Fragor om DHCP

Document Sample
Fragor om DHCP Powered By Docstoc
					Roger Sinel                                          2012-02-16


                        DHCP

   1.  Vilka tre värden måste konfigureras för paketbyte med TCP/IP över nätet?
      IP-address
      Subnet mask
      Default Gateway

   2.  Bl.a. vilka parametrar kan automatisk konfigurerars med hjälp av en DHCP Server?
      IP-adressen, Subnätmasken, Gateway, WINS, DNS

   3.  Vad är ett DHCP Scope?
      DHCP Scope är en nätsegment eller subnät som innehåller en ”Address Pool” av IP-adresser ,
      Också innehåller; Address leases, Reservations, Scope options, Server options.
      (serie med IP-adresser som kan delas ut DHCP servern)

   4.  Vilka alternativ ska du lägga till ditt Scope om du vill att klienterna ska kunna använda en
      WINS Server?
      044 och 046
      Under Server options lägga man till - WINS/NBT Node Type 0x8 H-node

   5.  Vilka operativsystem kan konfigureras som DHCP klienter?
      NT.4,Win9x,W2k,ME,XP......osv Alla.

   6.  Vad är (vilken uppgift har) en Relay agent?
      DHCP-överföringsagent (relay Agent) DHCP-överförengsagenten ska tag emot frågor efter en
      DHCP-adress eller förlänga ett hyreskontrakt, inom ett nätsegment där DHCP servern inte finns.
      Agenten tar sedan information och skickar den omedelbart vidare till DHCP-serven.


   7.  Vad måste du ta reda på före installation av en DHCP Server?
      Vilka IP serie som skall användas
      Om sin ISP tillåter detta,
      Vilka datorer som skall bli DHCP klienter
      Vilka datorer som behöver ”fasta” IP adresser.
      Globala scopeval
   8.  Vilka två typer av nätverkstrafik genereras av DHCP klienter?
      DHCPdiscover (välja ut en IP adresser och skicka ut den)
      DHCPrequest (klient frågar DHCPfår en IP- adress)


   9.  Hur påverkar användandet av DHCP belastningen av nätverket?
      Ingen märkbart skillnad

   10. Vad kan tyda på problem med DHCP Servern?
     Klienterna kan inte får kontakt med DHCP servern eller skaffa en IP-adress.


   11. Hur återskapar du en DHCP Server?
     DHCP- databasen kan årterställas på en mangd olika sätt. Först och främst kommer databasen
     automatisk att återställas av DHCP-servern om den anser att informationen är förvängd när servern
     startas. Man kan påskynda återställningen via en registerpost eller genom att helt enkelt kopiera
     särkerhetskopieringskatalogen som nämns ovan till katalogen \%systemroot%\system32\DHCP.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:24
posted:2/16/2012
language:Swedish
pages:1