PENGENALAN KEPADA ILMU LINGUISTIK TERAPAN by HC120216133354

VIEWS: 402 PAGES: 17

									PENGENALAN KEPADA
 ILMU LINGUISTIK
   TERAPAN
          1
   LINGUISTIK TERAPAN
     SECARA UMUM
• Linguistik terapan– salah satu bidang baru
 yang kajian penting tentang sifat-sifat:
 kemanusiaan.
• Antara disiplin dalam linguistik terapan -
 integrasi sains, sains sosial, dan
 kemanusiaan.
• Bukan mengkaji pelbagai bahasa tetapi
 mengkaji bahasa secara umum – sifat asas
 mana-mana bahasa manusia.

                        2
    KONSEP LINGUISTIK
      TERAPAN
• Kamus Linguistik(1997), penerapan ilmu
 linguistik dalam bidang yang berkaitan seperti
 linguistik pedagogi, leksikografi,
 psikolinguistik, dan terjemahan.
• Arbak Othman (1986), menjelaskan bahawa
 linguistik gunaan ialah apabila seseorang
 pengkaji itu berusaha menggunakan teori
 linguistik untuk menyatakan sumbangannya
 terhadap bidang-bidang ilmu yang lain.

                        3
• Nik Hassan Basri Nik Abdul Kadir (2005), ilmu
 linguistik terapan digunakan untuk mengkaji
 bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa,
 mengkaji kaedah mengajar bahasa, menguji
 kemahiran bahasa, membentuk bahan mengajar,
 mencari satu sistem yang baik untuk mengajar
 kanak-kanak membaca unsur-unsur linguistik
 khususnya bidang fonetik, fonemik dan digunakan
 juga untuk menolong mengatasi masalah gagap
 di kalangan sesetengah penutur khasnya kanak-
 kanak.

                       4
• Abdullah Hassan (2005), Linguistik terapan
 merujuk kepada penggunaan penyelidikan
 linguistik dalam pengajaran bahasa, linguistik
 terapan memanfaatkan teori, deskripsi, kaedah
 dan hasil kajian linguistik dalam mengajar
 bahasa dan menullis buku-buku teks.
• Geoffrey Finch (2005), the study of language
 teaching. You will sometimes find that stylistics
 and comparative linguistics are treated as sub-
 brunches of applied linguistics)
                         5
   LINGUISTIK TERAPAN
     SECARA UMUM
• Linguistik terapan– salah satu bidang baru
 yang kajian penting tentang sifat-sifat:
 kemanusiaan.
• Antara disiplin dalam linguistik terapan -
 integrasi sains, sains sosial, dan
 kemanusiaan.
• Bukan mengkaji pelbagai bahasa tetapi
 mengkaji bahasa secara umum – sifat asas
 mana-mana bahasa manusia.

                        6
• Linguistik terapan – kajian tentang bahasa
 secara lebih praktikal, berkaitan dengan
 masalah-masalah sebenar seperti:

 – pengajaran dan pembelajaran bahasa
  asing sebagai bahasa kedua,

 – polisi dan perancangan bahasa,

 – penilaian program bahasa


                        7
• Bidang linguistik terapan mencakupi disiplin-
 disiplin ilmu yang lain seperti antropologi,
 pendidikan, linguistik, psikologi & sosiologi.

• Bukan sekadar ‘menerap linguistik’ - linguistik
 terapan menjana penyelidikan dan teorinya
 yang tersendiri.
                          8
• Pakar dalam bidang linguistik terapan dan
 linguistik mempunyai organisasi profesional
 dan identiti mereka yang tersendiri.

• Terdapat perkaitan antara ahli linguistik
 terapan dan ahli linguistik.
                        9
BIDANG LINGUISTIK TERAPAN
Linguistik terapan merangkumi subbidang berikut:
• Fonetik Terapan,
• Perancangan Bahasa,
• Pembinaan Bahasa,
• Pengajaran Bahasa,
• Penterjemahan,
• Grafonomi atau Ortografi,
• Grafologi,
• Leksikografi,
• Mekanolinguistik,
• Medikolinguistik,
• Sosiolinguistik Terapan (Pragmatik),
• Leksikostatistik                 10
• Fonetik Terapan: Mempelajari bunyi bahasa dan
 penggunaannya dalam praktisnya. Misalnya olah
 vokal dalam seni drama dan seni muzik, dan untuk
 membetulkan bunyi bahasa kanak-kanak.
• Perancangan Bahasa: Mempelajari bahasa dalam
 konteks perkembangan bahasa. Misalnya aspek
 pembakuan bahasa.
• Pembinaan Bahasa: Mempelajari bahasa dalam
 konteks penggunaan bahasa yang baik dalam acuan
 kaedah dan pendekatan yang telah dikenal pasti dan
 diamalkan oleh penutur jati.
• Pengajaran Bahasa: Mempelajari bahasa ibunda,
 bahasa kedua atau bahasa asing mengikut
 pendekatan, kaedah dan teknik tertentu.
                         11
• Penterjemahan: Mempelajari bahasa untuk
 kepentingan pengalihbahasaan daripada satu bahasa
 kepada bahasa yang lain.
• Grafonomi: Mempelajari cara-cara mewujudkan
 bahasa dalam bentuk tulisan. Grafonomi atau
 Ortografi dinamakan juga sebagai ilmu ejaan.
• Grafologi: Mempelajari tulisan dengan tujuan untuk
 mengetahui sifat, nasib, kesesuaian dan
 keberuntungan penulis.
• Leksikologi: Mempelajari bahasa dalam konteks
 penulisan leksikon dalam bentuk kamus,
 ensiklopedia, dan tesaurus. Dinamakan juga sebagai
 ilmu perkamusan. Fokusnya pada cara penyusunan
 kamus.
                         12
• Mekanolinguistik: Mempelajari bahasa yang
 digunakan dalam penyusunan program mekanik.
• Medikolinguistik: Mempelajari bahasa untuk
 diterapkan dalam pengubatan. Misalnya pengubatan
 orang yang menghadapi tekanan perasaan yang
 serius,
• Sosiolinguistik Terapan: Mempelajari bahasa
 dalam konteks penggunaan bahasa dalam
 komunikasi sosial, iaitu dengan mengambil kira
 situasi, maksud, status penutur.
• Leksikostatistik: Ilmu yang mempelajari usia kata
 sejak dini kewujudannya dengan menggunakan
 rumus statistik. Penting untuk menentukan bahasa
 induk/proto.

                         13
 PERSOALAN-PERSOALAN
DALAM LINGUISTIK TERAPAN
1. Bagaimanakah cara terbaik mengajar dan
 belajar bahasa boleh dilakukan?

2.Bagaimanakah bahasa mempunyai hubungan
 dengan budaya dan masyarakat (sebagai
 contoh apakah hubungan antara identiti,
 bahasa dan budaya)?


                      14
3.Apakah masalah-masalah yang akan timbul
 semasa kegagalan berbahasa? – fizikal,
 psikologi.

4. Bagaimanakah bahasa digunakan dalam
 bidang pendidikan (seperti belajar membaca,
 belajar menulis atau membaca, menulis,
 bertutur untuk tujuan akademik?
                      15
 PERSOALAN-PERSOALAN YANG
  DIKEMUKAKAN OLEH AHLI
     LINGUISTIK
1. Bagaimanakah struktur linguistik dikatakan
 mempunyai perkaitan dengan apa yang
 dituturkan, dan bagaimana ini dikaitkan
 dengan makna yang disampaikan?

2. Bagaimana kanak-kanak boleh menguasai
 bahasa dengan cepat, walaupun jumlah ayat-
 ayat kelihatan seolah-olah tidak dapat dikira?

                        16
3. Bagaimanakah bahasa manusia berbeza
 daripada sistem komunikasi binatang?

4. Bagaimanakah bahasa boleh berubah
 mengikut peredaran masa?
                     17

								
To top