UNIVERSITATEA �BABES-BOLYAI� CLUJ-NAPOCA** by 36y5l21

VIEWS: 256 PAGES: 4

									           UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA
         FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
       DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
      TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA ORIENTATIVĂ PENTRU COLOCVIUL DE
               ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I


                     Specializarea Educaţie fizică


                   Sesiunea Ianuarie-Februarie 2011


    În cadrul Colocviului de admitere la gradul didactic I se vor organiza interviuri pe teme
circumscrise următoarelor domenii disciplinare şi arii tematice:  Programarea, conţinutul şi metodica predării jocurilor de fotbal, handbal, baschet şi volei în
  orele prevăzute în curriculumul la decizia şcolii.
  Contribuţii la realizarea unor modele de instruire la diferite nivele pentru disciplina sportivă
  fotbal, handbal, baschet şi volei în vederea formării echipei reprezentative a şcolii.
  Studii asupra eficienţei acţiunilor de joc la diferite nivele de pregătire şi optimizarea
  metodologie de instruire.
  Contribuţii la modernizarea metodologiei de predare a jocului de fotbal, handbal, baschet, volei
  şi rugby.
  Ponderea factorii afectivi şi motivaţionali în structura capacităţii de performanţă la jucătorii de
  fotbal, handbal, baschet, volei şi rugby juniori.
  Introducerea antrenamentului mental în antrenamentul echipelor reprezentative de fotbal,
  handbal, baschet, volei şi rugby.
  Dinamica efortului la nivelul copiilor şi juniorilor în perioadele de pregătire (mezocicluri,
  microcicluri şi lecţii de antrenament), specifică jocului de fotbal, handbal, baschet, volei şi
  rugby.
  Procedee metodice şi mijloace pentru dezvoltarea aptitudinilor condiţionale şi coordinative în
  antrenamentului juniorilor.
  Particularităţi ale metodelor de modelare în proiectarea şi desfăşurarea antrenamentului
  juniorilor.
  Optimizarea comunicării în cadrul învăţământului prin mijloacele specifice educaţiei fizice şi
  sportului.
  Procedee metodice şi organizatorice de predare pentru creşterea valorii densităţii motrice a
  lecţiei de educaţie fizică.
  Strategia abordării predării săriturilor cu sprijin din gimnastica şcolară (metode, mijloace, forme
  de organizare şi de exersare).
  Strategia abordării exerciţiilor acrobatice din gimnastica şcolară.
  Contribuţia obiectelor portative la dezvoltarea fizică generală a tinerei generaţii.
  Contribuţia exerciţiilor utilitar-aplicative la formarea personalităţii elevilor (aptitudini, atitudini,
  creativitate etc.).
  Dezvoltarea aptitudinilor psihomotrice prin exerciţii şi activităţii de natură creativă, în cadrul
  lecţiei de educaţie fizică, cu tematică din gimnastică.
  Perfecţionarea coordonării, ritmului şi echilibrului în lecţia de educaţie fizică.

 Lector dr. Prodea Cosmin                              www.prodea.ro
 tel. 0726-676590                             prodeacosmin@yahoo.com
          UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA
         FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
       DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

 Rolul muzicii în educarea şi dezvoltarea psihomotricităţii elevilor.
 Monografia probelor atletice de fond şi mare fond.
 Ponderea şi dirijarea pregătirii specifice de viteză, forţă şi rezistenţă în antrenamentului de
 atletism.
 Planificarea şi standardizarea metodelor şi a mijloacelor tehnice specifice atletismului în
 antrenamentul săritorilor în lungime.
 Selecţia şi orientarea copiilor spre înalta performanţă.
 Metodologia realizării selecţiei în învăţământul de masă la fiecare ramură sportivă în parte.
 Conţinutul, caracteristicile şi metodologia predării jocului de tenis şi tenis de masă la nivelul
 elevilor.
 Dinamica efortului în antrenamentul de tenis de câmp şi tenis de masă la nivelul elevilor.
 Metode şi mijloace pentru dezvoltarea calităţilor motrice specifice jocului de tenis şi tenis de
 masă la elevi.
 Optimizarea procesului instructiv-educativ în tenisul de câmp şi tenisul de masă prin aplicarea
 jocurilor dinamice şi a parcursurilor aplicative.
 Rolul tenisului de câmp şi a tenisului de masă în pregătirea complementară în jocurile sportive.
 Didactica dezvoltării calităţiilor motrice la nivelul învăţământului primar, gimnazial, liceal şi
 profesional.
 Didactica învăţării şi predării deprinderilor motrice de bază, utilitar-aplicative şi specifice
 jocurilor sportive la nivelul învăţământului primar, gimnazial, liceal şi profesional.
 Noi metodologii didactice de aplicarea jocurile dinamice pentru eficientizarea lecţiilor de
 educaţie fizică.
 Rolul ştafetelor şi al parcursurilor aplicative în cadrul lecţiilor de educaţie fizică.
 Studii despre influenţa practicării exerciţiilor fizice asupra calităţii vieţii elevilor.
 Dezvoltarea personalităţii elevilor prin intermediul mijloacelor educaţiei fizice.
 Studiu privind corectarea deficienţelor fizice funcţionale ale coloanei vertebrale în cadrul lecţiei
 de educaţie fizică la nivelul învăţământului primar, gimnazial, liceal şi profesional.
 Schiul alpin, mijloc de educaţie generală şi sportivă a elevilor din învăţământ.
 Eficientizarea procesului de antrenament la schiorii fondişti începători prin obiectivizarea
 mijloacelor de pregătire.
 Jocurile de mişcare – mijloc de iniţiere şi pregătire în judo.
 Optimizarea pregătirii fizice specifice în artele marţiale.
 Cercetarea pedagogică în învăţământ – componentă firească a practicilor educative
 Cadrul didactic cercetător – Profil de competenţe
 Cercetarea pedagogică: esenţă, clasificare, exigenţe, modalităţi de valorificare
 Proiectarea şi organizarea cercetărilor pedagogice în viziune sistemică
 Metodologia cercetării pedagogice
 Structurarea lucrărilor metodico-ştiinţifice
 Strategii de prezentare şi susţinere a lucrărilor ştiinţifice

                    BIBLIOGRAFIE

 1. Alexei, M. (2005) – Atletism Tehnica probelor, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-
   Napoca.
 2. Alexei, M. (2006) – Metodica învăţării probelor atletice, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca.
 3. Baciu A., Moise D. (2008) – Metodologia instruirii în tenisul de câmp - Editura Napoca
   Star, Cluj Napoca.
 4. Baciu A. (2008) – Antrenamentul în tenisul de câmp - Editura Napoca Star, Cluj Napoca;
 5. Bengeanu C-tin, Rusu Flavia, Braicu F. – Volei - teorie şi metodică, Editura Casa Cărţii de
   Ştiinţă Cluj-Napoca, 2000.

Lector dr. Prodea Cosmin                             www.prodea.ro
tel. 0726-676590                            prodeacosmin@yahoo.com
          UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA
         FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
       DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

 6. Bocioacă, L. (2003) – Puterea în judo, Editura BREN, Bucureşti.
 7. Bocoş, M., Jucan, D. (2007), Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia
   evaluării. Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor, Editura Paralela 45,
   Piteşti.
 8. Bocoş, M. (2007) – Teoria şi practica cercetării pedagogice, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă,
   Cluj-Napoca.
 9. Bogdan, V. (2005) – Atletism, Particularităţile tehnico-biomecanice ale probelor de atletism.
 10. Bogdan V., Pop A. (2007) – Şcoala atletismului - Iniţierea în atletism Editura GMI.
 11. Bompa, T. (2003) – Performanţa în jocurile sportive. Teoria şi Metodica Antrenamentului,
   Editura Ex Ponto, Bucureşti.
 12. Cârstea, Gheorghe (1997) – Educaţia fizică - teorie şi metodică, A.N.E.F.S, Bucureşti;
 13. Cârstea, Ghe. (2000) – Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, Editura AN-DA,
   Bucureşti.
 14. Cerghit, I. (2008) – Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi
   strategii, Editura Polirom, Iaşi.
 15. Chiş, V. (2005) – Pedagogia contemporană – Pedagogia pentru competenţe, Editura Casa
   Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca.
 16. Colibaba Evuleţ D., Bota I. (1998) – Jocuri sportive. Teorie şi metodică, Editura Aldin,
   Bucureşti.
 17. Cucoş, C. (2008) (coord.), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade
   didactice, Editura Polirom, Iaşi.
 18. Hantau I. (1980) – Judo. Curs pentru specializare. Partea II. Bucureşti.
 19. Hantău, I., Bocioacă, L. (1998) – Antrenamentul în judo, Editura Universităţii Piteşti.
 20. Hantău, I. (2000) – Structura antrenamentului la judo, Editura Printech, Bucureşti.
 21. Ionescu, M. (2007) – Instrucţie şi educaţie, ediţia a III-a revăzută şi adăugită, „Vasile
   Goldiş” University Press, Arad
 22. Moise D.G., Antonescu D. (2002) – Teoria tenisului modern, vol. I şi II Ed. Printnet,
   Bucureşti.
 23. Moise Gh., Dobosi S., Moise D. (1995) – Tenis pentru începători, Editura Garamond, Cluj-
   Napoca.
 24. Luca, A., (1998) – Gimnastica în şcoală, Editura Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi.
 25. Paşcan, I., (2003) – Gimnastica acrobatică în ciclul gimnazial, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă,
   Cluj-Napoca.
 26. Paşcan, I., (2006) – Gimnastica în şcoală, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca.
 27. Paşcan, I., (2008) – Metodica predării gimnasticii în şcoală, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă,
   Cluj-Napoca.
 28. Paşcan, I., (2009) – A torna oktatásának módszertana az iskolában (Metodica predării
   gimnasticii în şcoală - pentru cei care dau examenul în limba maghiară), Editura Casa Cărţii
   de Ştiinţă, Cluj-Napoca.
 29. Paşcan, I., (2008) – Gimnasztika, (pentru cei care dau examenul în limba maghiară), Editura
   Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca.
 30. Păcuraru, A., (2002) – Volei – tehnică şi tactică, Editura Fundaţiei Universitare, Galaţi.
 31. Popovici, C., (2005) – Fotbal – Copii şi juniori. Editura Napoca Star, Cluj-Napoca.
 32. Popovici, C., (2004) – Pregătirea fizică a fotbalistului. Editura Napoca Star, Cluj-Napoca.
 33. Popovici, C., (2004) – Fotbal – curs de bază. Uz intern, Cluj-Napoca.
 34. Popovici, C., Monea, D., (2006) – Fotbal curs de bază – ediţie revizuită. Uz intern, Cluj-
   Napoca.
 35. Popovici, C., (2008) – Regulamentul jocului de fotbal. Uz intern, Cluj-Napoca.
 36. Pop I. N, (2009) – Judo - Curs de bază.


Lector dr. Prodea Cosmin                             www.prodea.ro
tel. 0726-676590                            prodeacosmin@yahoo.com
          UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA
        FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
      DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

 37. Prodea, C., Cobârzan, H. (1999) – Metodica educaţiei fizice şi sportive şcolare, Editura
   C&C, Cluj-Napoca.
 38. Prodea, C., Cobârzan, H. (2004) – Educaţia fizică – Bazele metodicii, Suport de curs,
   Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca.
 39. Prodea Cosmin, (2009) – „Practică Pedagogică Observativă” - pentru nivel licenţă, Editura
   Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca.
 40. Rusu Flavia, (2004) – Curs de volei – FEFS http://www.sport.ubb.cluj.ro.
 41. Rusu Flavia, (2008) – Jocul de volei în şcoală, Editura Napoca Star.
 42. Sabău E., Monea G., (2007) – Atletism – Tehnica şi metodica probelor Editura BREN,
   Bucuresti.
 43. Scarlat E., Scarlat M.B. (2002) – Educaţie Fizică şi Sport - Manual pentru învăţământul
   gimnazial., Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
 44. Segărceanu A. (1998) – Tehnică, tactică, metodică - Editura Quasar, Bucureşti.
 45. Sotiriu R. (1998) – Handbal. Antrenament. Teorie şi metodică, Editura Garold Bucureşti.
 46. Spate Dietrich (1995) – Conceptul de pregătire a contraatacului, Editura CCPS, Bucureşti.
 47. Spate Dietrich, Schubert Renate, Ehret Arno, (1997) – Handball-Handbuch Aubautraining
   fur jugendliche, Munster: Philippka-Verlag, Auflage.
 48. Vick W. (1995) – Pregătirea de handbal în sală, Editura CCPS, Bucureşti.
 49. Zamfir Gh, Florean M, Toniţa T. (2000) – Handbal. Teorie şi metodică, Editura Praxis
   Media, Cluj-Napoca.
Lector dr. Prodea Cosmin                           www.prodea.ro
tel. 0726-676590                          prodeacosmin@yahoo.com

								
To top