Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

sgi

VIEWS: 1 PAGES: 5

									 RAPORT Z BADAŃ NAD UCZESTNICTWEM W WYBORACH SAMORZĄDU
                   STUDENCKIEGO

    Badanie dotyczące wyborów do Samorządu Studenckiego zostało przeprowadzone kwietniu
2007 roku na reprezentatywnej próbie studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. Powodem dla jego
realizacji były dane dotyczące frekwencji pochodzące z grudniowych wyborów do Samorządu
Studenckiego. Studencka Gazeta Internetowa, wspólnie z kołami naukowymi studentów socjologii:
KNSS, Metoda podjęła się przygotowania analizy przyczyn małego zainteresowania studentów
wyborami ich przedstawicieli do organów władzy.


NARZĘDZIA:
Ankieta
Narzędziem dobranym do rozwiązania problemu badawczego stał się kwestionariusz ankiety.
Cechami tego narzędzia, które zdeterminowały jego wybór są:
- szybkość z jaką można przeprowadzić badania,
- możliwość zastosowania wersji audytoryjnej, podczas której zostają zgromadzone formularze
wypełniane jednocześnie przez całe grupy jednostek,
- wysoka efektywność pracy ankieterskiej – jeden ankieter może instruować całą grupę.


Próba
Dobór próby to jedno z ważniejszych narzędzi badawczych. Dla badań studentów Uniwersytetu
Wrocławskiego Michał Cebula opracował warstwową próbę, wyróżniającą Wydział Nauk
Społecznych i Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ze względu na społeczno – polityczny
aspekt przekazywanej tam wiedzy, oraz warstwę obejmującą pozostałe wydziały: Historyczny,
Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Kształtowaniu
Środowiska, Biotechnologii, Fizyki i Astronomii, Matematyki i Informatyki oraz Chemii. Próba
została ograniczona do studentów studiów stacjonarnych, ze względu na dni przeprowadzenia
wyborów – podczas których, to właśnie dzienni studenci byli preferowani.
Próba objęła 591 osób, w tym, 213 w pierwszej warstwie i 378 w drugiej. Ta wielkość pozwalała na
utrzymanie poziomu istotności wyników na poziomie 0,4.Warstwy zostały stworzone
nieproporcjonalnie, tak, aby lepiej poznać powody słabej frekwencji wśród studentów drugiej
warstwy.


Czas
Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu 2007 roku.

                                               1
Problemy
Problem badawczy:
Jakie czynniki społeczno – psychologiczno - przestrzenne są skorelowane z frekwencją studentów
poszczególnych kierunków podczas wyborów do samorządu studenckiego?


Problemy szczegółowe:
W jakim stopniu przestrzenna lokalizacja urn wyborczych była skorelowana z frekwencją.
Czy studenci dysponowali wystarczającą wiedzą o wyborach, by w nich głosować?
Czy znajomość kandydatów wpłynęła na zainteresowanie wyborami?
Czy studenci wiedzą czym zajmuje się samorząd studencki?
Czy studenci głosowali na osoby, których nie znają?
Jakie cechy kandydatów wpłynęły na oddanie na nich głosu (program wyboczy)?
Czy w budynkach poszczególnych kierunków zauważyli informacje o wyborach?
Czy spotkali się z działaniami marketingowo – reklamowymi jakichkolwiek kandydatów ze
swojego wydziału?


Zmienne:
Wiedza o przebiegu wyborów.
-wiedza techniczna (urny, daty)
-wiedza o kandydatach (osoby, program wyborczy)
Wiedza o samorządzie
-cel istnienia
Nastawienie do wyborów.


Wskaźniki:
Przebywanie w budynku wydziału, gdzie znajdowały się urny.
Świadomość celu wystawienia urn wyborczych.
Posiadanie kandydatów w gronie znajomych.
Zdolność wymienienia dwóch celów istnienia samorządu studenckiego.
Zdolność wymienienia postulatów kandydata.


Pytania
Kwestionariusz w załączniku.
                                              2
Wyniki:
    Fakt odbywania się wyborów do Samorządu Studenckiego był znany połowie studentów
Uniwersytetu. Tylko 18% spośród tej grupy postanowiło wziąć w nich udział. Zaznaczyła się
pewna różnica w poziomie uczestnictwa studentów drugiego i trzeciego roku – absencja wyniosła
odpowiednio 67,8% i 56,6%.
    Większość głosujących osób (63%) wiedziała po wyborach, czy ostatecznie ich kandydat
został wybrany do władz Samorządu. Zwraca uwagę, że tylko 26% uczestniczących w wyborach
studentów miało pewność, że osoba, na którą głosują będzie dobrze reprezentowała ich interesy
(Rys.1). Ten odsetek tylko nieznacznie się zwiększy (ok. 3%), jeżeli nie zostaną wzięci pod uwagę
studenci, którzy osobiście znali swojego faworyta.

     Rys.1 Czy uważasz, że osoba na którą głosowałaś/eś będzie dobrze
        reprezentowała Twoje interesy działając w samorządzie
                  studenckim?

                       24,80%    23,90%    24,70%         15,60%

                11%
      Zdecydowanie Raczej pewny Ani tak ani nie  Raczej  Zdecydowanie
        pewny                  niepewny   niepewny

    Najczęstszym motywem głosowania była namowa ze strony znajomych, tak było
w przypadku połowy głosujących (Rys.2). Kolejnym z najczęściej wymienianych powodów była
rozpoznawalność kandydata (19,6%). Mniejsze znaczenie miały takie kwestie jak program lub
atrakcyjność działań reklamowych (ok. 10%).
                                                3
            Rys.2 Co skłoniło do oddania głosu?
                             Namowa znajomych
                                   Rozpoznawalność
                                    kandydata                                   Program


                                   Działania reklamowe


                                  Inne
   W ogóle nie głosował
    Studenci najczęściej dowiadywali się o wyborach od swoich znajomych (zob. Tab.1),
w dalszej kolejności z plakatów informacyjnych oraz od samych kandydatów. Jednak w przypadku
większości źródeł, informacje w nich zawarte, zostały uznane jako mało wystarczające (średnia
ocen na skali 1-5: 2,25).
                                        %
            Jak dowiedziałeś/aś się o wyborach?
                                       odp.
            Plakaty informacyjne                 41,5%
            Obwieszczenia wyborcze                18,6%
            Plakaty kandydatów                  22,6%
            Informacje od znajomych               45,5%
            Informacje od kandydatów               24,3%
            Informacje od wykładowców               4,3%
            Cykliczność wydarzenia                 8%
            Inne źródła                      7,3%
         Tab.1 Źródła informacji o wyborach.
    Niemal połowa studentów (49%) nie wiedziała, w jakim miejscu znajdują się urny
wyborcze. Znajomość ich lokalizacji nie miała dużego znaczenia dla decyzji o uczestnictwie,
ponieważ prawie 40% osób, mimo posiadania takiej wiedzy, nie zdecydowała się w nich
uczestniczyć. Raczej nie miał na to wpływu fakt, że urny mogły znajdować się w innym budynku

                                              4
(Tab.2). Świadczy o tym również dość wysoki odsetek osób (44%), które mogły oddać głos w
budynku swojego instytutu, które miały tego świadomość, ale mimo to z prawa głosowania nie
skorzystały. Widoczna jest jednak pewna zależność pomiędzy tym, czy urny były zauważane
a uczestnictwem w wyborach (Tab.2).
          Musiał/a pójść do Nie musiał/a iść do          Nie widział/a
                              Widział/a urny
          innego budynku   innego budynku            urn
Głosujący
             54,8%        65,2%       71,6%       13,5%
studenci
Nie   głosujący
             45,2%        34,8%       28,4%       86,5%
studenci
Tab.2
    Studenci Uniwersytetu generalnie uważają, że Samorząd ma mały wpływ na życie
studenckie (średnia ocen 2,4 na pięciostopniowej skali) oraz że źle realizuje swoje cele (podobny
wynik).
    Nieznaczna większość studentów opowiada się za przeprowadzaniem wyborów w ramach
instytutów (52%).


PODSUMOWANIE
    Z pewnością o poziomie frekwencji zadecydował w największej mierze słaby poziom
poinformowania. Wbrew pozorom, nie chodzi tu tylko o informację o fakcie odbywania się
wyborów, ale również o roli i znaczeniu samorządu. Wiele osób, pomimo tego, że wiedziały o ich
trwaniu i braku utrudnień w dostępie do urn, nie zdecydowało się skorzystać z prawa głosu.
Frekwencję mogło w pewnym stopniu podnieść umiejscowienie komisji w widocznych miejscach.
    Uczestnictwo w wyborach zależało w dużej mierze od postaw kolegów i koleżanek, którzy
stanowili zarazem najczęstsze źródło informacji. Te okazały się jednak niewystarczające, podobnie
zresztą, jak informacje pochodzące z innych źródeł. Być może warto wziąć to pod uwagę także
w kontekście niskiego zaufania do wybieranych kandydatów.


    Opracowanie: Michał Cebula, Paweł Domagała, Krzysztof Kałucki
                                                5

								
To top