Naar aanleiding van de werkconferentie Palliatieve spirituele zorg

Document Sample
Naar aanleiding van de werkconferentie Palliatieve spirituele zorg Powered By Docstoc
					Scholingsprogramma’s zingeving en palliatieve zorg
Voorwoord:
Naar aanleiding van de werkconferentie Palliatieve spirituele zorg thuis van Agora, juni 2007, bleek bij mij
en andere deelnemers de behoefte om scholingsprogramma’s uit te wisselen. Scholing aan verpleegkundigen
en andere zorgverleners betrokken bij palliatieve zorg (thuis) over de spirituele (geestelijke) dimensie /
zingevings-, levens- of existentiële vragen bij mensen in de laatste levensfase.
Het doel van de uitwisseling is tweeledig: Enerzijds het kunnen toetsen van de eigen scholing (gebruiken
anderen thema’s of methodieken die voor de eigen scholing ook zinvol zouden kunnen zijn). Anderzijds
leren van elkaars ervaringen, wat voorkomt dat ieder het wiel opnieuw gaat uitvinden (literatuur,
methodieken, thema’s, samenstelling/grootte van groepen etc die wel of juist niet doeltreffend bleken).
Onder de paraplu van Agora heb ik aangeboden een eerste inventarisatie te doen. Het verzoek aan geestelijk
verzorgers om in een bijgesloten format aan te geven hun scholingsaanbod weer te geven, is rondgestuurd
naar de deelnemers aan de Agora conferentie, deelnemers aan de eerste Masterclass geestelijke verzorging,
spiritualiteit en palliatieve zorg en naar de humanistisch raadslieden werkzaam in de zorg. Hierop kwamen 9
reactie die zijn verzameld in dit document.

Annemieke Kuin,
humanistisch geestelijk verzorger, Westfriesgasthuis
namens Agora
                                                     1
Inhoud

Organisatie             Docent                   pag
   Regionaal Netwerk            Jolanda Villerius            3
   Palliatieve Zorg (Gooi en
   Vecht), IKC en Hilverzorg-
   DeBasis (zorginstelling)

   Cordaan, Amsterdam regio        Henk Meulink              5
   Centrum West
   Hospice Heuvelrug, Zeist        Ingrid Deij-van Oosterom,        8
                       Tilly de Kruyf
   Leerhuizen Palliatieve Zorg,      Marinus van den Berg          11
   Rotterdam
   LUMC                  H. Evers en M. de Vries         14
   Zorggroep Tellens te          Marcelle Mulder             15
   Bolsward
   Netwerk pall zorg Zuid-         Dr. C. Leget, drs W. Yang, drs.     16
   Gelderland i.s.m. IKO          N. Engels, dr. H. van
                       Laarhoven
   Netwerk palliatieve Zorg        Marjon Ragetlie             17
   (Lelystad e.o.) en IKA.
   Netwerk Palliatieve Zorg        Annemieke Kuin             18
   Westfriesland
   Netwerk pall. zorg Midden        Arthur Polspoel             20
   Brabant of Universiteit van
   Tilburg.
   Particuliere aanbieder o.a.
   uitgevoerd i.s.m. IKA        Wilma Brokking               23
   ROC Landstede Zwolle        Betty Engelsma-van der Gaast        24
   Particuliere aanbieder o.a.
   i.s.m. IKO             Gea Arentsen                 25 t/m 31
                                                 2
Scholingsprogramma spirituele zorg voor zorgverleners in de palliatieve zorg


Titel scholing:

gegeven door:       Jolanda Villerius, humanistisch geestelijk verzorger

emailadres/tel. nr.    J.Villerius@inovum.nl

Opzet

georganiseerd door:    Regionaal Netwerk Palliatieve Zorg (Gooi en Vecht), IKC en
              Hilverzorg-DeBasis (zorginstelling)

betaald door:       IKC, Hilverzorg-DeBasis, cursusgeld. Scholing was in werktijd.

duur:           Het programma bestond uit vijf middagen van 3 uur. Ging over
              verpleegkundige,  pyscho-sociale   en  levensbeschouwelijke
              aspecten. Voor de verschillende onderdelen waren verschillende
              docenten beschikbaar.
              Het levensbeschouwelijk deel (spirituele aspecten) kreeg 2 uur de
              tijd in dit programma.

doelgroep:         Verpleegkundigen,  verzorgenden   uit  de  verpleeg   en
              verzorgingshuizen, zowel somatiek als psycho-geriatie.

hoe vaak al gegeven?    In 2006 zijn er vier cursussen gegeven in de beschreven opzet.

Inhoud

doelstelling/leerdoelen:  Zicht krijgen op wat zingeving is, op hoe het eigen
              zingevingsysteem in elkaar zit, op hoe dit zich verhoudt tot dat van
              de zorgvrager, hoe hier op professionele manier mee om te gaan,
              op spirituele aspecten in de dagelijkse zorg en hoe hier in de zorg
              die je geeft aandacht aan te besteden. Zelfzorg hierin. Dit alles
              vooral in de context van sterven en dood. Daarnaast door middel
              van   teksten   informatie   geven   over  verschillende
              levensbeschouwelijke stromingen.

thema’s          Zie hierboven.

theorieën/modellen     Vooral presentietheorie- achtige benadering.
              Levensbeschouwelijke zorg als zorgaspect.

methodieken        Thuis: lezen van een aantal artikelen, schriftelijke thuisopdracht
              met reflectie op de eigen ervaringen met sterven en dood.

              Op de cursus: uitwisseling in kleine groepjes over (stukje van) de
              thuisopdracht en over hoe men in de eigen dagelijkse zorgpraktijk
              omgaat met sterven en dood. Klein ‘college’ over zingeving,
              sterven en dood (boven genoemde thema’s), mede aan de hand van
              gedichten. Met, tijdens en na dit onderricht, mogelijkheden voor
              vragen en uitwisseling.

                                                 3
           Hiernaast een leestafel met allerhande boeken en materialen over
           dood, sterven en levensbeschouwing, waar men in kan snuffelen.

evaluatiemethode   Evaluatieformulier.

evaluatie       De combinatie leek goed zo. Afwisselend genoeg. Alleen is twee
           uur veel te kort om echt serieus met dit thema te werken. Dus meer
           even ‘snuiven’ aan.

Overige opmerkingen
                                              4
Scholingsprogramma spirituele zorg voor zorgverleners in de palliatieve zorg


Titel scholing:      Zorg rondom het levenseinde

gegeven door:       Henk Meulink, (protestants) geestelijk verzorger bij Cordaan
              samen met medewerker van de afdeling opleiding

emailadres/tel. nr.    hmeulink@cordaan.nl

Opzet

georganiseerd door:    Cordaan, regio Centrum West

betaald door:       Cordaan (deelnemers en begeleiders doen het in werktijd)

duur:           Twee dagen van 9-16, met week of 14 dagen daartussen

doelgroep:         12 verzorgenden van vier verschillende woon-zorgcentra in de
              regio

hoe vaak al gegeven?    Twee maal in 2007 , in het verleden meerdere malen

Inhoud

doelstelling/leerdoelen:  -  medewerkers ondersteuning bieden in dit (vaak als indringend
                en moeilijk ervaren) deel van hun werk
              -  medewerkers vertrouwd maken met uitgangspunten voor
                palliatief-terminale zorg, zoals die in de organisatie zijn
                geformuleerd in een beleidsstuk zijn geformuleerd

thema’s          -  vertellen van een positieve en een negatieve ervaring
              -  verdieping in de (diversiteit) van reacties en houdingen die
                mensen kunnen hebben die te horen hebben gekregen dat ze
                gaan sterven (‘toeleven naar de grens’)
              -  iedere deelnemer in de groep (levensbeschouwelijk en etnisch
                meestal heel divers samengesteld) iets laten vertellen over zijn/
                haar gedachten en gevoelens bij de dood (en mogelijk leven na
                de dood).
              -  medische beslissingen rondom het levenseinde: met
                onderwerpen als: overgang naar palliatief beleid, bestrijding
                van symptomen, gebruik van morfine, palliatieve sedatie ,
                euthanasie of hulp bij zelfdoding (een arts is daarbij aanwezig).
              -  omgang en samenwerking met familie
              -  rituelen rondom het levenseinde
              -  zorg na het levenseinde (met thema's als: afleggen, opbaren op
                eigen appartement, bezoek uitvaart, evaluatie met familie,
                herdenkingsbijeenkomst voor overleden bewoners.

theorieën/modellen     We gaan uit van de definitie van palliatieve zorg van de WHO,
              waarin aandacht voor lichamelijke, psychische, sociale en
              spirituele aspecten wordt gevraagd, met de bedoeling dat de zorg
              zoveel mogelijk geïntegreerd wordt aangeboden (voor de huizen is

                                                  5
          die uitgewerkt tot uitgangspunten voor de palliatief-terminale
          zorg).
          We benadrukken de heel verschillende wijze waarop mensen
          (zowel cliënten als medewerkers) kunnen omgaan met het
          vooruitzicht te zullen sterven en belang van respect daarvoor.


methodieken    -  deelnemers laten vertellen over eigen ervaring en beleving
            (waarbij andere deelnemers informatieve vragen mogen stellen,
            maar discussie zoveel mogelijk wordt vermeden)
          -  citaten uit diverse bronnen, die verschillende wijzen van
            denken en beleven van mensen die gaan sterven weergeven; in
            groepjes worden deze geanalyseerd
          -  rollenspel, waarin deelnemers oefenen te reageren op
            (verschillende uitingen).
          -  diverse afbeeldingen, waarvan deelnemers er één uitkiezen, die
            voor hen iets zegt waarbij deelnemers kunnen associëren over
            hun gedachte bij de dood/ leven na de dood
          -  gesprek met verpleeghuisarts, op basis van vragen die bij
            deelnemers leven
          -  voor levensbeschouwelijke opvattingen en rituelen gebruik
            gemaakt van “Kijk, je bent even anders als ik!,
          -  levensbeschouwelijk kaartspel voor werkers in de zorg”.
            (we zoeken nog naar goede videoband)
          -  stellingen, in kleine groepjes besproken, over omgang en zorg
            voor familieleden en aspecten van zorg na het levenseinde

            We geven een informatiemap mee, waarin aantal aspecten uit
            de cursus aan de orde komen. Voor een deel worden die direct
            gebruik, andere zijn meer bedoeld als stimulans tot verdere
            verdieping

evaluatiemethode  Afgelopen keer:
          met anoniem evaluatieformulier dat we aan het eind van de cursus
          laten invullen
          Komende keer: ronde waarin deelnemers kunnen vertellen wat zij
          van de cursus in het bijzonder hebben geleerd

evaluatie     Van de afgelopen cursus:
          De deelnemers waren heel positief. De cursus werd als belangrijk
          ervaren, moest zeker aan andere collega’s aangeboden waren.
          Ze zeiden vooral veel geleerd te hebben van het belang goed te
          luisteren naar de cliënt en daarbij rekening te houden met de heel
          verschillende manier van denken, en beleven en de verschillende
          wensen van cliënten. De uitwisseling van persoonlijke ervaringen
          en opvattingen werd belangrijk gevonden. De werkvormen waren
          divers genoeg.
          Wel werd het onderwerp als zwaar gevonden en is het voor hen
          heel wat om daar een hele dag mee bezig te zijn.
          Positief werd ervaren dat de organisatie hen ruimte gaf voor deze
          cursus en hen voorzag van een uitgebreide lunch.

          Als begeleiders waren we ook tevreden met de cursus, in het


                                            6
           bijzonder het enthousiasme, openheid en de actieve betrokkenheid
           van de deelnemers. Hoewel vinden dat we van de organisatie ruim
           de tijd krijgen, kun je aantal onderwerpen niet meer dan
           aanstippen. Met wat kleine wijzigingen willen we de cursus ook
           aan volgende groepen aanbieden.

Overige opmerkingen  Deelnemers blijken regelmatig te zitten met dikwijls onverwerkte
           ervaringen in hun eigen leven. Dat speelt sterk mee in hun omgaan
           met stervenden. Het is belangrijk om je daarvan bewust te zijn,
           aan de andere kant proberen wij het accent toch te leggen op de
           beroepsmatige aspecten.
           Zelf deze cursus in je huis kunnen geven is een goede manier om
           geestelijke verzorging in beeld te brengen bij verzorgenden, werkt
           ook drempelverlagend.
           Steun van management (door beleid vast te leggen en cursus te
           faciliteren) is onontbeerlijk.
                                              7
Scholingsprogramma spirituele zorg voor zorgverleners in de palliatieve zorg

Titel scholing:     Interne scholing Spirituele Zorg voor vrijwilligers en professionals
            van
            hospice Heuvelrug Zeist

gegeven door:      Ingrid Deij-van Oosterom, geestelijk verzorger
            Tilly de Kruyf, geestelijk verzorger

            externe inleiders:
            Leo Koerhuis, geestelijk verzorger (RK)
            Jacqueline Verploegh, geestelijk verzorger
            Marijke Holt, boeddhiste
            Monique Mortier, begeleidster rouw en verlies
            Ahmed Rabbaj, imam
            Driss Ifzaren, moslim
            Voor december staat gepland: Carlo Leget, univisitair docent
            medische ethiek St.Radbout-universiteit Nijmegen

emailadres/tel. nr.   Tilly de Kruyf, t.kruyf@stichtsewarande.nl , 030-6928511
            doorkiesnummer 8571 (werk) of 0318-519000 (thuis)
            Ingrid Deij-van Ooosterom, i.deij@stichtsewarande.nl (werk),
            luisterenmetjehart@concepts.nl, tel. thuis:030-6913688
            tel.werk: 030-6984280. N.B.: ik ben ambulant bezig en niet
            makkelijk telefonisch te bereiken. Werkdagen: dinsdagmiddag en
            vrijdag overdag.

Opzet          In kader project spirituele zorg hebben we een afgebakend
            scholingstraject gevolgd (projectplan is op te vragen). Nadat e.e.a.
            voldoende ontwikkeld was en spirituele zorg opgenomen was in
            het zorgconcept van hospice Heuvelrug, zijn we verder gegaan met
            een werkgroep spirituele zorg, met een echt werkgroepkarakter.
            Daarnaast formeerde we een stuurgroep spirituele zorg die de
            verdere borging volgt zodat e.e.a. passend blijft in kader overige
            beleid hospice Heuvelrug.

georganiseerd door:   Hospice Heuvelrug te Zeist
            projectleider: Tilly de Kruyf

betaald door:      Eigen instelling

duur:          Scholing professionals: 4 x 3uur over 1 ½ jaar verdeeld
            Scholing vrijwilligers: 3 x 3 uur over 1 jaar verdeeld
            Gezamenlijke scholing professionals en vrijwilligers: 2 x 3 uur
            over 1 jaar verdeeld
            Werkgroep spirituele zorg: 3 x 1 uur, 1 maal per maand (sinds mei
            2007)

doelgroep:       professionals (verzorgenden en medewerker naasten)
            vrijwilligers hospice
            overige: huishoudelijke medewerkster

hoe vaak al gegeven?  het gaat om 2 processen, namelijk een eenmalig scholing- en


                                                8
              ontwikkel proces (project) en een scholings-en ontwikkelproces
              met open einde (werkgroep), afhankelijk van de vraag. De
              werkgroep spirituele zorg is inmiddels 4x bij elkaar gekomen.

Inhoud

doelstelling/leerdoelen:  algemene scholing m.n. in kader project spirituele zorg:
                - verkennen en verdiepen spiritualiteit en spirituele zorg
                 m.b.t de eigen omgang, het leren uitluisteren van spirituele
                 vragen van gasten en naasten en innerlijk ruimte creëren
                 voor het sterven van gasten en het bijstaan van hun naasten
                - Verdiepen van thema’s die raken aan sterven en spirituele
                 zorg, waar onder het zich oriënteren op relevante rituelen
                 en gebruiken, leren omgaan met afscheid, verlies en rouw,
                 het opmaken van de levensbalans ed.

              werkgroep spirituele zorg:
              leerlijnen zijn
                - het leren stilstaan in de hectiek van alledag, en komen tot
                  innerlijke rust/verstilling
                - leren uitluisteren van spirituele vragen bij gasten en familie
                  en er mee om leren gaan
                - leren omgaan met morele dilemma’s voortkomen uit de
                  aard van het werk (palliatieve terminale zorg)
                - e.e.a. vertalen in een handboek voor de dagelijkse praktijk
                  van het werk

thema’s          zingeving, zinloosheid, levensvragen, afscheid en afronding van
              het leven, mensbeeld, rituelen en gebruiken rond sterven en rouw
              (zowel de westerse als de niet-westerse) , spiritualiteit en spirituele
              zorg, innerlijke ruimte en verstilling, reflecteren op leven en
              sterven, relaties en verbindingen, levensbeschouwing en geloof

theorieën/modellen     model van Fittchet, model van Leget, model van Saunders en
              presentietheorie van Baart
              Wij denken en werken vanuit het holistisch mensbeeld

methodieken          -  ervaringsgericht leren en werkvormen
               -  verdiepende vragen individueel en in groepjes
               -  visualisaties
               -  creatieve werkvormen
               -  lezingen
               -  reader
               -  powerpointpresentatie
               -  opbouw naslagwerk aan hand van uitgebreide
                 verslaglegging van sessies
               -  in najaar aan de hand van casuïstiek en literatuurstudie

evaluatiemethode       -  in principe mondeling aan het eind van elke sessie
               -  schriftelijke anonieme verdiepende evaluatie met oog op
                 voortgangvragen
               -  gepland staat algemene evaluatie (inhoud en vorm)                                                   9
evaluatie       -  ervaringsgerichte scholing meest zinvol
           -  lezingen inspirerend en verdiepend
           -  het doet vermoeden dat werken met casuïstiek ook zeer
             zinvol is


Overige opmerkingen  -  Carlo Leget is sinds dit jaar betrokken bij ons project
           -  het project wordt op maat ontwikkeld en is wellicht in de
             toekomst ook voor andere instellingen interessant
                                           10
Scholingsprogramma spirituele zorg voor zorgverleners in de palliatieve zorg


Titel scholing:      Diverse scholingen, voor dit formulier heb ik als voorbeeld
              gebruikt:
                Inspirerende Zorg in de laatste levensfase
                Afscheid en afscheidsrituelen

              Maar daarnaast wordt binnen de Leerhuizen nog aangeboden:
                Lijden en dood in de filosofie
                Als opa of oma sterft
                Publieksavonden, serie van drie met daarin:
               1. Leven met een levensbedreigende ziekte
               2. De laatste 48 uur
               3. Rouw, leven na het verlies
                Rouw in december
                Zorg voor zorgenden

              De spirituele/levensbeschouwelijke dimensie komt terug in alle
              cursussen van de Leerhuizen, zie ook het kopje
              theorieën/modellen.


gegeven door:       Leerhuizen Palliatieve Zorg, Rotterdam
              (Inspirerende Zorg wordt gegeven door Marinus van den Berg;
              geestelijk verzorger)

emailadres/tel. nr.    www.leerhuizenpalliatievezorg.nl
              info@leerhuizenpalliatievezorg.nl
              010-4798621 (Mw Struijlaart)

Opzet

georganiseerd door:    Verpleeghuis en Palliatief Centrum Antonius IJsselmonde,
              Rotterdam als initiatiefnemer van de Leerhuizen Palliatieve Zorg.
              Frans Baar en Marinus van den Berg spelen een belangrijke rol als
              docenten binnen de Leerhuizen Palliatieve Zorg

betaald door:       De deelnemers.

duur:           Afhankelijk van de cursus, meestal 1 of 2 dagdelen

doelgroep:         Wisselend, zie ook op de website

hoe vaak al gegeven?    Wisselend, de meeste cursussen worden 1 of 2 keer per jaar
              gegeven.

Inhoud

doelstelling/leerdoelen:  Bijvoorbeeld: Inspirerende zorg
              LEERDOELEN
              Cursisten krijgen meer Kennis      Kunde    Kunst  over:

                                                11
           • hoe wij ieder op een eigen wijze de dood zien.
           • hoe stervenden de dood zien, welke zingevingsvragen in de
           laatste     levensfase       kunnen       spelen.
           • wat er te zeggen is over spiritualiteit in de laatste levensfase.
           • hoe deze crisis ook inspiratie en energie kan geven, àndere
           inspiratie           en             energie.
           •   hoe  zingeving   ook   concreet   te   maken   is.
           • welke de betekenis is van de 3 L’s: Levensbeschouwing,
           Levensloop, Leven van alle dag.

           Bijvoorbeeld: Afscheidsrituelen
           LEERDOELEN
           Cursisten vergroten hun Kennis Kunde Kunst over:
           •   het    belang   van    een  goed    afscheid
           • het met behulp van kerkelijke en niet-kerkelijke rituelen zelf
           vormgeven aan het afscheid op verschillende momenten
           • de rol van het multidisciplinaire team, de nazorg en de
           pastor/geestelijk                   verzorger
           • functies en organisatie van het herdenken en de nazorg in het
           verpleeghuis, het hospice of het ziekenhuis.

           Zie verder ook de website

thema’s       Bijvoorbeeld: Inspirerende zorg
           Juist in de zorg voor stervenden en hun naasten kunnen we mensen
           ontmoeten op een wijze die ons meer dan normaal raakt.
           Ontmoetingen die ons doen nadenken over waar het in ons leven
           en in de zorg om en voor elkaar, ècht om gaat.
           Marinus van den Berg, geestelijk verzorger en schrijver van vele
           boeken over palliatieve zorg en met name over zingeving zal aan
           de hand van voorbeelden spreken over de essentie in zorgen voor
           de                             ander.
           Aan de hand van enkele (inleidende) vragen zullen de cursisten
           gestimuleerd worden hun eigen ervaringen in te brengen en samen
           met elkaar verdiepen.

           Bijvoorbeeld: Afscheidsrituelen
           Palliatieve zorg is de zorg die het lijden van de patiënt en diens
           naasten probeert te verlichten, opdat zij samen het leven waardig
           afronden     en     afscheid    kunnen     nemen.
           Samen terug kijken, samen het minder goede en het goede kunnen
           delen, samen rust krijgen. Rituelen, kerkelijk en niet-kerkelijk,
           voor en na het sterven, kunnen mensen helpen om in contact te
           komen met waar het in het leven werkelijk om gaat.

theorieën/modellen  Binnen de Leerhuizen worden alle cursussen opgezet rond de visie
           die binnen de palliatieve zorgunits is opgebouwd; de patiënt en zijn
           naasten worden in al hun facetten gezien en gehoord, waarbij het
           levensverhaal en de stamboom gebruikt worden als middel om
           deze facetten in te kleuren. De zorg wordt multidisciplinair
           gegeven en zorg voor zorgenden is daarin een logisch onderdeel.

methodieken     Bijvoorbeeld: Inspirerende zorg


                                              12
           Workshop met casussen.

           Bijvoorbeeld: Afscheidsrituelen
           Deze cursus wordt gegeven in de vorm van een dagprogramma
           waar achtergrondinformatie en praktische uitwerking een deel van
           uitmaken
           Rituelen worden ondergaan, ontworpen en uitgevoerd.
           Een reader met daarin de casussen, de gebruikte sheets en enkele
           relevante artikelen, richtlijnen en protocollen zal aan het begin van
           de cursus uitgereikt worden.

evaluatiemethode   Mondelinge evaluatie in de afsluiting, schriftelijke evaluatie.

evaluatie       De evaluatie van deze cursussen is over het algemeen zeer positief,
           de score die gegeven wordt is gemiddeld 8 of hoger.
           De Leerhuizen maakt onderscheid in het aanbod met betrekking tot
           disciplines, er zijn afzonderlijke cursussen voor artsen,
           verplegenden en verzorgenden, en overige disciplines. Zoals
           gezegd wordt in alle cursussen zingeving en inspiratie verwerkt in
           de lesstof. De cursussen mbt zingeving en inspiratie zijn altijd
           multidisciplinair of gericht op publiek en vrijwilligers.

Overige opmerkingen  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mw Struijlaart.
                                               13
Scholingsprogramma spirituele zorg voor zorgverleners in de palliatieve zorg


Titel scholing:

gegeven door:       H. Evers en M. de Vries, geestelijk verzorgers LUMC

emailadres/tel. nr.    m.a.de_vries@lumc.nl

Opzet

georganiseerd door:    Boerhaavecie. Postdoc onderwijs

betaald door:       Viel binnen werktijd in eigen instelling

duur:           30 min

doelgroep:         Huis- en verpleeghuisartsen

hoe vaak al gegeven?    3x sinds oktober 2005 , laatste keer als workshop op dag van de
              VGVZ

Inhoud

doelstelling/leerdoelen:  Herkennen van existentiële vragen, indicatie voor spirituele zorg

thema’s          De ‘ars moriendi’ zoals Leget die uitwerkt in zijn boek “Ruimte om
              te sterven”.

theorieën/modellen     Cornet, Hinnen rondom omgaan met ziekte/dood

methodieken        Adhv casus de existentiële vragen uitfilteren

evaluatiemethode      De dag is door Boerhaavecie in zijn geheel en op onderdelen
              geëvalueerd

evaluatie         wat wordt door deelnemers als meest zinvol ervaren: casuïstiek

Overige opmerkingen    Wij verzorgen jaarlijks een keuzeblok voor 2e/3e jaars
              geneeskundestudenten, getiteld “Zorgen om de dood”, waarin ook
              de palliatieve zorg ter sprake komt.
                                                14
Scholingsprogramma spirituele zorg voor zorgverleners in de palliatieve zorg


Titel scholing:      Over het ondersteunen van mensen met verlieservaringen
              (beschreven in ons net verschenen boek ‘aandacht voor
              levensvragen’, bij mij verkrijgbaar)

gegeven door:       Marcelle mulder

emailadres/tel. nr.    muldermarcelle@hotmail.com

Opzet

georganiseerd door:    Zorggroep tellens te bolsward, is de instelling waar ik werk, 13
              verzorgingshuizen in zuid west friesland

betaald door:       eigen instelling, scholing in werktijd

duur:           2 keer 2 uur per groep, met veertien dagen ertussen

doelgroep:         Medewerkers verzorging en soms ook huishouding, keuken, welzijn

hoe vaak al gegeven?    Ongeveer 50 keer sinds 2005

Inhoud

doelstelling/leerdoelen:  Levensvragen horen van mensen met verlieservaringen. Beter in
              staat zijn die te ontvangen en er ondersteunend op te reageren

thema’s          Betekenis van verlies voor iedereen anders, wie is die ander? Wat
              is voor hem of haar van betekenis. Focussen op eigen en
              andermans beleving bij het ondersteunen.

theorieën/modellen     Focussen gendlin, rogers

methodieken        Per groep een casus over iemand die ze allemaal kennen. Aan de
              hand daarvan onderwijsleergesprek, over wat van betekenis voor
              iemand is, wat iemand kwijt is/raakt, hoe iemand gesteund wil
              worden.

evaluatiemethode      Centraal aan het eind van elke scholing, later met teamleidsters

evaluatie         Door deelnemers wordt als meest zinvol ervaren, dat ze de
              bewoner weer zien als een persoon, over hun angst heen durven
              stappen om het over verlies te hebben, ookal weten ze geen
              oplossing. (ik heb een evaluatie geschreven, bij mij te verkrijgen,
              daarin staat hoe men het ervaren heef, wat werkte en wat niet)


Overige opmerkingen
                                                 15
Scholingsprogramma spirituele zorg voor zorgverleners in de palliatieve zorg


Titel scholing:

gegeven door:       Dr. C. Leget, ethicus, drs W. Yang, theoloog, drs. N. Engels,
              theologe en oncologieverpleegkundige, dr. H. van Laarhoven, arts
              en theologe

emailadres/tel. nr.    r.tummers@iko.nl (024 – 3527373)

Opzet

georganiseerd door:    netwerk pall zorg Zuid-Gelderland i.s.m. IKO

betaald door:       eigen instelling

duur:           Gedurende een periode van 2 weken: 2 bijeenkomsten van 4 uur

doelgroep:         Verpleegkundigen nivo 4 en 5

hoe vaak al gegeven?    Najaar 2007 voor de eerste keer

Inhoud

doelstelling/leerdoelen:

thema’s          hoe ga je als verpleegkundige om met zingevingsvragen?(van
              Laarhoven); presentie (Engels); existentiële crisis (Yang) en
              Innerlijke ruimte (Leget)

theorieën/modellen     Presentietheorie; theorie over Innerlijke ruimte en existentiële
              crisis

methodieken        veel inbreng casuïstiek door deelnemers, oefenen in tweetallen,
              oefenen met acteur, dvd Als de spiegel breekt (Taborhuis/KWF)

evaluatiemethode

evaluatie         Nvt omdat de scholing nog niet is gegeven

Overige opmerkingen
                                                16
Scholingsprogramma spirituele zorg voor zorgverleners in de palliatieve zorg


Titel scholing:

gegeven door:       marjon ragetlie, humanistisch geestelijk verzorger

emailadres/tel. nr.
              mragetlie@tergooiziekenhuizen

Opzet           Studiemiddag voor profs (verzorgenden, verpl.k. artsen etc) in de
              regio: markt met infostands, div. lezingen van een half uur
              waaronder Arthur Polspoel en Stichting Achter de Regenboog.
              Verder op adhoc basis: na samenspraak/behoefte interne
              afdeling ziekenhuis

georganiseerd door:    Netwerk palliatieve Zorg (Lelystad e.o.) en IKA, momenteel alleen
              op adhoc basis door team GV Tergooiziekenhuizen.

betaald door:       Subsidie IKA, sponsors en eigen bijdrage deelnemers,
              De adhoc scholingen voor verpleegkundigen in werktijd

duur:           1 malig symposium bij dag van de palliatieve zorg, verder meestal
              tijdens klinische lessen van ongeveer een uur.

doelgroep:         Verpleegkundigen

hoe vaak al gegeven?    2x (en in het verleden 1 á 2 keer per jaar), symposium eenmalig

Inhoud           Diverse sprekers: communicatie bij het omgaan met verlies en
              rouwervaringen aan het eind van het leven

doelstelling/leerdoelen:  Existentiële laag aan bod laten komen, bewustwording, informatie

thema’s          Hoe herken je zingevingsvragen, hoe ga je de diepte in, wanneer
              doorverwijzen naar GV?

theorieën/modellen     Carlo Leget (ruimte), geen specifiek model

methodieken        casuïstiek door deelnemers,
              oefenen in groepjes, oefenen met acteur staat nog op wensenlijst

evaluatiemethode      centraal aan einde scholing (eerste indrukken) en anoniem
              evaluatieformulier)

evaluatie         Uitwisseling en herkenning en vooral het praktisch oefenen
              (handvatten) wordt als zinvol ervaren.
              Wat niet werkte was het instellen van een reflectiehalfuurtje voor
              verpleegkundigen tijdens de koffiepauze (er was te weinig rust en
              aanvankelijk was het aanbod te weinig praktisch).

Overige opmerkingen
              Geen

                                                17
Scholingsprogramma spirituele zorg voor zorgverleners in de palliatieve zorg


Titel scholing:

gegeven door:       Annemieke Kuin, humanistisch raadsvrouw Westfries Gasthuis

emailadres/tel. nr.    a.m.m.kuin@westfriesgasthuis.nl 0229 208289

Opzet

georganiseerd door:    netwerk Palliatieve zorg Westfriesland

betaald door:       IKA

duur:           4 middagen á 3 uur om de 14 dagen

doelgroep:         verpleegkundigen betrokken bij patiënten in de palliatieve fase
              (ziekenhuis, thuiszorg, verpleeghuis, hospice)

hoe vaak al gegeven?    2 keer sinds sept 2006

Inhoud

doelstelling/leerdoelen:  Het bewust worden en verder ontwikkelen van vaardigheden van
              verpleegkundigen in het herkennen en omgaan met
              zingevingsvragen bij patiënten in een laatste levensfase en hun
              naasten.


thema’s          Dagdeel 1
               A. Wat is zingeving?

               B. Herkennen van zingevingsvragen bij patiënten en hun
                 naasten.
                  - theoretische achtergrond (verschil zingevingsvragen
                    en existentiële crisis)
                  - vorm en richting geven aan (intake-)gesprekken
                  - ervaringen van verpleegkundigen uit de eigen
                    praktijk
                  - inventarisatie problemen verpleegkundigen in het
                    omgaan met zingevingsvragen

              Dagdeel 2
               A. Hoe om te gaan met zingevingsvragen bij patiënten en
                 naasten?
                   - presentietheorie (Andries Baart)
                   - Dreipass der Seelsorge (Erhard Weiher)                                               18
           Dagdeel 3

             B. Oefenen omgaan met zingevingsvragen.
                - actrice toetstheater

           Dagdeel 4
             A. Grenzen en continuïteit
                - grenzen aan eigen deskundigheid (wanneer naar wie
                 verwijzen?)
                - waarborgen continuïteit (wat draag je over/vermeld
                 je in het zorgdossier en wat niet)

             B. Zorg voor de zorgverlener
                - zorg voor jezelf
                - zorg voor je collega

             C. Terugblik
                - wat vraagt nog nadere uitleg?: welke vragen zijn
                 gerezen tav de stof behandeld in de eerste twee
                 dagdelen
                - wat vraagt nog nadere oefening? eventueel
                 casuïstiek ingebracht door verpleegkundigen

             D. Evaluatie
                - wat neem je mee uit deze scholing
                - feedback voor trainer


theorieën/modellen  richtlijn existentiële crisis handboek palliatieve zorg
            presentietheorie
           dreipass der seelsorge

methodieken      veel ruimte voor inbreng casuïstiek door deelnemers
            oefenen met acteur

evaluatiemethode   centraal aan einde scholing
           met anoniem evaluatieformulier

evaluatie       oefenen met acteur wordt als zeer verrijkend ervaren
           prettig dat spiritualiteit/zingeving niet zweverig of groots wordt
           benaderd, maar alledaagse herkenbare invulling krijgt

Overige opmerkingen
                                              19
Scholingsprogramma spirituele zorg voor zorgverleners in de palliatieve zorg


Titel scholing:

gegeven door:       Drs. Arthur Polspoel
              Supervisor / docent pastorale hulpverlening aan de theologische
              faculteit van de Universiteit van Tilburg

emailadres/tel. nr.    arthur@polspoel.nl
              06. 51597148

Opzet

georganiseerd door:    Netwerk pall. zorg midden Brabant
              Of: universiteit van Tilburg.
              Zie site: http://www.uvt.nl/faculteiten/fkt/luce-crc/
              Cursus werken aan de spirituele dimensie in de pall. zorg
              Of: op aanvraag van een instelling

betaald door:
              Afhankelijk van de organisatie: eigen instelling bijv scholing in
              werktijd?, subsidie IKC, of alleen bijdrage deelnemers.


duur:           4 middagen of avonden á 3 uur wekelijks of om de 14 dagen

doelgroep:         Verzorgenden, vrijwilligers, pastores en anderen die belangstelling
              hebben voor deze problematiek.
              Max 15 deelnemers

hoe vaak al gegeven?    10 x sinds 2005

Inhoud

doelstelling/leerdoelen:  Aandacht krijgen voor spirituele vragen en vaardigheden om
              daarmee te kunnen werken.

thema’s
              Wat is spiritualiteit
              Hoe verwerken mensen confrontaties met ziekte en dood.
              Wat is helpen in deze situaties.
              De gelaagdheid van communicatie in het levensverhaal
              De kunst van communiceren

theorieën/modellen     Eigen theorie over verwerking
              Theorie over gelaagdheid in communicatie

methodieken        Inbreng van casuïstiek door de deelnemers en docent.
              Informatie via literatuur en door inbreng van docent
              Rollenspelen                                                 20
evaluatiemethode   Evaluatie  aan einde van de     scholing, met anoniem
           evaluatieformulier


evaluatie       wat wordt door deelnemers als meest zinvol ervaren
           wat geleerd
           opmerkingen over organisatie en inhoud van de cursus

Overige opmerkingen  Als achtergrond bij de cursus wordt gebruik gemaakt van de
           volgende literatuur:
             1.) A.Polspoel Wenen om het verlorene ik. 11e druk 2004
             (over rouw en rouwbegeleiding)
             2.) A.Polspoel Eenzaam sterven. Over communicatie in de
               pall. zorg 4e druk 2007
                                           21
Scholingsprogramma spirituele zorg voor zorgverleners in de palliatieve zorg

Titel scholing:      “Stilstaan bij existentiële vragen”

gegeven door:       Wilma Brokking/ nurse practitioner

emailadres/tel. nr.    wilmabrokking@hetnet.nl

Opzet

georganiseerd door:    IKA, en door diverse instellingen

betaald door:       IKA en door betreffende instellingen

duur:           1 middag/avond á 3 uur

doelgroep:         Verpleegkundigen/verzorgenden     werkzaam   in  ziekenhuis,
              verpleeghuis, thuiszorg, hospice

hoe vaak al gegeven?    2 keer sinds januari 2008 bij IKA, in april in twee hospices

Inhoud

doelstelling/leerdoelen:  Vertrouwd raken met begrippen rond existentie en spiritualiteit,
              reflectie op eigen gedrag in interactie met patient

thema’s          Hoe kun je existentiële vragen herkennen, stilstaan bij de invloed
              van de eigen waarneming (objectief kijken en luisteren), verkennen
              wat spirituele zorg inhoudt, welke specifieke benadering vraagt dit
              in de begeleiding

theorieën/modellen     Richtlijn VIKC Existentiële crisis, de presentietheorie van Baart,
              onderdelen van het NIS(ned.instituut stervens-en rouwbegeleiding)

methodieken        Individuele opdrachten, subgroepjes, casuïstiek, rollenspel, stilte-
              oefeningen in afwisseling met korte theoretische inleidingen

evaluatiemethode      Aan einde bijeenkomst met anoniem evaluatieformulier.

evaluatie         De deelnemers vonden de kennismaking met de presentietheorie
              heel waardevol, het stilstaan bij zichzelf, eigen waarneming en
              handelen, zichzelf inzetten als instrument, waarde van stilte, meer
              vertrouwd met spiritualiteit

Overige opmerkingen    Het is een korte scholing die slecht iets aan kan raken, maar is
              toch aantrekkelijk voor instellingen omdat het een afgerond,
              overzichtelijk geheel is wat gemakkelijk aangeboden kan worden
              aan een team, zonder dat dit teveel vraagt van de organisatie.
                                                 22
Scholingsprogramma spirituele zorg voor zorgverleners in de palliatieve zorg


Titel scholing:      Omgaan met zingevingsvragen / spiritualiteit. Let wel: niet
              specifiek in de palliatieve zorg

gegeven door:       Betty Engelsma – v an der Gaast

emailadres/tel. nr.    bengelsma@landstede.nl

Opzet

georganiseerd door:    ROC Landstede Zwolle, aan de opleiding voor verpleegkundigen
              nivau 4. Ik heb het op eigen initiatief, in het kader van de lessen
              Omgangskunde, als module ingevoerd

betaald door:        Niet specifiek / extra betaald, gezien mijn functie als docent ; dit
              hoort bij mijn werkzaamheden

duur:           Een serie lessen met een gemiddelde duur van 12 klokuren
              (hiernaast moeten er opdrachten worden uitgevoerd\\\0

doelgroep:         Studenten verpleegkunde niveau 4 (dus MBO)

hoe vaak al gegeven?    Zeker 5 keer

Inhoud

doelstelling/leerdoelen:  Leerdoelen
              Aan het einde van deze leereenheid kan de student
               1. De vijf aspecten van spiritualiteit uitleggen met voorbeelden uit
                  eigen leven en uit verhalen van anderen.
               2. Uitleggen aan welke voorwaarden een gesprek over
                  zingevingsvragen moet voldoen.
               3. Het levensverhaal van een zorgvrager beluisteren, waarbij de
                  thema’s van zijn / haar spiritualiteit een belangrijk onderdeel
                  vormen en dit verhaal beschrijven.
               4. Een gesprek over zingevingsvragen voeren, en analyseren.
               5. Reflecteren op zijn / haar eigen gedrag tijdens een gesprek
                  betreffende de spiritualiteit van een zorgvrager.
               6. Aantonen kennis te hebben van verschillende mogelijke
                  houdingen waarin een verpleegkundige om kan gaan met de
                  zingevingsvragen van zorgvragers, en daarbij haar / zijn eigen
                  houding beschrijven.
thema’s          Zie de leerdoelen

theorieën/modellen     (bijvoorbeeld: presentietheorie)

methodieken        Oefenen met acteur, doceren, veel casuïstiek, gespreksoefeningen
              met eigen studiegenoten, én met mensen uit eigen kennissenkring,
              aandacht voort zelfreflectie


                                                   23
evaluatiemethode   hoe evalueer je? Door uitvoering opdrachten,deze zijn voor een
           deel zelf gekozen. En door een gesprek aan het einde van de serie
           ‘lessen’.

evaluatie       wat wordt door deelnemers als meest zinvol ervaren: De
           deelnemers komen gaandeweg op gang, worden na een
           aanvankelijke aarzeling enthousiast , merken dat het ook over
           henzelf gaat.
           Moeilijk vind ik het onderdeel zelfreflectie.( En daarop volgend;
           hoe verder…) Wat kan ik in dit opzicht vragen van mijn studenten,
           ook grote onderlinge verschillen. Welke methodiek zou hierbij
           kunnen helpen? ben ik naar op zoek.


Overige opmerkingen  Nogmaals: het gaat dus maar ten dele over palliatieve zorg. Ik ben
           er belangstellend naar hoe anderen de zelfreflectie vorm geven in
           hun aanbod van een cursus.
                                              24
Scholingsprogramma spirituele zorg voor zorgverleners in de palliatieve zorg


Titel scholing:      Omgaan met verlies en lijden in de palliatieve zorg

gegeven door:       Gea Arentsen

emailadres/tel. nr.    info@gea-arentsen.nl
              tel. 0318 619044
              www.gea-arentsen.nl

Opzet

georganiseerd door:    Hospice Rozenheuvel te Rozendaal en Gea Arentsen, training en
              begeleiding in de zorg(netwerk pall zorg? eigen instelling? IKC?)

betaald door:       VOHA = huisartsenopleiding Nijmegen

duur:           1 dagdeel

doelgroep:         HAIO’s = huisartsen in opleiding (2 e jaar)

hoe vaak al gegeven?    2 keer sinds 2007

Inhoud

doelstelling/leerdoelen:   -  Zicht krijgen op de persoonlijke ervaring en betekenis van
                 lijden, sterven en dood om zo beter af te kunnen stemmen
                 op de ervaringen en behoeften van stervenden
               -  Signaleren van zorgen en angsten, zingevingsvragen,
                 behoeften
               -  Existentiële crisis
               -  Functie en methode van familiegesprekken

thema’s          Zie boven

theorieën/modellen

methodieken        Onderwijsleergesprek; informatieverstrekking door middel van
              kennisoverdracht; casuïstiek; deelnemers maakten een tekening
              van het persoonlijk gewenste sterfbed en bespreken dit in
              subgroepjes.

evaluatiemethode      Mondelinge evaluatie. Evaluatief gesprek met huisarts- opleider.

evaluatie         Deelnemers waren verrast dat de hulpverlener niet altijd met
              oplossingen en adviezen klaar hoeft te staan en dat ‘Er Zijn’ en
              aandacht hebben in situaties passender is. Bewustwording van
              eigen moeite met de verlies en dood en dat dit attitude en gedrag
              naar patiënten toe beïnvloed.

Overige opmerkingen    De middag is tekort om op de onderwerpen diep in te gaan, maar
              maakt veel los bij de deelnemers.

                                                25
Scholingsprogramma spirituele zorg voor zorgverleners in de palliatieve zorg


Titel scholing:
              Bijscholing Palliatieve Terminale Zorg:

              'Ruimte in de zorg voor leven en dood'


gegeven door:       Gea Arentsen

emailadres/tel. nr.    info@gea-arentsen.nl
              tel. 0318 619044
              www.gea-arentsen.nl


Opzet

georganiseerd door:    - Gea Arentsen, training en begeleiding in de zorg.
              - Deze scholing werd tot 2007 ook regelmatig georganiseerd door
              het IKO (Integraal Kankercentrum Oost)

betaald door:       Instelling / zorgorganisatie= opdrachtgever. Scholing wordt
              incompany gegeven

duur:           De bijscholing omvat 10 dagdelen van 3 ½ uur.
              De eerste 8 dagdelen vinden binnen 3 maanden plaats; de laatste 2
              dagdelen volgen na 2 en na 5 weken
              Het is ook mogelijk een kortere cursus samen te stellen met enkele
              modules / thema’s uit de bijscholing
              Cursus met onderwerpen uit dit scholingsprogramma is ook
              mogelijk voor vrijwilligers terminale zorg

doelgroep:         Verzorgenden en verpleegkundigen in verzorgings- en
              verpleeghuizen, palliatieve afdelingen, hospices en in de thuiszorg
              De bijscholing kan op maat gemaakt worden voor
              verpleegkundigen en verzorgenden die werken op gespecialiseerde
              afdelingen voor palliatieve zorg en hospices

hoe vaak al gegeven?    Sinds 2003 ongeveer 25 keer

Inhoud

doelstelling/leerdoelen:  Algemene doelstellingen:

                o Het bevorderen van kennis, inzicht en vaardigheden in de
                 zorg voor ongeneeslijke zieke en terminale zorgvragers en
                 hun naasten.
                o Het bevorderen van zelfreflectie en een adequate
                 beroepshouding t.a.v. palliatieve terminale zorgverlening.

                Per thema / module concrete doelstellingen


                                                 26
thema’s           Principes van palliatieve zorg; visie op PZ

              Spirituele zorg / Culturele aspecten en levensbeschouwing /

              Betekenis van sterven en dood /

              Omgaan met zingevingsvragen / existentiële crisis

              Psychosociale zorg / Omgaan met emoties in het ziekte - en
             stervensproces /

              Zorg en ondersteuning door en voor de familie/naasten /

              Zorg voor de zorgenden / omgaan met eigen ervaringen en
             emoties van de zorgverlener

              Communiceren rond het levenseinde (1 dagdeel)

              Organisatie van de palliatieve zorg /

              Samenwerken in een team

              Pijn en pijnbeheersing (1 dagdeel)

              Zorg voor andere problematische symptomen /

              Aanvullende of complementaire zorgvormen

              Ethische dilemma's rond het levenseinde (1 dagdeel)

              Rouw en verliesverwerking / nazorg (1 dagdeel )

           Dagdelen 9 en 10 zijn optioneel en zijn bedoeld om een begin te
           maken het geleerde in de werksituatie toe te passen en te
           integreren.
           Met behulp van een gestructureerde aanpak leren de deelnemers te
           werken aan een verbeterproject in de eigen werksituatie.

theorieën/modellen  Meerdere bronnen.
           Richtlijnen palliatieve zorg van de VIKC vormen uitgangspunt

methodieken     Er wordt gewerkt met diverse werkvormen:
           onderwijsleergesprek in relatie tot ervaringsgericht leren;
           kringgesprek met praatstok; opdrachten gericht op zelfreflectie en
           uitwisseling; opdrachten en oefeningen, individueel en in
           groepsverband; informatieverstrekking door middel van
           kennisoverdracht; lesondersteunend videomateriaal;
           casusbesprekingen; aandachtgerichte oefeningen; rollenspel.
           Gastdocenten (arts en verpleegkundig consulent voor medische en
           verpleegkundige onderwerpen). Trainingsacteur voor het oefenen
           mbt communicatie rond levenseinde - inbreng eigen casuïstiek..

evaluatiemethode   Mondelinge evaluaties; schriftelijke tussenevaluatie en schriftelijke

                                               27
           eindevaluatie. Niet anoniem. Evaluatiegesprek met de
           opdrachtgever.

evaluatie       Als de gehele scholing wordt gevolgd is de groep 10 dagdelen met
           elkaar aan het werk gedurende enkele maanden. Alle onderwerpen
           / thema’s in de palliatieve zorgverlening komen aan bod.
           Deelnemers geven aan dat dit een bijzonder verrijkend leer- en
           ontwikkelingsproces oplevert doordat er voldoende tijd is om te
           lezen, met elkaar ervaringen te delen, te reflecteren op het
           geleerde, wat dat betekent voor de zorgverlener zelf en men kan
           het toetsen en nabespreken in de praktijk.


Overige opmerkingen  Het thema ‘Spirituele zorg’ komt in het 2e dagdeel expliciet aan
           bod. Doelstellingen:
             o Inzicht te hebben in de eigen verhouding tot de dood en
               sterven - ervaringen, denkbeelden, levens- en
               geloofsovertuiging, gevoelens - en wat dit betekent voor de
               eigen manier van zorgverlenen.
             o Inzicht te hebben in de ontwikkelingen van de geschiedenis
               ten aanzien van de plaats en rol van de dood.
             o Kennis en inzicht te hebben in de betekenis van de dood
               en het sterven binnen de westerse samenleving en dit te
               kunnen integreren in beroepshouding en visie op zorg.
             o De invloed en het belang van culturele, religieuze en
               levensbeschouwelijke achtergronden in de beleving van
               ziekte en dood op waarde weten in te schatten.
             o Kennis te hebben van belangrijke rituelen en gebruiken
               rond het sterven van allochtone bevolkingsgroepen en
               godsdienstige stromingen in Nederland en weten waar
               desbetreffende informatie te verkrijgen is.
             o De invloed en het belang van spiritualiteit en spirituele
               zorg in de palliatieve zorgverlening te onderkennen.

           In andere dagdelen, bijvoorbeeld bij ‘Psychosociale Zorg’ wordt
           ook aandacht besteedt aan de relatie tussen psychosociale en
           existentiële of zingevings- problematiek. Bij het thema ‘Ethische
           dilemma’s rond het levenseinde’ wordt duidelijk dat
           levensbeschouwing en cultuur, normen en waarden een essentiele
           rol in de discussie speelt.
                                              28
Scholingsprogramma spirituele zorg voor zorgverleners in de palliatieve zorg


Titel scholing:
            ‘Communicatie rond het levenseinde’

            Verbeterprogramma voor verpleeg- en verzorgingshuizen,
            thuiszorgorganisaties en hospicesgegeven door:      Gea Arentsen, training en begeleiding in de zorg

emailadres/tel. nr.   info@gea-arentsen.nl
            tel. 0318 619044
            www.gea-arentsen.nl


Opzet          Het programma is bedoeld voor verpleeg- en verzorgingshuizen,
            thuiszorgorganisaties en hospices.
            Het verbeterprogramma bestaat uit twee componenten:

                Scholings- en trainingsprogramma voor verzorgenden en
               verpleegkundigen binnen de eigen instelling.
                Ondersteuning van de organisatie / afdeling bij het
               uitvoeren van verbeteracties op het gebied van de organisatie
               van communicatie rond het levenseinde.


georganiseerd door:   Gea Arentsen, training en begeleiding in de zorg.

            IKO en IKST (Integrale Kankercentra Oost en Stedendriehoek-
            Twente) hebben – met financiële steun van de provincie
            Gelderland - het verbeterprogramma 'Communicatie rond het
            levenseinde' ontwikkeld en uitgetest bij vier pilot-instellingen.
            Projectuitvoerder was Gea Arentsen. Zij bieden het
            communicatieprogramma ook aan.

betaald door:      Instelling / zorgorganisatie= opdrachtgever. Scholing wordt
            incompany gegeven

duur:          Training : 4 tot 5 dagdelen

doelgroep:       Het programma is bedoeld voor verpleegkundigen en
            verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen en hospices. Kan
            op maat worden gemaakt voor zorgverleners in
            thuiszorginstellingen.

hoe vaak al gegeven?  - 4 keer in het pilottraject (2005- 2006) onder auspiciën van IKO
            en IKST.
            - 1 keer via eigen bureau                                               29
Inhoud

doelstelling/leerdoelen:   -  Inzicht in de eigen opvattingen en gevoelens rond lijden,
                 sterven en dood.
               -  Kennis en vaardigheden op het vlak van communiceren en
                 begeleiding: o.a. contact maken en afstemmen; affectief
                 luisteren, signaleren van verbale en non-verbale signalen.
               -  Kunnen / durven praten (en luisteren) met de zieke en zijn
                 naasten over zorgen, angsten en zingevingsvragen rond het
                 sterven.
               -  Symbooltaal; omgaan met stilte; gebruik maken van via
                 rituelen
               -  Het geven van voorlichting over de mogelijkheden en het
                 beleid van de instelling behoort eveneens tot communicatie
                 rond het levenseinde.

thema’s          Dagdeel 0 (= optioneel):
              Startbijeenkomst met het interactieve theater Theducater.
              Doel: deelnemers bewust laten worden van hun eigen manier van
              communiceren met de patiënt en naasten aan de hand van
              gespeelde praktijksituaties.

              Dagdeel 1 en 2:
              De patiënt en zijn naasten staan centraal: hoe herken je emoties en
              behoeften, hoe kan het verwerkingsproces eruit zien?
              Ook wordt de eigen houding van de zorgverlener ten aanzien van
              lijden en sterven via zelfreflectie en uitwisseling onder de loep
              genomen. Situaties uit de praktijk vormen veelal het uitgangspunt.

              Dag 3:
              Het oefenen van communicatievaardigheden in zorgsituaties rond
              het levenseinde staat centraal. De deelnemers nemen hun eigen
              leerpunten als uitgangspunt. Aan deze bijeenkomst werkt een
              trainingsactrice mee.

              Dag 4:
              Reflectie deelnemers op hun eigen communicatieve houding en
              gedrag via het zelfevaluatie-instrument. Welke verbeteringen zijn
              gewenst in je eigen gedrag en welke in de organisatie? Tevens
              vindt er een terugkoppeling plaats vanuit het management:
              resultaten van de gekozen verbeterprojecten.

theorieën/modellen     Meerdere bronnen en modellen


methodieken        Zie programma

evaluatiemethode      Mondelinge evaluaties; schriftelijke eindevaluatie. Niet anoniem
              Evaluatief gesprek met opdrachtgever.

evaluatie           Uit evaluaties deelnemers van de training:
                   “Je hoeft niet altijd iets te zeggen; luisteren kan genoeg zijn”
                   “Iedereen heeft zijn eigen werkelijkheid; invloed van
                   interpretaties”

                                                     30
                 “Open vragen zijn soms beter dan gesloten”
                 “Leren luisteren naar anderen en naar jezelf is belangrijk”
                 “Stiltes mogen vallen; meer rust tussen vragen en antwoorden”
                 “Je mag meer eigen gevoelens uiten”
                 “Ik heb leren spiegelen”
                 “Het is beter om openlijker over sterven te praten”
                 “Bewuster kijken naar gesprekken helpt”
                 “Beter en vaker feedback durven geven is nuttig”

                 Men ervaarde na de training minder drempels m.b.t.
                 ‘moeilijke’ onderwerpen met bewoner, familie en
                 collega’s

                 Oefenen met trainingsactrice zeer leerzaam

Overige opmerkingen  Uit de pilot is gebleken dat het koppelen van beide onderdelen -
           scholings- en trainingsprogramma én verbeteracties- een
           synergetisch effect oplevert. Het is daarom belangrijk dat zowel de
           verbeteracties als de scholing in eenzelfde tijdsbestek (6 tot 8
           maanden) worden uitgevoerd. Medewerkers voelen zich extra
           gemotiveerd wanneer het management ook actief met het
           onderwerp bezig is. Bovendien zijn de verbeteracties nodig om de
           medewerkers goed in staat te stellen de nieuw verworven kennis en
           vaardigheden in de praktijk te brengen. Resultaat is dat het
           bewustzijn ten aanzien van communicatie rond het levenseinde
           binnen de instelling is verbeterd.
                                                 31

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:44
posted:2/16/2012
language:Dutch
pages:31