Pravni lica vo koi drzavata e dominanten akcioner 11 Oktomvri Eurokompozit Prilep by HrIzv0f4

VIEWS: 26 PAGES: 16

									           JP "11-OKTOMVRI – EUROKOMPOZIT” - PRILEP
MISLEWE NA REVIZOROT

10. Kako rezultat na izvr{enata revizija na finansiskite izve{tai za 2002 godina kaj JP "11 Oktomvri-
  Eurokompozit"-Prilep, Revizorot na Dr`avniot zavod za revizija izdade svoe mislewe (to~ka 11 i 12), vrz
  osnova na utvrdenite naodi od to~kite 10.1. do 10.77.

  10.1. Finansiskite izve{ati koi se prezentirani na revizijata i koi prestavuvaa predmet na revizija prestavuvaat
     konsolidirani finansiski izve{tai poradi toa {to vo sebe gi sodr`at finansiskite podatoci od
     ,,EUROINVEST-11 Oktomvri,, Akcionersko dru{tvo vo me{ovita sopstvenost i Dru{tvoto za
     proizvodstvo na proizvodi so posebna namena ,,11-OKTOMVRI-EUROKOMPOZIT,, A.D.Prilep.

  10.2. Dru{tvoto za proizvodstvo na proizvodi so posebna namena ,,11-Oktomvri-Eurokompozit,, A.D. Prilep
     ne obezbedilo dosledna primena na Odlukata za usvojuvawe na delbeniot bilans donesen na 14-07-
     2000 godina so {to izvr{ilo potcenuvawe na aktivata i pasivata za iznos od 362.924 iljadi denari i
     vonbilasnata evidencija za 4.607 iljadi denari vo Bilansot na sostojba, poradi toa {to ,,Euroinvest-11
     Oktomvri,, A.D. Prilep prodol`uva da raboti se do 12-06-2002 godina, bez da go sprovede delbeniot
     bilans vo smetkovodstvenata evidencija.

  10.3. Dru{tvoto za proizvodstvo na proizvodi so posebna namena ,,11-Oktomvri-Eurokompozit,, A.D. Prilep
     svoeto rabotewe vo tekot na 2002 godina ne go obavuvalo vo soglasnost so Programata za rabota,
     posebno vo delot na tro{ocite koi se ostvareni nad planiranoto nivo za 215.931 iljada denari, koe
     prestavuva zgolemuvawe za 2.877,6% vo odnos na planiranite tro{oci. Evidentni se otstapuvawata po
     site vidovi na tro{oci, pred se tro{ocite za promocija, propaganda, reklama, reprezentacija i
     sponzorstvo {to e sprotivno na statutarnite odredbi na Dru{tvoto.

  10.4. Finansiskite izve{tai za raboteweto na dru{tvoto ne se usvoeni od strana na Sobranieto na dru{tvoto
     {to e sprotivno na ~len 50 od Statutot na Dru{tvoto.

  10.5. Dru{tvoto za proizvodstvo na proizvodi so posebna namena ,,11-Oktomvri-Eurokompozit,, A.D. Prilep
     poradi podolg vremenski period na blokirana `iro smetka ne izvr{ilo migrirawe na svojata `iro-smetka
     kaj nositelite na platniot promet poradi {to istata se nao|ala vo Agencijata za rabota so blokirani
     smetki. Celokupniot platen promet dru{tvoto ne go obavuva preku Agencijata za rabota so blokirani
     smetki, odnosno istoto se vr{i preku Dru{tvoto za proizvodstvo, trgovija i uslugi ,,Kompozitna
     oprema,, DOOEL uvoz-izvoz-Prilep i po pat na cesii i kompenzacii koi se sproveduvani preku Invest
     banka, {to e sprotivno na zakonskite propisi.

  10.6. Dru{tvoto za proizvodstvo na proizvodi so posebna namena ,,11-Oktomvri-Eurokompozit,, A.D.Prilep
     gi zapo~nuva svoite delovni aktivnosti na 1-01-2002 godina so deponirani sredstva vo Invest-Banka
     A.D. Skopje vo iznos od 128.729 iljadi denari, so nepoznata kamatna stapka, odnosno soglasno
     Dogovor za oro~uvawe na sredstva od 24-07-2001 godina. Kamatnata stapka se utvrduva ,,po Odluka
     na Bankata,, za koe na revizijata ne i bea prezentirani soodvetni Odluki od koi mo`e da se konstatira
     visinata na kamatnata stapka. Dru{tvoto deponiralo sredstva vo delovna banka, iako ima neisplateni
     obvrski prema fondovite za penzisko inavalidsko osiguruvawe, za zdravstvo, za vrabotuvawe i obvrski
     prema dr`avata vo vkupen iznos od 88.316 iljadi denari. Za nepodmirenite obvrski sprema dr`avata
     sekojdnevno se zgolemuvaat obvrskite po osnov na kamati za neplateni danoci i pridonesi prema
     dr`avata. Vakviot na~in na rabota vlijae vrz negativniot finansiski rezultat (zagubata) i ne e vo interes
     na dru{tvoto, {to e sprotivno na zakonskite propisi i menaxerskiot dogovor.

  10.7. Spored podatocite dobieni od Agencijata za rabota so blokirani smetki       vkupnata blokada na
     navedenoto dru{tvo iznesuva 152.917 iljadi denari i toa kako {to sleduva:

       akceptni nalozi vo iznos od 4.813 iljadi denari,
       sudski re{enija       89.882 iljadi denari;
       danoci             50.508 iljadi denari;
       pridones za ZO         5.946 iljadi denari;
       pridones za vrabotuvawe   1.516 iljadi denari;
       pridones za PIO         252 iljadi denari;
                                                        727
  10.8. Dru{tvoto za proizvodstvo na proizvodi so posebna namena ,,11-Oktomvri-Eurokompozit,, A.D. Prilep
     vo svoeto rabotewe ne obezbedilo dosledno po~ituvawe na Zakonot za personalen danok od dohod,
     Zakonot za penzisko invalidsko osiguruvawe, Zakonot za zdravstveno osiguruvawe, Zakonot za
     danokot na dodadena vrednost i drugi zakonski akti. Presmetuvaweto na obvrskite po navedenite
     zakonski akti za del ne e vr{eno, a dodeka vo nekoi slu~ai se presmetuvani vo nedovolen iznos.
     Presmetanite i sozdadenite obvrski po site osnovi ne se podmiruvani, iako dru{tvoto imalo na
     raspolagawe finansiski sredstva i vr{elo isplati za drugi nameni.

  10.9. Dru{tvoto za proizvodstvo na proizvodi za posebna namena ,,11-Oktomvri-Eurokompozit,, A.D.Prilep
     vr{ej}i go platniot promet nadvor od zakonskite propisi preku Invest-Banka A.D. Skopje, nema
     izraboteno soodveten pismen akt so koj }e se uredat pravata i obvrskite pome|u navedenite pravni lica
     a osobeno visinata na provizijata. Na revizijata i be{e prezentirano pismeno izvestuvawe (so
     nelogi~na sodr`ina) od 13-11-2001 godina od Invest-Banka A.D.Skopje so koe go izvestuvaat
     Dru{tvoto, deka od 13-11-2001 godina provizijata za isplata po odnos na cesii i asignacii za
     navedenoto dru{tvo se namaluva od 0,30% na 0,15%.

  10.10. Izve{trajot za izvr{eniot Popis za sostojbata na sredstvata i izvorite na sredstvata so sostojba na 31-
    12-2002 godina ne e usvoen vo ramkite na propi{anite rokovi so Pravilnikot za na~inot i rokovite na
    vr{ewe popis i usoglasuvawe na smetkovodstvenata so fakti~kata sostojba, {to e sprotivno na
    zakonskite propisi.

  10.11. Ne e izvr{eno ispituvawe na osnovanosta za postoeweto na pobaruvawata i obvrskite, ne e utvrdena
    starosnata struktura na istite i ne se prevzemeni soodvetni zakonski merki za nivna naplata, odnosno
    pla}awe.

  10.12. Ne e izvr{eno vrednosno usoglasuvawe na zemji{teto so pazarnata vrednost spored kriteriumite vrz
    osnova na koi nadle`niot organ ja odreduva visinata na nadomestokot na toa zemji{te, poradi {to
    nerealno i neobjektivno e iska`ana vrednosta na toa zemji{te vo Bilansot na sostojba.

  10.13. Ne e izvr{eno revalorizirawe na vrednosta na osnovnite sredstva i ispravkata na vrednosta na
    osnovnite sredstva koi se iska`ani vo Bilansot na sostojba na dru{tvoto koi imaat ednakva
    revalorizirana nabavna vrednost i revalorizirana ispravka na vrednost.
     Poradi prethodnoto izvr{eno e potcenuvawe na vrednosnoto usoglasuvawe na nematerijalnite
     sredstva za iznos od 38 iljadi denari, vrednosnoto usoglasuvawe na materijalnite sredstva za iznos od
     2.092 iljadi denari, akumuliranata amortizacija za iznos od 38 iljadi denari i akumuliranata
     amortizacija na materijalnite sredstva 2.092 iljadi denari, {to e sprotivno na zakonskite propisi.

  10.14. Ne e izvr{eno revalorizacija na presmetanata amortizacija, poradi koe e izvr{eno potcenuvawe na
    vrednosno usoglasuvawe na amortizacijata vo Bilansot na uspeh za iznos od 115 iljadi denari za koj
    iznos se potceneti revalorizacionite rezervi vo Bilansot na sostojba. {to e sprotivno na zakonskite
    propisi.

  10.15. Dru{tvoto za proizvodstvo na proizvodi za posebna namena ,,11-Oktomvri-Eurokompozit,,
    A.D.Prilep vo svoeto rabotewe ne obezbedilo primena na Zakonot za javni nabavki.

  10.16. Na revizijata ne i bea staveni na uvid izve{ataite za rabotewe na dru{tvvoto soglasno ~len 78 od
    Statutot na dru{tvoto.

  10.17. Dru{tvoto za proizvodstvo na proizvodi za posebna namena ,,11-Oktomvri-Eurokompozit,,
    A.D.Prilep ima vr{eno isplati vo gotovo od blagajnata za razni nabavki i uslugi vo iznosi preku 100
    evra po poedine~ni isplati, sprotivno na odredbite na Zakonot za platen promet.

  10.18. Podatocite registrirani vo delovnite knigi se iska`uvani vrz osnova na necelosni i nekompletirani
    dokumenti, pri {to se napu{teni principite na navremenost, a`urnost i hronologija koe pridonesuva za
    neto~no odrazuvawe na vremenskiot redosled na nivnoto nastanuvawe, {to e sprotivno na zakonskite
    propisi.

  10.19. Vrz osnova na Odluka na Vladata na Republika Makedonija br.23-200/1 od 01.02.2000 godina i
    Dogovorot za pretvarawe na pobaruvawata vo traen vlog br.09-3490 od 14.03.2000 godina, pome|u
    Vladata na Republika Makedonija i ,,Euroinvest 11 Oktomvri,, AD Prilep, a so sproveduvaweto na728
   transformacijata na dru{tvoto i upisot vo trgovskiot registar, Republika Makedonija steknuva pravo na
   sopstvenost na akcii vo transfomiranoto dru{tvo, vo nominalen iznos od 596.425 iljadi denari. Vo
   evidencijata na dru{tvoto ovoj dr`aven kapital e potcenet za iznos od 20.059 iladi denari, za koj na
   revizijata ne i be{e prezentirana dokumentacija za pomalku evidentiraniot iznos na kapitalot.
   Revizijata predlaga da se sprovede postapka, dr`avniot kapital da se svede na nominalen iznos
   soglasno Dogovorot (nerealno i neobjektivno utvrden kapital).

10.20. Vrz osnova na izjava broj 03-2725 od 15.07.2002 godina potpi{ana od strana na izvr{niot direktor na
   Dru{tvoto za proizvodstvo na proizvodi so posebna namena ,,11-Oktomvri-Eurokompozit,, A.D. Prilep
   otstapeno e pravoto na koristewe na priklu~ok na mobilna telefonija na teret na Dru{tvoto, a vo korist
   na prviot izvr{en direktor {to e sprotivno na statutarnite odredbi na Dru{tvoto. Soglasno Dogovor broj
   61231/48 od 08.10.1998 godina, protivvrednosta na pravoto za koristewe na mobilnata telefonska
   mre`a iznesuva 250 DM.

10.21. Dru{tvoto za proizvodstvo na proizvodi so posebna namena ,,11-Oktomvri-Eurokompozit,, A.D.
   Prilep vo tekot na 2001 i 2002 godina izvr{ilo proda`ba na 10 pi{toli evidentirani vo
   smetkovodstvenata evidencija vo 2002 godina zapo~nuvaj}i od mesec mart zaklu~no so mesec
   septemvri. Za proda`bata na navedenite pi{toli nepostoi soodvetna Odluka za proda`ba na istite, a
   voedno na revizijata ne i bea prezentirani podatoci za pri~inite na proda`bata:
    proda`bata e izvr{ena bez ostvarena razlika vo cena, odnosno istite se prodadeni po cenata na
     nivnata nabavka, i
    Postojat 2 ispratnici pod reden broj 3/2001 od 2001 godina so izvr{eni korekcii vo odnos na brojot
     na pi{tolite. Od sodr`inata na istite, odnosno od iska`aniot fabri~ki broj na pi{tolot se konstatira
     deka stanuva zbor za prodadeniot pi{tol na Prviot izvr{en direktor iska`an vo faktura broj 04328/A
     od 23.09.2002 godina. Na revizijata ne i be{e prezentirano Odobrenie za nabavuvawe na oru`je za
     navedeniot pi{tol marka Crvena Zastava 7,65 mm so fabri~ki broj C-63332 od koe nemo`e da se
     konstatira dali navedenoto lice vo momentot na nabavkata na navedeniot pi{tol raspolagal so takvo
     Odobrenie,
    vo dokumentacijata postoi samo fotokopija od Dozvola za poseduvawe i nosewe na oru`je
     izdadena na 23.09.2002 godina.

10.22. Preceneti se uslugite so karakter na materijalni tro{oci vo Bilansot na uspeh vo delot na naemnini-
   lizing za iznos od 5 iljadi denari za koj iznos se potceneti nematrijalni tro{oci od raboteweto vo delot
   na danoci, pridonesi, ~lenarini i drugi dava~ki koi ne zavisat od rezultatot, poradi pogre{na
   smetkovodstvena evidencija.

10.23. Preceneti se uslugite so karakter na materijalni tro{oci vo Bilansot na uspeh vo delot na ostanati
   uslugi za iznos od 63 iljadi denari za koj iznos e preceneta i zagubata poradi otstapuvawe bez
   nadomest na 4 pancirni eleci, od pri~ini {to vo momentot na otstapuvawe na istite nepostoi soodveten
   praven akt.

10.24. Preceneti se ostanatite tro{oci od raboteweto vo Bilansot na uspehot i toa vo delot na ostanati
   nematerijalni tro{oci za iznos od 300 iljadi denari za koj iznos e preceneta zagubata, poradi toa {to:
    izvr{eno evidentirawe na tro{ok vo iznos od 20 iljadi denari (pla}awe na Ma{inski fakultet preku
     smetkata na Kompozitna oprema) za koj nepostoi soodveten dokument od koj mo`e da se osoznae
     vidot na tro{okot i osnovot na izvr{enoto pla}awe;
    izvr{eno pla}awe na telefonska smetka za privaten mobilen telefon na ~len na Odborot na
     direktori vo iznos od 6 iljadi denari;
    izvr{eni se isplati na del od vrabotenite vo dru{tvoto vo iznos od 160 iljadi denari na ime
     nadomest za prevoz do rabota i od rabota, bez da postoi soodveten akt donesen od nadle`niot organ
     na dru{tvoto, pri {to visinata na nadomestokot e razli~en po poodelni rabotnici- vo dru{tvoto
     postoi organiziran prevoz;
    izvr{eno pla}awe na ime hranarina za vraboteni lica vo ,,EUROLAMINATI,,-Prilep za pove}e
     meseci vo tekot na 2002 godina vo iznos od 114 iljadi denari;

10.25. Potceneti se ostanatite tro{oci od raboteweto vo Bilansot na uspeh i toa vo delot na danoci,
   pridonesi,~lenarini i drugi dava~ki koi ne zavisat od rezultatot za iznos od 114 iljadi denari za koj
   iznos se potceneti obvrskite za danoci i pridonesi od plati i na drugi primawa i zagubata, poradi toa
   {to:
                                                     729
      izvr{ena na isplata na nadomestok na ime nagrada za ve{to lice vo iznos od 5 iljadi denari bez da
       se presmeta i plati obvrskata za personalen danok vo iznos od 1 iljada denari;
      izvr{ena isplata na nadomestoci na vraboteni vo dru{tvoto na ime nadomest za vadewe na
       uverenie za dr`avjanstvo i drugi li~ni ispravi vo iznos od 31 iljada denari za koj ne e izvr{eno
       presmetuvawe i uplata na personalniot danok vo iznos od 6 iljadi denari;
      izvr{eno plakawe na ime sponzorstvo za vraboteno lice vo klini~ki centar vo iznos od 20 iljadi
       denari za koj ne e izvr{eno presmetuvawe i uplata na personalniot danok vo iznos od 3 iljadi
       denari;
      izvr{eno plakawe na nadomest na liceto Mitkoski Branko na ime tro{oci za edukacija vo iznos od
       14 iljadi denari za koj ne e izvr{eno presmetuvawe i uplata na personalniot danok vo iznos od 2
       iljadi denari;
      izvr{eno plakawe na ime hranarina za vraboteni lica vo ,,EUROLAMINATI,,-Prilep za pove}e
       meseci vo tekot na 2002 godina vo iznos od 114 iljadi denari za koj iznos ne e izvr{eno
       presmetuvawe i uplata na personalniot danok vo iznos od 20 iljadi denari;
      izvr{eno pla}awe po dogovor na delo vo iznos od 25 iljadi denari za koj iznos ne e izvr{eno
       presmetuvawe i uplata na personalniot danok vo iznos od 4 iljadi denari;
      isplateni nadomestoci na ime zdravstveni uslugi na vraboteni i ~lenovi na nivnoto semejstvo vo
       iznos od 230 iljadi denari za koj iznos ne e izvr{eno presmetuvawe i uplata na personalniot danok
       vo iznos od 41 iljadi denari;
      izvr{eni isplati na lica, po osnov na plati, koi ne se vo raboten odnos vo dru{tvoto vo iznos od 180
       iljadi denari i isplata na sponzorstva vo neto iznos bez presmetan personalen danok vo iznos od 32
       iljadi denari, za koi iznosi ne e izvr{eno presmetuvawe i uplata na personalniot danok za iznos od
       37 iljadi denari;

  10.26. Preceneti se amortizacijata i vrednosnoto usoglasuvawe na dolgoro~nite i kratkoro~nite sredstva vo
    Bilansot na uspeh vo delot na amortizacija po minimalni stapki za iznos od 54 iljadi denari za koj iznos
    e preceneta zagubata od delovnata godina i pozicijata akumulirana amortizacija na materijalnite
    sredstva vo Bilansot na sostojba poradi ne po~ituvawe na Uredbata za amortizacija vo odnos na
    vremenskiot period na otpo~nuvawe na presmetka na amortizacijata na novonabavenite osnovni
    sredstva.

  10.27. Potceneti se amortizacijata i vrednosnoto usoglasuvawe na dolgoro~nite i kratkoro~nite sredstva vo
    Bilansot na uspeh vo delot na amortizacija po minimalni stapki za iznos od 2 iljadi denari za koj iznos
    e potceneta zagubata od delovnata godina i pozicijata akumulirana amortizacija na materijalnite
    sredstva vo Bilansot na sostojba vo delot na akumulirana amortizacija na grade`ni objekti poradi ne
    po~ituvawe na Uredbata za amortizacija vo odnos na vremenskiot period na otpo~nuvawe na
    presmetka na amortizacijata na novonabavenite osnovni sredstva.

  10.28. Preceneti se vrednosno usoglasuvawe na kratkoro~nite pobaruvawa vo Bilansot na uspeh za iznos od
    28 iljadi denari za koj iznos e izvr{eno potcenuvawe na zagubata za tekovnata godina i precenuvawe
    na avansite, depoziti i kaucii za surovini i materijali, rezervni delovi, siten invetar, ambala`a i avtogumi
    za istiot iznos poradi pogre{na smetkovodstvena evidencija.

  10.29. Preceneti se nematerijalnite tro{oci od raboteweto vo Bilansot na uspeh vo delot na danoci,
    pridonesi, ~lanarina i drugi dava~ki koi ne zavisat od rezultatot za iznos od 3 iljadi denari za koj iznos
    se preceneti zagubata od tekovnata godina i pozicijata kratkoro~ni obvski za danoci, pridonesi i drugi
    dava~ki poradi primeneta povisoka stapka od propi{anata so Zakonot za personalen danok.

  10.30. Preceneti se nematerijalnite tro{oci od raboteweto vo Bilansot na uspeh vo delot na premii za
    osiguruvawe za iznos od 39 iljadi denari za koj iznos e preceneta zagubata za tekovnata godina, a
    potceneta pozicijata ostanati plateni tro{oci za idnite periodi, poradi evidentiran tro{ok koj se odnesuva
    za nareden period.

  10.31. Preceneti se nematerijalnite tro{oci od raboteweto vo Bilansot na uspeh za iznos od 777 iljadi denari
    i toa vo delot na podaroci na vrabotenite za iznos od 507 iljadi denari i vo delot na tro{oci za
    promocija, propaganda, reklama, reprezentacija i sponzorstvo za iznos od 270 iladi denari za koj iznos
    e preceneta i zagubata od delovnata godina, poradi toa {to:
     izvr{eni se nabavki na raznovidni podaroci za osmi mart vo iznos od 88 iljadi denari bez Odluka
      od nadle`niot organ vo dru{tvoto.
730
     izvr{ena e nabavka na 163 zlatnici na ime jubilejni nagradi za iznos od 294 iljadi denari {to e
     sprotivno na Zakonot za isplata na platite vo Republika Makedonija.
     izvr{ena e nabavka na Laptop-Hewlett packard-Omnibook HE3 C933 vo iznos od 125 iljadi
     denari i istiot po Odluka br. 02-2512 od 21.06.2002 godina e podaren na prviot izvr{en direktor na
     Dru{tvoto.
     ivr{eno e pla}awe na ime sponzorstva na {ahovski klubovi, sojuzi, pomo{ za lekuvawe, poseta na
     kursevi, seminari i manifestacii za iznos od 270 iljadi denari bez soodveten praven akt od nadle`en
     organ.

10.32. Preceneti se ostanati tro{oci od raboteweto od redovnata aktivnost vo Bilansot na uspeh vo delot na
   dopolnitelno utvrdeni tro{oci-rashodi od porane{ni godini za iznos od 304 iljadi denari za koj iznos se
   potceneti zagubata od delovnata godina, pobaruvawata od kupuva~ite za osnovnite sredstva za iznos
   od 40 iljadi denari, pobaruvawata od vrabotenite za iznos od 57 iljadi denari i avansite, depoziti i
   kaucii za surovini i materijali, rezervni delovi, siten inventar, ambala`a i avtogumi za iznos od 207
   iljadi denari, poradi izvr{eno otpi{uvawe na pobaruvawa i avansi bez da se donese soodveten praven
   akt od strana na nadle`en organ vo dru{tvoto i izvr{eno zatvarawe na dadeni avansi vo 2001 godina na
   ime pansionski uslugi za igra~i na dr`avniot {ampionat vo {ah bez da ima Odluka od nadle`en organ
   vo dru{tvoto za dodeluvawe na sponzorstvoto.

10.33. Preceneti se ostanati tro{oci od raboteweto od redovnata aktivnost vo Bilansot na uspeh vo delot na
   ostanati nematerijalni tro{oci za iznos od 1.376 iljadi denari (22.483EUR) za koj iznos e preceneta
   zagubata od tekovnata godina poradi isplata na nadomestoci na vraboteni i na ~lenovi na nivnoto
   potesno semejstvo za obaveni zdravstveni uslugi bez pritoa da ima doneseno soodveten praven akt od
   nadle`en organ, {to e sprotivno na zakonskite propisi.

10.34. Potceneti se platite i nadomestocite vo Bilansot na uspeh vo delot na vkalkulirani bruto-plati za iznos
   od 16.708 iljadi denari (273.011EUR) za koj iznos se potceneti zagubata za tekovnata godina i
   bilansnite pozicii kratkoro~ni obvrski za plati, drugi obvrski sprema vrabotenite i ostanati kratkoro~ni
   obvrski vo delot na obvrski za bruto plati presmetani vo tekovnata godina (neto plati za iznos od 9.657
   iljadi denari, personalen danok od plata 1.704 iljadi denari, pridones za PIO za iznos od 3.542 iljadi
   denari, pridones za ZO za iznos od 1.537 iljadi denari i pridones za vrabotuvawe za iznos od 267 iljadi
   denari) poradi nepresmetuvawe na danoci i pridonesi na plata na osnova isplatenite iznosi odnosno
   soglasno interniot akt na dru{tvoto, {to e sprotivno na zakonskite propisi.

10.35. Pozicijata nematerijalni sredstva vo Bilansot na sostojba vo delot na osniva~ki izdatoci e potceneta
   za iznos od 21 iljadi denari za koj iznos se preceneti dolgoro~ni finansiski vlo`uvawa vo delot na
   vlo`uvawa vo hartii od vrednost, poradi pogre{no evidentirana ispravka na vrednosta na osnova~kite
   vlo`uvawa.

10.36. Preceneti se vrednosnoto usoglasuvawe na nematerijalnite sredstva vo Bilansot na sostojba e
   preceneta za iznos od 21 iljada denari za koj iznos se potceneti ostanati delovni prihodi vo Bilansot na
   uspeh, poradi pove}e evidentirana ispravka na nematerijalnite sredstva.

10.37. Bilasnata pozicija Alat, pogonski i kancelariski inventar, mebel i transportni sredstva vo Bilansot na
   sostojba vo delot na prevozni sredstva e preceneta za iznos od 36 iljadi denari za koj iznos e preceneta
   i pozicijata akumulirana amortizacija na materijalnite sredstva vo delot na akumulirana amortizacija na
   alatite, pogonski i kancelariski inventar, mebel i transportni sredstva, poradi ne izvr{eno bri{ewe od
   evidencija na rashodovano i prodadeno tovarno motorno vozilo.

10.38. Bilasnata pozicija postrojki i oprema vo Bilansot na sostojba vo delot na postrojki spored namenite
   vo industrijata, trgovijata, zemjodelieto, elektrostopanstvoto e potceneta za iznos od 1.055 iljadi denari
   za koj iznos e potceneta i pozicijata akumulirana amortizacija na materijalnite sredstva vo delot na
   akumulirana amortizacija na postrojkite spored namenata vo industrijata, trgovijata, zemjodelieto,
   elektrostopanstvoto itn. poradi izvr{eno bri{ewe od evidencija na oprema bez da postoi soodvetna
   Odluka od nadle`en organ.

10.39. Bilasnata pozicija ostanati materijalni sredstva vo Bilansot na sostojba vo delot na stanovi i stanbeni
   zgradi e preceneta za iznos od 4.026 iljadi denari, za koj iznos se preceneti pozicijata akumulirana
   amortizacija na materijalnite sredstva vo delot na akumulirana amortizacija na grade`ni objekti za
   iznos od 992 iljadi denari i pozicijata ostanat kapital za iznos od 3.034 iljadi denari poradi iska`ani                                                      731
    vrednosti na stambeni objekti koi se otu|eni vo korist na vrabotenite soglasno zakonot za proda`ba na
    op{testveni stambeni objekti.

  10.40. Na bilansnata pozicija ostanati dolgoro~ni vlo`uvawa vo Bilansot na sostojba vo delot na
    pobaruvawa za kupeni stanovi evidentiran e iznos od 26.788 iljadi denari, za koe na revizijata ne i bea
    prezentirani soodvetni akti od koi mo`e{e da se uveri od opravdanosta na postoeweto na istata.

  10.41. Bilasnata pozicija grade`ni objekti vo Bilansot na sostojba vo delot na zgradi od beton i metal e
    potceneta za iznos od 220 iljadi denari za koj iznos se preceneti uslugi so karakter na materijalni
    tro{oci vo Bilansot na uspeh i zagubata od tekovnata godina, poradi pogre{na smetkovodstvena
    evidencija.

  10.42. Bilasnata pozicija grade`ni objekti vo Bilansot na sostojba vo delot na zgradi od beton e preceneta za
    iznos od 761 iljadi denari za koj iznos e potceneta pozicijata matrijalni sredstva vo podgotovka vo
    delot na grade`ite poradi izvr{eno evidentirawe vo korist na grade`nite objekti koi seu{te se nao|aat vo
    podgotovka. Izgradbata na grade`nite objekti e obavuvana bez da postoi soodvetna dozvola za
    gradewe, nepostoi grade`na kniga za evidentirawe na grade`nite aktivnosti, nepostoi izve{taj za
    obavuvawe na grade`nite aktivnosti, nepostoi zapisnik za izvr{en tehni~ki priem na objektot.

  10.43. Bilansnata pozicija pobaruvawa od kupuva~i vo Bilansot na sostojba vo delot na pobaruvawa od
    kupuva~i vo stranstvo e potceneta za iznos od 24 iljadi denari za koj iznos se potceneti prihodite od
    proda`ba vo Bilansot na uspeh vo delot na prihodite od proda`ba na proizvodi, stoki i uslugi na stranski
    pazar, poradi izvr{eno stornirawe na pobaruvawata od stranstvo bez postoewe na soodveten praven
    akt.

  10.44. Bilansnata pozicija pobaruvawa od kupuva~i vo Bilansot na sostojba vo delot na pobaruvawa od
    kupuva~i vo zemjata e potceneta za iznos od 155 iljadi denari za koj iznos se potceneti kratkoro~nite
    obvrski za danoci, pridonesi i drugi dava~ki za iznos od 25 iljadi denari i ostanati delovni prihodi vo
    Bilansot na uspeh vo delot na prihodi od proda`ba na postojani sredstva za iznos od 130 iljadi denari,
    poradi izvr{eno otpi{uvawe na del od pobaruvaweto prema Medicinski centar-Prilep bez da postoi
    soodveten praven akt donesen od nadle`en organ.

  10.45. Bilansnata pozicija pobaruvawa od kupuva~i vo Bilansot na sostojba vo delot na pobaruvawata (so
    neutvrdena namena) se preceneti za iznos od 3.958 iljadi denari za koj iznos se preceneti kratkoro~nite
    obvrski za plati, drugi obvrski sprema vrabotenite i ostanati kratkoro~ni obvrski, poradi evidentirani
    pobaruvawa vo smetkovodstvena evidencija, za koi ne postoi soodvetna finansiska dokumentacija.

  10.46. Dru{tvoto za proizvodstvo na proizvodi so posebna namena ,,11- Oktomvri-Eurokompozit,, A.D.
    Prilep prijavil pobaruvawe od zaedni~ko rabotewe so"\uro \akovi}" vo Kuvajt i Irak iznos od
    1.085.349 usd. Vrz osnova na pobaruvaweto, dobiena e potvrda za obvrznici od ministerstvoto za
    finansii br. 09-750/02, za 50% od vkupnite pobaruvawa od prijaveniot iznos, ili za 542.674,50 usd za
    vkupna vrednost od 37.797 iljadi denari (kurs 69,65 den za 1 usd) . Soglasno ~len 3 od zakonot za
    otkup na pobaruvawata na pravnite lica od Republika Makedonija, od Irak i Kuvajt, od strana na
    Republika Makedonija, (slu`ben vesnik na R.M. br. 32/98) pobaruvawata dr`avata gi otkupuva so
    diskont od 60%, odnosno za 217.069,80 usd ili 15.118 iljadi denari. Vkupniot iznos na pobaruvaweto
    prema "\uro \akovi}" iznesuva 37.797 iljadi denari ( 542.674,50 usd). So ogled na toa deka "\uro
    \akovi}" e zadol`en so 12.001 iljadi denari a ima uplateno avans vo iznos od 4.581 iljadi denari,
    ostanuva da se zadol`i so ostatokot od 30.377 iljadi denari.
     Obvrznicite se otstapeni na pretprijatieto "Trons" DOO - Skopje za iznos od 9.848 iljadi denari po
     dogovor br. 03-1510 od 10.04.2002 godina. Istite obvrznici se otstapeni i na pretprijatieto "Efiks"
     DOOEL - Skopje za iznos od 8.178 iljadi denari po dogovor br. 02-208/2010 od 20.08.2002 godina
     .kako posrednik vo otstapuvaweto, kreditiraweto i pla}aweto na obvrznicite na dvete pretprijatija se
     javuva edno isto lice (z.j.)
     Poradi toa, vo bilansot na sostojba potceneta e pozicijata pobaruvawa od kupuva~i za iznos od 9.848
     iljadi denari, pozicijata pobaruvawa od povrzani subjekti e preceneta za iznos od 7.420 iljadi denari, a
     vo bilansot na uspeh potceneta e pozicijata ostanati tro{oci od raboteweto od redovnata aktivnost za
     iznos od 27.949 iljadi denari i potceneta e pozicijata ostanati delovni prihodi za iznos od 30.377
     iljadi denari.
732
10.47. Pozicijata ispravka na vrednosta na pobaruvawata od povrzani subjekti vo Bilansot na sostojba e
   potceneta za iznos od 1.349 iljadi denari za koj iznos se potceneti vrednosnoto usoglasuvawe na
   kratkoro~nite sredstva vo Bilansot na uspeh, poradi evidentirani pobaruvawa prevzemeni od
   Holdingot koi poteknuvaat od 1997 godina, koi se zastareni i nema mo`nost da se naplatat. Za
   navedenite pobaruvawa potrebno e da se donese odluka od nadle`en organ za da se otpi{at bidej}i se
   zastareni.

10.48. Pozicijata ispravka na vrednosta na pobaruvawa od povrzani subjekti po osnov na uvoz za tu|a
   smetka vo Bilansot na sostojba e potceneta za iznos od 23.852 iljadi denari za koj iznos se potceneti
   vrednosnoto usoglasuvawe na kratkoro~nite sredstva vo Bilansot na uspeh, poradi evidentirani
   pobaruvawa od ,,Eurotek,,DOO s. Aldinci-Kru{evo prevzemeni od Holdingot koi poteknuvaat od 1997
   godina, koi se zastareni i nema mo`nost da se naplatat. Za navedenite pobaruvawa potrebno e da se
   donese odluka od nadle`en organ za da se otpi{at bidej}i se zastareni.

10.49. Poziciite pobaruvawa od povrzani subjekti i kratkoro~ni obvrski sprema povrzani subjekti po osnov
   na vlo`uvawata i u~estvo vo rezultatot vo Bilansot na sostojba se preceneti za iznos od 342 iljadi
   denari, poradi toa {to na pozicijata obvrski po akcii od vrabotenite ne se vodi analiti~ka evidencija za
   koi vraboteni se odnesuvaat akciite i po koj osnov se evidentirani, evidentiranite obvrski po osnov na
   akcii se prevzemeni od holdingot i istite se zastareni.

10.50. Na bilansnata pozicija pobaruvawe od vrabotenite i ostanati pobaruvawa vo Bilansot na sostojba vo
   delot na pozicijata pobaruvawa od vrabotenite za akontacii za slu`beni patuvawa evidentirani se
   dadeni avansi na vraboteni vo iznos od 621 iljada denari. Dadenite avansi poteknuvaat od 1997 do
   2001 a dru{tvoto ne prezemalo merki za nivna naplata i pokraj toa {to del od licata koi dol`at sredstva
   se ve}e zaminati od dru{tvoto.

10.51. Bilansnata pozicija pobaruvawe od vrabotenite i ostanati pobaruvawa vo Bilansot na sostojba vo
   delot na pozicijata pobaruvawa od vrabotenite za akontacii na ime plati e preceneta za iznos od
   137.302 iljadi denari za koj iznos se preceneti kratkoro~nite obvrski za plati, drugi obvrski sprema
   vrabotenite i ostanati kratkoro~ni obvrski poradi ne izvr{eno zatvarawe na pobaruvawata i obvrskite
   po osnov na isplateni plati za vraboteni.


10.52. Bilansnata pozicija kratkoro~ni finansiski vlo`uvawa vo Bilansot na sostojba vo delot na ispravka na
   vrednosta na ostanatite kratkoro~ni finansiski vlo`uvawa e potceneta za iznos od 3.000 iljadi denari za
   koj iznos se potceneti amortizacija i vrednosno usoglasuvawe na dolgoro~nite i kratkoro~nite sredstva
   vo delot na vrednosno usoglasuvawe na dolgoro~nite i kratkoro~nite finansiski vlo`uvawa vo Bilansot
   na uspeh, poradi evidentirano vlo`uvawe vo Euroinvest banka za koi nepostojat mo`nosti za vra}awe, a
   voedno ne se prevzemeni merki vo zakonskiot rok za nivna naplata.

10.53. Pozicijata Pasivnite vremenski razgrani~uvawa vo Bilansot na sostojba e preceneta za iznos od 323
   iljadi denari za koj iznos se preceneti Rashodi po osnov na kamati vo Bilansot na uspeh vo delot na
   rashodi po osnov na kamati, kursni razliki i sli~ni rashodi od raboteweto vo odnosite so nepovrzani
   subjekti, poradi toa {to po Dogovor za devizna pozajmica br.01-581 od 12.05.1994 godina od
   Stopanska Banka AD Skopje i izmenite na uslovite za kreditirawe po Dogovor za kredit br.24/99 od
   24.02.1999 godina od Stopanska Banka AD Skopje, evidentirana e povisoka kamatna stapka, za koja
   nema Aneks Dogovor, sprotivno na ~len 9 od Dogovorot. Isto taka za odobreniot kredit nadle`niot
   organ nema doneseno Odluka za zadol`uvawe.

10.54. Bilansnata pozicija kratkoro~ni obvrski sprema povrzani subjekti vo Bilansot na sostojba e preceneta
   za iznos od 40 iljadi denari za koj iznos se potceneti ostanati delovni prihodi vo delot na prihodi od
   otpis na obvrski i prihodi od vi{oci, poradi evidentirawe na obvrski kon pravni subjekti koi pove}e ne
   postojat, a ne se prevzemeni zakonski merki za pla}awe.

10.55. Bilansnata pozicija kratkoro~ni obvrski sprema dobavuva~i, obvrski za avansi, depoziti i kaucii vo
   delot na obvrski sprema dobavuva~i vo stranstvo e preceneta za iznos od 4.518 iljadi denari za koj
   iznos se potceneti prihodite od u~estvo na vlo`uvawa i prihodi od ostanati vlo`uvawa vo Bilansot na
   uspeh vo delot na prihodi po osnov na kamati, kursni razliki i sli~ni prihodi od raboteweto so
   nepovrzani subjekti, poradi neizvr{eno usoglasuvawe na obvrskite prema stranstvo so sostojba na
   31.12.2002 godina.                                                     733
  10.56. Pozicijata kratkoro~ni obvrski sprema dobavuva~i, obvrski za avansi, depoziti i kaucii vo Bilansot na
    sostojba e preceneta za iznos od 4.581 iljadi denari za koj iznos se potceneti delovni prihodi vo
    Bilansot na uspeh vo delot na prihodi od otpis na obvrski, poradi evidentirani obvrski za primeni
    avansi prevzemeni po delben bilans od holdingot a koi poteknuvaat od 1997 godina. Iznosot od 4.581
    e evidentiran i na smetkite 140 i 149. bidej}i pobaruvawata i obvrskite se zastareni i nema mo`nost da
    se naplatat, potrebno e za istite da se donese odluka od nadle`niot organ za nivno otpi{uvawe.

  10.57. Pozicijata kratkoro~ni obvrski sprema dobavuva~i vo Bilansot na sostojba e preceneta za iznos od
    28.515 iljadi denari poradi zastareni obvrski kon dobavuva~i, a za koj iznos se potceneti ostanati
    delovni prihodi vo Bilansot na uspeh, poradi toa {to revizijata utvrdi deka na pozicijata dobavuva~i vo
    zemjata vo Bilansot na sostojba, obvrskite vo iznos od 28.515 iljadi denari se zastareni a ne se
    prevzemeni merki za pla}awe vo utvrdeniot zakonski rok (period od 1992 do 31.12.1999 godina,
    spored ~len 363 od Zakonot za Obligacioni odnosi).

  10.58. Pozicijata Kratkoro~ni obvrski sprema dobavuva~i vo Bilansot na sostojba vo delot na obvrski
    sprema dobavuva~i vo stranstvo e potceneta za iznos od 4.519 iljadi denari, za koj iznos se potceneti
    rashodi po osnova na kamati, kursni razliki i sli~ni rashodi vo Bilansot na uspeh, poradi toa {to iznosot
    na kratkoro~nite obvrski kon dobavuva~ite vo stranstvo ne e sveden po sreden kurs na den 31.12.2002
    godina.

  10.59. Preceneta e pozicijata Obvrski za avansi, depoziti i kaucii vo Bilansot na sostojba za iznos od 36.914
    iljadi denari za koj iznos se potceneti ostanati delovni prihodi vo Bilansot na uspeh, poradi toa {to
    Dru{tvoto za proizvodstvo na proizvodi so posebna namena ,,11-Oktomvri-Eurokompozit,, A.D. Prilep
    ima primeni avansi od kupuva~ite vo iznos od 36.914 iljadi denari koi se postari od 3 godini.Avansite
    se primeni pred 1995 godina i istite se zastareni za koi e potrebno da se donese odluka od nadle`niot
    organ za otpi{uvawe na istite. Najgolem del od primenite avansi se odnesuvaat na Ministerstvoto za
    odbrana vo iznos od 33.919 iljadi denari.

  10.60. Pozicijata kratkoro~ni obvrski sprema povrzani subjekti po osnov na vlo`uvawata i u~estvo vo
    rezultatot vo Bilansot na sostojba vo delot na obvrski sprema uvoznici e preceneta za iznos od 36
    iljadi denari za koj iznos se potceneti ostanati delovni prihodi vo Bilansot na uspeh vo delot na prihodi
    od otpis na obvrski, poradi evidentirani obvrski koi se prevzemeni od holdingot i istite se zastareni
    bidej}i se postari od 3 godini.

  10.61.    Pozicijata kratkoro~ni obvrski sprema povrzani subjekti po osnov na vlo`uvawata i u~estvo vo
    rezultatot vo Bilansot na sostojba vo delot na obvrski po osnov na izvozot za tu|a smetka vo Bilansot
    na sostojba e preceneta za iznos od 4.658 iljadi denari za koj iznos se potceneti ostanati delovni prihodi
    vo bilansot na uspeh vo delot na prihodi od otpis na obvrski, poradi evidentirani obvrski sprema
    "Eurotek" DOO -Kru{evo koi se prevzemeni od holdingot i istite se zastareni bidej}i se postari od 3
    godini.

  10.62. Pozicijata kratkoro~ni obvrski sprema povrzani subjekti po osnov na vlo`uvawata i u~estvo vo
    rezultatot vo Bilansot na sostojba vo delot na obvrski po osnov na komisiona i konsignaciona proda`ba
    vo bilansot na sostojba e preceneta za iznos od 231 iljadi denari, za koj iznos se potceneti ostanati
    delovni prihodi vo Bilansot na uspeh vo delot na prihodi od otpis na obvrski, poradi evidentirani
    obvrski sprema dobavuva~i koi se prevzemeni od holdingot i istite se zastareni bidej}i se postari od
    3 godini.

  10.63. Pozicijata kratkoro~ni obvrski po osnov na zaemi i kreditivo Bilansot na sostojba vo delot na
    Kratkoro~ni obvrski po osnov na zaemi i krediti vo zemjata e potceneta za iznos od 2 iljadi denari, za
    koj iznos se potceneti Rashodi po osnov na kamati, kursni razliki i sli~ni rashodi vo Bilansot na uspeh
    vo delot na rashodi po osnov na kamati, kursni razliki i sli~ni rashodi od raboteweto vo odnosite so
    nepovrzani subjekti poradi toa {to iznosot na kratkoro~nite obvrski po osnov na krediti od Stopanska
    Banka AD Skopje, ne se svedeni po sreden kurs na den 31.12.2002 godina.

  10.64. Pozicijata Kratkoro~ni obvrski po osnov na zaemi i krediti vo Bilansot na sostojba e preceneta za
    iznos od 891 iljadi denariza koj iznos se potceneti Ostanati delovni prihodi vo Bilansot na uspeh vo
    delot na Prihodi od minati godini, poradi evidentirani obvrski po osnov na kamati za nenaplateni
    fakturi od dobavuva~i vo zemjata, koi poteknuvaat od 1999 godina.734
10.65. Preceneti se poziciite Presmetani drugi pasivni vremenski razgrani~uvawa za iznos od 450 iljadi
   denari i Dolgoro~ni obvrski i dolgoro~ni rezervirawa za rizici i tro{oci za iznos od 5 iljadi denari vo
   Bilansot na sostojba za koj iznos se potceneti Ostanati delovni prihodi vo bilansot na uspeh vo delot na
   Prihodi od minati godini, poradi pove}e evidentirani kamati i zatezni kamati po Dogovori za
   kratkoro~ni krediti: reg.br.4/99 od 16.03.1999 godina i reg.br.21/99 od 22.09.1999 godina od
   ,,Pelagoniska Banka,, AD Prilep, transformirana “o Komercijalna Banka AD Prilep, vo iznos od 455
   iljadi denari.

10.66. Pozicijata Odlo`eno pla}awe na tro{oci i prihodi vo idni periodi vo Bilansot na sostojba e preceneta
   za iznos od 10.527 iljadi denari za koj iznos se potceneti Prihodi od minati godini vo Bilansot na
   uspeh, poradi evidentirawe na obvrski kon Agencijata na Republika Makedonija za sanacija na banki
   po osnov na obvrski kon Londonski klub i MFO, vo period po donesuvaweto na Odlukata na Vlada
   broj 23-200/1 od 01.02.2000 godina so koja vo postapkata za transformacija na ,,Euroinvest 11
   Oktomvri,, AD Prilep, prevzemenite obvrski se preneseni vo traen vlog na Republika Makedonija
   soglasno Dogovor br.09-3490 od 14.03.2000 godina.

10.67. Poziciite Presmetani drugi pasivni vremenski razgrani~uvawa vo Bilansot na sostojba e preceneti za
   iznos od 4.623 iljadi denari, za koj iznos se preceneti Rashodi po osnov na kamati, kursni razliki i
   sli~ni rashodi vo Bilansot na uspeh vo delot na Rashodi po osnov na kamati, kursni razliki i sli~ni
   rashodi od raboteweto vo odnosite so nepovrzani subjekti, poradi pove}e evidentirani obvrski po osnov
   na kamati i zatezni kamati po kratkoro~en kredit od Stopanska Banka AD Bitola, br.08-1388/1 od
   19.05.1997 godina, soglasno izvestuvaweto na Stopanska Banka A.D. Bitola od 31.12.2002 godina.

10.68. Pozicijata vrednosno usoglasuvawe na dadenite avansi, depoziti i kaucii za surovini i materijali,
   rezervni delovi, siten inventar, ambala`a i avtogumi vo Bilansot na sostojba e potceneta za iznos od
   143.233 iljadi denari, za koj iznos se potceneti vrednosno usoglasuvawe na krakoro~nite sredstva vo
   Bilansot na uspeh, poradi:
    dadeni avansi vo iznos od 1.809 iljadi denari na pretprijatija vo tekot na 1998 godina koi se
     likvidirani, za koi ne e izvr{eno vrednosno usoglasuvawe i ne postoi mo`nost za nivna naplata;
    dadeni avansi vo iznos od 198 iljadi denari na pretprijatija koi se vo ste~aj i za koi Upravniot
     Odbor treba da donese Odluka da se dostavat Barawa za naplata na pobaruvawata od ste~ajna
     masa;
    dadeni avansi vo iznos od 56.636 iljadi denari za koi ima podneseno tu`bi za naplata do:
     ,,Eurometing,, ,,Euromehanika,, ,,Eurolaminati,, ,,Eurofud”,, ,,Eurotek”,, ,,Europrofil”,,
     ,,Eurotrejd,,(site od Prilep) i ,,Bio AIR,, Hrvatska.
    dadeni avansi vo iznos od 81.768 iljadi denari, od koi za iznos od 1.092 iljadi denari na revizijata
     ne i be{e prilo`ena dokumentacija za osnovot po koj se dadeni ovie avansi; za avansi vo iznos od
     80.676 iljadi denari prilo`ena e izjava od finansoviot direktor deka poteknuvaat od period pred
     1995 godina i za istite nema arhivirana dokumentacija za dostapno koristewe. Za celiot iznos na
     avansot ne e izvr{eno vrednosno usoglasuvawe;
    dadeni avansi vo iznos od 2.822 iljadi denari, koi poteknuvaat: za iznos od 380 iljadi denari od
     1995 godina, za iznos od 100 iljadi denari od 1998 godina i za iznos od 2.342 iljadi denari od 1999
     godina, za koi ne e dobiena povratna dokumentacija i ne izvr{eno vrednosno usoglasuvawe.
    Za navedenite avansi nadle`nite organi nemaat prevzemeno merki za nivna naplata.
10.69. Pozicijata avansi, depoziti i kaucii za surovini i materijali, rezervni delovi, siten inventar, ambala`a i
   avtogumi vo Bilansot na sostojba e preceneta za iznos od 600 iljadi denari, za koj iznos se potceneti
   rashodi po osnov na kamati, kursni razliki i sli~ni rashodi od raboteweto so nepovrzani subjekti za
   iznos od 420 iljadi denari i ostanati tro{oci od raboteweto vo Bilansot na uspeh vo delot na tro{oci za
   promocija, propoganda, reklama, reprezentacija i sponzorstva za iznos od 180 iljadi denari, poradi:
    dadeniot avans na ,,Bio AIR,, - Saraevo, vrz osnova na Dogovor broj br.03-1777 od 31.05.2001
     godina, ne e sveden po sreden kurs na den 31.12.2002 godina, za iznos od 420 iljadi denari;
    dadeni avansi vo iznos od 180 iljadi denari za sponzorstvo;

10.70. Pozicijata siten inventar i ambala`a vo Bilansot na sostojba vo delot na siten inventar na zaliha e
   preceneta za iznos od 463 iljadi denari za koj iznos se potceneti postojani sredstva vo delot na
   postrojki i oprema, poradi evidentirana oprema merni instrumenti vo iznos od 322 iljadi denari i
   kancelariski name{taj vo iznos od 141 iljadi denari kako siten inventar.
                                                       735
  10.71. Pozicijata siten inventar i ambala`a vo Bilansot na sostojba vo delot na siten inventar na zaliha e
    potceneta za iznos od 127 iljadi denari, a koj potceneti ostanati delovni prihodi vo Bilansot na uspeh vo
    delot na prihodi od porane{ni godini za iznos od 27 iljadi denari poradi pove}e izvr{en otpis na sitniot
    inventar vo minati godini, i preceneti potro{eni surovini i materijali za iznos od 100 iljadi denari poradi
    dva pati izvr{en otpis na sitniot inventar vo tekovnata godina, prv pat so stavaweto vo upotreba i vtor
    pat na 31.12.2002 godina so usoglasuvawe po metodot na prose~ni ceni.

  10.72. Poziciite prenesena zaguba i akumulirana dobivka vo Bilansot na sostojba se potceneti za iznos od
    56.440 iljadi denari, poradi toa {to Dru{tvoto za proizvodstvo na proizvodi so posebna namena ,,11-
    Oktomvri-Eurokompozit" A.D.- Prilep izvr{il raspored na nerasporedenata dobivka za pokrivawe na
    zagubata bez da se donese odluka od nadle`niot organ.

  10.73. Pozicijata Zapi{an kapital vo Bilansot na sostojba e preceneta za iznos od 32 iljadi denari, za koj
    iznos se potceneti kratkoro~nite obvrski za danoci, pridonesi i drugi dava~ki poradi presmetana, a ne
    platena obvrska za solidarnost vo 1997 godina.

  10.74. Poziciite Prenesena zaguba i Revalorizaciona rezerva vo Bilansot na sostojba se potceneti za iznos od
    20.522 iljadi denari, poradi izvr{eno namaluvawe na zagubata od minati godini na tovar na
    revalorizacionite rezervi, bez Odluka za raspored na revalorizacionite rezervi i bez Odluka na Upraven
    odbor.

  10.75. Vonbilansnata evidencija vo Bilansot na sostojba e preceneta vo iznos od 148.018 iljadi denari,
    poradi slednite bilansni pozicii:
    - evidentirana biblioteka za stru~na literatura i beletristika vo iznos od 14 iljadi denari, za koja
      revizijata predlaga istata da se vnese vo redovna evidencija na dru{tvoto, so koe e izvr{eno
      potcenuvawe na pozicijata ostanati materijalni sredstva vo Bilansot na sostojba i ostanati delovni
      prihodi vo Bilansot na uspeh;
    - alat i siten inventar vo upotreba vo iznos od 3.143 iljadi denari, dobien vo tekot na 1994 godina, za
      koj na revizijata ne i be{e prezentirana dokumentacija za potekloto na istiot. Bidej}i za sitniot
      inventar nema evidentirano pobaruvawe, revizijata predlaga istiot da se evidentira vo upotreba so
      {to e izvr{eno potcenuvawe na sitniot inventar vo upotreba vo Bilansot na sostojba i ostanati
      delovni prihodi vo bilansot na uspeh.
    - primeni menici i akceptni nalozi kako sredstva za obezbeduvawe na pobaruvawa, vo iznos od 4.098
      iljadi denari, koi spored novite zakonski propisi se zastareni;
    - Primeni avansi vo tekot na 1994 godina, za koi se otkupuvani devizni sredstva za doznaki vo
      stranstvo, koi se upla}ani na smetka "Ohis- Trejd,, Frankfurt na Majna - Germanija, od kogo se
      nabavuvani sredstva za potrebite na Ministerstvoto za Odbrana. Na revizijata ne i be{e prezentirana
      dokumentacija za potekloto na primenite avansi, za gore navedenite nabavki nitu za nivnoto
      primopredavawe na Ministerstvoto. Revizijata predlaga za evidentiranite avansi da se kompletira
      dokumentacija, vrz osnova na koja }e se izvr{i evidentirawe na soodvetnite bilansni pozicii vo
      smetkovodstvenata evidencija;

  10.76. Vo tekot na revizijata bea isprateni konfirmacii zaradi usoglasuvawe na pobaruvawata od kupuva~i i
    obvrskite so oddelni doveriteli, iska`ani vo bilansnite pozicii. Od vkupno ispratenite 42 konfirmacii za
    pobaruvawa od kupuva~i do isto tolku komintenti dobieni se 14 odgovori {to pretstavuva okolu 33%
    od vkupno ispratenite, od koi samo 7 od povratenite konfirmacii se potvrdeni {to pretstavuva 16,6% od
    ispratenite. Za obvrskite sprema dobavuva~ite isprateni se 56 konfirmacii, pri {to se dobieni 25
    odgovori {to pretstavuva 44,64% od vkupno ispratenite, od koi 11 povrateni konfirmaciji se potvrdeni
    {to pretstavuva 19,64% od vkupno ispratenite. Od prethodnoto mo`e da se konstatira mal odziv na
    ispratenite konfirmacii do va{ite komitenti, {to ne ovozmo`uva celosno da ja zavr{ime postapkata na
    verifikacija na pobaruvawata i obvrskite po ovie osnovi.

  10.77. Dano~nata osnova vo dano~niot bilans e potceneta za iznos od 100.011 iljadi denari so {to obvrskite
    za za danoci i pridonesi od dobivkata se potceneti za iznos od 15.001 iljadi denari za koj iznos e
    potceneta i zagubata za finansiskata godina.

  10.78. Poradi zgolemuvawe na prihodite za iznos od 125.102 iljadi denari i zgolemuvawe na tro{ocite za
    213.233 iljadi denari vo Bilansot na uspeh, kako efekt na naodite od revizijata, zagubata na Dru{tvoto
    za proizvodstvo na proizvodi so posebna namena ,,11-Oktomvri-Eurokompozit,, A.D. Prilep za 2002
    godina e potceneta za iznos od 88.131 iljadi denari. Imaj}i vo predvid deka pomalku e presmetan736
     danok od dobivka za iznos od 15.001 iljadi denari, zaguba za 2002 godina se zgolemuva za iznos od
     103.132 iljadi denari.

11. Spored na{e mislewe, poradi efektite od naodite izneseni vo to~kite 10.13 do 10.14, od 10.22 do 10.39, od
  10.41 do 10.49 i od 10.51 do 10.75 pogore, finansiskite izve{tai ne davaat vistinska i objektivna slika za
  finansiskata sostojba na Dru{tvoto za proizvodstvo na proizvodi so posebna namena ,,11-Oktomvri-
  Eurokompozit,, A.D. Prilep na den 31 Dekemvri 2002 i rezultatot na negovoto rabotewe i negovite
  pari~nite tekovi za godinata koja zavr{uva so toj datum vo soglasnost so va`e~kata zakonska regulativa.


12. Spored na{e mislewe, za iznesenoto vo to~kite od 10.1. do 10.77. pogore, ne e ostvareno zakonsko rabotewe
  vo transakciite {to gi ima napraveno dru{tvoto.

13. Sogleduvajki go celokupnoto rabotewe     vo oblasta na smetkovodstveno-finansiskata evidencija,
  sproveduvawe na postapkite za javni nabavki, stepenot i kvaliteot na nadzorot, nabavkata na materijali vo
  gotovo, revizijata prepora~uva na Dru{tvoto za proizvodstvo na proizvodi so posebna namena ,,11-
  Oktomvri-Eurokompozit,, A.d. Prilep da vospostavi:
       Sistem na kontrola koja ke gi onevozmo`i site devijantni pojavi vo smetkovodstveno finansiskoto
       rabotewe i obavuvawe na vistinski i stru~en nadzor na izveduvawe na site dogovoreni raboti;
       Dosledna primena na zakonskite propisi a posebno od oblasta na danocite i pridonesite;
       Da se izbegnuva nabavkata na proizvodi vo gotovo so smetkopotvrdi kade od eden ist dobavuva~
       se kupuvaat proizvodi za pogolemi iznosi, so {to vo tekot na godinata se sozdavaat realni
       mo`nosti za nepo~ituvawe na Zakon za javni nabavki.
       Nastanatite delovni promeni da se evidentiraat vo smetkovodstvenata evidencija vo momentot na
       nastanuvaweto; vrz osnova na celosni i kompletirani dokumenti, pri {to dosledno ke se
       primenuvaat principite na navremenost, a`urnost, hronologija.
       Da se prezemat aktivnosti so koe blagajni~koto rabotewe ke se obavuva vo ramkite na zakonskite
       propisi i
       Da se prevzemat merki za nenaplatenite pobaruvawa soglasno zakonskite propisi da istite se
       naplatat.

Skopje, 29 juli 2003 godina                             Ovlasten dr`aven revizor
                                          Владимир Милојевик
 REPUBLIKA MAKEDONIJA
DR@AVEN ZAVOD ZA REVIZIJA


S k o p j e, Br.10-451/11     Vrz osnova na ~len 23 stav 5,6 i 7 od Zakonot za dr`avna revizija ("Sl. vesnik na RM" br. 65/97;
70/2001 i 31/03) i dobien Prigovor po Kone~en izve{taj za izvr{ena revizija na Dru{tvoto za proizvodstvo na
proizvodi so posebna namena ,, 11 Oktomvri-Eurokompozit,, A.D. za 2002 godina broj 10-451/7 od 01-08-2003
god., Glavniot dr`aven revizor na Dr`avniot zavod za revizija go donesuva slednoto:


                        RE[ENIE
                 po podnesen prigovor na Kone~en izve{taj

    1. Prigovorite na to~ka 10.2; 10.4; 10.10; 10.11; 10.15; 10.18; 10.25; 10.31; 10.42; 10.55; 10.58; 10.68
i 10.75 od Kone~niot izve{taj za izvr{ena revizija na Dru{tvoto za proizvodstvo na proizvodi so posebna
namena ,, 11 Oktomvri-Eurokompozit,, A.D. za 2002 godina ne se prifa}aat.

    2. Prigovorot na to~ka 10.24 od Kone~niot izve{taj delumno se prifa}a odnosno:
    iznosot od 300 iljadi denari iska`an vo to~ka 10.24 stav 1 se menuva so iznosot 186 iljadi denari,


                                                       737
   delot od naodot vo to~ka 10.24 stav 1 alineja 4 se bri{e;
Ostanatite konstatacii iska`ani vo to~ka 10.24 od Kone~niot Izve{taj ostanuvaat da va`at.

     3. Prigovorot na to~ka 10.53 od Kone~niot izve{taj se prifa}a.

     4.  Re{enieto    po   dostaveniot    prigovor   na   kone~niot  izve{taj   pretstavuva
prilog na kone~niot izve{taj i integralno se interpretira vo godi{niot izve{taj.

     5. Ova re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto.


                       O b r a z l o ` e n i e,

     Protiv kone~niot izve{taj na ovlasteniot dr`aven revizor za izvr{ena revizija na Dru{tvoto za
proizvodstvo na proizvodi so posebna namena ,, 11 Oktomvri-Eurokompozit,, A.D. za 2002 godina podnesen e
prigovor br. 10-451/10 od 09-09-2003 godina.
     Obrazlo`enijata za prifa}awe odnosno neprifa}awe na prigovorite se slednite:
     1. Prigovorot na naodot iznesena vo to~kata 10.2 od Kone~niot izve{taj, ne se prifa}a. Vrz osnova na
Odlukata broj 1-1/XXIII zavedena pod broj 02-704 od 14-07-2000 godina usvoen e delbeniot bilans na
,,Euroinvest-11 Oktomvri,, A.D. Prilep so sostojba na 31-12-1999 godina. So Re{enieto broj 15-4685 od 10-10-
2000 doneseno od komisijata na Vladata na Republika Makedonija za privatizacija otpo~nata e postapka za
privatizacija na ,,Euroinvest-11 Oktomvri,, A.D.Prilep a so Odlukata broj 02-5129/1 od 18-09-2000 godina
donesena od Agencijata na Republika Makedonija za privatizacija, za transformacija na ,,Euroinvest-11
Oktomvri,, A.D.Prilep istoto dru{tvo prestanuva da postoi, so toa {to navedenata Odluka bilo potrebno da se
sprovede vo oddelenieto za registracii pri osnovniot sud vo Bitola.
    Nepo~ituvaweto na navedenata Odluka i prodol`uvaweto so rabota na ,,Euroinvest-11 Oktomvri,, A.D.
Prilep se do 12.06.2002 godina jasno uka`uva deka ne e po~ituvana Odlukata za delbeniot bilans.

     2. Prigovorot na naodot iznesen vo to~kata 10.4 od Kone~niot izve{taj, ne se prifa}a, zatoa {to
finansiskite izve{tai za raboteweto na dru{tvoto do denot na revizijata ne se usvoeni, koe e vo sprotivnost so
~len 50 od Statutot na Dru{tvoto.

     3. Prigovorot na naodot iznesen vo to~kata 10.10 od Kone~niot izve{taj, , ne se prifa}a, zatoa {to
neusvojuvaweto na Izve{tajot za izvr{eniot popis za sostojbata na sredstvata i izvorite na sredstvata so sostojba
na 31-12-2002 godina vo propi{aniot rok e sprotivno na ~len 4 od Pravilnikot za na~inot i rokovite na vr{ewe
popis i usoglasuvawe na smetkovodstvenata so fakti~kata sostojba (,,Sl.vesnik na R.M.,, broj 14/94). Izve{tajot
za izvr{eniot popis e usvoen na 24-04-2003 godina od strana na Odborot na direktori.

     4. Prigovorot na naodot iznesen vo to~kata 10.11 od Kone~niot izve{taj, ne se prifa}a, zatoa {to vo
Izve{tajot za izvr{eniot popis.. daden e samo pregled na pobaruvawata i obvrskitre na Dru{tvoto bez pritoa da se
utvrdi starosnata struktura na istite, dodeka vo odnos na konstatacijata deka ne se prezemeni soodvetni zakonski
merki za nivna naplata se potvrduva i vo samite zabele{ki dostaveni od strana na Dru{tvoto.

     5. Prigovorot na naodot iznesen vo to~kata 10.15 od Kone~niot izve{taj, ne se prifa}a, zatoa {to e vo
sprotivnost so ~len 1 od Zakonot za javni nabavki. Naodite izneseni vo to~kata 10.15 ne se odnesuvaat za
nabavkite koi imaat odbramben karakter, naprotiv dru{tvoto voop{to ne postapilo po istiot zakon. Celokupniot
kapital t.e. 100% dru{tvoto e sopstvenost na dr`avata i od tie pri~ini istoto bilo dol`no da obezbedi primena na
Zakonot za javni nabavki.

    6. Prigovorot na naodot iznesen vo to~kata 10.18 od Kone~niot izve{taj, ne se prifa}a, zatoa{to ne
mo`e da se dopu{ti dru{tvoto da ocenuva kolkav e opfatot na izvr{enata revizija.

     7. Prigovorot na naodot iznesen vo to~kata 10.24 od Kone~niot izve{taj, delumno se prifa}a, zatoa {to
dopolnitelno na Revizijata i e dostaven dogovor od koj mo`e da se konstatira deka iznosot od 114 iljadi denari
isplaten na ime hranarina na nevraboteni lica e prefakturiran na teret na dru{tvoto kade istite lica se vraboteni.

    8. Prigovorot na naodot iznesen vo to~kata 10.25 od Kone~niot izve{taj, ne se prifa}a, zatoa {to
soglasno ~len 14-a od Zakonot za personalen danok na dohod sekoe li~no primawe podle`i na odano~uvawe.
738
     9. Prigovorot na naodot iznesen vo to~kata 10.31 od Kone~niot izve{taj, ne se prifa}a, zatoa {to e
sprotivno na ~len 9 od Zakonot za isplatite na platite vo Republika Makedonija. Faktot {to jubilejnite nagradi se
objavuvaat vo mese~nite bilteni za finansisko rabotewe ne go osloboduva Dru{tvoto od nepo~ituvawe na
zakonskite propisi.

     10. Prigovorot na naodot iznesen vo to~kata 10.42 od Kone~niot izve{taj, ne se prifa}a, od pri~ini {to
spored Odlukata broj 02-616 od 14-02-2002 godina se raboti za izgradba na Labaratorija za balisti~ki ispituvawa
za koe neminovno e postoewe na soodvetno odobrenie za gradewe od nadle`en organ.

    11. Prigovorot na naodot iznesen vo to~kata 10.53 od Kone~niot izve{taj se prifa}a, poradi prilo`en
Dogovor za konsolidacija na dostasani a neizmireni obvrski broj 24/29 od 03-03-1999godina i izvestuvawe za
promena na kamatna stapka od Stopanska Banka broj 10-42 od 22-02-2001 godina.

     12. Prigovorot na naodot iznesen vo to~kata 10.55 i 10.58 od Kone~niot izve{taj, ne se prifa}a, od
pri~ini {to se raboti za razli~ni naodi.

     13. Prigovorot na naodot iznesen vo to~kata 10.68 od Kone~niot izve{taj, ne se prifa}a, od pri~ini {to
zabele{kata prestavuva samo objasnuvawe na pri~inite za konkretnata sostojba i potvrda na konstataciite od
strana na revizijata.

     14. Prigovorot na naodot iznesen vo to~kata 10.75 od Kone~niot izve{taj, ne se prifa}a, od pri~ini {to
e sprotivno na ~len 3 od Pravilnikot za propi{uvawe na formata i sodr`inata na bilansnite {emi, ~len 4 od
Pravilnikot za sodr`ina na oddelnite smetki vo smetkovniot plan i Uredbata za smetkovniot plan.

    Soglasno gorenavedenoto, se odlu~i kako vo dispozitivot na ova Re{enie.


                                    Glaven dr`aven revizor,
                                     Metodija To{evski
                                                       739
           DP "11 OKTOMVRI EUROKOMPOZIT" - AD PRILEP
               BILANS NA USPEH ZA 2002 GODINA
                             Ostvareno/ Korekcii      Nova
           Opis na pozicijata       Izvr{eno 2002 od revizija    sostojba

Realizacija                         153,111      24   153,135

Tro{oci na realizacija                   (186,306)   (13,992)  (200,298)
Vkupno operativni prihodi                  (33,195)   (13,968)   (47,163)

Ostanati operativni prihodi                  3,310       0    3,310
Ostanati operativni prihodi                 (2,673)     (80)   (2,753)
Zaguba od operativno rabotewe                (32,558)   (14,048)   (46,606)

Zalihi na po~etokot na periodot                13,295      0    13,295
Zalihi na krajot na periodot                (12,550)      0   (12,550)
Prihodi od finansirawe i ostanati prihodi           27,447   125,078    152,525

Rashodi od finansirawe i ostanati prihodi          (35,201) (199,046)    (234,247)
Revalorizacioni korekcii                      0     (115)    (115)
Zaguba od redovno rabotewe                 (39,567)    (88,131)  (127,698)

 Vonredni prihodi                       3,992       0    3,992
 Vonredni rashodi                         0       0      0

Zaguba pred odano~uvawe                   (35,575)   (88,131)  (123,706)

Danoci i pridonesi                     (30,345)   (15,001)   (45,346)
                                               0
Zaguba za finansiska godina                 (65,920)   (103,132)  (169,052)
740
            DP "11 OKTOMVRI EUROKOMPOZIT" - AD PRILEP
            BILANS NA SOSTOJBA NA DEN 31.12.2002 GODINA
                           Sostojba na Korekcii     Nova
            Opis na pozicijata       31.12.2002 od revizijata   sostojba

Aktiva
Tekovni sredstva
Pari i pari~ni ekvivalenti                   369      0    369
Pobaruvawa od kupuva~i                   257,930   (26,854)  231,076
Kratkoro~ni finansiski vlo`uvawa               5,387   (3,000)   2,387
Ostanati kratkoro~ni pobaruvawa i AVR            154,636  (134,690)   19,946
Pobaruvawa za dadeni avansi, depoziti i kaucii       146,045  (143,598)   2,447
Zalihi                           157,467    2,807  160,274
Vkupni tekovni sredstva                   721,834  (305,335)  416,499

Netekovni sredstva
Nematerijalni i materijalni sredstva            289,685   (2,243)  287,442
Dolgoro~ni finansiski vlo`uvawa               105,482     (21)  105,461
Vkupno netekovni sredstva                  395,167   (2,264)  392,903

Vkupna aktiva                       1,117,001  (307,599)  809,402

Pasiva
Tekovni obvrski
Obvrski sprema dobavuva~ite                 219,828   (33,785)  186,043
Obvrski za avansi, depoziti i kaucii             44,999   (41,495)   3,504
Kratkoro~ni obvrski od finansirawe              28,824    (889)   27,935
Ostanati tekovni obvrski i PVR               354,288  (125,342)  228,946
Vkupno tekovni obvrski                   647,939  (201,511)  446,428

Dolgoro~ni obvrski                       209     (5)    204

Kapital
Kapital                           609,324   (3,066)  606,258
Revalorizaciona rezerva                    2,859    20,637   23,496
Akumulirana dobivka i dobivka za finansiska godina        0    56,440   56,440                                               741
Prenesena zaguba i zaguba za finansiska godina  (143,330)  (180,094) (323,424)
Vkupno kapital i rezervi              468,853  (106,083) 362,770

Vkupna pasiva                  1,117,001  (307,599)  809,402
742

								
To top