ULE 1012 HUBUNGAN ETNIK by Hhna5v1

VIEWS: 57 PAGES: 27

									  ULE 1012
HUBUNGAN ETNIK

   AGAMA
    &
 HUBUNGAN ETNIK
• Agama merupakan penanda jati diri masyarakat
 Malaysia yang pelbagai kaum.
• Tercatat dalam baris pertama ideologi negara (rukun
 negara)
• Perkara 3 Ceraian (1) menegaskan agama Islam
 dijadikan sebagai agama rasmi dan persekutuan namun
 agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan
 damai di negara ini.
• Perlembagaan juga memperuntukkan agama-agama lain
 berhak untuk menubuhkan dan menyelenggara hal-hal
 keagamaan bagi menyebarkan agama mereka kepada
 masyarakat. Dengan syarat tidak disebarkan dalam
 kalangan orang Islam atau berlawanan dengan undang-
 undang am negara.
AGAMA ISLAM
• Islam adalah agama yang diturunkan di Mekah
 dan tersebar ke seluruh dunia termasuklah di
 Alam Melayu
• Islam berasal daripada perkataan Arab “Salima”
 yang bermaksud keamanan, ketulenan,
 penyerahan dan ketaatan
• Agama yang berpegang kepada kepercayaan
 bahawa Tuhan hanya satu yakni Allah SWT
 yang bersifat Maha Esa.
• Islam telah diturunkan kepada Nabi Muhammad
 SAW
• Al-Quran yang mempunyai konsep dan teori
 peraturan hidup dan juga praktikal menjadi
 panduan dan landasan untuk umat Islam
 menghadapi kehidupan.
• Agama Islam bukanlah agama yang dicipta oleh
 Nabi Muhammad atau manusia. Ia diturunkan
 melalui wahyu kepada baginda untuk
 disampaikan kepada umatnya.
• Islam agama yang ditunkan untuk umat
 manusia seluruhnya.
• Al-Quran merupakan rujukan utamanya
 dan penting untuk memahami ajaran dan
 arahan yang terkandung di dalamnya.
• Segala jalan kehidupan dan perbuatan umat
 Islam berlandaskan Al-Quran dan Al-
 Sunnah seperti yang diterapkan di dalam
 perkembangan Tamadun Islam itu sendiri
• Orang Islam wajib percaya kepada 6 Rukun
  Iman dan juga 5 Rukun Islam
1)Rukun Iman
a. Beriman kepada Allah
b. Beriman kepada Rasul
c. Beriman kepada kitab-kitab Allah
d. Beriman kepada Malaikat
e. Beriman kepada Hari Kiamat
f. Beriman kepada Qada’ & Qadar
2) Rukun Islam

a.  Mengucap dua kalimah syahadah
b.  Menunaikan sembahyang lima waktu
c.  Berpuasa di bulan Ramadan
d.  Menunaikan zakat
e.  Menunaikan haji jika berkemampuan
• Kedua-dua jenis rukun ini ialah
 kesimpulan daripada keseluruhan ajaran
 dan perintah yang terdapat dalam Al-
 Quran dan hadis.

• Orang-orang Islam wajib percaya kepada
 keenam-enam rukun iman tadi dan
 mengamalkan kelima-lima rukun Islam
 dalam melayari kehidupan sebagai seorang
 muslim.
AGAMA BUDDHA
• Buddha dalam bahasa Sanskrit bererti Yang
 bebas daripada kejahilan.
• Pengasas agama Buddha ialah Siddartha
 gautama Buddha yang lahir di Nepal
• Merupakan agama yang terawal bertapak di
 Alam Melayu
• Antara agama utama kepada masyarakat
 Cina
•  Antara ajaran utama agama Buddha ialah yang
   disebut sebagai Empat Kebenaran Mulia
   mengenai alam :-
i. Penderitaan atau kesengsaraan hidup adalah
   lumrah alam
ii. Penderitaan manusia berpunca daripada nafsu
   untuk memperoleh kekayaan & keseronokan
iii. Bagi menggelakkan penderitaan, manusia
   harus pandai mengawal nafsu
iv. Bagi mengatasi nafsu, seseorang harus
   mempunyai mengikuti Jalan Berlapis 8 iaitu:-
a.  Pandangan yang betul
b.  Niat yang betul
c.  Pertuturan yang betul
d.  Tindakan yang betul
e.  Punca pencarian yang betul
f.  Usaha yang betul
g.  Tumpuan yang betul
h.  Pertimbangan yang betul
• Sekiranya peraturan tersebut dapat difahami dan
 dipatuhi maka manusia dapat melepaskan diri
 daripada pengabdian kelahiran semula dan
 mencapai tahap nirwana. (keadaan roh mencapai
 ketenangan yang abadi)
AGAMA HINDU
• Bahasa sanskrit disebut sbg Sanatana Dharma
 bermaksud undang-undang abadi
• Pengaruh sangat kuat di alam Melayu dari pelbagai
 aspek.
• Tidak mempunyai pengasas atau satu kitab suci
• Ada 4 kitab terawal iaitu :-Rig Veda, Sama Veda, yajur
 Veda, Atharva Veda
• Menyembah pelbagai dewa –penjelmaan satu Tuhan
 yang sama
• 3 Tuhan utama;-Brahma (pencipta), Vishnu (Pelindung)
 dan Siva (pemusnah)
•  Konsep utama agama Hindu ialah Dharma (tugas
   dan tanggungjawab setiap insan) Samsara (putaran
   kehidupan), Karma (perbuatan semasa hidup yang
   menentukan kehidupan di akhirat), Mokhsa
   (kebebasan daripada putaran kelahiran)
•  Matlamat untuk mencapai Mokhsa dengan 4 jalan
   iaitu :-
i) Raja Yoga (tafakur mengenai Tuhan)
ii) Jnana Yoga (melalui ilmu suci kebenaran Alam)
iii) Bhakti Yoga (rasa cinta dan kasih terhadap Tuhan)
iv) Karma Yoga (perlaukan sempurna)
AGAMA KRISTIAN
• Hadir bersama kedatangan orang Barat ke Alam
 Melayu
• Portugis bawa mazhab katolik semenjak pada
 zaman semenjak 1511
• Belanda bawa mazhab protestan pada awal abad
 ke 17
• Percaya kepada Jesus Christ sebagai Tuhan
• Kitab Suci adalah Bible
• 4 prinsip utama dalam agama Kristian :-
i)  Terdapat satu Tuhan yang merupakan
   pencipta seluruh alam
ii) Berpegang kepada konsep trinity iaitu tuhan
   bapa, tuhan anak dan tuhan “holy spirit”
iii) Ajaran Jesus hendaklah dipegang. Manusia
   harus mencintai tuhan dan berbaik dengan
   semua orang secara adiol dan aman
iv) Setiap orang akan diadili oleh Tuhan
      ISLAM HADHARI
• Diperkenalkan pada 23 September 2003 di
 Perhimpunan Agong UMNO kali ke 55 oleh YAB
 Perdana Menteri Malaysia.
• Ia bukan satu mazhab atau ajaran baru tetapi satu
 pendekatan bagi menjelaskan kepada masyarakat
 tentang kesempurnaan ajaran Islam seperti yang dibawa
 oleh Nabi Muhammad SAW
• Pendekatan Islam Hadhari menitikberatkan
 keharmonian hubungan etnik, malah ia wujud sejak
 zaman Nabi SAW
• Islam Hadhari bertujuan untuk :-
 - Menjana kemajuan manusia untuk
 pembangunan fizikal, spiritual, pembangunan
 insan, pembangunan ilmu demi kemajuan hidup
 di dunia dan akhirat.
• Hadhari membawa maksud “yang bertamadun”
 atau “Islam yang menekankan aspek
 tamadunan”
• Istilah hadharah membawa maksud
 keseimbangan kemajuan aspek material dan
 spiritual. Islam hadhari menekankan nilai2 murni
 dan positif
• Tujuan utama Islam Hadhari adalah untuk
 memperkasakan umat Islam dalam menghadapi
 cabaran dunia semasa. Namun demikian, ia tidak
 melibatkan umat islam sahaja apabila dilihat
 dalam konteks masyarakat plural di Malaysia
• Berlandaskan acuan kita sendiri.
• Ia merupakan pendekatan menyeluruh
 pembangunan dan tadbir urus berdasarkan
 perspektif Tamadun Islam (JAKIM 2005)
• Menjurus kepada pembinaan peradaban
• Ia bertujuan melahirkan insan yang mempunyai
 kekuatan moral inovatif, memandang ke
 hadapan, mampu berdikari, memandang tinggi
 budaya integriti dan membenci rasuah, sistem
 penyampaian pentadbiran negara yang cekap
 tanpa mengira golongan etnik
• Pelaksanaan konsep keadilan dan amanah dalam
 pentadbiran dengan menjalankan pemerintahan
 yang tidak membezakan etnik, warna kulit,
 kedudukan, miskin kaya atau perbezaan agama.
•  Matlamat dasar pembentukan masyarakat
   Hadhari adalah untuk membangunkan warga
   Malaysia menurut acuan kita sendiri;
   berasaskan masyarakat yang majmuk.
• Ia diperkasakan melalui 10 prinsip utama yang
   digariskan oleh Perdana Menteri iaitu :
i) Keimanan dan Ketaqwaan
ii) Kerajaan Adil dan Amanah
iii) Rakyat yang Berjiwa Merdeka
iv) Pembangunan Ekonomi yang Seimbang &
   Komprehensif
vi) Kehidupan Berkualiti
vii) Pembelaan hak kumpulan minoriti dan wanita
viii)Keutuhan budaya dan moral
ix) Pemeliharaan alam semula jadi
x) Kekuatan Pertahanan
• Prinsip pertama jelas menunjukkan ia
 berteraskan pegangan asas penganut agama islam
 di Malaysia. Wlau bagaimanapun, kita juga
 memperakukan agama lain di Malaysia turut
 mempunyai pegangan spiritual mereka masing-
 masing yang mengarahkan kebaikan.
• Melalui pendekatan Islam Hadhari, kerajaan
 ingin mewujudkan sebuah masyarakat yang
 progresif, aman dan makmur dengan keadilan
 yang merata
   ASAS HUBUNGAN ETNIK
   DALAM KONTEKS AGAMA
1.  Berkenal-kenalan
2.  Persefahaman
3.  Bekerjasama
4.  Persaudaraan
5.  Berkasih sayang
6.  Saling Menjamin
 APLIKASI HUBUNGAN ETNIK DALAM
 KEHIDUPAN MASYARAKAT MALAYSIA
1.  Kemesraan dan komunikasi
2.  Budaya ziarah menziarahi
3.  Mengambil berat
4.  Memulia dan menghormati seseorang
5.  Menghormati jiran
 KEPENTINGAN HIDUP MAJU MELALUI
 HUBUNGAN KERJASAMA PELBAGAI ETNIK
1. Memenuhi Tuntutan Hidup
2. Tidak Bergantung Pada Orang lain
TERIMA KASIH

								
To top