STRUKTUR PERANCAH ; PENGGUNAAN DAN PERTIMBANGAN

Document Sample
STRUKTUR PERANCAH ; PENGGUNAAN DAN PERTIMBANGAN Powered By Docstoc
					   STRUKTUR PERANCAH ; PENGGUNAAN DAN PERTIMBANGAN
      ASPEK-ASPEK KESELAMATANNYA DI TAPAK BINA
            ZHARINAH EDWARD MIYUN
Laporan projek ini dikemukakan sebagai sebahagian daripada syarat penganugerahan
          Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam
             Fakulti Kejuruteraan Awam
             Universiti Teknologi Malaysia
                  Mac 2004
“Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang
          tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”
         Tandatangan    :   …………………………
         Nama Penulis    :   Zharinah Edward Miyun
         Tarikh       :   8 Mac 2004
“Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini
   adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan
          Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam”
        Tandatangan    :   ........................................………….
        Nama Penyelia   :   Tuan Haji Othaman Bin Salleh
        Tarikh      :   8 Mac 2004
                  DEDIKASI
                           Buat ayah dan bonda tercinta…
                 Encik Miyun B. Gualah & Puan Sipah Bte. Lamin…
     Jasa dan pengorbananmu tak mungkin kuterbalas hingga ke akhir hayatku…
            Buat adik-adik akak yang tersayang dan sentiasa memahami…
                      Faizal, Ferilidaus, Shailey dan Norsaila…
                Kerana kalianlah akak berjuang untuk kejayaan ini…

                            Buat Mazlie B. Mohamad…
           Terima kasih kerana banyak mengajar erti kehidupan buat umi…
     Terima kasih kerana dugaan bersamamu telah banyak mematangkan diri ini…
                           Budimu akan kubawa mati…

                               Buat Hairol Nizam…
       Thanks kerana sentiasa mendengar masalah saya yang tak pernah habis…
Dan sentiasa memahami…diri dan pendirianku tidak akan sekuat dan segagah sekarang
                             tanpa nasihat dari anda…

                          Buat rakan-rakan seperjuangan…
 Ziela, Ckin, Cmin, Mast, Aleng, Farah, Yanie, Cik Why, Emi, Mc-You, Nisa Fakurazi,..
                           Dan yg tak tersebut namanya…
                 Kenangan bersama kalian tidak mungkin kulupakan…

                  Akhir sekali, Buat Tuan Haji Othaman b. Salleh…
             Terima kasih kerana sentiasa memberi panduan pada saya…
                        Maafkan segala salah dan silap saya…
 Dan buat semua yang terlibat secara langsung atau tidak sepanjang pengajian di bumi
                            UTM yang indah permai ini…
                 PENGHARGAAN
    Alhamdulillah berkat dan rahmat dari Nya, Projek Sarjana Muda ini dapat saya
siapkan walaupun menghadapi banyak kesukaran dan rintangan. Di sini saya ingin
mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi penghargaan kepada Encik
Othaman Bin Salleh yang telah banyak membantu dan memberi tunjuk ajar kepada saya
tanpa jemu. Tidak lupa juga buat rakan-rakan seperjuangan yang sentiasa bersama dalam
suka duka. Segala jasa yang kalian taburkan akan dikenang sepanjang hayat.    Buat keluarga tercinta, terima kasih kerana sentiasa memahami situasi dan
masalah serta sentiasa memberi semangat dan dorongan untuk terus berjuang bagi
mencapai kejayaan di bumi UTM ini. Tanpa anda semua, tidak mungkin kejayaan ini
menjadi milik saya.
                    ABSTRAK
    Kerja sementara memainkan peranan yang penting dalam proses pembinaan
struktur kekal. Salah satu daripada kerja sementara adalah struktur perancah. Ia
digunakan sebagai penyediaan kepada laluan sementara, penyokong kepada acuan
konkrit dan bertindak sebagai pelantar untuk pekerja bekerja. Struktur perancah yang
baik adalah yang direkabentuk dan dibina berdasarkan peraturan dan kod amalan yang
telah ditetapkan. Pada masa kini, kebanyakan struktur perancah adalah dari jenis pasang
siap/ sistem. Perancah jenis ini lebih praktikal, selamat, kukuh serta menjimatkan masa
dan kos.    Penyelidikan dalam pembangunan struktur kerja sementara adalah penting
dijalankan di Malaysia. Struktur perancah yang baik mestilah disediakan dengan faktor
keselamatan yang tinggi untuk menjamin keselamatan pekerja yang terbabit dengan
penggunaan struktur ini. Struktur perancah memainkan peranan dalam perjalanan proses
sesuatu projek pembinaan. Dalam menghasilkan struktur perancah yang lebih efektif,
lebih banyak penyelidikan dan teknologi terkini perlu diaplikasi dalam industri
pembinaan di negara kita.
                    ABSTRACT
    Temporary work plays an important role in completing permanent structures in
construction industry. One of the elements of temporary work is scaffolding. It plays its
role by providing passageway, support to structures and as workers platform. Good
scaffolding must meet the standard and regulation and including design. In today
practices, mainly is pre-fabricated system. The system is adopted due its effectiveness in
terms of fabrication and installation time, cost and strength.    The research work is concerned about the development of temporary work in that
currently used in Malaysia. A good scaffolding system must be provided with a high
provision to the safety of construction workers. Scaffolding system will always determine
the progress of the construction. In order to create an effective scaffolding system, more
research and the new and revolution technology on scaffold system should be applied to
the construction industry in our country
SCAFFOLDING ; USE AND CONSIDERATION OF THE SAFETY ASPECTS IN
                   CONSTRUCTION SITE.

Zharinah Edward Miyun, Faculty of Civil Engineering, Universiti Teknologi Malaysia

              Supervisor : Tuan Haji Othaman Bin Salleh

   Abstract: Temporary work plays an important role in completing permanent structures in construction
   industry. One of the elements of temporary work is scaffolding. It plays its role by providing
   passageway, support to structures and as workers platform. Good scaffolding must meet the standard
   and regulation and including design. In today practices, mainly is pre-fabricated system. The system is
   adopted due its effectiveness in terms of fabrication and installation time, cost and strength. The
   research work is concerned about the development of temporary work in that currently used in
   Malaysia. A good scaffolding system must be provided with a high provision to the safety of
   construction workers. Scaffolding system will always determine the progress of the construction. In
   order to create an effective scaffolding system, more research and the new and revolution technology
   on scaffold system should be applied to the construction industry in our country.

1.   INTRODUCTION
    Scaffolding is an important element in every construction process especially in
constructing of structure of building. Ordinarily, scaffolding was involved from the
beginning of a construction process until the end of it. In this project, the review actually
will be concerned about the application of scaffolding and also the safety aspect around
the construction site. Some of the review objective as below:
      i)    To observe the type of scaffolding and also it correspondence uses.
      ii)   To observe the design and the scaffolding construction Principe at the
          construction site.
      iii)   To examine the right method of installation of the scaffolding to fulfill
          the code of practice.
      iv)   To observe the root factor that caused the scaffolding failure at the
          construction site.
      v)    To observe the safety procedure in using scaffolding which have been
          assign in the rule and the code of practice.
Scope of this observation is focus on the interrogate research that have been perform to
the contractor. Otherwise, it also concern to the observation at the construction site
during in plant practical.

2.   LITERITURE REVIEW
    Ordinarily, construction of scaffolding can be divided to four main category
regarding to the material like bamboo, wood, steel and aluminium. Every of those
material will develop a different scaffolding according to the load that can be supported.
There are few type scaffolding can be found in market which corresponding to each uses
like example:
    a) Unsupported tied scaffolding         b) Putlog scaffolding
    c) Bird nest scaffolding            d) Tower scaffolding
    e) System scaffolding              f) “Trestle & Ladder “
    g) Tube cylinder steel scaffolding       h) Tube frame steel scaffolding
    i) Modular system
To qualify the construction technologies in the construction industries, the scaffolding are
also not withdraw from it. There are few type of scaffolding that have been designed and
constructed to be adopted in this present construction system. As an example, tube steel
scaffolding which suitable for use on uneven ground surface, tube cylinder steel
scaffolding which suitable to use for any working situation especially at narrow place and
system modular which construct to be used in the form of cylinder or circle like
petrochemical plant (refer picture 1 and 2). The scaffolding design principe is according
to several factor as loading system, safety factor, economy, foundation, capability to be
constructed and also safety. The construction process at construction site has to consider
after designing process. Have a several factor that need to be considered as the uses of
material, drawing and design specification, workers, soleplate/ base plate, parallelism and
surface, stability, investigation and qualification. Figure 1 shows the scaffold procedure
design.
Picture 1 : Tube cylinder steel scaffolding      Picture 2 : Tube steel scaffolding


3.    ANALYSIS AND RESULT
     This observation have been recognized the failure purpose of a scaffold as below:
   i)   Deform of the material
       - This kind of failure caused by re-using a broken scaffold in term to reduce
         the project cost. The deform material is like rusty and crooked scaffold.
   ii)   Insufficient of component
       - It usually caused by the workers careless during construction. It also
         caused by the leakage of element in a scaffold. Leakage of coupler is
         among of the failure that always happens during construction of tube
         cylinder steel scaffolding.
   iii)  Over load
       - The workers attitude that using the platform as storage to keep tools and
         material that cause the scaffold to bear overload.
       -
  iv)   Unqualified renovation
      - Modification without permission of a qualify engineer during using stage.
        This will cause the structure become unstable due to the change of the
        formation and function.
  v)   Colliding with a machine or logy
      - caused by uneven arrangement of the construction site and also there is no
        suitable path.
  vi)   Weather
  vii)  Soil condition
      - it is about the soil bearing capacity.
  viii)  Insufficient of wall ties and sharing.

To overcome and reduce the failure of scaffolding, the safety procedure need to be
considered start from the beginning until it can be used. The construction procedures
need to be fulfil during the installation process of scaffolding. The installation of a
scaffolding is almost similar for each type and it is an important to fulfill the specification
and follow the rule and also the code of practice that have been assign. Several item of
the regulation and the code of practice that been used in our country as below:
   i. BS 1139, Part 2 : 1982
  ii. BS 1139, Section 1.1 : 1990
  iii. BS 1139, Section 1.2 : 1990
  iv. B.S 1139, Section 2.1 : 1991
  v. Peraturan Kilang dan Mesin (Operasi Bangunan dan Kerja Kejuruteraan
    Pembinaan),Bahagian X, 1986
  vi. MS 10.1, 1975
The regulation and the code of practice is including all thing that involve to the
scaffolding as public rules, material specification, construction, safety investigation,
organizing and also the examination of material.
           Method of permanent work construction
                   Basic loads              Choose scaffold and layout
       Direct vertical loads         Direct horizontal loads
              Induced vertical loads
    Check verticals                 Diagonal bracing
                 Check stability
                Improved layout
Foundation       Jacks       Special details      Setting out
         Figure 1 : Scaffold procedure design
4.     CONCLUSION
      The conclusions that be drawn from this study are as follows;
   i)    There are several type of scaffolding have been made which match it uses in
        the construction industries likes tube steel scaffolding, tube cylinder steel
        scaffolding and the modular system.
   ii)    From the analysis, it is analysis shown that the tube steel scaffolding always
        used in the construction site. This is due to due to possibility to get it, high
        factor of safety, thrifty cost and can be used for many times.
   iii)   Most of contractors not followed the regulation and the code of practice of the
        scaffolding and only used it based on experience and knowledge.
   iv)    The failure of scaffolding is almost cause of human inattentive, it also when
        we do not follow the regulation and the code of practice.
   v)    It is importance to fulfill the specification and follow the safety procedure that
        been firmed in the safety procedure and code of practice. This is because the
        regulation and code of practice cover all aspect consist of the public rules,
        material specification, construction, safety investigation, arrangement and the
        examination of material.


5.     REFERENCES
1.     Badrie, A., safety At Work., A handbook to the occupational safety and health
      Act 1994, first edition, 1995.
2.     Murray Grant,BSc (Eng) Hons, C Eng, MICE, Scaffold Falsework Design to BS
      5975.
3.     Doughty, R., Scaffolding, Longman Scientific and Technical, 1986.
4.     Fadhil Othman (1998), “Principle Guide for Scaffolding Erection.”, National
      Seminar on Temporary Structures Design and construction for Safety, pp 1-6.
5.     A. Yabe, E.Y. Chuah, Ir. W.L. Yap (2000), “Scaffolding Quality Systems for The
      Construction of Main terminal Building,KLIA.”JURUTERA, pp. 52-28.
                    KANDUNGAN
BAB   PERKARA                      MUKA SURAT
     DEDIKASI                        ii
     PENGHARGAAN                       iii
     ABSTRAK                         iv
     ABSTRACT                        v
     KANDUNGAN                        vi
     SENARAI RAJAH                      xii
     SENARAI JADUAL                     xvi


BAB I  PENGENALAN
     1.1 Pengenalan                     1
     1.2 Objektif kajian                   2
     1.3 Skop kajian                     3


BAB II  REKABENTUK DAN PEMBINAAN STRUKTUR
     PERANCAH DITAPAK BINA
     2.1 Pengenalan                     4
     2.2 Binaan struktur perancah              4
     2.2.1 Buluh                       5
     2.2.2 Kayu                       6
     2.2.3 Keluli                      6
     2.2.4 Aluminium                     7
     2.3 Fungsi struktur perancah              7
     2.3.1 Pelantar tempat bekerja              8
     2.3.2 Pelantar untuk menempatkan bahan atau loji    8
     2.3.3 Pelantar dan tangga laluan            8
     2.3.4 Pelantar kerja sementara           9
     2.4 Komponen utama struktur perancah        11
     2.4.1 Tiub perancah                 11
     2.4.2 Papan perancah                11
     2.5 Unsur-unsur utama perancah           12
     2.6 Prinsip rekabentuk               15
      2.6.1 Sistem pembebanan              17
      2.6.1.1 Beban mati                18
      2.6.1.2 Beban hidup                18
      2.6.1.3 Beban alam sekitar/ beban angin      19
      2.6.2 Keboleh pemasangan              19
      2.6.3 Faktor keselamatan              20
      2.6.4 Penapak                   20
      2.6.4.1 Rekabentuk saiz papan dan luas pengalas  20
          tapak
      2.6.5 Ekonomi                   22
      2.6.6 Keselamatan                 22
     2.7 Prinsip pembinaan                23
      2.7.1 Penggunaan bahan               23
      2.7.2 Pekerja                   24
      2.7.3 Lukisan dan spesifikasi rekabentuk      24
      2.7.4 Tapak                    25
      2.7.5 Keselarian aras               27
      2.7.6 Kestabilan                  27
      2.7.7 Pengagihan beban               28
      2.7.8 Pemeriksaan keselamatan dan kelulusan    28


BAB III  TEKNOLOGI TERKINI DALAM PENGGUNAAN
     STRUKTUR PERANCAH DITAPAK BINA
     3.1 Pengenalan                   29
     3.2 Kualiti bahan                  29
     3.3 Jenis-jenis perancah              30
      3.3.1 Perancah terikat tak bersandar        30
      3.3.2 Perancah Putlog               32
     3.3.3 Perancah sarang burung capaian        34
     3.3.4 Perancah menara                35
     3.3 5 Perancah sistem                37
     3.3.6 “Trestle & ladder”              38
     3.3.7 Perancah tiub keluli bulat          40
     3.3.8 Perancah sistem modular            40
     3.4 Teknologi terkini dalam penggunaan struktur   41
       perancah
     3.4.1 Perancah rangka tiub keluli          41
     3.4.1.1 Perbandingan                41
     3.4.1.2 Komponen utama               43
     3.4.2 Perancah tiub keluli bulat          47
     3.4.2.1 Perbandingan                47
     3.4.2.2 Komponen utama               48
     3.4.3 Perancah modular               54
     3.4.3.1 Perbandingan                54
     3.4.3.2 Komponen utama               55


BAB IV  ANALISIS DAN KEPUTUSAN
     4.1 Pengenalan                   59
     4.2 Analisis dan keputusan             59
     4.2.1 Perancah yang sering digunakan        59
     4.2.2.1 Kegunaan                  60
     4.2.2.2 Kos dan keselamatan            60
     4.2.2 Faktor-faktor kegagalan struktur perancah   63
     4.2.2.1 Kecacatan bahan              63
     4.2.2.2 Kekurangan komponen            63
     4.2.2.3 Beban berlebihan              64
     4.2.2.4 Pengubahsuaian tanpa kelulusan       64
     4.2.2.5 Perlanggaran dengan mesin atau loji    64
     4.2.2.6 Cuaca                   65
     4.2.2.7 Keadaan tanah               65
     4.2.2.8 Kekurangan pengikat dinding dan perembat  67
     4.3 Keselamatan struktur perancah di tapak bina   67
    4.3.1 Pemasangan perancah             67
     4.3.1.1 Bidang kuasa kerja pengendali perancah  68
    4.3.2 Prosedur pemasangan perancah         68
     4.3.2.1 Perancah sistem rangka keluli       69
     4.3.2.2 Keselamatan dalam pemasangan kerangka   69
    4.3.3 Pembahagian dan pengiraan beban       70
    4.3.4 Pemasangan jaring keselamatan        71
     4.3.4.1 Peraturan memasang jaring         71
     4.3.4.2 Spesifikasi jaring keselamatan      73
    4.4 Peraturan dan kod amalan            74
    4.4.1 Peraturan umum bagi struktur perancah    77
    4.4.2 Penyenggaraan struktur perancah       79
    4.4.3 Kelulusan rekabentuk dan lukisan perincian  79
    4.4.4 Pengawasan kerja dan pemeriksaan bahan    80
    4.4.5 Pemeriksaan struktur perancah        80


BAB V  KESIMPULAN DAN CADANGAN
    5.1 Kesimpulan                   82
    5.2 Cadangan                    83
    RUJUKAN                      85
    LAMPIRAN
             SENARAI RAJAH
No. Rajah         Tajuk        Muka surat
2.1     Unsur-unsur dalam binaan        13
      perancah
2.2     Prosedur dalam merekabentuk      16
      perancah
2.2 (a)   Tapak asas yang betul untuk      26
      tanah rata
2.2 (b)   Tapak asas yang betul untuk      27
      tanah bercerun
3.1     Perancah terikat tak bersandar     31
3.2 (a)   Perancah Putlog            33
3.2 (b)   Pemasangan putlog pada dinding     33
3.3     Perancah sarang burung capaian     35
3.4     Perancah menara            36
3.5     Penggunaan baji dalam perancah     38
      sistem
3.6 (a)   “Trestle&ladder”            39
3.6 (b)   Trestle                39
3.6 (c )  Ladder                 40
3.7     Binaan asas perancah rangka tiub    44
      keluli dan komponen pemasangan
3.8 (a)   Plat tapak tetap            45
3.8 (b)   Plat tapak boleh ubah         45
3.9     Pengikat dinding            47
3.10  Right angle coupler        51
3.11  Swivel coupler          52
3.12  End to end coupler        52
3.13  Parallel coupler         53
3.14  Perancah modular         54
3.15  Tiang               56
3.16  Anggota melintang         56
3.17  Anggota condong          58
4.1  Perancah rangka tiub keluli    61
4.2  Perancah tiub keluli bulat    61
4.3  Penggunaan perancah tiub keluli  62
    bulat di tempat yang sempit
4.4  Pemasangan jaring keselamatan   72
4.5  Contoh kiraan ukuran jaring    74
              SENARAI JADUAL
No. Jadual         Tajuk         Muka surat
2.1     Spesifikasi minimum untuk         6
       perancah
2.2     Kategori kerja dalam struktur       10
       perancah dan bilangan pelantar
       yang diperlukan
2.3     Jenis, kegunaan dan had beban       18
       maksimum
3.1     Spesifikasi tiub keluli saiz 2 inci    49
       dan 3 inci dan itub aluminium
       saiz 2 inci
3.2     Spesifikasi tiang perancah        55
       modular
3.3     Spesifikasi anggota melintang       57
       perancah modular
3.4     Spesifikasi anggota condong        58
       perancah modular
4.1     Kegunaan had beban bagi          64
       struktur perancah
4.2     Keupayaan galas tanah           67
4.3     Faktor kerja yang mampu          77
       menghindarkan kemalangan

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:513
posted:2/16/2012
language:Malay
pages:20