M? S? K? TO�N C?A �ON V? HCSN B?NG PH?N M?M by L74A0D8s

VIEWS: 6 PAGES: 44

									 Giảng viên:
 Khoa:
 Trường:
        NỘI DUNG

• Các bước tiến hành mở sổ kế toán
• Nhập số dư ban đầu
• Phân công công việc và quyền hạn trong
 phòng kế toán
• Khóa sổ kế toán cuối kỳ
• Lưu trữ và bảo quản sổ kế toán
• Trao đổi chứng từ kế toán giữa các bộ phận
• Cập nhật phần mềm kế toán
   CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
    MỞ SỔ KẾ TOÁN

• Mở sổ kế toán

• Thiết lập thông tin hệ thống
      MỞ SỔ KẾ TOÁN
• Mở sổ khi bắt đầu một năm tài chính hoặc khi bắt
 đầu sử dụng phần mềm
THIẾT LẬP THÔNG TIN HỆ THỐNG

•  Cách tạo dữ liệu kế toán
•  Nơi lưu dữ liệu kế toán
•  Thông tin đơn vị
•  Thông tin ngầm định
•  Tùy chọn của đơn vị
•  Ngày hạch toán
        NỘI DUNG

• Các bước tiến hành mở sổ kế toán
• Nhập số dư ban đầu
• Phân công công việc và quyền hạn trong
 phòng kế toán
• Khóa sổ kế toán cuối kỳ
• Lưu trữ và bảo quản sổ kế toán
• Trao đổi chứng từ kế toán giữa các bộ phận
• Cập nhật phần mềm kế toán
   NHẬP SỐ DƯ BAN ĐẦU


• Khai báo danh mục

• Nhập số dư ban đầu
     KHAI BÁO DANH MỤC

•  Danh mục hệ thống tài khoản
•  Danh mục mục lục ngân sách
•  Danh mục khách hàng, nhà cung cấp
•  Danh mục vật tư hàng hóa
•  Danh mục tài sản cố định
•  Danh mục hoạt động sự nghiệp
•  Danh mục dự án
    DANH MỤC HỆ THỐNG
      TÀI KHOẢN

• Dùng để quản lý hệ thống các tài khoản
• Thiết lập sẵn theo chuẩn của Bộ Tài chính
• Cho phép thêm, sửa, xóa,… phù hợp với yêu
 cầu quản lý của đơn vị HCSN
• Sử dụng trong các bút toán hạch toán phát sinh
DANH MỤC HỆ THỐNG
  TÀI KHOẢN
     DANH MỤC MỤC LỤC
      NGÂN SÁCH

•  Nguồn kinh phí
•  Chương
•  Loại khoản
•  Mục/Tiểu mục
 DANH MỤC NGUỒN KINH PHÍ
• Danh mục Nguồn kinh phí được sử dụng nhằm
 mục đích thống kê nguồn gốc các nguồn kinh phí
 được sử dụng tại các đơn vị HCSN
    DANH MỤC CHƯƠNG
• Danh mục Chương thể hiện đặc thù riêng của
 từng đơn vị hành chính sự nghiệp
   DANH MỤC LOẠI KHOẢN
• Danh mục Loại khoản thống kê các loại hình hoạt
 động trong lĩnh vực hoạt động kinh tế, chính trị xã
 hội
  DANH MỤC MỤC/TIỂU MỤC
• Danh mục Mục/Tiểu mục dùng để thống kê các
 khoản thu, chi chi tiết theo các hoạt động kinh tế,
 chính trị, xã hội của Ngân sách nhà nước
   DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH
      MỤC TIÊU
• Danh mục chương trình mục tiêu dùng để thống kê
 các khoản thu, chi cho các chương trình, mục tiêu, dự
 án quốc gia và các nhiệm vụ cần theo dõi riêng
   DANH MỤC KHÁCH HÀNG,
     NHÀ CUNG CẤP
• Khai báo nhằm lập báo cáo thống kê mua, bán vật
 tư hàng hóa, công cụ dụng cụ, theo dõi công nợ.
• Thiết lập mã khách hàng, nhà cung cấp:
  Mỗi khách hàng, nhà cung cấp có một mã
   khác nhau
  Không nên đưa ra mã mà thành phần thông tin
   lại là của một mã khác
DANH MỤC KHÁCH HÀNG,
  NHÀ CUNG CẤP
 DANH MỤC VẬT TƯ HÀNG HÓA,
   CÔNG CỤ DỤNG CỤ
• Dùng để theo dõi, quản lý nhập xuất tồn vật tư
 hàng hóa, CCDC
• Mỗi vật tư, hàng hóa, CCDC mang một mã hiệu
 riêng sao cho thuận tiện và dễ quản lý
• Việc đặt mã cho từng vật tư, hàng hóa, CCDC
 tương ứng với việc mở thẻ (sổ) chi tiết theo dõi
 nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến vật tư,
 hàng hóa, CCDC trong kế toán thủ công
DANH MỤC VẬT TƯ HÀNG HÓA,
  CÔNG CỤ DỤNG CỤ
      DANH MỤC TSCĐ

• Dùng để quản lý TSCĐ
• Mỗi TSCĐ mang một mã hiệu riêng, kèm theo
 các thông tin về nguyên giá, thời gian sử dụng,
 cách tính hao mòn,…
• Việc đặt mã cho từng TSCĐ tương ứng với việc
 mở thẻ (sổ) chi tiết theo dõi nghiệp vụ kinh tế
 phát sinh liên quan đến TSCĐ trong kế toán thủ
 công
DANH MỤC TSCĐ
   DANH MỤC HOẠT ĐỘNG
      SỰ NGHIỆP
• Danh mục Hoạt động sự nghiệp dùng để quản lý
 các hoạt động phát sinh tại đơn vị hành chính sự
 nghiệp
      DANH MỤC DỰ ÁN
• Danh mục Dự án được sử dụng để khai báo danh
 sách các chương trình dự án mà đơn vị hành chính
 sự nghiệp quản lý và thực hiện
    NHẬP SỐ DƯ BAN ĐẦU
• Số dư ban đầu gồm:
  Số dư đầu kỳ của tài khoản
  Số dư đầu năm
• Việc nhập số dư thực hiện sau khi khai báo xong
 danh mục ban đầu, trước khi hạch toán nghiệp vụ
 phát sinh trong kỳ
NHẬP SỐ DƯ BAN ĐẦU
        NỘI DUNG

• Các bước tiến hành mở sổ kế toán
• Nhập số dư ban đầu
• Phân công công việc và quyền hạn trong
 phòng kế toán
• Khóa sổ kế toán cuối kỳ
• Lưu trữ và bảo quản sổ kế toán
• Trao đổi chứng từ kế toán giữa các bộ phận
• Cập nhật phần mềm kế toán
  PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC VÀ
QUYỀN HẠN TRONG PHÒNG KẾ TOÁN
  PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC VÀ
QUYỀN HẠN TRONG PHÒNG KẾ TOÁN

• Đặt mật khẩu khi truy cập vào sổ kế toán
Bảo mật chứng từ, sổ sách
        NỘI DUNG

• Các bước tiến hành mở sổ kế toán
• Nhập số dư ban đầu
• Phân công công việc và quyền hạn trong
 phòng kế toán
• Khóa sổ kế toán cuối kỳ
• Lưu trữ và bảo quản sổ kế toán
• Trao đổi chứng từ kế toán giữa các bộ phận
• Cập nhật phần mềm kế toán
  KHÓA SỔ KẾ TOÁN CUỐI KỲ
• Khóa sổ kế toán 
 ngăn chặn chỉnh sửa
 dữ liệu đã hoàn chỉnh
• Khóa sổ kế toán 
 toàn bộ chứng từ trước
 ngày khóa sổ không
 sửa được

• Bỏ khóa sổ để thực
 hiện sửa chứng từ
        NỘI DUNG

• Các bước tiến hành mở sổ kế toán
• Nhập số dư ban đầu
• Phân công công việc và quyền hạn trong
 phòng kế toán
• Khóa sổ kế toán cuối kỳ
• Lưu trữ và bảo quản sổ kế toán
• Trao đổi chứng từ kế toán giữa các bộ phận
• Cập nhật phần mềm kế toán
 LƯU TRỮ VÀ BẢO QUẢN SỐ KẾ
  TOÁN TRÊN MÁY VI TÍNH

• Lập bản sao sổ sách

• Phục hồi sổ sách sau sự cố

• Kiểm tra tính nhất quán của sổ sách giữa các
 bộ phận hạch toán
    LẬP BẢN SAO SỔ SÁCH
• Nhằm đề phòng sự cố
• Định kỳ/không định
 kỳ
• Bản sao hoàn toàn
 giống bản gốc
• Bản sao được cất giữ
 ở nơi an toàn
     PHỤC HỒI SỔ SÁCH

• Khi gặp sự cố bị
 mất sổ sách,
 chứng từ, mất
 dữ liệu người sử
 dụng có thể
 phục hồi lại các
 bản sao dự
 phòng
  KIỂM TRA TÍNH NHẤT QUÁN CỦA
SỔ SÁCH GIỮA CÁC BỘ PHẬN HẠCH TOÁN
 • Chức năng bảo trì dữ liệu
  Rà soát lại các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã
  hạch toán
  Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của giai đoạn
  nhập liệu
        NỘI DUNG
• Các bước tiến hành mở sổ kế toán
• Nhập số dư ban đầu
• Phân công công việc và quyền hạn trong
 phòng kế toán
• Khóa sổ kế toán cuối kỳ
• Lưu trữ và bảo quản sổ kế toán
• Trao đổi chứng từ kế toán giữa các bộ phận
• Cập nhật phần mềm kế toán
 TRAO ĐỔI CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
   GIỮA CÁC BỘ PHẬN

• Xuất khẩu dữ liệu ra chương trình quản lý
 ngân sách

• Xuất khẩu báo cáo tài chính
 XUẤT KHẨU DỮ LIỆU RA CHƯƠNG
  TRÌNH QUẢN LÝ NGÂN SÁCH
• Cho phép kết xuất dữ liệu để tổng hợp vào phần
 mềm Quản lý ngân sách của Bộ Tài chính
XUẤT KHẨU BÁO CÁO TÀI CHÍNH
• Đơn vị cấp dưới gửi báo cáo lên cho cấp trên
 tổng hợp
        NỘI DUNG

• Các bước tiến hành mở sổ kế toán
• Nhập số dư ban đầu
• Phân công công việc và quyền hạn trong
 phòng kế toán
• Khóa sổ kế toán cuối kỳ
• Lưu trữ và bảo quản sổ kế toán
• Trao đổi chứng từ kế toán giữa các bộ phận
• Cập nhật phần mềm kế toán
  CẬP NHẬT PHẦN MỀM THEO
 THÔNG BÁO CỦA NHÀ CUNG CẤP
• Khi thay đổi thông tư, chế độ kế toán hoặc nâng
 cấp tính năng mới
• Chức năng tự động cập nhật qua Internet
 ĐỊA CHỈ DOWNLOAD TÀI LIỆU
• Giáo trình kế toán máy: Nhấn vào đây
• Slide bài 04 – Mở sổ kế toán của đơn vị hành
 chính sự nghiệp bằng phần mềm kế toán: Nhấn
 vào đây
• Phim hướng dẫn thực hành cài đặt và tạo dữ
 liệu kế toán: Nhấn vào đây
• Phim hướng dẫn thực hành khai báo danh mục
 và số dư ban đầu: Nhấn vào đây

								
To top