Studia Podyplomowe IT w Biznesie Tworzenie Portali Biznesowych by deTPU4X

VIEWS: 0 PAGES: 103

									  Polsko-Japońska Wyższa Szkoła
   Technik Komputerowych,
         Warszawa


Studia Podyplomowe IT w Biznesie
Tworzenie Portali Biznesowych

      Wykład 1
Systemy zarządzania treścią
    Wykładowca:
    dr hab. inż. Kazimierz Subieta
    profesor PJWSTK

    subieta@ipipan.waw.pl
    http://www.ipipan.waw.pl/~subieta
               Co to jest "zarządzanie treścią"?
                                      content management
         Komercyjny buzzword związany z ekspansją zastosowań Internetu
         (WWW) oraz rozwojem narzędzi służących do budowy aplikacji
         internetowych.
         Istnieją w tej chwili dziesiątki (a może już i setki) systemów
         określanych jako "systemy zarządzania treścią" (Content Management
         Systems, CMS).
         Nie istnieje wyróżnik określający, co CMS ma zawierać. Poszczególne
         systemy różnią się zarówno oferowaną funkcjonalnością, jak i ceną
         (0$  kilku mln.$).
         Istnieje duży chaos w zakresie terminologii, standardów, technologii i
         biznesowej retoryki związanej z systemami CMS oraz ich
         zastosowaniami.


K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 2         maj 2002
                           Co to jest "treść"?
                                            content


      Termin "treść" nie ma jednej definicji. Niektóre rodzaje:
        Treść ukazująca się na ekranie przeglądarki: tekst, grafika, tło, dźwięk,
        animacja, video, przyciski, pola do zapełnienia, menu do wybrania,
        wykonywane na ekranie skrypty,...;
        Odpowiedniki, elementy składowe lub generatory tej treści przechowywane
        po stronie serwera (np. w bazie danych);
        Procesy, programy, reguły, metody, algorytmy pozwalające na generowanie
        treści z określonych źródeł, np. z bazy danych serwera lub z innych stron
        Web.
        Różne formy opisu treści lub metadanych dotyczących treści, formaty,
        schematy, opisy dotyczące autorów treści, daty utworzenia, daty
        obowiązywania, własności, itd.
        Różne formy kontroli i organizacji treści oraz usprawnienia dostępu: katalogi,
        klasyfikacje, indeksy, słowniki, ...K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 3          maj 2002
              Treść vs. dane, informacja, wiedza
                                  content, data, information, knowledge
       Jest dość trudno podać definicje różnicujące te terminy.
         Są często używane jako synonimy.
         Niekiedy odzwierciedlają emocjonalny stosunek do przedmiotu, np. dla
         ludzi AI "wiedza" lepiej pasuje do "inteligencji".
         Niekiedy odzwierciedlają specyfikę celu przetwarzania i jakąś jego nową
         jakość: np: "wydobywanie wiedzy", a nie "wydobywanie danych"; "baza
         wiedzy", a nie "baza danych".
         Niekiedy odzwierciedlają stosunek do procesów decyzyjnych zachodzących
         w ludzkim umyśle (dane muszą zamienić się w informację, ta zaś w wiedzę,
         aby mogła być podjęta decyzja).
       Treść jest rozumiana jako informacja, dane lub wiedza:
         przekazywana do końcowego użytkownika przeglądarki,
         zawarta w repozytorium serwera aplikacji internetowej.


K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 4               maj 2002
                    Formaty i standardy treści
       Setki formatów i standardów obowiązujących w zakresie
       reprezentacji, przechowywania, przetwarzania i udostępniania
       treści.
         Klasycznym standardem jest HTML, z licznymi rozszerzeniami w kierunku
         dynamizacji stron (JavaScript, aplety, ASP, JSP, ...)
         Najnowszym buzzwordem jest XML oraz związane z nim technologie lub
         standardy (DTD, RDF, XSL, XSLT, XQL, SOAP, ...)
         Wiele formatów reprezentacji tekstu: .txt, .doc, .rtf, .pdf, .ppt,...
         Dziesiątki formatów graficznych (grafiki wektorowej i pikselowej),
         formatów animacji, audio i video.
         Formaty, modele i standardy baz danych.
         Formaty i standardy języków programowania stron Webu (Java, SQL,
         ODBC, JDBC, PHP, Perl, Python, ...).
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 5        maj 2002
               Twórczy chaos w dziedzinie CMS
      Nowość technologiczna i rynkowa oraz możliwość zarobienia wielkich
      pieniędzy rodzi na początku chaos.
        Jeżeli dla danego typu treści są popularne formaty A, B, C, to potrzebne będą
        odwzorowania A  B, B  A, A  C, ... Liczba odwzorowań rośnie w
        kwadracie do liczby formatów.
        Brak standardów i niekompatybilne rozwiązania implikuje oprogramowanie
        pośredniczące (middleware), bazujące najczęściej na nowym formacie (patrz
        CORBA, również XML).
        Syndrom "dwóch programistów w garażu": sukces rozwiązania dla mikro-
        skali powoduje rozszerzanie bottom-up tego rozwiązania dla makro-skali
        (patrz HTML, XML, PHP, ...). Skutek: 1000-stronicowe podręczniki
        "prostego" języka XML.
      Twórczy chaos był już w innych dziedzinach (np. w językach
      programowania). Zwykle po pewnym czasie ustępuje.K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 6          maj 2002
                 Techniczna architektura CMS
                                           Content Management System

            interakcja
             poprzez                     zapytania
   klient
             HTTP                      SQL i ich
                           Serwer Web:      wyniki
   klient                 generacja dynamicznych          Serwer bazy
                       stron HTML dla klienta,          danych
   klient                 zlecenia do bazy danych

                                  zapytania
   klient                             SQL i ich
                                   wyniki         pracownik

                          Zaplecze (back office):          pracownik
                            Wewnętrzne procesy
                           podtrzymywania i obsługi
                            aplikacji internetowej        pracownik


K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 7                  maj 2002
         Tematy związane z zarządzaniem treścią
                Mobilni
                agenci
  Technologie                                       Mobilne i rozproszone
  agentowe                            Rozproszona        przetwarzanie
                                   sztuczna
             Semantyczny                                Odkrywanie     Eksploracja
  Techniki        Web i                  inteligencja
  markup                                              wiedzy       danych
             ontologie   Zarządzanie                    Zarządzanie                    Maszynowe
    wiedzą                                              uczenie się
                           treścią na Webie
                                                     Klasyfikacja
      Metamodelowanie
        wiedzy                                                 Zarządzanie
                                                            wierzeniami
 Inteligentna
                   Personalizacja                Handel Elektroniczny
  integracja
  informacji                                                     Zarządzanie
                                                             treścią
      Budowa                     Zarzadzanie    E-serwisy         Zarządzanie
                  Filtrowanie
      profili                     profilami i         Mobilny    transakcjami
                              lokacjami          Handel
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 8                             maj 2002
                    Główne komponenty CMS

    SYSTEM TWORZENIA I                    SYSTEM ZARZĄDZANIA     SYSTEM PUBLIKOWANIA
     GROMADZENIA                       Odpowiedzialny za     Zautomatyzowany proces
   Procesy pozyskiwania i                  automatyzację manipulacji    wyciągania treści i
   rozkładania pierwotnej                 treścią przez użytkowników  zasobów z repozytorium do
  informacji na składowe treści                   biznesowych          publikacji
         SYSTEM STEROWANIA PROCESAMI
               PRACY                           REPOZYTORIUM TREŚCI
          Koordynacja, planowania i                     Treść, dane biznesowe,
        wprowadzanie w życie pracowniczych                    metainformacje
        harmonogramów oraz zadań systemu
                            SYSTEM ADMINISTRACYJNY
                          Proces podtrzymywania eksploatacji,
                             ustawiania i utrzymywania
                           parametrów i struktury systemu


K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 9                        maj 2002
           System tworzenia i gromadzenia treści
      Składa się z narzędzi, procedur oraz personelu, który jest
       zatrudniony w celu tworzenia i zbierania treści oraz wykonywania
       czynności redakcyjnych. Zadania:
         Wytwarzanie treści "od zera": autorzy projektują, tworzą i poprawiają
         treść w wybranych przez siebie narzędziach.
         Pozyskiwanie: dostosowywanie i redakcja treści z zewnętrznych źródeł.
         Agregacja: formatowanie stylistyki informacji i ustalanie jej
         przeznaczenia: użyteczne składowe, meta-dane.
         Konwersja: zmiany formatu i struktury informacji tak, aby spełniała ona
         wymagane standardy przechowywania treści; oddzielanie niepotrzebnych
         informacji np., nagłówków i stopek; odwzorowania tego formatu na
         wymagany standard, np. XML, który może być wprowadzony do systemu.
         Usługi: są częścią logiki aplikacji oraz usług biznesowych dostarczonych
         przez CMS, wspomagających gromadzenie informacji oraz jej
         transformację. Usługi wspierają tworzenie, aktualizację i usuwanie
         składowych treści.

K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 10         maj 2002
                          System zarządzania


      Odpowiada za gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie, pielęgnację
      i administrację składowych treści i innych zasobów informacji.
      Jest oparty na bazie danych treści, meta-informacji oraz danych
      biznesowych.
      Obejmuje procesy i narzędzia umożliwiające dostęp, aktualizację i
      administrowanie zgromadzoną informacją.
      Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i autoryzację dostępu do treści.
      Jest odpowiedzialny za połączenia z innymi systemami.
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 11     maj 2002
             System sterowania procesami pracy
      Realizuje koordynację, planowanie i wprowadzanie w życie
      harmonogramów oraz zadań pracowników.
      Obejmuje narzędzia, procedury i ludzi zatrudnionych w celu zapewnienia
      skutecznych procesów zbierania, przechowywania i publikacji treści.
      System sterowania procesami pracy ma wpływ na system gromadzenia
      treści, system zarządzania oraz system publikowania.
      Każdy krok procesu, od wytwarzania po ostateczną publikację, powinien
      być możliwy do zamodelowania i śledzenia w obrębie tego samego
      systemu.
      Aspekty procesów pracy włączają: pracowników, zadania, czynności,
      standardowe procesy, narzędzia, czas, przepływ danych i dokumentów.
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 12     maj 2002
                        System publikowania


         Jest odpowiedzialny za wyciąganie składowych treści i innych
         zasobów z repozytorium, formatowanie ich i automatyczne tworzenie
         z nich publikacji.
         Składa się z narzędzi, procedur i ludzi pobierających treść z
         repozytorium i tworzących publikacje.
         Powinien zawierać:
           Szablony publikacji,
           Kompletny język programowania,
           Zależności pomiędzy treścią,
           Dobrze zorganizowany system plików i katalogów,
           Mechanizm ostatecznej publikacji.


K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 13        maj 2002
                   Procesy zarządzania treścią
       Włączają projektowanie, tworzenie, pozyskiwanie, recenzowanie,
       zatwierdzanie, konwersję, składowanie, testowanie i wdrożenie treści we
       wszystkich wymaganych miejscach Webu.
         Włączają pielęgnowanie, monitorowani, uaktualnianie, wycofywanie i
         archiwizowanie treści.
         Włączają komponenty raportujące i analityczne, celem świadomego
         usprawniania i poszerzania procesów zarządzania treścią.
       Wymagają jasnego zdefiniowania ról personelu oraz udokumentowanych
       procesów pracy dla wszystkich form treści.
       Mogą lecz nie muszą być wspomagane komputerowo.
         Dla małych zastosowań wspomaganie jest często niepotrzebne.
         Dla dużych zastosowań wspomaganie jest zazwyczaj niezbędne.
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 14        maj 2002
  Scenariusze i formy aplikacji zarządzania treścią

         Udostępnianie wiadomości (portale), np. internetowe gazety,
             w tym wortale (vortals), czyli wiadomości ukierunkowane branżowo.
         Wyszukiwarki stron WWW (Yahoo, Altavista, Google, ...)
         Techniczne wspomaganie produktów danej firmy.
         B2C (Business-To-Customer): e-handel - sklepy internetowe.
         Portale wymiany informacji w danej dziedzinie, portale edukacyjne.
         B2B (Business-To-Business): e-biznes (portale biznesowe): transakcje,
         sprzedaż lub wymiana towarów i usług, w skali hurtowej.
         B2E (Business-To-Employee): wewnętrzne systemy internetowe lub
         intranetowe do obsługi procesów biznesowych wewnątrz firmy.
         C2C (Customer-To-Customer): ogłoszenia drobne, aukcje, ...
         Portale korporacyjne (corporate portals) - organizują rozproszone i
         heterogeniczne zasoby i usługi informacyjne danej organizacji.
         Praca grupowa rozproszonych zespołów, wirtualne biura projektowe.
         .... wiele innych możliwości ....

K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 15              maj 2002
     Funkcje wspólne dla wielu form i scenariuszy
          zarządzania treścią (1)
      Projektowanie. Zasadniczo nie odbiega od metod projektowania baz
      danych np. poprzez diagramy encja-związek lub UML.
      Tworzenie. Rola wykonywana przez autorów tekstu, fotografów,
      artystów grafików, producentów video, producentów dźwięku,
      specjalistów od reklamy i marketingu, prawników, lub kogokolwiek
      innego, kto produkuje oryginalny materiał przeznaczony dla użytkownika
      WWW.
      Pozyskiwanie lub adoptowanie treści z istniejących źródeł.
      Klasyfikacja, indeksowanie. Treść musi mieć przypisane cechy
      formalne (np. datę utworzenia, autora, itd.) oraz cechy klasyfikacji
      przedmiotowej (np. kategorię przedmiotową lub słowa kluczowe).
      Funkcja jest często określana jako wiązanie treści i metadanych.K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 16    maj 2002
      Funkcje wspólne dla wielu form i scenariuszy
           zarządzania treścią (2)
       Recenzje i przeglądy. Są wymagane dla wszystkich rodzajów
       udostępnianej treści.
       Zatwierdzenie. Formalne zatwierdzenie publikowanej treści jest
       niezbędnym składnikiem prawnej odpowiedzialności za treść.
       Konwersja. Tekst, grafika, dźwięk, i inne formy treści musza być
       przystosowane do formatu najwygodniejszego lub obowiązującego w
       danym CMS, np. do formatu HTML lub XML.
       Przechowywanie. Treść jest zwykle przechowywana w plikach lub w
       bazie danych.
         Dla większych zastosowań treść musi podlegać zarządzaniu konfiguracji
         (Software Configuration Management, SCM), w szczególności musi
         podlegać zarządzaniu wersjami oraz śledzeniu i kontrolowaniu zmian.
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 17        maj 2002
     Funkcje wspólne dla wielu form i scenariuszy
          zarządzania treścią (3)
       Testowanie. Może dotyczyć różnych aspektów:
         błędnych lub nieaktualnych linek,
         stron wolno ładujących się,
         błędów w skryptach lub apletach, np. pętli,
         błędów w komunikacji od klienta do serwera
       Dojrzewanie. Rodzaj testowania, polegający na weryfikacji
       kompletności i spójności większego zespołu treści, np. informacji o
       różnych aspektach nowej usługi.
       Wdrożenie. Obejmuje wszelkie fizyczne aspekty udostępnienia treści
       dla jej użytkowników, w tym replikacje treści na różnych serwerach.
       Pielęgnacja, aktualizacja, zmiany. Obserwowanie udostępnianej treści
       i reakcja na wszelkie sygnały i potrzeby zmian.K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 18     maj 2002
     Funkcje wspólne dla wielu form i scenariuszy
          zarządzania treścią (4)
      Wycofywanie i archiwizacja. Wycofanie może nastąpić z wielu
      powodów, np. utraty aktualności, utraty praw do treści, uatrakcyjnienie
      portalu nowszą treścią, niską frekwencją odwiedzania, itd. Przyjmuje się,
      że dowolna wycofywana treść podlega archiwizacji a/a.
      Raporty i analizy. Obejmuje różne formy raportów i analiz mających na
      celu lepszą obsługę użytkowników, zwiększenia atrakcyjności portalu,
      zbadania efektywności biznesowej, itd.
      Ponowne użycie. Wyodrębnienie i generalizacja pewnych elementów
      treści, metadanych, procesów, funkcji, szablonów formularzy, itd. jako
      udokumentowanych aktywów ponownego użycia w ramach danego
      repozytorium; opisywanie i propagowanie aktywów ponownego użycia
      wśród personelu.
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 19      maj 2002
                Klasyfikacja i przegląd CMS (1)

     Duże pakiety obejmujące funkcjonalnością wszystkie etapy i aspekty
      tworzenia systemów internetowych.
        Przykłady: V/6 Content Management Suite (Vignette), One-To-One
        Publishing (Broadvision), Content Server (Divine).
     Produkty o cechach podobnych jw., o mniejszych możliwościach
      integracji z istniejącymi systemami produkcyjnymi
        Przykłady: Content Management Server (Microsoft), PVCS Content
        Manager(Merant), RedDot Solutions(RedDot), Mediasurface 3.5
        (Mediasurface))
     Narzędzia, w których główny nacisk położono na zarządzanie dużymi
      repozytoriami dokumentów i wspomaganie pracy grupowej
        Przykłady: Xpedio Content Management Suite (Stellent), 4I WCM Edition
        (Documentum), Panagon (FileNET)
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 20       maj 2002
                Klasyfikacja i przegląd CMS (2)

      Systemy, które służą do zarządzania cyklem wytwarzania elementów
      stanowiących treść serwisu (zagadnienia związane z rolami
      użytkowników, procesem prac)
         Przykłady: TeamSite (Interwoven), CommonSpot Content Server
         (PaperThin)
      Narzędzia wspierające końcową fazę powstawania serwisu internetowego
      czyli jego publikację, personalizację itp.
         Przykłady: WebLogic E-Business Platform (BEA), Dynamo e-business
         Platform (ATG), Oracle9iAS(Oracle)
      Systemy tworzone w ramach projektów „open-source”:
         Przykłady: Content Management Framework (Zope), Arsdigita Community
         System (ArsDigita)
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 21       maj 2002
                      Rodzaje rozwiązań CMS


             Typ rozwiązania                      Przykłady
                                   Documentum, Panagon 2000, ChangingPages
  System zarządzania dokumentami (DMS)
                                   Eroom, Expressroom, Conversant, SlashDot,
  Systemy do publikowania w sieci gazet
                                   Frontier
  on-line, magazynów itp.
  E-business / E-Commerce                      Vignette, Broadvision, ATG Dynamo, Open
                                   Market
  Systemy do zarządzania wersjami                  Content Management Studio, Interwoven
                                   TeamSite
  Warstwa pośrednia (generowanie                  Enhydra, Midgard (PHP), Dmind DSM
  zawartości)                            (ColdFusion), SiteGenesis, Obtree.
  „Wzorcowe” narzędzia zarządzania                 ACS, eGrail, Engenda, Mediasurface,
  treścią                              WebSphere, NetObjects Fusion, Spectra,
                                   Xpedio, Zope
  Procesory języka XML                       Cocoon, Interwoven TeamSite Templating,
                                   Lychee, Rhythmix, Tamino, POET


K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 22                    maj 2002
  Polsko-Japońska Wyższa Szkoła
   Technik Komputerowych,
         Warszawa


Studia Podyplomowe IT w Biznesie
Tworzenie Portali Biznesowych

      Wykład 2
Systemy zarządzania treścią
    Wykładowca:
    dr hab. inż. Kazimierz Subieta
    profesor PJWSTK

    subieta@ipipan.waw.pl
    http://www.ipipan.waw.pl/~subieta
                 CMS jako katalizator rozwoju

      Dla wspomagania funkcji zarządzania treścią dostawcy oprogramowania
      wytworzyli ogromną liczbę różnych narzędzi, zintegrowanych systemów,
      oraz rozszerzeń istniejących systemów.
        Tradycyjna dziedzina zarządzania dokumentami została w dużym stopniu
        zdominowana przez funkcje CMS.
        Pojawiły się obiektowe repozytoria do przechowywania treści dowolnego
        typu, w szczególności repozytoria XML.
        Dostawcy systemów zarządzania bazami danych, tacy jak Oracle, CA,
        Sybase, Informix, IBM, przesunęli punkt ciężkości oferowanych SZBD z
        tradycyjnego zarządzania danymi na zarządzanie treścią, ze wspomaganiem
        tworzenia i podtrzymywania aplikacji internetowych.
        Znaczenia nabrały różnorodne formy procesów pracy (workflows) jako
        środka kontroli funkcji CMS.
        Pojawiły się kompleksowe narzędzia typu "wszystko w jednym".K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 24       maj 2002
      Cechy CMS: procesy pracy i automatyzacja
          procesów biznesowych Workflow Management System
                             workflow      Zarządzanie treścią wymaga rutynowych usług znanych z procesów pracy
      (workflows), takich jak: śledzenie, przypisywanie ról i odpowiedzialności,
      zintegrowane bezpieczeństwo, zautomatyzowane zawiadamianie,
      monitorowanie populacji procesów.
      Systemy zarządzania procesami prac umożliwiają zdefiniowanie wielo-
      krokowych procesów włączających różnorodną treść, personel, oraz akcje
      takie jak wysłanie, recenzja, zatwierdzenie, itd.
      Systemy zarządzania procesami prac zapewniają automatyzację takich
      zadań jak:
        ustalenie zespołów ludzkich i ról osób w zespołach
        projektowanie procesów pracy
        tworzenie i podtrzymywanie działania instancji procesów pracy.K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 25        maj 2002
                   Cechy CMS: personalizacja          personalization       Istotą personalizacji jest:
         Rejestracja i autentyfikacja użytkowników aplikacji internetowej.
         Dostosowanie się serwisu internetowego do indywidualnych preferencji
         użytkownika; np. jego preferencje tematyczne.
         Przechowywanie i udostępnianie spersonifikowanych treści wprowadzanych
         przez użytkownika lub sparametryzowanych przez użytkownika; np. jego
         notatki, zakładki, kalendarz, terminarz zdarzeń, terminarz przypomnień, itd.
         Przechowywanie historii odwiedzin serwisu przez użytkowników oraz
         transakcji lub zakupów, które oni dokonali.
         Syntetyczne analizy i raporty dotyczące użytkowników mające na celu
         zwiększenie jakości i efektywności treści i usług oferowanych przez
         aplikację internetową.
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 26           maj 2002
                    Podejścia do personalizacji
      Środki techniczne:
        Informacja dokładna o zarejestrowanych użytkownikach zgromadzona w
        bazie danych po stronie serwera
        Informacja o konkretnym koncie i konkretnym komputerze na którym pracuje
        użytkownik, na podstawie tzw. ciasteczek (cookies).
            Ciasteczka są plikami pamiętanymi przez komputer klienta, w których serwer
            może zapisać dowolną (niezbyt długą) informację.
            Konkretny użytkownik jest nieznany, znana jest tylko jego "tożsamość" z
            dokładnością do konta i komputera.
            Ciasteczka nie są dzielone pomiędzy różne portale, każdy portal ma swoje.
      Środki dostosowywania treści do profilu użytkownika:
        Określanie profilu zainteresowań explicite przez użytkownika.
            Wadą jest to, że on zwykle tego nie robi, a jeżeli robi, to niezbyt dokładnie.
        Kolaboracyjne filtrowanie (collaborative filtering): tworzenie kategorii
        użytkowników i przypisywanie użytkownika do określonej kategorii na
        podstawie historii jego zachowania się na portalu (klikologii)..

K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 27                 maj 2002
                    Cechy CMS: wyszukiwanie           search

      Sprawny mechanizm wyszukiwania informacji przez końcowych
       użytkowników jest czynnikiem powodzenia aplikacji internetowej.
      Wyszukiwanie oznacza konieczność klasyfikacji treści i inteligentnego
       jej zaindeksowania.
      Wyszukiwanie często odbywać się po cechach formalnych (data
       publikacji, autor, kategoria tematyczna, słowa kluczowe), które są
       niekiedy określane (w RDF) jako "metadane".
      Częściej wyszukiwanie odbywa się:
         w pełnym tekście przechowywanych składników treści
         poprzez asocjacje elementów treści z innymi elementami treści
      Klasyczne formy wyszukiwania (znane) z bibliotek są mało użyteczne.
      Konieczne są nowe paradygmaty, z reguły oparte o metafory graficzne.
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 28        maj 2002
                       Cechy CMS: ontologia             ontology

      W filozofii: nauka o bytach, teoria bytu, opis charakteru i struktury
      rzeczywistości, specyfikacja konceptualizacji.
      W sztucznej inteligencji: formalna specyfikacja (przy użyciu logiki
      matematycznej) obiektów, pojęć i innych bytów, które istnieją w pewnej
      dziedzinie, oraz formalna specyfikacja związków, które pomiędzy tymi
      bytami zachodzą.
        Podejście sztucznej inteligencji jest naiwne. Np. Giełda Papierów Wartościowych:
        wiele tysięcy stron aktów prawnych, zarządzeń, regulacji, itd. Kto to zapisze przy
        użyciu formuł rachunku predykatów?
      W biznesie (ontologia biznesowa, business ontology): wszystko to, co
      projektanci systemów informatycznych powinni wiedzieć o biznesie, aby
      poprawnie napisać aplikacje wspomagające ten biznes.
      Wiedza ta powinna być formalnie zapisana. "Formalnie" oznacza zwykle
      pewien standardowy i uzgodniony język, np. XML/RDF.


K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 29             maj 2002
                       Cechy CMS: metadane           metadata


      Ogólna definicja: są to dane o danych - co dane zawierają, jaką mają
      budowę, jakie jest ich znaczenie, jakim podlegają ograniczeniom, jak są
      zorganizowane, przechowywane, zabezpieczane, udostępniane, itd.
      Metadane są pewnym rozszerzeniem pojęcia schematu bazy danych,
      albo też pewną implementacją tego schematu w postaci katalogów.
      Metadane przykrywają także informację niezależną od treści samych
      danych, np. kiedy pewna dana została utworzona, w jakim jest formacie,
      kto jest jej autorem, do kiedy jest ważna, itd.
      Opisy danych zawarte w metadanych mają dwie podstawowe zalety:
        Zawierają wspólne abstrakcje dotyczące reprezentacji danych, takie jak format;
        ogólnie "wyciągają przed nawias" wszystkie wspólne informacje, co redukuje
        znacznie objętość samych danych;
        Reprezentują wiedzę dziedzinową (ontologię); umożliwiają wnioskowanie o danych,
        mogą być przez to użyte do redukowania dostępu do samych danych.K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 30           maj 2002
                        Ontologia i metadane

      Głównym celem prac na biznesową ontologią jest standardyzacja
      następujących elementów:
        Gramatyki opisów poszczególnych bytów,
        Nazw i znaczeń nazw obowiązujących w ramach danego biznesu (np. co
        oznaczają słowa "autor", "klient", "instrument", "akcja", itd.),
        Ograniczeń związanych z opisywanymi bytami,
        Metadanych związanych z bytami (autor opisu, data stworzenia opisu, data
        ostatniej aktualizacji, itd.),
        Dopuszczalnych operacji na bytach.
      W tym zakresie zapis ontologii jest pewną meta-bazą danych, w które
      ustala się zarówno strukturę samej bazy danych, jak i pewne dodatkowe
      informacje (meta-atrybuty) będące podstawą przetwarzania bazy danych.
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 31         maj 2002
               Cechy CMS: zarządzanie wiedzą
                                        knowledge management

      Obejmuje wszystkie aspekty związane z rejestrowaniem,
      dokumentowaniem oraz wykorzystaniem wiedzy pracowników firmy.
      Wiedza dzieli się na:
        Wiedzę jawną, bezpośrednio zapisaną w dokumentach, plikach i bazach
        danych;
        Wiedzę cichą, będącą własnością ludzi - pracowników firmy
            Wiedza cicha jest zdobywana w praktyce, jest kwintesencją doświadczenia,
            wyczucia, asocjacji, uświadomionych lub nieuświadomionych poglądów,
            trenowanych umiejętności rozpoznawania spraw i sytuacji, itd.
      Wiedza cicha jest kluczowym strategicznym czynnikiem decydującym o
      konkurencyjności organizacji na rynku.
        Wiedza cicha, mimo że tkwiąca w umysłach poszczególnych osób, jest
        wiedzą obiektywną - może być sprawdzana, testowana i badana empirycznie
        ze względu na jej jakość i skuteczność.
        Z punktu widzenia organizacji jest więc istotne, aby wprząc tę indywidualną
        wiedzę pracowników w ogólną kulturę organizacyjną, do której oni należą.
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 32              maj 2002
         Zalecenia w zakresie zarządzania wiedzą
      Skupienie się na wiedzy cichej. Niedocenianie, ignorowanie tej wiedzy
      może mieć negatywne konsekwencje dla konkurencyjności organizacji.
      Nacisk na kolektywną bazę wiedzy całej organizacji. Wiedza ta jest sumą
      wiedzy jawnej i cichej. Oba rodzaje są istotne dla sukcesu biznesowego.
      Skupienie się na procesach innowacyjnych, które tworzą przewagę
      organizacji na rynku.
      Skupienie się na ciągłych procesach usprawniania funkcjonowania
      organizacji, które w zasadniczy sposób są uzależnione od cichej wiedzy.
      Skupienie się na procesach kształcenia, ponieważ wiedza, zarówno jawna
      jak i cicha, jest bezpośrednią ich konsekwencją.
      Skupienie się na kompetencji kolektywnej (społecznej), czyli
      uzupełnianie się wiedzy różnych osób wewnątrz organizacji i jej części.
      Rozwój myślenia systemowego: rozumienie relacji pomiędzy częścią i
      całością systemu, relacji wewnątrz systemu, wzorców zachowania się
      wewnątrz systemu oraz związków systemu z jego otoczeniem.

K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 33     maj 2002
          Cechy CMS: Zarządzanie konfiguracją
     Celem zarządzania konfiguracją (treści, oprogramowania) jest planowanie,
     organizowanie, sterowanie i koordynowanie działań mających na celu
     identyfikację, przechowywanie i zmiany oprogramowania w trakcie jego
     rozwoju, integracji i przekazania do użycia.
     Każdy projekt musi podlegać konfiguracji oprogramowania. Ma ono
     krytyczny wpływ na jakość końcowego produktu. Jest niezbędne dla
     efektywnego rozwoju oprogramowania i jego późniejszej pielęgnacyjności.
     Zarządzanie konfiguracją jest szczególnie ważne, jeżeli projekt może toczyć się
     przez wiele lat, jeżeli cel lub wymagania na oprogramowanie są niestabilne, jeżeli
     oprogramowanie może mieć wielu użytkowników, i/lub jeżeli oprogramowanie
     jest przewidziane na wiele platform sprzętowo-programowych.


     W takich sytuacjach złe zarządzanie konfiguracją oprogramowania może
     całkowicie sparaliżować projekt lub doprowadzić do chaosu w zakresie
     ewidencji i organizacji treści.
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 34         maj 2002
 Cechy CMS: integracja z istniejącymi aplikacjami
      Obecne systemy CMS muszą współdziałać z:
        Popularnym oprogramowaniem: Word, Excell, Acrobat, PowerPoint, formaty
        graficzne, formaty multimedialne;
        Mogą lub nawet powinny integrować oprogramowanie, które dotychczas
        działało w organizacji niezależnie od powstałego systemu CMS, np.
        systemem finansowo-ksiegowym, systemem bibliotecznym:
      Współdziałanie oznacza, że:
        Praktycznie dowolne aplikacje mogą być wywołane w środowisku CMS
        Rezultat tych aplikacji nie jest zakłócony przez to, że jednocześnie działa
        CMS
        Rezultaty tych aplikacji są przejmowane przez CMS
        Rezultaty są opakowane w kontekst HTML i przekazywane do klienta jako
        strony HTML.
      W praktyce osiągnięcie takiej integracji nie jest łatwe,
        szczególnie przy założeniu, że klient jest "chudy" i nie ma zainstalowanych
        odpowiednich programów.
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 35          maj 2002
                    Wizja architektury ICONS


                                        Tekst
               Systemy              Mapy wiedzy         Własności
              biznesowej
                          Bazy
              inteligencji
                         danych                         Sieci     Mapy wiedzy
                               Modele     Wyszukiwanie       semantyczne        Reprezentacja
                              semantyczne
                                                                   czasu
         Strony Web      Integracja
                               Pliki                                    Wnioskowanie
                    informacji                      Drzewa
                                  Sieci                   Reprezentacja
                                              koncepcyjne
                                 semantyczne                   wiedzy
        Spadkowe                                                        Hiper-tekst
        systemy         Zarzadzanie
       informacyjne                                          Modele        Grafy
                    dokumentami
                                                     semantyczne      procesów
                                        System
                                       zarządzania
                                        wiedzą           XML      RDF
          Szyfrowanie
                                                                 Pliki

                   Bezpieczeństwo
                                              Forum       Repozytorium      Zarządzanie
                                Podpis
                                             dyskusyjne                  wersjami
                              elektroniczny
          Kontrola
          dostępu
                              Inżynieria
                   Autentyfikacja             Współpraca
                               wiedzy
                                                      HSM        SZBD

                             Zarządzanie             Wymiana
                            procesami pracy           komunikatów
                                        Internet
                                        Intranet


K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 36                                       maj 2002
         Wstępna architektura prototypu ICONS
                                 Definicja modelu                     Definicja reguł
                   Strona XML/
  Poziom                               treści        Mapa wiedzy
                                                             wnioskowania
                    DHTML
 prezentacji                           (DTD, RDF)
  wiedzy
        Odwzorowanie obiektów informacyjnych
                                   Odwzorowanie struktury treści    Odwzorowanie regyuł wnioskowania
              (XSL, SVG)

                       HTTP/
                      WebDav                           Silnik inferencyjny
                      Serwer               Rama         dyzjunktywnego Datalogu
                                      zarządzania
                                       wiedzą
 Poziom
 manipulacji
                      Baza treści                          Baza ontologii
 wiedzą                                  Ekstrakcja i
                       (XML)                              (RDF)
                                       asocjacja
                                       wiedzy                     Zarządca hierarchicznej pamięci (Hierarchical Storage Manager, HSM)                         Wielo-formatowy mechanizm odwzorowania informacji Poziom
 integracji        Istniejące heterogeniczne bazy danych      Systemy spadkowe                Źródła informacji na WWW
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 37                                     maj 2002
         Inna wizja architektury projektu ICONS
     Przedstawiona poprzednio architektura wydaje się zbyt eklektyczna i
     odzwierciedla bardziej stan obecnego chaosu w zakresie CMS niż
     docelową architekturę o logicznych i konsekwentnych założeniach.


                               API oparte na
            Peryferia          obiektowym języku zapytań a la SQL  Peryferia
            systemu                             systemu
                              Repozytorium aktywnej       Relacyjne
      XML,                      obiektowej bazy danych z       bazy
      RDF                     dynamicznymi rolami obiektów     danych
      i inne                                       i inne
      technologie                      Repozytorium        spadkowe
      Web                        metadanych zintegrowane    technologie
                                 z zarządzaniem
                                  konfiguracją
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 38                 maj 2002
                  Architektura oparta na XML
                                    Narzędzia
                                 wspomagające XML :                 Warstwa klienta
                  Przeglądarka         system autorski, itd.     Przeglądarka
                    WWW                             WWW

                         XML                     XML

                                    Serwer Web
                                   Serwer aplikacji        Logiczna warstwa pośrednia

        Interakcja z aplikacjami poprzez
        protokoły oparte na XML                                Serwer integrujący XML,
                                   Baza danych w XML           serwer zapytań,
                                   (strukturalizowana)        serwer hurtowni danych
                                             XML
                       XML        XML     XML
                                             Translatory formatów
                                              z/do XML, pomosty
                                                           Zasoby danych

                                      Dokumenty
                                      Dokumenty        Inne
                                                   Inne
   Obiektowo-relacyjna          Obiektowa baza          XML        dokumenty na     Zasoby danych
                                       XML        dokumenty na
     baza danych              danych             na        Webie: HTML      pod OLE/DB
                                        na        Webie: HTML
   wspomagająca XML          wspomagająca XML          Webie
                                       Webie        Word,...
                                                  Word,...

K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 39                                maj 2002
           Architektura z modelem kanonicznym
                            HTML
             Użytkownik                    Program aplikacyjny

                                           API graficzne
                parametryzacja
                                        Moduł GUI


                                           język zapytań

                                     Procesor języka zapytań
                                     dla modelu kanonicznego
                                            API komunikacyjne    Osłona dla bazy danych 1                Osłona dla XML/RDF          inna osłona
             API 1                      XML/RDF API           inne API


           BD 1                      pliki XML/RDF          inna BD/plik

K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 40                          maj 2002
Projektowanie Portalu Biznesowego
              Tak może wyglądać portal....
            Ale co dzieje się zanim on powstanie?
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 42  maj 2002
                    Definicja projektu portalu
      Projekt portalu powinien być dobrze zdefiniowany zanim
      przystąpimy do jego realizacji.
      Definicja projektu obejmuje
        Analizę strategicznych uwarunkowań portalu w misji danej organizacji;
        Nakłady niezbędne dla realizacji, wdrożenia i utrzymania portalu;
        Realistyczny harmonogram realizacji i wdrożenia portalu;
        Założenia odnośnie zawartości treściowej portalu;
        Założenia odnośnie usług dostarczanych przez portal
        Założenia odnośnie transakcji biznesowych realizowanych przez portal
        Cel portalu z punktu widzenia biznesu, który będzie realizował;
        Podstawowe, strategiczne wymagania w stosunku do portalu
        Model biznesowy (biznes plan) zwrotu nakładów na stworzenie i utrzymanie
        portalu;
        Analizę zagrożeń podczas realizacji i funkcjonowania portalu.

K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 43       maj 2002
                      Studium osiągalności (1)
      Rozmiar projektu (w punktach funkcyjnych) w stosunku do rozmiaru
      zespołu projektowego, realizacyjnego i wdrożeniowego.
      Dostępność podstawowych zasobów (budżet, ludzie, osobomiesiące)
      Ograniczenia czasowe (dostępność czasu, w przekroju poszczególnych
      zadań i etapów projektu).
      Warunki wstępne niezbędne do realizacji projektu (aktywności lub
      inwestycje, które muszą być wykonane przed przystąpieniem do realizacji
      projektu).
      Dostępność sprzętu i sieci do realizacji projektu i do działania portalu.
      Dostępność oprogramowania na którym będzie zrealizowany i na którym
      będzie działał portal, dostępność narzędzi rozwoju oprogramowania
      (narzędzi CASE).
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 44      maj 2002
                      Studium osiągalności (2)
      Dostępność infrastruktury organizacyjnej i technicznej niezbędnej dla
      realizacji projektu (obsługa administracyjna, kadrowa, księgowa,
      zaopatrzeniowa, magazynowa, marketingowa, itd.)
      Dostępność infrastruktury organizacyjnej i technicznej niezbędnej dla
      funkcjonowania portalu; realistyczna ocena możliwości stworzenia takiej
      infrastruktury o ile ona nie istnieje.
      Dostępność technologii i know-how.
      Dostępność specjalistów wewnątrz organizacji tworzącej portal oraz
      zewnętrznych ekspertów (np. specjalistów grafików, programistów,
      stylistów, redaktorów, doradców, itd.)
      Dostępność zewnętrznych usług (outsourcing), kooperantów i dostawców.
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 45     maj 2002
                        Zarządzanie ryzykiem
      Na ryzyko projektu składają się wszystkie okoliczności, które mogą:
        Spowodować opóźnienie realizacji portalu,
        Zwiększenie kosztów tej realizacji,
        Nie spełnienie oczekiwań klientów.
      Wszystkie projekty są obarczone ryzykiem.
      Zarządzanie ryzykiem polega na:
        Zredukowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia okoliczności zagrożeń,
        Zminimalizowaniu skutków zagrożeń, które wystąpiły.
      Aktywności niezbędne dla uniknięcia ryzyka:
        Ciągłe śledzenie okoliczności, które mogą stać się zagrożeniami projektu,
        Poprawianie planu celem zminimalizowania prawdopodobieństwa
        zagrożenia,
        Określenie planu awaryjnego na wypadek okoliczności zagrożenia,
        Wdrożenie planu w wypadku wystąpienia okoliczności zagrażającej.
        Zarządzanie ryzykiem nigdy nie powinno zaczynać się od optymistycznego
        założenia „wszystko pójdzie dobrze” („jakoś to będzie”), ale raczej od pytania
        „co najprawdopodobniej może pójść źle?”. Nie jest to pesymizm, ale realizm.
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 46           maj 2002
                          Czynniki ryzyka (1)
      Czynniki doświadczenia
        brak doświadczenia i/lub kwalifikacji kierownika projektu (niedoświadczony
        kierownik jest poważnym zagrożeniem dla projektu),
        brak doświadczenia i/lub kwalifikacji personelu (personel powinien być
        sprawdzony pod względem kwalifikacji)
        niedojrzałość dostawców (brak sukcesów w rozwijaniu podobnych
        projektów, brak standardów, brak certyfikatu ISO 9000, ...).
      Czynniki planowania
        niedokładność metod szacowania czasu, kosztów, zasobów,
        zbyt krótka skala czasowa (niemożliwość zrównoleglenia pewnych prac),
        zbyt długa skala czasowa (zmiany wymagań, personelu, technologii),
        zależność od awarii losowych, wandalizmu i sabotażu (zniszczenie sprzętu,
        zniszczenie danych, itd.),
        zła lokalizacja personelu (utrudnienia w komunikacji),
        zła definicja odpowiedzialności (brak odpowiedzialnych za kluczowe
        zadania, wykonywanie niepotrzebnych lub drugorzędnych zadań, ...),
        częste zmiany personelu.
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 47         maj 2002
                          Czynniki ryzyka (2)
      Czynniki technologiczne
        nowość technologiczna (brak doświadczeń, konieczność dodatkowego
        wysiłku na rozpoznanie, ...),
        niedojrzałość lub nieodpowiedniość stosowanych metod (nowe metody są
        często niesprawdzone, konieczne jest praktyczne doświadczenie, ...),
        niedojrzałość lub nieodpowiedniość narzędzi (personel powinien umieć je
        używać, mogą być nieodpowiednie w stosunku do metod, są zmieniane w
        trakcie projektu, ...),
        niska jakość użytego komercyjnego oprogramowania (może być zawodne,
        słabo pielęgnowalne, niebezpieczne, nie stabilne, ...),
      Czynniki zewnętrzne
       niska jakość lub niestabilność wymagań użytkownika,
        słabo zdefiniowane, niestabilne lub niestandardowe interfejsy zewnętrzne,
        niska jakość lub słaba dostępność systemów zewnętrznych (od których
       zależy powodzenie projektu; może być konieczne rozwijanie możliwości
       symulujących systemy zewnętrzne).

K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 48         maj 2002
               Opis i charakterystyki ryzyka (1)
      Opis: krótki opis wyjaśniający charakter ryzyka
      Prawdopodobieństwo subiektywne wystąpienia ryzyka (małe, średnie,
      duże, lub w przedziale 0..1).
      Wpływ ryzyka na projekt: (mały, średni, duży, lub w przedziale 0..1).
      Mitygacja (łagodzenie ryzyka): opis metod, akcji, reguł, zarządzeń,
      zapisów w kontrakcie które mają na celu zminimalizowanie
      prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.
      Akcje ratunkowe: zminimalizowanie negatywnych skutków ryzyka.
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 49     maj 2002
               Opis i charakterystyki ryzyka (2)
      Data decyzji: data kiedy podane wyżej informacje zostały wprowadzone
      lub zmodyfikowane (dla ewentualnej identyfikacji spraw nieaktualnych).
      Odpowiedzialność: osoba personalnie odpowiedzialna za monitorowanie
      ryzyka, jego mitygację oraz uruchomienie akcji ratunkowych.
      Oczekiwane zwiększenie kosztów projektu w razie wystąpienia ryzyka.
      Oczekiwane zwiększenie czasu projektu w razie wystąpienia ryzyka.
      Oczekiwane straty cech produktu w razie wystąpienia ryzyka: brak
      funkcji, osłabienie wymagań niefunkcjonalnych, obniżenie jakości.
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 50    maj 2002
   Polsko-Japońska Wyższa Szkoła
     Technik Komputerowych,
          Warszawa


  Studia Podyplomowe IT w Biznesie
  Tworzenie Portali Biznesowych

        Wykład 3
Projektowanie Portalu Biznesowego
      Wykładowca:
      dr hab. inż. Kazimierz Subieta
      profesor PJWSTK

      subieta@ipipan.waw.pl
      http://www.ipipan.waw.pl/~subieta
                         Planowanie zasobów
      Zasoby niezbędne do realizacji projektu portalu (podobnie dla
      wdrożenia i funkcjonowania portalu)
        Budżet: źródła finansowania, dostępność środków finansowych w
        poszczególnych kieszeniach i w poszczególnych fazach projektu.
        Personel: szacunkowa liczba personelu w poszczególnych specjalnościach
        i/lub stanowiskach; założenia odnośnie personelu zewnętrznego lub
        zatrudnionego na umowy o dzieło.
        Nakłady ludzkie: wyrażone w terminach osobo-dni (lub osobo-godzin) w
        poszczególnych specjalnościach i/lub stanowiskach;
        Materiały: dowolne materiały (papier, tonery, dyski, teczki, segregatory, itd.)
        niezbędne do realizacji projektu.
        Inwestycje niezbędne dla realizacji projektu (inne niż inwestycje w
        infrastrukturą komputerową): biurka, krzesła, szafy, itd.
        Przestrzeń biurowa (dodatkowa) niezbędna dla projektu;
        Wstępny plan projektu, ograniczenia czasowe, fazy projektu, diagram
        Gantta, diagram sieci zależności pomiędzy zadaniami (PERT), analiza ścieżki
        krytycznej diagramu PERT.
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 52          maj 2002
                         Planowanie systemu
      Sprzęt, oprogramowania i sieć niezbędne do realizacji projektu
      portalu (podobnie dla wdrożenia i funkcjonowania portalu)
        Dostępność   i  możliwości   wykorzystania  istniejącego  sprzętu,
        oprogramowania i sieci.
        Konieczność wzmocnienia (upgrading) istniejącego sprzętu, oprogramowania
        i sieci; estymacja kosztów i czasu tego wzmocnienia.
        Nowe inwestycje w zakresie sprzętu, oprogramowania i sieci; estymacja
        kosztów i czasu tych inwestycji.
        Nowy personel pomocniczy związany z (nowym lub wzmocnionym)
        sprzętem, oprogramowaniem i siecią; oszacowanie możliwości pozyskania
        tego personelu i dodatkowego budżetu na ten personel.
        Nowa infrastruktura biurowa (powierzchnia) niezbędna dla nowego sprzętu,
        przy zapewnieniu niezbędnych wymagań dotyczących warunków
        technicznych (temperatura, wilgotność, wentylacja, zabezpieczenia pożarowe,
        zabezpieczenia antywłamaniowe, itd.)


K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 53         maj 2002
  Założenia odnośnie dostępności i bezpieczeństwa
      Dostępność: czas w jakim portal będzie dostępny dla klientów.
        Regułą jest 24 godziny przez 7 dni w tygodniu (24/7).
        Dodatkowe założenia: np. 97% czasu dostępności, maksymalna przerwa w
        działaniu nie większa niż 2 godziny, restart po awarii najwyżej 12 godzin.
      Bezpieczeństwo: stopień ochrony biznesu organizacji podtrzymującej
      portal od ataku ze strony portalu.
        Np. poprzez nieprawidłowe wyliczenie danych, poprzez awarie powodujące
        złamanie umów lub zapisów prawnych, itd.
      Ochrona: stopień zabezpieczenia oprogramowania portalu przed błędnym
      działaniem, utratą lub niespójnością danych, atakiem z zewnątrz.
        hakerzy, wirusy, konie trojańskie, przypadkowe błędy obsługi, wandalizm,
        sabotaż, odmowa płatności za usługę.
      Prywatność: stopień w jakim system będzie chronił własność
      intelektualną  oraz  własność  i  prywatność  danych   przed
      nieautoryzowanym lub nielegalnym dostępem;
      Środki techniczne: ściany ogniowe, szyfrowanie, składowanie (back-up),
      odtwarzanie, hasła użytkowników, prawa dostępu, podpis elektroniczny,...
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 54        maj 2002
  Dalsze wymagania niefunkcjonalne do portalu (1)
      Zakładany czas i tryb konserwacji (jak wiele godzin na tydzień,
      dostępność pomieszczeń i personelu obsługi, itd.)
      Rozmiar systemu: ile operacji w tym samym czasie, ilu użytkowników w
      tym samym czasie, ile obsłużonych klików na sekundę, rozmiar bazy
      danych, przyrost bazy danych w czasie, liczba dokumentów, liczba
      serwerów i stacji klienckich, itd.
      Objętość pamięci operacyjnej, dyskowej, taśmowej, optycznej, szybkość
      komputerów, specjalne wyposażenie (drukarki, skanery, tablety, plotery,
      itd.)
      Szybkość oprogramowania: liczba operacji na sekundę, maksymalny
      czas odpowiedzi na zapytanie, liczba transakcji na sekundę, itd.
      Dokładność systemu, precyzja obliczeń.
      Niezawodność systemu: średni czas między awariami, maksymalny czas
      odtwarzania po awarii.
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 55     maj 2002
  Dalsze wymagania niefunkcjonalne do portalu (2)
      Przenaszalność i interoperacyjność: platformy sprzętowe/operacyjne
      wspomagane przez oprogramowanie, wykorzystywane zewnętrzne bazy
      danych, protokoły, interfejsy i języki do wspomagania interoperacyjności
      (HTTP, ODBC, JDBC, XML, CORBA/IIOP, RMI, Java Beens/EJB, etc.)
      Standardy: w zakresie rozwoju oprogramowania (metodologie, języki
      programowania), standardy kodowania (strony kodowe, formaty plików,
      formaty multimediów), standardy interfejsów użytkownika, protokoły
      komunikacyjne, standardy zapewnienia jakości.
      Interakcja człowiek-maszyna: styl interfejsu (komendy, menu), formaty i
      szablony ekranów, komunikaty, sygnały błędów, języki zapytań.
      Adaptowalność i modularność systemu: łatwość zmiany wymagań,
      ponowne użycie modułów systemu, dokumentowanie modułów
      ponownego użycia.
      Dostęp do Internetu: rodzaj sieci, szybkość sieci, serwer Internetu,
      ograniczenia odnośnie dostępu do Internetu.
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 56     maj 2002
             Oszacowanie dochodowości portalu
      Główne źródła przychodów:
        opłaty za reklamy,
        zmniejszenie kosztów transakcji (sprzedaży, kupna, pośrednictwa), które
        dotąd odbywały się w tradycyjny sposób,
        prowizje za oferowanie towarów lub transakcji dokonywanych poprzez portal
        z zewnętrznymi dostawcami usług, towarów i produktów,
        opłaty subskrypcyjne za korzystanie z poszczególnych serwisów,
        zmniejszenie kosztów marketingu.
      Zyski pośrednie
        Budowa dobrego wizerunku firmy poprzez jej obecność w Internecie,
        Szybsze dotarcie z ofertą do klienta, zmniejszenie dystansu pomiędzy
        klientem i firmą
        Uzyskanie bazy użytkowników i wspomaganie lojalności użytkowników,
        zmniejszenie wewnętrznych kosztów firmy poprzez wspomaganie organizacji
        procesów biznesowych firmy poprzez zintegrowaną informację znajdującą się
        wewnątrz portalu.
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 57       maj 2002
   Negatywne aspekty budowy portali biznesowych
      Istnieją obiektywne czynniki, które mogą zmniejszyć efektywność
      biznesową portalu. E-biznes w Polsce jest obarczony dużym ryzykiem.
        Polska jest krajem o bardzo wysokim koszcie dostępu do Internetu,
            Kilkakrotnie wyższym niż w USA, znaczenie wyższym niż w Europie zachodniej.
            Jest to negatywny skutek monopolu TPSA, oraz agresywnej polityki fiskalnej
            obecnych rządów w odniesieniu do nowości technologicznych i cywilizacyjnych.
        W porównaniu z krajami Europy Zachodniej i USA z Internetu korzysta w
        Polsce mała część populacji.
            Szacuje się, że w maju 2000 liczba użytkowników osiągnęła 7.4% ludności w
            wieku powyżej 15 lat. Są to szacunki bardzo optymistyczne, nie uwzględniające
            czasu i jakości tego dostępu.
        Wykorzystanie Internetu jest ograniczone poprzez niedorozwój infrastruktury
        telefonicznej i jej niską sprawność techniczną.
        Występuje silny niedorozwój form płatności za usługi, towary i informacje
        oferowane w Internecie.
        Z usług sklepów internetowych korzysta 3% Polaków. Średnia europejska -
        10% - 14%. Średnia USA - 27%. Dane: 2000 r., a teraz jest jeszcze gorzej.
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 58              maj 2002
   Przykładowy personel niezbędny do stworzenia portalu
          Firma budująca portal :             Generalny nadzór nad przebiegiem projektu.
          Kierownik Projektu
          Wykonawca:                    Generalny nadzór nad przebiegiem projektu, koordynacja
                                   działań.
          Kierownik Projektu
          Wykonawca:                    Zarządzanie techniczną częścią projektu, programowanie.
          Techniczny Kierownik
          Projektu
          Wykonawca:                    Nadzór nad koncepcją portalu, jego konstrukcją i strukturą baz
                                   danych.
          Analityk Oprogramowania
          Wykonawca:                    Przygotowanie szczegółów konstrukcji, programowanie.
          Inżynier Oprogramowania
          Wykonawca:                    Przygotowanie skryptów dla obsługi stron WWW.
          2-3 Programistów Javy ze
          znajomością JSP/EJB
          Wykonawca:                    Konstrukcja bazy danych i programowanie generatora stron
                                   HTML.
          Programista Baz Danych
          Wykonawca:                    Przygotowanie   wyglądu   zewnętrznego    portalu  i
                                   poszczególnych serwisów.
          1-2 Programistów Witryn
          WWW
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 59                             maj 2002
       Przykładowy personel niezbędny do utrzymania i
            rozwijania portalu (1)

 Firma budująca portal: Generalny nadzór nad przebiegiem projektu, który zawiera realizację
             polityki dotyczącej zawartości ukazującej się w portalu, pozyskiwanie
 Kierownik Projektu i
             partnerów dostarczających treść do portalu oraz koordynację działań
 Menadżer ds. treści /
             partnerów przygotowujących poszczególne informacje/treści dla
 Koordynator strony
             portalu.
 Firma budująca portal: Sporządzanie szczegółowego rocznego planu reklamy dla portalu wraz
             ze określaniem budżetu, wybór agencji reklamowych, określanie
 Menadżer ds.
             założeń współpracy z zewnętrznymi agencjami reklamowymi, inicjacja
 marketingu i reklamy
             kampanii reklamowych we współpracy z zewnętrznymi agencjami
             reklamowymi, planowanie promocji w mediach oraz przeprowadzanie
             okresowych ocen kampanii reklamowych.
 Firma budująca portal: Sporządzanie szczegółowego planu badań rynku wraz ze określaniem
             budżetu, wybór agencji badań rynku, kierowanie badaniami rynku we
 Specjalista ds. badania
             współpracy z wybranymi agencjami badania rynku, tworzenie założeń
 rynku i użytkowników
             badań, odbieranie i ocena wyników, analizy statystyczne i estymacje
             rynkowe, analiza statystyk zarejestrowanych użytkowników portalu
             oraz analiza konkurencji.


K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 60          maj 2002
       Przykładowy personel niezbędny do utrzymania i
            rozwijania portalu (2)


 Firma budująca portal: Określanie założeń sprzedaży reklam, współpraca z zewnętrznymi
            agencjami reklamowymi/ medialnymi/ brokerami reklamy internetowej
 Specjalista ds.
            w zakresie sprzedaży reklam w Internecie oraz analiza statystyk
 sprzedaży reklam
            oglądalności reklamy w portalu.
 Firma budująca portal: Pozyskiwanie i obsługa klientów portalu, określenie zasad/wymagań
            dot. obsługi klienta dokonywanej przez firmy zewnętrzne, odpowiedzi
 Menadżer ds.
            na pytania klientów, kontakt z ważniejszymi klientami portalu oraz
 pozyskania i obsługi
 klienta        propozycje ulepszeń w portalu na podstawie uwag/problemów
            klientów.
 Firma budująca portal: Współpraca z partnerami przygotowującymi poszczególne informacje
            dla portalu, kontrola treści portalu przygotowanej przez partnerów
 Redaktor ds. treści
            przed jej publikacją, kontrola uaktualniania i poszerzania informacji w
            portalu.
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 61          maj 2002
       Przykładowy personel niezbędny do utrzymania i
            rozwijania portalu (3)


 Firma budująca portal: Opracowanie założeń technicznych portalu, wdrożenie i zapewnienie
             bezpiecznej pracy wszystkich elementów portalu, wdrożenie i sprawne
 Kierownik techniczny
             funkcjonowanie wszystkich wspólnych narzędzi w portalu (takich jak
             wyszukiwarka, forum dyskusyjne oraz funkcje personalizacji) oraz
             określanie założeń konfiguracji wszystkich narzędzi i komponentów
             portalu.
 Firma budująca portal: Określanie założeń funkcjonowania platformy transakcyjnej w portalu
             (sprzedaży katalogowej, aukcji, zapytań ofertowych), współpraca z
 Specjalista ds.
             innymi podmiotami w zakresie stworzenia platformy i jej sprawnego
 platformy
             funkcjonowania oraz umożliwienie uczestnictwa innych firm w
 transakcyjnej
             platformie transakcyjnej.
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 62         maj 2002
       Przykładowy personel niezbędny do utrzymania i
            rozwijania portalu (4)
  Wykonawca:                 Generalny nadzór nad rozwijaniem portalu, koordynacja działań.
  Kierownik Projektu
  Wykonawca:                 Zarządzanie techniczną częścią projektu, programowanie.
  Techniczny Kierownik
  Projektu
  Wykonawca:                 Nadzór nad koncepcją rozwoju portalu, jego konstrukcją i strukturą baz
  Analityk                  danych.
  Oprogramowania
  Wykonawca:                 Przygotowanie szczegółów konstrukcji, programowanie.
  Inżynier
  Oprogramowania
  Wykonawca:                 Uaktualnianie skryptów dla obsługi stron WWW.
  Programista Javy ze
  znajomością JSP/EJB
  Wykonawca:                 Uaktualnianie konstrukcji bazy danych i programowanie generatora
  Programista Baz               stron HTML.
  Danych
  Wykonawca:                 Uaktualnianie wyglądu zewnętrznego portalu i poszczególnych
  Programista Witryn             serwisów.
  WWW

K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 63                      maj 2002
      Zarządzanie konfiguracją oprogramowania
          powinno zapewniać, że ...
      Każdy komponent oprogramowania będzie jednoznacznie identyfikowany;
      Oprogramowanie będzie zbudowane ze spójnego zestawu komponentów;
      Zawsze będzie wiadomo, która wersja komponentu oprogramowania jest
      najnowsza;
      Zawsze będzie wiadomo, która wersja dokumentacji pasuje do której wersji
      komponentu oprogramowania;
      Komponenty oprogramowania będą zawsze łatwo dostępne;
      Komponenty oprogramowania nigdy nie zostaną stracone (np. wskutek awarii
      nośnika lub błędu operatora);
      Każda zmiana oprogramowania będzie zatwierdzona i udokumentowana;
      Zmiany oprogramowania nie zaginą (np. wskutek jednoczesnych aktualizacji);
      Zawsze będzie istniała możliwość powrotu do poprzedniej wersji;
      Historia zmian będzie przechowywana, co umożliwi odtworzenie kto i kiedy
      zrobił zmianę, i jaką zmianę.
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 64        maj 2002
           Pozycja konfiguracji oprogramowania
                                      configuration item
     Wszystkie elementy projektu i oprogramowania muszą być przedmiotem
     ZKO, w szczególności:
     dokumentacja: wymagań, analityczna, projektowa, testowania, użytkownika, itd.
     moduły z kodem źródłowym, kody do konsolidowania, kody binarne,
     ekrany interfejsu użytkownika,
     pliki z danymi tekstowymi (np. komunikatami systemu), bazy danych, słowniki,
     itd.
     kompilatory, konsolidatory, interpretery, biblioteki, protokoły, narzędzia CASE,
     konfiguracje sprzętowe, itd.
     oprogramowanie testujące, dane testujące,
     serwery WWW wraz z odpowiednimi stronami HTML i oprogramowaniem,
     ...
     Wyróżnialny element uczestniczący w projekcie lub produkcie będzie określany
     jako „pozycja konfiguracji”. Jest ona traktowana jako pojedynczy, możliwy do
     odseparowania komponent projektu lub produktu programistycznego.
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 65          maj 2002
            Przechowywanie pozycji konfiguracji
     Wszystkie pozycje konfiguracji muszą być przechowywane w sposób
     bezpieczny, systematyczny i dobrze zorganizowany - jak książki w bibliotece.
     System przechowywania PK musi dotyczyć wszystkich mediów - elektronicznych,
     papierowych i innych.
     Powinien istnieć system ewidencji i rejestracji zależności pomiędzy pozycjami
     konfiguracji. Dobrze zorganizowany system powinien być oparty na bazie danych
     oraz integrować informacje o PK z samymi (elektronicznymi) PK.
     System powinien także rejestrować i przechowywać wszelkie dokumenty
     administracyjne związane z projektami oprogramowania, takie jak raporty etapowe
     i końcowe, zlecenia, raporty zaistniałych problemów, raporty z testów, itd.
     Dokumenty administracyjne powinny być powiązane z pozycjami konfiguracji w
     taki sposób, aby można było prześledzić ich historię oraz związki przyczynowo-
     skutkowe pomiędzy dokumentami i pozycjami konfiguracji.
     Rodzaje bibliotek konfiguracji oprogramowania:
     • biblioteki związane z bieżącym rozwojem oprogramowania;
     • biblioteki ukończonych (bazowych) produktów programistycznych;
     • archiwa (przechowywanie nieaktualnych kodów i dokumentów)
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 66        maj 2002
       Biblioteki/repozytoria pozycji konfiguracji
     Dobrze zorganizowana biblioteka/repozytorium PK jest cechą fundamentalną dla
     zarządzania konfiguracjami oprogramowania.
     Biblioteka powinna umożliwiać łatwe odszukanie, odczytanie, wstawienie,
     zastąpienie i usuwanie dowolnych pozycji konfiguracji.
     Kluczową cechą biblioteki jest bezpieczeństwo i autoryzowany dostęp:
     • zminimalizowanie prawdopodobieństwa nieautoryzowanego dostępu;
     • precyzyjne określenie praw dostępu poszczególnych uczestników projektów;
     • uniemożliwienie jednoczesnej aktualizacji tej samej PK przez dwie osoby;
     • uniemożliwienie zmiany pozycji konfiguracji będących produktami bazowymi;
     • minimum możliwości zniszczenia biblioteki poprzez awarię, błąd lub sabotaż;
     • kwestie bezpieczeństwa nie powinny powodować: niewygody w pracy
     użytkowników, zwiększenia czasów dostępu, istotnych nakładów, itd.
     Wszystkie PK, elektroniczne i papierowe, muszą mieć etykietę zawierającą:
     • nazwę projektu;
     • identyfikator pozycji konfiguracji;
     • datę wprowadzenia do repozytorium;
     • krótki opis lub charakterystykę zawartości PK.
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 67         maj 2002
         Analiza - kluczowa faza budowy portalu
      Celem fazy analizy jest ustalenie wszystkich tych czynników lub
      warunków w dziedzinie przedmiotowej, w otoczeniu realizatorów, w
      istniejących lub planowanych systemach komputerowych, które mogą
      wpłynąć na decyzje projektowe, na przebieg procesu projektowego, na
      realizację wymagań, na końcowe wdrożenie i funkcjonowanie portalu.
        Nie uwzględnienie w analizie jakiegokolwiek, nawet pozornie drobnego
        aspektu krytycznego może prowadzić do nierealności projektu lub
        ograniczenia możliwości wdrożenia produktu.
      Wynikiem jest logiczny model systemu, opisujący sposób realizacji
      przez system postawionych wymagań, lecz abstrahujących od szczegółów
      implementacyjnych.
        Końcowy dokument analityczny jest jednocześnie pierwszym dokumentem
        projektowym.
      Model analityczny wykracza poza zakres odpowiedzialności systemu.
        Przyczyny: Lepsze zrozumienie funkcji, uwzględnienie funkcji
        wykonywanych tradycyjnie, brak jasności co do zakresu komputeryzacji.
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 68        maj 2002
   Pytania, które wykonawca powinien zadać... (1)
      Model biznesowy - struktura przychodów z portalu w funkcji usług
      oferowanych przez portal oraz czasu.
      Jakie będą informacyjne funkcje portalu (informacje, które klient będzie
      mógł wyszukać)?
      Jakie będą transakcyjne funkcje portalu (operacje, które klient będzie
      mógł wykonać)?
      Stosunek do konkurencji oferującej lub planującej podobny portal. Na
      czym miałaby polegać przewaga tego portalu w stosunku do portali
      budowanych przez inne firmy?
      Stan rozpoznania potrzeb potencjalnych użytkowników, typowy model
      pracy użytkowników (kiedy i po co będą korzystać z portalu), w
      powiązaniu ze źródłami przychodów.
      Czy przewiduje się opłaty użytkowników za informacje uzyskane z
      portalu, za jakie informacje, jakie może być zapotrzebowanie na te
      informacje?
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 69     maj 2002
   Pytania, które wykonawca powinien zadać... (2)
      Podstawowe działy zawartości treściowej portalu. Jaka jest szacunkowa
      objętość treści w poszczególnych działach?
      Czy były przeprowadzane analizy potrzeb użytkowników w tym zakresie,
      jaka była metoda stosowana w tych analizach?
      Dostawcy treści - czy przewiduje się outsourcing, czy też firma będzie
      zajmować się produkcją i pielęgnacją treści we własnym zakresie?
      Jakie kategorie treści będą wykonywane we własnym zakresie? Czy
      przewiduje się zatrudnienie programistów dla bieżącej dynamizacji stron?
      Zagadnienia prawne:
        Prawo autorskie w zakresie treści, licencje, znaki handlowe i patenty -
        kontrola treści w tym zakresie, ryzyko naruszenia tych dóbr poprzez portal.
        Ustawa o ochronie danych osobowych - czy istnieje problem z jej złamaniem
        przez dostawców treści lub przez niekontrolowane informacje wprowadzane
        przez użytkowników portalu?
        Ustawa o języku polskim - czy istnieje problem z jej złamaniem - j.w.?
        Podpis elektroniczny.
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 70        maj 2002
   Pytania, które wykonawca powinien zadać... (3)
      Reklamowa część portalu - czy przewiduje się taką część, jakie formy tej
      reklamy są rozważane, jaki jest przewidywany udział zysków z reklam w
      stosunku do całości zysków?
      Oferowanie poprzez portal usług innych firm (bankowych, budowlanych,
      medycznych, zaopatrzeniowych, sklepów), usług indywidualnych osób -
      czy przewiduje się taką formę działalności portalu?
      Czy portal będzie podzielony na część poziomą i specjalizowane vortale
      tematyczne lub branżowe? Jakie vortale są rozważane?
      Formy płatności ze strony odbiorców za informacje, usługi i towary
      sprzedawane za pośrednictwem portalu. Formy płatności ze strony
      dostawców usług i reklam udostępnianych na portalu.
      Dla sklepów internetowych: logistyka zaopatrzenia i dostawy towarów.
      Ramowa struktura organizacyjna części firmy wspomagającej portal.
      Czy przewiduje się system wspomagający pracę grupową, czy będzie
      oparty o Intranet, portal korporacyjny lub inne założenia?
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 71     maj 2002
   Pytania, które wykonawca powinien zadać... (4)
      Założenia sprzętowe i założenia w zakresie oprogramowania - obecny
      sprzęt i oprogramowanie, przewidywany sprzęt i oprogramowanie.
        Łącza z Internetem - stan obecny, plany.
      Wydajność, liczba jednocześnie działających użytkowników.
        Ile klików na sekundę powinien obsługiwać portal? Jaki jest rozważany
        przyrost ilości klików w czasie?
        Typowo: 5-10 klików/sec. Popularny portal: 50-100 klików/sec.
      System zarządzania bazą danych - stan obecny, plany. Jaka będzie
      objętość bazy danych i przyrost tej objętości w czasie?
      Technologia XML i WAP:
        Jakie składniki technologii, czy planuje się dostosowanie się do branżowego
        lub tematycznego standardu ontologii bazującej na XML? Integracja ze
        standardami w zakresie poszczególnych typów informacji.
      Standardy w zakresie sprzętu, oprogramowania, sieci, kodowania,
      formatów informacji, nośników.
        Współdziałanie z istniejącymi autonomicznymi i/lub obcymi bazami danych.
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 72        maj 2002
   Pytania, które wykonawca powinien zadać... (5)
      Wyszukiwanie treści - jakie oprogramowanie, metoda wyszukiwania,
      kategorie tematyczne, słowa kluczowe.
      W jaki sposób treść będzie strukturalizowana, klasyfikowana i
      indeksowana?
      Jaka będzie pracochłonność strukturalizacji, klasyfikacji i indeksacji, kto
      będzie to robił?
      Przewidywana precyzja i głębokość indeksowania.
        Precyzja: minimalizacja szumu informacyjnego przy wyszukiwaniu.
        Głębokość: jak szczegółowo będzie opisywana treść.
      Polska fleksja przy wyszukiwaniu pełno-tekstowym - czy przewiduje się
      automatyczne rozpoznawanie form fleksyjnych wyrazów? Czy
      przewiduje się normalizację fleksji?
      Nośnik przygotowywania danych - Word, RTF, HTML, inny. Standardy
      kodowania treści, czcionki i style.

K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 73        maj 2002
   Pytania, które wykonawca powinien zadać... (6)
      Personalizacja - czy portal będzie oferował użytkownikom personalne
      strony i usługi (np. e-mail, kalendarz), czy użytkownicy będą mogli
      przystosować swoje strony do ich zainteresowań, w jaki sposób?
      Rejestracja użytkowników - jakie typy użytkowników będą rozróżniane?
      Programy pomocnicze: kalkulatory, kalendarze, automatyczne
      powiadamianie, algorytmy (np. komputerowa diagnostyka medyczna),
      inne tego typu udogodnienia?
      Rozliczenia ze źródłami finansowania i przychodów - czy portal będzie
      bezpośrednio współdziałać z systemem finansowo-księgowym, jaki
      będzie tryb (techniczny, organizacyjny) tego współdziałania?
      Dostępność portala - czas serwisowy przy dostępności 24x7.
      Wymogi ochrony - jakie zabezpieczenia będą wymagane przed
      nieautoryzowanym dostępem, hakerami, wirusami, trojanami, sabotażem,
      odmową płatności, itd.?

K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 74    maj 2002
   Pytania, które wykonawca powinien zadać... (7)
      Wymogi bezpieczeństwa - wymagane zabezpieczenia przed awariami
      systemu, nieprawidłową pracą, niespójnościami w bazie danych,
      przeciążeniem systemu.
      Ryzyko - podstawowe zagrożenia dla budowy i działania portalu.
      Tryb współpracy z wykonawcą:
        Budżet i ograniczenia czasowe dla faz budowy i wdrożenia portalu.
        Interfejs ze strony firmy umożliwiający rozstrzyganie decyzji związanych z
        konstrukcją portalu.
        Stopień poufności informacji analityczno-projektowych oraz ustaleń z
        wykonawcy z firmą.
        Formy zarządzania projektem i kontroli jakości ze strony firmy.
        Formy dokumentacji projektu i oprogramowania, zarządzanie konfiguracją.
        Formy szkolenia personelu firmy w zakresie wykonanego oprogramowania.
        Wspomaganie ze strony wykonawcy po zainstalowaniu portalu: konserwacja
        i pielęgnacja oprogramowania, rozwój oprogramowania po wdrożeniu.

K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 75        maj 2002
  Przykładowe elementy treści portalu MSP (ok. 50%)
      Zakładanie firmy                       Agencje celne
      Formy prowadzenia działalności                Podatki i opłaty
      gospodarczej                         Agencje pośrednictwa pracy
      Wokół biura: nieruchomości,                  Akcje, inwestowanie
      wyposażenie, materiały                    Centralna Tabela Ofert
      Likwidacja firmy                       Marketing, promocja, reklama, badania
      Personel, pozyskiwanie pracowników              marketingowe
      Prawa i obowiązki pracodawcy i                Zasady dbałości o klienta
      pracownika                          Współpraca gospodarcza
      Bezpieczeństwo i Higiena Pracy                Programy pomocowe UE
      Umowy o pracę                         Biura Radców Handlowych
      Prawo pracy                          Biznes plan dla MSP
      Agencje doradztwa personalnego                Budżet i proces budżetowania
      Delegacje, podróże                      Zarządzanie przedsiębiorstwem
      Pomoc dla MSP                         Systemy informacji gospodarczej
      Zamówienia publiczne                     System Ubezpieczeń Społecznych
      Zasady rachunkowości, księgowość,               Ochrona środowiska
      sprawozdawczość
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 76                   maj 2002
  Projekt wyglądu strony głównej dla portalu SME
                       Nasze                          Baner
                       logo
                   Mój       Kalendarz     Komunikacja     Forum     Pomoc    Szukaj
                  profil

                 Data i godzina           Ścieżka dostępu


                  Handel/Usługi                                          Rejestracjaaa
                                                                  Użytkownika

                     Serwisy
                                                                    Hasło o
                     Założenie firmy
                     Internet i komp.
                                                                   Nowy
                     Prawo
                                                                  Użytkownik
                     Finanse
                     Rachunkowo ść                                      Startuj z...
                     Podatki
                                                                 Wyślij do
                     Marketing                                        znajomych
                     Zasoby ludzkie
                     Wokó ł biura
                     Podró że
                                                                    Baner
                     Pomoc dla MSP
                     Poszukiwacz

                       Rozrywka

                       Info gospodarcze

                       Portale branżowe

                           O firmie  Reklama u nas  Napisz do nas  Praca u nas  Prywatność  Wycieczka


K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 77                                         maj 2002
  Polsko-Japońska Wyższa Szkoła
   Technik Komputerowych,
         Warszawa


Studia Podyplomowe IT w Biznesie
Tworzenie Portali Biznesowych

      Wykład 4
 Procesy pracy (workflows)
    Wykładowca:
    dr hab. inż. Kazimierz Subieta
    profesor PJWSTK

    subieta@ipipan.waw.pl
    http://www.ipipan.waw.pl/~subieta
                 Co to są “procesy pracy” (PP)?
      Nie istnieje definicja, która byłaby satysfakcjonująca dla wszystkich.
      “Procesy pracy” integrują wiele pojęć. Jedna z wielu definicji:
        Komputerowe wspomaganie pracy zespołów ludzkich poprzez
        porządkowanie, organizowanie, automatyzowanie, przekazywanie i
        śledzenie prac wykonywanych przez te zespoły.


                     Zarządzanie procesami prac
    Zarządzanie procesami biznesowymi               Specyfikacja procesów pracy
    Specyfikacja i odwzorowanie                  Implementacja procesów pracy
    procesów biznesowych                     Automatyzacja procesów pracy
    Reinżynieria procesów biznesowych               Zarządzanie procesami pracy, systemy
    (BPR)
                                   Metodyki analizy i projektowania
    Automatyzacja procesów                    procesów pracy
    biznesowych

K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 79                 maj 2002
               Geneza tematyki procesów pracy
      Wizualizacja dokumentów (dokumenty elektroniczne)
      Automatyzacja biur
      Obieg dokumentów, automatyzacja manualnego
      obiegu “teczek spraw” z “obiegówką”
      Systemy rejestracji i przetwarzania dokumentów
      Wzmocniona poczta elektroniczna
      Komputerowe wspomaganie pracy grupowej
      Rozproszone, wielo-systemowe aplikacje w
      architekturze klient-serwer
      Systemy zarządzania i informowania kierownictwa
    Głównym katalizatorem tematyki jest reinżynieria procesów biznesowych
    (BPR), czyli fundamentalne przemyślenie i radykalne przeprojektowanie
    procesów biznesowych dla uzyskania istotnego usprawnienia wg
    krytycznych miar wydajności, takich jak koszt, jakość i szybkość.
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 80  maj 2002
                     Definicje procesów pracy
      Sterowanie i ulepszanie procesów biznesowych, automatyzacja, śledzenie,
      sterowanie, oraz umożliwienie/usprawnienie współpracy zespołów.
      Organizacja operacyjnych aspektów biznesu - sekwencji zadań oraz
      organizacja podmiotów je wykonujących. Sterowanie procesem
      informacji wspomagającej realizację tych zadań; mechanizmy śledzenia i
      raportowania, pomiary i kontrola wykonania zadań.
      Oprogramowanie procesów pracy ma za zadanie usprawnić procesy
      biznesu poprzez automatyzację następujących aspektów:
        przekazywanie czynności do wykonania przez personel w ramach danego
        procesu, zgodnie z określoną ich sekwencją;
        zapewnienie dostępu do danych i dokumentów wymaganych przez te
        czynności;
        śledzenie wszystkich aspektów związanych z wykonaniem procesu.
      Głównym celem narzędzi do zarządzania procesem pracy jest
      wyodrębnienie logiki procesów wykonywanych w przedsiębiorstwie z
      wszystkich funkcji realizowanych w ramach aplikacji użytkowych.
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 81      maj 2002
             Tematy związane z procesem pracy
      Reinżynieria/przeprojektowanie procesów biznesu (BPR)
      Modelowanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie
      Systemy wizualizacji dokumentów (Document Imaging Systems)
      Komputerowe wspomaganie pracy zespołowej (groupware, Computer
      Supported Collaborative Work)
      Interakcja człowieka z komputerem (Human-Computer Interaction)
      Technologie związane z sieciami komputerowymi (LAN, Internet,...)
      Wsparcie logistyczne procesów biznesowych
      Analiza, symulacja, monitorowanie procesów i zadań
      Inteligentni/mobilni agenci
      Teoria zachowań w grupie
      Implikacje finansowe, socjologiczne i inneK.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 82    maj 2002
          PP: Problemy badawczo-rozwojowe (1)
      Opracowanie uniwersalnego, standardowego języka umożliwiającego
      odwzorowanie procesów pracy i dowolnych zależności w procesach
      pracy.
      Środki dla użytkowników końcowych, umożliwiające sprawne
      definiowanie, modyfikowanie, symulowanie, śledzenie, sterowanie
      procesami pracy.
      Współdziałanie: dostęp do federacyjnych baz danych, integracja
      schematów, hurtownie danych, standardy współdziałania, standardyzacja
      współdziałania.
      Dostępność i skalowalność: możliwość budowy efektywnych aplikacji
      dla tysięcy użytkowników rozproszonych geograficznie.
      Współbieżność: tradycyjne pojęcie transakcji (ACID) nie wystarcza,
      gdyż transakcje w systemach procesów pracy mogą trwać dni i
      obejmować wiele miejsc oddalonych geograficznie. Mogą być transakcje,
      których nie da się cofnąć.
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 83    maj 2002
          PP: Problemy badawczo-rozwojowe (2)
      Obsługa wyjątków: należy przyjąć jako regułę, że zaprojektowany
      proces PP będzie podlegał zakłóceniom. Systemy PP powinny zapewniać
      deklarowanie wyjątków oraz ich obsługę.
      Odporność na błędy: przy dużej liczbie komponentów jest dość
      prawdopodobne, że niektóre z nich ulegną awarii. System powinien być
      na takie sytuacje w maksymalnym stopniu niewrażliwy.
      Wydajność: sprawne metody optymalizacji wykonania przebiegów PP.
      Skalowalność: niewrażliwość na znaczące rozszerzenia objętości bazy
      danych, liczby równolegle działających procesów, liczby użytkowników i
      uczestników.
      Metodyki projektowania: sprawne metody i techniki przejścia od
      wymagań, do analizy, projektu i konstrukcji.
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 84    maj 2002
         Zastosowanie systemów procesów pracy
                Administracyjne procesy pracy: obejmują powtarzalne,
                przewidywalne procesy, z prostymi regułami koordynacji zadań, np.:
 Proste              przesyłanie komunikatów pomiędzy działami
                  obieg i akceptacja zestawienia wydatków
                  obsługa i akceptacja delegacji służbowych
                Procesy pracy ad hoc: procesy włączające elementy bieżącej
                koordynacji i zarządzania, np.:
                  koordynacja działalności osób
                  wspólne podejmowanie decyzji
                  dokumentowanie produktu
                  przetwarzanie ofert sprzedaży
                Procesy pracy w zarządzaniu produkcją: obejmują powtarzalne,
                przewidywalne procesy biznesowe. Wymagają współdziałania z
                rozproszonymi, heterogenicznymi, autonomicznymi syst. inform.
 Złożone             obsługa procesu udzielania kredytu
                  obsługa żądania wypłaty ubezpieczenia
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 85             maj 2002
    Przykłady dość wymagających procesów pracy


                  Analiza i akceptacja wniosku kredytowego w banku:
                  wymaga skoordynowanie zadań wykonywanych przez
                  poszczególnych pracowników banku, takich jak przyjęcie
                  wniosku, analiza ryzyka, kontrola zabezpieczeń,
                  planowanie, sporządzanie i analiza zestawień, raportów,
                  bilansów, statystyk, tendencji.


                  Wspomaganie dla obsługi pacjenta w ośrodku
                  zdrowotnym: wymaga koordynacji zadań takich jak
                  rejestracja pacjenta, ustalenie wizyt u lekarzy, rejestracji
                  wyników badań, planowanie zabiegów, planowanie badań
                  laboratoryjnych i użycia aparatury, rozliczenia finansowe,
                  sporządzanie i analiza zestawień, statystyk, itd.
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 86            maj 2002
             Przykład: model dynamiczny (UML)

                        Startuj                     Przygotuj info o
       Wniosek o zakup        wystąpienie                      zakupie
                       procesu
                                              Pracownik
                     Kierownik
                                   dekretuj_na
                                                          utwórz     Info o zakupie
      Info o odrzuceniu

                                 Formularz wniosku

        utwórz
                Przygotuj info o odrzuceniu                         Akceptacja
                                     [odrzucony]
              Pracownik
                                                  Kierownik

             [odrzucony]                                   [zaakceptowany]
                        [odrzucony]

                     Akceptacja (przez prezesa)                              Przygotuj info o akceptacji
                     Rejestruj akcept. prezesa                             Pracownik
                                          [koszt >= 1000ECU]
                    Pracownik


                        [zaakceptowany]           [koszt < 1000ECU]
                                                                             Info o
                                                                     utwórz
                                                                            akceptacji
                  [wątpliwości]


          Akceptacja (przez dział finansowy)
          Rejestruj akcept. dzialu finansowego                             Zakup       AND
                                 [zaakceptowany]
         Pracownik
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 87                                               maj 2002
        Przykład: graf procesu (FlowMark, IBM)

                          Decyzja = “odrzucony”


               Decyzja = “odrzucony”                       Akcept     Wypełnienie
                                   koszt >= 1000       kierownika    wniosku
   Info o odrzuceniu
                                                         o zakup


                       Akcept Prezesa      koszt < 1000


                    Decyzja = “zaakcept”

  Decyzja = “odrzucony”                      Decyzja = “zaakcept”
                                                Zakup

                                   Decyzja = “zaakcept”
                    Akcept Działu Finans


                                              Info o akceptacji
          Decyzja = “wątpliwości”


   Akcept Działu Finans            Akcept Prezesa
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 88                           maj 2002
                  Modelowanie procesów pracy
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 89  maj 2002
        Koncepcje techniczne procesów pracy (1)
      Obieg pracy
        Zdefiniowanie z góry kolejności czynności niezbędnych do wykonania
        danego zadania.
        Automatyczne przekazywanie sterowania i dokumentów do następnej
        czynności po zakończeniu poprzedniej.
      Dynamiczny podział pracy
        Przypisanie prac do wykonania w elastyczny sposób, np. w zależności od
        obciążenia pracowników.
        Pracę przypisuje się do ról, a nie do konkretnych osób.
        Przypisanie osób do ról może zmieniać się dynamicznie.
      Ustalanie priorytetów prac
        Jeżeli od wykonania konkretnych prac zależy uruchomienie innych prac,
        dotrzymanie terminu, lub ocena, to konieczne jest bieżące nadawanie
        priorytetów dla poszczególnych prac.
      Dynamiczna zmiana procesu/procesów pracy dla uwzględnienia
      nieprzewidzianych wcześniej okoliczności przy ich realizacji.
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 90        maj 2002
        Koncepcje techniczne procesów pracy (2)
      Śledzenie pracy
        Sprawne uzyskiwanie informacji o przebiegu i aktualnym stanie wykonania
        zadania lub zadań: przestojach, opóźnieniach, braku obciążenia
        pracowników, zbyt długich kolejkach prac do wykonania.
        Umożliwienie dynamicznej reakcji na w/w zakłócenia w przebiegu pracy.
      Raporty dla administracji i kierownictwa
        Rejestracja zdarzeń następujących w czasie wykonania pracy, sporządzanie
        zestawień, ocena efektywności, rozliczenia pracy, badania statystyczne,
        ustalanie wąskich gardeł.
        Monitorowanie wykonywanych zadań:
            ustalanie i rozstrzyganie nieprawidłowości (np. zakleszczeń),
            stanu zużycia czasu i innych zasobów; stanu obciążeń infrastruktury biurowej i
            komputerowej;
            prognozy, wspomaganie planowania zasobów niezbędnych w przyszłości;
      Symulacja procesów pracy, np. celem zbadania ich poprawności przed
      uruchomieniem.
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 91               maj 2002
         Charakterystyka obecnych systemów PP
      Nacisk na procesy biurowe: wizualizacja dokumentów, obieg
      dokumentów, wzmocniona poczta elektroniczna.
      Wiele produktów oferuje niewiele więcej niż przyjemne graficzne
      środki kodowania programów (procesów). Obejmują one wspomaganie
      do rysowania diagramów, dostęp do bazy danych, arkusze kalkulacyjne,
      narzędzia do symulacji.
      Niektóre z nich są wyspecjalizowanymi systemami zarządzania
      danymi: poczta elektroniczna, wizualizacja dokumentów, bazy danych,
      elektroniczne formularze, przechowywanie i przetwarzanie tekstów,
      kreślenie inżynierskie
      Powszechne jest powiązanie w jeden system:
        zarządzania dokumentami i ich obrazami,
        środków budowy interfejsów graficznych,
        niektórych wyspecjalizowanych narzędzi (np. symulacji)


K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 92    maj 2002
                 Koncepcyjna architektura SPP
   Narzędzia                       Narzędzia do         System i narzędzia
   do modelowania                     rozwoju            realizacji
   procesów                        aplikacji PP         procesów pracy
   biznesowych
                              • narzędzie projektowania   • program do planowania
   • perspektywa procesów                  grafiki           • zarządca zadań/interfejsów
   • perspektywa organizacji               • warsztat projektanta:    • narzędzie do monitorowania
   • perspektywa danych                    - narzędzia testowania  • narzędzie do śledzenia
   • re-inżynieria                       - narzędzia symulacji  • narzędzie do raportowania
   •...                          • ...             • ...


K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 93                       maj 2002
          Narzędzia dla użytkownika końcowego
      Reprezentacja procesu w postaci graficznej, gdzie ikony symbolizujące
      czynności są powiązane w sieć odwzorowującą sterowanie i przepływ
      dokumentów.
        Możliwość dynamicznej zmiany grafu procesu.
      Definiowanie w postaci tabelarycznej przez nie-programistów logiki
      procesu, priorytetów, reguł poprawności i innych warunków
      określających proces.
      Możliwość odzyskania w czytelnej tabelarycznej lub graficznej formie
      danych o aktualnym stanie przebiegu procesu.
      Możliwość zasymulowania procesu, pozwalająca na łatwe wykrycie
      wąskich gardeł i błędów w definicji procesu. Dzięki temu, alokacja zadań
      i logika procesu może być szybko sprawdzona i zmodyfikowana.
      Zintegrowany dostęp do zewnętrznych aplikacji, np. edytorów, arkuszy
      kalkulacyjnych, baz danych, serwisów Internetu, itd., z możliwością
      wzajemnego przekazywania danych.
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 94     maj 2002
          Systemy PP: narzędzia dla programisty
      Skryptowy język programowania umożliwiający zapis złożonej logiki
      przetwarzania i posiadający specjalne funkcje dla PP:
        izolujący programistę od złożoności manipulowania grafiką i formularzami,
        umożliwiający definicje kolejek, baz danych, dokumentów, zdarzeń, ...
        unikający programowania w C/C++ lub innym tego rodzaju języku
      Umożliwienie wyjścia z języka skryptów do kodu w języku typu C++
        z przekazaniem danych do tego kodu i odwrotnie.
      Powiązania do narzędzi użytkownika końcowego, umożliwiające sprawne
      zakodowanie typowych zadań.
      API do oprogramowania zewnętrznego, w szczególności do baz danych,
      serwisów Internetu, GUI, systemów przetwarzania rozproszonego,
      systemów eksperckich, itp.
      Narzędzia do usuwania błędów (debugging): kontrola składni, śledzenie
      komend, wykonanie krok-po-kroku, punkty kontrolne, odzyskiwanie
      bieżącej wartości zmiennych.
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 95        maj 2002
                        Moduły systemu ZPP
                                 Moduł zarządzania
                                  zadaniami i
     Moduł definiowania i                   wykonawcami
     dynamicznych zmian                                   Moduł wykonywczy
      procesów pracy                                     procesów pracy                                   Repozytorium
                                   dokumentów i
                                   procesów pracy

   Moduł administrowania
    procesami pracy                          Moduł śledzenia procesów pracy i
                                      monitorowania ich populacji


                                           Moduł symulacji procesów pracy i
                                             predykcji ich zachowania

K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 96                        maj 2002
                     Modelowanie organizacji
      Modelowanie zależności służbowych i jednostek organizacyjnych
      Statyczne i dynamiczne definiowanie ról; przyporządkowanie ról do osób
        Statyczne: role są z góry przypisane do osób
        Dynamiczne: kierownik może przypisać daną rolę do osoby; przypisanie
        następuje automatycznie na podstawie kryterium (np. obciążenia osób).
      Planowanie: przyporządkowanie zadań/aktywności do ról i/lub do osób
      Planowanie: przyporządkowanie odpowiedzialności
      Planowanie operacyjne: zmiana przydziałów zadań, oddelegowanie
      zadań, czasowe zmiany w rolach, odpowiedzialności, lub planach.
      Planowanie zasobów: budżetu, czasu, pracochłonności, infrastruktury
      biurowej, infrastruktury komputerowej
        Zasoby zużyte (rozkład w czasie, w przekroju zadań, itd.)
        Zasoby planowane (rozkład w czasie, w przekroju zadań, itd.)
        Zasoby niewykorzystane (poprawa procesów celem ich wykorzystania)

K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 97        maj 2002
           Procesy pracy i zadania wykonawców
PP1

PP2

PP3

PP4

PP5
            Lista                      Lista     Lista
            zadań 1                     zadań 2    zadań 3         Wykonawca 1                     Wykonawca 2  Wykonawca 3
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 98                maj 2002
       Śledzenie i monitorowanie procesów pracy
PP1

PP2

PP3

PP4

PP5
  W jakim stanie          Który proces przetwarza    Które procesy uległy  Jaki procent budżetu został
  znajduje się PP2?         teraz dokument D459?       zakleszczeniu?    zużyty w tym miesiącu?
    Kierownik                Kierownik        Administrator        Analityk
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 99                       maj 2002
           Pojęcia procesów pracy, terminologia
                                 Proces biznesowy
                               (tj. to co ma się zdarzyć)

               jest zdefiniowany przez                    jest zarządzany przez


              Definicja procesu                       System Zarządzania Procesami Pracy
         (reprezentacja tego,co ma się zdarzyć)             (steruje automatycznymi aspektami proc.biznesowego)

  Pod-procesy                                          poprzez
                składa się z       używany do
                          tworzenia i zarządzania          Wystąpienia procesu
           Aktywności                           (reprezentacja tego, co aktualnie zachodzi)

    które mogą być:                                     włączają jedną
              lub                                  lub więcej

    Aktywności         Aktywności      podczas wykonania są     Wystąpienia aktywności
     manualne         automatyczne     reprezentowane przez
                                                 które włączają:
   która nie jest
   zarządzana jako                                     i/lub
   część Systemu
   Procesów Pracy                        Składowe pracy              Wołane aplikacje
                                 (zadania przypisane        (narzędzia lub aplikacje komputerowe
                               uczestnikom procesów pracy)    używane dla wspomagania procesów pracy)
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 100                                maj 2002
 Standardyzacja: Workflow Management Coalition
   http://www.aiim.org/wfmc/
      Ciało założone w sierpniu 1993, ok. 200 członków.
      5 grup roboczych (związanych z pięcioma interfejsami).
      Powiązania z innymi grupami: Black Forest, OMG, Document
      Management Alliance; obecnie zintegrowana z OMG (CORBA)
      Opracowanie standardów:
        Interface 1 - Process Definition Interchange V 1.0 Beta (WfMC-TC-1016-P)
        Interface 2 - Workflow Client Application Application Programming
        Interface (Interface 2 & 3) Specification (WFMC-TC-1009 - Specification)
        V 2.0 (WFMC-TC-1013 - Naming Conventions) V 1.4.
        Interface 3 - Invoked Applications now amalgamated into Interface 2, TC-
        1009.
        Interface 4 - Interoperability Abstract Specification (WFMC-TC-1012, 1.0)
        Interface 4 - Interoperability Internet e-mail MIME Binding (WFMC-TC-
         1018, 1.1)
        Interface 5 - Audit Data Specification (WFMC-TC-1015, 1-Nov-96, 1.0)
K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 101       maj 2002
 Workflow Management Coalition (WFMC) Model

                                   Narzedzia do
                                  definicji procesów

                                      Interfejs 1


                                API dla Procesów Pracy,
                                 wymienne formaty                   Mechanizm(y)
                                                            Mechanizm(y)
                                                    Interfejs 4
       Narzędzia do                                               Mechanizm(y)
                        Interfejs 5                                                           procesów pracy
                                                            procesów pracy
      administrowania                     Mechanizm(y)
                                   Mechanizm(y)                   procesów pracy
                                    Mechanizm(y)
                                   procesów pracy
      i monitoriowania                      procesów pracy
                                    procesu pracy                 Inne środki
                                                           realizacji PP
                                Środki realizacji PP

                               Interfejs 2         Interfejs 3
                               Aplikacje          Wołane
                               klienta PP         aplikacjeK.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 102                                   maj 2002
                             Podsumowanie
      Technologia procesów pracy jest stosunkowo młoda.
        Technologia ta kombinuje pojęcia odnoszące się do dziedzin aplikacyjnych
        związanych z biznesem z pojęciami odnoszącymi się do narzędzi, technik,
        metod, języków, interfejsów komputerowych.
      Produkty tej technologii integrują wiele technik:
        języki programowania, bazy danych, systemy rozproszone, współbieżność,
        wspołdziałanie, GUI, programowanie wizyjne, przetwarzanie dokumentów,
        transakcje, Internet, aktywnych/mobilnych agentów.
      Granice tej technologii są na razie rozmyte.
        Technologia integruje wiele znanych technologii, w różnych proporcjach w
        zależności od systemu.
      Nowa jakość polega na automatyzacji uciążliwych prac manualnych
        m.in. związanych z planowaniem, dokumentowaniem, śledzeniem,
        monitorowaniem, etc. procesów biurowych, administracyjnych, oraz
        produkcyjnych.

K.Subieta. SPIT, Tworzenie portali biznesowych, Wykład 1, Folia 103        maj 2002

								
To top