà ASP

  AtEndOfLine           á     û   û  á  ø      ä
              TRUE ne u con tro file ô cuo i do ng trong mo t file.
  AtEndOfStream          á     û   û  á
              TRUE ne u con tro file ô cuo i file.
  Column           û à á ä     ä
              Tra ve so co t hie n ha nh trong mo t file, ba t ña u tö 1.
                         ø      ä     é  à   ø
  Line            û à á ø     ä
              Tra ve so do ng hie n ha nh trong mo t file, ba t ña u tö 1.
                          ø      ä     é  à   ø


        û             å   õ ä   ø
 Ví duï 1 : sö duï ng FileSystemObject ñe ghi dö lie u va o file
 <%
 Set objFile =Server. CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 Set objTextFile = objFile.CreateTextFile("c:\myfile.txt", True)
 objTextFile.WriteLine("This is a test.")
 objTextFile.Close
 %>
        û             å
 Ví duï 2 : sö duï ng FileSystemObject ñe ñoï c file
 <%
 Set objFile =Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 Set objTextFile = objFile.CreateTextFile("c:\testfile.txt", True)
 While NOT objTextFile.AtEndOfStream
  Response.Write(objTextFile.ReadLine)
 Wend
 objTextFile.Close
 %>


     ø   à
VI.3.Tha nh pha n Ad Rotator
    ø               ä  á        ä     ù    û   û
  Tha nh phaà n Ad Rotator taï o mo t ño i töôï ng töï ño ng quay ca c hình a nh qua ng
 ù   â  ä
ca o tre n mo t trang Web. Mo i khi mo t user mô hoa c naï p laï i trang Web ,tha nh
               ã    ä     û  ë              ø

                        ä
                  Löu haønh no i boä
                       50                  å
                                      Tìm hie u veà ASP

   à        å    ä   â
 pha n Ad Rotator hie n thò mo t tho ng ba o mô i döï a tre n tho ng tin baï n ch ñò nh
                     ù   ù      â   â       æ
 trong Rotator Schedule File
 ù  ù
Cu pha p:
  Set AdRotator = Server.CreateObject("MSWC.AdRotator")

    ù       ø â   û  á
   vô i AdRotator la te n cu a ño i töôï ng AdRotator.

Properties
 Border      æ        ù
         Ch ñò nh kích thöô c ñöô ng vie n cu a qua ng ca o banner.
                     ø   à  û   û   ù
             á  û   ù      ù  ù
         Cho bie t qua ng ca o banner co chö c na ng la mo t sie u lie n ke t.
                             ê   ø ä   â   â  á
 Clickable
          ù ù   ù   ø    ø
         No co 2 gia trò la TRUE va FALSE.
        æ     â  û      å       â  ù     ù
 TargetFrame Ch ñò nh te n cu a frame ñe hieå n thò tho ng ba o trong ño .
Methods
          á     á   â     à û   ù
 GetAdvertisement La y chi tie t tho ng tin ve qua ng ca o banner.
    å           å û   ø    à        ù     û
   Ñe taï o moä t thöï c the cu a tha nh pha n Ad Rotator, chu ng ta sö duï ng phöông
  ù        û   á
thö c CreateObject cu a ño i töôïng Server.
   <% Set objAd= Server.CreateObject("MSWC.AdRotator") %>
       å   ù   â  ù   ù     ã                 ù
Ví duï : Hie n thò ca c tho ng ba o kha c nhau mo i khi user xem trang Web, trong ño
 ä             ù  â     à ù   û   ù     å
ta p tin MyAdFile.txt chö a tho ng tin ve cac qua ng ca o ñöôï c hie n thò .
    <HTML>
    <HEAD>
    <TITLE>Adrotator Example</TITLE>
    </HEAD>
    <BODY>
    <%
    Set objAd = Server.CreateObject("MSWC.AdRotator") %>

    objAd.Border(0)     â   ù  ø   à
              ‘kho ng co ñöô ng vie n

                ø ä   â   â  á
    objAd.Clickable(TRUE) ‘la mo t sie u lie n ket
                      ø      â
    objAd.TargetFrame(“MyFrame”) ‘naï p va o frame te n MyFrame


                         ä
                   Löu haønh no i boä
                       51                 å
                                      Tìm hie u veà ASP

    strHTML=objAd.GetAdvertisement(“AdFiles\MyAdFile.txt”)

    Response.Write(strHTML)              ø
                       ‘ñöa HTML va o trong trang
    %>
   </BODY>
   </HTML>     ø   à
  VI.4.Tha nh pha n Browser Capabilities
   ù      û ê         å  û   ã        â      ù ã
   Xa c ñò nh kha na ng, loaï i, kie u cu a mo i browser nhö te n,version,co ho trôï
          â
frame,table hay kho ng…)

      ä      á  á ù
   Khi mo t browser ke t no i tô i web server, no töï ño ng gô i tie u ñe User Agent
                         ù   ä   û   â  à
     â  à ø  ø
HTTP. Tie u ñe na y la mo t chuo i ASCII ñò nh daï ng browser va version cu a no
            ä    ã               ø     û  ù
      ù  å  â  ù
   Baï n co the the m cac property hoa c ñò nh nghó a browser mô i ba ng ca ch ca p
                    ë             ù  è  ù   ä
  ä
nha t file browscap.ini.
 ù  ù
Cu pha p
  Set BrowserType = Server.CreateObject("MSWC.BrowserType")

    ù
   vô i BrowserType la te n ño i töôï ng BrowserType.
            ø â   á

        û     á             å    ä  û      á ù    û
   Ví duï : sö duï ng ño i töôï ng BrowserType hie n thò mo t ba ng cho bie t ca c kha
 ê  û       ä  ø
na ng cu a browser hie n ha nh

   <HTML>
   <HEAD>
   <TITLE>Browser Example</TITLE>
   </HEAD>
   <BODY>
   <% Set objBrow = Server.CreateObject("MSWC.BrowserType") %>
   <table border=1>
   <tr><td>Browser</td><td><%= objBrow.browser %>
   <tr><td>Version</td><td><%= objBrow.version %> </td></TR>
                         ä
                   Löu haønh no i boä
                  52            å
                            Tìm hie u veà ASP

<tr><td>Frames</td><td>
<% if (objBrow.frames = TRUE) then %> TRUE
<% else %> FALSE
<% end if %> </td></TR>
<tr><td>Tables</td><td>
<% if (objBrow.tables = TRUE) then %> TRUE
<% else %> FALSE
<% end if %> </td></TR>
<tr><td>BackgroundSounds</td><td>
<% if (objBrow.BackgroundSounds = TRUE) then %> TRUE
<% else %> FALSE
<% end if %> </td></TR>
<tr><td>VBScript</td><td>
<% if (bc.vbscript = TRUE) then %> TRUE
<% else %> FALSE
<% end if %> </td></TR>
<tr><td>JScript</td><td>
<% if (bc.javascript = TRUE) then %> TRUE
<% else %> FALSE
<% end if %> </td></TR>
</table>
</BODY>
</HTML>
                    ä
              Löu haønh no i boä
                        53                  å
                                       Tìm hie u veà ASP

     ø   à
  VI.5.Tha nh pha n Content Linking
       ä    û     ø â
   Taï o no i dung cu a trang va lien ke t chu ng vô i nhau gio ng nhö nhö ng trang
                      á  ù   ù     á     õ
    ä   å  ù
trong mo t quye n sa ch.

    ø                      û  ù    ù   ù     ù ù
   Tha nh phaà n Content Linking taï o Nextlink qua n ly danh sa ch ca c URL, no co
  å ù     ø ä    ä  û
the pha t sinh va ca p nha t ba ng no i dung va ñie u khie n lie n ket tô i ca c trang tröô c
                   ä    ø  à   å   â  á ù ù         ù
 ù ø ù        ù
ño va ca c trang sau ño .
 ù  ù
Cu pha p
  Set NextLink = Server.CreateObject("MSWC.NextLink")

    ù
   vô i NextLink la ten cu a ño i töôï ng ñöôï c taï o bô i phöông thö c
          ø â  û  á             û      ù
  Server.CreateObject .

 ù       ù
Ca c phöông thö c
GetListCount(list)         û à å    á     ù
                 Tra ve to ng so trang chö a trong list file.
GetNextURL(list)          á    û     á á
                 La y URL cu a trang ke tie p trong list file.
                á  ø   â û û       ù  ù
GetPreviousDescription(list) La y do ng mo ta cu a trang tröô c ño trong list file .
GetListIndex(list)         á      û      ä  ø
                 La y vò trí cu a trang hie n ha nh trong list file.
GetNthDescription(list,n)      â û     ù
                 Mo ta trang thö Nth trong list file.
GetPreviousURL(list)        á    û      ù  ù
                 La y URL cu a trang tröô c ño trong list file.
GetNextDescription(list)      á  â û û      á á
                 La y mo ta cu a trang ke tie p trong list file.
GetNthURL(list,n)          á    û      ù
                 La y URL cu a trang thö Nth trong list file.
         ä     û  ä
  VI.5.1.Taï o no i dung cu a mo t trang
     â      û  ä
   Xa y döï ng ba ng no i dung trong trang :
   <ul>
   <% Set objNextLink = Server.CreateObject ("MSWC.NextLink") %>
   <% intCount = objNextLink.GetListCount ("contentlink.txt")
   For intLoop=1 To intCount %>

                          ä
                    Löu haønh no i boä
                         54              å
                                    Tìm hie u veà ASP

    <li>
     <a href="<%= NextLink.GetNthURL ("contentlink.txt",intLoop ) %> ">
     <%= objNextLink.GetNthDescription ("contentlink.txt",intLoopI) %>
     </a>
    <% Next %>
    </ul>
    <% intCount = objNextLink.GetListCount ("links\ contentlink.txt")
    <% intCoun=objNextLink.GetListCount ("/demo/contentlink.txt")
        ä  â     ù
 VI.5.2. Duye t tho ng qua ca c trang
            â  ø  ù     ø ù      ù  ä
  Ñoaï n script sau the m va o nu t Back va nu t Next tô i mo t file HTML .
    <% Set objNextLink = Server.CreateObject ("MSWC.NextLink")
    strListFile=(“contentlink.txt”)
    intThisPage= objNextLink. GetListIndex(strListFile)
    If ( intThisPage > 1) Then %>
     <Input Type=Button Value=“<Back” Onclick=“location.href=’<%=
objNextLink.GetPreviousURL (strListFile) %>’ ; ">
    <% End If %>
    <Input Type=Button Value=“Home” Onclick=“location.href=’content,asp %>’
; ">
    If ( intThisPage < objNextLink. GetListCount(strListFile) Then %>
    <Input Type=Button Value=“Next>” Onclick=“location.href=’<%=
NextLink.GetNextURL (strListFiel) %>’; ">
    <% End If %>

         ø    à
        Tha nh pha n Database Access

                           ä
                     Löu haønh no i boä
                        55                  å
                                       Tìm hie u veà ASP

     ù  å     õ        ä  ù
   Ta co the taï o nhö ng trang Web ño ng ta c ño ng la n nhau ba ng ca ch sö duïng ca c
                          ä   ã     è  ù   û    ù
 ø    à
tha nh pha n Server sau trong Script

 ä ù              á  è   ù   û    ø    à
Mo t ö ng duï ng Web Database vie t ba ng ca ch sö duïng tha nh pha n Database Access
 û         ø     ø    ä                â  õ
cu a ActiveX hay co n goï i la thö vie n ADO (ActiveX Data Object). Ña y cu ng chính
 ø ä   å      á û         ä  ù    å ù
la mo t ñiem maï nh nha t cu a ASP trong vie c pha t trie n ö ng duï ng Web Database.

   ù  á      û       á
   Ca c ño i töôï ng cu a ADO cung ca p cô che taï o ra ca c ke t no i (Connection) vô i
                        á     ù   á  á         ù
 à  á ù    å       õ
ha u he t cac kie u Database, cu ng nhö vie c truy xua t, ca p nha t ca c Database na y.
                      ä     á   ä   ä ù        ø

    ä       ä    ø ä â
   Hie n nay thö vie n ADO la mo t co ng cuï maï nh nha t trong vie c pha t trie n ca c
                             á      ä  ù    å  ù
 ù           â
ö ng duï ng Database tre n Internet.

       à  ø    õ
   Trong pha n na y ta se xem xe t ca c pha n trong thö vie n co ng cuï na y.
                 ù ù    à        ä  â    ø

    ä
Giao die n ADO :
          á  á ä ù      û
   ADO ñöôïc thie t ke mo t ca ch ñôn gia n nha t, no giao tie p vô i database tho ng
                         á  ù     á  ù       â
       ù                    ù    ù  å û
qua phöông thö c ODBC (Open Database Connectivity), chu ng ta co the sö duï ng
 ù   ù  á  ø
chu ng vô i ba t ky loaïi Database na o ne u nhö ODBC co driver ho trôï . (Hie n nay to n
                  ø   á      ù     ã      ä    à
          à  á ù
taï i Driver cho ha u he t ca c loaï i Database, nhö Foxpro, Access, oracle, Spl
        â  ù      û õ  ä        û         ë
server…tuy nhie n cac file cô sô dö kie u theo daï ng ba ng nhö Exel, hoa c File text
      â   ã
thì ODBC kho ng ho trôï ).

   ù  á
   Ca c ño i töôï ng trong ADO

   ù  á              ù ø             ø
   Ca c ño i töôï ng chính trong ADO ño la : Connection, Commmand va RecordSet.
  ø    á         ø   ø
Ngoa i ba ño i töôï ng chính na y co n co cac ño i töôï ng con cu a no cu ng vô i ca c tham
                    ù ù   á        û  ù ø    ù ù
 á           ù  â
so , property, phöông thö c be n trong. Sö duï ng Connection ta co the thie t la p söï lie n
                     û            ù  å  á ä      â
 á  ù    û õ ä     â    ù
ke t vô i cô sô dö lie u, tho ng qua ño ta co the thöï c hie n ca c query ñe la y ra ca c
                      ù  å     ä  ù      å á    ù
        ä   ä   ä
record hoaë c ca p nha t mo t record ba ng sö duï ng ño i töôï ng Command. Ke t qua thöï c
                    è   û     á           á  û

                          ä
                    Löu haønh no i boä
                        56                   å
                                         Tìm hie u veà ASP

  ä  ù      â
hie n ca c query tre n database se ñöôï c löu va o ño i töôï ng RecordSet, tre n ño i töôï ng
                 õ      ø   á            â  á
 ø    ù  å  ä  ø á     ä     à
na y ta co the duye t va la y ra mo t hay nhie u Record.

     á
   1. Ño i töôïng Connection

    å û     á             ù   â            ä
   Ñe sö duï ng ño i töôï ng Connection, tröô c tie n ta phaû i taï o ra mo t thöï c theå
        ù  â       ø      å û  á      ø
(instance) cho no , ñay thöï c söï la thöï c the cu a ño i töôï ng na y trong trang ASP.

    å           å       á              ù  å û
   Ñe taï o moä t thöï c the (instance) ño i töôï ng Connection baï n co the sö duï ng ñoaï n
script sau:
   <%
   Connection_name= Server.CreateObject (“ADODB.Connection”)
   %>

    â    ø      ä ù       á
   Tho ng thöô ng trong mo t ö ng duï ng ne u ta ca n co mo t lie n ke t vô i Data Source
                           à  ù  ä   â  á  ù
 á      á û         ù   õ ë              û
co ñò nh cho ta t ca trang thì khi ño ta se ña t thöï c theå (instance) cu a Connection ôû
 ù           è  ù
mö c application scope ba ng ca ch ñöa pha t bie u taï o thöï c the (instance) ô tre n va o
                     ù   å         å      û â   ø
    ä
söï kie n Application_OnStart:

   <%

     Sub Application_OnStart ()

       Set objConn= Servcer.CreateObject (“ADODB.Connection”)

     End Sub

   %>

    ë   á ä   à             û ù
   hoa c thie t la p ta m vöï c cho Connection ô mö c Sesstion nhö sau :

   <%


                          ä
                    Löu haønh no i boä
                         57                   å
                                         Tìm hie u veà ASP

   Sub Session_OnStart ()

         Set objConn = Server.CreateObject (“ADODB. Connection”)

   End Sub

   %>

       â    ù  å
   Tuy nhie n ta co the xem xe t the m vie c to i öu cho ca c Connection trong mo t
                ù   â   ä á       ù           ä
 ù      ù   à   ø û         á ù        ù ø  û ê
ö ng duï ng co nhie u ngöô i sö duïng truy xua t tô i Database, ño la kha na ng
          û
Connection Pooling cu a ODBC 3.0.
Connection Pooling
   ù ù         û ù        à   á
   Ca c ö ng duï ng cô sô ö ng duï ng truye n tho ng ñe u taï o mo t no i lie n ke t ñôn tô i
                             à     ä  á   â  á    ù
     ø ù û       ø  ù ù             â       û ø ù   ù
Database ma no sö duï ng, co n ca c ö ng duï ng Database tre n Web laï i mô va ño ng ca c
  â  á ø û   ã   ä        ä      ù    ù ù
lie n ke t na y ô mo i mo t trang Web. Mo t phöông pha p cho ca c ö ng duïng Database
  â    ø     ä     â  á
tre n Web la taï o mo t söï lie n ket lie n tuï c vô i cô sô dö lie u cua tö ng ngöô i sö duï ng
                     â     ù    û õ ä   û  ø    ø û
 ø    õ    á
va löu trö trong ño i töôï ng Session.

       â      ù  ø  ù
   Tuy nhie n phöông pha p na y co the la m gia ta ng so löôï ng ca c user co ke t no i
                    å ø     ê   á     ù     ù á   á
 ù    û õ ä   ø  â  ø
vô i cô sô dö lie u ma kho ng la m vie c va no ch ñaï t ñöôï c ño tin ca y ño i vô i ca c Web
                   ä  ø ù æ         ä   ä  á   ù ù
    ù      â   õ ä    á
Site co söï löu tho ng dö lie u tha p (low-trafic)

       ù   ä         ä  û
   Phöông pha p tie n lôï i trong vie c qua n ly ca c ke t noi vô i cô sô dö lie u cuû a ö ng
                         ù ù   á  á  ù    û õ ä      ù
      ø  û    è           û        è  û   ù á
duï ng Web la qua n lyù ba ng Connection Pool cu a ODBC 3.0, nha m gia m bô t so
      â  á û    ã     õ û ù
löôï ng lie n ke t ra nh ro i, ODBC se mô ca c ke t no i va qua n ly ca c ke t noi na y.
                         á  á ø   û  ù ù   á  á  ø

    ã    ù ä   â  à
   Mo i khi co mo t ye u ca u mô i thì thöï c hie n vie c kie m tra xem co lie n keá t na o
                 ù        ä   ä   å      ù â      ø
              û    â   á   â
trong Connection Pool ñang ra nh kho ng, ne u kho ng co thì se taï o ke t no i mô i, ne u
                           ù    õ    á  á  ù   á
 ù   ù õ á    â  á û    ø  ø
co thì no se la y lie n ke t ra nh na y ma khoâ ng taï o lie n ke t mô i. Ne u mo t lie n ke t
                              â  á  ù   á  ä   â  á
 û   ø              à
ra nh na o trong Connection Pool to n taï i qua 60 gia y thì no se töï ño ng loaïi bo .
                       ù    â    ù õ    ä     û

                           ä
                     Löu haønh no i boä
                         58                  å
                                        Tìm hie u veà ASP

                       ë   â         ù  å    û
   Connection Pooling ñöôï c kích hoaï t ma c nhie n trong ASP, ta co the loaïi bo
 è  ù    á ä    ù                      à ù
ba ng ca ch thie t la p gia trò Register Entry Start Connection Pool ve gia trò 0.
 ù       ù  ø ë           û  á
Ca c phöông thö c va ña c tính (property) cu a ño i töôï ng Connection


         ù
    Phöông thö c       â û
                Mo ta
    Open        û ä
             Mô mo t ke t no i mô i tô i dö lieu nguo n.
                  á  á  ù ù    õ ä    à
    Close        ù      ä  á  á
             Ño ng laï i mo t ke t no i .
    Execute            ä        ë  ä  û
             Thöï c thi mo t query,SQL hoa c mo t thu tuï c löu
               õ ü
             trö sa n.


    Property           â û
                  Mo ta
 CommandTimeout       á â   ø            ä ä     ù
              So gia y chô ñôï i khi thöï c thi mo t le nh tröô c khi
               á  ù
              ke t thu c.
 ConnectionString      â     ø
              Tho ng tin du ng ñe taïo ke t no i tô i nguo n dö
                       å    á  á ù     à  õ
               ä
              lie u.
           á â   ø           ä  á  á   ù
 ConnectionTimeout So gia y chô ñôï i khi taï o ra mo t ke t no i tröô c
                 á   ù
              khi ke t thu c.      û ø ù    ä  á  á
   1.1 Mô va ño ng mo t ke t no i Database

     å  á ä    ä
    Ñe thie t la p mo t lie n no i vô i database thì baï n taïo thöï c the (instance) cu a
               â  á  ù                  å       û
 á              ù   ù  å û
ño i töôï ng Connection, sau ño ta co the mô mo t ke t no i tô i dö lie u nguo n (DSN) ñe
                       ä   á  á ù    õ ä    à     å
 ù  å    á  õ ä
co the truy xua t dö lie u .

   ù  ù
   Cu pha p :

Connection.Open ConnectionString,User,Passwosd

                           ä
                     Löu haønh no i boä
                        59                  å
                                       Tìm hie u veà ASP

      ù
   trong ño

              ã         â  û              â
   ConnectionString : Chuo i ñò nh nghó a te n cu a Data Source Name (DSN), te n
 ø        ù
na y ñöôï c khai ba o trong ODBC.

       â   ø û        ø     û ä   á  á
   User : Te n ngöô i sö duï ng ñöa va o khi mô mo t ke t no i

         ä  õ   ø      á ä   ä  á  á
   Password : Ma t ma ñöa va o khi thie t lap mo t ke t no i.

          ä    ù â   ø             ø
   Ví duï : môû mo t DSN co te n la student,user="student" va password ="magic"

   <%

   Set objConn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")

   objConn .Open "DSN=student;uid=student;pwd=magic"

   objConn.Close
   Set objConn=Nothing

   %>

        û ù    õ ä    â          ù    á   ù       û
   Sau khi xö ly xong dö lie u tre n data source, tröô c khi ke t thu c trang ta pha i
 ù      ù   á  á
ño ng laï i ca c ke t no i ña mô . Sö duï ng phöông thö c Close cu a ño i töôï ng Connection
              õ  û  û         ù     û   á
 å ù   ä  á  á
ñe ño ng mo t ke t no i.

      objConn.Close

           ä  á  á      â
   Sau khi ñoù ng mo t ket no i, baï n kho ng the sö duï ng ke t no i ñe giao tie p vô i
                          å û     á  á  å    á  ù
database.

           â  ä     ù  á  á
   1.2Thöï c thi ca u le nh SQL vô i ke t no i Open:

       õ á   á  ù
   Sau khi ña ke t no i vô i Data Source, ñe thöï c thi mo t ca u le nh SQL hoa c vô i
                       å       ä â    ä     ë  ù
 ä  û     û
mo t thu tuïc, sö duï ng phöông thö c Execute cho phe p thöï c thi mo t ca u leä nh ta c ño ng
                  ù        ù        ä â       ù  ä

                          ä
                    Löu haønh no i boä
                        60                 å
                                       Tìm hie u veà ASP

 â             ù  ø  ù       ä         û         á
le n Data Source. Phöông thö c na y co 2 daïng : Mo t daï ng ñöôï c sö duï ng khi tìm kie m
 á  û ø  ä      ø
ke t qua tö mo t database va daïng kha c la ñöôï c sö duï ng khi kho ng co ke t qua na o
                   ù ø       û       â  ù á   û ø
     û à
ñöôï c tra ve .

    Set recordset = connection.Execute(CommandText, RecordsAffected,
    Options)
    connection.Execute CommandText, RecordsAffected, Options
        ù
    trong ño
           ä   á  á            ù  á  û    á
    recordset : Mo t bie n ño i töôï ng Recordset chö a ke t qua truy va n.
                   å
    CommandText : Chöù a query ñe thöï c thi.
            ä   á  á
    Connection : Mo t bie n ño i töôï ng Connection.
               ù  á    ø ä   ù  ä   á
    RecordsAffected : chö a so record ma le nh ta c ñong ñe n.

          ù ù   ù    ù        ù   ù  ã
    Options : Co ca c gia trò kha c nhau töông ö ng vô i mo i loaï i CommandText.  ù
 Gia trò    è     ù
       Ha ng töông ö ng          â û
                        Mo ta CommandText

                        ù   ø  ø ë
                  Unknown. Gia trò nay la ma c ñò nh khi ñò nh
  0     AdCmdUnknown
                  nghó a.

                         ø  ä â    ä     â
                  CommandText la mo t ca u le nh nhö ca u
  1       AdCmdText
                   ä
                  le nh SQL.

  2       AdCmdTable     â  û  û
                  Te n cu a ba ng taï o recordset .

                   ä  û     õ ü
                  Mo t thu tuïc trö sa n (stored procedure)
  3    AdCmdStoredProc
                  trong data source.

      ù       ù  å û      õ  è   á ø      ä
    Tröô c khi baï n co the sö duï ng nhö ng ha ng so na y trong mo t trang ASP, baï n
 û       ä    ë   ä     ø
pha i include mo t file ña c bie t goï i la ADOVBS.inc.

                          ä
                    Löu haønh no i boä
                        61                å
                                      Tìm hie u veà ASP

          û         ù      å       ä â         ø
   Ví duï 1 : sö duï ng phöông thö c Execute ñe thöï c thi mo t ca u leä nh SQL ma
  â     á     á  ø á   û ø
kho ng tìm kie m laï i ba t ky ke t qua na o.

   <!-- #include virtual="ADOVBS.INC"-->

   <%

        ä           å  û  á
   ‘taï o mo t instance (thöï c the ) cu a ño i töôïng Connection

    Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

     û á   á ù
   ‘mô ke t no i tô i Database

    objConn.Open "DSN=student;uid=student;pwd=magic"

          ä  û       õ ü   â  ø
   ‘thöï c thi mo t thu tuïc löu trö sa n te n la MyPro

   objConn.Execute “MyProc”, adCmdStoredProc

   objConn.Close

   Set objConn=Nothing

   %>

          û         ù      å û á    û ø  ä â       á
   Ví duï 2 : sö duï ng phöông thö c Execute ñe tra ke t qua tö mo t ca u truy va n
SQL

   <!-- #include virtual="ADOVBS.INC"-->

   <%

        ä      å û  á
   ‘taï o mo t thöï c the cua ño i töôï ng Connection

   Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

     û á   á ù
   ‘Mô ke t no i tô i Database

                          ä
                    Löu haønh no i boä
                         62                   å
                                         Tìm hie u veà ASP

   objConn.Open "DSN=student;uid=student;pwd=magic"

          â  ä
   ‘thöï c thi ca u le nh SQL

   SQLtemp="SELECT * FROM MyTable WHERE Name= 'John' "

   objConn.Execute SQLtemp, adCmdText

   objConn.Close

   Set objConn=Nothing

   %>

     á
   2. Ño i töôïng Command.

          û û           ù      û   á
     Thay vì pha i sö duï ng phöông thö c Execute cu a ño i töôï ng Connection ñeå
       ä  û       õ ü   ë
thöï c thi mo t thu tuï c löu trö sa n hoa c mo t ca u le nh SQL, ta co the sö duï ng ño i
                        ä â    ä      ù  å û     á
         å   ø   ù     ù
töôï ng Command ñe thi ha nh ca c thao ta c vô i cô sôû dö lie u nhö : the m, xo a, ca p
                       ù     õ ä       â  ù   ä
  ä  õ ä   ë     á  õ ä      ä  û
nha t dö lie u hoa c truy va n dö lie u trong mo t ba ng.

Chu y : Ñe thöï c thi mo t truy va n kho ng sö duï ng ño i töôï ng Command, ñöa mo t
  ù ù    å      ä     á  â    û    á                  ä
   ã     á  ø      ù         û  á
chuo i truy va n va o phöông thö c Execute cu a ño i töôï ng Connection hoa c la tô i ë ø ù
      ù      û  á                â    á
phöông thö c Open cu a ño i töôïng Recordset. Tuy nhie n, ño i töôï ng Command ca n        à
     û           á  ã  õ
ñöôï c sö duï ng khi baïn muo n van giö laï i le nh va thöïc thi laï i noù , hoa c sö duï ng ca c
                        ä   ø            ë   û     ù
     á
tham so truy va n.á
      ä     ä      å         á          õ   á
    Vie c taïo mo t thöïc the (instance) cho ño i töôï ng Command cu ng gio ng nhö
 á            ù ø    õ   û         ù
ño i töôï ng Connection tö c la ta cu ng sö duï ng phöông thö c Server.CreateObject.

   Ví duï :

   Set objCmd = Server.CreateObject (“ADODB.Command”)

       â  å       û     á
   Tuy nhie n ñe thöï c söï sö duï ng bie n ño i töôï ng na y ta pha i xem xe t ca c ña c tính
                        á      ø    û    ù ù    ë
 ø      ù    ø    ù
va phöông thö c ñi ke m theo no .
                           ä
                     Löu haønh no i boä
                       63                  å
                                      Tìm hie u veà ASP


       ù
  Phöông thö c          â û
                Mo ta

  CreateParameter        ä  á
             Taï o mo t ño i töôï ng Parameter trong
             Parameters collection.

  Execute               â  ä     ë  û
             Thöï c thi ca u le nh SQL hoa c thu tuï c löu
               õ ü  æ
             trö sa n ch ñò nh trong CommandText
             property.
     Property         â û
                Mo ta

  ActiveConnection     á           ø      û
             Ño i töôï ng Connection na o ñöôï c sö duï ng
              ù  á
             vô i ño i töôï ng Command.

  CommandText       æ     â  ä   à
             Ch ñò nh ca u le nh ca n thöï c thi.

  CommandTimeout Xa c ñò nh thô i gian thöï c thi le nh, gia trò
          ù      ø          ä   ù
               ø    ø        â
             thô i gian na y tính theo gia y.

  CommandType          á   å  û     æ
             Cho bie t kie u cu a query ch ñò nh trong
             CommandText.

  Prepared             ä    å     ù
             Taï o ra le nh chua n bò tröô c khi thöï c thi.

          ä  á  á
    2.1 Taï o mo t ke t no i Active Connection :

       õ ù      å      û  á            õ     á  á
   Sau khi ña co thöï c the (instance) cu a ño i töôï ng Connection ña ñöôï c ke t no i
 ù    û õ ä   ø á
vô i cô sô dö lie u va ño i töôï ng Command. Lu c nay ne u muoá n sö duï ng ño i töôï ng
                       ù  ø  á      û     á
       û  ù  â  û                   ø   á  á ù
Command ta pha i gan te n cu a Connection thích hôïp (Connection na o ke t no i tô i cô
 û õ ä    à  ø   ä   ø             û  á
sô dö lie u ca n la m vie c ) va o cho ActiveConnecttion cu a ño i töôï ng Command.

                         ä
                   Löu haønh no i boä
                        64                   å
                                        Tìm hie u veà ASP

 ù  ù
Cu pha p
     name.ActiveConnection = Connection_name

   Ví duï :

   <%
   Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
   objConn.Open "DSN=student;uid=student;pwd=magic"

   objCmd.ActiveConnection = objConn.Open

       õ   á ä    á
   Sau khi ña thie t la p ke t no i vô i ño i töôï ng Connection, ta co the sö duï ng
                  á  ù  á              ù  å û
     ù      û  á           à   á     ù
phöông thö c Exexcute cu a ño i töôï ng Command ga n gio ng nhö vô i Connection .
    â   å      ù  á           ø á   ù  á
Tuy nhie n, ñie m khaù c vô i ño i töôï ng Connection la ño i vô i ñoi töôï ng Command
 á   ù        ø   ä ä
ne u ta co döï ñò nh thi ha nh mo t le nh na o thì ta se pha i khô i taï o ca c gia trò cho
                      ø      õ û   û     ù   ù
CommandText, CommandType, ….

                    ø   ä â       â  ä
   Ví duï : ñoaï n chöông trình thi ha nh mo t ca u query tre n mo t data source

   <%

   Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
   Set objCmd = Server.CreateObject(“ADODB.Command”)

        á  á
   ‘taï o ke t no i

    objConn.Open "DSN=student;uid=student;pwd=magic"

    objCmd.ActiveConnection = objConn.Open

    objCmd.CommandText="SELECT * FROM Contact WHERE State=’LA’"

        á        ø  ä  â  ä
    ‘cho bie t CommandText la mo t ca u le nh SQL

    objCmd.CommandType = 1

                          ä
                    Löu haønh no i boä
                         65                 å
                                       Tìm hie u veà ASP

      â     â  ä
    ‘bie n dò ch ca u le nh

    objCmd.Prepared = TRUE

           â  ä
    ‘thöï c thi ca u le nh

     objCmd.Execute

     û   ù   ø    â  õ û
    ‘gia i pho ng ta i nguye n ña sö duï ng

    Set objCmd.ActiveConnection = Nothing

   %>

    ù    ù  å
   Chu ng ta co the thie t la p gia trò CommandTimeout ña u tie n ñe xa c ñò nh
             á ä    ù           à   â  å ù
  û    ø          â  ä   ë
khoa ng thô i gian thöïc thi ca u le nh, ma c ñò nh la 30 gia y, ne u ñe gia trò na y la 0 thì
                           ø    â   á  å ù    ø  ø
   õ         á    ù        ø  á
ADO se thöï c thi cho ñe n khi ta c vuï ñöôïc hoa n ta t.

      û       á   ù   ä
   2.2 Sö duïng tham so cho ca c le nh SQL.

    á       à      ä  ù â
   Ne u nhö query ca n thöï c hie n co ye u ca u ca c tham so , thì ta pha i the m cac
                        à  ù     á      û   â  ù
    á ø  ø              ù
tham so na y va o Parameter collection tröô c khi thöï c hie n ca u le nh. Ño i vô i phöông
                              ä  â  ä   á  ù
  ù      û  á            â  ù  û ê   ø
thö c Execute cu a ñoi töôï ng Connection kho ng co kha na ng na y.

    û         ù      û  á                â     æ
   Sö duï ng phöông thö c Execute cu a ño i töôï ng Command thöï c thi ca u query ch
ñò nh trong CommandText property.

 ù  ù
Cu pha p
   Set recordset = command.Execute(RecordsAffected, Parameters, Options)

     command.Execute RecordsAffected, Parameters, Options
      ù
   trong ño

          ä   á  á            ù  á  û    á
   recordset : Mo t bie n ño i töôï ng Recordset chö a ke t qua truy va n.


                          ä
                    Löu haønh no i boä
                       66                 å
                                     Tìm hie u veà ASP

         ä   á  á          ä    á
   command : Mo t bie n ño i töôï ng ñaï i die n cho ño i töôï ng Command.

           ø        ù  ê   ø  ù    á        á
   RecordAffected va Options coù chö c na ng va gia trò gio ng nhö trong ño i töôï ng
Connection.

        ø ä õ   ù   ù
   Parameter la mo t day ca c gia trò tham so ñöôï c ñöa va o vô i mo t ca u le nh SQL.
                        á      ø   ù  ä â    ä

    å    å  ù         ù
   Ñe tìm hie u ca ch taïo ra danh sa ch ca c tham so cua ca u le nh, ta ha y xem xe t
                      ù     á û  â  ä    õ    ù
 ù       ù  ø      û
ca c phöông thö c va property cu a Parameter collection.

           ù
      Phöông thö c               â û
                         Mo ta

       Append      â  ä     á ø
               The m mo t tham so va o collection.

       Delete      ù ä     á
               Xoa mo t tham so trong collection.

       Refresh     ä   ä        å û ù
               Ca p nha t collection ñe pha n anh söï
                  å ù      á
               thay ño i ca c tham so .       Property        â û
                  Mo ta

       Count      û à á     á
               Tra ve so tham so trong collection.

       Item       á     ù   û   ä     á
               La y laï i gia trò cu a mo t tham so trong
               collection.

      ø  â     á ø
   Taï o va the m tham so va o Collection

     ã  ä   à
    Mo i mo t pha n tö cu a Parameter collection co the coi nhö mo t ño i töôï ng
             û û             ù  å     ä  á
       ø  ù   õ  ù ù   ë           â   û
  Parameter va chu ng cu ng co ca c ña c tính (property) rie ng cu a mình.
       Property        â û
                  Mo ta
    Attributes       å  õ ä   ø    á á   ä
               Kie u dö lie u ma tham so cha p nha n.

                         ä
                   Löu haønh no i boä
                        67                  å
                                       Tìm hie u veà ASP

     Direction        å  ä   å  õ ä   ø    á ø
                The hie n kie u dö lie u ma tham so la
                           ø û
                Input hay Output, hay la ca hai, hay
                ù ø  ù    û à ø   ä  û
                no la gia trò tra ve tö mo t thu tuï c löu
                 õ ü
                trö sa n (stored procedure).

     Name          â  û     á
                Te n cu a tham so .

     NumericScale      á  õ á  ä   â
                So chö so tha p pha n trong tham soá
                 å  á
                kie u so .
     Precision        á  õ á û      á  å  á
                So chö so cu a tham so kie u so.

     Size              ù ù    á
                Kích thöô c lô n nha t, tính theo byte,
                û   ù      á
                cu a gia trò tham so .

     Type           å  õ ä   û     á
                Kie u dö lie u cu a tham so .

     Value          ù   ù       á
                Gia trò gan cho tham so .

    å       á            ù   û         ù
   Ñe taï o moä t ño i töôï ng Parameter mô i, sö duï ng phöông thö c CreateParameter
 û  á
cu a ño i töôï ng Command

 ù  ù
Cu pha p
Set pamareter = command.CreateParameter(Name,Type,Direction,Size,Value)

    å  â  ä
   Ñe the m mo t tham so mô i vao Parameter collection. Tröô c tie n ta phaû i taï o
             á ù  ø              ù   â
 ä      å         á             ù   á ä   ù   ù
mo t thöï c the (instance) cho ño i töôï ng Parameter, sau ño thie t la p ca c gia trò
       ù ø   á ø    û         ù
property cho no va cuo i cu ng sö duï ng phöông thö c Append.

           ä     á ù  ø  â     á ø  ø
   Ví duï : taï o mo t tham so mô i va the m tham so na y va o Parameter collection.

   Set objParam = objCmd.CreateParameter ( “State” , 128 , 1 , 2 , ”Ny” )

   objCmd.Parameters.Append objParam
                          ä
                    Löu haønh no i boä
                    68              å
                                Tìm hie u veà ASP

Ví duï :

<%

     ä      å û  á
‘taï o mo t thöï c the cua ño i töôï ng Command

   objCmd = Server.CreateObject(“ADODB.Command”)

     á  á
 ‘taï o ke t no i

   objConn.Open "DSN=student;uid=student;pwd=magic"

   objCmd.ActiveConnection = objConn.Open

   objCmd.CommandText="DeleteStateQuery"

     á        ø  ä  û       õ ü
 ‘cho bie t CommandText la mo t thu tuï c löu trö sa n

   objCmd.CommandType = 4

                        ø ä
strValue=Request.Form(“txtState”) ‘khi submit tö mo t form

                          æ ù â
Set objParam = objCmd.CreateParameter ( “State” ) ‘ch co te n tham soá

             å     á ø   ã
ObjParam.Type=adChar ‘ kie u tham so la chuo i

                  ä       ø
ObjParam.Direction=adParamInput ‘mo t query ñöa va o tham soá

                      û    ã
ObjParam.Size=Len(strValue) ‘kích thöôù c cu a chuo i

              ù     ã
ObjParam.Value=strValue ‘gia trò chuo i

                   â     á ø
objCmd.Parameters.Append objParam ‘the m tham so va o collection

               â  ä
objCmd.Execute ‘thöï c thi ca u le nh

                     û   ù   ø    â  õ û
Set objCmd.ActiveConnection = Nothing ‘gia i pho ng ta i nguye n ña sö duï ng


                      ä
                Löu haønh no i boä
                       69                  å
                                      Tìm hie u veà ASP

   %>

    û  ù  á
Tham kha o ca c ño i töôï ng collection
    ã    ù    ù ù
   Mo i khi chu ng ta co ca c tham so trong collection. Ñe la y gia trò cu a tham so
                    á          å á   ù   û     á
           ù  å û             ë  û    æ         ë
trong collection ta co the sö duï ng Item property hoa c sö duïng ch muïc (index) hoa c
 ø â      á
la te n tham so .

 ù  ù
Cu pha p
      objCmd.Parameters.Item(index)

     ë
    hoa c objCmd.Parameters(index)

     ë              â     á
    hoa c objCmd.Parameters.Item(te n_tham_so )

     ë ø            â     á
    hoa c la objCmd.Parameters(te n_tham_so )

        å á   ù   û     á
   Ví duï : ñe la y gia trò cu a tham so State va 128 ô ví duï tre n, ta co the sö duï ng
                         ø   û     â    ù  å û
 ù  ù  ù
ca c cu pha p

      objCmd.Parameters.Item(0)

     ë
    hoa c objCmd.Parameters(0)

     ë
    hoa c objCmd.Parameters.Item(“State”)

     ë  ø
    hoa c la objCmd.Parameters(“State”)

   töông töï

      objCmd.Parameters.Item(1)

     ë
    hoa c objCmd.Parameters(1)

     ë
    hoa c objCmd.Parameters.Item(128)

     ë ø
    hoa c la objCmd.Parameters(128)

                         ä
                   Löu haønh no i boä
                         70                   å
                                         Tìm hie u veà ASP

      ø û  û ù
   Ñoï c va huy bo ca c tham soá

    ù    ù  å û     ø   ë
   Chu ng ta co the sö duï ng vo ng la p For…Each ñe xua t ra te n va gia trò cu a ta t
                           å  á    â  ø  ù   û  á
 û ù      á              ø ë   ù            ø
ca ca c tham so trong Parameter collection va ña t chu ng trong trang hieä n ha nh söû
         ù
duï ng phöông thö c Response.Write

   Ví duï :

     <%

      For Each objParam In objCmd.Parameters
     Response.Write “Parameter name = ” & objParam.Name & “<br>”
     Response.Write “Parameter value = ” & objParam.Value
      Next

      %>

    å û    ä     á               û         ù
   Ñe hu y boû mo t tham so trong Parameter collection, sö duï ng phöông thö c
Delete.
        ù    á â      ù    ù
   Ví duï : xoa tham so te n State, chu ng ta co the sö duï ng te n hoa c ch muï c cu a
                           å û     â   ë  æ    û
 ù
no
     objCmd.Parameters.Delete “State”

     objCmd.Parameters.Delete 0

     á
   3. Ño i töôïng Recordset.

    è  ù   û
   Ba ng ca ch sö duï ng ca c ño i töôïng Connection va Command ta co the thöïc thi
              ù  á           ø       ù  å
 ù      å  â  ø
ca c query ñe the m va o, ca p nha t hay xo a mo t record trong data source. Tuy nhie n
              ä   ä    ù   ä                  â
    ù ù           õ   û       ä   ä á     ä á ù
trong ca c ö ng duï ng thì ta cu ng pha i thöï c hie n vie c la y ra mo t so ca c record töø
    å  å    ù   û   ù     û û       á
ADO, ñe hie n thò gia trò cu a chu ng ta pha i sö duï ng ño i töôï ng Recordset.


                           ä
                     Löu haønh no i boä
                        71                 å
                                      Tìm hie u veà ASP

    û          å  å    ù
   Sö duï ng Recordset ñe hie n thò ca c record

    ä       ù  å     û     å          ù         ä
   Mo t Recordset co the ñöôï c sö duï ng ñe töôï ng tröng cho ca c record trong mo t
 û        ù ù   å  ù  ä
ba ng database. No co the chö a mo t hoa c nhie u record (ha ng), mo i record co the
                    ë    à      ø    ã     ù  å
  ù  ä   ë   à      ä
chö a mo t hoa c nhie u field (co t).

    å           å      û  á            û        ù
   Ñe taï o moä t thöï c the (instance) cu a ño i töôï ng Recordset, sö duïng phöông thö c
Server.CreateObject :

    Set objRs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

       õ ù   á  á
   Sau khi ña co bie n ño i töôï ng Recordset, ta co the khô i taï o gia trò cho no ba ng
                           ù  å  û     ù     ù è
 ù     á  û û à   ã              ù      û  á
ca ch löu ke t qua tra ve mo i khi thöï c thi phöông thö c Execute cu a ño i töôï ng
             å  å    ù               û     ø
Connection hay Command. Ñe hie n thò ca c record trong Recordset, sö duï ng vo ng
 ë   â    ù
la p tho ng qua ca c record.

   Ví duï :

   <%

                                    ä
     Set objConn = Server.CreateObject(“ADODB.Connection”) ‘taï o mo t thöï c
  å      û  á
the (instance) cu a ñoi töôï ng Connection

    Set objRs = Server.CreateObject(“ADODB.Recordset”)

    objConn.Open "DSN=student;uid=student;pwd=magic"

    Set objRs = objConn.Execute(“SELECT * FROM MyTable” )
    Do While objRs.EOF
     Response.Write objRs(“Name”) & “<br>”
     objRs.MoveNext
    Loop

                          ä
                    Löu haønh no i boä
                        72                  å
                                        Tìm hie u veà ASP

    Set objRs.Close
    Set objConn.Close

   %>

   ø   ä  ù
   La m vie c vô i Fields Collection.

      ã  á            ù
     Mo i ño i töôï ng Recordset co mo t Fields collection chö a dö lie u va thong
                     ä            ù  õ ä   ø  â
   à ã   ø              ä  ø    û              å á
tin ve moi tröô ng (field) trong record hie n ha nh. Sö duï ng Fields collection ñe lay
 ã
mo i record trong Recordset.

           ù
      Phöông thö c                â û
                           Mo ta

      Refresh       ä   ä        å û ù        å
               Ca p nha t collection ñe pha n anh söï thay ño i
                ù  ù   ù
               tô i gia trò ca c field.
       Property                 â û
                           Mo ta

      Count        û à á
               Tra ve so field trong collection.

      Item         á     ä     û  ù
               La y laï i no i dung cu a ca c field trong
               collection.

    å  å    ù   û  ä
   Ñe hie n thò gia trò cua co t trong ba ng, baï n co the sö duï ng te n cu a tröô ng (co t)
                     û      ù  å û     â  û    ø   ä
  ë        â   á â    û
hoa c khi baï n kho ng bie t te n cu a tröô ng (co t) thì ta co the sö duï ng ch muï c cu a
                      ø   ä      ù  å û     æ    û
  ø  ù å   å
tröô ng ño ñe hie n thò .

 ù      á û                   ù   á ø     ù  ù
Chu yù : chæ so cu a caù c filed trong record ñöôï c ña nh so tö 0 cho tô i gia
objRs.Fields.Count-1.
                          ä
                    Löu haønh no i boä
                     73               å
                                 Tìm hie u veà ASP

           á    ù  ø   ø ä      ä  û
Ví duï : hieå n thò ta t caû ca c ha ng va co t trong mo t bang

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Dislay Database Example</TITLE>

</HEAD>

<BODY bgcolor="#FFFFFF">

<%

 whichDSN="DSN=student;uid=student;pwd=magic"

 Mysql="Select * From MyTable "

 Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

 Conn.Open whichDSN

 Set objRs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

Mysql="Select * From MyTable "

objRs = objConn.Execute("Select * From MyTable ")

                      ù  á
 howmanyfields= objRs .Fields.Count –1 ‘chö a so field trong Recordset

%>

<TABLE border=1>

<TR>

  å    â  û  ù
‘hie n thò te n cu a cac field


                       ä
                 Löu haønh no i boä
                     74         å
                           Tìm hie u veà ASP

<% for i=0 to howmanyfields %>

<TD><b><%= objRs (i).Name %></b></TD> <% Next %>

</TR>

  å    á û ù
‘hie n thò ta t ca ca c field trong Recordset

<% Do While Not objRs.eof %>

<TR>

<% for i =0 to howmanyfields %>

<TD><% = objRs (i) %></TD>

<% Next %>

</TR>

<%

objRs .movenext

Loop

objRs.close

set objRs=nothing

objConn.close

set objConn=nothing %>

</TABLE>

</BODY>


                       ä
                 Löu haønh no i boä
                         75                   å
                                         Tìm hie u veà ASP

   </HTML>

  ù   å    û     ø  ù
  Ca c kie u con tro (Cursor)va kho a (Locking) Recordset

    ä     ù      å    ù  ù
   Mo t cursor xa c ñò nh kie u thao ta c co the thöï c hie n va kie u thay ño i ma ca c
                          å     ä  ø  å     å  ø ù
    ù     û ä
user kha c khi mô mo t Recordset .

    ø   å      ù          õ û ù   ø       à     á é
   Co n kie u locking xa c ñò nh database se xö ly tröô ng hôï p nhie u user co ga ng
    å  ä         ø   ä ù
thay ño i mo t record trong cu ng mo t lu c.

    å     ä   ä  ø
   Ñe thöï c hie n vie c nay, ña u tie n baï n taï o mo t thöï c the (instance) cu a ñoi töôï ng
                  à   â        ä      å      û  á
        ù û          ù     å û ä
Recordset, sau ño sö duï ng phöông thö c Open ñe mô mo t Recordset.

 ù  ù
Cu pha p
    objRs .Open Source, ActiveConnection, CursorType, LockType, Options

    ù ù      á
   vô i ca c tham so :

        ä  á          â  ä
   Source: Mo t ño i töôïng Command, ca u le nh SQL, te n ba ng hoa c thu tuïc löu trö
                             â  û   ë   û       õ
 ü
sa n(stored procedure).

              â  û         õ     û á   á  ù    û õ
   ActiveConnection : Te n cu a dt Connection ña ñöôïc mô ke t no i vô i cô sô dö
  ä  à      ä
lie u ca n laø m vie c.

           å  û     û     û       û
   CursorType : Kie u cu a con tro ñöôï c sö duï ng khi mô Recordset. CursorType söû
    ù   å        û      ø
duï ng ca c kie u cursor khi mô Recordset la :

                 ë     ù     á ø     æ ù   å  ä
     AdOpenForwardOnly : (Ma c ñò nh)Vô i tham so nay baï n ch co the duye t
 ù                 ä      ø à   á   á
ca c record trong Recordset theo mo t chieà u tö ña u ñe n cuo ùi .

                      û ù  û ê      ù    ä   ä
     AdOpenKeyset : Recordset ñöôï c mô co kha na ng cho phe p ta ca p nha p
 ù      ù      å       â
ca c record (xo a, thay ño i) . Tuy nhie n, ne u user kha c the m mo t record mô i, record
                       á     ù   â  ä      ù
 ø  õ  â   á   ä
na y se kho ng xua t hie n trong Recordset.

                           ä
                     Löu haønh no i boä
                        76                 å
                                      Tìm hie u veà ASP

               ù  å  ä     á û ù     à   â   á
      AdOpenDynamic : Co the duye t theo ta t ca ca c chie u (le n, xuo ng) trong
       û ù    á û   õ     å
Recordset. Pha n a nh ta t ca nhö ng thay ñoi (the m vao, sö a ño i, loaï i bo ) record
                         â  ø   û  å      û
                 ä
trong Recordset do user thöï c hie n.

                 ù  å  ä     á û ù     à   â   á
      AdOpenStatic : Baï n co the duye t theo ta t ca ca c chie u (le n, xuo ng) trong
       â   û ù    á û   õ     å
Recordset. Kho ng pha n a nh ta t ca nhö ng thay ño i record trong Recordset do user
     ä
thöï c hie n.

          å      û      û           û    ù
   LockType : Kie u locking sö duïng khi mô Recordset. LockType sö duï ng ca c
  å        û      ø
kie u locking khi mô Recordset la :

               ë      â   å    å ù
      adLockReadOnly : Ma c ñò nh. Kho ng the thay ño i ca c record trong
Recordset.

                ä     æ      ù            å
      adLockOptimistic : Mo t record ch bò lock (kho a) ngay sau khi thay ño i döõ
  ä   â        â
lie u tre n Recordset tre n data source.

                 ä     æ      ù               ù
      adLockPessimistic : Mo t record ch bò lock (kho a) khi baï n goïi phöông thö c
     û
Update cu a Recordset .

                  ù      õ     ä   ä    ù
      adLockBatchOptimistic : Ca c record se ñöôï c ca p nha t theo bo (batch
update).

          å  û      ë  û       ä  û
   Options : Kie u cu a query hoa c ba ng ñaï i die n bô i Source.

   Ví duï :

   <HTML>

   <HEAD>

   <TITLE>Cursor and Locking Example</TITLE>

   </HEAD>
                          ä
                    Löu haønh no i boä
                       77                å
                                    Tìm hie u veà ASP

  <%

   Set objConn = Server.CreateObject(“ADODB.Connection”)

   Set objRs = Server.CreateObject(“ADODB.Recordset”)

   objConn.Open "DSN=student;uid=student;pwd=magic"

   MySql=(“Select * From MyTable”)

   objRs.Open Mysql,objConn, adOpenForwardOnly, adLockReadOnly,
adCmdText

  objRs.close

  set objRs=nothing

  objConn.close

  set objConn=nothing

  %>

  </BODY>

  </HTML>

   û  å
  Sö a ño i caù c record trong Recordset

       ù  å û     ä á       ù  û        å û  å ù
   Baï n co the sö duï ng mo t so phöông thö c cu a Recordset ñe sö a ño i cac record
    ä
trong mo t Recordset.

          ù
     Phöông thö c   â û
             Mo ta

     AddNew       â  ä      ù  ø
             The m mo t record mô i va o Recordset.                        ä
                  Löu haønh no i boä
                     78                  å
                                     Tìm hie u veà ASP


    Close      ù      á           ø ù   á
            Ño ng laï i ño i töôï ng Recordset va ca c ño i
                  û  ù
            töôï ng con cu a no .

    Delete      ù      ä  ø
            Xoa record hie n ha nh trong Recordset.

    Requery         ä
            Thöï c hie n laï i query.

    Update       ù     å   â      ä  ø
            Löu ca c thay ño i tre n record hie n ha nh.
       û         ù      å  â  ä     ø
  Ví duï : sö duï ng phöông thö c AddNew ñe the m mo t record va o Recordset

  <HTML>

  <HEAD>

  <TITLE>AddNew Database Example</TITLE>

  </HEAD>

  <%

  Set objConn = Server.CreateObject(“ADODB.Connection”)

  Set objRs = Server.CreateObject(“ADODB.Recordset”)

  objConn.Open "DSN=student;uid=student;pwd=magic"

  MySql=(“Select Name From MyTable”)

  objRs.Open Mysql,objConn, adOpenForwardOnly, adLockReadOnly,
adCmdText

  objRs.AddNew(“Name”)=“David”


                       ä
                 Löu haønh no i boä
                       79                å
                                    Tìm hie u veà ASP

   objRs.Update

   objRs.close

   set objRs=nothing

   objConn.close

   set objConn=nothing

   %>

   </BODY>

   </HTML>

     ä ù        â
   Duye t ca c record tre n Recordset.

      á             à  ä á       ù  å      å
     Ño i töôï ng Recordset bao go m mo t so phöông thö c ñe dò ch chuye n qua
 ù         ä           ø ù       å  ù ø       ä  ø
ca c record trong mo t Recordset, record ma no dò ch chuye n tô i la record hie n ha nh.
   û ä          å        ë     ø
Khi mô mo t Recordset thì kie u CursorType ma c ñò nh la adOpenForwardOnly nghó a
 ø  ù    æ ù   å      å
la chu ng ta ch co the dò ch chuye n ve phía tröô c, co n ne u muo n dò ch chuye n quanh
                    à     ù   ø  á   á       å
 ä           à  û      ù   å       ø         ë
mo t Recordset thì ta ca n mô Recordset vô i kie u CursorType la adOpenStatic (hoa c
adOpenDynamic, adOpenKeyset).

               å      û      ä  ø
      Move : Dò ch chuye n vò trí cu a record hie n ha nh.

                  å  à    à   â
      MoveFirst : Dò ch chuye n ve record ña u tie n.

                 å  à     á ø
      MoveLast : Dò ch chuye n ve record cuo i cu ng.

                 å  à     á á
      MoveNext : Dò ch chuye n ve record ke tie p.

                   å  à      ù  ù
      MovePrevious : Dò ch chuye n ve record tröô c ño .


                         ä
                   Löu haønh no i boä
                       80                  å
                                      Tìm hie u veà ASP

       õ ù  ä        å  å       á ù    ã          ù
   Khi ta ña co mo t Recordset, ñe hie n thò truy xua t tô i mo i Recordset trong ño
  ù  å û     ù       ù   ä
ta co the sö duï ng ca c phöông thö c duye t nhö : MoveFirst, MoveLast , MoveNext ,
        õ á      ä     û     à   â   á ø     á á
MovePrevious seõ lay ñöôï c no i dung cu a record ñau tie n, cuo i cu ng, ke tie p hay
        ù
record phía tröô c.

      û    ù       ù  å
   Khi sö duïng ca c phöông thö c ñe dò ch chuye n ca c vò trí kho ng xa c ñò nh. Ne u
                         å  ù       â  ù      á
     ä  ø   ø     ø      á ø
record hie n ha nh la record la record cuo i cu ng trong Recordset thì khi goï i phöông
  ù         õ â    ã
thö c MoveNext thì se ga y ra lo i. Ñe tranh tröô ng hôï p na y thì ta sö duï ng ca c
                   å ù    ø     ø      û    ù
      û              å ù          ä  ø   ø à    â
property cu a Recordset nhö BOF, EOF ñe xa c ñò nh record hie n ha nh la ña u tie n
   ø  á ø    ù       ø  ù ù
hay la cuoi cu ng. Ca c property na y co y nghó a nhö sau:

             ù ù         ø    û    û    à
     BOF property co gia trò TRUE nghó a la con tro ñang ô vò trí ña u Recordset,
        ù      û      â  ù  ù   ø
khi Recordset mô i ñöôï c mô thì BOF luo n co gia trò na y.

             ù ù         ø    û    û     á ø    û
     EOF property co gia trò TRUE nghó a la con tro ñang ô vò trí cuo i cu ng cu a
Recordset.

    á   â  ù
   Ne u kho ng co record na o trong Recordset thì ca BOF la n EOF ñe u la TRUE.
              ø            û    ã    à  ø

        û     ä  ø
   Ví duï : sö duï ng mo t vo ng la p va phöông thö c MoveNext ñe duye t ca c record
                  ë  ø      ù       å  ä ù
trong Recordset.

   <HTML>

   <HEAD>

   <TITLE>AddNew Database Example</TITLE>

   </HEAD>

   <%


                         ä
                   Löu haønh no i boä
                  81             å
                            Tìm hie u veà ASP

Set objConn = Server.CreateObject(“ADODB.Connection”)

Set objRs = Server.CreateObject(“ADODB.Recordset”)

objConn.Open "DSN=student;uid=student;pwd=magic"

MySql=(“Select Name From MyTable”)

objRs.Open Mysql, objConn, adOpenDynamic, adCmdText

objRs.MoveLast

Do While Not objRs.BOF

   Response.Write “<br>” & objRs(“Name”)

objRs.MovePrevious

Loop

objRs.Close

set objRs=Nothing

objConn.Close

set objConn=Nothing

%>

</BODY>

</HTML>

  ù
Löu y :

   ø   ù ù    å
BOF va EOF co ca c ñie m sau:


                    ä
              Löu haønh no i boä
                       82                  å
                                      Tìm hie u veà ASP

       á        â   ù     ø        û ù û    ø   ø
     • Ne u Recordset kho ng chö a record na o khi baï n mô no ca BOF va EOF la
  TRUE.

          ø   ø      ä     ã  ø  ø      á
     • Khi BOF va EOF la TRUE, thuo c tính va n co n la TRUE cho ñe n khi baï n
      å  ù  ä        à
  di chuye n tô i mo t record ñang to n taï i, ô thô i ñie m na y gia trò BOF hay EOF se
                         û  ø   å  ø   ù          õ
    û ø
  trô tha nh FALSE.

              ø    ø        á           ù
     • Khi BOF hay EOF la FALSE va record duy nha t trong recordset bò xoa,
    ä     ã   õ      ù
  thuo c tính va n giö FALSE cho tô i khi baïn co di chuye n tô i 1 record kha c, ô thô i
                          á    å  ù       ù û    ø
    å  ø  û   ø    û ø
  ñie m na y ca BOF va EOF trô tha nh TRUE.

      ø  ù           û
     • Va o lu c baï n taï o hay mô mo t Recordset co chö a ít nha t mo t record ,
                     ä       ù  ù    á  ä
      à   â  ø
  record ñau tie n la record hie n ha nh va ca BOF va EOF la FALSE.
                 ä  ø   ø û    ø   ø
,
                         ä
                   Löu haønh no i boä

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:683
posted:9/16/2009
language:English
pages:82